Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liquidació pressupost 2014

302 views

Published on

Liquidació pressupost 2014 Ajuntament de Manresa

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Liquidació pressupost 2014

 1. 1. Liquidació pressupost 2014 Manresa, 25 de març de 2014
 2. 2. Liquidació pressupost 2014  Resultat pressupostari ajustat:  2014: 2.577.754,09 €  2013: 3.931.936,20 €  Romanent de tresoreria (dèficit acumulat):  2014: -277.645,68 €  2013: -859.988,84 €  Reducció dèficit acumulat 2013: 582.343,16 €
 3. 3. -12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00  Dèficit acumulat (en M€): Moviment pressupostari -0,28 -5,11 -3,81 -8,80 -3,91 -3,49 -9,41 -0,86 -5,40 4,37 2,94 -0,27 2,79 2,29 1,98 3,59 0,58 0,39 0,80 0,04 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 4. 4. Moviment pressupostari  Romanent de tresoreria 2013: -859.988,84  +Resultat presupostari comptable 2.977.216,08  - Modificació de drets i obligacions -1.177.354,73  +Var. despeses finançament afectat 335.977,18  -Var. Provisió per insolvències -1.553.560,37 Romanent de tresoreria 2014: -277.645,68
 5. 5. Moviment pressupostari  Modificació de drets 2013 2014  Baixes de subvencions -281.657,96 € -354.591,12 €  Anul·lacions recaptació -494.359,44 € -267.505,49 €  Fallits de recaptació* -643.113,55 € -708.297,90 €  Modificació d’obligacions 245.882,49 € 153.039,78 €  TOTAL: -1.177.354,73 €
 6. 6. Moviment pressupostari  Anul·lacions de recaptació: Any Import (€) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60,1 213,11 744,09 3.751,54 3.906,10 474,40 5.199,92 41.985,98 47.671,28 163.498,97 TOTAL 267.505,49
 7. 7. Moviment pressupostari  Fallits de recaptació: Anys Import (€) IVTM IAE/TI IBI/ES/GU Plusvàlues Multes Altres 1996 28,46 100% 1997 29,88 100% 1998 30,02 100% 1999 29,73 100% 2000 29,87 100% 2001 40,16 25% 75% 2002 150,27 79% 21% 2003 981,07 74% 15% 11% 2004 2.363,38 34% 6% 52% 5% 2% 2005 2.196,22 69% 7% 11% 11% 3% 2006 5.757,79 40% 32% 12% 5% 4% 7% 2007 14.437,43 29% 16% 25% 3% 22% 6% 2008 23.809,91 31% 10% 23% 17% 19% 1% 2009 129.570,44 10% 2% 4% 1% 3% 80% 2010 125.742,32 36% 9% 8% 4% 32% 11% 2011 218.349,03 32% 5% 4% 7% 50% 4% 2012 119.419,50 52% 7% 4% 2% 28% 7% 2013 65.327,42 53% 4% 0% 1% 38% 3% Total 708.297,90 34% 6% 6% 4% 31% 19%
 8. 8. Moviment pressupostari  Variació de despeses amb finançament afectat  2014: 3.155.617,78 €  2013: 3.491.594,96 €  Actuacions destacades  Camí Vell de Rajadell  Accessos a la Cova  Passera Renfe Pont Vell  Pont Nou  Enderroc Pista Castell  TOTAL: 335.977,18 €
 9. 9. Moviment pressupostari  Variació de provisions per incidències (morosos):  2014: -7.093.587,70 €  2013: -5.539.164,14 €  TOTAL: -1.554.423,56
 10. 10. Moviment pressupostari  Provisió per insolvències 2013 2014  Deutes tributaris per cobrar 2013 4.132.424,16 5.785.878,81  4 i més 1.708.942,53 2.984.296,96  3-4 1.107.704,59 1.276.287,21  2-3 726.283,43 956.614,33  1-2 400.507,54 396.970,08  De l’exercici corrent 188.950,07 171.710,08  Deutes d’Administracions Públiques 662.208,64 563.177,55  Despeses Club Natació Manresa 744.531,34 744.531,34  TOTAL 5.539.164,14 7.093.587,70
 11. 11. Endeutament  Coeficient d’endeutament: 96,99% Per primer cop des de 2007 (92,65%), el coeficient d’endeutament se situa per sota del 100% 96,99% 92,65% 101,65% 111,68% 11,59% 118,45% 122,91% 104,88% 75,33% 71,30% 74,63% 76,95% 72,79% 61,26% 80,11% 104,54% 104,80% 98,83% 104,16% 107,14%
 12. 12.  Endeutament viu (31-12-2014): 69.844.806,94 € Endeutament 69, 84 67,15 73,41% 78,54 83,79 82,05 78,51 73,72 17,62 17,54 19,83 22,72 23,14 21,46 28,40 40,75 42,82 45,53 54,28 62,15 Per primer cop des de 2007 (67,15 M€) l’endeutament viu se situa per sota dels 70 milions d’euros.

×