Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pressupostos de 2015

6,591 views

Published on

Exposició feta en el plenari de 18 de desembre de 2014 pel debat sobre els pressupostos

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pressupostos de 2015

 1. 1. PRESSUPOSTOS 2015 Proposta Equip de Govern desembre de 2014
 2. 2. ELS CONDICIONANTS ■ Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust ■ Previsions ■ Noves necessitats ■ Pressupostos participatius
 3. 3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdors: estem esperant l’autorització d’Hisenda per la concertació del préstec que refinança el de proveïdors i que ens permetrà deixar sense efecte aquest pla d’ajust COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2015 un dèficit estructural del 0% Les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici anterior. A efectes pràctics: per a 2015, la "regla de la despesa" marca el tope en l'1,3%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l'1,3% respecte a l’any 2014.
 4. 4. 2.Previsions ■ A partir del comportament de les despeses de 2014: ■ reparació i conservació camins, barrancs i altres ■ reparació i conservació Finca Campell ■ reparació i conservació vehicles serveis municipals ■ normalització lingüística ■ promoció i foment del turisme ■ subvenció associacions culturals (cordà, Infotv) ■ subvenció associacions esportives ■ adquisició maquinària i instal·lacions ■ igualtat ■ Activitats culturals (FIO) ■ Consum d’aigua de diferents edificis municipals i vies públiques
 5. 5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents ■ De cara a 2015, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (enguany s’han portat a terme totes les actuacions de pressupostos participatius de 2014) : ■ Taxes vàries (confederació) ■ Clavegueram Monte Pedreguer ■ Adequació casa de cultura i trinquet per llicència ■ Espai Cultural, equipament (=) ■ Pont les Galgues (=) 2013 ■ Obres seu protecció civil ■ Obres de millora eficiència energètica ■ Contenciosos (la Solana) ■ Canvi vehicle serveis municipals ■ Cabina Rockòdrom ■ Activitats extraescolars ■ Subvenció cooperativa per cursets ■ Projecte centre interpretació i alberg ■ Rehabilitació Molinets ■ Rehabilitació barranc de les Fonts
 6. 6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) 1. Taller ocupació: 200.000 € 2. Ajudes socials: 38.000 € 3. Rockòdrom d’escalada: 30.000 € 4. Parc infantil (l’Alfàs): 15.000 € 5. Zona acampada: 5.000 € 6. Restauració assagador: 2.000 € 7. Plantació arbres: 20.398,23 € 8. Ampliació mur plaça Amistat: 19.390 € 9. Terrassa al bar del Poli: 14.000 € (enguany) 10. Aire condicionat aules de música: 20.000 € 11. Limitadors velocitat: 10.000 € 12. Zona tancada per a gossos: 10.000 € 13. Enllumenat poligon: 13.000 € 14. Ampliació centre social: 5.000 €
 7. 7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 401.788,23 € [en ajudes socials i foment de l’ocupació: 238.000 €, 75.000 + que en 2014, un 46%] Enguany el total ix superior als 350.000 € que hem barallat durant les reunions pels bons resultats econòmics, per poder traslladar una actuació a enguany i per haver ajustat les valoracions econòmiques per tal de poder incloure totes les propostes ciutadanes
 8. 8. LES DADES ■ Ingressos ■ Despeses
 9. 9. 1.Ingressos
 10. 10. Algunes dades d’interès ■ el Pressupost General de 2015 es presenta equilibrat ingressos=despeses ■ Fins 2013 s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un romanent negatiu ■ Es preveu augment d’ingressos per IBI, per tal com s’han donat 133 immmobles d’alta (la taxa segueix congelada a l’igual que totes les altres) ■ a tindre en compte que la important baixada d’enguany es deu a que no es pressuposten les contribucions especials pel clavegueram de la Solana (capítol 3), així com la no previsió de taller ocupació per a 2015 (capítol 4) ■ cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012, 2013 I 2014
 11. 11. 2.Despeses
 12. 12. Algunes dades d’interès ■ Les despeses de personal no experimenten cap increment, a excepció de l’actualització de triennis, ■ pugen totes aquelles partides que durant 2014 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, ■ atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es dediquen 238.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social havia pujat fa dos anys un 90%; enguany entre els dos conceptes es puja un 46%), ■ es dediquen 401.788,23 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, 162.788,23 més que en 2014 ■ Les despeses en bens i serveis (capítol 2) serien menors que en 2014, de no ser pel contenciós de la Solana (vora 290.000 €) ■ les despeses financeres (capítol 3) mantenen la important baixada de 2014, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat, i en refinançar a favor de l’Ajuntament el concertat per pagar proveïdors ■ el capítol 4 (transferències corrents) disminueix perquè per enguany no hi ha taller ocupació
 13. 13. Repartiment percentual ingressos CAPITOL 1 4.135.195,57 € CAPITOL 2 90.000,00 € CAPITOL 3 2.641.535,94 € CAPITOL 4 1.483.519,90 € CAPITOL 5 141.748,59 € CAPITOL 7 0,00 € CAPITOL 9 0,00 € CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES CAPÌTOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
 14. 14. Repartiment percentual despeses PRESSUPOST DE DESPESES, CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL, 2,320,021.95 €, 27% CAPITOL 2 -BENS CORENTS I SERVEIS 2.566.093,58 € CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES 119.112,22 € CAPITOL 4 - TRANSFERECIES CORRENTS 679.638,72 € CAPITOL 5 -FONS DE CONTINGENCIA 10.000,00 € CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS 2.166.183,34 € CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS 630.950,19 €
 15. 15. Proposta de Pressupost General per a 2015 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 18 de desembre de 2014

×