SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
PRESSUPOSTOS 2015
Proposta Equip de Govern
desembre de 2014
ELS CONDICIONANTS
■ Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust
■ Previsions
■ Noves necessitats
■ Pressupostos participatius
1.Estabilitat Pressupostària i pla
d’ajust
COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de
pagament a proveïdors: estem esperant l’autorització d’Hisenda
per la concertació del préstec que refinança el de proveïdors i que
ens permetrà deixar sense efecte aquest pla d’ajust
COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats
locals a tenir el 2015 un dèficit estructural del 0%
Les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de
finançament
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació
màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici
anterior.
A efectes pràctics:
per a 2015, la "regla de la despesa" marca el tope en l'1,3%: les
despeses no financeres no poden incrementar-se més de l'1,3%
respecte a l’any 2014.
2.Previsions
■ A partir del comportament de les despeses
de 2014:
■ reparació i conservació camins, barrancs i altres
■ reparació i conservació Finca Campell
■ reparació i conservació vehicles serveis municipals
■ normalització lingüística
■ promoció i foment del turisme
■ subvenció associacions culturals (cordà, Infotv)
■ subvenció associacions esportives
■ adquisició maquinària i instal·lacions
■ igualtat
■ Activitats culturals (FIO)
■ Consum d’aigua de diferents edificis municipals i vies
públiques
3.Noves necessitats i actuacions
pendents
■ De cara a 2015, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o
previsions municipals o les amplia (enguany s’han portat a terme totes les
actuacions de pressupostos participatius de 2014) :
■ Taxes vàries (confederació)
■ Clavegueram Monte Pedreguer
■ Adequació casa de cultura i trinquet per llicència
■ Espai Cultural, equipament (=)
■ Pont les Galgues (=) 2013
■ Obres seu protecció civil
■ Obres de millora eficiència energètica
■ Contenciosos (la Solana)
■ Canvi vehicle serveis municipals
■ Cabina Rockòdrom
■ Activitats extraescolars
■ Subvenció cooperativa per cursets
■ Projecte centre interpretació i alberg
■ Rehabilitació Molinets
■ Rehabilitació barranc de les Fonts
4.Propostes Pressupostos
Participatius (I)
1. Taller ocupació: 200.000 €
2. Ajudes socials: 38.000 €
3. Rockòdrom d’escalada: 30.000 €
4. Parc infantil (l’Alfàs): 15.000 €
5. Zona acampada: 5.000 €
6. Restauració assagador: 2.000 €
7. Plantació arbres: 20.398,23 €
8. Ampliació mur plaça Amistat: 19.390 €
9. Terrassa al bar del Poli: 14.000 € (enguany)
10. Aire condicionat aules de música: 20.000 €
11. Limitadors velocitat: 10.000 €
12. Zona tancada per a gossos: 10.000 €
13. Enllumenat poligon: 13.000 €
14. Ampliació centre social: 5.000 €
4.Propostes Pressupostos
Participatius (II)
TOTAL:
401.788,23 €
[en ajudes socials i foment de l’ocupació:
238.000 €, 75.000 + que en 2014, un 46%]
Enguany el total ix superior als 350.000 € que hem
barallat durant les reunions pels bons resultats
econòmics, per poder traslladar una actuació a
enguany i per haver ajustat les valoracions
econòmiques per tal de poder incloure totes les
propostes ciutadanes
LES DADES
■ Ingressos
■ Despeses
1.Ingressos
Algunes dades d’interès
■ el Pressupost General de 2015 es presenta equilibrat
ingressos=despeses
■ Fins 2013 s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un
romanent negatiu
■ Es preveu augment d’ingressos per IBI, per tal com s’han donat 133
immmobles d’alta (la taxa segueix congelada a l’igual que totes les
altres)
■ a tindre en compte que la important baixada d’enguany es deu a que
no es pressuposten les contribucions especials pel clavegueram de la
Solana (capítol 3), així com la no previsió de taller ocupació per a 2015
(capítol 4)
■ cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al
igual que va ocórrer en el pressupost de 2012, 2013 I 2014
2.Despeses
Algunes dades d’interès
■ Les despeses de personal no experimenten cap increment, a excepció de
l’actualització de triennis,
■ pugen totes aquelles partides que durant 2014 s’ha comprovat que eren
insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves,
■ atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es
dediquen 238.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social
havia pujat fa dos anys un 90%; enguany entre els dos conceptes es puja un
46%),
■ es dediquen 401.788,23 € a propostes del Programa de Pressupostos
Participatius, 162.788,23 més que en 2014
■ Les despeses en bens i serveis (capítol 2) serien menors que en 2014, de no
ser pel contenciós de la Solana (vora 290.000 €)
■ les despeses financeres (capítol 3) mantenen la important baixada de 2014, per
tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de
liquiditat, i en refinançar a favor de l’Ajuntament el concertat per pagar
proveïdors
■ el capítol 4 (transferències corrents) disminueix perquè per enguany no hi ha
taller ocupació
Repartiment percentual ingressos
CAPITOL 1
4.135.195,57 €
CAPITOL 2
90.000,00 €
CAPITOL 3
2.641.535,94 €
CAPITOL 4
1.483.519,90 €
CAPITOL 5
141.748,59 €
CAPITOL 7
0,00 €
CAPITOL 9
0,00 €
CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES
CAPÌTOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES
CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES
INGRESSOS
CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPITOL 5 - INGRESSOS
PATRIMONIALS
CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
Repartiment percentual despeses
PRESSUPOST DE
DESPESES, CAPITOL
1-DESPES. DE
PERSONAL,
2,320,021.95 €, 27%
CAPITOL 2 -BENS
CORENTS I SERVEIS
2.566.093,58 €
CAPITOL 3 -
DESPESES
FINANCERES
119.112,22 €
CAPITOL 4 -
TRANSFERECIES
CORRENTS
679.638,72 €
CAPITOL 5 -FONS DE
CONTINGENCIA
10.000,00 €
CAPITOL 6 -
INVERSIONS REALS
2.166.183,34 €
CAPITOL 9 - PASSIUS
FINANCERS
630.950,19 €
Proposta de Pressupost
General per a 2015 de
l’Ajuntament de Pedreguer
Presentat per l’equip de Govern
el 18 de desembre de 2014

More Related Content

What's hot

Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015adamgenis
 
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Núria Sasrous
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Ajuntament del Vallès
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
 
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)
Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)
Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)FC Barcelona
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesAjuntament de Barcelona
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Jordi Munell
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Ajuntament de Cubelles
 

What's hot (20)

Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015
 
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
 
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
 
Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012
 
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis TerritorialsIndicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
 
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
 
Programa leader 2016
Programa leader 2016Programa leader 2016
Programa leader 2016
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017
 
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
 
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)
Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)
Projecte Patrimonial nou Camp Nou (vessant econòmica)
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
 
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019
 

Similar to Pressupostos de 2015

Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalAjuntament de Pedreguer
 
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosPresentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosAjuntament de Figueres
 
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA BlanesAlternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA BlanesVictor Casas
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...CiU Rubí
 
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la RocaPla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Rocapsclaroca
 
Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014
Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014
Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014Ajuntament de Figueres
 
Presentació leader convocatòria 2014
Presentació leader convocatòria 2014Presentació leader convocatòria 2014
Presentació leader convocatòria 2014ADRCatCentral
 
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015Esteve Barrot
 
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01AjBerga
 
Proposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de Figueres
Proposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de FigueresProposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de Figueres
Proposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de FigueresAjuntament de Figueres
 
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)PACD Barcelona
 
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 

Similar to Pressupostos de 2015 (20)

20130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 201220130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 2012
 
Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipal
 
Liquidacio pressupost 2015_presentacio
Liquidacio pressupost 2015_presentacioLiquidacio pressupost 2015_presentacio
Liquidacio pressupost 2015_presentacio
 
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosPresentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
 
2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA BlanesAlternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
 
20141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 201520141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 2015
 
2014 powerpoint audiencia pública
2014 powerpoint audiencia pública2014 powerpoint audiencia pública
2014 powerpoint audiencia pública
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
 
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la RocaPla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
 
Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014
Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014
Roda de Premsa Consell d'Administració de Fisersa 31/03/2014
 
Presentació leader convocatòria 2014
Presentació leader convocatòria 2014Presentació leader convocatòria 2014
Presentació leader convocatòria 2014
 
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
Programa electoral CIU Viladecans 2011-2015
 
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
 
Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016
Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016
Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016
 
Proposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de Figueres
Proposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de FigueresProposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de Figueres
Proposta d'Ordenances Municipals 2016 de l'Ajuntament de Figueres
 
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
 
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
 
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
Jornada informativa de subvencions adreçades al Tercer Sector Ambiental 2020-...
 

Pressupostos de 2015

 • 1. PRESSUPOSTOS 2015 Proposta Equip de Govern desembre de 2014
 • 2. ELS CONDICIONANTS ■ Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust ■ Previsions ■ Noves necessitats ■ Pressupostos participatius
 • 3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdors: estem esperant l’autorització d’Hisenda per la concertació del préstec que refinança el de proveïdors i que ens permetrà deixar sense efecte aquest pla d’ajust COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2015 un dèficit estructural del 0% Les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici anterior. A efectes pràctics: per a 2015, la "regla de la despesa" marca el tope en l'1,3%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l'1,3% respecte a l’any 2014.
 • 4. 2.Previsions ■ A partir del comportament de les despeses de 2014: ■ reparació i conservació camins, barrancs i altres ■ reparació i conservació Finca Campell ■ reparació i conservació vehicles serveis municipals ■ normalització lingüística ■ promoció i foment del turisme ■ subvenció associacions culturals (cordà, Infotv) ■ subvenció associacions esportives ■ adquisició maquinària i instal·lacions ■ igualtat ■ Activitats culturals (FIO) ■ Consum d’aigua de diferents edificis municipals i vies públiques
 • 5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents ■ De cara a 2015, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (enguany s’han portat a terme totes les actuacions de pressupostos participatius de 2014) : ■ Taxes vàries (confederació) ■ Clavegueram Monte Pedreguer ■ Adequació casa de cultura i trinquet per llicència ■ Espai Cultural, equipament (=) ■ Pont les Galgues (=) 2013 ■ Obres seu protecció civil ■ Obres de millora eficiència energètica ■ Contenciosos (la Solana) ■ Canvi vehicle serveis municipals ■ Cabina Rockòdrom ■ Activitats extraescolars ■ Subvenció cooperativa per cursets ■ Projecte centre interpretació i alberg ■ Rehabilitació Molinets ■ Rehabilitació barranc de les Fonts
 • 6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) 1. Taller ocupació: 200.000 € 2. Ajudes socials: 38.000 € 3. Rockòdrom d’escalada: 30.000 € 4. Parc infantil (l’Alfàs): 15.000 € 5. Zona acampada: 5.000 € 6. Restauració assagador: 2.000 € 7. Plantació arbres: 20.398,23 € 8. Ampliació mur plaça Amistat: 19.390 € 9. Terrassa al bar del Poli: 14.000 € (enguany) 10. Aire condicionat aules de música: 20.000 € 11. Limitadors velocitat: 10.000 € 12. Zona tancada per a gossos: 10.000 € 13. Enllumenat poligon: 13.000 € 14. Ampliació centre social: 5.000 €
 • 7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 401.788,23 € [en ajudes socials i foment de l’ocupació: 238.000 €, 75.000 + que en 2014, un 46%] Enguany el total ix superior als 350.000 € que hem barallat durant les reunions pels bons resultats econòmics, per poder traslladar una actuació a enguany i per haver ajustat les valoracions econòmiques per tal de poder incloure totes les propostes ciutadanes
 • 10. Algunes dades d’interès ■ el Pressupost General de 2015 es presenta equilibrat ingressos=despeses ■ Fins 2013 s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un romanent negatiu ■ Es preveu augment d’ingressos per IBI, per tal com s’han donat 133 immmobles d’alta (la taxa segueix congelada a l’igual que totes les altres) ■ a tindre en compte que la important baixada d’enguany es deu a que no es pressuposten les contribucions especials pel clavegueram de la Solana (capítol 3), així com la no previsió de taller ocupació per a 2015 (capítol 4) ■ cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012, 2013 I 2014
 • 12. Algunes dades d’interès ■ Les despeses de personal no experimenten cap increment, a excepció de l’actualització de triennis, ■ pugen totes aquelles partides que durant 2014 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, ■ atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es dediquen 238.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social havia pujat fa dos anys un 90%; enguany entre els dos conceptes es puja un 46%), ■ es dediquen 401.788,23 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, 162.788,23 més que en 2014 ■ Les despeses en bens i serveis (capítol 2) serien menors que en 2014, de no ser pel contenciós de la Solana (vora 290.000 €) ■ les despeses financeres (capítol 3) mantenen la important baixada de 2014, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat, i en refinançar a favor de l’Ajuntament el concertat per pagar proveïdors ■ el capítol 4 (transferències corrents) disminueix perquè per enguany no hi ha taller ocupació
 • 13. Repartiment percentual ingressos CAPITOL 1 4.135.195,57 € CAPITOL 2 90.000,00 € CAPITOL 3 2.641.535,94 € CAPITOL 4 1.483.519,90 € CAPITOL 5 141.748,59 € CAPITOL 7 0,00 € CAPITOL 9 0,00 € CAPITOL 1- IMPOSTOS DIRECTES CAPÌTOL 2-IMPOSTOS INDIRECTES CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS CAPITOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
 • 14. Repartiment percentual despeses PRESSUPOST DE DESPESES, CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL, 2,320,021.95 €, 27% CAPITOL 2 -BENS CORENTS I SERVEIS 2.566.093,58 € CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES 119.112,22 € CAPITOL 4 - TRANSFERECIES CORRENTS 679.638,72 € CAPITOL 5 -FONS DE CONTINGENCIA 10.000,00 € CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS 2.166.183,34 € CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS 630.950,19 €
 • 15. Proposta de Pressupost General per a 2015 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 18 de desembre de 2014