Menyambut kematian (1-4)

2,005 views

Published on

Apa yang terjadi setelah kematian? Azab kubur atau nikmat kubur? Bagaimana Adab ziarah, Menyelernggakaran jenazah? dan semua kita pasti akan mati, atau orang terdekat kita juga akan mati, bagaimana mempersiapkannya?

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,005
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menyambut kematian (1-4)

 1. 1. MenyambutKematian (1) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab: Al Qabru, AdzabulQabruwaNa’imulQabru (Asyraf bin ‘Abdirrahim)
 2. 2. MempersiapkanKubur Imankepada yang Ghaib TigaAlam GerbangAkhirat MalaikatMaut
 3. 3. Imankepada yang Ghaib ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون QS AL Baqarah 2:56 SetelahituKamibangkitkankamusesudahkamumati, supayakamubersyukur.
 4. 4. Yakin ? ‘IlmulYaqin (yakinkarenapengetahuan) ‘Ainal Yakin (yakinkarenapandangan) Haqqul Yakin (yakinkarenamerasakan) Soto BetawidiPondok Pinang SurgaatauNeraka?
 5. 5. TigaAlam Dunia > HukumJasad, Ruhmakmum Kubur > HukumRuh, Jasadmakmum Akhirat > HukumRuh & Jasadbersamaan ArRuhhal 15, IbnulQayyim Syrah AthThohawiyyahhal 400, IbnuAbil ‘Izz Al Hanafi Al Qabru, AdzabulQabriwaNa’iimulQabri, Asraf bin Adirrahim
 6. 6. MalaikatMaut قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون QS 32 As Sajdah 11 Katakanlah: "Malaikatmaut yang diserahiuntuk (mencabutnyawa) mu akanmematikankamu; kemudianhanyakepadaTuhanmulahkamuakandikembalikan.
 7. 7. GerbangAkhirat Area Pemanasan Sesungguhnyakuburadalahtempattinggalpertamadarikehidupanakhirat, jikaseseorangselamatdarinya, makakehidupansetelahnyaakanlebihmudah. Dan jikaseseorangtidakselamatdarinya, makakehidupansetelahnyaakanlebihdahsyat (Hasan;HRTirmidzi, IbnMajjah)
 8. 8. Bukan ‘Izrail * (*Israiliyat(Albani, 156 AhkamulJanaa’izBida’uha) حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون QS Al An’aam 6:61 Sehinggaapabiladatangkematiankepadasalahseorangdiantarakamu, iadiwafatkanolehmalaikat-malaikatKami, danmalaikat-malaikatKamiitutidakmelalaikankewajibannya.
 9. 9. Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdik Asyhaduallailahailla anta Astaghfirukawaatubuilaik
 10. 10. MenyambutKematian (2) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab: BulughulMaram (IbnuHajar Al Asqalani), FathulMajid (Syaikh Abdurrahman AluSyaikh), Al Qabru, AdzabulQabriwaNa’imulQabri (Asyraf bin ‘Abdirrahim)
 11. 11. KuburmenujuSurga MengurusMayit KriteriaKubur Muslim LaranganDudukdiataskubur LaranganKubursebagaiMasjid ZiarahKubur yang Syar’i Berdoauntukmayit
 12. 12. MengurusMayit Yang bolehmasukkeLahad Lelaki yang malamharinyatidakbercampurdenganistrinya Lelaki yang punyahubunganmahram Mayitmasukdariarah kaki Tidakduduksampaiselesaipemakaman Melepassendalsaatmasuk area kuburan Sebaiknyawanitatidakikut
 13. 13. Jenazah KriteriaKubur Muslim Lahad, Liang kuburdenganlubangmayit Tidakditinggikan Tidakdidirikanbangunandiatasnya Tidakdiberikubahdiatasnya
 14. 14. LaranganDudukdiataskubur Yahudi & Nasrani HR Muslim; dari Abu Hurairah, Rasul SAW: “Seseorangdiantara kalian yang dudukdiatasbaraapi, lalubajunyaterbakardanmenembuskulitnya, halitulebihbaikdaripadadudukdiataskubur”
 15. 15. LaranganKubursebagaiMasjid Abu Said Al Khudrir.a: Bumiseluruhnyaadalahtempatsujud (shalat) kecualipekuburandankamarmandi KonsekwensiPerluasanMasjidNabawimenyebabkanmakamRasul SAW masukkompleksmasjid, karenamasjidNabawipadamulanyamenempeldenganrumah ‘Aisyah.
 16. 16. ZiarahKubur yang Syar’i HR Muslim: Assalamu ‘alaykumahladdiyar, minalmu’miniinawalmuslimina, wainna in syaAllahulakahiquuna, as’aluLlahlanawalakumul ‘afiah. Semogakeselamatanditetapkanatas kalian wahaipenghunikuburdarikalanganmu’minindanmuslimin, dansungguhkamiInsya Allah akanmenyusul kalian, hanyakepada Allah memohonkeselamatanbagikami & kalian.
 17. 17. “Apabilatampakjenazaholehmu, hendaklahkamuberdiri, tapibagi yang mengikutinya, janganduduksebelumdiletakkan” Berdoamenghadapkiblat Mohonampunanbuatmayit Adabterhadapjenazah
 18. 18. Berdoauntukmayit Mohonampunkanbagisaudara kalian, danmohonkanketetapanbaginya, karenasekarangdiasedangditanya (Shahih Abu Dawud & Al Hakim) Tabi’inDlamrah bin Habib (setelah rata kuburnya) “HaiFulan, UcapkanTuhanku Allah, Agamaku Islam, Nabiku Muhammad (Sa’id bin Manshur - Mauquf)
 19. 19. Wanitadilarangziarahqubur? Buraidah bin Hushaib al Aslami, Rasul SAW “Akupernahlarangkamuuntukziarahquburqubur, makasekarangberziarahlah, *… karenaziarahitumengingatkankitakepadaakhirat, **…danmengurangicintadunia (*Muslim, Tirmidz. (**IbnuMajahdrIbnuMas’ud
 20. 20. 0818 884 844 Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdik Asyhaduallailahailla anta Astaghfirukawaatubuilaik
 21. 21. MenyambutKematian (3) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab: Al Qabru, AdzabulQabriwaNa’imulQabri (Asyraf bin ‘Abdirrahim)
 22. 22. KuburmenujuNeraka Sifatduamalaikat PertanyaanMalaikat KembalinyaRuh TempatRuh SiksaKubur AsbabAdzabKubur
 23. 23. Sifatduamalaikat “Jikaseorangmayitdikubur,makaduaMalaikat yang berwarnahitamdenganmatanya yang birudatangkepadanya,salahsatunyabernamaMunkarsedangkan yang lain adalahNakir” (HR Timidzi 1071)
 24. 24. PertanyaanMalaikat 3 landasanutamadidalamtauhid: Allah SWT, Agama Islam Nabi Muhammad SAW MerekajgditanyatentangamaldanKitabullah. Roditubillahirobba, wabilislamidina, wa bi muhammadin nabiyyawarasula
 25. 25. KembalinyaRuh Ruhdikembalikankejasadketikaditanya. Allah berkuasamengembalikankehidupankepadajasad, meskipunkeadaanmayittelahtercerai - beraisekalipun [IbnuHajar Al Asqalani - FathulBaari III/27]
 26. 26. TempatRuh [QS 17:85]ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Rohorang-orangygberimanditempatkandidalamsurga, baikmerekasebagaisyuhadaataubukan, selamatidakadahal yang menahanmerekaberupadosabesardanhutang. Ka’ab bin MaliksecaraMarfu: “Sesungguhnyaruhseorangmukminadalahseekorburung yang menggantungdisebuahpohondidalamSurgasehingga Allah mengembalikannyakejasadnyapadahariKebangkitan” (shahih)
 27. 27. SiksaKubur Adzabkuburitulanggengkepadaorangkafirdanorangmunafikdengankemunafikan yang kufur (yang besar) kepadaseorangmuslimlamanyasiksaansesuaidenganperbuatanmaksiatnya, bahkansebagianmendapatampunandari Allah SWT.
 28. 28. AsbabAdzabKubur Yang paling utamaadalahtidakmengenal Allah danmengabaikanperintahNya. JugabermaksiatkepadaNya. Air kencingdiantarasebabkhusus yang menimbulkanadanyasiksakubur, karenakebanyakansiksakuburtimbulkarenanyadijelaskanolehNabi SAW
 29. 29. 0818 884 844 Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdiK Asyhaduallailahailla Anta AstaghfirukawaatubuilaiK
 30. 30. MenyambutKematian (4) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab: Al Qabru, AdzabulQabriwaNa’imulQabri (Asyraf bin ‘Abdirrahim)
 31. 31. JalanKeselamatan WujudTauhid Taat & AmalShalih ArRibath (berjihad) SyahidfisabiliLlah Membaca Al Mulk SakitPerut WafathariJum’at
 32. 32. WujudTauhid Munkar & Nakirmendudukkanhamba: Ma Robbuka? Allah tuhanku Ma Diinuka? Islam agamaku Man Rasulika? Muhammad SAW nabiku Ma ‘Amaluka? Membaca Al Qur’an&Meyakini Merekaulangidenganbentakan يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء QS 14:27 Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang berimandenganucapan yang teguhitudalamkehidupandiduniadandiakhirat; dan Allah menyesatkanorang-orang yang dzalimdanmemperbuatapa yang Diakehendaki
 33. 33. Taat & AmalShalih Sungguhmayitmendengarsuarasendalpengantarnya, jikadiamukmin… AmalShalihdatangberbentukrupawan, menyenangkan
 34. 34. ArRibath (Berjuang) HR Muslim: “Berjuangseharisemalamlebihbaikdaripadapuasasebulanbesertashalatnya. Jikadiamati, makapahalaamal yang telahialakukanakantetapmengalir, rizkinyaakantetapberlangsungdanakandijagadarifitnahkubur” [ An Nasai, At Tirmidzi, Ahmad, Al Hakim]
 35. 35. Fadhalah bin ‘Ubaid, Rasul SAW: “Setiapmayitakanditutupamalnya, kecualiseseorang yang matidalamkeadaanberjuangdijalan Allah, karenaamalnyaakanberkembangsampaiharikiamatdandiaakanamandarifitnahkubur” [Shahih Abu Dawud, At Tirmidzi, Al Hakim {ShahihSyaratAsySyaikhan}, Ahmad]
 36. 36. Abu Umamahr.a: Rasul SAW: “Siapasaja yang meninggaldalamberjuangdijalan Allah, maka Allah akanmemberikan rasa amandarifitnahkubur” [ShahihAthThabrani, Thayalisi, Albani – Shahih Al Jami’]
 37. 37. SyahidfisabiliLlah QS 3:169-171 “Janganlahkamumengirabahwaorang-orang yang gugurdijalan Allah itumati; bahkanmerekaituhidupdisisiTuhannyadenganmendapatrezki. merekadalamkeadaangembiradisebabkankarunia Allah yang diberikan-Nyakepadamereka, danmerekabergiranghatiterhadaporang-orang yang masihtinggaldibelakang yang belummenyusulmereka, bahwatidakadakekhawatiranterhadapmerekadantidak (pula) merekabersedihhati. Merekabergiranghatidengannikmatdankarunia yang besardari Allah, danbahwa Allah tidakmenyia-nyiakanpahalaorang-orang yang beriman”.
 38. 38. 6 Istimewa Syuhada Diampunisejaktetesandarahpertama DiperlihatkanSurganya Dilindungidarisiksakubur AmandariGoncanganbesar Dihiasiperhiasaniman, DinikahkandenganBidadari. Memberisyafaatkepada 70 orangkeluarganya[ShahihTirmidzi, IbnuMajah, Albani – AhkamulJanaiz]
 39. 39. Membaca Al Mulk IbnuMas’udra: Rasul SAW:“SuratTabarakadalahpenghalangsiksakubur” [Shahih, sanadHasan, Albani – Ash Shahiihah] Abu Hurairahra: Sesungguhnyadidalam al Qur’an adasatusurat 30 ayat, yang akanmemberikansyafa’atsehinggadiadiampuni, yaknisurat Al Mulk[Shahih Abu Dawud, IbnuMajah, Albani – Shahih al jaami’] Jabir ra: NabitidakpernahtidursebelummembacaAlif Lam MiimTanzil, as Sajdah & Tabarak[ShahihTirmidzi, Albani]
 40. 40. SakitPerut Abu Hurairahra: “Siapa yang matikarenasakitperut, makadiadalamkeadaansyahid” [HR Muslim] Abdullah bin yasar: AkududukbersamaSulaiman bin Shurad & Khalid bin ‘Urfuthah, inginmenyaksikanjenazah yang wafatkarenasakitperut….. [Shahih – An Nasai, Ahmad]
 41. 41. WafathariJum’at Abdullah bin amr: Rasul SAW: “Tidaklahseorangmuslimwafatdiharijumatataumalamnya, kecuali Allah akanmenjaganyadarifitnahkubur” [Hasan - Tirmidzi] Al Hakim at Tirmidzi: Siapasajamatiharijumat, penutupnyaakanterbukadisisi Allah, karenajumatNerakatidakdinyalakan, pintunyaditutup, penjaganyatidakbekerja, inilahbuktikebahagiaan
 42. 42. AmalPenyelamat Doa yang terkabul Wali yang puasanadzar Membayarhutangbagiwalinya Amalanshalihanak “Jikaseorangmeninggal, terputussemuaamalnyakecuali 3, SedekahJariyah, Ilmu yang bermanfaat, DoaAnak yang soleh”
 43. 43. QS An Nahl 97 Dan dikatakankepadaorang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telahditurunkanolehTuhanmu?" Merekamenjawab: "(Allah telahmenurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuatbaikdiduniainimendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnyakampungakhiratadalahlebihbaikdanitulahsebaik-baiktempatbagiorang yang bertakwa,
 44. 44. 0818 884 844 Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdik Asyhaduallailahailla anta Astaghfirukawaatubuilaik

×