3. przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe

30,195 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe

 1. 1. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 2. 2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O BUDYNKACH PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE PODZIAŁ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK BUDOWLA OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY
 3. 3. DEFINICJE: BUDYNEK Należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 4. 4. BUDOWLA Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, przepusty, sieci techniczne, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) itp. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 5. 5. OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY Należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej Użytkowe służące do rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 6. 6. PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE <ul><li>BUDYNKI: </li></ul><ul><li>KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI: </li></ul><ul><li>MIESZKALNE </li></ul><ul><li>ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO </li></ul><ul><li>UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ </li></ul><ul><li>PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE </li></ul><ul><li>INWENTARSKIE (SŁUŻĄCE DO HODOWLI INWENTARZA) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 7. 7. GRUPY WYSOKOŚCI – definicja wysokości budynku Wysokość budynku, służąca do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 8. 8. PODZIAŁ BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE <ul><li>Podstawą do klasyfikacji do odpowiedniej grupy wysokości (oznaczonej skrótowo literami) jest liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych (ZL IV) lub odpowiednio zmierzona wysokość budynku dla wszystkich pozostałych rodzajów budynków, </li></ul><ul><li>Niskie (N) – do 12 m nad powierzchnią terenu, lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych </li></ul><ul><li>Średniowysokie (SW) – powyżej 12 do 25 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości od 5 do 9 kondygnacji nadziemnych </li></ul><ul><li>Wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie </li></ul><ul><li>Wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu oraz mieszkalne o liczbie kondygnacji powyżej 18. </li></ul>
 9. 9. KATEGORIE ZAGROŻENIA LUDZI B udynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określone jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi; ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. ZL III – użyteczności publicznej, nie zakwalifikowanej do ZL I i ZL II ZL IV – mieszkalne ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 10. 10. KATEGORIE ZAGORŻENIA LUDZI: ZL I <ul><ul><li>Supermarkety </li></ul></ul><ul><ul><li>Kina </li></ul></ul><ul><ul><li>Teatry </li></ul></ul><ul><ul><li>Kościoły </li></ul></ul><ul><ul><li>Hale wystawowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Sale konferencyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>Stołówki </li></ul></ul><ul><ul><li>Aule </li></ul></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 11. 11. KATEGORIE ZAGROŻENIA LUDZI: ZL II <ul><li>Szpitale </li></ul><ul><li>Żłobki </li></ul><ul><li>Przedszkola </li></ul><ul><li>Domy dla ludzi starszych </li></ul><ul><li>Domy opieki społecznej </li></ul><ul><li>Hospicja </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 12. 12. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL III <ul><li>Banki </li></ul><ul><li>Biura </li></ul><ul><li>Budynki administracji </li></ul><ul><li>Szkoły </li></ul><ul><li>Sklepy </li></ul><ul><li>Urzędy skarbowe </li></ul><ul><li>Poczty </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 13. 13. <ul><li>KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL IV </li></ul><ul><li>Domy jednorodzinne </li></ul><ul><li>Bloki mieszkalne </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 14. 14. <ul><li>KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI: ZL V </li></ul><ul><li>Hotele </li></ul><ul><li>Motele </li></ul><ul><li>Pensjonaty </li></ul><ul><li>Akademiki </li></ul><ul><li>Koszary </li></ul><ul><li>Bursy </li></ul><ul><li>Schroniska </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 15. 15. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ Klasa odporności pożarowej budynku lub jego części jest to jedna z pięciu umownych grup do której klasyfikujemy budynek w celu ustalenia wymagań w zakresie odporności ogniowej elementów tego budynku. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 16. 16. <ul><li>Dla budynków ZL </li></ul><ul><li>klasa odporności pożarowej zależy od: </li></ul><ul><li>Kategorii ZL </li></ul><ul><li>Grupy wysokości </li></ul><ul><li>Dla budynków PM </li></ul><ul><li>klasa odporności pożarowej zależy od: </li></ul><ul><li>Gęstości obciążenia ogniowego </li></ul><ul><li>Grupy wysokości </li></ul><ul><li>Liczby kondygnacji </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 17. 17. Klasa odporności pożarowej – ZL Klasyfikacja budynku lub jego części do odpowiedniej klasy odporności pożarowej odbywa się przy wykorzystaniu tabel zawartych w §212 Rozporządzenia [2] PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE BUDYNEK ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V NISKI (N) ,,B” ,,B” ,,C” ,,D” ,,C” ŚREDNIOWYSOKI (SW) ,,B” ,,B” ,,B” ,,C” ,,B” WYSOKI (W) ,,B” ,,B” ,,B” ,,B” ,,B” WYSOKOŚCIOWY (WW) ,,A” ,,A” ,,A” ,,B” ,,A”
 18. 18. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ – PM PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE Maksymalna gęstość oo. Strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) Budynek wielokondygnacyjny N SW W WW Q≤500 ,,E” ,,D” ,,C” ,,B” ,,B” 500<Q≤1000 ,,D” ,,D” ,,C” ,,B” ,,B” 1000<Q≤2000 ,,C” ,,C” ,,C” ,,B” ,,B” 2000<Q≤4000 ,,B” ,,B” ,,B” * * Q>4000 ,,A” ,,A” ,,A” * *
 19. 19. ODPORNOŚĆ OGNIOWA Odporność ogniowa jest zasadniczym parametrem elementów budynku z uwagi na właściwości przeciwpożarowe. Określa się ją na podstawie klasy odporności pożarowej budynku. Jest to zdolność do zachowania określonych właściwości podczas pożaru przez określony czas. Inaczej mówiąc jest to czas do osiągnięcia przez dany element stanu granicznego nośności, izolacyjności lub szczelności ogniowej. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 20. 20. Odporność ogniowa jest charakteryzowana przez przyporządkowanie odpowiednich przedziałów czasowych trzem kategoriom głównym: <ul><li>NOŚNOŚCI OGNOWEJ (R) </li></ul><ul><li>SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ (E) </li></ul><ul><li>IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ (I) </li></ul>KATEGORIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 21. 21. <ul><li>NOŚNOŚĆ OGNOWA (R) </li></ul><ul><li>Stan graniczny nośności ogniowej to stan, w którym element próbny przestaje spełniać swoją funkcje nośne na skutek zniszczenia konstrukcji lub przekroczenia granicznych wartości odkształceń. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 22. 22. <ul><li>SZCZELNOŚĆ OGNIOWA (E ) </li></ul><ul><li>Stan graniczny szczelności ogniowej to stan, w którym element przestaje spełniać funkcję oddzielającą na skutek odpadnięcia od konstrukcji, powstania pęknięć lub szczelin, przez które przenikają płomienie lub gorące gazy. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 23. 23. <ul><li>IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA (I ) </li></ul><ul><li>Stan graniczny izolacyjności ogniowej to stan, w którym element przestaje spełniać funkcję oddzielającą w wyniku przekroczenia granicznej wartości temperatury po nienagrzanej stronie elementu </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 24. 24. <ul><li>PRZEDZIAŁY CZASOWE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ </li></ul><ul><li>W oznaczeniu odporności ogniowej oprócz poszczególnych kryteriów występują również przedziały czasowe. Czas wyrażony w minutach będący wynikiem badania zaokrągla się do pierwszego przedziału w dół: </li></ul><ul><li>15 minut </li></ul><ul><li>30 minut </li></ul><ul><li>60 minut </li></ul><ul><li>120 minut </li></ul><ul><li>240 minut </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 25. 25. <ul><li>Zabezpieczenia w zakresie odporności ogniowej mogą dotyczyć: </li></ul><ul><li>Ścian przeciwpożarowych </li></ul><ul><li>Zamknięć otworów (drzwi, bramy, okna) </li></ul><ul><li>Zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych (obudowa, klapy pożarowe) </li></ul><ul><li>Zabezpieczeń konstrukcji budowlanych (głównie konstrukcji stalowych) </li></ul><ul><li>Ogniochronnych zabezpieczeń przepustów instalacyjnych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE W ZAKRESIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
 26. 26. <ul><li>Podnoszenie odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowych odbywa się przy wykorzystaniu jednej z trzech metod: </li></ul><ul><li>Wykonanie powłoki pęczniejącej (farby przeciwpożarowe) </li></ul><ul><li>Zastosowanie natrysku mineralnego </li></ul><ul><li>Zabezpieczenie poprzez wykonanie obudowy z płyt izolacyjnych (wełna mineralna, baza gipsowa, baza cementowa) </li></ul>ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE W ZAKRESIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 27. 27. <ul><li>W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III, i ZL V stosownie do wykończenia wnętrz wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione </li></ul><ul><li>Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 28. 28. <ul><li>W pomieszczeniach stref pożarowych ZL II, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. </li></ul><ul><li>Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadająchych pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 29. 29. <ul><li>Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 osób dorosłych lub 100 dzieci, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, powinny mieć: </li></ul><ul><li>Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, </li></ul><ul><li>Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m między stałymi elementami siedzeń, </li></ul><ul><li>Liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie przyściennym (dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń), </li></ul><ul><li>Szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób, </li></ul><ul><li>Rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą w rzędy oraz miedzy rzędami. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 30. 30. <ul><li>Zabezpieczenie ogniochronne w zakresie wystroju wnętrz polega na uzyskaniu bezpieczniejszej klasyfikacji reakcji ogień (co najmniej stopnia trudnozapalności) dla następujących wyrobów budowlanych: </li></ul><ul><li>Drewna </li></ul><ul><li>Sklejki drewnianej </li></ul><ul><li>Płyt drewnopochodnych </li></ul><ul><li>Tworzyw sztucznych </li></ul><ul><li>Posadzek podłogowych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 31. 31. <ul><li>STREFA POŻAROWA </li></ul><ul><li>Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków. </li></ul><ul><li>Strefą pożarową jest także kondygnacja budynku, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku są obudowane, zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu §226 Rozporządzenia. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 32. 32. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE Kategoria zagrożenia ludzi Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m 2 W budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) W budynku wielokondygnacyjnym Niskim (N) Średniowysokim (SW) Wysokim i wysokościowym (W) i (WW) ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V 10000 8000 5000 2500 ZL II 8000 5000 3500 2000
 33. 33. <ul><li>Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL, obejmującej podziemną część budynku, nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej tej samej kategorii zagrożenia ludzi, określonej według tabeli dla pierwszej kondygnacji nadziemnej tego budynku. </li></ul><ul><li>Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, nie dotyczy przypadku, gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. </li></ul><ul><li>Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, z wyjątkiem stref pożarowych w budynkach (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania: </li></ul><ul><li>Stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych – o 100% </li></ul><ul><li>Samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – 0 100%. </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych powyżej dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200% </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 34. 34. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE Rodzaj stref pożarowych Gęstość obciążenia ogniowego Q[MJ/m2] Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2 W budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) W budynku wielokondygnacyjnym Niskim i Średniowysokim (N) i (SW) Wysokim i wysokościowym (W) i (WW) Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem Q> 4000 2000<Q≤4000 1000<Q≤2000 500<Q≤1000 Q≤500 1000 2000 4000 6000 8000 * * 1000 2000 3000 * * * 500 1000 Strefy pożarowe pozostałe Q> 4000 2000<Q≤4000 1000<Q≤2000 500<Q≤1000 Q≤500 2000 4000 8000 15000 20000 1000 2000 4000 8000 10000 * * 1000 2500 5000
 35. 35. <ul><li>Strefy pożarowe PM, w podziemnej części budynków nie powinny przekraczać 50% powierzchni określonych w tabeli. </li></ul><ul><li>Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, pod warunkiem zastosowania: </li></ul><ul><li>Stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 100% </li></ul><ul><li>Samoczynnych urządzeń oddymiających – o 50% </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń gaśniczych wymienionych powyżej dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 150%. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 36. 36. <ul><li>Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL, obejmującej podziemną część budynku, nie powinna przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej tej samej kategorii zagrożenia ludzi, określonej według tabeli dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku. </li></ul><ul><li>Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, nie dotyczy przypadku, gdy wyjścia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. </li></ul><ul><li>W budynkach jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkość stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające. </li></ul><ul><li>W budynku jednokondygnacyjnym wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garażu, nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych i samoczynnych urządzeń oddymiających. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 37. 37. <ul><li>PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY </li></ul><ul><li>Zasady wyposażania obiektów w gaśnice przedstawia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109 poz. 719). </li></ul><ul><li>Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 38. 38. <ul><li>Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: </li></ul><ul><li>Gaśnice – urządzenia przenośne i przewoźne, spełniające wymagania norm PN-EN 3 i dopuszczone do użytkowania przez CNBOP zgodnie z Rozp. MSWiA z 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) </li></ul><ul><li>Inne urządzenia podające środki gaśnicze </li></ul><ul><li>Koce gaśnicze </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 39. 39. PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE Ze względu na konstrukcję gaśnice i agregaty gaśnicze możemy podzielić na urządzenia: typu „X” - pod stałym ciśnieniem typu „Z” - z nabojem (ładunkiem wyrzutowym)
 40. 40. <ul><li>Aktualne wymagania szczegółowe dotyczące gaśnic przenośnych przedstawia Polska Norma PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne. Część 7; Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań. </li></ul><ul><li>Aktualne wymagania dotyczące gaśnic przewoźnych przedstawiono w normie PN-EN 1866-1:2007 Gaśnice przewoźne, Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań. Koce gaśnicze muszą spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 41. 41. <ul><li>TYPY GAŚNIC ZGODNIE Z PN EN 3-7 </li></ul><ul><li>Norma PN-EN 3-7 określa gaśnicę jako urządzenie zawierające środek gaśniczy, który może być wyrzucany w wyniku działania ciśnienia wewnętrznego i kierowany na ogień. Gaśnica jest określana przez rodzaj środka, jaki zawiera. Norma wymienia gaśnice: </li></ul><ul><li>Zawierające wodę i roztwory wodne (w tym gaśnice pianowe) </li></ul><ul><li>Proszkowe </li></ul><ul><li>Zawierające dwutlenek węgla (CO2) </li></ul><ul><li>Halonowe </li></ul><ul><li>Zawierające ,,czyste środki gaśnicze” (zamienniki halonów) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 42. 42. <ul><li>Chociaż norma PN-EN 3-7 dopuszcza stosowanie gaśnic halonowych (zawierających na przykład halon 1211, czyli difluorochlorobromometan CF2CIBr), dotyczy to tylko wyjątkowych przypadków – tzw zastosowań krytycznych. Halony należą do substancji zubożających warstwę ozonu (szwo) i nie są obecnie dopuszczone do powszechnego użytku. Termin ,,czyste środki gaśnicze” określa ciecze lub gazy nie przewodzące prądu, łatwo parujące i nie pozostawiające osadów. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 43. 43. <ul><li>GAŚNICE PRZENOŚNE </li></ul><ul><li>Gaśnica przenośna – urządzenie gaśnicze zaprojektowane specjalnie do ręcznego przenoszenia i stosowania </li></ul><ul><li>Masa gaśnicy gotowej do działania nie może przekraczać 20 kg </li></ul><ul><li>Gaśnica składa się z korpusu i przytwierdzonych do niego: głowicy, urządzenia uruchamiającego, urządzenia sterującego, zespołu węża lub dysz. Musi być także wyposażona w samozamykający się zawór sterujący umożliwiający chwilowe przerwanie procesu rozładowywania </li></ul><ul><li>Na korpusie gaśnicy muszą być umieszczone przewidziane w normie PN-EN 3-7 informacje dotyczące m.in. sposobu uruchamiania, zakresu zastosowania, ilości i rodzaju środka gaśniczego, skuteczności gaśniczej określonej według PN-EN 3-7, informacje dotyczące możliwości gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 44. 44. <ul><li>KOCE GAŚNICZE </li></ul><ul><li>Koc gaśniczy – wykonany z tkaniny z włókna szklanego, jest przeznaczony do gaszenia pożaru w zarodku (a także w przypadku zapalenia się odzieży na człowieku) </li></ul><ul><li>Koc może służyć w czasie ewakuacji do osłony przed działaniem promieniowania cieplnego </li></ul><ul><li>Przykładowe wymiary 140 x 180 – waga 2 kg </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 45. 45. <ul><li>Podstawowe zasady dobierania gaśnic: </li></ul><ul><li>Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do grupy pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie (podział pożarów przedstawia PN-EN 2) </li></ul><ul><li>Jednostką masy środka gaśniczego w gaśnicach jest 2 kg lub 3 dm 3 </li></ul><ul><li>Gaśnica musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) </li></ul><ul><li>Pożary urządzeń pod napięciem elektrycznym powinny być gaszone środkami gaśniczymi nie przewodzącymi prądu </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 46. 46. <ul><li>,,Podział pożarów”PN-EN 2:1998/A1:2006 </li></ul><ul><li>Norma określa grupy pożarów w zależności od materiału ulegającego spalaniu. Nie ma szczególnej grupy pożarów związanej z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym. </li></ul><ul><li>Grupa A: pożary materiałów stałych, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli </li></ul><ul><li>Grupa B: pożary cieczy i materiałów stałych topiących się </li></ul><ul><li>Grupa C: pożary gazów </li></ul><ul><li>Grupa D: pożary metali </li></ul><ul><li>Grupa F: pożary gorących tłuszczów i olejów spożywczych w urządzeniach kuchennych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 47. 47. <ul><li>WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W GAŚNICE </li></ul><ul><li>Jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm 3 ) przypada na: </li></ul><ul><li>Każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku (niechronionej SUG) </li></ul><ul><li>Zakwalifikowanej do ZL I, ZL II. ZL III, ZL V </li></ul><ul><li>Produkcyjnej i magazynowej, jeśli gęstość obciążenia ogniowego >500 MJ/m 2 </li></ul><ul><li>Zawierające pomieszczenie zagrożenie wybuchem </li></ul><ul><li>Każde 300 m 2 w innych przypadkach, z wyjątkiem ZL IV </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 48. 48. <ul><li>Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. nakazuje wyposażenie stacji paliw płynnych w następujący sprzęt przeciwpożarowy: 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda, 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda, 3 koce gaśnicze, w gaśnic przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 49. 49. <ul><li>ROZMIESZCZENIE GAŚNIC </li></ul><ul><li>W miejscach łatwo dostępnych i widocznych (przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń) </li></ul><ul><li>Tak, żeby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie źródeł ciepła </li></ul><ul><li>W obiektach wielopiętrowych – w tym samych miejscach na każdym piętrze </li></ul><ul><li>Odległość z każdego miejsca, gdzie może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna przewyższać 30 m </li></ul><ul><li>Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 50. 50. <ul><li>ŚRODKI GAŚNICZE STOSOWANE W GAŚNICACH </li></ul><ul><li>Proszki gaśnicze typów BC i ABC </li></ul><ul><li>Środki pianotwórcze </li></ul><ul><ul><li>W postaci gotowego roztworu wodnego </li></ul></ul><ul><ul><li>Jako koncentrat w oddzielnym zbiorniku wewnątrz gaśnicy </li></ul></ul><ul><li>Dwutlenek węgla </li></ul><ul><ul><li>Gaśnice śniegowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Urządzenia gaśnicze nie będące gaśnicami </li></ul></ul><ul><li>,,Czyste środki gaśnicze” (zamienniki halonów) </li></ul><ul><li>Gotowe roztwory wodne, także o obniżonej temperaturze krzepnięcia </li></ul><ul><ul><li>Roztwory substancji zwilżających i pianotwórczych </li></ul></ul><ul><ul><li>Specjalne roztwory do gaszenia pożarów gorących tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych </li></ul></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 51. 51. <ul><li>Gaśnice proszkowe, pianowe i zawierające gotowe roztwory wodne mogą mieć różną konstrukcję: </li></ul><ul><li>Urządzenia pod stałym ciśnieniem gazu wyrzucającego ładunek po uruchomieniu (te gaśnice mają manometr do kontroli ciśnienia wewnątrz) </li></ul><ul><li>Urządzenia mając dodatkowy zbiornik z gazem wyrzucającym (nie mają manometru, ciśnienie w głównym zbiorniku ze środkiem gaśniczym powstaje dopiero po uruchomieniu gaśnicy) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 52. 52. <ul><li>Gaśnice proszkowe – BC, ABC oraz D </li></ul><ul><li>Przeznaczone, w zależności od rodzaju proszku, do: </li></ul><ul><ul><li>Gaszenia pożarów cieczy i gazów (BC), </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiałów stałych (ABC), </li></ul></ul><ul><ul><li>Pożarów grupy D (gaśnice specjalne), </li></ul></ul><ul><li>Pod stałym ciśnieniem gazu (gaśnica może podawać proszek zaraz po uruchomieniu) lub z nabojem CO2 (po uruchomieniu potrzeb kilku sekund na wypływ CO2 z naboju i wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w gaśnicy). </li></ul><ul><li>1 kg gaśnice proszkowe stosowane są do zabezpieczania samochodów osobowych. </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: bardzo szybkie ugaszenie płomienia, możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz możliwość użytkowania przy ujemnych temperaturach, </li></ul><ul><li>Wady: brak działania chłodzącego, ryzyko uszkodzenia urządzeń elektronicznych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 53. 53. <ul><li>Gaśnice z roztworami wodnymi, w tym pianowe – AB </li></ul><ul><li>Przeznaczone do gaszenia pożarów: </li></ul><ul><ul><li>Materiałów stałych (A) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cieczy (B) </li></ul></ul><ul><li>Pod stałym ciśnieniem (wtedy musi zawierać gotowy roztwór środka pianotwórczego) lub z nabojem CO2 ( może zawierać roztwór lub wodę i dodatkowy pojemnik z koncentratem środka pianotwórczego) </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: piana działa chłodząco i zabezpiecza powierzchnię materiału po zgaszeniu płomienia </li></ul><ul><li>Wady: gaszenie pożaru cieczy jest dłuższe niż proszkiem, mogą być dopuszczone do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym tylko po przejściu testu dielektrycznego według PN-EN 3-7; nie można ich użytkować przy ujemnych temperaturach (z wyjątkiem gaśnic zawierających specjalne roztwory – premixy – zabezpieczone przed zamarzaniem). </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 54. 54. <ul><li>GAŚNICE CO2 –B </li></ul><ul><li>Przeznaczone do gaszenia pożarów cieczy </li></ul><ul><li>Zawierają CO2 skroplony pod ciśnieniem (w temp. 20 °C około 58 bar). </li></ul><ul><li>Konstrukcja gaśnicy zapewnia powstawanie w dyszy wylotowej fazy stałej CO2 (śniegu). </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: brak pozostałości środka po gaszeniu, możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń pod napięciem i stosowania przy niskich temperaturach </li></ul><ul><li>Wady: duży ciężar gaśnicy, niska skuteczność w otwartym terenie, brak skuteczności przy pożarach grupy A, ryzyko uszkodzenia sprzętu elektronicznego (niska temperatura ,,śniegu”) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 55. 55. <ul><li>GAŚNICE DO GASZENIA POŻARÓW GRUPY F – AF, ABF </li></ul><ul><li>Należą do grupy gaśnic z roztworami wodnymi </li></ul><ul><li>Przeznaczone specjalnie do gaszenia pożarów gorących tłuszczów w urządzeniach kuchennych </li></ul><ul><li>Podają silnie rozpylony wodny roztwór zawierający sole potasowe (np. węglan, octan) oraz inne dodatki </li></ul><ul><li>Spełniają test dielektryczny według PN-EN 3-7 i mogą być stosowane (przy zachowaniu ostrożności) do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: skuteczne i bezpieczne gaszenie pożarów grupy F. możliwość gaszenia pożarów A i B (w zależności od dodatków) oraz, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, urządzenia pod napięciem elektrycznym </li></ul><ul><li>Wady : ryzyko uszkodzenia elektroniki, ograniczone zastosowanie w niskich temperaturach, małe intensywność podawania (A, B) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 56. 56. <ul><li>GAŚNICE Z CZYSTYM ŚRODKIEM GAŚNICZYM – B </li></ul><ul><li>Dostępne obecnie zawierają jako środek gaśniczy – heksafluoropropan (FE – 36) </li></ul><ul><li>Mają określoną (np. 21 B) skuteczność gaśniczą dla pożarów grupy B </li></ul><ul><li>Specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego gaszenia urządzeń elektronicznych </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: bardzo szybkie ugaszenie płomienia, brak pozostałości, możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem oraz przy ujemnych temperaturach, </li></ul><ul><li>Wady: brak działania chłodzącego, ryzyko powstania HF podczas przedłużającego się gaszenia. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 57. 57. <ul><li>URZĄDZENIA PODAJĄCE CZYSTY ŚRODEK GAŚNICZY </li></ul><ul><li>Nie są gaśnicami w rozumieniu przepisów, </li></ul><ul><li>Specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego gaszenia urządzeń elektronicznych </li></ul><ul><li>Przykładowy środek gaśniczy – heksafluoropropan (FE -36 </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: bardzo szybkie ugaszenie płomienia, brak pozostałości, możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem oraz przy ujemnych temperaturach, </li></ul><ul><li>Wady: brak działania chłodzącego, ryzyko powstania HF podczas przedłużającego się gaszenia. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 58. 58. <ul><li>URZĄDZENIA PODAJĄCE GAZOWY CO2 </li></ul><ul><li>Specjalnie zaprojektowane do gaszenia urządzeń elektronicznych </li></ul><ul><li>Nie powstaje faza stała CO2 (śnieg) o bardzo niskiej temperaturze </li></ul><ul><li>UWAGA: </li></ul><ul><li>Zalety: nie powoduje uszkodzeń termicznych, brak pozostałości, możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz przy ujemnych temperaturach, </li></ul><ul><li>Wady: brak działania chłodzącego, </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 59. 59. <ul><li>URZĄDZENIA DO GASZENIA METALI </li></ul><ul><li>Nie są gaśnicami w rozumieniu przepisów, </li></ul><ul><li>Zawierają specjalny proszek do gaszenia metali. Proszek ten nie nadaje się do gaszenia innych pożarów </li></ul><ul><li>Konstrukcja urządzenia (specjalna dysza na długim wysięgniku) zapewnia łagodne podawanie proszku z bezpiecznej odległości, bez ryzyka rozrzucenia kawałków płonącego metalu </li></ul><ul><li>Norma PN-EN 3-7 przewiduje dopuszczanie do stosowania gaśnic do gaszenia pożarów grupy D, chociaż nie wykonuje się testu gaśniczego dla grupy D. Gaśnica oznaczona ,,D” nie może mieć oznaczeń dla innych grup pożarów. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 60. 60. <ul><li>Porównanie zastosowania proszków i pian do gaszenia pożarów grypy B </li></ul><ul><li>Proszki gaśnicze: </li></ul><ul><li>Zapewniają bardzo szybkie gaszenie pożaru cieczy, niezależnie od jej rodzaju (paliwo naftowe czy rozpuszczalnik polarny), także w obecności urządzeń pod napięciem, </li></ul><ul><li>Nie powodują zagrożeń ekologicznych </li></ul><ul><li>Zgaszenie pożaru cieczy proszkiem nie zabezpiecza przed ponownym rozpaleniem, </li></ul><ul><li>Proszek nie ma też działania chłodzącego. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 61. 61. <ul><li>Porównanie zastosowania proszków i pian do gaszenia pożarów grypy B </li></ul><ul><li>Piany gaśnicze: </li></ul><ul><li>Gaszenie pożarów cieczy przez pokrycie ich powierzchni warstwą piany trwa dłużej, ale piana zabezpiecza przed ponownym zapaleniem, ma także działanie chłodzące. </li></ul><ul><li>W przypadku pożarów cieczy polarnych konieczne jest stosowanie specjalnych środków pianotwórczych (środki typu AR), (dopuszcza się jednak stosowanie niektórych typów gaśnic AB, które przeszły test dielektryczny). </li></ul><ul><li>Nie wolno gasić pianą pożarów obejmujących urządzenia pod napięciem elektrycznym </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 62. 62. <ul><li>KONSERWACJA GAŚNIC </li></ul><ul><li>PRZEPISY </li></ul><ul><li>Gaśnice (oraz inne urządzenia przeciwpożarowe) należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w: </li></ul><ul><ul><li>Polskich Normach dotyczących urządzeń i gaśnic </li></ul></ul><ul><ul><li>Odnośnej dokumentacji technicznej producenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrukcji obsługi </li></ul></ul><ul><li>Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. </li></ul><ul><li>Węże hydrantowe powinny być poddawane próbie ciśnieniowej co 5 lat. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 63. 63. <ul><li>PRAKTYKA </li></ul><ul><li>Większość producentów gaśnic nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz na sześć miesięcy </li></ul><ul><li>Jeżeli gaśnica użytkowana jest w warunkach dużej wilgotności, w atmosferze agresywnych chemicznie par itp., zaleca się częstsze przeglądy </li></ul><ul><li>W większości typów gaśnic raz na 5 lat zachodzi konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego </li></ul><ul><li>Zbiornik gaśnic pod stałym ciśnieniem gazu napędowego podlegają ogólnym przepisom o dozorze technicznym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz. U. Nr 120, poz. 2021, z dnia 29 lipca 2002 r.), zbiorniki gaśnic z dodatkowym zbiornikiem gazu napędowego nie podlegają tym przepisom. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 64. 64. <ul><li>INNE WSKAZANIA DO PRZEPROWADZANIA KONSERWACJI </li></ul><ul><li>Gaśnice wyposażone w manometr - kiedy wykazuje on spadek ciśnienia </li></ul><ul><li>Gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamianie, np. na próbę </li></ul><ul><li>Gaśnica, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora </li></ul><ul><li>Gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywiony zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, wgniecenie korpusu) </li></ul><ul><li>Gaśnice, które nie mają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 65. 65. <ul><li>POTWIERDZENIE KONSERWACJI I JEJ POTWIERDZANIE </li></ul><ul><li>Nie ma przepisów wymagających specjalnych uprawnień od osób wykonujących konserwację gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych (z wyjątkiem konserwatorów przeciwpożarowych czujek izotopowych) </li></ul><ul><li>Czynności te powinno się jednak powierzać firmom mającym autoryzację producenta sprzętu i dostęp do specjalistycznych narzędzi i materiałów </li></ul><ul><li>Gaśnica powinna być ponownie napełniona tym samym środkiem gaśniczym, który jest wymieniony na świadectwie dopuszczenia do stosowania </li></ul><ul><li>Każdy przegląd, konserwacja, naprawa lub remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie przez konserwatora protokołem </li></ul><ul><li>Gaśnica (lub inny sprzęt) musi mieć indywidualną cechę aktualizacji – kontrolkę </li></ul><ul><li>Kontrolka musi zawierać nazwę firmy, nazwisko i podpis konserwatora oraz datę wykonania i datę ważności przeglądu. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 66. 66. <ul><li>WARUNKI POWSTAWANIA I GASZENIA POŻARÓW </li></ul><ul><li>Spalanie można określić jako zespół bardzo szybkich procesów chemicznych i fizycznych powodujących przekształcenie materiałów palnych poddanych działaniu powietrza i wysokiej temperatury w produkty spalania i wydzielania dużych ilości ciepła. </li></ul><ul><li>Pożar – niekontrolowane spalanie, którego charakter zależy od rodzaju i postaci materiałów palnych </li></ul><ul><li>Środki gaśnicze – substancje, które zmniejszają szybkość procesów lub środowisko spalania. Zastosowane w odpowiedni sposób umożliwiają opanowanie i zgaszenie pożaru. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 67. 67. <ul><li>WARUNKI POWSTAWANIA POŻARÓW: </li></ul><ul><li>Obecność materiału palnego i dostęp powietrza (utleniacza) </li></ul><ul><li>Zainicjowanie spalania (np. przez silne miejscowe ogrzanie materiału, iskrę elektryczną lub mechaniczną) </li></ul><ul><li>Utrzymanie wysokiej temperatury w strefie reakcji chemicznych spalania, co zapewnia odpowiednio dużą szybkość tych reakcji </li></ul><ul><li>Odprowadzanie produktów spalania </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 68. 68. <ul><li>ROLA REAKCJI CHEMICZNYCH </li></ul><ul><li>Przemiana paliwa i utleniacza w produkty spalania i ciepło zachodzi na drodze specyficznych reakcji chemicznych (np. reakcje wolnorodnikowe w płomieniu) </li></ul><ul><li>Reakcje te mogą zachodzić wystarczająco szybko tylko w odpowiednio wysokiej temperaturze </li></ul><ul><li>Poza obniżeniem temperatury możliwe są także inne, chemiczne, sposoby zmniejszania szybkości tych reakcji </li></ul><ul><li>Chemiczne oddziaływanie na przebieg specyficznych reakcji spalania daje dodatkowe możliwości gaszenia pożarów. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 69. 69. <ul><li>SPALANIE W FAZIE GAZOWEJ: </li></ul><ul><li>Spalanie gazów i par cieczy w powietrzu nie zachodzi przez bezpośrednie reakcje cząsteczek paliwa i utleniacza </li></ul><ul><li>Powstanie produktów spalania (CO2, H2O) jest wynikiem łańcucha reakcji pośrednich z udziałem wolnych rodników (H*, O** oraz OH*) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 70. 70. <ul><li>WOLNE RODNIKI </li></ul><ul><li>Są to bardzo krótko istniejące produkty pośrednie powstające przy spalaniu gazów i par w powietrzu </li></ul><ul><li>Atomy i fragmenty cząsteczek (H*, OH*, O**, CH3*), mające jeden lub więcej niesmarowanych elektronów </li></ul><ul><li>Mają możliwość bezpośredniej reakcji z cząsteczkami paliwa i utleniacza </li></ul><ul><li>Nowe wolne rodniki powstają przy inicjacji spalania oraz w reakcjach rozgałęzienia łańcucha reakcji chemicznych spalania </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 71. 71. <ul><li>WARUNKI GASZENIA POŻARÓW </li></ul><ul><li>Podstawowe oddziaływania gaśnicze: </li></ul><ul><li>Wpływ na zachodzące podczas pożaru procesy wymiany (przekazywania) ciepła </li></ul><ul><li>Ograniczenie dostępu powietrza </li></ul><ul><li>Ograniczenie dostępu paliwa </li></ul><ul><li>Zmiana przebiegu specyficznych reakcji chemicznych spalania </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 72. 72. <ul><li>FIZYCZNE ODDZIAŁYWANIE GAŚNICZE: </li></ul><ul><li>Powoduje obniżenie temperatury spalania poniżej pewnej określonej temperatury granicznej, wynikającej z bilansu cieplnego spalania </li></ul><ul><li>Warunkiem zgaszenia jest taka szybkość podawania środka gaśniczego, żeby zapewnić obniżenie temperatury spalania poniżej wartości granicznej </li></ul><ul><li>Zgaszenie następuje po znacznym obniżeniu temperatury spalania w porównaniu z wartością początkową, przed gaszeniem </li></ul><ul><li>Wpływa tylko pośrednio na szybkość procesów chemicznych spalania </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 73. 73. <ul><li>CHEMICZNE ODDZIAŁYWANIE GAŚNICZE: </li></ul><ul><li>Polega na bezpośrednim oddziaływaniu na procesy chemiczne spalania powodującym podwyższenie bilansowej temperatury granicznej </li></ul><ul><li>Płomień gaśnie kiedy wymagana temperatura graniczna przewyższa temperaturę adiabatyczną spalania </li></ul><ul><li>Warunkiem zgaszenia jest taka szybkość podawania środka gaśniczego, żeby zapewnić odpowiednie podwyższenie bilansowej temperatury granicznej </li></ul><ul><li>Zgaszenie następuje bez obniżenia temperatury spalania (praktycznie przy tylko niewielkim obniżeniu) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 74. 74. <ul><li>DZIAŁANIE RÓŻNYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW GAŚNICZYCH </li></ul><ul><li>Środki podawane na powierzchnię pożaru – działają chłodząco i/lub izolująco </li></ul><ul><ul><li>Woda (prądy zwarte, rozproszone i mgłowe) </li></ul></ul><ul><ul><li>Roztwory, zawiesiny, emulsje wodne </li></ul></ul><ul><ul><li>Piany (ciężkie, średnie, lekkie, CAFS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proszki typu ABC oraz D </li></ul></ul><ul><li>Środki podawane objętościowo – zmieniają środowisko spalania </li></ul><ul><ul><li>Proszki typu BC i ABC </li></ul></ul><ul><ul><li>Gazy (CO2, azot, argon, halony, zamienniki halonów) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aerozole (wytwarzane pirotechnicznie) </li></ul></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 75. 75. <ul><li>ZAKRES ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW GAŚNICZYCH </li></ul><ul><li>Działania gaśnicze prowadzone przez jednostki straży pożarnych </li></ul><ul><li>Stałe instalacje gaśnicze </li></ul><ul><li>Sprzęt podręczny – gaśnice przenośne i przewoźne </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 76. 76. <ul><li>PRZEBIEG GASZENIA POŻARU </li></ul><ul><li>Każdy środek gaśniczy podawany z pewną szybkością (kg/s, dm3/min) powoduje ściśle określone zmniejszenie strumienia ciepła pożaru (kW) przekazywanego otoczeniu </li></ul><ul><li>Może to być spowodowane zarówno oddziaływaniami fizycznymi jak i chemicznymi środka gaśniczego na pożar </li></ul><ul><li>Zgaszenie pożaru o określonej powierzchni jest możliwe dopiero po osiągnięciu odpowiednio dużej szybkości podawania środka gaśniczego. </li></ul><ul><li>Po przekroczeniu granicznej wartości szybkości podawania, czas gaszenia pożaru maleje w miarę zwiększania szybkości podawania środka gaśniczego. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 77. 77. <ul><li>POŻAR MATERIAŁU STAŁEGO – GRUPA A </li></ul><ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Drewno, materiały tekstylne, papier, guma, rośliny i niektóre tworzywa sztuczne, nie topiące się przy ogrzewaniu do wysokiej temperatury. Stosowane jako elementy wyposażenia lokali, konstrukcje budowlane, materiały użytkowe. Do grupy A zalicza się też pożary lasu, traw itp. </li></ul><ul><li>Charakterystyka: </li></ul><ul><li>W warunkach pożaru jednocześnie zachodzi spalanie bezpłomieniowe (bezpośrednie utlenianie gorącego materiału tlenem z powietrza) oraz płomieniowe </li></ul><ul><li>Płomień zasilany jest gazowymi produktami termicznego rozkładu materiału </li></ul><ul><li>Gaszenie: </li></ul><ul><li>chłodzenie materiału palnego – prądy wody i roztworów wodnych, piany gaśnicze </li></ul><ul><li>oddzielenie (izolowanie) powierzchni materiału (piany, przy małych pożarach także proszki ABC, koce gaśnicze </li></ul><ul><li>działania antykatalityczne na płomień (proszek ABC) </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 78. 78. <ul><li>POŻAR CIECZY – GRUPA B </li></ul><ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Paliwa samochodowe, farby i lakiery, rozpuszczalniki, oleje, smary, parafina, niektóre tworzywa sztuczne. </li></ul><ul><li>Charakterystyka: </li></ul><ul><li>spala się w warunkach pożaru tylko płomieniowo </li></ul><ul><li>płomień zasilany jest parami z powierzchni cieczy </li></ul><ul><li>cały proces spalania (utlenianie par cieczy tlenem z powietrza oraz emisja ciepła) zachodzi w fazie gazowej </li></ul><ul><li>chwilowa wielkość pożaru zależy od powierzchni rozlewiska, a nie od ilości cieczy </li></ul><ul><li>Gaszenie: </li></ul><ul><ul><li>oddzielenie powierzchni cieczy od płomienia – piany gaśnicze </li></ul></ul><ul><ul><li>działanie na płomień: antykatalityczne (proszki BC i ABC) lub rozcieńczające (zamienniki halonów, CO2) </li></ul></ul><ul><ul><li>mgłowe prądy wody </li></ul></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 79. 79. <ul><li>POŻAR GAZU – GRUPA C </li></ul><ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Metan (gaz z sieci), LPG (mieszanina propan-butan), acetylen </li></ul><ul><li>Charakterystyka: </li></ul><ul><li>Bardzo wysokie temperatury spalania </li></ul><ul><li>Cały proces spalania (utlenianie gazu oraz emisja ciepła) zachodzi w fazie gazowej </li></ul><ul><li>Zagrożenie pożarowe nie zależy od temperatury </li></ul><ul><li>Zagrożenie wybuchem po zgaszeniu płomienia bez odcięcia dopływu gazu </li></ul><ul><li>Gaszenie: </li></ul><ul><li>Małe pożary: działanie na płomień antykatalityczne (proszki BC i ABC) </li></ul><ul><li>Duże pożary: szybkie schłodzenie płomienia – rozproszone prądy wody podawane z dużą intensywnością </li></ul><ul><li>UWAGA : Konieczne jest odcięcie dopływu gazu. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 80. 80. <ul><li>POŻAR METALU – GRUPA D </li></ul><ul><li>Przykłady: </li></ul><ul><li>Sproszkowany glin (aluminium), proszek, wiórki lub opiłki magnezu, kawałki potasu czy sodu </li></ul><ul><li>Charakterystyka: </li></ul><ul><li>Ekstremalnie wysokie temperatury spalania </li></ul><ul><li>Bardzo duża reaktywność chemiczna – możliwe niebezpieczne reakcje z praktycznie wszystkimi podstawowymi środkami gaśniczymi: wodą, proszkami węglanowymi, halonami, zamiennikami halonów, nawet z CO2 i azotem. </li></ul><ul><li>Gaszenie: </li></ul><ul><li>Pokrycie substancją odporną na bardzo wysokie temperatury i nie reagującą chemicznie z płonącym metalem – specjalne proszki klasy D, suchy piasek </li></ul><ul><li>. </li></ul><ul><li>UWAGA: Nie wolno stosować wody, pian gaśniczych, proszków węglanowych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 81. 81. <ul><li>POŻAR TŁUSZCZÓW SPOŻYWCZYCH W URZĄDZENIACH KUCHENNYCH – GRUPA F </li></ul><ul><li>Charakterystyka: </li></ul><ul><li>Wysoka temperatura cieczy (robocza ok. 200 °C, ponad 350 °C w czasie pożaru), uniemożliwia stosowanie wody i pian o niskiej liczbie spienienia (możliwość rozpryskiwania i wykipienia) </li></ul><ul><li>Możliwość nawrotu palenia po zgaszeniu CO2 lub proszkiem BC (także niebezpieczeństwo rozpryskiwania) </li></ul><ul><li>Możliwość niebezpiecznej reakcji z proszkami ABC </li></ul><ul><li>Gaszenie: </li></ul><ul><li>oddzielenie powierzchni cieczy od płomienia i chłodzenie przez podanie rozpylonego strumienia specjalnego roztworu gaśniczego, który reaguje z gorącym olejem (powstaje warstwa pokrywająca powierzchnię oleju, co zapobiega samozapłonowi oleju). W ten sposób działają gaśnice AF oraz ABF </li></ul><ul><li>nie zaleca się stosowania innych gaśnic, nie mających oznaczenia ,,F”. możliwe jest jednak, przy spełnieniu pewnych warunków, zastosowanie innych sposobów gaszenia: </li></ul><ul><ul><li>odcięcie dopływu powietrza przez koc gaśniczy – przykrycie musi pozostawać szczelne aż do wystarczającego wychłodzenia oleju </li></ul></ul><ul><ul><li>działanie rozcieńczającego na płomień CO2, zamienniki halonów (czyste środki gaśnicze) – działanie środka musi trwać aż do wystarczającego wychłodzenia oleju (stałe urządzenia gaśnicze) </li></ul></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 82. 82. <ul><li>POŻAR STWARZAJĄCY RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM </li></ul><ul><li>Przykład: </li></ul><ul><li>Stacje transformatorowe, tablice rozdzielcze, silniki elektryczne, urządzenia AGD, RTV </li></ul><ul><li>Charakterystyka: </li></ul><ul><li>przy wyłączonym zasilaniu zawsze istnieje ryzyko porażenia prądem (np. w wyniku przepalenia izolacji i zwarcia) </li></ul><ul><li>stopień zagrożenia zależy od wysokości napięcia i rodzaju urządzeń (np. obecności kondensatorów) </li></ul><ul><li>szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zniszczonych urządzeń wysokiego napięcia (linie przesyłowe, transformatory, rozdzielnie). </li></ul><ul><li>Gaszenie: </li></ul><ul><ul><li>przy włączonym zasilaniu bezpieczne gaszenie jest możliwe tylko przy użyciu środków nie przewodzących prądu (proszki, CO2, FE -36), przy zachowaniu odpowiedniej odległości </li></ul></ul><ul><ul><li>tylko w szczególnych sytuacjach i przy zachowaniu szczególnej ostrożności możliwe jest stosownie rozpylonej wody i roztworów wodnych. Zastosowanie gaśnic zawierających wodę lub roztwory wodne jest dopuszczalne tylko jeśli przeszły one test dielektryczny i odpowiednia informacja jest przedstawiona na korpusie gaśnicy np. ,,ostrożnie przy gaszeniu urządzeń elektrycznych do 1000 v; zachować odstęp min. 1 m. </li></ul></ul><ul><ul><li>po wyłączeniu zasilania pożar zwykle można traktować jak pożar grupy A. </li></ul></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 83. 83. <ul><li>NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE METODY GASZENIA POŻARÓW </li></ul><ul><li>GRUPA A – chłodzenie materiału prądami wody lub roztworów wodnych, np. zwilżaczy, małe pożary – proszki ABC </li></ul><ul><li>GRUPA B – oddzielenie powierzchni cieczy od płomienia warstwą piany, małe pożary – proszki BC i ABC </li></ul><ul><li>GRUPA C – szybkie schładzanie płomienia intensywnymi rozproszonymi prądami wody, małe pożary – zastosowanie proszków gaśniczych </li></ul><ul><li>GRUPA D - pokrycie substancją odporną na bardzo wysokie temperatury – specjalne proszki gaśnicze, suchy piasek </li></ul><ul><li>GRUPA F – izolowanie powierzchni cieczy niepalną warstwą powstającą w reakcji rozpylonego roztworu gaśniczego z gorącym tłuszczem </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 84. 84. <ul><li>GASZENIE PRĄDAMI WODY </li></ul><ul><li>Wykorzystywane oddziaływania: </li></ul><ul><li>Chłodzenie materiału palnego (zmniejszenie szybkości zasilania płomienia parami cieczy lub produktami rozkładu materiału stałego) </li></ul><ul><li>Chłodzenie strefy spalania płomieniowego (zwiększenie przekazywania ciepła spalania do otoczenia) </li></ul><ul><li>Chłodzenie materiałów nie objętych spalaniem </li></ul><ul><li>Lokalne działanie rozcieńczające pary wodnej </li></ul><ul><li>Ograniczenia w stosowaniu </li></ul><ul><li>Pożary obejmujące urządzenia pod napięciem elektrycznym </li></ul><ul><li>Substancje reagujące niebezpiecznie z wodą (reakcja egzotermiczna, tworzenie palnych lub toksycznych gazów) </li></ul><ul><li>Stopione ciała stałe i ciecze ogrzane powyżej 100 °C </li></ul><ul><li>Pożary obejmujące substancje toksyczne, które mogłyby być wymywane przez ściekającą wodę. </li></ul><ul><li>Właściwości chłodzące wody: </li></ul><ul><li>Woda może odbierać znaczne ilości ciepła nagrzewając się i odparowując. Powstająca para, dzięki małej masie molowej wody, zajmuje dużą objętość. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 85. 85. <ul><li>GASZENIE POŻARÓW PIANAMI </li></ul><ul><li>Piany – podstawowe określenia: </li></ul><ul><li>Piany powstają przez zmieszanie gazu z cieczą, przy czym fazą rozproszoną jest gaz, a fazą ciągłą ciecz </li></ul><ul><li>Pianę można określić jako układ stykających się ze sobą pęcherzyków gazu, których ścianki tworzy ciecz </li></ul><ul><li>Stosunek objętości piany do objętości cieczy przed wprowadzeniem od niej gazu nazywa się liczbą spienienia </li></ul><ul><li>Powstawanie trwałych pian z roztworów wodnych wymaga obecności substancji stabilizujących, na przykład odpowiednich surfatantów </li></ul><ul><li>Wykorzystywane oddziaływania: </li></ul><ul><li>Pożary cieczy – pokrywanie powierzchni cieczy i oddzielenie jej od płomienia, chłodzenie powierzchni. Zabezpieczanie przed zapaleniem </li></ul><ul><li>Pożary materiałów stałych – chłodzenie przez wyciekający roztwór, zabezpieczenie przed nagrzewaniem </li></ul><ul><li>Ograniczenia w stosowaniu: </li></ul><ul><li>Pożary obejmujące urządzenia pod napięciem elektrycznym </li></ul><ul><li>Pożary substancji niebezpiecznie reagujących z wodą </li></ul><ul><li>W przypadku cieczy polarnych należy stosować specjalne środki typu AR </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 86. 86. <ul><li>GASZENIE POŻARÓW PROSZKAMI I GAZAMI </li></ul><ul><li>Charakterystyka ogólna </li></ul><ul><li>Środki gaśnicze nie zawierające wody – brak działania chłodzącego </li></ul><ul><li>Działają powierzchniowo (proszki) lub przestrzennie (gazy, aerozole) </li></ul><ul><li>Zapotrzebowanie przy działaniu przestrzennym oblicza się w stosunku do kubatury </li></ul><ul><li>Mała skuteczność w stosunku do pożarów grupy A </li></ul><ul><li>Umożliwiają bezpieczne gaszenie urządzeń pod napięciem elektrycznym </li></ul><ul><li>Działanie gaśnicze </li></ul><ul><li>Fizyczne: wpływ na bilans cieplny płomienia (działanie rozcieńczające) – azot, argon, CO2, czyste środki gaśnicze </li></ul><ul><li>Chemiczne: inhibicja płomienia – proszki BC i ABC, halony, aerozole </li></ul><ul><li>Oddzielenie powierzchni ciał stałych od płomienia i powietrza – proszki ABC </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 87. 87. <ul><li>Rodzaje gazów wykorzystywanych do gaszenia pożarów: </li></ul><ul><li>Obojętne gazy gaśnicze, stosowane w stężeniach 40-50%: azot, argon oraz ich mieszaniny. Działanie gaśnicze zachodzi przy znacznym obniżeniu stężenia tlenu </li></ul><ul><li>Dwutlenek węgla, stosowany w stężeniu ok. 30%. Obniżenie stężenia tlenu jest mniejsze niż azotu i argonu, ale nadal znaczne. CO2 w stężeniach ponad 10% jest toksyczny </li></ul><ul><li>Czyste środki gaśnicze (zamienniki halonów, na przykład FE-36 (C3F6H2), FM-200 (C3F7H), Novec 1230 (CF2CF3 COCF(CF3)2), stosowane w stężeniach 6-8%. Nie następuje istotne obniżenie stężenia tlenu, środki nie są toksyczne przy stężeniach gaśniczych. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 88. 88. <ul><li>Działania rozcieńczające gazów </li></ul><ul><li>Rozcieńczanie powietrza przez wprowadzony gaz gaśniczy powoduje: </li></ul><ul><li>Taką zmianę właściwości fizykochemicznych (ciepło właściwe, współczynnik przewodnictwa cieplnego), żeby w uzyskanej mieszaninie gazów nie mogło zachodzić spalanie płomieniowe </li></ul><ul><li>Spalanie w mieszaninie gaz gaśniczy – powietrze nie może zachodzić, jeśli jej ciepło właściwe liczone na 1 mol tlenu (CpO2) jest większe niż około 210 J/molO2 x K </li></ul><ul><li>W przypadku gazów mających ciepło właściwe zbliżone do powietrza (azot, argon CO2) zachodzi znaczne obniżanie stężenia tlenu w zamkniętej przestrzeni. Gazy o bardzo dużym w porównaniu z powietrzem cieple właściwym gaszą przy tylko niewielkim obniżeniu stężenia tlenu. </li></ul><ul><li>UWAGA: Gazowe środki gaśnicze, poza azotem, argonem i ich mieszaninami, mogą być stosowane w gaśnicach jako właściwe środki gaśnicze. Azot jest stosowany jako gaz wyrzucający ładunek w gaśnicach pod stałym ciśnieniem. </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 89. 89. <ul><li>Działanie antykatalityczne – chemiczne działanie gaśnicze </li></ul><ul><li>Polega na bardzo szybkim usuwaniu wolnych rodników z płomienia, co zakłóca podstawowe mechanizmy chemiczne spalania </li></ul><ul><li>Pojedynczy czynnik aktywny (np. atomy lub wodorotlenki metali alkalicznych w stanie gazowym w przypadku proszków BC) powoduje usunięcie kilkudziesięciu tysięcy rodników </li></ul><ul><li>Za środek działający antykatalitycznie można więc uznać tylko taki środek, który powoduje zachodzenie w płomieniu specyficznych, innych niż przy niezakłóconym spalaniu, reakcji chemicznych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 90. 90. <ul><li>Środki gaśnicze o działaniu antykatalitycznym </li></ul><ul><li>Proszki gaśnicze BC i ABC (proszki ABC działają także na powierzchnię materiałów grupy A) </li></ul><ul><li>Aerozole gaszące – obecnie są stosowane aerozole wytwarzane pirotechnicznie (działają także rozcieńczająco) </li></ul><ul><li>Halony – największe zastosowanie znalazły substancje zawierające brom: CF3Br oraz CF2CIBr obecnie wycofane ze znacznej większości zastosowań w ochronie przeciwpożarowej ze względów ekologicznych </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE
 91. 91. <ul><li>Warunki skutecznego gaszenia pożarów grup A i B gaśnicami </li></ul><ul><li>Gaśnicami napełnionymi proszkami fosforanowymi (ABC) można gasić pożary cieczy i ciał stałych </li></ul><ul><li>Proszki węglanowe (BC) są skuteczne tylko przy pożarach cieczy i gazów </li></ul><ul><li>Gaszenie cieczy – strumień proszku kierowany równolegle do powierzchni cieczy na podstawę płomienia </li></ul><ul><li>Gaszenie ciał stałych – proszek musi pokryć całą powierzchnię materiałów objętych spalaniem </li></ul><ul><li>Przy gaszeniu ciał stałych najlepsze efekty daje zastosowanie gaśnic pianowych lub zawierających roztwory wodne, np. zwilżaczy </li></ul><ul><li>Gaśnice śniegowe zwykle okazują się zupełnie nieskuteczne przy gaszeniu pożarów grupy A </li></ul>PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE I DROGI POŻAROWE

×