Advertisement

Experiència de l'Ajuntament del Prat en l'àmbit de la pobresa energètica

Ajuntament del Prat de Llobregat
Nov. 17, 2016
Advertisement

More Related Content

Similar to Experiència de l'Ajuntament del Prat en l'àmbit de la pobresa energètica(20)

Advertisement

More from Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

Advertisement

Experiència de l'Ajuntament del Prat en l'àmbit de la pobresa energètica

  1. Experiències metropolitanes Fina Rifà Dachs Directora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials Ajuntament del Prat de Llobregat Comparteix a les xarxes: TW @CongresPE #pobresaenergetica
  2. El Prat de Llobregat Any 2016: Algunes dades de context  63.568 Habitants  16,3 % Taxa d’atur  8.569 persones ateses als Serveis Socials: 13,5% de la població  7.357.807€ Pressupost S.Socials. 8,4% del pressupost municipal  105 treballadors/es (88 municipals i 17 empreses externes i entitats)  Empresa municipal Aigües del Prat, S.A.
  3. POBRESA ENERGÈTICA: ACTORS LOCALS  Dep. Serveis Socials  Dep. Medi Ambient  Empresa Municipal Aigües del Prat SA  Entitats: Entitat Social GATS  Empreses: Intiam Ruai i SAO empresa d’inserció  Aliança Contra la Pobresa Energètica. El Prat de Llobregat Any 2016: Algunes dades de context
  4. Visió general: els dilemes de la pobresa energètica A. Complexitat del sistema energètic B. Estructura de costos dels subministres C. Instal·lacions precàries > pobresa estructural D. Quin és el consum sostenible que cal garantir ? E. Llei garantista i universalista però insuficient i incompleta F. Supera l’àmbit d’intervenció dels serveis socials G. El sistema d’ajuts fomenta l’assistencialisme i no és capacitador
  5. Què fem ? Model energètic local Acció assistencial Aigües del Prat Ajuts econòmics Acció capacitadora Acompanyament formatiu Sistema de tarifes i fons de solidaritat Suports urgència social i arranjaments Formació, auditories i sensibilització
  6. Aigües del Prat, S.A. Fons de solidaritat des de 2012. Dotació: 20.000€ Beneficiàries: unitats de convivència amb ingressos insuficients derivades des de Serveis Socials. Tarifació social des de 2014. Beneficiàries: unitats de convivència amb ingressos insuficients amb consum sostenible (100L persona/dia) Fraccionament del deute d’acord amb els serveis socials municipals s’estableixen acords d’ajornament, fraccionament o reestructuració del deute. Tarifa per trams s’estableix una tarifa per trams de consum. El primer tram està per sota del cost de producció. Gestió de serveis des de la proximitat Servei públic, sense ànim de lucre
  7. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2014 2015 2016 Altres Suports Urgència Subministraments Ajuts econòmics: Suports urgència social i arranjaments Ajuts pel pagament del deute Alta de subministres i butlletins Arranjaments per actualitzar instal·lacions Compra d’electrodomèstics A++ 8,5% 18 % 20,5 % 29,7 % Els % d’ajuts per fer front a situacions de pobresa energètica en relació amb el total d’ajuts destinats a suports d’urgència social i arranjaments, ha passat d’un 8,5% l’any 2013 fins a un 29,7% al 2016.
  8. Acompanyament formatiu Programa formatiu BASTIDA Auditories energètiques Informació i sensibilització Tallers d’estalvi en la factura d’aigua, electricitat i gas Consells individualitzats i gestions amb les companyies Guies d’estalvi a la llar, díptics informatius, acció divulgativa Enllaç guies d’estalvi a la llar En el dos darrers anys la despesa en acompanyament formatiu representa aproximadament un 35% de la despesa total destinada a fer front a situacions de pobresa energètica
  9. Visió de futur. Cap a on anem Visió global:  Autonomia econòmica: garantir ingressos mínims per afavorir la gestió autònoma.  Igualtat d’oportunitats: aplicar el model de tarifació social per garantir l’accés.  Compliment de la Llei 24/2015: Col·laboració i implicació de les empreses subministradores Visió local des d’una mirada integradora: GENERAR UN MODEL LOCAL D’ATENCIÓ A LA POBRESA I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  Deslocalitzar programa de pobresa energètica dels SBAS.  Creació Oficina atenció pobresa energètica.  Garantir l’accés als ajuts, la formació i la informació a tota la ciutadania.  Impulsar i consolidar projectes d’eficiència energètica  Consolidar aliances i xarxa d’actors locals
  10. Gràcies Fina Rifà Dachs (rifa@elprat.cat) Esdeveniment organitzat per www.congrespobresaenergetica.cat
Advertisement