Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Celrè 81

632 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Celrè 81

 1. 1. revista d’informació del municipi de Quart AJUNTAMENT DE QUART El Celrè Octubre 2013 [81]
 2. 2. [Índex] [03] Editorial [04] L’Ajuntament informa [09] Educació [11] Entitats [17] Comerç local [18] Esports [21] L’entrevista [22] Cultura [24] Natura i medi ambient [25] Salut [ 26] Espai pels sentits L’enllumenat públic com a servei públic de qualitat L’enllumenat públic és d’aquells serveis que solen passar desapercebuts fins que fallen i l’usuari els troba a faltar. Per tal de garantir-ne la qualitat, l’enllumenat públic del municipi requereix d’un servei de conservació i manteniment continu donat que les seves instal•lacions es degraden contínuament pel pas del temps, per les pròpies hores de funcionament, per actes vandàlics, inclemències del temps, accidents, etc. El manteniment de l’enllumenat municipal de Quart en-globa actuacions preventives i correctives següents: • Manteniment Preventiu: periòdicament es revisa la to-talitat dels punts de llum del municipi en horari nocturn per tal de detectar els que estan apagats, procedint du-rant el dia següent a la seva substitució; no es completa la feina durant la nit per tal d’evitar possibles talls en el servei. Durant el dia es procedeixen també a fer inspec-cions visuals a les instal•lacions per tal de corregir tots els defectes que es detectin. • Manteniment Correctiu: l’enllumenat municipal disposa d’un servei de guàrdies que actua en el moment en què qualsevol veí o empleat municipal hagi detectat alguna mancança en l’enllumenat tal com un carrer sense llum. A qualsevol hora del dia, trucant al 972 20 20 78, un tècnic electricista especialitzat farà el possible per tal de restablir el servei el més ràpidament possible. Conscients de que no totes les incidències poden quedar to-talment resoltes durant la nit, durant el dia següent poden continuar les reparacions per tal de donar continuïtat al servei, i és per això que de vegades els llums estan encesos al matí o a la tarda, ja que és prioritari comprovar qualsevol reparació efectuada abans que arribi la nit, per tal de garantir així que l’avaria està resolta. En els darrers anys, l’Ajuntament de Quart ha fet un gran esforç per tal de millorar l’eficiència energètica de la instal•lació d’enllumenat públic, juntament amb la millora de la qualitat del servei. n Text: PRODAISA
 3. 3. EDITORIAL [3] Edita AJUNTAMENT DE QUART Plaça de la Vila, 2 17242 Quart Tel. 972 46 91 71 elcelre@quart.cat Equip de El Celrè Amadeu Breva Mateu Ciurana Joan de Domingo Mònica González Lluís Lloret Gemma Prats Santi Puerto Jaime Sanchez Laura Vall·llosera Joan Vicens Fotografia de la coberta Santi Puerto Disseny original Laura Ensesa/info@clam.cat Maquetació Santi Puerto Impressió Impremta Pagès Amb el suport de Tot torna a la normalitat En aquestes dates, quan ja hem pas-sat pàgina a l’estiu i que tot torna a la nor-malitat, a l’Ajuntament ens toca pensar en el proper any 2014 i ja estem treballant en el pressupost. Amb els temps difícils que corren per a tots, ens veiem en l’obligació d’aprimar al màxim la despesa corrent buscant l’equilibri pres-supostari i realitzar les inversions mínimes i necessàries pel po-ble per continuar tenint una economia sanejada. La voluntat d’aquest ajuntament serà per aquest any de fer uns pressupos-tos que incideixin més directament en l’aspecte social per tal de ser més propers amb la gent que està passant dificultats. S’està treballant en el programa i una vegada elaborat ja s’explicarà amb detall. A més, aquest any 2014 es donarà una empenta defini-tiva al POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) ja iniciat aquest 2013 i que condicionarà el futur creixement del municipi de Quart en els propers vint anys. La nostra voluntat serà anar de la mà amb l’oposició en la mesura que això sigui possible per intentar arribar a un acord unànim degut a la trascendència que té en el municipi aquest pla. Dir-vos també amb satisfacció que el dia 1 de desembre d’enguany celebrarem plegats el IV aniversari del mercat de Quart, fet que ens demostra ja la seva consolidació i que s’ha convertit en un punt de trobada de molts quartencs i quarten-ques del nostre municipi, afavorint les relacions socials entre tots. Lluís Lloret Alcalde de Quart Dipòsit legal GI.943-1986
 4. 4. [4] L’AJUNTAMENT INFORMA El Mercat Municipal de Quart arrenca el nou curs El passat diumenge dia 15 de setembre, aprofitant el començament del curs escolar, el Mercat Municipal de Quart va inaugurar temporada amb un conjunt d’activitats adreçades als més petits. Un taller de de-coració de galetes (a càrrec de Glopets de Sucre), un altre de papiroflèxia ( a càrrec Artimanya) i dos infla-bles van concentrar, al llarg del matí, prop d’un cen-tenar de nenes i nens. El Mercat Municipal de Quart és un mercat setma-nal que celebrarà el seu IV aniversari el proper 1 de desembre. Un mercat consolidat que diumenge rere diumenge, de 7 a 14h, ens ofereix una gran varietat de productes: fruites i verdures, olives, grana seca, caramels, formatges, plantes i flors, embotits i roba per a petits i grans. n Text i fotos: Regidoria de promoció econòmica 2n taller de participació ciutadana del POUM El 17 de setembre, a les 20h el Local Social de Quart va reunir prop de 50 persones en el marc del segon taller de participació ciutadana del P.O.U.M. Seguint el mateix format que en el primer taller, es plantejà una sessió de treball que constava de dues parts. En la primera d’elles, l’equip redactor del pro-jecte va fer un resum dels diferents temes tractats en la primera sessió de treball participatiu i, pos-teriorment, es van presentar les 3 alternatives de creixement proposades pel municipi de Quart, ar-gumentant els diversos punts a favor i en contra de cadascuna d’elles. En la segona part de la sessió, es van dividir els assis-tents en dos grups per treballar, de forma més indi-vidual. En aquest cas, es va demanar a cadascun dels grups que es posicionés (punts forts, febles i propos-tes de millora) sobre cadascuna de les tres propostes presentades. Amb tota aquesta informació i els informes sectori-als, l’equip tècnic redactor i l’equip de govern podrà plantejar l’alternativa definitiva que serà objecte d’exposició pública i que qualsevol ciutadà del mu-nicipi podrà consultar o presentar al•legacions, si així ho considera oportú. Podeu trobar més informació sobre el procés d’ela-boració del planejament general a www.quart.cat . n Text i fotos: Regidoria d’urbanisme
 5. 5. l’ajuntament informa [5] Actuacions a l’Escola 9d4t Nou tendal a l’escola 9d4t Gràcies a la col•laboració entre l’AFA de l’escola 9d4t i l’Ajuntament, aquest curs els alumnes d’aquesta escola tenen un nou equipament al pati. Es tracta d’un tendal que té per objectiu oferir un espai més agradable per realitzar activitats a l’aire lliure en les èpoques de més calor. Aquesta estructura, de 10x7m i de suport metàl•lic ha tingut un cost aproximat de 7.000€ que ha estat finançat a parts iguals per l’AFA i l’Ajuntament. Mesures del camp elèctric del centre transformador L’Ajuntament de Quart ha encarregat a l’empresa externa homologada Radiansa Consulting, la realit-zació de les mesures del camp electromagnètic de baixa freqüència del centre transformador pròxim al’escola 9d4t. La legislació Espanyola (RD 1066/2001 de 28 de se-tembre) especifica el límit d’exposició de 100.000 nanotesla per a exposicions permanents als camps magnètics d’una freqüència de 50 Hz, és a dir, la fre-qüència de la xarxa de subministrament elèctric. Així i tot, la Comissió Internacional de Protecció contra la Radiació No Ionitzant (ICNIRP), entre d’altres organit-zacions, recomana un nivell cautelar de 300 nanotes-les. Els resultats de l’estudi realitzats al centre transforma-dor del c/Mas Ferriol de Quart van ser els següents: (*) Mesura a la paret exterior de l’aula. A una distància d’1 metre de la paret, en direcció a l’interior de l’aula, la mesura baixa a 20nT. Aquestes mesures es van realitzar encenent tots els radiadors elèctrics i les llums de l’escola, per simular una situació de màxima demanda d’energia elèctrica i, per tant, màxima generació de camps magnètics del centre de transformació. S’observa, per tant, que fins i tot en el punt de l’escola més exposat, l’aula de P3, està molt per sota del nivell cautelar recomanat de 300 nT, i a una distància d’1 metre de la paret ex-terior d’aquesta aula de P3, els nivells baixen fins a 20nT. L’estudi conclou que els nivells del camp magnètic a l’escola són baixos i no cal realitzar cap acció correc-tiva per reduir-ne l’exposició. n Text: Regidoria d’urbanisme Modificacions de les Ordenances Fiscals Us informem que per aquest 2014 s’han aprovat les següents modificacions en les ordenances fiscals • Bonificació del 15 % en la quota de la taxa de recollida d’escombraries a aquells subjectes passius, que tributant per les quotes d’habi-tatges, utilitzin la deixalleria un mínim de sis vegades l’any, prèvia acreditació. Els interes-sats hauran de presentar, dins el primer mes de cada any a l’Ajuntament, les justificacions d’utilització de la deixalleria de l’any anterior. • S’augmenta la quota fixa de l’aigua que suposa als abonats 3€ de més en els rebuts trimestrals. n Text: Regidoria d’Hisenda
 6. 6. [l6’aaejmnnttu] l’aju ntaem nt info ram informa [6] Campus i casals esportius Aquest estiu hem pogut comptar amb un bon grapat de casals i campus organitzats per les nos-tres entitats esportives i culturals. Creiem que han estat un èxit de participació i que la coordinació en-tre elles i el seu bon fer han promogut un estiu ben entretingut per a tots i totes les participants. Agrair també la bona atenció oferta per la mo-nitora de menjador, la M. Àngels Lloveras. Enhorabona per la feina i que tingueu molta sort i molts èxits per la nova temporada que encetem. PATINATGE - FUTBOL - BÀSQUET -RÍTMICA - ArtQdèmia n Text: Regidoria d’Esports
 7. 7. [7] l’ajuntaem nt inlfo’aaejmnntturam informa [7]
 8. 8. Susana Oliva [Responsable de la Sala de Lectura Miquel Pairolí] Susana Oliva i Aldeguer (Girona, 1975) és ben coneguda pels usuaris de la Sala de Lectura Miquel Pairolí. S.O.- Vaig fer-me càrrec del servei l’any 2007, pels voltants de Sant Josep. Abans ja havia estat responsa-ble del modest Telecentre, amb només 4 o 5 ordina-dors, que formaven part de la Xarxa Catalana. E.C.- Per tant, la sala va començar des de zero, pràcticament. Hi havia poquíssimes taules i cadires i, per co-mençar, no hi havia llibres. L’Ajuntament va fer una adquisició per a omplir una mica els prestatges. Vam començar amb molt poc i, a mida que la demanda va créixer ens vàrem adaptar fins a la remodelació que va deixar la Sala de Lectura com és ara. I en homenatge a Miquel Pairolí, el 2011, la sala es va rebatejar amb el seu nom. És un lloc per a venir-hi a llegir... De fet una bona part dels nostres usuaris hi ve-nen a estudiar i a fer deures. I molts pares aprofiten l’estona en què els seus fills estan fent activitats al pa-velló o al camp de futbol o al mateix Local Social. I, amb possibilitat d’accés a I nternet. Sí, disposem d’ordinadors connectats a la xarxa, però només es poden fer servir per a l’estudi i la con-sulta. Els tenim preparats per a què no s’hi pugui jugar. A la sala hi volem un ambient d’estudi, on poder-se concentrar i treballar o llegir. Estudi, tranquil•litat i, és clar, silenci. Com s’aconsegueix amb els més petits. Aquesta és una de les meves feines: controlar que els més joves mantinguin el silenci i la calma; en això procuro ser estricta per a evitar que la cosa se’ns en vagi de les mans. De fet, sóc una persona que valo-ra molt el silenci. Els caps de setmana et trobem al Museu de la Terrissa. Sí, m’agrada molt l’equipament. És un museu magnífic i molt didàctic. A mi, el primer dia que hi vaig entrar em va impactar. Molta gent el desconeix o quan hi passa per davant en bicicleta o a peu ignora que estigui tan bé. Recomano a tothom que el visiti, tothom en surt molt content. La Susana va començar a estudiar farmàcia a Salamanca, però va veure que la química no li acabava d’agradar i, des de l’any 97, gràcies al seu excompany va descobrir tot un món que l’apassiona i que és essencial a la seva vida: el muntanyisme. La muntanya, a peu, en bici, o sobre els esquís -practica esquí de muntanya- és una cosa molt im-portant per a mi. Sense anar gaire lluny, em conec Les Gavarres en profunditat. Valdria la pena que conegu-éssim les meravelles que tenim més a prop. Seguir el riu Celrè fins a Cal Soldat, és una experiència preciosa. El món de la muntanya m’ha donat moltes coses. Per a tú, el món dels llibres deu ser molt im-portant. Ho és. I sobretot m’apassionen els plànols i ma-pes. Ens recomanes un llibre? “El Poder del Ahora”, de Eckhart Tolle, m’ha influït molt. Puc semblar una persona nerviosa, però valoro molt el silenci i la tranquil•litat i m’agrada ser reserva-da. n Text: Mateu Ciurana / Foto: Santi Puerto [8]aabellnrtt elp belop
 9. 9. EDUCACIÓ [9] Llar d’Infants La Baldufa Tots tenim aquells contes i aquelles cançons que en escoltar-les de nou ens porten records de la nos-tra infantesa i que formen part del nostre folklore cultural i d’una tradició popular que entre tots hem de preservar . A la llar d’infants “La Baldufa “ , al llarg del curs , ex-pliquem i cantem molts d’aquests contes i cançons . Ens serveixen de punt de partida per enllaçar amb al-tres activitats , per treballar el llenguatge , per gaudir de la música i per començar a expressar sentiments , sensacions i emocions . Cada nou curs escolar “ bategem “ les nostres clas-ses amb el nom d’algun animal , objecte ... i el curs passat ens va semblar adient que cada classe portés el nom d’algun conte popular: En Patufet, Els tres Porquets , La Rateta que escombrava l’escaleta i La Caputxeta Vermella. Vam decidir que seria un re-curs adient per tal que els nens se’ls fessin més seus i els visquéssim d’una manera més representativa . Continuant amb la mateixa experiència, aquest curs 2013/2014, les nostres classes tenen nom de cançons: Peix peixet , Marieta de l’ull viu, El gall i la gallina, L’elefant, Cargol treu banya i Sol, solet. Totes elles cançons populars i tradicionals , potencial viu i de primera mà per poder-ne gaudir i treballar. n Text i imatges: Llar d’infants “La Baldufa“.
 10. 10. educació [10] AMPA Sta. Margarida Iniciem el nou curs amb molta il•lusió per part de tota la comunitat educativa: mestres, nens i pares. Des de l’AMPA ja a finals del curs pas-sat vam començar a preparar les activitats extraescolars que presentem en aquest nou curs escolar: ludoteca, anglès, me-canografia, bateria, teatre, música, escacs, bàsquet, patinatge, natació, balls de saló, gimnàstica rítmica, inici a l’esport, taller de jocs d’intel•ligència emoci-onal i hípica. Algunes extraescolars que ja fa molts anys que fem, i per cert amb molt èxit, són: ludoteca, patinat-ge i natació. Altres fa menys temps que les fem però també tenen un nombre elevat d’inscrits: balls de saló i bateria. I altres activitats és el primer any que les presentem. Com a AMPA ja veieu, oferim cada curs un am-pli ventall d’activitats adreçades a interessos diver-sos i adreçades als nens de P3 fins a 6è. El preu en la majoria d’activitats és prou assequible. Totes les activitats comencen la primera set-mana d’octubre i arrenquen amb molta il•lusió i amb moltes ganes per part de tots els nens i nenes que hi participen. . n Text: AMPA Santa Margarida de Quart Escola 9d4t LES AULES ESPECIALITZADES Hola, som els nens i nenes de cicle mitjà de l’escola 9d4t. Us comuniquem que aquest any a l’escola hi ha algunes novetats. Primer de tot, volem dir-vos que aquest curs han vingut nens i nenes nous. “Això de tenir companys nous ens encanta”- diu l’Esteve. La Martina explica que també hi ha estratègies no-ves per treballar. Per exemple, “aquest any ens bar-regem els alumnes de tercer i de quart per fer el pla de treball”, -diu l’ Iris. La gran novetat d’aquest any és que per fer el pla de treball fem diferents grups de matemàtiques, de llengua i de ciències. L’Emma explica que cadascú, s’organitza l’ordre en que desenvolupa les tasques del seu pla de treball setmanal. “Les classes semblen més grans i hi ha més espai per a tothom per treballar”, -diu la Vero. “Són classes molt maques i modernes”. La Mariona ens comenta que hi ha mobles i mate-rials nous. Quan entrem a l’aula de llengua fem un ritual per començar i ens saludem amb diferents llengües. “Les activitats són en català, castellà i english”, afe-geix en David. A l’aula de llengua hi ha diferents espais: detectius, jocs, escriptors, lectors, reporters, etc. Farem una rà-dio cada dia al matí per donar notícies i dir bon dia als nens i nenes de l’escola. A l’aula de matemàtiques hi ha una taula que és per mesurar, una de problemes, una de càlcul, una de geometria, una de jocs, etc. Treballem amb fulls quadriculats, regles, àbacs, galetes i balances. L’aula de ciències és un espai de treball on anem a fer experiments, investiguem i pintem. També fem estudis, que ens serveixen per aprendre i fer conferències. Ens encanten! I tot això no és només a cicle mitjà. Els nens i nenes de cicle inicial també tenen aules especialitzades! En Ion, que és un alumne nou, explica que aques-ta escola és molt especial perquè hi ha tallers molt divertits com fusteria, mecànica, fang, hort, teatre i art. “Alguns d’aquests tallers són nous d’aquest curs i els vam proposar nosaltres”, diu en Joan. Molt bon curs a tothom! n Textos / Fotos: Escola 9d4t
 11. 11. [11] L’Església es prepara per celebrar a Tarragona la beatificació més gran de la història pel que fa a testi-monis de martiri per la fe. El 13 d’octubre, seran beati-ficats a Tarragona 522 màrtirs de la persecussió religi-osa a Espanya els anys 1936-1939. Entre ells n’hi ha 16 nascuts a la diòcesi de Girona. Recordem, una vegada més, el màrtir nostrat ja beatificat a la Plaça de Sant Pere del Vaticà, el 28 d’oc-tubre de 2007. En el memorial que tenim en la capella de Santa Margarida i actualment baptismal del temple parroquial de Quart, hi ha aquesta inscripció: “Beat Narcís Serra i Rovira, màrtir de la fe. Nascut a Quart l’1 de maig de 1876. Batejat en aquesta esglé-sia parroquial de Santa Margarida el dia 3 de maig de 1876. Religiós dels “germans de les escoles cristianes” amb el nom de germà Raimon-Eloi. El dia 27 de juliol de 1936 morí assassinat per la seva condició de reli-giós a la carretera de sallent, amb un altre germà de La situació econòmica, social i política que estem vivint sovint ens planteja preguntes a les que no aconseguim trobar resposta i dubtes que moltes vegades no sabem amb qui compartir. És per això que des de SolidariQuart hem decidit or-ganitzar un cicle de 3 debats que hem anomenat “L’excusa”, el títol dels audiovisuals editats per la Co-missió de l’Agenda Llatinoamericana que ens ser-viran d’introducció. Els tres temes que abordarem seran l’ensenyament, el 18 d’octubre; el treball, el 15 de novembre; i els mitjans de comunicació, el 13 de desembre. Seran debats en els quals els prota-gonistes serem les i els quartencs. Tothom, tothom està convidat a participar-hi però, per donar-los-hi més contingut i poder aprofundir més en el tema, hem demanat l’assistència a persones del municipi que tenen relació amb el tema a debatre –tal com vam fer en la darrera presentació de l’Agenda Lla-tinoamericana-. I, també com en aquesta darrera presentació, els debats estaran moderats per la pe-riodista Tània Foix. Aquesta tardor, doncs, ja teniu una excusa per sortir de casa un divendres al mes i passar una esto-na agradable debatent amb els veïns a partir de 2/4 de 8 a la Sala de lectura Miquel Pairolí del Local So-cial. I si en voleu estar més al dia, no deixeu de con-sultar la informació que anirem penjant en el nostre compte facebook. n Text i imatge: SolidariQuart L’excusa de SolidariQuart entitats La Memòria Del N ostre Beat, El Màrtir de La Fe Narcís Serra i R ovira, Germà de La Salle la Salle, el Beat Antoni Tost Llaveria (germà Francesc Magí). Fou beatificat a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el diumenge dia 28 d’octubre de 2007. La seva memò-ria litúrgica se celebra el dia 6 de novembre. Beat Nar-cís Serra, pregueu per nosaltres”. La ceràmica amb el baix relleu de la cara del beat Narcís és obra de l’escultor Jordi Grich i Batlle, ofre-nada a l’església de Quart pels Tallers de Ceràmiques Marcó. EL DISSABTE DIA 5 D’OCTUBRE VA COMENÇAR NOU CURS DE CATEQUESI PER A INFANTS I JOVES DE COMU-NIÓ - SEGUIMENT - PROFESSIÓ DE FE - CONFIRMACIÓ Els que estiguin interessats en assistir-hi poden ins-criure’s els dissabtes de 16 a 17h a la Catequesi a l’anti-ga rectoria de Quart. n Text: Mossèn Pere Bellvert
 12. 12. [12] Comença un nou curs però abans d’encarar els nous estudis, nous reptes i nous projectes, fem un repàs a l’estiu que tot just hem deixat. A Quart, l’estiu és sinònim d’activitats i activitats de molts tipus. Per segon any consecutiu, hem tingut els casals esportius i de lleure, que han permès que molts infants de Quart passessin un estiu d’allò més entretingut, a l’hora que hem donat la possibilitat de que joves de Quart hagin pogut treballar al poble i per al poble. També hem tingut les festes majors de Quart i Palol amb les nits joves i els seus respectius concerts i la sortida al Water World conjunta amb joves d’altres pobles de la comarca. Treballa’t l’estiu Durant aquests mesos de ju-liol i agost hem tornat a rea-litzar el projecte d’estiu, amb la quarta edició del camp de treball i també les brigades joves amb la contractació de diversos joves de Quart que han treballat per l’ajunta-ment fent tasques de suport en diferents àrees municipals. Des de la regidoria de joventut estem molt sa-tisfets de la gran resposta dels joves de Quart a participar en el camp de treball i és que cada estiu són més els joves que participen d’aques-ta activitat. Si bé, el primer any que es va realit-zar (2010) hi havia un total de 13 joves inscrits, aquest passat mes de juliol, els joves que hi van participar van ser un total de 23. Això demostra que el camp de treball agrada i de cares al proper estiu ja ens estem plantejant ampliar el nombre de places, per tal que no hi hagi cap jove que es quedi sense participar-hi. Com cada estiu, els joves del camp de treball realitzen tot un seguit d’activitats lúdiques complementades amb sor-tides i excursions. Enguany van visitar la Funda-ció Mona, el Tibidabo, la sala d’escalada Climbat Girona i també es va anar a la Platja i a l’skatepark de Domeny. A més, van realitzar una acampada a l’ermita de Sant Cristòfol de Llambilles i van realitzar tallers de percussió, còctels saludables i matins de geocatching. Però no tot han estat sortides, jocs i tallers. Els joves també han estat treballant de valent arreglant i netejant espais públics del poble, com ara el pont de la variant de Sant Feliu, que estava ple de grafits i ara està completament net, o bé van restaurar els bancs de les pistes de petanca. També van netejar i alli-sar els marcs de les finestres del Museu de la Ter-rissa i van netejar algunes pintades de diferents immobles de Quart, com bancs, parcs infantils o parets. Així, els joves de Quart prenen consciència de la necessitat de mantenir el poble net i cuidat. Cal agrair aquesta tasca desinteressada i voluntà-ria que fan cada estiu. D’altra banda, també s’ha continuat amb el pro-jecte de la Brigada jove on l’Ajuntament contracta 3 joves quartencs per realitzar tasques en dues àrees. Dos joves han treballat de peons a la bri-gada municipal i una jove ha estat a les depen-dències municipals, realitzant tasques de suport administratiu. Tots tres joves valoren de manera molt positiva que se’ls doni l’oportunitat de tenir una primera feina i que a més sigui al seu poble. Aquests joves han estat contractats durant dos mesos i han pogut introduir-se en el mercat la-boral en una època en què molts busquen gua-nyar- se el seu primer sou. ENTITATS
 13. 13. ENTITATS [13] Casal d’estiu Enguany el casal d’estiu ha tingut una novetat molt important, i és que la licitació del concurs públic per a gestionar els casals municipals va ser guanyada per una empresa diferent a la que venia realitzant el casal d’estiu fins ara. Aquest nova gestió dels casals municipals ha su-posat un estalvi per les arques municipals. Si bé, l’estiu del 2012 el cost del Casal Municipal, per l’Ajuntament, va ser de 9.212,82€ (34.883,92€ de despeses i 25.671,10€ d’ingressos), amb la nova licitació per l’any 2013, el cost ha estat de 7.763,25€. Això ha suposat un estalvi municipal de 1.449,57€. Deixant de banda aquestes qüestions més avi-at tècniques i de gestió, cal dir que el casal s’ha desenvolupat amb normalitat i que els principals actors d’aquesta activitat, nens i nenes, han pogut gaudir d’un estiu ben refrescant, ple d’activitats, sortides, jocs i tallers i també una nit d’acampada al GRIC. L’equip de monitors ha treballat dur per poder re-alitzar un bon casal i que tant infants com pares, poguessin passar un estiu d’allò més divertit. És per això, que des de l’ajuntament agraïm la feina que fan per tal de que els més petits s’ho passin molt bé. n Textos i Fotos: Estació Jove - Casal E3 lleure i esport Aprofitem aquestes línies per comunicar-vos que aquest any es rea-litzarà casalet de Nadal (sempre i quan hi hagi el mínim d’inscrits necessaris per a realitzar l’activitat). En breu es publicarà més informació referent a aquesta casalet. La informació es penjarà al web de l’Ajuntament i es repartirà a les escoles del poble.
 14. 14. ENTITATS [14] Ara que ja s’ha acabat l’estiu l’Associació Grup GRA-CAL es posa en marxa organitzant no-ves activitats per a aquesta temporada 2013-2014. El dissabte 9 de novembre de les 20 a les 22h organitzarem EL CAMÍ DEL TERROR, un circuït pel bosc de les Brugueres de Quart (al costat de la piscina), on tan sols haureu de por-tar un lot i molta por! Aquesta ac-tivitat tindrà el preu simbòlic d’1€. Des de la nostra incorporació a la Comissió de Fes-tes i abans de la mateixa sempre hem estat, estem i estarem disposats a treballar pel poble, a dedicar el nostre temps lliure i oferir el que sigui possible per aconseguir els objectius que ens exigeixen. Sempre hem cregut que les coses bones sorgeixen del treball en equip i, per això també volem agrair a tots els que heu dedicat el vostre temps lliure a tajudar a l’associ-ació i haver confiat en nosaltres. Treballar en equip consisteix en cooperar entre tots i totes, en donar suport en el necessari a qui realitza un treball i valorar-ho, tot i que encara s´hagués po-gut fer d’una altra manera i en assumir les decisions de l’equip com a pròpies, els errors i els encerts són de l’equip. Agrair també el suport que ens han donat tots els regidors que han treballat amb nosaltres, a en Joan Serra que tantes tardes i nits vàrem compartir junts, a l´Eloi i a en Jaume. Hem de demanar perdó pels errors que poguem haver comès i a les persones a qui hàgim pogut molestar en algun moment. Mai fou la nostra inten-ció ja que vàrem assumir aquest càrrec amb tota la il•lusió per treballar pel bé de tots. Creiem que és l´hora que una altre generació ens substitueixi, nosaltres ja deixem enrere aquella Fes-ta Major trista en participació dels nostres inicis i ens en duem la satisfacció que amb esforç i treball es pot aconseguir el que ens vàrem proposar. Per últim vull dir-vos que el regidor i la nova Comis-sió de Festes pot comptar amb nosaltres per al que puguin necessitar, en allò que poguem donar un cop de mà, ho farem. Salutacions i fins sempre n Text: Comissio de Festes de Quart Comissió de festes de Quart El diumenge 15 de desembre a les 16:30h al Local Social de Quart, organitzarem una sessió gratuïta de Risoteràpia en Família. A partir del mes de gener vindrà la titella gegant , l’Avi Miquel a explicar contes, farem jocs en família, festa de disfresses, espectacles, tallers de pintar ca-res i globoflexia... Si teniu ganes de riure i passar-ho bé, us esperem. Per més informació ens pots buscar a facebook, tru-car al 603 55 47 85, enviar-nos un correu a l’associa-ció grup: gracal.pallaso@gmail.com o estar regis-trat a la base de dades de l’Ajuntament de Quart on us informaran de totes les nostres activitats. n Texti imatge: Associació grup GRACAL Associació grup GRACAL Vols formar part de la nova Comissió de Festes de Quart? Posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça elcelre@quart.cat
 15. 15. ENTITATS [15] Volem Pastorets per N adal a Quart? Nosaltres creiem que sí. Per què? Obviament, perquè el teatre ens entusiasma. Però també perquè volem apor-tar nous elements culturals al nostre entorn municipal. I qui-na millor excusa que aquesta tradicional represen-tació per apropar el teatre a grans i petits? El grup de teatre amateur Q-art-i-acció, amb més de 10 anys de bagatge, ha engendrat i fet créixer el projecte anomenat “Els Pastorets de les Gavarres”. Amb un text inèdit i de creació pròpia, narra l’eterna lluita del Bé contra el Mal en el temps de Nadal, en el marc natural de les Gavarres. No hi falten els pas-tors, els dimonis, els àngels, el naixement, els Tres Reis i la crítica a la vida social i política del moment. Però a més, s’hi sumen els terrissers: una figura que fa palesa la tradició centenària que agermana a tots els municipis que cada dia es desperten a les faldes de les Gavarres. Tot i els nostres esforços perquè el projecte sigui una realitat aquest Nadal, sabem que sols no ens en sortirem. Per això us demanem: Voleu Pastorets per Nadal a Quart? Si és així, ens caldrà comptar amb l’ajut de tot: organismes locals, empreses, entitats i particulars, bé sigui a través de contractació de publicitat al programa de mà o al cartell publicitari, amb aportacions de micro - mecenatge, amb l’ad-quisició de producte de merxandatge o bé, i el que és més important: venir a veure la funció. Per això, us esperem els dies 20, 21 i 22 de desembre a Llambilles (Pavelló Polivalent), Quart (Local Social) i Fornells (Teatre La Sitja), respectivament. Podreu adquirir les entrades, per qualsevol de les funcions, als vostres ajuntaments de manera anticipada o bé a l’entrada del recinte el mateix dia de la funció. Estem treballant amb molta il•lusió creant un es-pectacle grans i petits. Més de 20 persones a escena amb un objectiu doble: la il•lusió d’un somni d’infants i el somriure d’un adult. Nosaltres estem a punt per deixar anar la imaginació amb el somni que comen-ça. Podeu seguir-nos a http://pastoretsgavarres. blogspot.com.es o bé contactar amb nosaltres a pastorets.gavarres@gmail.com n Texti imatges: Associació de Clàssics de Palol El passat 28 de Juliol dins el marc de la festa major de Palol d’Onyar l’Associació de Clàssics de Palol va portar a terme la VII Concentració de vehicles Clàs-sics. Hi van assistir un centenar de vehicles entre mo-tos i cotxes. Un del trofeus otorgats va ser “el vehicle més antic”, un Mercedes 170 SV de l’any 1952. Els participants van poder gaudir d’un esmorzar, sortejos de lots lliurats per diferents establiments i empreses del municipi de Quart i trofeus per a aquells vehicles que per algun motiu els feien espe-cials. Des de l’Associació de Clàssics volem agrair l’assis-tència de tots el participants, els col•laboradors d’ob-sequis, de color, música i efectes que enlluerni a Voleu somniar amb nosaltres? l’ajut de l’Ajuntament de Quart i la Comissió de Festes de Palol i molt especialment a aquells amics i socis que ens van permetre tirar endavant aquest esdeveniment un any més. A tots, moltes gràcies. n Text: Associació de Clàssics de Palol. Foto: Pilar Sabrià Agustí Mercedes 170 SV de l’any 1952
 16. 16. ENTITATS [16] Associació Amb ulls de Dona A part de tots aquest cursets i tallers, tenim prevista la presentació del darrer llibre de l’As-sumpta Montellà , “115” un títol ben original per una novel·la que relata els fets que es van viure a la batalla de l’Ebre. El 25 de novembre en commemoració del dia de la no violència envers les dones, com altres ve-gades, tenim la intenció de programar la projecció d’una pel•lícula amb posterior piscolabis. A principis de desembre col•laborarem amb la Marató, esperem que com cada any passeu per la nostra paradeta. I a mig mes, abans de Nadal, us convidarem a participar en el nostre taller més dolç, el de torrons. De tot plegat us anirem informant puntual-ment. Seguiu connectades amb l’associació i amb el poble, clicant el nostre blog http://ambullsde-dona. blogspot.com/ o enviant-nos un correu a ambullsdedona@gmail.com. n Text i fotos: Comencem un nou curs i amb ell noves activitats. Per aquesta nova temporada hem programat un bon grapat de tallers, cursets, presentacions, etc. Com a novetat, tenim el curset de boixets i puntes, tot un art tradi-cional que no podem deixar perdre. I si teniu ganes de cosir, us propo-sem un taller on us ensenyaran a cosir a mà i a màquina, cosa que tantes vegades ens han demanat. Continuem amb el curset de labors que ja fa uns anys que fun-ciona molt bé i on podeu aprendre des del més senzill punt de creu, al sofisticat richelieu. També us podeu apuntar al taller de manualitats, totalment au-todidacte i gratuït, on les activitats aniran variant cada cert temps. Ja des del punt de vista més esportiu, tenim el curset d’aiguagim que es realitzarà a la piscina coberta de Cassà i també el de gimnàstica postural que tornem a repetir després de l’èxit de la primera edició. Un any ple d’emocions Aquest any ha estat ple d’emocions! Va ser el setembre del 2012 que es va iniciar aquesta entitat amb la il.lusió d’ampliar l’oferta d’activitats dirigides a la mainada de Quart, i aquest any continuem amb moltes més ganes, si cap! Al Casal d’estiu ens vam convertir, per uns dies, en cavallers i dames de la cort per ajudar en Clatallot i la princesa Ermesenda! Va ser tot un repte, desco-brint pistes, cantant la cançó del casal, jugant, fent teatre i molts tallers, i passant-ho molt bé! Aquest curs l’encetem amb noves activitats i ta-llers. Us hi esperem ! Ens trobareu els dimarts i/o dijous a la sala de manualitats del local social, de 17h a 19h. Per a més informació contacteu amb nosaltres: lartqdemia@ gmail.com i seguiu-nos al facebook. Entre tots fem poble! n Text i fotos: Àrea creativa, estudi dirigit i reforç escolar
 17. 17. COMERÇ LOCAL [17] APIN DEC Des de 1982 una nau industrial, situada molt a prop d’on ara es creua la carretera de St. Feliu amb el pas elevat de la variant de la NII, allotja les instal•lacions de l’empresa APINDEC, SL. Aquesta empresa dedicada als tractaments del metall va ser fundada per 3 socis: Pedro Torres, Anselmo Tomàs i Jordi Fuertes. Actualment està dirigida per l’Alfons Torres, fill d’un dels fundadors. Les activitats que du a terme en el camp del tractament de metalls van des del sorrejat i el po-lit a la pintura industrial. Els seus clients són tallers, fàbriques i industrials als quals els cal que els seus productes quedin degudament polits i preparats per a ser ensamblats i servits. L’empresa té una for-ta especialització en el tractament de maquinària destinada a la industria de la carn. Ocupant-se de deixar les peces acabades de soldar en prou acaba-des com per a formar part del sector de la alimen-tació acompleixen totes les garanties que marca la legislació. El treball en acer inoxidable és el més habitual que encarreguen els clients que, en la seva majoria, provenen de les comarques de Girona i Barcelona i del nord de França. Amb tot, al llarg de la seva vida han dut a terme treballs emblemàtics, com un gran pont de vianants que hi ha a la ciutat de Lu-xemburg o feines per a diferents artistes escultors com Bonaventura Anson. Han treballat pel Port de Barcelona, han polit la maquinària que Nestlé fa servir per a elaborar Nespresso i han tractat milers de txasis de motos, bicicletes, bancs i xemeneies. Actualment estan fent els acabats d’una especta-cular vàlvula de més de 4 tones que servirà per a un oleoducte africà. Sis treballadors formen part de la plantilla ac-tual d’aquesta empresa familiar quartenca que fa de l’excel•lència una de les seves característiques. Més informació: www.apindec.com n Text i fotos: Mateu Ciurana
 18. 18. [18] ESPORTS Nou Web de la UE Quart Ha estat inaugurada la nova web de la Unió Espor-tiva Quart . Hi podreu trobar detallada tota la infor-mació actualitzada del club a la següent adreça: http://www.uequart.cat/ No deixeu de visitar-la!!! n Text i imatges: UE Quart L’associació ciclista Quart de Volta, per la festa major, i conjuntament amb la comis-sió de festes, vam organitzar una bicicletada popular pensada per a tothom, una passeja-da per a grans i petits, en família. Hi havien dos recorreguts a escollir, l’un de 5 km sense cap tipus de dificultat i un altre de 10 km una mica més tècnic. En finalitzar, un esmorzar per a tots els participants de la trobada i socis del club, així com gominoles per als més menuts. Van passar una estona molt agradable en un dia esplèndid en què el temps va acompanyar-nos. Com a record, hem preparat un CD amb el recull d’imatges de la bicicletada que els participants podeu passar a recollir a les ofi-cines de l’Ajuntament. Ens ho vam passar molt bé! Si voleu més informació sobre l’associa-ció podeu consultar la següent pàgina web www.quartdevolta.blogspot.com n Text: Regidoria d’Esports / Foto: El Celrè Quart de Volta
 19. 19. ESPORTS [19] AEQuart A.E. R ítmica Al 2n Festival de Fi de curs de l´A.E. Rítmica Quart vam gaudir de les actuaci-ons de totes les gimnastes del club. Es van preparar uns shows que no ens podíem perdre! Sopreses, somriures i emoció al 2n festival de la nostra curta però brillant història. Ja porten 2 anys donant guerra dins la rítmica gironina i catalana, i veient com les nostres gimnastes pugen fins el més alt del podi a totes les competicions que on hem estat presents. No et perdis més el festival i les exhi-bicions d´un dels millors clubs de Girona! I si voleu veure de què són capaços i com s´ho passen de bé, no dubteu en consultar els vídeos que s’editen pel you-tube. http://www.youtube.com/watch?v=wOMYCSPfBvE Salut i sort! n Text: Regidoria d’Esports / Foto: El Celrè L’Associació Excursionista Quart, que va or-ganitzar la XXX Marxa Popular de la Festa Major, va oferir als participants l’oportunitat de conèi-xer l’entorn del nostre poble i gaudir de la natu-ra que ens envolta. I per uns moments, deixar de banda les obligacions diàries, conèixer-nos tots una mica més i passar una bona estona amb la nostra companyia. També des d’aquí voldríem fer palès que l’Associació Excursionista Quart és una entitat oberta a tothom. Som una colla d’amics que ens agrada l’excursionisme, sortir a caminar, i tot allò relacionat amb la natura i l’esbarjo. Si esteu interessats a venir amb nosaltres, podeu visitar la nostra pàgina web: aequart. blogspot.com i podreu informar-vos de les sor-tides, esdeveniments, telèfons de contacte, cor-reu electrònic, etc. i de tots els actes que porta a terme l’Associació durant tot l’any. n Text i imatges: Colla Excursionista de Quart
 20. 20. ESPORTS [20] II Festival Esportiu de la Festa Major Una vegada més, el passat diumenge 21 de juliol, el Funky, l’associació de Rítmica i el Club de Patinatge van fer passar una bona estona amb l’es-pectacle conjunt al pavelló municipal. La coordina-ció entre ells i la participació de grans i petits fan que sigui un esdeveniment que no ens podem perdre per la Festa Major. presenciar en viu i en directe les coreografies, pre-sentacions anat treballant al llarg de la temporada. Amb un pavelló amb les graderies plenes d’amics i familiars, vam passar dues hores entretingudes animant als i a les esportistes, gimnastes, ballarins i ballarines, al ritme d’una música engrescadora. bé. Ja tenim ganes de celebrar la 3a edició! n Text: Regidoria d’Esports Club Esportiu Palol (CEP) El passat Ple municipal del 18 de juliol de 2013 es va aprovar el nou conveni de col•laboració amb el Club Esportiu Palol, que gestionarà la pista de tennis de Palol i part de les activitats esporti-ves que s’hi puguin desenvolupar, com puguin ser campionats de petanca en el nou espai condici-onat a tal efecte, a la zona esportiva del nucli de De nou, una de les activitats plantejades Palol. per a la Festa Major de Quart, va ser la troba-da dels aficionats a l’Scalextric, amb l’associ-ació municipal SLOT. Amb el servei de bar a càrrec del Club de Pa-tinatge i amb l’speaker Mateu Ciurana, vam poder i shows que aquestes associacions han Moltes gràcies per fer-nos-ho passar tan i tan Aquesta vegada es va celebrar el diu-menge de la Festa, i la mainada va poder gaudir de les pistes preparades per fer un campionat infantil a la planta alta del GRIC. Vam passar una bona estona en família i vam conèixer una mica més sobre aquest esport. Si voleu participar d’aquesta afició po-seu- vos en contacte amb en Jordi Sances. Per més informació, consulteu el llibret d’activi-tats. n Text: Regidoria d’Esports / Foto: El Celrè SLOT Si voleu més informació podeu consultar el llibret d’activitats o bé, dirigir-vos a l’Estació Jove per donar-vos d’alta com a soci del club i rebre més detalls al respecte de les activitats que s’hi duran a terme. Molts ànims i molta sort! n Text: Regidoria d’Esports
 21. 21. [21] l’entrevista Francesc Gibert i Castillo, regenta el Bar Gi-Gi Fa poques setmanes el bar de Can Ginesta, el bar Gi-Gi, ha reobert les portes després d’unes setmanes de reformes. Un rentat de cara i una posada al dia que ha portat el local al segle XXI però posant molta cura que els canvis mantingu-éssin intacte l’esperit de bar de poble que el fa acollidor. En Francesc Gibert i Castillo regenta actualment el local. És la tercera generació de l’empresa familiar. E.C .- Quins son els orígens d’aquest bar? F.G.- Ara fa més de mig segle els meus avis, la Ma-ria Ginesta i en Pere Gibert -d’aquí el nom de Gi-Gi-varen obrir en aquest mateix lloc el seu negoci, que llavors era essencialment una botiga de queviures en la que també es feien els serveis propis d’un bar. Així va ser molt de temps fins que es va fer la prime-ra gran reforma per a deixar-lo, més o menys com és ara, i deixar de banda la part del supermercat. E.C.- Ets doncs la tercera generació. F.G.- Si, després se’n van fer càrrec els meus pares, en Pere i la Victòria i ara fa un parell d’anys, quan el meu pare es va jubilar me’n vaig fer càrrec junta-ment amb la Mariona, la meva dona. E.C.- Des de petit tenies clar que volies seguir a la casa? F.G.- Ja vaig néixer en aquest ambient i sempre m’ha agradat. Vaig estudiar electrònica però tenia clar que el meu camí era quedar-me al Bar. En Ge-rard, el meu germà, ha tirat pel costat més gastro-nòmic i ha obert Quart Plat aquí, a pocs metres. E.C.- Teniu els serveis propis d’un bar, no heu entrat en el camp dels menjars. F.G.- No. Ens hem mantingut en la línia de donar un bon servei de bar, amb tapes i entrepans, creant un bon ambient quan hi ha partits a la tele, amb el servei de loteria, premsa... Obrint moltes hores al dia, del matí al vespre, excepte els dimarts, dia de descans de tota la vida. Ara tanquem a les deu, però abans era obert fins a mitjanit. La cosa ha can-viat. E.C.- Amb una clientela fidel. FG.- Sí, tenim una clientela molt fidelitzada, però el local està en un lloc de pas i, en els darrers temps hem notat molt -suposo que també perquè tenim una bona terrassa- que ens ve molta gent que passa pel Carril Bici o que circula per la Via Verda. Som un punt de trobada. El bar de Can Ginesta, pràcticament de tota la vida, ha fet una posada al dia, sense perdre l’essèn-cia d’amable local de poble. En Francesc i la Ma-riona -pares de la Martina i la Carlota- són ara els responsables d’atendre als clients, juntament amb els seus empleats. n Text: Mateu Ciurana Foto: Santi Puerto
 22. 22. [22] CULTURA Bols a Cel Obert, de l’Associació d’Artistes a Cel Obert Del 26 d’octubre al 24 de novembre tindrà lloc aquesta mostra fruit d’un encàrrec per part de l’As-sociació d’Artistes a Cel Obert, encapçalada per la Montse Seró, de demanar a tota una colla d’artistes de diferents disciplines (pintura, disseny, escultu-ra, il•lustració, perfomance.... també ceramistes) a deixar la seva empremta en uns bols, iguals abans, profundament diversos després de la intervenció. Tal com diu l’Eugeni Prieto, els bols es presen-ten com a calzes de comunió col•lectiva exposats obertament a un cel del que ja no s’esperen pluges miraculoses, però, al menys sí, l’ajuda d’aquells que pensen que l’art no pot deixar-se morir d’inanició, que l’artista i la seva obra ens són fonamentals per seguir vivint. Durant el passat estiu, les peces es van exposar al públic de forma parcial a la seu de l’Associació, i ara, amb aquesta exposició, es podran contemplar per primer cop en tot el seu conjunt. El Museu de la Terrissa de Quart present a la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa d’Argentona El passat mes d’agost el Museu de la Terrissa de Quart va participar amb el seu estand a la Fira Inter-nacional de Ceràmica i Terrissa d’Argentona. Els dies van ser el 2, 3 i 4 d’agost. La mostra d’aquest munici-pi del Maresme està molt consolidada i és una de les cites del calendari nacional del sector de la terrissa i ceràmica. La gran afluència de participants i visitants va pro-porcionar una gran difusió del nostre municipi i equi-pament cultural. n Textos i fotos: Joan Vicens i Tarré [Tècnic del Museu]
 23. 23. CULTURA [23] El Museu de la Terrissa de Quart participa a la II Fira de l’Olla de Breda Per segon any consecutiu el Museu de la Terrissa de Quart participarà a la segona edició d’aquesta fira. Les dates seran els dies 12 i 13 d’octubre. D’aquesta manera el Museu i el municipi de Quart per extensió, es difonen en la mostra d’aquest municipi amb el qual estem estretament lligats per la tradició terrissaire. n Textos: Joan Vicens i Tarré [Tècnic del Museu] XVII Fira del col·leccionisme de Quart Una vegada més l’exposició de col•leccionisme va ser l’acte central de la fira i el gairebé centenar de participants van ser els verdaders protagonistes, ja que no van escatimar esforços per fer de la mostra d’enguany la més lluida i participativa de totes les celebrades fins ara, per la gran varietat d’objectes de tota mena exposats. Els més de 2000 visitants que van presenciar l’exposició, van poder reviure records del passat i gaudir d’uns moments enci-sadors, davant la diversitat d’articles cada vegada més qualificats que, exhibits en llurs vitrines i expo-sitors, ompliren el local social de Quart d’imatges incomparables. Enguany, amb l’objectiu d’augmentar l’oferta d’activitats, el dia 21 al matí va tenir lloc una FIRA - MERCAT DE COL•LECCIONISME amb parades de comerciants i col•leccionistes pel públic en general que, va poder comprar, vendre o intercanviar qual-sevol mena d’article de col•lecció. També es va celebrar la XVII TROBADA D’INTER-CANVI DE PLAQUES DE CAVA, amb la presentació de 3 noves plaques de cava ARGENTIUM relatives a peces de terrissa de Quart, juntament amb la placa conmemorativa de la trobada dedicada al Museu de la terrissa. El mateix diumenge, el club COLOMERS R. C. van oferir una excel•lent demostració de conducció i habilitat amb CAMIONS TELEDIRIGITS fabricats a escales 1/14 i 1/16. En aquests temps de restriccions i ajustaments, agraïm més que mai la col•laboració de tots els par-ticipants i la de tots els qui ens donen el seu preuat recolçament. n Textos i fotos: Amics del col•leccionisme de Quart es va celebrar els dies 20 i 21 de juliol
 24. 24. [24]aanrtu i deim abeimnt AMBILAMP, una opció pel reciclatge de fluores-cents i bombetes foses. Aquests darrers mesos, l’Ajuntament de Quart ha endegat un projecte per al reciclatge de fluores-cents en forma de tub o circulars, tubs de descàrrega i LEDs amb AMBILAMP. AMBILAMP és una associació sense ànim de lu-cre que actua donant solució al tractament i recollida dels residus de làmpades i lluminàries, de manera res-ponsable i respectuosa amb el medi ambient. Alguns d’aquests productes contenen petites quantitats de mercuri, del qual n’hem de controlar el reciclatge per evitar la seva emissió al medi ambient, donat que és un component molt nociu per la natura. Aquest servei que oferim a l’Ajuntament, des-prés del conveni de col•laboració signat, permet que sense despesa econòmica, tinguem a l’abast un punt de recollida d’aquests residus. Podeu trobar els conte-nidors específics a les dependències municipals. n Text: Regidoria de Medi Ambient Amb ilamp MeteoQuart Pluviometria a Quart en litres per m2 Dades facilitades per: Observatori Narcís Gibert ngvquart@hotmail.com Tel. 650 84 51 28 JULIOL AGOST SETEMBRE 2013 35 56 46 2012 5 15 79 2011 157 4 10 2010 0 70 96 2009 33 9 49 2008 31 13 24 2007 15 71 10 2006 118 133 80 2005 25 70 104 2004 13 33 21 2003 10 36 63 2002 50 66 19 2001 46 14 61 2000 56 5 57 Nota: Per un error informàtic, les dades aparegudes en el número anterior de EL CELRÈ contenien alguns errors no imputables a les lectures de l’observatori.
 25. 25. natura i medi ambient [25] Pren massa alcohol? L’alcohol és, dins de les drogues legals, la que més es consumeix a Espanya i una de les que més problemes ocasiona: accidents de trànsit i laborals, cirrosi, alcoholisme, etc. A Espanya moren cada any 12.000 persones per problemes relacionats amb l’alcohol. Els efectes són més intensos encara en menors de 18 anys perquè el seu organisme encara està en desenvolupament. També en dones, persones de poc pes i si es prenen grans quantitats en poc temps. QUÈ POT FER? • El primer que ha de fer és informar-se sobre els efectes perjudicials de l’alcohol. Hi ha malalties relacionades amb el seu consum que afectaran el seu estómac, cor, fetge i pàncrees. També causa efectes greus pel bebè durant l’embaràs. • El consum d’alcohol pot produir una malaltia anomenada “alcoholisme”. Consisteix en la pèr-dua de control per beure, per la qual cosa cada vegada s’ha de beure més per sentir els efectes de l’alcohol (“col.locar-se”). Quan s’arriba a aques-ta situació, es pot produir un “mono” o síndrome d’abstinència quan no es pot beure per qualsevol motiu (un viatge, un accident o una malaltia). Els símptomes apareixen a les 6 o 12 hores de deixar de beure i solen ser nàusees, vòmits, tremolor o nerviosisme. • L’alcohol també pot ser causa de problemes a casa o en el treball. • Beure no sol·lucinarà els seus problemes. • Alcohol, quant menys, millor. Procuri beure quant menys millor, mai més de 4 begudes al dia si és home. I si és dona, mai més de 3 begudes, perquè les dones metabolitzen més lentament l’alcohol i, per tant, són més sensibles als seus efectes. • Una beguda equival a 1 vas de vi, 1 canya de cer-vesa o 1 cigaló. Un combinat tipus “cubata” equi-val a 2 begudes, el mateix que 1 copa de licor (whisky, ron,...). • No consumeixi alcohol si és menor d’edat, està embarassada, fa servir vehicles o màquines, està prenent medicaments o té malalties com diabe-tis o hepatitis. COSES QUE POT FER PER BEURE MENYS • No prengui begudes alcohòliques per calmar la set. • Posi’s un límit de beguda abans de sortir de casa. • No concentri en 1 dia o en un cap de setmana el que beuria en tota la setmana. • Alterni begudes alcohòliques amb refrescs. • No begui més d’1 vas de vi o 1 cervesa per àpat. • Begui a poc a poc. • No begui fora dels menjars o a casa. QUAN CONSULTAR AL SEU METGE DE FAMÍLIA? • Si l’alcohol s’ha convertit en una preocupació en la seva vida, com menjar o dormir i no pot dei-xar- lo. • Si beu per sobre del límit recomanat. • Si se sent molest per les crítiques de la gent sobre la seva manera de beure. • Si necessita beure al matí. • Si li fa mal l’estómac amb freqüència, es posa gro-guenc, se li inflen els peu o la panxa i està per-dent pes. n Text i imatge: Equip d’Atenció Primària del C.L. de Quart ABS Cassà de la Selva SALUT
 26. 26. [26] aeips elps einsstt Llibres Música COM DUES LLUNES DE SATURN Mercè Saurina “Narrativa contemporània” de l’edi-torial figuerenca Brau L’escriptora i professora quartenca Mercè Sau-rina (Girona, 1966) ha publicat la seva primera novel•la, Com dues llunes de Saturn, amb la qual va quedar finalista del Premi Just M. Ca-sero que convoca la Llibreria 22 de Girona l’any 2010. El llibre arrenca amb el viatge que emprenen una mare i una filla, durant el qual els records d’un amor de joventut guardat secretament durant tota la vida s’encreuaran amb el relat dramàtic dels avis, víctimes de la Guerra Civil i l’exili. Propers i llunyans alho-ra, els personatges es comporten com llunes de Saturn que no arriben mai a trobar-se. Mercè Saurina, professora d’institut a Vilablareix, planteja aquesta història de pèrdues i emocions contradictòries, de patiment i memòria, amb una calculada dosificació del drama i un llenguatge pulcre i sense enfarfecs per no entorpir la tensió emotiva que s’hi desplega. Filla de Camallera tot i que va néixer circumstancialment a Girona, Mercè Sau-rina ha viscut des de la infància a Bàscara, on el seu pare exercia de metge i la mare, de mestra. Ha estudiat filologia clàssica i catalana, logopèdia i piano, i actualment, establerta a Quart, fa classes d’institut a Vilablareix. Guanyadora de nombrosos premis literaris comarcals, ha escrit també contes per a infants, poemes i una altra novel•la encara inèdita. EN LA PELL D’UN MORT Xevi Sala Columna Xevi Sala –periodista, director adjunt del Grup El Punt Avui i nascut a la Bisbal d’Empordà l’any 1965 i resident a Quart ha publicat En la pell d’un mort, una novel•la social, que alguns in-clouen en el gènere de novel•la negra. L’obra recrea un lloc comú sempre potent: el de la usurpació de la personalitat. Quan el protagonista, Víctor Campoblanco, surt de la presó, descobreix que un altre l’ha suplantat durant la seva absència. Ell, que té un fill amb diversitat intel•lectual del qual se n’ha de fer càrrec, es veu abocat a reconstruir els fets per tal de demostrar qui és en realitat i poder refer la seva vida. L’aparició d’un cadàver i la relació de tot plegat amb el món de la delinqüència, la prostitució, la corrupció i els baixos fons ho complicaran extraordinàriament n Textos i imatges: Mateu Ciurana FAMÍLIA Beth Global Fa 3 anys de la publicació de “ segueix-me el fil” . En aquests 3 anys he fet moltes co-ses: una gira de més de 50 concerts, una obra de teatre, una marca de cosetes per a nadons... però, sens dubte, la més important de totes ha estat a nivell personal. Ser mare i sentir que has format una família marca un abans i un des-prés a la teva vida. De vegades, m’agrada separar la part professional de la personal. D’altres, en canvi, se’m fa difícil distingir on acaba una cosa i comença l’altra. El que vull dir és que “Família” és un disc perso-nal i que neix (mai millor dit) d’un moment molt dolç i concret. Ha estat un privilegi comptar amb autors com Carles Sanjosé, Marc Ros, Pere Jou, Litus, Valen Nieto i Ismael Inarejos. I, sobretot, tornar a te-nir al Ricky Falkner, al Santos Berrocal i al Florenci Ferrer a la producció, i a la “ vareta “, ja que les cançons passaven per les seves mans i, com per art de màgia, començaven a esdevenir CANÇONS, en majúscules. BATECS Gossos Global Batecs, l’11è disc d’estudi de Gossos, En 20 anys de carrera i 11 discs d’estudi, Gossos sempre s’ha caracteritzat per una mirada, per un discurs, per una identitat i per una manera de fer. Fidels a aquesta essència, de la qual no volem ni ens sabem separar ema-na aquest nou disc “Batecs”. Un nou fascicle en la nostra història. Sentim més que mai el nostre compromís amb la societat i el moment i l’exercim amb la nostra eina més poderosa, la música. És obvi, malgrat que encara costi d’integrar, que estem dins d’un canvi de la realitat, d’un nou paradigma, quelcom que ja vam cantar a Dia 1. Seguim amb ganes d’acompanyar als que ens han acompanyat i ens han animat a seguir en tot moment. Després d’un any i mig fora dels escenaris, és volgut i renovat el compromís de ser fidels a nosaltres mateixos, a una mirada que manté encara la innocència dels primers dies però que - igual que la nostra música i les nostres formes - ha anat madurant amb el temps i que ara aporta aromes d’esperança, de got mig ple, de re-cerca del nostre propi lloc en la vida i de nombrosos camins per se-guir. Aquest segell que ha estat nostre des dels inicis potser ara té més sentit que mai, perquè encara vivim atrapats per pors, insegu-retats i reptes que tots sabem que tard o d’hora haurem d’afrontar.
 27. 27. [27] divendres 1 de novembre Restaurant Ctra. dels Àngels, Km 0,2 17241 La Creueta (Girona) #05 CINQUENA FIRA DEL JOGUET ANTIC I DE COL·LECCIÓ compra - venda - intercanvi organitza amb el suport de Quart g i r o n è s 2 0 1 3
 28. 28. Ajuntament de Quart Tel. 972 46 91 71 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h i els dimecres de 18.00 h a 21.00 h Museu de la Terrissa Tel. 972 46 93 70 www.museuterrissa.cat firadelaterrissa@quart.cat Horari: dissabtes de 10.30 h a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h; diumenges i festius de 10.00 h a 15.00 h Local Social - Sala de Lectura Tel. 972 46 90 73 www.quart.cat ajuntament@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h PIJ - Estació Jove Tel. 972 46 94 51 www.quartjoventut.blogspot.com joventut@quart.cat Horari: de dilluns a divendres de 16.30 h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00 h a 13.00 h Ràdio Quart FM Tel. 972 46 87 81 www.quart.cat radio@quart.cat Escola Santa Margarida Tel. 972 46 93 81 www.xtec.cat/ceipstamargarida b7002922@xtec.cat Escola 9d4t Tel. 972 46 83 44 www.blocs.xtec.cat/escolanovadequart b7009242@xtec.cat Llar d’infants La Baldufa Tel. 972 46 81 17 www.wix.com/baldufaquart/llar-infants baldufa.quart@gmail.com INS Vilablareix Tel. 972 40 60 05 http://insvilablareix.cat iesdevilablareix@xtec.cat Escola de Música del Gironès Tel. 972 21 32 62 emg@girones.cat Pavelló poliesportiu Tel. 972 46 87 11 Horari: de dilluns a divendres de 17.00 h a 21.00 h CAP Tel. 972 18 90 45 www.ias.cat del 26 d’octubre al 24 de novembre Exposició 250 bols a cel obert. Museu 1 novembre V Fira del joguet antic i de col·lecció. Local Social 7 novembre Donació de sang de 16:30 a 21:30h Local Social 9 novembre Inauguració Exposició 250 bols a cel obert 19h. Museu Camí del Terror. Zona barbacoes. Ass. Grup Gracal 15 novembre Solidariquart: Tertulia sobre treball 19:30 h. Sala de lectura 16 novembre Petits Escenaris. Gaia, el nou vestit aventurer 18h. Local Social 25 novembre Dia no violència. Projecció pel·lícula. Ass. Amb Ulls de Dona 1 desembre IV aniversari Mercat Municipal 13 desembre Solidariquart: Tertulia Mitjans de comunicació 19:30 Sala de Lectura 15 desembre Risoteràpia familiar. Local social. Ass. Grup Gracal 21 desembre Els Pastorets. Grup teatre Quart i Acció. Local Social 22 desembre Pastorets sobre patins. Club Skating patí Quart. Pavelló (matí) Festival de Nadal rítmica (tarda) 22, 25, 26, 29 desembre,1i 6 de gener Quines UEQuart. Local Social 30 desembre Fira infantil de la joguina i cantada de nadales. Local Social Desembre i gener Exposició temporal de l’artista Manel Marzo-Marz. Museu 3 gener Taller fanalets. Local Social 4 gener Concert de Nadal de l’Orquestra Cambra de l’Empordà. Local Social 5 gener Cavalcades de Reis Urgències 112 PRODAISA 972.202.078 [28]aadegn

×