Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Celrè 75

597 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El Celrè 75

 1. 1. PRIMAVERA 2012 _ 75 Revista d’informació del municipi de Quart 75 PRIMAVERA 2012 Esglèsia del Castellar
 2. 2. XXII FIRA MERCAT de la TERRISSA CATALANA QUART BONAVENTURA ANSÓN 5 i 6 de maig de 2012
 3. 3. Editorial Sumari 75 PRIMAVERA 2012 Laura Vall-llosera, alcaldessa de Quart L’Ajuntament informa..........................................pàg 04 El polígon industrial....................................pàg 04 Taxes i bonificacions ..................................pàg 04 Pressupostos 2012.....................................pàg 04 Quart s'adhereix al XSLP.............................pàg 04 Quart municipi per l'independència...........pàg 05 MeteoQuart...............................................pàg 05 Camp de fútbol de La Creueta....................pàg 07 Publicació curiosa......................................pàg 07 Entrevista a Anna Guardiola ......................pàg 10 Entitats................................................................pàg 12 SolidariQuart..............................................pàg 12 Clàssics Palol .............................................pàg 12 Associació amb ulls de dona......................pàg 13 Gent Gran...................................................pàg 14 Parròquia de Quart.....................................pàg 15 Reis............................................................pàg 15 Estació Jove ..............................................pàg 16 Educació .............................................................pàg 17 Escola 9d4t................................................pàg 17 Escola Santa Margarida..............................pàg 17 Natura i medi ambient ........................................pàg 18 Reciclatge a Quart......................................pàg 18 Nous contenidors.......................................pàg 18 Comerç local .......................................................pàg 19 Terra Spa....................................................pàg 19 Salut ...................................................................pàg 19 Remeis de la iaia........................................pàg 19 Consells des del CAP...................................pàg 20 Cultura ...............................................................pàg 20 Reis............................................................pàg 20 Quartnestoltes...........................................pàg 21 Des del museu de la terrissa.......................pàg 22 Cartell de la XXII Fira de la Terrissa .............pàg 23 Esports ...............................................................pàg 24 Política municipal................................................pàg 26 Entrevista a Mónica Gonzàlez .............................pàg 28 Lúdic ...................................................................pàg 30 Música i llibres............................................pàg 30 Conte de Mercè Saurina.............................pàg 31 Credits: Els dies 5 i 6 de maig, Quart es pre-para per rebre la XXII edició de la Fira Mercat de la Terrissa Catalana. Un retorn a la primavera i als orígens d’aquesta festa tant tradicional i repre-sentació d’un símbol d’identitat col•lectiva del nostre municipi. Des de la constitució de la confraria de Santa Justa i Santa Rufina (o confraria d’Ollers de Quart) l’any 1572, passant per les transformacions tecnològiques dels anys 20 del segle XX, i fins als obradors en actiu d’avui, la terrissa de Quart ha esdevingut, més enllà d’una activitat eco-nòmica en sí, un atractiu turístic que té el seu punt àlgid en aquesta Fira Mercat de la Terrissa Catalana. En aquesta XXII edició de la Fira Mercat de la Terrissa Catalana l’Ajuntament i els ter-rissaires del nostre poble us proposem una Fira al carrer, emmarcada en la primavera, oberta a terrissaires–ceramistes catalans, però també de la resta d’Espanya i de l’es-tranger. Una Fira on sectors relacionats amb la terrissa hi tinguin cabuda, com ara la jardineria o la cuina. I, sobretot, una Fira on el Museu de la Terrissa hi jugui un paper més que destacat. Presenta aquesta edició de la Fira, el cartell de l’escultor Bonaventura Ansón, i en fa el càntir commemoratiu el terrissaire Jesús Prats. Pel que fa al cartell, ens trobem amb una composició alegre i vital, on s’hi veu reflectit el naixement d’una nova edició de la fira, com la flor que neix a la primavera, d’aquella llavor que és la nostra tradició terrissaire i que s’expandeix arreu des del nostre poble, en el marc incomparable de les Gavarres. Referent al càntir, una forma de campana lacada d’un color fosc ens porta, de nou, a les edicions amb dissenys més atrevits. Esperem ser capaços de transmetre la il•lusió i satisfacció que ens suposa or-ganitzar aquesta festa de la terrissa i desitgem que gaudiu de la Fira de tots. Edita: Ajuntament de Quart. Equip de El Celrè: Amadeu Breva, Mateu Ciurana, Joan de Domingo, Mònica González, Lluis Lloret, Eloi Mora, Elena Parera, Santi Puerto. Fotografia de coberta: Núria Vall·llosera. Disseny de la maquetació i impressió: Ducform, S.A. Amb el suport de: Diputació de Girona. Ajuntament de Quart Plaça de la vila, 2 17242 Quart Tel. 972 46 91 71 elcelre@quart.cat
 4. 4. l'Ajuntament informa Articles escrits per: El Celrè L'Ajuntament informa El Polígon Industrial “Pla de l’Illa” comença a funcionar El passat mes de desembre de 2011, l’Ajuntament de Quart va recepcionar, parcialment, el Polígon Industrial Pla de l’Illa. La franja recepcionada es cor-respon a la zona sud del polígon, la que limita amb la carretera de Sant Feliu (a l’Est), amb la Riera Celrè (a l’Oest) i amb la canalització de les aigües provinents de Palol (al Nord). L’any 2007 es va fer la primera definició de les activitats comercials i industri-als que es permetrien desenvolupar al Polígon Industrial. Des d’aquesta pri-mera redacció, la situació econòmica i empresarial, la legislació vigent i les tècniques i mecanismes de gestió i trac-tament de residus, entre d’altres, han canviat molt. És per això que la Junta de Govern Local del dia 7 de Març ha apro-vat, inicialment, una modificació dels usos comercials i industrials d’aquest polígon. Aquesta modificació pretén adequar els usos permesos a aquesta zona industrial per tal que siguin co-herents amb la realitat i necessitats actuals, així com amb la normativa vigent en matèria d’activitats econòmi-ques. Quan fa més de 20 anys que va comen-çar el procés d’urbanització del sector, aquesta recepció i modificació dels usos ha de permetre iniciar l’activitat indus-trial i comercial en un polígon industrial que ha de ser un dels motors de crei-xement econòmic del nostre municipi. La seva ubicació és l’adient per millorar la funcionalitat del sector on s’emplaça: proper a Girona i amb unes magnífiques comunicacions terrestres, que el con-necten ràpidament amb l’autopista AP7, amb l’Eix Transversal i amb l’aeroport de Girona, entre d’altres. Això permetrà que petites i mitjanes empreses i indús-tries, tant noves com d’altres que fins ara s’han assentat en altres municipis veïns, vegin la viabilitat econòmica del seu negoci en aquest polígon. En relació al mateix polígon industrial, la nit del passat 1 de Gener van ser-hi sostrets 1.431,80 metres de cable de coure de l’enllumenat públic ubicat a la zona Nord del polígon. Posteriorment, la nit del diumenge dia 8 de Gener, van ser sostretes les barres de coure de l’inte-rior dels transformadors. Actualment, aquesta zona del polígon industrial ha quedat sense il•luminació pública, a l’espera d’executar les actuacions de prevenció de nous robatoris de ca-ble abans de procedir a la seva nova col•locació. Aquelles unitats familiars en les quals únicament hi hagin empadronades persones jubilades, gaudiran d’una bo-nificació de la taxa d’escombraries del 50%. Per qualsevol dubte o aclariment al respecte, us podeu adreçar a l’Ajun-tament a l’àrea de recaptació. Hi ha temps per demanar aquesta bonificació fins el 31 de juliol. Respecte a l’impost de circulació de vehicles nous, cal recordar que l’any següent a la seva compra, aquells que vulguin domiciliar el rebut hauran de presentar una sol•licitud de domicilia-ció bancària davant de qualsevol oficina de Xaloc un mes i mig abans de la fi-nalització del període de pagament en voluntària, és a dir, abans del 31 de març. S’ha de sol•licitar la domiciliació per escrit, encara que la resta d’impos-tos i/o taxes ja els tingueu domiciliats. Taxes i bonificacions
 5. 5. PÀG. 4/ 5 Articles escrits per: El Celrè Parlar de pressupostos aquest any 2012 és parlar de contenció econòmica, de poca inversió, de retallades i d’eliminar tota despesa que, al nostre entendre, no és estrictament necessària. Deixem enrere, doncs, aquells anys en què el mateix sistema impulsava la inversió i els projectes amb suculentes ajudes i subvencions. Ara ens diuen que cal to-car de peus a terra i fer un esforç entre tots per equilibrar despeses i ingressos; esforç que ja fa temps que venim fent i que per això mateix no estem a la llista dels molts municipis que tenen verta-ders problemes econòmics o fins i tot han fet fallida. Sigui com sigui, hem de tenir en compte que totes aquelles sub-vencions que ens havien promès encara no han arribat i de moltes d’elles ni tan sols tenim confirmada una data de co-brament. Com Ajuntament ja hem pagat els proveïdors de les grans inversions, com la de refer la coberta del Pavelló, acabar el Museu de la Terrissa,... però encara no sabem quan cobrarem les ajudes promeses. Esperem que al llarg d’aquest 2012 Generalitat, Estat i d’al-tres actuïn amb responsabilitat i paguin allò que ens deuen. Aquest 2012 el pressupost de l’Ajunta-ment de Quart puja a 2.755.962,97€, dels quals 247.973,41 corresponen al capítol d’inversions. Aquestes es con-creten, bàsicament, en la pavimentació del camí que va de Quart a Fornells, millora de diversos camins del mu-nicipi, instal•lar una antena per Ràdio Quart (que ens varen robar ara ja fa uns mesos) i la redacció del POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal), que es començarà a redactar aquest any i Quart s’adhereix a la XSLPE El Ple de l’Ajuntament de Quart apro-va, per unanimitat, l’adhesió a la XSLPE (Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica). Aquesta iniciativa, pro-cedent de la Diputació de Girona i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), es proposa treballar conjuntament per establir un sistema d’orientació i in-termediació local destinat a les entitats tindrà un procés d’elaboració previst d’uns tres anys. Pel que fa a l’increment d’impostos, el contribuent ho notarà en la puja del rebut de l’aigua (3%), en la taxa de la llar d’infants (augment d’5% degut a la reducció dels ajuts del departament d’Ensenyament) i en l’IBI (un increment del 13%). Aquest increment substancial de l’IBI ha estat una sorpresa per a tots. L’Ajuntament de Quart, després d’anys de congelació, havia previst un aug-ment del 3% d’aquest impost pel 2012. El mes de febrer, però, vam rebre la notícia que l’Estat central ens obligava a incrementar-lo en un 10% addici-onal. És evident, que en el cas d’haver estat coneixedors d’aquest increment imposat pel govern central, l’Ajunta-ment hauria mantingut congelat aquest impost, per no sobrecarregar-lo més del compte. Pel que fa a la resta d’im-postos, continuaran igual que el 2011. Aquest pressupost del 2012 també es veu marcat per una retallada de les subvencions a les entitats municipals. Tot i que som conscients que són el motor de l’activitat cultural, esportiva i lúdica del municipi, ha estat necessària la seva reducció. De la mateixa manera, l’Ajuntament també ha començat a fer retallades en el capítol de personal. Ara el que ens toca a l’equip de govern és ser el màxim de rigorosos amb el pressupost i intentar evitar fer modifi-cacions de crèdit, doncs treballem amb la màxima, aquest any més que mai, que la despesa corrent no pot superar en cap cas els ingressos corrents. locals adherides al projecte. Un projec-te que es basa en la posada en marxa d’una agència de col•locació que agru-pi tots els municipis adherits i que els ofereixi estratègies que afavoreixin la comunicació i coordinació en el camp de l'orientació i col•locació al món la-boral. Pressupostos 2012
 6. 6. l'Ajuntament informa Plans d’Emergència Municipals Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcio-nament i l’organització dels recursos humans i materials per millorar la res-posta davant d’emergències o riscos greus. Aquests plans de protecció civil els elaboren equips d’experts a instàn-cia de les entitats interessades, en el nostre cas, l’Ajuntament; i és el mateix Ajuntament el que, per ple municipal, aprova aquests plans de protecció civil. Per això, en la sessió extraordinària del dia 8 de Març es van aprovar els manuals d’actuació del SISMICAT (emergències sísmiques) i l’INFOCAT (emergències per incendis forestals). Aquesta documen-tació passa a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils, de manera que els interessats puguin consultar-la i, si escau, presentar les reclamacions oportunes. En el ple municipal del dia 8 de Març, el municipi de Quart es va adherir, per majoria simple (vots a favor de CiU i AxQ), a l’Associació Municipis per la Independència (AIM), constituïda a Vic el dia 14 de desembre de 2011. Aquest moviment, iniciat arran de la sentència del Tribunal Constitucional que modifi-cava els continguts i retallava l’Estatut d’Autonomia del nostre país, compta ja amb més de 150 municipis associats. Aquest moviment vol fer palès el ma-lestar que suposen els atacs a Catalunya pel que fa al dret d’autodeterminació. Si tenim en compte que el dret d’auto-determinació és un principi fonamental recollit en la declaració dels drets hu-mans, cal respectar que cada poble té el dret de determinar lliurement el seu estatut polític i procurar pel seu desen-volupament social, econòmic i cultural. Per tant, tots els pobles haurien de po-der disposar, per a aquestes finalitats, de les seves riqueses i recursos naturals, sense perjudicar, però, cap de les obli-gacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc. Podeu consultar més informació de l’associació a www.assemblea.cat. Articles escrits per: El Celrè Quart Municipi per la Independència medi ambient METEOQUART PLUVIOMETRIA DE TARDOR A QUART Observatori de Narcís Gibert Vidal ngvquart@hotmail.com Tel.- 650 84 51 28 Des de l’observatori de Narcís Gibert Vidal ens confirmen el que tots tenim present: el darrer trimestre ha estat d’una severa falta de precipitacions. Des de la darrera publicació a EL CELRÈ, l’observatori no va registrar cap preci-pitació al desembre, 21 l/m2 durant el gener i 1 l/m2 + 4 cm de neu al febrer. Només per comparar-ho amb els ma-teixos mesos de l’any passat, veiem que el desembre del 2010 varen caure 28l/ m2, el gener de 2011 57 l/m2 i el febrer 11 l/m2. Per a trobar períodes similars tant secs hem d’anar al 2007, el 2001, 2000.
 7. 7. PÀG. 6/ 7 El Camp de Futbol de la Creueta El mes de Gener l’equip de govern va prendre la decisió de tallar les porteri-es del camp de futbol de la Creueta. Es feia evident que la mesura preventiva presa fa un any de tancar el camp amb balla metàl•lica no havia estat suficient. Diumenge rere diumenge, el camp de futbol es veia envaït per grups de perso-nes de fora del municipi que, des de les 8 del matí i fins les 9 del vespre utilit-zaven de manera incívica l’equipament: col•locació de taules i cadires, para-sols, graelles per coure carn, equips de música a tot volum, etc. a banda de malmetre les instal•lacions, ocupar la via pública i impedir el pas. L’Ajuntament va temptejar diverses actuacions. A banda de sol•licitar la pre-sència dels Mossos d’Esquadra quan es produïa una ocupació il•legal, es va ofe-rir el camp de futbol a diferents entitats (del municipi i de fora d’aquest), perquè l’empressin amb finalitats esportives i tinguessin cura de les instal•lacions. Com que aquestes actuacions no van tenir èxit i, d’altra banda, l’Ajuntament tampoc tenia constància que els veïns de la Creueta haguessin sol•licitat mai les claus d’accés al camp, es va optar per tallar les porteries. Si bé és cert que durant el cap de set-mana posterior a la retirada de les porteries, el camp va ser ocupat, al llarg de la següents setmanes no s’ha produït cap més ocupació il•legal de les instal•lacions. En aquest període de retorn a la normalitat, l’Ajuntament i representants de l’Associació de Veïns de la Creueta s’han reunit i han acordat: primer, col•locar unes noves porteries al camp de futbol, doncs les que es van re-tirar estaven molt deteriorades pel pas del temps; segon, cedir les instal•lacions a un equip de futbol femení a partir del dia 20 de març que utilitzarà l’espai els dimarts, dijous i dissabtes; i tercer, faci-litar una clau del camp a l’Associació de Veïns per tal que els veïns puguin em-prar les instal•lacions quan ho desitgin. Agraïm la col•laboració i bona pre-disposició que l’Associació de Veïns de la Creueta ha tingut en tot mo-ment. Articles escrits per: El Celrè Publicació curiosa Acaba de començar la distribució a cen-tres escolars i llibreries de la publicació “EL GIRONÈS, per a petits i grans” que ha editat el Consell Comarcal del Gironès. És en realitat un llibre recomanable i que considerem “quasi obligatori” per a tothom qui tingui entre 9 i 99 anys, per-que ens fa conèixer i estimar el Gironès. En un llenguatge senzill i entenedor, ens endinsa en les característiques fí-siques, històriques i geogràfiques de la nostra comarca. Cada poble, fins i tot la ciutat de Girona, està explicat en mitja pàgina: l’origen dels seus noms, els llocs per visitar, les feines i oficis dels seus habitants, etc. En resum, que el text és molt atractiu, com ho són també les nombroses il•lustracions en color - que ocupen 15 pàgines - i això fa que el lec-tor, petit o gran, en gaudeixi plenament. Hi ha també una pàgina amb la llista dels 27 municipis amb informació com la superfície, nombre d’habitants i el gentilici de cada un d’ells. També hi tro-bem l’adreça web de cada ajuntament per qui vulgui obtenir més informació sobre un tema concret. L’autor del text és en Miquel Borrell i Sabater, i les il.lustracions d'Isabel Mestras i Castañé, a qui felicitem ben sincerament. En podeu consultar un exemplar a la sala de lectura Miquel Pairolí.
 8. 8. Campanya comercial Nadal La foto ens mostra un moment del sorteig de regals dels establiments de Quart entre les més de 2000 butlletes dipositades pels clients de botigues, restaurants, bars i negocis. El matí del 15 de gener, als estudis de QUART FM, es van treure les butlletes i es va donar l’agradable sorpresa als guanyadors. Una campanya per a repetir l’any vi-nent. A la imatge el regidor, Eloi Mora, i la periodista, Elena Parera, en ple sorteig en directe. La neu, altre cop Aquest cop sense ensurts, encara que amb classes suspeses com a precaució, la neu va tornar a fer acte de presència a Quart, emblanquinant per unes hores tot el nostre paisatge. Aquesta instan-tània de Joan Ferrer és una mostra del que ens va deixar l’onada de fred de la segona setmana de febrer. Ens plau convidar-vos a la presentació del llibre de l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador Ensenyar, aprendre, salvar-se Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia L’acte tindrà lloc el proper divendres 30 de març, a les 8 del vespre, al Local Social de Quart - Sala de lectura Miquel Pairolí (c/ del Tren, 49) hi intervindran: Mònica González, Magaly Morales, Sebas Parra, Xevi Sala Puig, Carles Serra i representants dels centres educatius del municipi Organitza: Ajuntament de Quart i SolidariQuart l'Ajuntament informa Articles escrits per: El Celrè Foto Joan Ferrer
 9. 9. PÀG. 8/ 9 Nova imatge del parc infantil Aquest mes de Març, la brigada muni-cipal ha realitzat diverses actuacions de millora al parc del carrer Dolmen de Palol d’Onyar, al costat del Local Social. Aquestes accions han consistit en eli-minar els xipresos que vorejaven el parc, canviar el filat de tancament i moure la tanca de fusta. D’aquesta manera s’ha aconseguit un espai més lluminós i net que el fa més agradable i ampli. El Mur del Celrè Després de resoldre les al•legacions presentades pel grup municipal del PSC, el ple municipal del dia 8 de març va aprovar, definitivament el projecte mo-dificat del mur de contenció d’un tram del riu Celrè, a l’alçada del c/Almeda i c/ de Girona. En breu, l’Ajuntament iniciarà l’expedient de contractació per adjudi-car aquestes obres, per un import de 58.907,20€. Les barbacoes municipals del nucli de Quart tornen a entrar en funcionament El passat mes de febrer s’han portat a terme les obres de ballat de les barba-coes de Quart per, després de gairebé un any tancades a l’ús públic, tornar a entrar en funcionament. La utilització d’aquest espai funcionarà de manera similar a l’espai de barba-coes de Palol d’Onyar. Qualsevol veí del municipi que en vulgui fer ús, haurà de presentar una instància a les oficines de l’Ajuntament on abonarà la fiança per la utilització (50€) i li seran lliura-des les claus del recinte. Un cop fet l’ús, l’usuari haurà de tornar les claus i, si les instal•lacions estan en les mateixes condicions amb les que es van deixar, es retornarà la fiança dipositada. Aquest sistema de gestió, que actual-ment funciona també a les barbacoes municipals ubicades a Palol d’Onyar, possibilita un major control de les instal•lacions i afavoreix un ús respon-sable de les mateixes. Articles escrits per: El Celrè
 10. 10. Treballant pel poble Entrevista a ANNA GUARDIOLA Directora de la llar d'infants municipal "La Baldufa" El municipi de Quart ha sofert un creixement important en els úl-tims anys. La bona notícia és que molts d’aquests nous quartencs i quartenques són infants que omplen de vida i de colors La Baldufa. L’Anna Guardiola, n’és la directora. Va arribar el setembre del 2008, amb 20 anys d’ex-periència com a educadora sobre les espatlles, per fer-se càrrec d’aquesta petita gran família amb il•lusió i entusi-asme. CELRÈ: Qui forma la família de "La Baldufa"? ANNA: Som onze; sis educadores, qua-tre auxiliars de les quals dues fan mitja jornada i jo mateixa. I, per suposat, els nens i nenes i les seves famílies... C: Dins aquest equip, quin és el teu pa-per? A: Dins la llar d’infants hi ha tot de pe-tites coses que van lligades perquè tot funcioni. Jo tinc cura de que tot lligui... Em cuido de les comandes del càte-ring, dels iogurts, de fer les llistes per les excursions, els autobusos... temes de manteniment... A més, a les hores que hi ha més feina faig suport a les educadores... O si una està malalta o de vacances també les supleixo... C: Uff... Dit així, sona com una feinada! A: Sí i no... És veritat que hi ha moltes coses a fer, però si tots hi col•laborem: educadores, auxiliars i famílies, tot rut-lla... Però no hem d’oblidar que els nens ens necessiten... Jo sempre dic que la feina d’oficina pots deixar-la de fer... Si deixes els papers en una pila, quan tor-nis serà més alta, però no passa res... En canvi la mainada no, hi has de ser! C: Amb els recursos que teniu com us organitzeu per fer donar cabuda a tot-hom? A: És com un puzzle! La Generalitat fa unes ràtios: a zero anys són 8 nens per aula, a P1 són 13 i a P2 són 20. S’intenta que ningú es quedi fora i, per això, vam demanar a Ensenyament poder jugar amb els tants per cents... Per exemple, si un nen només ve al matí i un altre no-més a la tarda els hem comptat com una plaça. Així hi ha hagut lloc per a tothom! C: "La Baldufa" és el primer espai edu-catiu formal de molts nens i nenes... A: Sí, a "La Baldufa" eduquem els nens i les nenes. Jo sempre dic..." Les co-ses es guarden... però els nens no!" "La Baldufa" no és una “guarderia”, no guardem els nens... "La Baldufa" és una llar on tenim cura dels infants i on els ensenyem coses; és la seva segona llar! C: A l’escola ho noten que han vingut aquí? A: I tant! Tot aquest bagatge d’haver-se socialitzat, d’haver agafat uns hàbits, unes normes de conducta,... els ajuda molt a l’escola. Encara que a casa els eduquin i els cuidin no estan en grup, no aprenen a compartir de la mateixa ma-nera... C: I "La Baldufa", com qualsevol altre centre educatiu té Projecte Educatiu de Centre? Com és un PEC encarat a nens i nenes tan petits? A: Cada any fem un tema. Aquest any, per exemple, fem el mar, i a partir d’aquí treballem moltes coses... Anem a la piscina, treballem molt les festes populars: la Castanyada, el Tió, el pat-ge, Carnestoltes, Sant Jordi,... Aquest any, mirarem d’anar a la Rambla amb els grans, llegir-los algun conte... Pensa que aquests nens, sobretot els de P1, moltes coses és la primera vegada que les veuen. Per exemple, la tardor. Aquell nen és el primer any que ho veu... que cauen les fulles, que fa fred... Doncs mi-rem que hi tinguin contacte. Demanem als pares que portin fulles i mirem com són, escoltem el so de les fulles, hi juguem... O també fem la festa del Confeti, perquè vegin festes... Busquem l'Ajuntament informa Article i imatge: Elena Parera Fe d'errades: En el número anterior, a aquesta secció de TREBA-LLANT PEL POBLE hi havia una entrevista a la Maria Gallardo, encara que els titular indiqués que l’entrevista era a en Pere Planella, prota-gonista de la secció del número publicat amb anterioritat. Abans d’això en deien “dolen-teries dels follets d’impremta”, però us podem assegurar que l’error va ser ben nostre. Per sort, tant la Maria com en Pere –tots dos tant simpàtics-s’ho van agafar amb bon humor.
 11. 11. PÀG. 10/ 11 “Les coses es guarden... però els nens no! La Baldufa no és una “guarderia”, no els guardem als nens. La Baldufa és una llar on tenim cura dels infants i els hi ensenyem coses; és la seva segona llar!” maneres perquè visquin coses que mai han fet o mai han vist. També treballem la destresa manual. Tot de coses que els ajudin a desenvolupar-se. I sobre-tot, sobretot, treballem hàbits i rutines: així aprenen què s’ha de fer i què no. Tot això els ajuda per la vida. C: I els lactants? Els lactants poden arribar amb setze setmanes i marxen d'aquesta aula quan tenen un anyet. Per tant, amb ells ens dediquem a cobrir les seves necessitats bàsiques, treure biberons i introduir fa-rinetes o menjar sencer, seure, gatejar, caminar... tot molt d’acord amb les fa-mílies, per suposat! C: Les famílies us ajuden? A: Sí, ens ajuden en el que poden. Els demanem que portin coses pels tallers: fulles, confeti, caixes... Els demanem que siguin puntuals a l’hora d’inscriure’s a les sortides per poder fer les llistes amb temps. Per exemple, per Carnestoltes ens ajuden a fer les disfresses, la músi-ca, els balls perquè nosaltres soles ja no podem. Mirem de tenir una relació molt propera amb les famílies... Acompanyen els fills a la porta de la classe i parlen cada dia amb les educadores. Això sí, "La Baldufa" no té cap associació de pares i mares. Només tenim els repre-sentants del Consell Escolar. Els infants estan aquí un any o, com a màxim, tres anys... i, és clar, els pares canvien molt sovint i costa més d’organitzar-los. Però estem molt contentes de la relació que hi tenim; és molt de tu a tu. C: "La Baldufa" fa poble? A: Sí... Primera que estem molt ben si-tuats! Cada divendres, si fa bo, anem a passejar amb els nens pel poble. Anem a veure l’església, les escoles, els parcs. Els dilluns anem al Pavelló a fer psicomotricitat amb els de P2. A més, participem del Dia de la Pau amb les escoles de Quart. Anem a la Fira de la Terrissa, perquè els nens la vegin i la visquin. És el seu primer contacte amb la terrissa de Quart. Intentem aprofitar tots els recursos que ens dóna el poble. C: Anna, què és el que més t’agrada d’aquesta feina? A: El contacte amb els nens! El dia a dia amb ells i les seves reaccions. No ho canviaria per res.
 12. 12. entitats SolidariQuart participa en el projecte d’alfabetització a Kukra Hill Hi ha qui encara creu que alfa-betitzar una persona consisteix només en ensenyar-li a lle-gir i escriure quan això només és el punt de partida. Quan algú s’al-fabetitza entra en un nou món ple de noves experiències i adquireix la clau per transformar l’entorn de la seva fa-mília i la seva comunitat. L’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador conscient d’aquesta necessi-tat d’anar més enllà de l’aprenentatge de la lecto-escriptura desenvolupa el model pedagògic Producció, Salut i Medi Ambient que dóna a les persones alfa-betitzades l’oportunitat de mantenir les seves famílies d’una manera digna ensenyant-les a conrear la terra de ma-nera sostenible. Enguany a Kukra Hill, després que ja hagin sorgit les primeres promocions d’alfabetitzats, es començarà la sego-na fase del projecte en la qual, a més de continuar amb les classes, es crearan petites escoles agràries a les parcel•les dels propis alumnes. Per una banda, se’ls ensenyarà el conreu en un clima tropical humit de tomàquets, pebrots, cogombres, enciams i altres hortalis-ses, les quals ajudaran a diversificar la dieta i millorar la salut dels pobladors. Per l’altra, aprendran a conrear els cí-trics i una forma diferent i sostenible de conrear arbres fruiters com el ma-racuià, l’alvocat i la granadilla; amb aquesta pràctica, a més de millorar la salut de les persones es millorarà la del medi ambient local ja que s’estarà contribuint activament a la reforestació i retenció de sòls a la zona. En el finan-çament del projecte, valorat en 15.200$ hi participa SolidariQuart amb 2.000$, destinats a la compra de les llavors dels horts i el filferro per a les cortines que han de protegir del sol el planter tant d’hortalisses com d’arbres fruiters. Si en voleu tenir més informació us con-videm a venir el proper 30 de març a la sala de lectura Miquel Pairolí a l’acte de presentació del llibre “Ensenyar, apren-dre, salvar-se” editat per l’AEPCFA o a visitar el nostre blog: solidariquart.blogspot.com Article i imatge: SolidariQuart Clàssics Palol El passat 25 de febrer l'Associació de Clàssics Palol va organitzar una ruta de Carnestoltes, en la qual alguns dels participants es van vestir amb les indumentàries de l'època dels seus cotxes. Després de la volta per les poblacions dels voltant vam anar a esmorzar tots junts. El 17 de Març el Club Motor Clàssic Calonge i el Club Mini Cooper van orga-nitzar el 13è Cooper Ral·li que va passar pel municipi de Quart. Durant aproxi-madament dues hores (de les 14h a les 16h) els participants van exposar els seus vehicles al parc tancat instal·lat a Palol d'Onyar, concretament al carrer de la Figuera. Per més informació podeu consultar la web: www.classiccalonge.cat Article: Clàssics Palol
 13. 13. PÀG. 12/ 13 L’ agenda de l’associació de dones de Quart no para. Vam acabar el 2011 molts dolces i solidàries. El passat dissabte 17 de desembre vam realitzar un taller de torrons que, com l’any passat, va tenir molt d’èxit. En vam fer de trufa i d’arròs inflat i tam-bé vam explicar com fer altres varietats com el de praliné. Totes vam marxar ben contentes amb les nostres barres de torrons i amb moltes idees per a posar a la pràctica. No patiu si no vau poder assistir-hi perquè, segur, que el Nadal vinent el repetirem. El diumenge 18 de desembre, dia de la Marató de TV3, vam posar una paradeta al mercat amb articles de patchwork i altres objectes, i a més, coques casola-nes. Tots els beneficis de la paradeta es van destinar a la Marató 2011, que en-guany va celebrar l’edició número 20 i es va dedicar a les donacions d’òrgans i teixits. S’ha de dir que el poble de Quart té un gran sentit de la solidaritat; en po-dem estar ben orgullosos. Ja feia temps que teníem la idea de fer algun acte conjunt amb les al-tres associacions del poble. La gent de SolidariQuart també va pensar el mateix i així va sorgir la presentació de l’Agen-da Llatinoamericana. Aquest any porta per títol Sumak Kawsay: Bon viure - bon conviure i ens ajuda a reflexionar sobre la forma de vida occidental, tan ràpida, estressant i sovint deshumanitzada, per acostar-nos a l’ancestral pensament indígena que proclama la necessitat de conviure de forma solidària i harmòni-ca amb la resta d’espècies i la natura en general. Si teniu ocasió compreu-la i sinó, podeu llegir-ne algun passatge a inter-net. Descobrireu com n’eren de savis aquests pobles. Fa pocs dies vam celebrar l’assemblea anual de l’associació i després vam anticipar-nos al dia de la dona treballa-dora i ens en vàrem anar a sopar. Ens vam regalar una estona per riure, xer-rar i gaudir de la bona companyia d’una bona colla de sòcies. El dia 9 de març vam fer la presentació del llibre “Dones invisibles” de Maria Lluïsa Latorre. Aquest llibre demostra que, en el transcurs dels segles, hi va haver dones rellevants, dones que van fer grans coses, que van crear i innovar com cap home ho havia fet fins ales-hores, que ho van fer desafiant el seu temps, estudiant d'amagat, contrave-nint les lleis, amb un coratge insòlit, i tanmateix, els seus noms són pràctica-ment desconeguts per a la majoria dels mortals. "Dones invisibles" és el retrat de 50 do-nes que han canviat la història sense que la història els ho reconegui. Per aquesta primavera, concretament pel 22 d’abril, tenim prevista una re-presentació teatral gratuïta i oberta a tothom; una sortida a Barcelona per anar a veure més teatre; l’excursió fa-miliar i anual que estem preparant i moltes coses més. De tot plegat us n’anirem informant. Article i imatge: Associació: "Amb Ulls de Dona" ambullsdedona.blogspot.com ambullsdedona@gmail.com Associació "Amb ulls de dona"
 14. 14. entitats Gent gran Qui és qui? La nova junta de la llar de jubilats President:Joan Serra Recasens 1r Visepresident: Joan Martos Morente 2a Visepresidenta: Rosa Domingo Mateu Secretari: Joan Lloret Llorens Secretaria: Mª Carmen Ibarz Casadevall Tresorer: Manolo Gutiérrez Loaces Vocal: Josep Boschdemont Tixis Vocal: Concepció Pagès Masdevall Vocal: Josep Soler Batlle L'associació de la llar de jubilats no para de realitzar activitats. En són un exemple: el passat 10 de març hi va haver el berenar/sopar dels socis i el 25 de març vam fer una sortida a Sant Pere de Rodes, Port de la Selva i Llançà per acabar dinant a Peralada. El proper 13 d'abril a 2/4 d'11 hi haurà una classe gratuïta de Txi-Kung per a jubilats i pre-jubilats al local social, per part de la professora Pilar Hugas on no-més cal portar roba còmode. El proper 22 d'abril tindrà lloc la Festa del Roser. Començarà amb la Missa a les 10 del matí a l'església de Quart amb la Coral Santa Margarida de Quart i Llambilles. Després es realitzarà un di-nar al local social de Quart. El preu per les persones jubilades del municipi són 10 euros i per als no jubilats 15 euros. Posteriorment (16h) hi haurà ball per a tothom (entrada gratuïta) amb disco-mòvil. D'altra banda, el proper 23 d'abril per celebrar St. Jordi hi haurà el concert de la Coral Santa Margarida de Quart i de Llambilles i un pica-pica per a tots els socis. Avancem, també, que la propera ex-cursió de la gent gran serà a les Grans Canaletes, unes coves que figuren en-tre les coves més boniques de França i són un dels indrets més visitats de la Catalunya Nord. Activitats Reis Mags Volem agrair la col·laboració de tots els voluntaris que, any rere any, fan possible a cada un dels nuclis la visita dels Reis Mags. Enguany volem agrair també la dona-ció desinteressada de llaminadures que vam rebre per part d'un quartenc.
 15. 15. PÀG. 14/ 15 Pel cristià, la Pasqua és la festa de les festes. La clau de volta de la fe cris-tiana es troba en la resurrecció de Jesús. Sant Pau ho reconeix quan afirma, "si Crist no ha ressuscitat, vana és la nostra fe". La Pasqua ve prepara-da pel temps de la Quaresma. El Dijous Sant, amb la celebració de la Cena del Senyor, comencem el Triduum Pasqual. Els tres dies que assenyalen la Passió, Mort i Resurrecció del Nostre Salvador. L'Església els celebra any rere any amb tota solemnitat. També, un any més, a les parròquies de Quart i Llambilles tin-drem l'oportunitat de fer-ho: El dissabte de Rams hi haurà la celebra-ció comunitària del Sagrament del Perdó a l'església parroquial de Llambilles, a 2/4 de 7 de la tarda (abans de la missa). El diumenge de Rams tindrem la bene-dicció de les palmes davant de l'església a l'hora de començar la missa: a Quart a les 10 del matí i a Llambilles al migdia. Dijous Sant celebrarem la Missa del Sant Sopar, commemoració de la institució de l'Eucaristia, a les 6 de la tarda a Quart i a les 8 del vespre a Llambilles. Acabada la missa, a cada parròquia, hi haurà l'es-glésia oberta a fi de poder pregar davant del Monument. Divendres Sant al matí, "Viacrucis" a ¼ de 10 a Llambilles. Per la tarda, celebra-ció de la Passió a les 5 a Quart i a 2/4 de 7 a Llambilles. A Girona, Processó del Sant Enterrament a les 10 de la nit, sor-tint de la Catedral. Dissabte de Glòria, solemne Vetlla Pasqual de tota l'agrupació parroquial a Llambilles, a les 10 del vespre, amb la Professió Solemne de la fe de d'un grup de joves de Quart Llambilles. El Diumenge de Pasqua, missa solem-ne a les 10 del matí a Quart i a les 12 del migdia a Llambilles. Durant la Cinquantena Pasqual tindrem les celebracions de la Primera Comunió: el diumenge 6 de maig a Llambilles i els diumenges 13 i 20 de maig a Quart. La missa de Primeres Comunions serà sempre a les 12 del migdia. El diumenge dia 10 de juny celebra-rem "Corpus Christi" amb la presència a Llambilles del nostre Sr. Bisbe que, a les 12 del migdia, confirmarà un grup de nois i noies de les nostres parròquies i presidirà la processó eucarística a l'en-torn de l'Església. Parròquia de Quart CELEBREM LA PASQUA TALLER GRATUIT PER ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE LA TERRA A LA PEÇA CUITA Divendres 4 de maig del 2012 Horaris: entre les 9h. i les 14:30h. Els Terrissers de Quart i El Museu de la Terrissa de Quart, en comme-moració de la XXII Fira Mercat de la Terrissa Catalana de Quart, us conviden a participar en el taller « De la terra a la peça cuita ». En aquest taller descobrirem com es fa una peça de ter-rissa de la mà dels Terrissers de Quart. Aprendrem com la terra es converteix en fang gràcies a la coladora, com do-nar- li forma al fang amb la roda, com s’omple un motlle, com es fa una tot-xana i com una peça es cou dins el forn. Veniu a fer la vostra peça de terrissa. Veniu a conèixer la Terrissa de Quart de la mà dels Terrissers de Quart en l’immi-llorable entorn del Museu de la Terrissa de Quart. Per a més informació i inscripcions tru-ca a l’Ajuntament de Quart (972 46 91 71) o envia un correu a firadelaterrissa@ quart.cat i fes la teva reserva. Les places són limitades. T’hi esperem!
 16. 16. Estiu i lleure 2012 Ja estem preparant les activitats d’estiu 2012 on a part de fer algunes sortides o tallers, també t’informem de: Casal d’estiu per a infants de 3 a 12 anys (P3 i 6è). Dates: del 25 de juny al 27 de juliol. Lloc: CEIP Santa Margarida. Període d’inscripcions: del 2 al 18 de juny. Si ets monitor/a de lleure i vols treballar en el casal d’estiu de Quart, posa’t en contacte amb l’Estació Jove i te’n dona-rem els detalls. Foto-acció Al llarg d’aquest mes de maig, un grup de joves quartencs han dut a terme el projecte Foto-acció que ha consistit en la realització d’un treball fotogràfic, tot aprenent algunes tècniques fotogrà-fiques combinat amb l’aprenentatge d’habilitats socials. Els joves han après tècniques com la de pintar amb llum, fotos en 3D o la utilització de diferents perspectives per a realitzar les fotos. Camp de treball per a joves de 12 a 16 anys (1er a 4rt d’ESO) Dates: del 2 al 27 de juliol. Lloc: Estació Jove. Període d’inscripcions: JUNY. Hi haurà una reunió informativa sobre els camps de treball, tant per joves com per pares i mares, el dimarts 29 de maig a les 19h. A l’Estació Jove. Al llarg del mes d’abril, ampliarem aquesta informació (amb preus, com fer les inscripcions, horaris casal,...) i la pu-blicarem a la web de l’ajuntament www. quart.cat i a l’Estació Jove de Quart, al 972 46 94 51. El treball realitzat ha permès que els joves s’engresquessin a fer una expo-sició que es podrà veure durant la Fira de Terrissa que es realitzarà al maig a Quart. Aquest taller ha comptat amb la col•laboració del Consorci de Benestar Social Gironès–Salt i ha estat realitzat per en Jaume Roca i la Marta Ribot. Berenar amb el regidor Al llarg d’aquest 2012 s’ha engegat la iniciativa Berenar amb el regidor, que consisteix en una trobada informal en-tre els joves del municipi i els regidors de l’equip de Govern de Quart. En aquest berenar, els joves poden conèixer de pri-mera mà què s’està fent pel poble però alhora poden proposar, preguntar, sug-gerir i demanar tot allò que creuen que pot servir per millorar el poble. Per fer més còmode la trobada joves i regidors comparteixen un berenar tot passant la tarda. Aquestes trobades es fan cada dos me-sos. Al gener es va realitzar la primera trobada amb la Laura Vall-llosera, al-caldessa i regidora de joventut. Al març toca la visita del regidor d’esports i medi ambient, en Joan de Domingo i abans de que arribi l’estiu tindrem la trobada amb la Mònica Gonzalez, regidora de cultura, cooperació i societat de la informació. Passat l’estiu vindran en Lluís Lloret, la Gemma Prats i l’Eloi Mora. Estació Jove
 17. 17. PÀG. 16/ 17 educació Article escrit per: Ariadna, de 2n Escola 9d4t CARNAVAL A L'ESCOLA El dia de dijous gras vam celebrar el Carnaval a l’Escola 9d4t. Al matí vam fer tallers lliures de maquillatge, de fer cor-bates i barrets i després vam anar tots al pati a ballar. A la tarda vam anar amb els nens i nenes de l’escola Santa Margarida al camp de futbol i vam jugar a futbol i després vam anar a berenar tots junts. Ens ho vam passar molt bé. Escola Santa Margarida XERRADA AMB L’ INSTITUT DE VILABLAREIX El dimecres dia 22, dues nenes Article escrit per: Anna Raurich, Noelia de l’institut, exalumnes de la Perales, Aniol Castells, nostra escola, van venir a l’es-cola 6è de primària a fer una xerrada. Van venir acompanyades per una professora, i el coordinador de l’institut. Ens van explicar que hi havia assig-natures noves i un professor per cada assignatura, que canviaven de classe per fer la matèria que tocava, i que hi havia dos dies a la setmana que plega-ven a les dues. Quan van acabar la seva explicació, amb ordre i silenci, vam aixecar la mà per fer preguntes. Elles ens miraven i, segura-ment, pensaven que l’any que elles feien sisè, pensaven el mateix que nosaltres. Finalment ens van repartir un paper que posava que, el dimecres dia 7 de març, hi havia una reunió de portes obertes a l’ institut, i hi estàvem tots convidats . Ja eren quasi les cinc i es van acomia-dar. Cada dia més, els nens i nenes de sisè, esperem el dia de trepitjar l’institut i deixar l’escola, perquè això vol dir que hem acabat la primària i ens fem grans. Celebració del dia de la PAU
 18. 18. medi ambient Reciclatge a Quart Els residus tòxics i perillosos els hem de portar fins a la deixalleria. Aquesta instal•lació també ac-cepta aquells residus que pel seu gran volum no ens caben en un con-tenidor del carrer i que tampoc ens els recullen a través d'un servei a domicili. A Quart, disposem de servei de deixalle-ria fixa al c/ Joan Torró i Cabratosa, 7-11, al polígon industrial Mas Xirgu de Girona. El seu horari és de dilluns a dissabte, de 9.00 a 20.00 h i diumenges de 10.00 a 14.00 h. A Quart, cada tercer divendres de mes hi ha servei de recollida de mobles i trastos vells. Podeu deixar-los el dia assenya-lat, abans de les 9.00 h, al costat dels contenidors de rebuig. Eviteu deixar-los fora del dia i hora establerts per tal de garantir una major eficàcia del servei i evitar donar una imatge de deixade-sa al poble. Si viviu en un mas aïllat, és convenient que aviseu prèviament a l'Ajuntament, per tal de facilitar les tas-ques de recollida. En el supòsit que no ens puguem des-plaçar fins a la deixalleria fixa, també podem portar els nostres residus, de 9.00 a 14.00 h, a la deixalleria mòbil. Enguany la deixalleria mòbil ens visitarà els següents dies: Dissabte, 4 de febrer de 2012 (local social de Quart) Dissabte, 5 de maig de 2012 (Palol d'Onyar) Dissabte, 23 de juny de 2012 (local social de Quart) Dimecres, 31 d'octubre de 2012 (local social de Quart) Dissabte, 3 de novembre de 2012 (local social de Quart) Des de l’ajuntament de Quart hem deci-dit promoure aquest canvi per diverses raons. Un cop escoltades les propostes de di-ferents empreses que ofereixen aquest servei, inclosa la que duia a terme la recollida del rebuig els darrers 20 anys, i havent negociat les respectives ofer-tes, la Junta de Govern actual va decidir que traspassaríem la gestió del servei al Consell Comarcal del Gironès. El Consell Comarcal del Gironès ha fet el concurs d’aquest servei i ha aconseguit un preu i un conjunt de condicions molt raonables per a tots els ajuntaments de la comarca, donat que mancomunar els serveis entre diferents municipis pro-voca que el preu dels costos es redueixi per a tots els ajuntaments de la comar-ca que s’hi adscriguin. Aquesta disminució dels costos repre-senta una reducció del 20% en l’import a abonar anualment per aquest servei. A part d’aconseguir una millora visu-al, sanitària i de practicitat en l’ús dels nous contenidors, aconseguim que els nous contenidors siguin de la propietat del nostre municipi. Cal remarcar que el contingut dels con-tenidors són recollits per camions que consumeixen gas, amb la qual cosa, el municipi de Quart aposta de nou per les accions més ecològiques possibles. Des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Quart, restem a la vos-tra disposició per escoltar les opinions que tingueu com a usuaris respecte les noves ubicacions i obres o reformes que anem duent a terme. Per ara, hem refet les zones més urgents. Seguirem ade-quant- les al llarg dels propers mesos. Contenidor de rebuig nou de càrrega lateral de 3.200 litres de capacitat Articles escrit per: Regidoria de Medi Ambient Nou contenidor de rebuig
 19. 19. PÀG. 18/ 19 salut Comerç local Tal Pasqual Article escrit per: La iaia Tat Consells de la iaia Article escrit per: Toldos Mallol ha traslladat la seva seu al nostre municipi. Una nau de 1300 m2 al polígon, a primera línia de carrete-ra acull aquesta empresa familiar que compta amb més de 70 anys d’història i que està regentada per la tercera ge-neració. Lluny queden els anys en què Jaume Mallol, d’Avinyonet de Puigventós va començar a aprendre l’ofici de baster. Una ocupació que avui diu poc a les no-ves generacions. Mallol, va iniciar-se en l’ofici dels tendals de les tartanes, en les corretges per als cavalls, en els matalassos de llana. Però l’emprenedor empordanès no es va deturar aquí i va traslladar-se a Barcelona, abans de la Guerra a treballar a la fàbrica de Ford, on va fer de tapisser d’aquells automòbils. No ha d’estranyar ningú que quan va venir a instal•lar-se a la ciutat de Girona, primer al carrer Figuerola i després al passeig de Canalejas, no li faltés la feina dedicant-se als tendals, a les tartanes Article i imatge: El Celrè Toldos Mallol i a tot el que tenia a veure amb veles i tapisseries. El seu fill Pere va fer créixer el negoci, donant-li forma d’empresa, traslladant la seu a Sarrià de Ter on va aconseguir situar Toldos Mallol com a referència del seu sector. Les tartanes ja són his-tòria, com ho són els matalassos de llana, però Mallol va saber adaptar-se als temps. Les veles dels camions, les pancartes, els tendals per a parades, botigues, bars, cases particulars. Jaume Mallol, la tercera generació, por-ta les regnes del negoci amb el seu pare i segueix amb la filosofia de donar bon servei i adaptar-se a les necessitats de cada temps: carpes, cobriments per a piscines, projectes d’hostaleria, protec-ció solar,... Celebrem molt que aquesta família em-prenedora hagi escollit Quart com a seu. Benvinguts! Aquest cop, la iaia us deixarà parats. Res de remeis per fer passar el refredat, treure taques o fer sopetes. Avui us vull explicar com he solucio-nat un tema pràctic que segur que us amoïna. A mi m’agrada xerrar per te-lèfon. Què voleu que hi faci! Els meus fills em van regalar un telèfon d’aquests tan moderns. Una meva néta em va ensenyar a trucar amb el fil del “sense mans” mentre cuso. Una delícia, però el coi de fil sempre s’enreda. Un desastre. No sóc la única, eh? A vosaltres també se us embolica, veritat? Doncs aquí us envio una foto amb el remei: ben simple, amb una hu-mil agulla d’estendre la roba com la que hi ha a totes les cases. I, s’han acabat els entortolligaments. Doncs apa, fins la propera.
 20. 20. Article escrit per: salut Tal Pasqual Són productes biològics que contenen un microorganisme sencer, una part o un element derivat. Incapaços de desenvolupar una malaltia en les perso-nes, però amb capacitat per protegir-les contra la infecció i estimular-ne les de-fenses. La vacuna antitetànica és molt eficaç, fàcil d'administrar i completament in-ofensiva. La primovacunació, és a dir, la primera vegada que ens vacunem, s'administren 3 vacunes. La primera dosi en iniciar la vacunació, la segona al cap dels 2 me-sos i la tercera entre els 6 i 12 mesos de la primera dosi. Es torna a revacunar als 40 i als 65 anys si no hi ha cap incidèn-cia, o sigui, si no hem patit cap ferida Què és el Tètanus? Article escrit per: Equip de Pediatria del C.L. De Quart Sabeu què és una vacuna? amb risc d'infecció. La vacunació antitetànica es fa amb la vacuna Td que a més ens proporciona protecció en front de la diftèria. Fes servir el teu Carnet Vacunal cada vegada que t'hagis de dirigir a un Centre Sanitari. Si tens algun dubte, dirigeix-te a la teva infermera o al teu metge de família i t'informarà. Estar ben vacunat ens evita problemes majors. VACUNA'T!!! La forma més freqüent de contagi és per una lesió a la pell com ara ferides, mossegades, etc., a través de les quals el bacil tetànic penetra a l'organisme. El tètanus només es pot prevenir mit-jançant la vacunació; pel fet d'haver patit la malaltia no quedem immunitzats. El tètanus és una malaltia infec-ciosa produïda per un bacteri anomenat CLOSTRIDIUM TETANI. Aquest bacteri es troba fonamental-ment a la terra, les escombraries, els fems i el tracte digestiu de les persones sanes. També cal saber que pot tro bar-se a tot arreu perquè és transportat pel vent. Festival In-Somni
 21. 21. PÀG. 20/ 21 cultura cultura El passat 25 de febrer va tenir lloc la festa de Quartnestoltes. L'assistència de comparses va esdevenir un rècord, així com la mutitudinària butifarrada organitzada per l'Ajuntament i realitza-da i servida per la Comissió de Festes de Quart. Article: El Celrè Imatges: Joan Ferrer El Celrè Quartnestoltes Els premiats van ser: 1r Premi Carrossa: Planet Palol 2n Premi Carrossa: Pirates del Celrè 1a Comparsa: Abbamania (Salt) 2a Comparsa: Hippylandia (Campllong) 1a Disfressa confeccionada: La Baldufa 2a Disfressa confeccionada: Les Pitjoretes Premi individual infantil: Les gatetes Premi individual adult: Francesc Guillem
 22. 22. Des del Museu de la Terrissa El Museu de la Terrissa de Quart torna a ser finalista als Premis El Museu de la Terrissa de Quart ha estat proposat com a candidat a Premi AMC de Museologia – quarta edició, en la moda-litat de Projectes de creació o reforma de Museus i equipaments patrimonials. Els Premis AMC de Museologia, de ca-ràcter honorífic i amb una periodicitat bianual, han estat creats i instituïts per l’Associació de Museòlegs de Catalunya que aplega diferents professionals dels museus i del patrimoni cultural de Catalunya. Actualment, reuneix prop de 500 professionals com a socis actius i ve a representar el major nombre de profes-sionals del sector, estructurats en quatre seccions territorials: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. L’AMC, l’any 2005, desè aniversari de la seva creació com a associació pro-fessional, va instituir els Premis AMC de Museologia amb l’objectiu de reconèixer tant les trajectòries professionals dels museòlegs de Catalunya com els aspectes més destacats i transcendents del treball que desenvolupen els museus i equipa-ments patrimonials del país. Els Premis estan dotats amb una litografia creada expressament per a aquest guardó per l’artista català Josep Guinovart i comp-ten amb tres modalitats: la modalitat de Trajectòries Professionals, destinada a prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries professionals desenvolupades en el camp de la museologia, a Catalunya i el seu territori d'influència; la modalitat d'Exposicions, experiències i activitats, destinada a reconèixer i fer públiques les novetats més destacades en el camp de les exposicions i de les experiènci-es i activitats dutes a terme als museus, per tal d’assolir el desenvolupament de les funcions de la institució museística; i la modalitat de Projectes de creació o reforma de Museus i equipaments patri-monials, destinada a prestigiar, reconèixer i fer públics els projectes museològics i/o museogràfics de caire permanent, per a la creació o reforma d’equipaments pa-trimonials, i a la repercussió d’aquestes iniciatives en el panorama cultural català, amb especial interès en la seva incidèn-cia en el territori. És en aquesta modalitat on el projecte del Museu de la Terrissa de Quart opta a premi per les següents consi-deracions: per la iniciativa del Museu de la Terrissa de Quart instal•lat a l'antiga bòbila de Can Ginesta fent aposta per un centre cultural obert que ajudi a posar en valor, conèixer i difondre una tradició econòmi-ca i artesanal arrelada a un territori, per un projecte que ha suposat recuperar un edifici històric i, a la vegada, crear un es-pai de conservació i difusió del patrimoni industrial a Quart. El lliurament dels premis es farà en un acte que se celebrarà el divendres 23 de març de 2012, al Museu Marítim de Barcelona. Finalitza l’exposició temporal “Escultòrica” d’en Max Varés al Museu de la Terrissa de Quart El passat dia 29 de gener es va clausurar l’exposició temporal “Escultòrica” de Max Varés. La mostra va tenir una bona acollida per part de les persones que la visitaven. Es dóna la circumstància que un cop finalitzada al Museu va anar al Centre Cívic Ter de Girona on hi va ro-mandre fins a finals de febrer. Articles escrits per: Joan Vicens Tarré Tècnic Museu de la Terrissa de Museologia de l’Associació Catalana de Museòlegs
 23. 23. PÀG. 22/ 23 Articles escrits per: Joan Vicens Tarré Tecnic Museu de la Terrissa La XXII Fira-Mercat de la Terrissa de Quart al Museu Enguany i coincidint amb la celebra-ció de la Fira Mercat de la Terrissa, els propers dies 5 i 6 de maig, el Museu oferirà un seguit d’activitats, tallers, visites guiades i exposicions temporals que s’englobaran en les activitats de la pròpia fira. Dues exposicions temporals sobre eines d’ofici i de fotografia de ce-ràmica repartides entre la sala temporal del propi Museu i de l’antiga Estació de Tren. Serà una bona oportunitat per gaudir de les activitats i de l’espai museístic per a tothom que vingui a visitar la Fira. Un cartell no és un quadre. És una Bonaventura Anson, autor del cartell de la Fira de la Terrissa obra d’encàrrec que un artista accepta realitzar amb fidelitat a la seva creativitat i llibertat. Els bons cartells són un acte d’humili-tat dels grans artistes perquè posen el seu art al servei d’una idea publicitària o propagandística. Hem vist massa sovint cartells poc reeixits fets a partir d’obres magnífiques en les que l’artista no ha sabut posar-se al servei de la idea de l’encàrrec. Aquest no és el cas del cartell de Bonaventura Anson que ha fet per a anunciar la Fira de la Terrissa de Quart d’aquest any. Anson, tossenc pels qua-tre costats, té una part del cor a Quart, on des de fa molts anys hi té el seu es-tudi. Aquest Anson, autor de la bonica escul-tura, plena de simbolisme, que dona la benvinguda al visitant del nou Museu de la Terrissa ens ha fet una magnífica obra d’encàrrec (les piramides d’Egip-te, la Gioconda de’n Leonardo o el David de Miquel Àngel, ho són obres d’encàr-rec), perquè té la quàdruple virtut de ser bonic, entenedor, publicitari i, a més, contenir tot l’art del seu autor. Anson, l’escultor de les barques mal-meses, trencades i abandonades i tants altres temes que el caracteritzen, ha re-alitzat el seu treball amb la tècnica del collage, el dibuix i la pintura. Que bé en-tenen les dues dimensions els escultors! Mireu-lo una bona estona i us adonareu que diu i explica moltes coses. Potser us costarà una mica trobar-hi la seva signatura, gairebé dissimulada. Molts de cops quan més petit és l’artista més espai ocupa la signatura. En una conversa amb EL CELRÈ, l’artis-ta parlava de l’enemistat de l’art amb la pressa: "mal tema la pressa. No sé per-què n'hi ha que corren. Al cap i a la fi, no arribarem pas més lluny. Una cosa és un camí i l’altre és el trajecte. No ser-veix per res anar per la carretera a 180 per hora. Per què no podem assaborir la vida amb més intensitat? A 20 per hora es veu molt millor el paisatge. Alguns diuen que per a arribar a algun lloc has de pensar que ja hi ets. No fotem! I el camí?" Aquests dies en Bonaventura Anson ex-posa a la Fundació Valvi de Girona, a la Gran Via. Val la pena passar-hi una es-tona.
 24. 24. esports Article i imatges: Club esportiu Skating Quart-Patí Patinatge artístic del Club Esportiu Skating Quart-patí Fa poc que hem començat però compartim una gran passió: el pa-tinatge. El patinatge divertit, seriós i creatiu, ens brinda l'oportunitat d'organitzar activi-tats on cadascún dels nostres hi pot aportar el seu gra de sorra. El nostre Club obre les seves portes a tot aquell diposat a deixar que aquest esport es manifesti a través de tots els aspectes que s'amaguen darrera d'ell, ja siguin els festivals o els entrena-ments, les proves de vestuari i maquillatge, els trajectes d'un lloc a l'altre, la música, les anècdotes o altres situacions que es van creant a mesura que tots col•laborem per mantenir viu i difondre aquest esport. Tothom serà benvingut, patinatge apart, hi ha feina per a tots, grans i petits. El passat dia 22 de desembre vàrem organitzar una petita trobada per celebrar el caga tió i un bon berenar. A la I Fira del Joguet infantil de Nadal que ens vam encarregar d'oferir el servei del bar. L'últim campus que hem organitzat va ser el de Nadal, on vam poder entrenar al Pavelló de Quart, patinant junts i amb al-tres patinadors. Com a Club esportiu de Quart, ens sen-tim orgullosos per haver estat convidats a diversos Festivals de la província i poder representar al nostre Poble a tots els llocs on anem, com per exemple al Festival de Porqueres Patí-nadal, on un quartet for-mat per quatre de les nostres patinadores van participar recentment. Al Club Patí de Sils també hi hem pogut fer acte de pre-sència amb l’actuació de la Míriam Coma, la Mireya Antoner, l’Alina Rius i la Paula Gómez. A partir del mes de Gener del 2012, ofici-alment, ja constem com a Club federat, i dintre de poc assistirem a les proves orga-nitzades per la Federació de Patinatge. Open BTT BRUTAL! és l'única paraula que pot definir aquell matí de sensacions, on tot jugava en contra: feia fred, hi havia previsió de mooolta fred, -8ºC, la primera cursa de l'any,... i 350 Valents van desafiar la mare natura i es van enfrontar a un circuit dur, molt dur, tècnic, trencacames i amb unes condicions només aptes per a pocs i van complrir, com els grans, aguan-tant estoicament les inclemències, el fred, les lesions i la duresa del terreny, i ara, després de veure com arriba-ven tots, un cop finalitzada la lluita, es pot afirmar que són uns CAMPIONS! Volem agrair la confiança que l'Ajun-tament va dipositar en l'organització i felicitar-vos pel comportament de tots els participants. HA ESTAT EXEMPLAR! També felicitar el Regidor d'esports de Quart, Joan de Domingo, i l’Alcaldessa, Laura Vall.llossera, per la seva implica-ció. Només un apunt, veure el Regidor d'esports repartint caldo als participants i l’Alcaldessa passant fred a l'exterior mentre esperava les classificacions... NO + informació: TÉ PREU! MERCI! openbttbmw2012.blogspot. com
 25. 25. PÀG. 24/ 25 esports Després d’obtenir uns excel•lents Associació Esportiva Rítmica Quart resultats en els campionats de conjunts de Copa Catalana a finals de l’any passat, l’Associa-ció Esportiva Rítmica Quart ha iniciat la nova temporada. La primera competició de la modalitat d’individuals a la qual s’ha presentat Quart amb 15 gimnastes ha estat al tro-feu de la ciutat esportiva de Blanes, on s’han assolit ni més ni menys que 9 po-dis (2 segons llocs i 7 tercers llocs) així com un cinquè i sisè lloc. L’Associació de Quart també s’ha pre-sentat a la primera fase de Copa Consell de Girona amb 17 gimnastes (6 d’elles era la primera vegada que competien), obtenint 6 podis (4 primers llocs i 2 se-gons llocs) també cal tenir en compte un cinquè i un sisè lloc, entre nombro-ses participants. L’activitat més recent de les gimnastes del nostre poble ha estat la primera fase del Campionat de Catalunya en Edat Escolar, on han competit 12 gimnastes. Val a dir que es tracta d’una competició on hi ha moltes participants i amb un nivell molt alt. Quart compta amb dos gimnastes que tenen la possibilitat de classificar-se per a la final catalana (han obtingut un quart i un vuitè lloc), que lluiten amb totes les seves forces per defensar el nom de Quart a nivell català. Cal destacar el segon lloc d’una de les gimnastes de Quart que ha obtingut un dels dos únics podis que ha aconseguit Girona província en aquesta competició tan renyida. Finalment, només cal felicitar a totes les gimnastes de l’Associació Esportiva Rítmica Quart, que amb el seu esforç i dedicació per la gimnàstica rítmica es-tan deixant el nom del poble de Quart ben alt per tot Catalunya. Felicitats noies, seguiu lluitant així! Primer Aniversari del Museu de la Terrissa El dimarts dia 27 de març, coincidint amb el primer aniversari del Museu, ens van visitar els cursos de 1er d'ESO de l'Institut de Vilabrareix. Un cop visitat el museu també van co-nèixer les instal•lacions de l'Ajuntament i de l'emissora de ràdio.
 26. 26. política municipal ...cal avançar cada cop més cap la participació ciutadana PSC ...ensenyament haurà de moure fitxa aviat i decidir-se. CiU-Quart Una de les grans prioritats de CiU des que va entrar a governar el 2007 era la cre-ació d’una nova escola al municipi que assegurés la plaça a tots els quartencs i que permetés treballar amb condicions a mestres i alumnes. D’ençà fins ara hem dedicat molts esforços a aquest objectiu: primer es va crear, amb mò-duls, el que ara és l’escola 9d4t, en uns terrenys que ara ja comencen a justejar, doncs cada any cal posar nous mòduls i la zona de pati es va empetitint. De forma paral•lela, i sent conscients que aquesta no era una zona definitiva, es va fer un conveni amb uns promo-tors que van cedir uns 17.000m2 que es destinarien a terrenys per a una nova escola just al davant de l’escola Sta. Margarida i al costat de la zona espor-tiva del Municipi. Ara aquests terrenys ja el hem urbanitzat i estan llestos per a entregar a ensenyament, qui ha de decidir quan serà realitat aquesta nova escola, ja sigui construïda d’obra o amb mòduls. Posats a demanar, en les dar-reres negociacions amb ensenyament, hem demanat una i altra vegada que es valori també la possibilitat d’encabir en aquest generós terreny un institut d’E.S.O., per tal que els nostres fills no hagin d’anar a Vilablareix en un futur i es puguin quedar a Quart a fer-la. Sigui com sigui, ensenyament haurà de moure fitxa aviat i decidir-se, doncs el terreny on actualment hi ha la nova es-cola ha quedat petit. El marc econòmic no ens és gens favorable però segons els nostres càlculs com a molt es podrà acabar aquest any i fer-hi el curs 2012- 2013. La decisió final, però, la tindrà ensenyament. L’Ajuntament ja ha fet els deures. Ens vam sentir durant la campanya que una altra cosa no, però que el govern municipal format per CiU i ERC seria di-alogant. Lamentem dir que els fets no han acompanyat massa. Una de les seves primeres decisions fou posar els plens cada tres mesos. Amb això han intentat difuminar el paper del ple, com a depositari de la sobirania po-pular. Creiem en el debat i el diàleg i per això no vam entendre ni entenem aque-lla decisió. Alhora que creiem que cal avançar cada cop més cap la participació ciutadana i el diàleg també amb els veïns. No es poden prendre decisions de caire uni-lateral sense tenir en compte l'opinió dels ciutadans dels nostres pobles, com lamentem va ser el cas del camp de la Creueta, en què no es va consultar l'As-sociació de Veïns. Fa poques setmanes es va aprovar el pressupost municipal. El nostre munici-pi està poc endeutat, i això és un aspecte positiu, però malgrat això ja hem avisat diverses vegades que hi ha molta des-pesa corrent que s'ha anat multiplicant els darrers anys i que ens preocupa. Està bé tenir pocs préstecs, però s'ha de vigilar amb les despeses del dia a dia. Cal més rigor. Des del grup municipal del PSC hem demanat al govern municipal més ce-leritat en aspectes com l’urbanisme i el manteniment dels nostres pobles; que considerem que ens els últims temps no han estat els adequats. Com sempre seguim a la vostra dispo-sició per a tot allò que ens vulgueu fer arribar quart@socialistes.cat .
 27. 27. PÀG. 26/ 27 ... inquietuds i iniciatives més socials i globals envers el seu poble i envers els altres AxQ Volem fer poble i dependre del poble Grup municipal PPC Quart. Aquest any ALTERNATIVA PER QUART fa 10 anys que va néixer. Tots els presents recordem les primeres reunions, on prou feines ens coneixíem, però teníem l’objectiu de crear un grup municipal disposat a treballar a l’Ajuntament amb unes maneres i objectius ben diferents del que hi havia hagut fins aquells mo-ments. Hi ha persones que al llarg de la seva vida tenen inquietuds i iniciatives més socials i globals envers el seu poble i envers els altres. El nostre grup estava format per persones que, sense interessos perso-nals, tenien aquestes inquietuds i que creien que la vida democràtica no es li-mita a l’exercici del dret a vot, sinó que necessita de la participació activa de tots. A les portes de les eleccions de l’any 2003 ens agradava identificar-nos com: “gent nova, idees noves”..., però, sobre-tot ens identificava el grup per sobre de qualsevol personalisme. Vam treballar molt per crear un PROJECTE DE POBLE. Partint de la participació popular, vam construir el primer pro-grama, amb aquestes línies mestres: L’Ajuntament obert a la participació, l’Ajuntament eficaç i modern i l’Ajun-tament per un poble millor. Aquesta fórmula s’ha mantingut en les tres esco-meses electorals i ens ha anat prou bé. Al llarg d’aquests 10 anys, el nostre grup ha anat canviant. Alguns ens han dei-xat; d’altres s’hi ha afegit. Volem agrair la tasca de tots aquells que, sense estar vinculats al grup, ens han ofert el seu suport. I als nostres familiars, que han aguantat els canvis de rumb de les nos-tres vides i ens han donat suport en els molts moments que hem estat absent de les nostres llars. En definitiva, serveixi per donar les grà-cies a tots aquells que ens han ajudat en aquest viatge pel municipalisme per fer de Quart un poble més divers i obert al futur. Una vegada mes tenim l'oportunitat de comunicar-nos amb els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Os vo-lem fer arribar els nostres desitjos; que cadascú de vosaltres es trobi amb mi-llors perspectives que ara fa uns mesos, si mes no amb mes confiança de que els mercats confien mes en el nostre país que no pas a la tardor 2011. Ja sa-beu que en quant a tema Catalunya, el PPC intenta recolzar al màxim possible idees que semblen exagerades, però s'han de prendre, per a la salut econò-mica dels nostres fills i el seu futur. Volem tenir l'oportunitat d’estar pre-sent al nostre municipi per poder fer la mateixa feina de comunicació vers el ciutadà, volem demostrar a cadas-cú de vosaltres la nostra intenció de fer un poble amb estil i harmonia, treure les divisions polítiques i personals que des de fa molts anys es repeteixen a la nostra població. Volem participar en cadascuna de les experiències que deixin bon sabor de boca als nostres contribuents, vosaltres. No estem amb desacord amb cap idea, iniciativa i projectes que es van desen-volupant a Quart, però pensem que es poden millorar molt amb el consens i aprovació de totes les parts, sense que hi hagi abstencions i vots en contra. Volem fer poble i dependre del poble, però això es evident, que només ho podem aconseguir amb la vostra con-fiança. Desitgem el millor per tots a una nova primavera que ens arriba plena de forces positives i superacions extra-sensorials.
 28. 28. entrevista "...en la fira hi participen desinteresadament ciutadans i ciutadades del municipi...els estem molt agraïts." S’apropa una Fira de la Terrissa amb moltes novetats Entrevista la regidora de Cultura, Cooperació i Societat de la Informació Mónica Gonzalez Trapero EL CELRÈ.- Com es va prendre de de-cisió de passar la Fira a la primavera? Mònica González.- Des d'un principi ens feia molta il•lusió recuperar la Fira al carrer com ja s'havia dut a terme molts anys enrere. Portar-la al carrer significava trobar una estació de l'any que ens permetés gaudir de l'aire lliu-re i aquesta premisa, a més, s'havia de lligar amb la resta de dates de les altres fires de la terrissa de Catalunya. Un cop valorades totes les opcions, la comissió de l'organització de la Fira, de la qual en formen part els terrissers de Quart i membres de l'Ajuntament de Quart, va decidir que els dies 5 i 6 de maig eren la millor opció. EC.-A part del canvi de dates, quines altres novetats hi trobarem? MG.- La ubicació de la Fira al carrer, en l'entorn del Museu de la Terrissa serà la principal novetat. A més, a la Fira trobarem altres novetats com activitats lligades als diferents usos que es poden fer de la terrissa: la cui-na, les plantes, la decoració,... EC.- Per tant la fira, mantenint l’es-perit de no ser una fira generalista, s’obre a nous sectors, relacionats amb el nostre municipi. MG.-La Fira segueix fidel a la seva sin-gularitat que és la terrissa però sí que és cert que altres sectors com el de la ceràmica, les plantes o la cuina hi seran presents. EC.- Per a vostè, aquesta és la seva primera fira com a regidora. Com es gesta un esdeveniment com aquest? MG.- Porta molta feina, més de la que et penses, segur! Muntar una Fira d'aquest caire significa dedicar moltes hores de reunions on es dóna forma a aquest esdeveniment tant important pel poble. Aquesta fira no tindria sen-tit sense els Terrissers de Quart, està clar! Per tant, tota aquesta feina de la qual et parlo i totes aquestes hores de reunions les fem plegats. Hem creat, com t'he comentat al principi, la co-missió de l'organització de la Fira on hi ha representants dels Terrissers de Quart i de l'Ajuntament de Quart tant a nivell tècnic com d'equip de govern. La comissió de l'organització de la fira porta treballant en aquest projecte des del mes d'octubre del 2011 i des de lla-vors, no hem parat: reunions quasi cada dilluns al vespre fins tard amb la co-missió, reunions amb proveïdors i tria de pressupostos, preparació del cartell, de la publicitat, organització de les ac-tivitats,... Però a més, he de remarcar que en la fira hi participen desinteres-sadament ciutadans i ciutadanes del municipi que també s'hi deixen un munt d'hores i d'esforç, i els estem molt agra-ïts. EC.- La nova ubicació física pot donar a la fira una nova empenta. MG.- Així ho esperem! Sí, creiem que el fet que la Fira estigui ubicada al carrer, als voltants del Museu de la Terrissa i que aquest aculli els principals esdeve-niments i activitats de la Fira pot generar un nou incentiu pels visitants. EC.- Hores d’ara, quina participació d’expositors preveuen? I d’on vindran? MG.- La comissió de l'organització de la Fira ha limitat els stands a 50 i a dia d'avui, estem rebent sol.licituds de tot arreu de Catalunya, de l'estat espanyol i, fins i tot, de França.
 29. 29. PÀG. 28/ 29 EL- El cartell d’Anson i el cantir d’en Jesús Prats són dues de les peces molt emblemàtiques. Imagino que la Fira és un bon moment per a lluir i difondre el nostre Museu de la Terrissa? MG.- Com bé dius, el cartell que ha ela-borat en Bonaventura Ansón i el càntir commemoratiu de la Fira d'enguany que ha creat en Jesús Prats són ele-ments clau de la Fira al igual que aquest any ho esdevé el Museu de la Terrissa. La Fira és una oportunitat única per difon-dre el nostre Museu arreu i donar-lo a conèixer de primera mà. És per això que en el Museu aquells dies hi haurà visites guiades i diferents propostes per adults i infants i s'hi acollirà una reunió de l'As-sociació Espanyola de les Ciutats de la Ceràmica. EC.- Parlem dels actes puntuals i paral•lels. Expositors apart, quins actes s’han previst? MG.- La Fira vol anar de la mà d'una oferta d'activitats que agradi a tothom. Per això hi trobarem activitats que s'han dut sempre a terme com els exitosos tastets, el taller de rakú, el taller de torn, el taller per a infants, la fangoteràpia,... i d'altres de nous com un taller de cuina de la mà de les cuineres de Sils, un taller de plantes, una excursió guiada a punts d'interès terrisser per les Gavarres, passejades en carro i cavalls per anar a conèixer alguna de les terreres de Quart,... bé, activitats que esperem que us agradin. Ara, el que cal és esperar que el bon temps acompanyi l’esforç de tanta gent del municipi i la il·lusió que s’hi posa. Outlet d'antiguitats i brocanteria El col•leccionisme i l’afició per a les an-tiguitats i els objectes de brocanteria formen part de les activitats habituals del nostre poble. El diumenge 29 de ge-ner el Local Social va acollir la primera edició d’aquesta fira, en la que els expo-sitors, els col•leccionistes i els curiosos es van tenir un punt de trobada amb mobiliari i objectes de decoració d’altres èpoques. L’entrada d’1 € va anar desti-nada a Serveis Socials de Quart. Èxit de públic i d’expositors. imatge: Joan Ferrer Fira infantil d'intercanvi de joguines La primera Fira infantil de joguines que es va dur a terme aquest nadal al local social va tenir molt bona acceptació entre els menuts i menudes del muni-cipi i les seves famílies. Van col·laborar ..... famílies i vam recollir ..... Aquesta quantitat s'ha destinat íntegrament a la Fundació El somni dels nens, a través de la qual esperem que el somni d'un infant es pugui realitzar. Per saber-ne més sobre la Fundació aneu a www.el-somnidelsnens. org
 30. 30. música + llibres Jo confesso de Jaume Cabré Una magnífica novel•la on hi estan presents l’amor, el desamor, els sentiments de culpa i el mal. Si la botiga d’antiguitats de la família és tot un univers per al petit Adrià, el despatx del seu pare és el centre d’aquest univers, i el tresor més preuat de tots és un magnífic violí del segle XVIII al voltant del qual giren moltes històries d’aquesta novel•la de novel•les. Jo confesso és una llarga carta d’amor d’algú que ha hagut de jugar sol durant molts anys, entre llibres vells i secrets inconfessats; d’algú que ha estimat de manera incondicional; d’algú que se sent culpable d’una mort violenta, i d’algú que no entén el mal que recorre la història d’Occident. Ahora yo De: Mario Alonso Puig Podríem considerar-lo com un llibre d’auto ajuda. Després del seu exitós Reinventarse, el doctor Mario Alonso Puig ens convida a crear el nostre propi futur, en lloc de trobar-nos- el. Ens convida a sentir la vida i deixar fluir les possibilitats per a, conscientment, escollir el camí. La realitat no és el que fem –diu- és el que som. Un llibre recomanable perquè ens ajuda a descobrir la grandesa que hi ha en tot ésser humà. lúdic Textos: El Celrè Blaus de l’ànima Manel Camp i Maria del Mar Bonet El pianista Manel Camp, ha presentat el seu nou treball discogràfic Blaus de l’ànima, més de 20 anys ben a prop, en col•laboració amb la cantant Maria del Mar Bonet, que constitueix el retrobament artístic dels dos creadors després de 20 anys d’haver treballat junts. El repertori d’aquest nou disc i dels seus concerts de presentació es basa en aquella primera experiència, però incorpora elements nous. A més de temes propis, també apareixen versos de Maria Mercè Marçal, Maria Aurèlia Capmany, Joan Salvat- Papasseit, Palau i Fabre, Joan Manuel Serrat o The Rolling Stones, entre d'altres. A los Hombres que Amé Ana Belén No cal descobrir ara Ana Belén. La millor informació que es pot donar sobre aquest nou disc és el llistat de temes i els homes amb els que ha fet aquest recull de duets. Deliciós CD. 1.Debajo del puente - Pedro Guerra 2.No estás sola - Miguel Ríos / Rafael Guillermo 3.Echo de menos - Kiko Veneno 4.Las cuatro y diez - Luis Eduardo Aute 5.Cançó de matinada - Joan Manuel Serrat Espècies per catalogar Amics de les Arts És el tercer disc del grup català Els Amics de les Arts. Es va començar a enregistrar durant el mes de novembre del 2011 i va aparèixer el 14 de febrer del 2012. El disc es va preparar en unes estades a Gósol i el treball d'estudi es va fer entre Barcelona (Rosazul) i Girona (44.1), amb la producció de Ferran Conagla i Els Amics de les Arts. En aquesta ocasió van afegir la instrumentació d'acordió, violins i sons electrònics. El títol fa referència al que els queda per fer, llocs per conquerir i coses per veure. A la portada hi apareix una fotografia del Cap de Creus feta per Ibai Acevedo, en un disc dissenyat per Cristian Beltri. 6.A trabajos forzados - Antonio Vega 7.La banda - Chico Buarque 8.Y sin embargo - Joaquín Sabina 9.El breve espacio en que no está - Pablo Milanés 10.Razones - Juan Luis Guerra 11.11 y 6 - Fito Páez 12.Ojalá que te vaya bonito - José Alfredo Jiménez 13.Canción para Carito - León Gieco/Antonio Tarragó 14.Canción pequeña - Víctor Manuel
 31. 31. Des del campanar PÀG. 30/ 31 Una narració de Mercè Saurina, per a El Celrè No l’havia imaginat mai, el camí fins dalt l’església, d’aquella manera. Sí que l’havia fet i des-fet centenars de vegades a peu, amb bicicleta, amb la vespa d’en Ramon, i amb cotxe, sempre amb cotxe els dar-rers anys, que el temps no perdona i les cames li feien figa. Ara, d’aquella mane-ra, mai. Quan era petita enfilava sovint aquella pujada, amb la colla de mai-nada del poble. Arribaven cara-rojos, esbufegant de la correguda, el cla-tell xop i la mirada encesa, de vegades amb els genolls pelats i el cor bategant amb tanta força que se’l sentien retru-nyir arreu del cos i s’espantaven i tot. Mentre recuperaven l’alè, de la porta de l’església estant, la Teresa contemplava embadalida aquell escampall de cases al dessota i les muntanyes enteranyina-des, a ponent, en aquella hora que un sol manyac amoroseix els camps amb les darreres lluors del dia. De vegades, quan jugaven a cuit i amagar, entrava a l’església i s’arraulia a la dreta, als peus de santa Margarida, i sentia com si totes les imatges la vigilessin. Aleshores se li barrejava aquella por quieta amb una pau estranya i restava immòbil, fins que es cansava d’esperar que els companys la descobrissin. O fins que el rector l’en-xampava i li estirava les orelles tot dient que allà no s’hi anava a jugar, que ho penso explicar tot a la Caterineta i a en Tomàs, que què t’has pensat. Anys més tard, també quan el sol acoloria d’escarlates la posta al punt just de Rocacorba, en Ramon li havia fet el primer petó a l’empar de la torre romànica, mentre ella li preguntava si aquella muntanya llunyana de l’esquerra era el Turó de l’Home i ell li deia que vés a saber quants petons deu haver espiat aquest campanar. I aleshores s’havien endinsat entre les alzines, corriol enllà: la Teresa al davant i en Ramon, arrapat al darrere, estrenyent-li la cintura fins que les mans, argiloses i aspres de tantes Autor: Mercè Saurina hores a l’obrador, se li van esmunyir amb molt poca traça per sota la brusa de fil. Poc temps després d’aquell capaltard, la Teresa també va enfilar la pujada de l’església i va entrar en aquell lloc beneït per agenollar-se davant la creu de plata i demanar ferventment, amb més passió que convicció, que el seu pare canviés de parer i la deixés casar amb en Ramon. Al cap de mig any, a primera hora del matí i vestits de negre, ella que hauria volgut ser una núvia blanca, es van jurar amor etern una mica ensopits perquè feia tres setmanes que la mare d’en Ramon, que d’ençà de la guerra no havia recuperat la salut, s’havia mort d’un dia per l’altre. I aquell casament de dol ja devia ser el primer signe de malastrugança perquè a partir d’aleshores tot es va precipitar. L’obrador va tancar i en Ramon, acostumat a treballar el fang amb les mans, va trobar una altra feina que no li agradava gens, però l’embaràs de la Teresa el va mantenir esperançat fins que es va acostumar al nou horari i al nou amo. D’aquell complicat part de bessonada en què van perdre una nena, va sobreviure un nadó escanyolit, de mirada esblaimada, que no va arribar a l’any. No se’n van refer mai més. La Teresa passejava com una ànima en pena pels caminois dels voltants i trescava amunt fins a l’església, esperitada, com si el cansament li hagués d’apaivagar el dolor. Però, un cop dalt, no va tornar a trepitjar ni un sol cop el llindar de la porta santa. Ja tant li era Rocacorba, el Turó de l’Home, o qualsevol de les cingleres que es retallaven celístia enllà. Caminava fins darrere l’absis del temple i entrava al cementiri i plorava pel seu nen, i només tenia ganes d’estar sola i hauria volgut que en Ramon la deixés, que trobés una bona noia, una dona que pogués estimar-lo com es mereixia i li tornés la il•lusió. No desitjava res més que això, que en Ramon li digués Teresa ja no t’estimo, perquè així haurien estat en paus. Però en Ramon no li va dir mai que no l’estimava. Ara seia al seu davant, mentre enfilaven la pujada de l’església d’aquella manera que no havien imaginat encara, i cada marge, cada esbarzer, cada canyissar li duia olors d’estiu i rialles de Teresa, sentors de pell de préssec daurat, de galtes de poma i llavis de cirera, de Teresa jaient sobre l’herba, de Teresa amb el cos suat i esclatant com una fruita madura a cada mos, a cada dentada. En Ramon no li va dir mai que la deixava. La Teresa no li va dir mai que ja no l’estimava. Van viure plegats cinquanta-tres anys, esperant. La Teresa, esperant que en Ramon fugís. En Ramon, esperant que la Teresa li xiuxiuegés t’estimo a cau d’orella. Ara ja no van amb vespa. En Ramon seu al davant. Ella, ben ampla, és just a la seva esquena. Quan el cotxe s’atura, en Ramon té els ulls plorosos. Baixa amb dificultats perquè el menisc li falla i va una mica coix. En obrir la porta del darrere, gairebé al mateix lloc on va fer el primer petó a la Teresa, s’acosta al taüt lluent i, emocionat, el besa amb tendresa. Un sol manyac de ponent s’esllangueix damunt del campanar que, ara sí, els espia per última vegada.
 32. 32. AJUNTAMENT de quart Tel.: 972 469 171 Web: www.quart.cat e-mail: ajuntament@quart.cat Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h i els dimecres de 18.00h a 21.00h. MUSEU DE LA TERRISA Tel.: 972 469 370 Web: www.museuterrissa.cat e-mail: firadelaterrissa@quart.cat Horari: Dissabtes de 10.30h a 14.00h. i de 16.30h a 20.00h i Diumenges i festius de 10.00h a 15.00h LOCAL SOCIAL - SALA Miquel Pairolí Tel.: 972 469 073 Web: www.quart.cat e-mail: ajuntament@quart.cat Horari: De dilluns a divendres de 17.00h a 20.00 h PIJ - ESTACIÓ JOVE Tel.: 972 469 451 Web: www.quartjoventut.blogspot.com e-mail: joventut@quart.cat Horari: De dilluns a divendres de 16.30h a 20.30 h i els dimarts i dijous de 10.00h a 13.00h. RÀDIO QUART FM Tel.: 972 468 781 Web: www.quart.cat e-mail: radio@quart.cat Escola SANTA MARGARIDA Tel.: 972 469 381 Web: www.xtec.cat/ceipstamargarida e-mail: b7002922@xtec.cat. Escola 9d4t Tel.: 972 468 344 Web: blocs.xtec.cat/escolanovadequart e-mail: b7009242@xtec.cat LAR D’INFANTS LA BALDUFA Tel.: 972 468 117 Web: labaldufadequart.blogspot.com e-mail: baldufa.quart@gmail.com IVS VILABLAREIX Tel.: 972 406 005 Web: http://phobos.xtec.cat/ b7009205/ e-mail: iesdevilablareix@xtec.cat ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS Tel.: 972 213 262 e-mail: emg@girones.cat PAVELÓ POLIESPORTIU Tel.: 972468711 Horari: De dilluns a divendres de 17:00h a 21:00h. CAP Tel.: 972 189 045 Web: www.ias.cat i Mercat Setmanal de Quart Tots els diumenges al matí Borsa de treball municipal Fes-nos arribar el teu currículum a l'Estació jove (personalment o a joventut@quart.cat) o a les oficines municipals. Agenda d'activitats 30/03/12 Concert EMG 19.30 h. Església de Quart Presentació Llibre Ensenyar, aprendre, salvar-se 20h. Sala lectura Miquel Pairolí 14/04/12 Contes del Cel - Escenaris 18h. Local Social de Quart. Entrades anticipades a l'Ajuntament 3€ Entrada a taquilla 4€. 22/04/12 Festa del Roser 10h.Missa a l'església de Quart 14h.Dinar al Local Social de Quart 16h. Discomòvil (entrada gratuïta) La mujer Sola-Teat re 18 h - Local Social de Quart gratuït 23/04/12 Concert de Sant Jordi Coral Santa Margarida de Quart i Llambilles 18h. Museu de la Terrissa 28/04/12 Festival Insomni 23h al Local Social de Quart 5 i 6/05/12 XXII Fira Mercat de la Terrissa Catalana 03/06/12 Rodamón Cia Mumúsics Espectacle Clown gratuït Palol d'Onyar Telèfons i horaris d'interès

×