S
"Cukuplah Allah bagiku; tidak adaTuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyaaku bertawakkal dan Dia adalah Tuhanyang memiliki Arsy ...
Interaksi ManusiaS Kepada AllahS Kepada Rasulullah SAWS Kepada Pasangan (Suami)S Kepada Orang TuaS Kepada KeluargaS Kepada...
Ujung Pangkal Segala   Sesuatu
Allah meminta kita taat…
Taat Kepada Suami    [Tirmidzi 1159, Ibnu Hibban,    Al Baihaqi, dari Abu Hurairah dll.]
Dia minta kita Birrul walidain“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganmenyembah selain Dia dan hendaklah kamu b...
Cinta Keluarga
Tetangga, Jalan ke SurgaDari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa NabiShallallahu alaihi wa sallam bersabda.”Tidak masuk ...
Hormat Kerabat   Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuatkerusakan di muka bumi dan memutuska...
Silaturrahim karena Allah Juga sabda Rasulullah Shallallahu‟alahi Wasallam ,Artinya: “Barangsiapa yang senang untuk dilap...
Interaksi ManusiaS Kepada AllahS Kepada Rasulullah SAWS Kepada Pasangan (Suami)S Kepada Orang TuaS Kepada KeluargaS Kepada...
Cukuplah allah
Cukuplah allah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cukuplah allah

1,462 views

Published on

Dengan mencukupkan segala hal kepada Allah, maka hidup akan bahagia, di dunia dan akhirat

Published in: Spiritual, Sports, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Albani – Irwa’ulghalil 4/103]
 • Hadits hasan shahih: Diriwayatkanolehat-Tirmidzi (no. 1159), IbnuHibban(no. 1291 - al-Mawaarid) dan al-Baihaqi (VII/291), dari Abu Hurairahradhiyallaahu ‘anhu. Haditsinidiriwayatkanjuga dari beberapaShahabat. Lihat Irwaa-ulGhaliil (no. 1998).
 • Yaaayyuhalladzinaamanuuquuwanfusakumwaahlikumnaaro, wakuwduhannaasuwa; hijarohnaasualaihamalaaikatunghilabunsyidadunlaaya’sunallahamaaamarohumwayaf’aluunamaayu’maruun
 • [1]. HaramMenyakitiTetanggaDari Abu HurairahRadhiyallahuanhu, bahwaNabiShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Tidakmasuksurgaseseorangyangtetangganyatidakmerasa aman darikejahatannya". [DiriwayatkanolehAl-Bukhari (6016) danMuslim (46). Dan dikeluarkanjugaolehAhmad (3/156), Al-Hakim (1/11) danIbnuHibban (510) dengansanadyangshahih dari AnasRadhiyallahuanhu. Dan jugadikeluarkanolehAl-Bukhari (6016) dari Abi SyuraihAl-Ka'bi.]Dalambab ini banyaksekaliriwayat dan jalandariselain para shahabattersebutRadhiyallahu 'anhum[2]. Wasiat (untukberlakuterpuji) KepadaTetangganya dan BerbuatBaikKepadanyaDariAisyahRadhiyallahu 'anha berkata : RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Jibrilterusmenerusberwasiatkepadakuuntukberbuatbaikterhadaptetangga, sampai-sampaiakumengira dia akan menjadikannyasebagaiahliwaris". [DiriwayatkanolehAl-Bukhari (6014) danMuslim (2624). Dikeluarkan pula olehAl-Bukhari (6015) danMuslim (2625) dari IbnuUmar. Dalambabinibanyakriwayat dari parasahabat. Kalauhadits-haditsmerekadikumpulkan, niscaya akan menjadi satu juzyangbesar][3]. TerkabulnyaLaknatTerhadapOrangYangMenyakitiTetangganyaDari Abu HurairahRadhiyallahu 'anhuberkata."Artinya : Seseorangdatangkepada Nabi Shallallahu 'alaihiwasallammengadukanperihaltetangganyakepadabeliau. Maka Nabi Shallallahu 'alaihiwasallambersabda -tigakali- : "Bersabarlah". Kemudian Nabi bersabdakepadaorangtersebutpadakaliyangkeempat -atauketiga- : Keluarkanlahbarang-barangmu ke jalan". Maka orangitupunmengerjakan. (Abu Hurairah) berkata : Lalumulailahorang-orangmelewatiorangtersebut dan bertanyakepadanya : Apayangmenimpamu ? Maka dia menjawabbahwatetangganyatelahmenyakitinya. Lalumerekapunberkata : 'Semoga Allah melaknatnya'. Kemudiantetangganyadatangsembariberkata : Kembalikanbarang-barangmu. Demi Allah, saya tidak akan menyakitimu selama-lamanya".[Diriwayatkanoleh Abu Dawud (5153), Al-Bukharidalam Al-Adab Al-Mufrad (124) dan Al-Hakim (4/160) dengansanad hasan. Dan Al-Bazzar (1904), Al-Hakim (4/166) dan Al-Bukharidalam Al-Adab (125) membawakanriwayatsebagaisyahidbagihaditstersebutdari Abu Juhaifah. Dan disanadnya ada kelemahansertajahalah (rawiyangtidakdikenal)][4]. AnjuranUntukPerhatianTerhadapTetanggaDari Abu DzarRadhiyallahuanhuberkata : KekasihkuShallallahu 'alaihiwasallamberwasiatkepadaku."Artinya : Kalau kamu memasaksayur, maka perbanyaklahkuahnya. Kemudianlihatlahkeluargadaritetanggamu. Dan berilahmerekadaripadanyadenganbaik".[DiriwayatkanolehMuslim (2625) (143). Dan diriwayatkan pula olehAl-Bazaar (1901), At-ThabranidalamAl-Ausath-sebagaimanadalamAl-Majma (8/165) dari Jabirdengansanaddha'if]Dalamriwayat lain."Artinya : Wahai Abu Dzar ! Jika kamu masaksayur, maka perbanyaklahkuahnya dan perhatikanlahtetanggamu". [DiriwayatkanolehMuslim (2625) (142).]Dan dalamsuatulafazh."Artinya : Sesungguhnya hal itu lebih merata bagi keluarga dan tetangga". [Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (513), Ahmad (5/156) dengan sanad shahih.][5]. ToleranTerhadapTetanggaDari Abu Hurairahberkata, RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Janganlahsekali-kali salah seorangdarikalianmelarangtetangganyauntukmenancapkankayuditemboknya".[Diriwayatkanoleh Al-Bukhari (2463) dan Muslim (1600) Haditstersebutmempunyaisyahidpada : Ahmad (3/479 dan 480) IbnuMajah (2336) dariMujamma' bin Jariyah. Dan yang lain dariIbnu Abbas dalam (kitabnya) Ahmad (1/303), Al-Baihaqi (6/69)][6]. TidakMenyakitiTetanggaAdalahTermasukImanDari Abu Hurairah, dari RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Barangsiapaberimankepada Allah dan hari akhir, makajanganlahmenyakititetangganya". [DiriwayatkanolehAl-Bukhari (6475) danMuslim (47) (74)][7]. Sebaik-baikTetanggaDari Abdullahbin 'Amrberkata : RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Sebaik-baikteman di sisi Allah adalahorangyangpalingbaikdiantaramerekaterhadaptemannya. Dan sebaik-baiktetangga di sisi Allah adalahorangyangpalingbaik di antaramerekaterhadaptetangganya".[DikeluarkanolehTirmidzi (1944), Ahmad (2/167), Darimi (2/215) dan Hakim (1/164) dengansanadshahih][8]. Tidak Ada Istilah Sedikit/Ringan Di Dalam Hal Menyakiti TetanggaDari Abdahbin Abi Lubabah (*) rahimahullahberkata : RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Tidak ada istilahsedikit/ringan dalam hal menyakititetangga".[DiriwayatkanolehIbnu Abi Syaibah (8/547) dengansanadshahihdanmursal.Diriwayatkan pula olehThabranidalam Al-Kabir (23/258/No. 535) dan Abu Nu'aimdalam Al-Hilyah (10/27) dari UmmuSalamah.Al-HaitsamidalamMajma' Az-Zawaid (8/170) berkata : "Dan orang-orang adalahtsiqat".Saya berkata : PadasyaikhnyaThabrani ada pembicaraan. Tetapitidakmengapauntukmenjadisyahid. Maka haditstersebutadalah hasan.](*) DalamAd-Durral-Mantsur (2/159) tertulis : "Dari Abu Lubabah", iniadalahsalah.[9]. TetanggaYangBaikAdalahTermasukKebahagianDariSa'd bin Abi Waqqash, RasulullahShallallahualaihiwasallambersabda."Artinya : Ada empatperkarayangtermasukkebahagian : Istriyangshalihah, tempattinggalyangluas, tetanggayangbaik dan kendaraanyangnyaman. Dan empatperkarayangtermasukkesengsaraan : Tetanggayangjelek, istriyangjelek, tempattinggalyangsempit dan kendaraanyangjelek".[DiriwayatkanolehIbnuHibban (1232) dan Al-Khatib (12/99) dengansanadyangshahih][10]. BerbuatBaikKepadaTetanggaDari Abu HurairahRadhiyallahu 'anhuberkata : BersabdaRasulullahShallallahu 'alaihiwasallam."Artinya : Jadilahengkauorangyangwara', niscaya akan menjadimanusiayangpalingahliberibadah. Jadilahorangyangqana'ah, niscaya akan menjadimanusiayangpalingbersyukur. Cintailahmanusiasebagaimanaengkaumencintaidirimusendiri, niscaya akan menjadiseorangmukmin. Dan bertetanggalahdenganbaikterhadaptetanggamu, niscaya akan menjadiseorangmuslim".[DiriwayatkanolehIbnuMajah (4217), Abu Ya'la (5865), Abu Nu'aimdalam Al-Hilyah (10/365) dan dalamsanadnya ada seorangmudallis. Tetapimempunyaisyahidyangmenguatkannya, dan telah saya bawakanserta saya keluarkandalamArba'i Ad-Da'wahwa Ad-Du'at (no. 13). Maka lihatlah.][11]. DosaMemusuhiTetanggaBerlipatGandaIniadalahjudulbabyangdibuatolehSyaikh Al-Albanidalam As-SilsilahAsh-Shahihah (nomor : 85)Dari Abu Dzaibah Al-Kala'iyyiberkata."Artinya : Akumendengar Al-Miqdad bin Al-Aswadberceritabahwa Nabi Shallallahu 'alaihiwasallambertanyakepadamerekatentang zina. Maka merekamenjawab : Haram, telahdiharamkanoleh Allah dan Rasul-Nya. Beliaubersabda : 'Sungguhjikaseseorangberzinadengansepuluhorangperempuan, itulebihbaikdaripadaberzinadenganistritetangganya'. (Al-Miqdad) berkata : Dan Nabi bertanyakepadamerekatentangmencuri ? Maka merekamenjawab : Haram, telahdiharamkanoleh Allah dan Rasul-Nya. Beliaupunbersabda : 'Sungguhseseorangmencuridarisepuluhrumah, itulebih ringan dosa-nyadaripadamencuridarisaturumahtetangganya"[DiriwayatkanolehAhmad (6/8), Al-Bukharidalam Al-Adab Al-Mufrad (103) dan Thabranidalam Al-Kabir (20/210/605) dengansanadjayyid. Dan perkataan Al-Hafizhtentang Abu Dzabyah : 'maqbul' (bisaditerima), tidakbisaditerima, karena dia ditsiqahkanolehIbnuMa'in dan lainnya. (Tsiqahlebihtinggidarimaqbul, ed)][12]. SeseorangTidakDiperbolehkanKenyangSedangkanTetangganyaKelaparan.Iniadalahjudulbabyangdibuatoleh Al-Bukharidalam Al-Adab Al-Mufrad (1/194).Dari Abdullah bin Musawirberkata : AkumendengarIbnu Abbas menyebutkanIbnuZubair, lalumenuduhnyasebagaiorangyangbakhil. Kemudianberkata : 'AkumendengarRasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Tidaklahdisebutmukminorangyangkenyangsedangkantetangganyadisampingnyakelaparan"[Diriwayatkanoleh Al-Bukharidalam Al-Adab Al-Mufrad (112), Hakim (4.167) dan Al-Khatib (10/392) dengansanadyangdidalamnyaadarawimajhul. Haditstersebutmempunyaisyahidpadamusnad Al-Bazzar (119) dari Anas. Dan di dalamsanadtersebutada Lai bin Zaid bin Jud'an. Dia adalahdha'if. Haditstersebutjugamempunyaibeberapasyahidlainnya. LihatHaqq Al-Jar (hal. 38) karyaAdz-Dzahabi. Makadengansyawahidtersebut, haditshasan -insya Allah]Perhatian.Dalamhadits ini terdapatdalilyangjelas, bahwa haram bagiseorangtetanggayang kaya untukmembiarkan para tetangganyadalamkeadaanlapar. Maka, wajibbaginyauntukmemberikankepadamerekaapa-apayangmenghilangkanrasalapar. Demikian pula hendaknyaiamemberikanpakaianjikamerekadalamkeadaantelanjang. Serta hal-hal pentinglainnya.[Diriwayatkanoleh Al-Bukhari (6017) dan Muslim (1030) "Artinya : Janganlahseorangperempuanmeremehkansuatuhadiahyangdiberikankepadatetangganya. Walaupunmenghadiahkansesuatuyangbiasanyatidakbermanfaat".Sepertidalam Al-Fath (10/440).[13]. ImanAkanHilangKecualiDenganMencintaiTetangga.DariAnasRadhiyallahu 'anhu. dari Nabi Shallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Demi Dzatyangjiwakuada di tangan-Nya, tidaklahseoranghambaituberiman, sehingga dia mencintaitetangganya -atauberkata : saudaranya- sebagaimana dia mencintaidirinya".[14]. WasiatKepada Para WanitaUntukTidakMeremehkanHadiah Yang DiberikanKepadaTetangga.Dari Abu Hurairah : BahwaNabiShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Wahaiparawanita Islam, janganlahsekali-kaliseorangtetanggaperempuanmeremehkanhadiahyangdiberikankepadatetangganyawalaupunhanya kuku kambing".[15]. Hak Tetangga (didahulukan) PadaPintuYangPalingDekat.Iniadalahjudulyangdibuatoleh Al-Bukharidalamshahihnya (10/447-Fath).DariAisyahberkata : Akuberkata."Artinya : WahaiRasulullah ! Akumempunyai dua tetangga, lalukepadasiapakahakumemberikanhadiah ? Beliaumenjawab :'Kepadayangpalingdekatpintunyadarimu" [Diriwayatkanoleh Al-Bukhari (6020)][16]. Berlindung (kepada Allah) Dari Tetangga Yang JelekDari Abu HurairahRadhiyallahu 'anhubahwa Nabi Shallallahu 'alaihiwasallamberdo'a."Artinya : Ya Allah, sesungguhnyaakuberlindungkepadamudaritetanggajelek di daerahtempattinggal. Karenaseseungguhnyatetanggaorang-orangBaduiselaluberpindah-pindah".[HaditsShahih, telah saya takhrijdalamta'liq saya terhadap At-Tuhfah An-NadhiyyahbiSyarh Al-Lamiyyah Al-Wardiyyah (bait : 57) karya Al-Ghazali, dan masihdicetak.[17]. Perdebatan Antara Tetangga.Dari 'UqbahbinAmir, dari NabiShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Dua orangyangberdebatpertamakalipadaharikiamatadalah dua orangtetangga".[DiriwayatkanolehThabranidalam Al-Kabir (836 dan 852), Ahmad (4/151) dari dua jalan, berasaldari Abi UsysyanahdariUqbah bin Amir dengansanadyangshahih. Dan dihasankanoleh Al-Haitsamidalam Al-Majma' (10/349) sertadianggapjayyidoleh Al-Mundziridalam At-Targhib (3/355)][18]. MenyakitiTetanggaAdalahSebabMasukNerakaDari Abu HurairahRadhiyallahuanhuberkata."Artinya : Seseorangberkata : 'WahaiRasulullah ! SesungguhnyaFulanahbanyakmelakukanshalat, shadaqah dan puasa. Hanya saja dia menyakititetanggadenganlisannya'. RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda : SesungguhnyaFulanahdiceritakansedikitmelakukanpuasa dan shalat. Tetapi dia bershadaqahdenganbeberapapotongkeju dan tidakmenyakititetangganya. RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda :"Dia didalamsurga".[DiriwayatkanolehAhmad (2/440), IbnuHibban (2054) dan Hakim (4/165) darijalan Abu Yahya, maulaJu'dahdari Abu Hurairah, dan sanadnyashahih.Abu Yahya ditsiqahkanolehIbnuMa'in, sebagaimanadalam Al-Jarhwa At-Ta'dil (9/457). Pen-tsiqah-an ini luputdari Al-Hafizhdalam At-Taqrib, karenaitu dia berkatadalam At-Taqrib : 'Maqbul' (bisaditerima)][19]. Bersabar Atas Gangguan Tetangga.Dari Abu DzarRadhiyallahu 'anhuberkata : RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Ada tigagolonganyangdicintaioleh Allah ... dan seoranglaki-lakiyangmempunyaitetangga. Tetanggatersebutmenyakitinya. Maka dia sabaratasgangguannya, hinggakematianataukepergianmemisahkankeduanya".[DiriwayatkanolehAhmad (5/151), IbnuNashrdalamQiyam Al-Lail (hal. 177), Ibnu Al-Mubarakdalam Al-Jihad (47) dan Ibnu Abi 'Ashimdalam Al-Jihad (127) daribeberapajalandari Al-Jirairidari Abi Al-A'ladariIbnuAhmasdari Abu Dzar. Dan IbnuAhmas ada jahalah (tidakdikenal) padanya. Tetapihadits ini hasan karenamempunyaijalan lain padaIbnu Abu Syaibah (5/302-303) dan Abdurrazzaq (11/185) dari dua jalandari Abu A'lalangsungdari Abu Dzar. Dan pada salah satunyaterang-teranganmenggunakanlafazh sima' (mendengar). Dan ini adalahsanadyangshahih.[20]. KesaksianTetanggaDariIbnuMas'udRadhiyallahu 'anhuberkata."Artinya : Seseorang bertanya kepada Nabi : Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya telah berbuat baik dan berbuat jelek ? Beliau menjawab : 'Jika kamu mendengar tetangggamu berkata. 'Engkau telah berbuat baik', maka berarti kamu telah berbuat baik. Dan jika kamu mendengar mereka berkata :'Engkau telah berbuat jelek', maka berarti engkau telah berbuat jelek".[DiriwayatkanolehAhmad (1/402), IbnuMajah (4223), IbnuHibban (526) danAl-Baghawidengansanadshahih.Dan dalambabini dari Abu Hurairah, dikeluarkanoleh : Hakim (1/375) danAl-AsbihanidalamAt-Targhib (844)][21]. Fitnah (Godaan) TetanggaDariHudzaifahRadhiyallahu 'anhuberkata : Rasulullahshallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : ... Fitnah (godaan) seseorang itu terletakpadakeluarga, harta, anakdantetangganya, bisadihapusolehshalat, puasa, shadaqah, amar (ma'ruf) dannahi (mungkar)..." [DiriwayatkanolehAl-Bukhari (525) danMuslim (144).[22]. Memberikan Shadaqah Kepada TetanggaDari Abu Sa'id Al-KhudriRadhiyallahu .anhuberkata : RasulullahShallallahu 'alaihiwasallambersabda."Artinya : Tidakhalalshadaqahdiberikankepadaorang kaya, kecualifisabilillah, orangyangdalamperjalananatautetangga fakir yangdiberishadaqahkemudianmemberikanhadiahkepadamuataumengundangmu".[Diriwayatkanoleh Abu Dawud (1635) dan (1636), IbnuMajah (1841), Ibnu Al-Jarud (365), IbnuKhuzaimah (2374), Hakim (1/407), Baihaqi (7/15), Ahmad (3/56) dan Abdurrazaq (7151) darijalanZaid bin Aslamdari 'Athadari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan sanadnyashahih. Dalamhadits ini ada 'ilatyangtidakmempengaruhinya.][23]. MembantuTetanggaDariAisyahRadhiyallahu 'anha berkata."Artinya : Demi Allah, sungguhkamimelihat hilal (tanggal 1 bulan qamariyyah), kemudian hilal kemudian hilal, tiga hilal pada dua bulan, dan tidaklahdinyalakanapirumah-rumahRasulullahShallallahu 'alaihiwasallam. (Urwah bin Zubair) berkata : Saya bertanya : Wahaibibiku ! Apakahyangmenjadikan anda sekaliantetaphidup ? Aisyahmenjawab : Al-Aswadan (dua barangyang hitam) : kurma dan air. Hanya sajaRasulullahShallallahu 'alaihiwasallammempunyaitetanggadariAnsharyangmempunyaikambingatauontayangsedangmenyesui. Maka merekamengirimkansusu-susunyakepadaRasulullahShalallahu 'alaihiwasallam, sehinggakamimeminumnya".[DiriwayatkanolehAl-Bukhari (2567) danMuslim (2972).[Disalin dari bukuEtikaBertetangga, karyaSyaikh Ali Hasan Ali AbdulHamid, alih bahasa ArifMufi MF, BabHakdankeutamaantetanggadalamsunnah, hal 19 - 32, terbitanYayasanAl-Madinah - Surakarta]
 • Cukuplah allah

  1. 1. S
  2. 2. "Cukuplah Allah bagiku; tidak adaTuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyaaku bertawakkal dan Dia adalah Tuhanyang memiliki Arsy yang agung". QS9:129
  3. 3. Interaksi ManusiaS Kepada AllahS Kepada Rasulullah SAWS Kepada Pasangan (Suami)S Kepada Orang TuaS Kepada KeluargaS Kepada TetanggaS Kepada Kerabat
  4. 4. Ujung Pangkal Segala Sesuatu
  5. 5. Allah meminta kita taat…
  6. 6. Taat Kepada Suami [Tirmidzi 1159, Ibnu Hibban, Al Baihaqi, dari Abu Hurairah dll.]
  7. 7. Dia minta kita Birrul walidain“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganmenyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik padaibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjutdalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamumengatakan kepada keduanya perkataan „ah‟ dan janganlahkamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada merekaperkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap merekaberdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: „WahaiTuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana merekaberdua telah mendidik aku waktu kecil.‟”(Al Isro’: 23)
  8. 8. Cinta Keluarga
  9. 9. Tetangga, Jalan ke SurgaDari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa NabiShallallahu alaihi wa sallam bersabda.”Tidak masuk surgaseseorang yang tetangganya tidak merasa aman darikejahatannya". [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6016) danMuslim (46). Dan dikeluarkan juga oleh Ahmad (3/156), Al-Hakim (1/11) dan Ibnu Hibban (510) dengan sanad yangshahih dari Anas Radhiyallahu anhu. Dan juga dikeluarkanoleh Al-Bukhari (6016) dari Abi Syuraih Al-Kabi.] Dalam babini banyak sekali riwayat dan jalan dari selain para shahabattersebut Radhiyallahu anhum
  10. 10. Hormat Kerabat Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuatkerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan ? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikanNya telinga mereka, dan dibutakanNya penglihatan mereka.” (QS Muhammad 47:22-23). Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
  11. 11. Silaturrahim karena Allah Juga sabda Rasulullah Shallallahu‟alahi Wasallam ,Artinya: “Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka hendaklah ia menyambung (tali) silaturahim.”
  12. 12. Interaksi ManusiaS Kepada AllahS Kepada Rasulullah SAWS Kepada Pasangan (Suami)S Kepada Orang TuaS Kepada KeluargaS Kepada TetanggaS Kepada Kerabat

  ×