Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

2,361 views

Published on

 • Be the first to comment

4. wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

 1. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 2. 2. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH <ul><li>Instalacje i urządzenia elektryczne powinny zapewniać: </li></ul><ul><ul><li>dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników stosownie do potrzeb użytkowych, </li></ul></ul><ul><ul><li>ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, </li></ul></ul><ul><ul><li>ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. </li></ul></ul>
 3. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH <ul><ul><li>Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). </li></ul></ul>
 4. 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH <ul><ul><li>Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w po-mieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować wyżej wymienione następstwa, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż jedną godzinę. </li></ul></ul>
 5. 5. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH <ul><li>Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w następujących pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczeń: </li></ul><ul><ul><li>widownie kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych, </li></ul></ul><ul><ul><li>audytoria, sale konferencyjne, lokale rozrywkowe oraz sale sportowe przeznaczone dla ponad 200 osób, </li></ul></ul><ul><ul><li>sale wystawowe w muzeach, </li></ul></ul><ul><ul><li>o powierzchni ponad 1000 m 2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, </li></ul></ul><ul><ul><li>o powierzchni ponad 2000 m 2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. </li></ul></ul>
 6. 6. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować także na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym oraz w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, w budynkach wysokich. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej dwie godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.
 7. 7. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rolę oświetlenia ewakuacyjnego może spełniać oświetlenie bezpieczeństwa, jeżeli spełnia wszystkie wymagania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji.
 8. 8. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH <ul><li>W budynkach można umieszczać stacje transformatorowe, jeżeli są spełnione warunki: </li></ul><ul><ul><li>zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej 2,8 m, </li></ul></ul><ul><ul><li>ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów. </li></ul></ul>
 9. 9. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m 3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem należy stosować przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
 10. 10. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Odcięcie dopływu prądu wyłącznikiem przeciwpożarowym nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej - w tym zespołu prądotwórczego - z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku. Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.
 11. 11. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do 30 minut dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych.

×