Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Celre 90

290 views

Published on

Revista d'informació del municipi de Quart número 90 abril de 2016

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Celre 90

 1. 1. El Celrè [90]Revista d’informació del municipi de Quart Abril 2016 AJUNTAMENT DE QUART
 2. 2. 2 AJUNTAMENT DE QUART Plaça de la Vila, 2 17242 Quart Tel. 972 46 91 71 elcelre@quart.cat Equip de El Celrè Silvia Ballesteros Pere Cabarrocas Miquel Cortés Carles Gutiérrez Narcís Mas Úrsula Madueño Santi Puerto Glòria Ribas Cristina Troyano Joan Vicens Fotografia de la coberta Santi Puerto Maquetació i disseny Santi Puerto Impressió Impremta Pagès Dipòsit legal GI.943-1986 Amb el suport de En aquest número... [03] Editorial [04] Informació municipal [11] I QUART FM [12] Educació [18] Esports [20] Festes Nadal Quartnestoltes [25] Salut [26] Entrevista: Maria Carballo/Mar Suy [28] Entitats [35] Establiments [36] Museu [38] Medi Ambient [40] Cultura [42] Telefons i horaris [43] Pinzellades històriques Tens alguna proposta per millorar els pobles del nostre municipi? Envía’ns la teva opinió a: ajuntament@quart. cat o bé fes servir els formularis que trobaràs a l’apartat de tràmits de la web www.quart.cat
 3. 3. 3 Us vull parlar d’uns quants temes que des de l’Ajuntament ens preocupen i estem treballant-hi. Semàfors. D’aquí a poques setmanes veurem realitzada la instal.lació semafòrica de la cruïlla de la C-250 amb el carrer Santa Margarida, una cruïlla que en les hores punta genera una gran quantitat de trànsit. Hi han hagut varis ensurts i la preocupació municipal és vetllar per la seguretat vial de tota la travessera. Hem de tenir en compte que la travessera de Quart és un del centres neuràlgics del municipi, on es concentren la majoria d’establiments comercials i altres serveis. Per aquest motiu, i perquè la C-250 és l’entrada i sortida cap a Girona, suporta un trànsit molt nombrós de vehicles. Els Gossos. Venim rebent queixes continuades de veïns sobre el mal comportament i les molèsties que ocasionen alguns d’aquests animals. En primer lloc, alguns propietaris de gossos no respecten la netedat dels espais públics, deixant que embrutin zones verdes i enjardinades en els que hi juga la mainada. Per altra banda, us demano que respecteu els camins i senders que envolten els espais naturals dels pobles del municipi. Penseu que a diari els concorren moltes persones que volen gaudir del nostre entorn natural, i trobar-hi defecacions diverses dona mala imatge i és un problema de neteja i cura del medi. Precisament sobre això, en una visita que van fer a l’Ajuntament, els nens i nenes de l’escola Nou de Quart, ens van fer saber i es van queixar de que en les seves sortides, especialment al bosc de Can Ferriol, en els camins hi troben moltes d’aquestes deposicions de gossos. També els lladrucs dels gossos, tant de dia com de nit, generen queixes i friccions entre veïns per les molèsties que ocasionen. Els propietaris són responsables de que els animals estiguin en bones condicions i que els seu comportament no alteri la convivència. Tingueu-ho en compte, també. El Medi ambient. Contínuament la brigada municipal ha d’estar retirant mobles, runes i trastos del costat dels contenidors i malauradament també dels espais naturals que ens envolten. Vull demanar-vos que no hi deixeu cap mena de deixalla ni trastos, està prohibit. L’ajuntament ja presta el servei de recollida domiciliària cada tercer divendres de mes. Poseu-vos en contacte amb les Oficines Municipals. També us demano que si veieu algú que ho segueix fent, ens ho comuniqueu, i si cal, ens feu arribar també les dades de la matricula del vehicle. D’altra banda, també podeu portar-los a la deixalleria de Girona situada al Mas Xirgu i aixì podreu beneficiar-vos d’un 20 % de descompte en el rebut anual d’escombraries. Quedo a la vostra disposició. Salutacions. Pere Cabarrocas i Sitjes L’Alcalde
 4. 4. 4 INFORMACIÓ MUNICIPAL El Ministeri d’Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, està fent la regularització cadastral per ajustar les dades cadastrals i els seus valors a la realitat física. Ha estat una manera d’actualitzar tota la informació cadastral a la realitat sense haver de tramitar expedients sancionadors a aquells propietaris que no han declarat les modificacions cadastrals fetes a les seves finques d’acord amb la llei i dins el termini del qual es disposa. Per aquest motiu, en aquest mes de març i abril començaran els treballs sobre el terreny que seran a càrrec d’una empresa subcontractada pel Cadastre. L’actualització consistirà en fer fotografies pel personal de l’empresa, degudament acreditada, a les finques amb construccions. També, disposaran de fotografies per satèl·lit. D’aquesta manera es creuaran les dades que disposa el Cadastre amb les fotografies per comprovar si hi ha diferències en les superfícies construïdes i les declarades. Amb el procediment de regularització s’incorporaran al Cadastre les següents altes o modificacions no declarades de forma completa que poden consistir en: • Obra nova. • Reformes amb entitat suficient. • Rehabilitacions. • Canvi d’ús. • Piscines/pistes de tennis o pàdel. D’acord amb allò previst a la disposició addicional 4a del Text refós de la Llei de Cadastre immobiliari, es determinarà un nou valor cadastral per a les construccions indispensables pel desenvolupament de les explotacions agràries, ramaderes o forestals en sòl rústic. Regidoria d’urbanisme Regularització cadastral al municipi
 5. 5. 5 Visita president Diputació de Girona El passat 18 de març el president de la Diputació de Girona, Pere Vila i Fulcarà, va visitar el municipi de Quart i va tenir una reunió de treball amb l’alcalde i l’equip de govern actual per parlar de les necessitats del municipi, així com de la subvenció que la Diputació otorga als ens locals. A banda de les dependències muncipals el president va visitar la llar d’infants municipal La Baldufa, el local Social i el Museu de la Terrissa de Quart. En relació a la realització de la Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart, l’Ajuntament de Quart conjuntament amb l’Associació de Terrissers Artesans de Quart, han decidit enguany fer una pausa en la seva organització. Els motius han estat que en les darreres edicions no s’han assolit els resultats esperats. Els canvis de la nostra societat obliguen, després de 25 edicions, de fer un nou plantejament de la Fira més adequat a la realitat social i econòmica. Per això s´ha cregut necessari fer una pausa per poder replantejar la Fira pel proper 2017 per tal de millorar-la. Per aconseguir-ho s’ha encarregat a l’empresa La Caraba Produccions, especialitzada en solucions integrals per a esdeveniments, un estudi i proposta de nova Fira. A la tardor, es presentarà el nou projecte pel 2017 en el marc d’unes jornades tècniques que serviran per realitzar un mercat de terrissa. Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart XXV Fira Mercat de la Terrissa Catalana Quart · 16 i 17 de maig de 2015
 6. 6. 6 Pressupost El Ple de la Corporació aprovà el dijous dia 11 de febrer, en sessió extraordinària, el Pressupost Municipal 2016 amb els vots (6) a favor de l’equip de govern (PSC i QA) i amb els vots (5) en contra dels grups AxQ (ERC) i CiU. El Pressupost de l’exercici 2016 puja, tan en ingressos com despeses, la quantitat de 3.282.642,02 euros. El detall de les partides d’ingressos i despeses el trobareu publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Quart. És produeix un increment respecte l’exercici anterior de 498.215,78 euros. El pressupost és una eina de la gestió pública on, de forma sistemàtica i ordenada, es concreten el conjunt de béns, serveis i actuacions que es pretenen dur a terme, finançats a càrrec dels fons públics, per tal d’avançar en l’acompliment de l’estratègia de l’administració. En síntesis, el pressupost del 2016 té dues cares molt ben definides: suposa continuar avançant en la reducció de la pressió fiscal i tributària envers els veïns i veïnes, i continuar garantint , fins i tot potenciant, aquelles àrees de despesa que més necessita la ciutadania. En aquest pressupost cal fer èmfasis a la rebaixa dels impostos i taxes. Destaquen pel seu caràcter generalista, la rebaixa per a l’exercici 2016 d’un 10% de l’ Impost de Béns immobles de naturalesa urbana, passant del coeficient 0,97 al 0,873, i la taxa de residus per adequar-la al cost efectiu del servei, d’acord amb l’estudi econòmic elaborat per la regidoria d’hisenda. Pel que fa a les despeses, destacar el seu increment respecte l’exercici anterior, en coherència amb les necessitats reals i actuals del municipi detectades en aquests darrers mesos. En quant a les inversions, a destacar, bàsicament, dues per la seva importància: les millores al pavelló i l’enllumenat exterior. Les obres a realitzar al pavelló estan encaminades a convertir-lo en un pavelló polivalent, en el sentit que si puguin realitzar altres activitats que les pròpiament esportives. Pel que fa a l’enllumenat exterior, cal dir que l’’estalvi i l’eficiència energètica són una prioritat per a l’Ajuntament de Quart, que ha previst canviar 1.022 llums de la via pública per tecnologia LED. Aquesta actuació representarà un estalvi de fins a un 65 % del cost anual de la factura de l’enllumenat públic. Finalment, agrair a tot l’equip de govern la seva col·laboració i dedicació en la elaboració del pressupost 2016, tenint en compte el poc marge d’autonomia en la seva elaboració, atès les restriccions imposades pel govern de l’Estat i la conjuntura actual de crisis econòmica i social que ha motivat un cert estancament ens els ingressos propis i una davallada forta en els ingressos de les Administracions com la Generalitat Diputació, Consell Comarcal etc...
 7. 7. 7 Campanya Sócresponsable Gats Gossos Fures Identificaiesterilitza elteuanimal Preusreduïts del1defebreral30d’abril de2016 936245538 socresponsable.org Aquestacampanyadetinença responsable d'animalsdecompanyia és possible gràciesalaparticipació dels centresveterinariscol·laboradors. Una iniciativa de: Amb el suportde: Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural faada.org IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica Inici 15 de març fins 15 de maig. Càrrec al banc: 15 d’abril i 1 d’octubre. Fraccionament d’ofici. IBIU-Impost Béns Immobles Urbana Inici 1 de juny fins el 31 de juliol. Càrrec al banc: 1 de juliol i 1 d’octubre. Fraccionament d’ofici TAXCEM-Taxa Cementiri Municipal. Inici 1 de setembre fins 31 d’octubre. Càrrec al banc 1 d’octubre. Malgrat aquesta situació adversa i amb l’esforç de tot l’equip de govern, aquest pressupost recull totes les obligacions d’aquest Ajuntament per el proper exercici 2016, i ens permet desenvolupar un programa estable d’activitats i mantenir el funcionament de totes les instal·lacions i equipaments municipals, donant resposta en lo possible el nostre compromís envers els ciutadans dels nuclis de població que integren el nostre municipi. L’alcalde i la regidoria d’hisenda Calendari del contribuent 2016 TAXESC-Taxa de Recollida d’Escombraries. Inici 1 de setembre fins el 31 d’octubre . Càrrec al banc el 1 d’octubre. IAE- Impost d’Activitats Econòmiques. Inici 1 de setembre fins el 31 d’octubre. Càrrec al banc el 1 d’octubre. IBIR-Impost Béns Immobles Rústics. Inici el 1 de juny fins el 31 de juliol. Càrrec al banc el 1 de juliol i el 1 d’octubre. Fraccionament d’ofici.
 8. 8. 8 Breus Us recordem que abans d'iniciar qualsevol tipus d'obra, reforma o fins i tot per pintar la façana, es indispensable sempre que disposeu previament de la llicencia d'obres de l'Ajuntament. Redacció d’un Catàleg d’Arbres d’Interès Singular S’han renovat els càrrecs de l’associació de veïns d’Habitatges Barceló i la nova presidenta és la Sra. Virginia Fortes Rodríguez A la propera Festa Major tindrem a: Una característica destacada del municipi de Quart és la seva riquesa en espais naturals: més d’un 80% de la seva superfície està inclosa en l’espai natural protegit de Les Gavarres. Les Gavarres formen una excel.lent reserva de poblaments de fauna i flora mediterranis, amb algunes espècies singulars. Els arbres són també uns elements importants d’aquest patrimoni natural que tenim a Quart. Però alhora són també indicadors geogràfics, font d’inspiració d’artistes, o testimonis d’històries i successos locals. Amb l’objectiu de localitzar i preservar aquests arbres o conjunts arbrats, l’Ajuntament de Quart ha pres la iniciativa d’elaborar un catàleg d’arbres d’interès singular de tot el municipi. Com a arbres d’interès singular, o també arbredes, s’entén que poden ser tots aquells que per la seva particularitat científica, la seva història, el seu interès social, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són mereixedors de mesures de protecció. Els veïns i veïnes sou els que millor coneixeu el municipi: els seus racons, camins, senders, casetes, la seva història, cultura i les seves tradicions; a més de l’estima per certs elements emblemàtics del poble. Per això, fem una crida per demanar la vostra col·laboració per a la redacció d’aquest catàleg. En cas de ser coneixedors d’algun arbre o arbreda en concret, sigui en finques privades com públiques, o bé en camins, marges, etc. i que pugui ser especial per algun dels motius exposats anteriorment, seria molt interessant que ens ho féssiu saber, indicant-nos la seva localització, aportant alguna imatge, i detallant l’espècie de la qual es tracta. Ens podeu fer arribar la informació directament a l’Ajuntament o ve per correu electrònic a: alcaldia@quart.cat.
 9. 9. 9 Estalvi energètic a la llar Estalviar energia suposa a més d’un estalvi econòmic, un estalvi de recursos naturals per salvaguardar el medi ambient. Consumir menys a les llars mantenint el mateix confort és possible tenint en compte els següents consells: CUINA Són preferibles les cuines de gas a les elèctriques. Apagueu el foc abans d’acabar la cocció per aprofitar la calor residual, utilitzeu olles una mica més grans que la superfície del foc o placa i olles a pressió si és possible. Ajusteu la temperatura de la nevera a 6ºC i el congelador a -18ºC, deixeu espai entre els laterals i el darrere de la nevera (5 cm), i netegeu periòdicament la part posterior. RENTADORA/ RENTAPLATS Poseu-la plena o feu servir programes de mitja càrrega. Feu servir programes ECO i aigua freda. Netegeu regularment el filtre de la rentadora. TELEVISOR/ORDINADOR Apagueu els aparells electrònics amb l’interruptor (no només amb el comandament). Compreu ordinadors amb etiqueta Energy Star. Els ordinadors portàtils i les pantalles planes consumeixen menys. TERMOELÈCTRIC Endolleu-lo just abans de dutxar-vos durant una o dues hores al dia, desconnecteu-lo en absències majors a dos dies i eviteu col.locar-lo a l’exterior de l’habitatge. CALEFACCIÓ Ajusteu la temperatura entre 19ºC i 21ºC i quan marxeu de casa i a la nit abaixeu a 16ºC. Cada grau de calefacció que puges, representa un 7% més en la factura. Purgueu l’aire dels radiadors un cop l’any i no els tapeu amb mobles o altres objectes. TANCAMENTS Col.loqueu borlets a portes i finestres. Per ventilar la casa amb un quart d’hora és suficient. Les finestres amb tancaments de fusta o PVC, són més eficients que les metàl.liques. IL.LUMINACIÓ Substituïu les bombetes incandescents i halògenes per baix consum o Led. Sílvia Ballesteros Regidora de Serveis Socials
 10. 10. 10 Arrenjament de 18km de camins rurals L’ajuntament de Quart ha dut a terme l’arranjament i millora de diferents camins veïnals. Els treballs els ha executat l’empresa Transports Mateu, amb un pressupost de 18.997,00.-€. Han consistit sobretot en l’acondicionament d’aquests camins, netejant- los, desbroçant laterals, i procurant una adequada conducció de les aigües pluvials. El municipi de Quart disposa d’una important xarxa de camins que transcorren per Les Gavarres i que necessiten d’aquests treballs de manteniment de cares a un bon ús i sobretot per tenir-los a punt per si s’ha d’actuar en cas d’algun incendi forestal. Aquesta actuació ha comptat amb una subvenció de 15.830,49.-€ de la Diputació de Girona. Jubilació parcial El dia 17 de novembre es va jubilar parcialment l’Enric Cabarrocas. L’Enric ha treballat més de trenta anys a l’Ajuntament de Quart fent d’agutzil i formant part del personal de la brigada municipal. En reconeixement i agraïment a tots aquests anys de servei, per tota la feina feta i com a petit homenatge d’amistat, el dia 20 de novembre, l’alcalde, els regidors i tots els companys de feina van celebrar una petita festa i van lliurar-li una placa commemorativa de record. Enric, moltes gràcies.
 11. 11. 11 IQuart FM VS HOT 101 FM De dilluns a dijous: IQuart FM de 6 a 18h HOT101FM de 19 a 22h IQuart de Nit de 23 a 5h. Divendres: IQuart FM de 6 a 14h. HOT101FM de 15 a 22h. HOTCLUBSESSIONS de 23 a 5h. Dissabte: IQuart FM de 6 a 12h. LA PRINCIPAL de 12 a 13h. IQuart FM de 13 a 14h. HOT101FM de 15 a 23h. HotClubSounds de 21 a 23h. HOTCLUBSESSIONS de 23 a 5h. Diumenge IQuart FM de 6 a 9h. LA PRINCIPAL de 9 a 10h. IQuart FM de 10 a 15h. HOT101FM de 15 a 23h. IQuart de Nit de 23 a 5h. L’Úrsula Madueño, en Jordi Fornells i en Josep Blázquez t’esperen cada dia al 101.0 FM amb la millor música actual d’ara i de sempre amb la fórmula IQuart FM a banda de recuperar el millor só electrònic amb HOT101. El cap de setmana es manté La Principal a càrrec de Francesc Picart. I si vols publicitar la teva empresa o negoci per 1€ contacta amb nosaltres! radio@quart.cat Segueix-nos a Facebook: https://www.facebook.com/Iquartfm/
 12. 12. 12 EDUCACIÓ Com cada any (i ja en fa molts!!) la Llar d´Infants La Baldufa ha participat a la Rua de Quartnestoltes. N´érem una bona colla entre pares, nens, avis, tiets, educadores… formàvem una gran comparsa, uns 180. Cal agrair i esmentar el gran esforç, dedicació i ganes dels pares encarregats de la Comissió de Carnestoltes. Any rere any, tenim aquelles famílies que tiren endavant amb la proposta de celebrar aquesta festa tots plegats. Fent, també, que se n´afegeixi alguna de nova per prendre el relleu d´aquelles que marxen. A tota aquesta gent, des d´aquí els hi volem dir: MOLTES I MOLTES GRÀCIES, sense vosaltres la comparsa més menuda del nostre municipi no hagués estat possible. La Baldufa, QUARNESTOLTES 2016
 13. 13. 13 Dues alumnes de 4t d’ESO de l’Institut de Vilablareix i veïnes de Quart, l’Emma Suy i l’Anna Raurich, han obtingut dues de les 500 beques que la fundació Amancio Ortega atorga als estudiants de l’últim curs de la secundària obligatòria per tal de potenciar i facilitar l’aprenentatge de l’anglès. Els alumnes becats conviuran amb una família d’acollida durant tot un curs acadèmic i cursaran el grau 11 (nivell que als Estats Units i al Canadà equival al nostre 1r de batxillerat). La beca cobreix el 100% del cost del curs escolar durant els deu mesos de l’estada. Hem parlat amb l’Emma i l’Anna que ens han explicat que es varen assabentar de l’existència d’aquestes beques a través de la tutora del seu grup-classe. Els requisits acadèmics per a poder-la demanar eren tenir un 7 de mitjana dels tres cursos d’ESO i una nota de 8 de la matèria d’anglès. Totes dues van presentar la documentació i van ser seleccionades. A continuació, van haver de passar diferents proves de nivell de llengua anglesa i, tot i que no es feien gaires il·lusions ja que el nombre d’aspirants era molt elevat, finalment van obtenir l’esmentada beca. Totes dues estudiaran el curs 2016-17 al Canadà: l’Emma estarà a Vancouver i l’Anna a Nova Escòcia, a uns 5000 km de distància aproximadament. Ens comentaven que són conscients de les diferències, entre d’altres, de tipus climàtic o gastronòmic. El més important és que esperen millorar la seva competència en llengua anglesa, conèixer la cultura del país i madurar com a persones. Encara no s’han posat en contacte amb les famílies ja que s’està fent un acurat procés d’assignació: segons els perfils d’alumne i família, l’empresa organitzadora RUMB AL CANADÀ proposa uns cinc alumnes a cada família d’entre els quals se’n tria un, amb qui conviurà durant un curs escolar. Per altra banda, a part de les assignatures pròpies de la modalitat que s’imparteixen als nostres centres, podran triar matèries del tipus cuina, pesca, fusteria, costura..., que tenen la finalitat d’oferir una formació pràctica que permeti l’alumnat tenir diferents competències en finalitzar el grau. Està previst que marxin cap a finals d’agost, ja que el curs acadèmic comença l’1 de setembre, i no tornaran fins a finals de juny. Durant aquests mesos la inserció serà total ja que no poden rebre la visita de familiars ni poden viatjar al país d’origen. Desitgem molta sort a l’Anna i l’Emma en aquesta aventura que, de ben segur, serà molt profitosa per la seva formació personal i acadèmica. Mònica Hernández Institut de Vilablareix
 14. 14. 14 El dijous 10 de desembre vam participar en una cursa solidària per a recollir diners per a la Marató de TV3 que aquest any es dedicava a la diabetis i a la obesitat. Hi van participar tots els nens i nenes de les escoles del poble. La cursa es va fer al costat del pavelló, passant pel mig del bosc i per darrera les piscines. Primer van córrer els més petits, després els mitjans i al final els grans. Tots ho vam fer molt bé perquè amb ganes i esforç s’aconsegueix tot. I vam quedar molt cansats! El divendres 18 van fer el festival de Nadal de l’escola al Local Social. Aquest any hem representat “El Nadal arreu del món”. Ens ha agradat molt perquè les cançons són molt boniques. Cada classe representava un país. La meva classe representàvem els països nòrdics i fèiem de suecs. Els nois havíem d’anar vestits amb una corbata o llaç vermell i uns pantalons i camisa negra . Les noies anaven amb un faixí vermell , un vestit blanc i una corona de fulles verdes amb flors. Tots plegats vam ballar una dansa sueca. Els altres cursos van representar altres països com : Itàlia, Veneçuela, etc. i els de sisè representaven el dinar de Nadal. Tots els pares i familiars van estar molt atents. En acabar ens van fer molts de crits i aplaudiments. Ens ho vam passar molt bé! Finalment per acabar d’arrodonir el Nadal a l’escola, el dia 22 de desembre, l’últim dia de classe vam fer “L’Amic invisible”, un joc que consisteix en agafar un paper amb el nom d’un company, pensar i fer-li un regal. Tothom portava regals i tots eren molt macos. Després vam veure una pel·lícula i vam jugar a la classe. Va ser un Nadal a l’escola genial! Els nens i nenes de 4t. El Nadal a l’escola Sta. Margarida
 15. 15. 15 El dijous 4 de febrer els nens de la nostra escola, juntament amb els alumnes del 9d4t i de p2 de la Baldufa, varen celebrar el Dijous Gras. L’AMPA de l’escola Sta. Margarida va subvencionar dues sessions de màgia, una per als més petits i l’altre per als més grans de l’escola. Els més menuts van quedar meravellats per l’espectacle i els més grans s’ho van passar molt bé, ja que alguns d’ells van poder fer de voluntaris i ajudar al mag a fer algun dels trucs del seu espectacle. Un cop acabat Festa dijous gras l’espectacle, els alumnes del 9d4t i del nostre centre van anar a dinar i a acabar de passar el dia al camp de futbol. Ampa Ceip Sta. Margarida
 16. 16. 16 Escola 9d4t Cada divendres els alumnes d’educació infantil de l’escola Nou de Quart anem a fer sortides a l’entorn proper a l’escola, per nosaltres és una font d’aprenentatge: coneixem i visitem llocs d’interès del nostre poble, treballem el dibuix al natural, anem al bosc a veure els canvis que es produeixen en cada estació de l’any, recollim material per després fer-ne l’observació a l’aula, busquem formes geomètriques a l’entorn, seguit d’un llarg etcètera. En aquestes sortides un element que ens trobem habitualment són les caques de gos, sobretot a l’entrada del bosc de Can Ferriol que hi ha prop de la nostra escola. Dos anys enrere els nens i nenes se’n van adonar, batejant aquest tram com “zona de caques”. Vam aprofitar una d’aquestes sortides d’entorn per fer una carta amb els alumnes de P3 explicant aquest fet i portant-la personalment al senyor alcalde. Des de l’ajuntament es van comprometre a fer-nos una senyal metàl·lica dient que allà era una zona de pas de nens i nenes. Durant un temps va funcionar, pràcticament no hi havia cap caca al terra! Actualment quan fem aquestes sortides tornem a trobar MOLTES caques, algun d’ells (com llegireu a la carta que han escrit) les han trepitjat amb el conseqüent greu i malestar que els ocasiona. En una de les assemblees que fem cada dimecres un alumne va treure el tema i entre tots vam decidir què podíem fer nosaltres per intentar millorar-ho. Van sortir molt bones idees: enviar cartes a tots els veïns, que no deixessin entrar els gossos al bosc de Can Ferriol, enviar cartes només als propietaris que tenen gossos, fer com un joc deixant vàries cartes al terra i als arbres i quan l’obrissin que hi trobessin un missatge que digués “si us plau no deixessin les caques al terra”.... Vam veure que nosaltres sols no ho podíem fer (no teníem les adreces de tots els veïns, no sabíem qui tenia o no gossos...) i que qui ens podia ajudar era el senyor alcalde. Així que vam anar a l’ajuntament i el senyor alcalde Pere Cabarrocas ens va rebre a la sala de plens. Els nens i nenes li van explicar el perquè de la nostra visita, li van exposar les idees que havien sortit en assemblea i vam trobar una solució que esperem que tingui èxit! Hi va haver un compromís per les dues parts, des de l’ajuntament posaran més senyals metàl·lics a cada entrada del bosc de Can Ferriol i nosaltres que escriuríem la carta que des de l’ajuntament farien.
 17. 17. 17 Fa un parell d’anys va néixer la Comissió Mixta de Pati a on Alumnes, mestres i pares de l’escola treballen per donar-li forma. Participen els delegats de classe des de primària i es van encarregar de recollir les idees de cada grup vers quin tipus de pati volien tenir i en van sortir moltes: pista de bàsquet/ futbol, jardí amb flors, tirolines,... fins i tot una piscina. Després de les adequacions al terreny del pati vàrem tenir la 1a Matinal de Pati, a on es van començar a condicionar l’hort de l’escola, l’hivernacle, entrada amb rodes de colors i plantes, escales de rodes pel talús, troncs, empedrat de l’entrada i apadrinament de plantes... La Comissió vol agrair l’ajuda i col·laboració de les famílies, entitats i empreses que han fet possible aquesta transformació (encara queda feina) l’ AFA va oferir un esmorzar a tothom que va venir a col·laborar. Agraïments: Ajuntament de Quart, Agrodiz, L’Heura Jardiners, Modelauto, Fundació Onyar, Raúl Jorquera de Moviment Nòmada, Estucs i Pintures Diocar i AFA9d4t. AFA9d4t: La matinal del pati del 9d4t
 18. 18. 18 Queda poc més d’un mes per començar una nova edició del MIC, i una vegada més la Unió Esportiva Quart estarà representada, aquesta edició amb quatre equips, amb l’ànim de gaudir i de compartir experiències amb el que es el millor UE Quart torneig de futbol base mundial. Equips d’arreu del mon s’enfrontaran en les diverses seus durant el període de Setmana Santa, en les categories de Juvenils, Cadets, Infantil i Alevins. L’objectiu de la UE Quart no es altre que anar a passar-nos be, i si es com en l’edició anterior que varem aconseguir ser el millor equip de futbol-7 de les comarques gironines ens donarem per molt satisfets. La foto que s’adjunta es de l’acte de reconeixement per part de la Diputació de Girona a l’equip Aleví que va ser el millor equip gironí classificat de la seva categoria. Es varen fer entrega d’uns obsequis per part del President de la Diputació i del màxim responsable del MIC, Sr. Juanjo Rovira. Glòria Ribas Regidora d’Esports "Només juga. Diverteix- te. Gaudeix del joc" Michael Jordan. Amb aquestes paraules del jugador de bàsquet americà. Volem dedicar aquest escrit, als petis del club: l'escoleta. A ell que estan començant a posar- se les primeres esportives i conèixer les sensacions de fer botar la pilota, aixecar els braços i encistellar. A ser companys de joc i d'equip. Jugar, Divertir-se, Gaudir Tres accions bàsiques, que com a club, creiem que són importants, i que volem que els petits vagin descobrint en el pavelló i en les trobades. CB Quart ESPORTS
 19. 19. 19 El club de patinatge de Quart, te bones noticies, dons han participat a les proves escolars de patinatge artístic ,amb molt bons resultats!!! Volem felicitar a totes les patinadores participants tant a nivell individual com amb grups de quartets!!, dons totes elles han patinat molt bé, i san merescut el reconeixement de tots els assistents; Molt especialment volem felicitar a les entrenadores, per la bona feina!! I a totes les patinadores que han aconseguit els primers llocs i han fet pòdium; A la competició de Ripoll, molt especialment les nostres felicitacions, per el 1er. Lloc de la Gemma Menció, per el 2n lloc de la Maria Lloret, i per el 3er, lloc de la Neus Pibernat de categoria Benjamí. Al 2on lloc a la Naiara Espinar , al 4t lloc a la Laia Arpa, a la categoria Alevina, Al 2on lloc a la categoria Infantil, per la Carla Garzón Al 2on lloc a la categoria Benjamí C , per la patinadora Cristina Comes, i al 4llooc de la mateixa categoria per la Eira Sosa. També les nostres felicitacions per el resultat de la prova escolar nivell A, celebrat a Alp, el passat 5 de març. A la Martina Andreu, amb categoria Benjamí, per els primer lloc! I a la Idoia Fernàndez i la Judit Pons, per el 4rt lloc a a la categoria Alevina. I els nostres Quartets, felicitats, ja que han deixat un bon gust a tots els que vam poder gaudir del espectacle. Moltes gràcies a totes. Categoria primari; 2on lloc al grup d’egípcies, i un 3er lloc al grup de Mims. Categoria Secundaria: 2on lloc al grup Roses del desert 3er Lloc al grup Pompeià. Per més informació ens trobareu a: www.patinatge.net Facebook: clubesportiuskatingQuart- Llambilles Canal Youtube: patinatge24 Quart-patí
 20. 20. 20 SALA DE LECTURA El passat NADAL , Quart va acollir diferents actes organitzats per l’Ajuntament i es entitats. Tanmateix, vam tenir tres il.lustres testimonis al balcó de l’Ajuntament supervisant tots ells. Volem agrair la cessió que va fer la Vídua d’en MAX VARÉS d’aquests magnífics reis que van lluir durant totes les festes nadalenques, essent testimonis del taller de tions, o l’arribada de ses majestats d’Orient, entre d’altres. En les passades festes nadalenques, cal destacar els més de 100 fanalets fets en el taller del 2 de gener, amb la visita dels patges reials inclosa, la visita dels reis mags a Palol d’Onyar com veureu a peu de pàgina o la visita que van fer al local social de Quart, ja que el temps no va permetre que fessin el campament exterior que estava anunciat. L’Ajuntament vol agrair la gran tasca feta per les entitats i voluntaris que van fer que Quart brillés amb llum propia al llarg d’aquestes passades festes nadalenques. Regidoria de Festes Nadal al municipi de Quart FESTES
 21. 21. 21 Nadal al municipi de Quart
 22. 22. 22 L’Ajuntament agraeix la col·laboració dels veïns respectant el tall circulatori del nucli urbà i com no als participants, Fem a Quart, comissió de festes i als jutges per la bona feina feta. Gràcies a tots! Els guanyadors van ser: • Dragon’s Quart: Millor carrossa i disfressa confeccionada • Palol Town:Millor comparsa • BB-8: Millor disfressa infantil • Bisbe i vídua: Millor disfressa Adult Regidoria de Festes Quartnestoltes
 23. 23. 23 Quartnestoltes
 24. 24. 24 Quartnestoltes
 25. 25. 25 SALUT Dispensari municipal de Quart 972 18 90 45
 26. 26. 26 Patinadores d’elit a Quart L’entrevista Maria Carballo i Mar Suy son veïnes de Quart i son patinadores d'elit de patinatge artístic. La Maria té 19 anys i actualment estudia 2n d’arquitectura i la Mar en té 16 i està cursant primer de batxillerat en modalitat científic i alhora estudia piano al conservatori. Tan la Maria com la Marta comparteixen una bona amistat així com moltes aficions com la resta de joves de la seva edat; anar de compres, sortir o estar amb els amics. Actualment competeixen amb el Grup Xou Gran del Club del patinatge artístic Girona hi han arribat a quedar terceres al món en la categoria grup de Patinatge artístic. Els inicis. La Maria, el dia del seu 3er aniversari ja va demanar a la mare que volia patinar, els primers patins els havia de dur amb coto fluix a la punta, des de 5é de primària competeix. La Mar, als 4 anys ja patinava, als 6 ja a un club esportiu i als 11 en patinatge artístic individual. El patinatge La dedicació al patinatge els ocupa unes 8 hores setmanals d’entrenament preparant el disc, que és el ball amb el que competeixen. La preparació del disc requereix un any de dedicació, des de maig a gener de l’any següent i l’exhibició té una durada d’uns 5 minuts i es repeteix un màxim de 4 vegades en funció dels campionats als que participen i fora de competició fan exhibicions a clubs privats. Grup Xou Gran del Club del patinatge artístic Girona L’equip de patinatge artístic del que en formen part la Maria i la Mar juntament amb 22 companyes més d’edats compreses entre 15 i 25 anys, totes tenen una bona relació i comparteixen el nivell d’ exigència, constància i compromís i aptituds físiques com l’equilibri, elasticitat i resistència física. Després de molts mesos d’entrenament, arriba el moment de la competició i alhora l’estètica n’és un factor important, ha de ser coherent a la coreografia
 27. 27. 27 i requereix un temps de preparació d’unes 2 hores aproximadament. Els 5 minuts abans de la competició la Maria i la Mar reconeixen sentir nervis, emoció i un gran desig d’arribar al públic. La seva motivació; la satisfacció, gaudir del disc, el pòdium, el premi de poder guanyar però sobretot transmetre al públic i l’experiència que es guarden per elles mateixes. La Maria i la Mar formen part d’un equip Català el CPA que ha arribat a nivells mundials i al 2015 van quedar en tercera posició a pòdium al campionat del món de patinatge artístic, celebrat a Colombià amb el disc “Fent desfent”. I també al 2015 van quedar terceres al campionat d’Espanya de 2015. Un 2016 per endavant Grup Xou Gran del Club del patinatge artístic Girona participaran al campionat del món 2016 que tindrà lloc a Itàlia del 26 de setembre al 8 d’Octubre amb la coreografia “mitja nit”.
 28. 28. 28 Amb una mica de retard us fem arribar el nostre calendari de sortides que encara ens queden per fer aquest curs. 24/04/2016 Tossa (Costa Brava) 29/05/2016 Turó de l’Home - Agudes 18/06/2016 Revetlla de Sant Joan a Sant Mateu 26/06/2016 Bastiments, sortida especial dia del soci (tot el dia) 25/09/2016 Els Àngels Sortides del Local Social a les 7:30h. Associació Excursionista de Quart Coral Santa Margarida Quart-Llambilles L’any 2001, Mª Rosa Domingo va aconseguir engrescar un grup de persones per iniciar una Coral Parroquial amb el nom de la patrona del poble, Santa Margarida. Poc a poc, aquell nucli inicial va anar creixent i altre gent s’hi va afegir, uns de Quart, altres de Llambilles, i altres... de rodalies. I es va anar treballant per diversificar el repertori amb cançons de diferents estils, sense deixar mai de col.laborar amb la parròquia. Al llarg de tots aquests anys, algunes persones han marxat per motius diversos, unes han anat al cel, no els oblidarem mai, i d’altres s’han incorporat al grup. També s’han anat succeint les col.laboracions infantils i joves que aporten saba nova i frescor al grup. Violins, piano, contrabaix, flautes i acordió ens acompanyen en alguns concerts. En ocasions hem participat en “Trobades de corals” de diversos llocs, això ens ha permès conèixer altres formacions similars i diferents maneres de treballar, tot plegat constitueix un bagatge humà i un enriquiment en l’aprenentatge de la música i l’amistat amb altres persones amb les quals compartim la música i el cant. Cal dir que ja s’havia penjat al nostre blog, al qual s’hi pot accedir a través de l’Ajuntament o bé directament. També es pot consultar al Tauler d’anuncis del local social. ENTITATS
 29. 29. 29 Associació de motos històriques Gironines El passat el dissabte 16 de gener, l’Associació de Motos Històriques Gironines va fer la 25a trobada del carrilet, la qual refeia el recorregut del mateix fins arribar a Sant Feliu de Guíxols. Al llarg del seu recorregut es parava per fer una fotografia de les motos i sidecars en cada antiga estació i lliurar un obsequi als representants de l’ajuntament. Durant aquests dos primers mesos de l’any, la Llar de Jubilats i Pensionistes ha seguit tenint força activitat. A part de la programació habitual dels divendres de ball, que s’ha acabat de consolidar amb èxit, el dia 19 de febrer es va celebrar una sessió especial dedicada a commemorar el Carnaval, a la qual hi van assistir 147 persones, de les quals 35 anaven disfressades. També l’últim diumenge de febrer vam tornar a tenir l’orquestra MARAVELLA, que ens va oferir un bonic concert. A la mitja part es va obsequiar amb un berenar a tots els assistents i seguidament va continuar la festa amb ball. Es va omplir la sala gran del Local Social i va resultar una vetllada festiva que va fer gaudir a tothom, tot i que feia una tarda freda i lleganyosa. Finalment hi ha hagut un relleu en els membres de la junta que havien arribat al termini dels quatre anys pels que es van comprometre. S’ha format un nou equip que treballaran durant els propers quatre anys i seguirà el mateix president, en Joan Serra. Llar de jubilats de Quart
 30. 30. 30 Hola a tothom!! Cada vegada som més amics i això es nota amb la multitud d’idees i propostes que rebem i portem a terme!! Des de l’última publicació del Celrè fins avui hem fet moltes activitats! Entre altres,la gran Núria Picas va venir a compartir amb nosaltres les seves experiències i a donar- nos molt bons consells (encara ens emocionem quan hi pensem!!), la campanya “Nova vida a la Joguina”,Qstura de Supervivència,esport per la Marató de TV3,la Sant Silvestre i la 1ª Gimcana de #Quartmola senzillament,genial!!), xerrades súper interessants com la del Dctor. Dani Castillo o el CAP de Quart... i molt més. Tot amanit amb esport… cada dia és un bon dia per fer esport! Però no parem aquí…Estem organitzant moltes activitats més on tothom hi tindrà cabuda!! Us animen a seguir-nos per les xarxes i estar informats de tot el que ens espera.Estem impacients per escoltar les vostres idees i col·laborar per fer-les realitat!!Sense vosaltres, això no estaria passant!! ..No podem acomiadar- nos sense dir-te, Toni Mesa, que et recordem i que sempre correràs amb nosaltres…#TM femaquart@gmail.com www.facebook.com/FemaQuart Twitter:@femaquart Instagram:@femaquart Blog: femaquart.wordpress.com Fem a Quart
 31. 31. 31 El passat 12 de gener vàrem iniciar les trobades de Petits Nins d’aquest segon trimestre. Tal com ja vàrem fer durant el primer trimestre, aquest curs 2015-2016 estem intentant enfocar-nos més en les activitats d’experimentació lliure amb diversos elements i materials. Les trobades d’experimentació sensorial ajuden a què els petits coneguin els materials i les seves propietats a través d’investigar, explorar, manipular i discriminar per mitjà dels sentits tots els materials que posem al seu abast. Totes aquestes activitats estan adaptades als interessos i necessitats d’aquests petits en les edats de desenvolupament en les que es troben. Activitats d’aquest tipus han estat l’experimentació amb les bosses sensorials, amb la neu artificial, amb les gelatines, amb elements de les mones de pasqua, entre d’altres. I ja estem preparant moltes més activitats pel trimestre vinent! També hem realitzat altres tipus d’activitats com és el cas del taller de galetes, la celebració del Carnestoltes i del Dia del Pare, de la visita de Bel la Conta contes, l’excursió a la ludoteca Pamxuculata..... A més a més, pròximament farem una sortida al centre de la Fundació Mona a Riudellots de la Selva! Si voleu veure les activitats que fem a Petits Nins ens trobareu al Facebook a l’adreça: www.facebook.com/petitsnins I recordeu, si teniu un fill entre 0 a 3 anys, us animem a participar a Petits Nins! Per a fer-ho només ens heu d’escriure a la nostra adreça de correu electrònic: petitsninsquart@gmail.com. Petits Nins
 32. 32. 32 Diada de “La Marató” Un any més hem organitzat l’ activitat popular “Amb bici per la Marató.” Tot i que hem tingut un dia molt gris i fred la gent es solidaria i ens hem reunit uns 50 aficionats a la bicicleta. Esmorzats i amb la foto de grup per a TV3 hem començat la pedalada popular fins a la catedral i pel barri vell de Girona. Tots els ingressos i donatius s’han sumat a la donació feta a “La Marató”. Gràcies a tots per la vostre companyia i solidaritat !! Dia del soci / Sortida al Montigalar Per tancar la temporada vam anar al cim del Montigalar a canviar la foto del pessebre, i tot seguit un bon esmorzar. Associació Quart de Volta 4ª Cursa OPEN BTT “CÀRNIQUES CELRÀ” El proper 22 de maig a Quart organitzarem la 4ª prova del calendari de la Federació Catalana de Ciclisme, amb 5 proves per Barcelona i 5 per Girona.
 33. 33. 33 Des de finals de l’any passat que SolidariQuart hem centrat la nostra tasca en la sensibilització i conscienciació sobre la crítica situació humanitària que viuen milers i milers de persones: la migració massiva de refugiats a Europa. Recordar que en el Ple Municipal del mes de Novembre del 2015 es va aprovar per unanimitat una moció declarant Quart com a municipi d’acollida. Enguany, ja hem dut a terme 2 actes on els veïns i veïnes hi han pogut participar activament: —15 GENER, a la Sala de Lectura Miquel Pairolí va tenir lloc la Presentació de l’ Agenda LLatinoamericana 2016: “Igualtat i Propietat”, on vam comptar, entre d’altres, amb el testimoni de treballadores socials que durant molts anys han estat vinculades a la rebuda i seguiment de refugiats de la nostra comarca. —27 FEBRER, a Sala Gran del Local Social es va representar l’obra de teatre “El rey del Gurugú”. Una vintena de persones ens vam poder posar a la pell d'aquells immigrants subsaharians qui, per primera vegada, entren al mont Gurugú. Ens va rebre un gos, en Marley, qui va guiar-nos, acompanyar-nos i explicar-nos tot el que es cou, es mou, es viu... en aquesta sala d'espera que hi ha al Marroc on milers i milers de persones tenen l'esperança posada en un mur de 7 metres. Al finalitzar, també vam poder compartir vivències, Solidariquart: Cal més consciencia social al nostre municipi! opinions i reflexions amb el dramaturg-director i l'actor de l'obra. Estem contents de la resposta que van tenint aquest tipus d’actes!!! Tot i així, us convidem de bon grat a sortir un xic més, encara, de casa vostra per obrir aquesta CONSCIENCIA que tanta falta ens fa a tots plegats. Què passaria si, de cop, tinguéssim les nostres i úniques pertinences dins una bossa de plàstic?
 34. 34. 34 Jubilus - A Quart fem salut! Sabem que amb l’envelliment s’inicien processos de deteriorament gradual d’òrgans i les seves funcions associades i sabem també que moltes malalties, com certs tipus de demències, malalties articulars, cardíaques i algun tipus de càncer, es poden associar a l’envelliment. Els professionals de la salut defensen l’activació com la font de prevenció i que cal promocionar i difondre els programes preventius perquè es posin a l’abast de la població. Quart no se’n desentén i aposta per donar cabuda a aquest tipus d’activitats dirigides per professionals. Enguany és el 8è any que setmanalment s’ofereixen sessions de gimnàstica física adreçada a la gent gran. Les sessions són dirigides per Fisioterapeutes de Jubilus (www.jubilus.cat). Aquest 2016 se segueixen fent dues sessions setmanals (cada dilluns i dijous de les 9:30 a les 10:30 al Local Social). Com a novetat, aquest any l’Ajuntament ha apostat també per un programa de salut cognitiva sota un format d’un Taller de Manteniment de la Memòria. La memòria forma part de les capacitats superiors mentals o intel·lectives com el pensament abstracte, el judici, l’orientació o el llenguatge. En l’envelliment cognitiu, entre d’altres, es produeix una disminució de la memòria recent, es manté la que s’anomena de treball i la de fets passats. Amb l’objectiu que Quart disposi d’un programa preventiu i amb el suport de l’Ajuntament, esporta a terme des del passat mes de Gener aquest taller de manteniment de la memòria que finalitzarà el mes de desembre. S’adreça a la Gent Gran del Municipi que vulgui fer un treball de manteniment i prevenció. Les sessions són setmanals (cada dimecres al Local Social, de les 15:15 a les 16:15) i es busca fer un treball mental, reforçar l’autoestima i les relacions socials en un ambient distès. A tots aquells que en tenen hàbit, us animem a seguir i a tots aquells que encara no el tenen, us animem a venir! Glòria Ribas Regidora de Gent Gran
 35. 35. 35 ESTABLIMENTS DAYTONA DICKIES STORE Ctra. de Girona, 14 972 46 92 19 daytonastorequart@gmail.com En Richard Balastegui va obrir el passat 1 d’octubre de 2015 a Quart una Daytona Store oficial amb productes de molt bona qualitat de la marca Dickies. Tot i el toc decoratiu de garatge que té, aclarim que no es una botiga de roba per anar en moto tal i com es pensen la majoria de quartencs. Dickies va néixer com a marca de roba per anar a treballar a Texas l’any 1922. Es per això que la seva roba va començar amb una línia work i ara es defineix més street però sense minvar la qualitat del seu teixit. Els productes van des de pantalons, camises, samarretes, jaquetes i dessuadores a bosses i complements. Si hi aneu, a més a més trobareu peculiaritats que sovint va renovant en Richard com a elements decoratius de la botiga; com la guitarra a la que no se li pot atribuir el preu o un paquet de tabac de la marca Harley Davidson, objectes firmats i certificats com gorres i banderoles del circuit... A Estats Units o a Londres, els clients de la marca van des de persones del món del tatuatge, skater’s i rockabilly’s. Però a Quart, siguis com siguis la Daytona Store t’espera a la carretera de Girona número 14, amb uns preus iguals a la web oficial. En cas de no tenir el model sol.licitat o la talla, es demana i en 15 dies ja es a la botiga. Podeu veure més imatges i particularitats al seu facebook: https://www.facebook. com/daytonastorequart
 36. 36. 36 El passat dissabte 12 de desembre va tenir lloc al Museu de la Terrissa de Quart la inauguració de l’exposició “Gavarres, Zona d’Interès Etnològic” del Consorci de les Gavarres. Es tracta d’una exposició formada per 35 fotografies d’Ernest Costa i Savoia a l’entorn del patrimoni etnològic de les Gavarres. L’exposició ofereix una passejada per les Gavarres de la mà d’Ernest Costa i Savoia, excursionista incansable dels Països Catalans, el qual va començar a trepitjar les Gavarres als anys 80 i gràcies a la seva càmera comparteix amb l’espectador les seves experiències i visions del massís. Precisament aquesta dilatada relació amb el massís ens permet sumar imatges actuals amb imatges d’arxiu, autèntics testimonis de patrimoni que avui dia ja no existeix. Per aquest motiu en la introducció de l’exposició es diu que aquesta ens descobreix el patrimoni etnològic de les Gavarres i fa visible l’invisible. La producció de l’exposició va anar a càrrec del Consorci de les Gavarres, el qual va comptar amb el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A l’acte d’inauguració hi van assistir el Director General de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig; Fermí Santamaria, vicepresident i diputat de Cooperació Local de la Diputació de Girona i president del Consorci de les Gavarres i l’alcalde de Quart, Pere Cabarrocas. Es preveu que de cares al 2016 l’exposició recorri els vint municipis que formen part de les Gavarres; difonen així els valors etnològics del massís i donant a conèixer la figura de protecció de la ZIE. El poble que va iniciar el recorregut de l’exposició és Quart i, des del Consorci, van agrair la col. laboració de l’Ajuntament i, especialment, del Museu de la Terrissa. Inaugurada l’exposició fotogràfica MUSEU
 37. 37. 37 El dissabte 19 de març el Museu va rebre la visita de la blogger Nicole Biarnes, (http://www.freibeuter- reisen.org/) dintre d’un programa de visites per conèixer el territori i l'artesania organitzat pel Club de Cultura i Visita de la blogger Nicole Biarnes Assistència del municipi de Quart a l’Assemblea de l’AeCC El passat dia 19 de febrer el municipi de Quart va assistir a l’Assemblea General i al Comité Executiu de l’Asociación Española de Ciudades de la Cerámica que es va celebrar a Manises. Aquesta participació es deu a que el municipi de Quart, va renovar pel període 2015-2019, el càrrec de la Secretaria de l’Associació, i membre del Comité Executiu. La resta de la nova Junta Directiva està composada per membres del propi municipi de Manises i de Talavera de la Reina. A banda, Quart, segueix essent el representant català a l’Agrupación Europea de Cooperación Territorial Ciudades de la Cerámica (AEuCC) que agrupa a més de 90 ciutats de França, Itàlia, Rumania i Espanya. Identitat del Patronat Costa Brava Pirineu Girona de la Diputació de Girona, del qual el Museu de la Terrissa n'és membre. El Museu li va agradar molt i el va trobar molt interessant. Horari del Museu Dissabtes de 10:30 a 14h i de 16:30 a 20h. Diumenges de 10 a 14h.
 38. 38. 38 MEDI AMBIENT Crida als valors: L’Ètica Mediambiental L’ètica és la busca del bé distingint-lo del mal, del que no és correcte. Però la paraula bé no significa el mateix per a tothom. I valors com la justícia i la pau tenen una gran vàlua, encara que un dement pugui negar-ho. Aquí no hi té cabuda el relativisme. Hi ha valors universals que no són relatius. Ja que el relativisme tendeix a confondre la veritat i la realitat amb el desig individual i subjectiu que té una persona. I aquí es podria obrir la porta a dir que aquí tot s’hi val perquè hi ha democràcia i la pela és la pela. Aquí també hi entren les conductes irracionals i contradictòries en la nostra societat de consum...Us sona tot això, segur que us venen al cap moltes actituds contradictòries i paradoxals dels qui (diguem) manen.. El bé comú no ha de ser subjectiu, hi ha coses que no haurien de ser objecte de discussió. L’ètica que és seguir el bé, ha de perseguir els principis universals que regeixen la vida de tots els sers vius. Totes els individus tenim una naturalesa comuna, independentment del lloc on vivim, per tant és indubtable que hi ha una ètica i principis morals en podem dir, que són inqüestionables. El dret a viure, a ser respectat, a tenir una família, a menjar, a un sostre,...Són valors que tenen un caràcter universal i per tant objectiu. Tot això forma part de la dignitat bàsica com a sers vius. Aquest principi ètic indispensable jo el faig extensible als altres animals (no humans) i també a tota aquesta riquesa i diversitat que és la natura (els arbres, plantes i tot el territori) que entre moltes persones estan contaminant i destruint. Aquí hi entren totes les actituds individuals del dia a dia.., ja no parlo de les grans multinacionals i empreses que contribueixen a la desforestació, desplaçament d’animals dels seus hàbitats, etc. Ens hem de revelar contra la llei del més fort. Perquè tenir el poder polític i/o econòmic no és sinònim de ser just. Tenim molts de casos al llarg de la història i també en l’actualitat en els múltiples casos de corrupteles a prop de casa. L’ètica sempre ha d’estar pel cim del desig, del que és subjectiu, dels diners, del poder,..I tenir el coratge per defensar-la!. “Si això és injust, tu no ho siguis”. Em ve al cap un article que fa poc va sortir al diari que deia que es vol construir una macro granja d’explotació de porcs en un poble i la Plataforma Veïnal creada està lluitant en contra pels efectes que tindrà en l’aigua, els aqüífers i en l’entorn natural. És una lluita contra el diner fàcil, l’especulació, l’egoisme d’uns quants i és; quan els corresponents departaments de l’administració autonòmica i també local que ostenten el poder; van de la mà i atorguen les llicències corresponents amb l’excusa i l’esquer (que alguns es creuen) que serà un benefici econòmic pel
 39. 39. 39 municipi... Estic en contra de l’explotació, tingui a veure amb animals com en aquest cas, com evidentment amb persones. Diguem sí a l’economia de subsistència i no a l’economia d’explotació. Ja no entro a parlar de les condicions de vida dels animals en aquests recintes inhumans que no estan d’acord amb la seva fisiologia i benestar i comportament natural. Tampoc es respecta el cicle biològic de les mares per tal d’ afavorir que pareixin més porquets, molts porquets que viuran una curta i trista vida amb final de mort cruenta. I aquests petits que separaran de les seves mares no són culpables d’originar excrements i orins que originaran molts de purins. Un excedent de purins que s’abocarà a les terres que passarà al subsòl i contaminarà més la terra i l’aigua. Després quan aquesta terra ja no ho pugui absorbir més, s’abocaran a d’altres zones comprant els drets per tal d’abocar-les-hi, etc. Greu problema actual. Els guanys econòmics d’uns pocs són enormes amb la complicitat d’uns altres a costa del sofriment gens ètic d’aquests animals. Que també són saturats d’antibiòtics i d’altres preparats per tal d’engreixar-los ràpidament i emmalaltir menys donat les condicions de vida que porten. I, després això va a la panxa del consumidor. Jo no miro cap a un altre costat. No us enfadeu. G.C.
 40. 40. 40 El divendres dia 4 de març a la Sala de Lectura del Local social es va fer la presentació del llibre “Revetlla d’Hivern”, un poemari de José Luís Bartolomé. Aquest autor va ser amic de l’escriptor de Quart Miquel Pairolí i per això va tenir interès i va ser significatiu que es fes aquest acte a la Sala de Lectura a ell dedicada. Van intervenir-hi també la germana d’en Miquel, la Fina Pairolí i la Maria Rosa Font, escriptora. CULTURA Bibliojocs - Espai lúdic familiar Recordem que Bibliojocs són sessions obertes de jocs de taula educatius i espai de nadons per famílies de la mà de Ludus Mundi, mensualment realitzen l’activitat a la Sala de Lectura Miquel Pairolí del Local Social de Quart. de 17 a 19h. Les properes sesions seran: Dimecres 13 d’abril Dimecres 11 de maig Dimecres 8 de juny Fotos: http://www.ludusmundi.com El proper dia 15 d’abril, a la presentació del llibre PARAULES QUE TREBALLEN EL FANG. Recull de mots i locucions dels oficis de terrissers i rajolers a Quart, de l’Associació de Terrissers Artesans de Quart al Museu de la Terrissa de Quart de la població a partir de les 20h. a càrrec del Dr. Narcís Soler Masferrer, President de l’Institut d’Estudis Gironins. L’Associació de Terrissers Artesans de Quart, hereva de cinc-cents anys d’activitat terrissera es va fundar el 1998 amb la voluntat de mantenir viu el llegat,l’herència i el coneixement de la història terrissera. El llibre ha estat editat per Cossetània Edicions i a comptat amb la col•laboració de l’Ajuntament de Quart, el Museu de la Terrissa de Quart i la Diputació de Girona.
 41. 41. 41 Cicle ESCENARIS del Gironès esta inclosa dins del cicle ESCENARIS del Gironès que organitza el Consell Comarcal del Gironès, properament, les properes obres i dates seran: El passat 12 de març, 150 persones van poder veure l’obra infantil “Tut- turutut, La princesa” de la companyia La Bleda en el Local Social de Quart. Aquesta obra de teatre Un món (i un munt!) de Dracs, de la companyia Tanaka Teatre, el proper 9 d’abril a les 12h. al Local Social de Quart. El preu són, com en l’anterior, 3€ per persona. Automatàrium, de la companyia David Berga, el proper 11 de juny a les 18h. Al parc infantil de Palol d’Onyar. Preu gratuït. Casal de Quart Com podeu comprovar en les fotografies, el casal de dissabtes a Quart està consolidat. Recordem que hi ha dos grups: de 3 a 7 anys i de 7 a 13 anys i el seu preu es de 15€ mensuals. Dissabtes de 16 a 19h. els nens i nenes de Quart tenen un lloc de trobada on passar-s’ho d’allò més bé aprenent i jugant. Fotos: Facebook Esplai de Quart
 42. 42. 42 TELÈFONS Ajuntament de Quart Tel. 972 46 91 71 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 17h a 20h Museu de la Terrissa Tel. 972 46 93 70 www.museuterrissa.cat firadelaterrissa@quart.cat Horari: dissabtes de 10.30h a 14h i de 16.30h a 20.00 h; diumenges i festius de 10h a 15h. Local Social - Sala de Lectura Tel. 972 46 90 73 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17 a 20h. Dimecres de 16:30 a 19:30h. dimarts i dijous també de 10 a 12:30h. PIJ (Punt d’informació juvenil) Tel. 972 46 91 71 A les dependències municipals. Serveis Socials Tel. 972 01 16 29 Ràdio Quart FM Tel. 972 46 87 81 www.quart.cat radio@quart.cat Escola Santa Margarida Tel. 972 46 93 81 www.xtec.cat/ceipstamargarida b7002922@xtec.cat Escola 9d4t Tel. 972 46 83 44 www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart b7009242@xtec.cat Llar d’infants La Baldufa Tel. 972 46 81 17 www.wix.com/baldufaquart/llar-infants baldufa.quart@gmail.com INS Vilablareix Tel. 972 40 60 05 http://insvilablareix.cat iesdevilablareix@xtec.cat Escola de Música del Gironès Tel. 972 21 32 62 emg@girones.cat Pavelló poliesportiu Tel. 972 46 87 11 Horari: de dilluns a divendres de 17h a 21h. CAP Tel. 972 18 90 45 www.ias.cat Parròquia Tel. 972 46 90 83 (Quart) 972 21 18 63 (Palol d’Onyar) Correus No tenen telèfon Horari de 8:30 a 10:30 de dilluns a dissabte. Urgències 112 PRODAISA 972.202.078 (Incidències aigua i llum municipals)
 43. 43. 43 Algun cop t’has preguntat quin significat te el nom del terme municipal on vius? Et podies haver imaginat mai que el seu origen es remunta a molts segles enrere en la història? Doncs sí, segons diversos autors “Quart” procedeix de l’Època Romana. Tot i que no hi ha testimonis arqueològics o documentals, es creu que en aquella època ja hi havia en el nostre terme municipal algun petit veïnat o vil.la romana. El motiu d’aquest raonament és que l’origen d’aquest topònim és el Llatí. Es tractaria, doncs, del numeral “quatre”, que en llatí seria: QUARTUM. I perquè el número quatre? Segons aquests autors, es referiria a una mesura de distància: QUARTO MILLARIO. És a dir, “a quatre milles romanes” (gairebé 6 kilòmetres). Aquesta seria la distància que hi hauria entre aquesta possible forma de població romana i un determinat lloc principal. Tenint en compte que aquesta distància és la que hi ha entre Quart i Girona, es referiria a la distància que hi havia entre la via romana que passava per Girona (la Gerunda romana) i aquest nucli de població que hi havia a Quart. Es creu que aquesta era una manera recurrent d’anomenar a petites poblacions romanes, donat que tant a la península Ibèrica com a altres punts d’Europa es troben municipis que comparteixen aquest nom i que també estan a aquesta mesura de distància d’una població més important: Quart de les Valls (a prop de Sagunt), Quart de Poblet (a prop de València) o Quarto dei Mille (a prop de Gènova), entre d’altres. I això també passava amb d’altres numerals: Quint al Llanguedoc o Septéme a prop de Marsella, ambdós a França. T’agradaria saber també l’origen del nom de la resta de veïnats que engloba el terme municipal de Quart? Doncs no et perdis el proper número del Celrè! Cristina Troyano Pinzellades: Coneixes l’origen del nom de Quart?

×