Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter 6 โจมตีด้วยกลยุทธ์ 1 2-3-4

2,621 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Chapter 6 โจมตีด้วยกลยุทธ์ 1 2-3-4

 1. 1. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยโจมตีด้วย กลยุทธกลยุทธ 12341234
 2. 2. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234ระบบ 1234 แล้วดีดตัวไปต่อมีให้เห็นช่วงแนวโน้มขาขึ้นและขาลง จะ ไม่มีให้เห็นช่วง sideway ช่วงขาขึ้นช่วงขาขึ้น 1 จะอยู่ตำ่าสุด เป็นการเริ่มต้น 2 เกิดแรงซื้อขึ้นไปทำาสูงใหม่ แรงซื้อเริ่มเข้ามาระยะสั้น (นักลงทุนยัง มั่นใจในการขึ้นมากนัก) 3 เกิดแรงขายระยะ สั้นไปทำา ราคาตำ่าใหม่ (3) แต่ สูงกว่า ตำ่าของ (1) (ช่วงนี้เริ่ม ลากแนวโน้มเทรนขา ขึ้นได้นั่นเอง) 4 เกิดแรงซื้อสะสม มากและ นักลงทุนเริ่มมั่นใจใน การเกิดแนวโน้มขึ้น จึงเกิดจังหวะเข้า เทรด (4)
 3. 3. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234 ช่วงขาลงช่วงขาลง 1 จะอยู่สูงสุด เป็นการเริ่มต้น 2 เกิดแรงขายลงไปทำาตำ่าใหม่ แรง ขายเริ่มเข้ามา ระยะสั้น (นักลงทุนยังไม่มั่นใจใน การลงมากนัก) 3 เกิดแรงซื้อระยะสั้นไปทำา ราคา สูงใหม่ (3) แต่ตำ่ากว่าสูงของ (1) (ช่วงนี้เริ่ม ลากแนวโน้ม เทรนขาลงได้นั่นเอง) 4 เกิดแรงขาย สะสมมากและนักลงทุนเริ่มมั่นใจ ในการเกิดแนวโน้มลง จึงเกิด จังหวะเข้าเทรด (4) ได้จังหวะการเข้าเทรดของ แนวโน้ม ขาขึ้นและขาลงแล้ว ส่วนจังหวะการ stop loss คือตรง (3) เมื่อรู้ระบบ 1234 อาวุธไว้โจมตีทำา กำาไรแล้ว ต่อไปก็ไปต่อยอดโดยเพิ่ม ความมั่นใจให้ถูกต้อง ยืนยันความถูก ต้องให้มากขึ้นด้วยการผสมและ ประยุกต์ใช้กับ ขั้นต่างๆและเครื่องมือ
 4. 4. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234ลากเส้น แนวโน้ม เพื่อหา เทรนขาขึ้น เทรนขาลง ช่วยยืนยัน การเกิด 1- 2-3-4
 5. 5. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234จากที่เริ่มมองแนวโน้มช่วยในการยืนยันแล้ว ต่อไปจะเริ่มเสริมทัพ ด้วยราชาแห่ง Indicator ผมเลือก Macd มาช่วยกรองเพื่อเสริม ความมั่นใจ ยืนยันเส้นทางขึ้นและลงให้ถูกต้อง Macd เราจะดูการ Cross (ตัดกัน) เส้นสีนำ้าเงินตัดแดงขึ้นไป แสดง ว่ากำาลังจะขึ้น เส้นสีนำ้าเงินตัดแดงลงมา แสดงว่ากำาลังจะลง (Only...มองเฉพาะการตัดกัน) หลักการยืนยัน BUY 1. มีเทรนขาขึ้นให้เห็นก่อน 2. มองตามระบบ 1-2-3-4 3. Macd ตัดกันขึ้นตามกราฟ
 6. 6. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234 หลักการยืนยัน นี่คือการช่วยกรองยืนยันให้ชัดเจนมากขึ้น ของการหา SELL 1. มีเทรนขาลงให้เห็นก่อน 2. มองตามระบบ 1-2-3-4 3. Macd ตัดกันลงตามกราฟ
 7. 7. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234 ระบบนี้ ที่มักจะเกิดการหลอกให้เห็น คือช่วงแนวโน้มขาขึ้นปลายของสูงมากแ บทางแล้วลง  ช่วงแนวโน้มขาลงปลายของตำ่ามากแล้ว หลอกว่าลงแล้วกลับทาง deway ที่ดีดตัวสวิงรุนแรงเหมือนจะขึ้น และเหมือนจะลง นี้ให้เรารู้ไว้ว่าคือการเกิด Bull Trap หลอกว่าขึ้นแล้วกลับตัวลงอย่างแรง                     Bear Trap หลอกว่าลงแล้วกลับตัวขึ้นอย่างแรง Bear TrapBull Trap
 8. 8. หาเป้าหมายโดยใช้ Indicator ของ SDX-Tzpivots โดยให้มารอ จังหวะที่เริ่มมี แนวโน้ม แล้วเกิด 1-2-3-4 เล่นง่ายๆ คือเป้าหมายตามระดับ แนวรับ- แนวต้านของ SDX-Tzpivots ส่วนถ้าจะลากเองโดยใช้ Fibonacci หลักการลากง่ายๆ มองแนวโน้ม เก่าให้เจอก่อนแล้วลาก จากแนวโน้มเก่าเพื่อหาเป้าหมายอนาคต ข้อแม้  ถ้าแนวโน้มเก่า สั้น (ระดับการลาก fibo) ส่วนมากจะวิ่งไปที่ระดับ 261.8 หรือ 423.6 เสมอๆ ของเป้าหมายอนาคต       ถ้าแนวโน้มเก่า กลางๆ (ระดับการลาก fibo) ส่วนมากจะวิ่งไปที่ ระดับ 161.8 หรือ261.8 เสมอๆ ของเป้าหมายอนาคต  ถ้าแนวโน้มเก่า ใหญ่ (ระดับการลาก fibo) ส่วนมากจะวิ่งไปที่ ระดับของขาขึ้น 61.8 ก่อนเสมอๆ ส่วนขาลงมักจะลงให้เห็นที่ 61.8-78.6 เสมอๆ ของเป้าหมายอนาคต บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 9. 9. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 10. 10. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 11. 11. มาดูวิธีการเล่นของระดับ TF 5m ระยะสั้น 5m Eu และต่อยอดโดย การใช้ fibonacci มาหาเป้าหมาย ระบบนี้จุดอ่อนคือ ตลาด sideway จะไม่มีจังหวะเข้าเทรด บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 12. 12. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 13. 13. ระดับการเล่นระยะสั้น 15m EU และต่อยอดหาเป้าหมายด้วย fibonacci โดยในรูปจะ ประยุกต์โดยใช้ระดับ (fibo) ช่วยกรองสองชั้นเพื่อหาเป้าหมายที่ดีขึ้น และชัดเจนขึ้นว่าเมื่อถึง ระดับราคามันจะหยุดแถว ๆ บริเวณนั้นหรือใกล้เคียงกัน แสดงว่าเป็น เป้าหมายที่ดี  บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 14. 14. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 15. 15. ระดับการเล่นระยะกลางๆ ของ TF 30m EU โดยต่อยอดโดยใช้ระดับ Fibonacci เข้า มาช่วยกรองถึง 2 ชั้นในระดับสั้นๆ และกลางๆ ก็ได้เป้าหมายใกล้เคียง กันเช่นเดิม มหัศจรรย์จริง ๆ ........ บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 16. 16. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 17. 17. มาเล่นที่ระดับกลางๆของ TF 1h EU และต่อยอดโดยการหาเป้าหมาย ด้วย Fibonacci บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 18. 18. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 19. 19. การเล่นที่ระดับระยะยาวของ TF 4h Eu และการต่อยอดโดยหาเป้าหมาย ด้วย Fibonacci      บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 20. 20. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 21. 21. การเล่นที่ระดับระยะยาวของ TF 1d EU และการต่อยอดโดยหาเป้า หมายด้วย Fibonacci  -------------------------------------------------------- ภาพรวมของทุกๆระดับตั้งแต่ 5m 15m 30m 1h 4h 1d ว่าระดับสั้นๆ กลางๆ ยาวๆมักจะมีให้เล่นเสมอๆ แต่นักลงทุนจะสังเกตุและขยันรอเพื่อความ ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน อันนี้นักลงทุนต้องตัดสินใจเองแล้วว่ากล้าที่จะเล่นไม้ที่ชัดเจนหรือจะเล่น ทุกๆ ไม้แต่ไม่ชัดเจน อัน ไหนปลอดภัยกว่ากันเสี่ยงตำ่ากว่ากันกำาไรและผลตอบแทนอันไหนมากกว่า กัน ทุกๆ Time frame มักจะมีแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และก็ Sideway (ที่ไม่ควร เล่นในทุกTF) เพราะไม้ sidewayมักจะคืนกำาไรและขาดทุนเสมอๆ เลือก ไม้ที่คิดว่าลงทุน บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 22. 22. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234
 23. 23. บทพิเศษบทพิเศษ:: โจมตีด้วยกลยุทธโจมตีด้วยกลยุทธ 12341234

×