Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
0
SORELL
Sostenibilitat i Reutilització
de LLibres de text
Document marc
COMISSIÓ TÈCNICA TRANSVERSAL
El PRAT DE LLOBREGAT...
1
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. MARC LEGAL
3. OBJECTIUS GENERALS
4. CONSIDERACIONS PRÈVIES
5. ÀREES D'ACTUACIÓ DEL PROJECTE
5.1....
2
1.INTRODUCCIÓ
Aquest document té com a objectiu definir un marc de treball dirigit a promoure un consum
més racional i s...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres) (20)

More from Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)

 1. 1. 0 SORELL Sostenibilitat i Reutilització de LLibres de text Document marc COMISSIÓ TÈCNICA TRANSVERSAL El PRAT DE LLOBREGAT CURS 2012-2013 REVISIÓ 10 DE JUNY 2015
 2. 2. 1 ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. MARC LEGAL 3. OBJECTIUS GENERALS 4. CONSIDERACIONS PRÈVIES 5. ÀREES D'ACTUACIÓ DEL PROJECTE 5.1. Llibres de text i material escolar 5.1.1 Objectius 5.1.2 Alguns aspectes clau per orientar la planificació del projecte 5.1.3 Estructura organitzativa 6. AVALUACIÓ 6.1. Àmbit Escola: Comissió de Sostenibilitat, Consell Escolar de centre 6.2. Àmbit Zona d’adscripció: Coordinació Primària-Secundària 7- MATERIALS DE SUPORT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 7.1 Models bàsics de reutilització de llibres de text (A, B, C) 7.2 Execució del model “C” 8. ANNEXOS • Model de carta per presentar el programa a les famílies i per fer un sondeig inicial • Carta amb descripció del programa i de compromís de les famílies • Full amb les normes d’ús, per inserir-lo en els llibres • Model d'adhesiu, per posar-lo a la contraportada dels llibres • Exemple de calendari d’actuació un cop fet el sondeig
 3. 3. 2 1.INTRODUCCIÓ Aquest document té com a objectiu definir un marc de treball dirigit a promoure un consum més racional i sostenible, afavorint l’estalvi de recursos, el reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius. Aquest objectiu educatiu s'inspira en valors de cooperació, solidaritat, proactivitat i responsabilitat, entre d'altres. Treballar aquests valors ha de permetre que formin part de la cultura de l'organització escolar i ha de garantir la seva continuïtat en el temps. Els principis que fonamenten aquest marc de treball es troben tant en l'àmbit educatiu, com en el social i l'ambiental. Així, la Llei d'educació de Catalunya (LEC) i la Llei de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència, promulguen la universalitat i l'equitat de l'educació com a garantia d’igualtat d’oportunitats i compensació de les desigualtats socials; i l'Agenda 21 de la ciutat del Prat, fomenta l'educació ambiental i el treball en xarxa mitjançant la creació de la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles". A partir d'aquestes finalitats globals, pren rellevància la promoció de la cultura de la sostenibilitat i la reutilització, així com la de compartir coneixements i materials. Al municipi del Prat de Llobregat, hi ha molts centres educatius amb una llarga tradició en aquesta línia de treball. En aquests centres tota la comunitat escolar està immersa en aquesta tasca i, per tant, hi ha tot un camí recorregut que cal tenir en compte. Partint d’aquesta base, es proposa la construcció d'un projecte que tingui la dimensió de ciutat i que promogui sinergies que afavoreixin la participació i el compromís en el disseny d'estratègies i actuacions per racionalitzar l'ús dels llibres, el material escolar i el cost de les activitats educatives, per aconseguir la sostenibilitat dels recursos que s’inverteixin. Per al desenvolupament del projecte és necessari un treball alineat i en xarxa entre els centres i tots els agents que hi estan implicats. En aquest sentit, és especialment interessant compartir aquelles experiències, iniciatives i accions que constitueixin pràctiques de referència. 2.MARC LEGAL Els marcs legals que donen cobertura a aquest document provenen d'àmbits diversos. La Llei d'educació de Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l'article segon, diu: Principis rectors del sistema educatiu. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: - La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. - La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col—lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
 4. 4. 3 - La col—laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques. La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, en el Capítol II Principis rectors, diu: Art. 13 Foment i suport a l'educació 1 "Els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació possible des de llur naixement. En tot cas, els poders públics han de garantir que qualsevol infant o adolescent rep l’educació establerta com a obligatòria legalment." 3 "El sistema educatiu ha d’ésser un instrument per a compensar les desigualtats socials." Conveni de col—laboració entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i els centres educatius del municipi, de 24 d'octubre de 2012, en el marc de la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles", diu. 2."L’Agenda 21 de la ciutat del Prat, aprovada pel Ple municipal del 28 de maig de 2002, en la línia estratègica número VIII estableix un conjunt d’accions relacionades amb l'àmbit escolar, com el foment i la coordinació dels programes d'educació ambiental, la implicació de professorat, l'alumnat i les famílies en aquests programes, la constitució d'un grup de treball operatiu i la promoció d'auditories ambientals als centres escolars." 4. "L'Ajuntament del Prat de Llobregat es va adherir a la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya el febrer del 2011, amb l'aprovació prèvia de la JGL del dia 2 de novembre de 2010." 5. "L'Ajuntament del Prat de Llobregat, des de la secció de Medi Ambient, va aprovar la creació de la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles", per acord de la JGL de data 31 de gener de 2011, en la qual es van integrar 14 centres educatius del municipi. Tots aquests centres van renovar l'adhesió per al curs 2012/2013 i, a més, s'hi van incorporar 8 centres educatius més de la ciutat; així es va configurar una xarxa de 22 centres entre escoles bressol, i centres de primària i de secundaria." Bases de concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i materials escolars per a fons dels centres d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i d'ensenyaments postobligatoris del Prat de Llobregat L'objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions que atorga la Regidoria d’Educació per tal que els centres educatius sostinguts amb fons públics d'educació infantil, primària, secundària obligatòria adquireixin llibres text i material escolar. L'objectiu d'aquest ajut és afavorir la creació d'un fons de llibres, materials de centre i projectes de reutilització i intercanvi, així com atendre les necessitats de les famílies que es trobin amb greus dificultats socioeconòmiques. 3.OBJECTIUS GENERALS: • Promoure la formació de ciutadans i ciutadanes que interioritzin els valors de la responsabilitat, la solidaritat, la proactivitat, la cooperació i el compromís. • Educar per un consum més racional i sostenible, promovent la cultura del reciclatge, la reutilització, l'estalvi de recursos i la reducció de la despesa econòmica.
 5. 5. 4 • Afavorir la universalitat i l’equitat de l'educació com a garantia de la igualtat d’oportunitats i de la integració de tots els col—lectius. • Promoure el treball en xarxa, com a garantia de la participació de tota la comunitat educativa, i la continuïtat de les actuacions en el temps. • Cercar estratègies per permetin donar respostes a les necessitats de la ciutadania, en el marc dels valors definits anteriorment. 4. CONSIDERACIONS PRÈVIES 1. El projecte hauria d’estar incorporat en el PEC/PGA dels centres i formar part del projecte de direcció. 2. És imprescindible, per a la viabilitat del projecte, que s'hi impliqui tota la comunitat educativa. 3. Els òrgans de govern i les estructures de participació del centre han de ser el punt de partida per al disseny i la implementació del projecte 4. Qualsevol acció concreta que s’iniciï al centre, ha d’estar emmarcada en un projecte global de sostenibilitat. 5. La subvenció per ajuts de llibres i material de l'Ajuntament, forma part del projecte SORELL. L'aportació econòmica d'aquesta subvenció, tal i com es defineix en les bases s'adreça a la renovació de llibres per la seva reutilització, així com per donar suport econòmic a les famílies que no poden fer front a la quota de reutilització. 6. En relació amb l’ ambientalització dels centres, remetem a la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles", que proporciona el marc global en aquest àmbit. 7. Les orientacions i models d’aquest document són materials de referència i de suport per a implementar el projecte. Cada centre el concretarà segons les seves característiques. 5. ÀREES D'ACTUACIÓ DEL PROJECTE 5.1 Llibres de text i material escolar 5.1.1 Objectius 1. Reduir la despesa econòmica dels centres i les famílies en general. 2. Optimitzar l’ús del material escolar. 3. Sensibilitzar tots els sectors de la comunitat educativa envers els valors de la cooperació, la responsabilitat, la solidaritat, la proactivitat i el compromís. 4. Ampliar el nombre de centres educatius del Prat que implementen sistemes de reutilització de llibres de text. 5. Aconseguir que les mesures implementades tinguin un impacte significatiu als centres i que afectin la totalitat de la comunitat educativa. 6. Afavorir mesures compensatòries per garantir l'equitat entre l'alumnat
 6. 6. 5 5.1.2 Alguns aspectes clau per orientar la planificació del projecte. A continuació es concreten i detallen les diferents fases i actuacions per avançar cap a la consecució dels objectius del projecte. El que es proposa en cap cas no vol ser una guia tancada. Cada centre té plena autonomia i capacitat per dissenyar l’organització del programa i determinar-ne la concreció, d’acord amb les seves necessitats i singularitats. Posteriorment, es desenvolupa de manera més concreta, amb exemples i materials, un projecte de reutilització de llibres de text. 5.1.3 Estructura organitzativa SENSIBILITZACIÓ 1. Analitzar el cost per alumne i per curs de: • material escolar • activitats complementàries • llibres de text Aquesta anàlisi serveix per prendre consciència de la despesa real i de les àrees d’actuació. 2. Establir canals de participació i coordinació amb les comissions ja creades. (Per exemple, en relació amb temàtiques ambientals en l’adhesió del centre a la Xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles") 3. Crear una comissió mixta de reutilització. Hi ha d'haver representants de tots els estaments de la comunitat educativa i ha de retre comptes al Consell Escolar de centre. Tasques dels diferents estaments: Equip directiu: • Planteja al claustre les línies de treball del projecte. • Presenta el projecte al Consell Escolar. • Organitza reunions amb les famílies per grup classe o cicles. • Es reuneix amb les AMPA. Professorat: • Dissenya i aplica accions per treballar el projecte a tutoria o en diferents àrees. • Promou l’ús responsable dels llibres/materials a l’aula, per evitar que es ratllin, s’hi escrigui... AMPA: • Designa representants. • Participa en la comissió. • Promou la difusió del projecte i la participació de les famílies. Comissió social: • Coneix el projecte. • Hi intervé puntualment assessorant en la presa de decisions. • Comunica el projecte als membres externs de la comissió. • Afavoreix la comunicació entre la Comissió Social del centre i la de Reutilització, perquè la primera, pugui aportar dades a la segona alhora de prendre decisions respecte a les famílies que requereixen suport econòmic. • Alumnat:
 7. 7. 6 • Participa en la comissió a través dels "delegats verds". • S’implica en les activitats a la tutoria i a les Àrees. És important que en aquestes reunions es faci èmfasi en el fet que el projecte persegueix els valors de solidaritat, equitat i universalitat. Tot i que en el moment d’iniciar-se pot incidir en un nombre d’alumnes limitat, l'aspiració ha de ser que tot l’alumnat hi participi i en rebi material, per evitar el greuge que el projecte es pugui associar només a la precarietat econòmica d’algunes famílies. PLANIFICACIÓ 1. Analitzar i concretar estratègies d’inici per arribar al model òptim amb els mínims recursos econòmics i de temps. Models detallats en l’apartat 6.1 2. Crear o definir les comissions i estructures per gestionar i coordinar el projecte. 3. Definir les vies a utilitzar per cadascun dels sectors implicats: reunions, cartes, plantilles, plafons, pàgines web, xarxes socials. 4. Definir propostes d’accions concretes d’aplicació i el mètode d’avaluació del projecte. 5. Dissenyar les accions a realitzar i fer-ne el calendari. EXECUCIÓ 1. Implementar el projecte (Vegeu models annexos) • Posada en marxa i seguiment a càrrec de les diferents comissions i òrgans de gestió AVALUACIÓ Avaluar el procés del projecte i el seu impacte en el centre. • Aplicació dels criteris i indicadors d’avaluació • Retiment de comptes, de la comissió del centre al seu Consell Escolar • Posada en comú del desenvolupament del projecte i dels resultats en el marc de la Comissió Tècnica Transversal del Prat de Llobregat EXTENSIÓ Incorporar espais en les zones d’adscripció que afavoreixin acords entre els centres de la zona respecte al desenvolupament del Projecte. 6. AVALUACIÓ 6.1. Àmbit Escola: Consell Escolar La Comissió creada per al desenvolupament del projecte serà l’encarregada d’avaluar- lo. Aquesta Comissió compartirà els resultats amb la Comissió de Sostenibilitat del centre i retrà comptes al Consell Escolar. 6.2. Àmbit Zona d’adscripció: Coordinació Primària – Secundària
 8. 8. 7 Les reunions de coordinació de primària i secundària, convocades per la Inspecció, seran el marc establert per a l’avaluació de les actuacions i acords entre els centres que configuren les respectives zones d’adscripció. 6.3. Àmbit Ciutat: Comissió Tècnica Transversal, Consell Escolar Municipal Els representants designats per la comissió de cada centre informaran la Comissió Tècnica de Sostenibilitat dels resultats obtinguts. I els representants dels centres en el Consell Escolar Municipal ho faran en aquest òrgan.
 9. 9. 7 7. MATERIALS DE SUPORT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 7.1 Models bàsics de reutilització de llibres de text Model A B C Característica principal Projecte global a tota l’etapa educativa Projecte global, però limitat a algun dels cicles educatius Projecte parcial (limitat a alguns llibres de tots o alguns cicles) Definició bàsica • S’aplica a tot l’alumnat. • Igual que el model A, però limitat a algun dels cicles del centre . • Limitat a alguns llibres o materials (poden ser diccionaris, atles, llibres de lectura...) per a tota l’etapa o per algun cicle determinat . Punts forts • Abasta la totalitat de l’alumnat. • Simplifica la gestió del model A • Model amb gestió més simple Punts febles • Forta complexitat de la gestió • Abast més limitat de l’acció • Abast més limitat de l’acció • Completar totalment el procés requereix més cursos. Aspectes a considerar • L’aplicació de tots els models requereixen una despesa. Cal cercar i definir vies de finançament que no necessariament han de ser quotes, poden ser fórmules mixtes: subvencions, aportacions de les famílies o altres, que donen dret a disposar cada any dels llibres. • Els materials necessaris per a la implementació del projecte es poden aconseguir de diferents maneres: A- Compra de llibres/material nou B- Fórmula mixta de recuperació de llibres/material usat, més compra de llibres/material nou C- Recuperació i distribució del material usat Altres aspectes a considerar • matrícula viva • pèrdues de llibres • sistema de valoració del deteriorament dels llibres cedits a l’alumnat
 10. 10. 8 • A priori, el model C seria el recomanable per als centres que inicien l’experiència. • En els centres que ja tenen sistemes de reutilització es podria estudiar la possibilitat d’avançar al model B o, fins i tot, a l' A.
 11. 11. 12 7.2. Execució del model “C” ACCIÓ QUI EXECUTA 1- El centre educatiu analitza el cost per alumne i per curs Equip directiu 2- Creació d’una comissió mixta de reutilització Equip directiu i AMPA 3- Aprovació del Consell Escolar de centre Consell Escolar de centre 4- Sensibilització i implicació del claustre* Equip directiu 5- Sensibilització i implicació de les famílies* Equip directiu i AMPA 6- Elaboració de la base de dades de les famílies que hi volen participar Equip directiu i AMPA 7- Definició de amb quins llibres/materials s’inicia el projecte Comissió de reutilització 8- Gestió econòmica: recollida i/o compra de llibres* Equip directiu i/o AMPA 9- Signatura de contracte de les famílies participants* Equip directiu i/o AMPA 10-Creació del Banc de llibres: procés de recollida, compra i registre de llibres Equip directiu i/o AMPA 11-Procés de lliurament de llibres, etiquetatge. Processos de recollida per al curs següent* Equip directiu i/o AMPA 12-Avaluació del Projecte i del seu impacte en el Centre* La Comissió ret comptes al Consell Escolar 13-Compartició a la zona d’adscripció del Cap d’estudis/ coordinador/a pedagògica
 12. 12. 13 model escollit, del seu desenvolupament i impacte Concrecions Punt 4 i 5: Convindria que el projecte fos universal, com a mínim d’una àrea instrumental completa per un cicle o nivell. Punt 8 Una opció possible és complementar la distribució dels llibres comprats pel centre amb sistemes de recuperació de llibres ja fets servir. Aquesta opció fa una mica més complexa la gestió, però significa anar més enllà en el programa de reutilització. Es tracta de demanar a les famílies que cedeixin els llibres que han fet servir els seus fills/es el curs anterior per tal que els puguin aprofitar altres alumnes el curs següent. Aquesta opció suposa concretar: Quins són els llibres que es poden cedir Quin serà el sistema de cessió - A “fons perdut”? (els cedeixo perquè el centre els presti a qui vulgui) - Sistema d’intercanvi (jo cedeixo 2 llibres i tinc dret a 2 llibres el curs vinent). Per evitar “greuges comparatius” (jo he donat un llibre de 100 pàgines i me n’han cedit un de 20 pàgines), es pot fer una assignació de punts a cada llibre; això pot implicar que després no quadrin exactament els punts. - Sistema de compra-venda (cal fixar preus: únic, un % del valor inicial...) Les aportacions per a la compra de llibres poden tenir diferents procedències: AMPA, escola, famílies i Administració. Punt 9: Signatura de contracte de les famílies participants. Les famílies han de saber que aquest projecte pretén la reciprocitat en el sentit que hauran d’aportar llibres i alhora en rebran. Tant en l’acció de signatura de contracte com en la de cessió de llibres, és important que es posin de manifest els valors que sustenten aquest projecte. Punt 11: Respecte a la recollida de llibres, cal tenir en compte que hi ha diferents sistemes: - Revisió feta per l’AMPA - Revisió feta pel centre - Revisió per les famílies Les més recomanables són la revisió del centre i la de les famílies sempre que s’hi impliqui l’alumnat/fills. Aquest procés pot permetre un treball educatiu que afavoreixi la interiorització dels valors de compromís, solidaritat, responsabilitat...
 13. 13. 14 Punt 12: Cal avaluar tant el procés com el grau de consecució dels objectius que s’han proposat. En l’avaluació del procés es poden utilitzar indicadors com: • Actes de la Comissió, amb els acords i les estratègies per al seu seguiment • Actes de la Comissió on es recull la constatació de l’execució dels acords presos • Aprovació del projecte al Consell Escolar • Nombre d’activitats que s'han fet amb l’alumnat per treballar els valors que impregnen el projecte • Grau de satisfacció de les famílies, el professorat i l'alumnat respecte a l’organització i el desenvolupament de les activitats programades En l’avaluació dels objectius. Possibles indicadors: • Nombre de famílies que s’han beneficiat del projecte • Nombre d’alumnes de cada curs que s’han beneficiat del projecte • Nombre de llibres reutilitzats • Percentatge de reducció de les despeses de les famílies respecte al curs anterior • Nombre de famílies i alumnat que hi han contribuït cedint llibres • Nombre de famílies i alumnat que han participat en les tasques de recuperació, restauració, folrat, etc. • Grau de satisfacció de les famílies, el professorat i l'alumnat pel que fa als resultats del projecte Zona d’adscripció: • Acta amb els acords presos en l'àmbit de la zona d’adscripció.
 14. 14. 15 8- ANNEXOS Benvolgudes i benvolguts, En el Consell Escolar del Centre s’està treballant en la possibilitat de posar en marxar un programa de reutilització de llibres de text i materials curriculars. Area/curs/nivell... El sistema és veritablement senzill. El centre compra els llibres i els deixa a cada alumne. En acabar el curs, els han de retornar en condicions perquè els pugui reutilitzar un altre infant el curs següent. Suposaria una despesa estimada de .................... Aquest programa respon a dos objectius: Aconseguir una reducció del cost que representa per a cada família la compra dels llibres de text cada any. Promoure el reciclatge i la reutilització dels recursos (en aquest cas dels llibres), així com fer-ne un ús més racional. La implementació d'aquest programa serà gradual, però la voluntat és aconseguir, al final, una veritable reducció de la despesa de cada família. Per poder preparar la feina, necessitaríem saber quantes famílies estaríeu interessades a participar- hi. En aquest sentit, us agrairem que ens retorneu la butlleta que us enviem adjunta a aquesta carta, indicant si us interessa o no el tema. Així podrem fer un càlcul de les famílies disposades a participar-hi. Més endavant, quan estiguin concretats tots els detalls, ja us informarem de com podeu apuntar-vos al programa. Cordialment, (qui firmi: AMPA, Consell Escolar...) El Prat de Llobregat, ...................... de 2013 ESCOLA /INSTITUT
 15. 15. 16 PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pare, mare o tutor) Alumnes en cursos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indiqueu el curs o cursos que fan els vostres fills/filles enguany) SÍ, estem interessats a participar en el programa de reutilització de llibres de text. NO, no estem interessats a participar en el programa de reutilització de llibres de text. En qualsevol cas, la decisió final la prendrem un cop coneguem la proposta detalladament. El Prat de Llobregat, .... de .......................... de 2013
 16. 16. 17 Benvolgudes i benvolguts, Com ja us vàrem informar, en les darreres setmanes s’ha estat definint el programa de reutilització de llibres de text en el nostre centre. En el full adjunt teniu la descripció detallada del programa i de les normes de funcionament. Fonamentalment, el programa significa que les famílies que hi participeu no haureu de comprar els llibres (indiqueu aquí quins llibres i de quins cursos) perquè us els proporcionarà el centre. A final de curs, els haureu de retornar. Si voleu participar en el programa, haureu de retornar el full adjunt, emplenat amb les dades que us demanem, abans del dia xx de xxxxx de 2013. La participació en aquest programa implica l’acceptació de les normes establertes. Si teniu qualsevol dubte sobre el funcionament del programa i els compromisos que heu d’assumir les famílies, podeu contactar amb (indiqueu amb qui han de contactar (AMPA, secretaria) i els horaris d'atenció al públic). Molt cordialment, Consell Escolar (o qui signi la carta) El Prat de Llobregat, ........................... de 2013
 17. 17. 18 Benvolguda, benvolgut, El llibre que tens a les mans forma part del programa de reutilització de llibres de text que es desenvolupa al nostre centre. Aquest programa, el fem per diferents motius: a) Perquè les famílies que hi participeu (com és el cas de la teva) us pugueu estalviar una part del cost dels llibres de text.. b) Per promoure el reciclatge i la reutilització dels recursos (per fer llibres calen arbres i molta aigua entre d’altres recursos). c) Per potenciar el treball de valors com la universalitat, la solidaritat i l'equitat. Has de pensar que aquest llibre el faràs servir tu aquest curs i que el curs vinent el farà servir un altre company o companya. Així doncs, i perquè tots tingueu el llibre en les millors condicions, convé que seguim un seguit de normes bàsiques pel que fa a l'ús i conservació. Aquestes normes són les següents: • Aquest llibre és propietat del centre i el tens cedit per a aquest curs. En finalitzar el curs l’hauràs de retornar.1 • El teu nom està posat en l’etiqueta de la contraportada, així com l’estat del llibre i la data en què l'has rebut; no cal que posis el teu nom enlloc més. • En el llibre, no hi has de guixar, ni pintar, ni escriure ni subratllar res. • T’aconsellem que el folris per protegir-ho. Si fas servir un paper adhesiu, haurà de ser totalment transparent. Si el paper no és adhesiu (es pot treure), pots fer servir el que vulguis. • Si el llibre es perd o no queda apte per a un ús posterior, la teva família n'haurà d’abonar l'import fixat oficialment a les llibreries Consell Escolar de l’escola o institut ................................. El Prat de Llobregat, setembre de 2013 1 Si heu fet que les famílies deixin un dipòsit, aquí s’hauria d’indicar que aquest dipòsit s'abonarà quan retornin el llibre.
 18. 18. 19 Fitxa de cessió de llibres Centre XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Registre: _______ Data d’alta del llibre: _________ Nom de l'alumne/a Curs Data lliurament Estat de lliurament Data retorn Estat de retorn Codificació “Estat” N: Nou B: Bé R: Regular D: Malament (no es pot lliurar) EXEMPLE DE CALENDARI JUNY JULIOL 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 Carta a les famílies Recollida d'adhesions Recollida de llibres Revisió llibres Comanda dels llibres Presentació de documentació Preparació dels llibres Distribució dels llibres Finals de juny i/o setembre
 19. 19. 20

×