SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
PRESSUPOSTOS 2017
Proposta Equip de Govern
desembre de 2017
ELS CONDICIONANTS
■ Llei Estabilitat Pressupostària i Regla de la
Despesa
■ Previsions
■ Noves necessitats
■ Pressupostos participatius
1.Estabilitat Pressupostària i Regla de
la despesa
COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats
locals a tenir el 2017 un dèficit estructural del 0%
Les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de
finançament.
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació
màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici
anterior.
A efectes pràctics:
per a 2017, la "regla de la despesa" marca el tope en el 2,2%: les
despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,2%
respecte a l’any 2016.
2.Previsions
■ A partir del comportament de les despeses de
2016:
■ reparació i conservació vies públiques, inst. esportives, edificis
municipals (-)
■ Reparació i conservació maquinària i instal·lacions
■ Reparació i conservació vehicles serveis municipals
■ Protecció civil
■ Servei grua
■ Despeses jurídiques (-)
■ Activitats extraescolars (drons, mice, jornada contínua, tallers...)
■ Programació activitats culturals
■ Festes populars (fira gastr, fira, llums nadal)
■ Escoles esportives
■ Foment medi ambient
■ Igualtat
■ Promoció i foment del turisme
■ Participació ciutadana
■ Dietes de càrrecs i personal (-)
■ Publicacions (documental, testimonis guerra civil)
■ Aportacions consorcis, entitats, instit. Socials (proem-aid), etc.
3.Noves necessitats i actuacions
pendents
■ De cara a 2017, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o
previsions municipals o les amplia (pressupostos participatius
anteriors):
■ Conserge d’instal·lacions esportives, que en 2016 estava pressupostat sols
6 mesos, passa a contractar-se tot l’any, així com un nou conserge per a
edificis culturals.
■ Remuneració en metàl·lic, d’una part de les extres de la policia local
■ Reparació gàbia cordà
■ Consums aigua edificis municipals
■ Manteniment vinfopol
■ Servei recollida animals (refugi)
■ Cursos medi ambient i agricultura
■ Aportació consorci abastiment aigües Marina alta
■ Adquisició patrimoni
■ Zona acampada (participatius 2015)
■ Pluvials (participatius 2016)
■ Condicionament entrades poble (participatius 2016)
■ Maquinària gimnàs i lona trinquet
■ Adquisició mobiliari (nau nova)
■ Espai oci gossos
■ Adequar corral bous
■ Rehabilitació antiga Banca Comes (obra a executar per la Diputació)
■ Obra Espai Cultural (obra a executar per la Diputació)
4.Propostes Pressupostos
Participatius (I)
1. Cobrir plaça amistat: 60.000 €
2. Obres de millora camí assegador Oquins: 30.000 €
3. Reforestar muntanya: 15.000 €
4. Parcs Infantils: 80.000 €
5. Ampliació gimnàs: 85.000 €
4.Propostes Pressupostos
Participatius (II)
TOTAL:
270.000 €
[160.000 consignats al 100% als pressupostos i 110.000 ampliables per
anar a càrrec del romanent de la liquidació del pressupost 2016 per
obres financerament sostenibles]
Enguany hem tornat a separar dels pressupostos participatius el
que en altres edicions es dedicava a foment de l’ocupació i
benestar social, ja que s’hi ha assignat una partida concreta:
200.000 € pel taller ocupació i 23.000 € per a benestar social -és
a dir, que, comparat al que s’ha dedicat altres anys, enguany pujaria a 493.000 €]
LES DADES
■ Ingressos
■ Despeses
1.Ingressos
Cap Denominació Pressupost 2016 Pressupost 2017
2017/
2016
EUROS % EUROS % %
A) OPERACIONS NO FINANCERES
8.277.000,00 100 8.060.000,00 100 -2,62
A.1 OPERACIONS CORRENTS 8.277.000,00 100,00 8.060.000,00 100 -2,62
1 Impostos directes 4.137.760,65 49,99 3.932.443,18 48,79 -4,96
2 Impostos indirectes 80.000,00 0,97 95.000,00 1,18 18,75
3 Taxes, preus públics i altres ingressos
2.247.285,43 27,15 2.401.688,45 29,80 6,87
4 Transferències corrents 1.662.635,89 20,09 1.455.367,34 18,06 -12,47
5 Ingressos patrimonials 149.318,03 1,80 175.501,03 2,18 17,54
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL
0,00 0,00 0 0,00 0
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0
7 Transferència de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
B) OPERACIONS FINANCERES
0,00 0 0
8 Actius financers 0,00 0
9 Passius financers 0,00 0
TOTAL INGRESSOS 8.277.000,00 8.060.000,00 -2,62
Algunes dades d’interès
■ el Pressupost General de 2017 es presenta equilibrat
ingressos=despeses
■ Els impostos directes representen el 48,79% del pressupost
d’ingressos i entre ells cal d’estacar l’IBI que es la principal financiació
ja que representa el 39,98 % del total del pressupost.
■ El capítol 3 experimenta un increment del 6,87 % respecte a l’exercici
anterior que corresponen a la inclusió dels ingressos per quota de
manteniment de la xarxa d’aigua potable que es factura a Amjasa.
■ En aquest exercici, a diferència de l’anterior, no tenim concedit cap
taller d’ocupació en el capítol 4.
■ Tenim 265.000 € menys d’ingressos que a 2016
■ cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al
igual que ocorre des de l’exercici 2012.
■ Pendent d’ingrés Fons Local, a l’espera de que la Generalitat aprove
els seus pressupostos i es conega la quantia que correspondrà a esta
Entitat.
■ Es pretén fer front a Despeses financerament sostenibles amb la
liquidació del pressupost de 2016
2.Despeses
Cap. Denominació Pressupost 2016 Pressupost 2017
2017/
2016
EUROS % EUROS % %
A) OPERACIONS NO FINANCERES
7.712.373,60 93,18
7.585.981,39 94,12 -1,64
A.1 OPERACIONS CORRENTS 5.796.981,77 70,04 5.802.174,49 71,99 0,09
1 Despeses Personal 2.410.343,37 29,12 2.447.989,27 30,37 1,56
2
Despeses corrents en béns i servicis
2.380.299,89 28,76 2.541.730,19 31,54 6,78
3 Despeses financers 57.057,92 0,69 41.996,46 0,52 -26,40
4 Transferències corrents 915.280,59 11,06 740.458,57 9,19 -19,10
5
Fons de Contingència i altres Imprevistos
34.000,00 0,41
30.000,00 0,37 -11,76
A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 1.915.391,83 23,14 1.783.806,90 22,13 -6,87
6 Inversions reals 1.850.391,83 22,36 1.556.000,00 19,31 -15,91
7 Transferències de capital 65.000,00 0,79 227.806,90 2,83 250,47
B) OPERACIONS FINANCERES
564.626,39 6,82
474.018,61 5,88 -16,05
8 Actius financers 0 0,00 0 0,00
9 Passius financers 564.626,39 6,82 474.019,61 5,88 -16,05
TOTAL DESPESES 8.277.000,00 8.060.000,00 -2,62
Algunes dades d’interès I
■ Les despeses de personal experimenten un increment de l’1,56 %, s’ha
pressupostat l’1% a l’igual que l’any passat, prevenint dit increment, en
els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, a més de la
previsió d’una plaça de conserge nou per a instal·lacions culturals I el
mig any mes, del conserge d’instal·lacions esportives que en el
pressupost de 2016 s’havia pressupostat sols per sis mesos.
■ pugen totes aquelles partides que durant 2015 s’ha comprovat que
eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, i s’han
disminuit aquelles que no han arribat a gastar-se.
■ Les ajudes socials i foment de l’ocupació formen part del Pressupost
(241.000 €) pero no estan incloses en el Pressupostos Participatius
com els darrers dos anys.
■ Es dediquen 160.000 € (270.000 si comptem l’acondicionament del
cami fitant amb l’autopista I la millora integral dels parcs infantils) a
propostes del Programa de Pressupostos Participatius
Algunes dades d’interès II
■ Les despeses en bens i serveis (capítol 2) han incrementat respecte a
2016 un 6,78 %, destacant l’increment del contracte de les escoles
esportives, transport I eliminació de residus, s’ha inclòs també la
despesa de la reforestació, inclosa en els pressupostos participatius
■ les despeses financeres (capítol 3) segueixen baixant respecte als anys
anteriors, a conseqüència d’anar amortitzant I no contractar nous
préstecs, així com per la baixada dels tipus d’interés
■ el capítol 4 (transferències corrents) no comptem aquest any en un
taller d’ocupació
■ Despeses financerament sostenibles que s’acometran amb la liquidació
del pressupost 2016: acondicionament casa de cultura, pluvials,
aslfaltat Oquins, millora entrades del poble, parc nou Alfàs, parcs
infantils
■ Permuta escorxador amb la residència
Repartiment ingressos
3,932,443.18 €
95,000.00 €
2,401,688.45 €
1,455,367.34 €
175,501.03 €
CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAPÌTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES
INGRESSOS
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPITOL 5 - INGRESSOS
PATRIMONIALS
Repartiment despeses
2,447,989.27 €
2,541,730.19 €
41,996.46 €
740,458.57 €
30.000,00
€
1,556,000.00 €
227,806.90 €
474,019.61 €
CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL
CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I
SERVEIS
CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPITOL 5- FONS DE
CONTINGENCIA I ALTRES
IMPREVISTOS
CAPITOL 6- INVERSIONS REALS
CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
Proposta de Pressupost
General per a 2017 de
l’Ajuntament de Pedreguer
Presentat per l’equip de Govern
el 29 de desembre de 2016

More Related Content

What's hot

Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Ajuntament de Teià
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015adamgenis
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
 
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Núria Sasrous
 
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaAjBerga
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Ajuntament del Vallès
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesAjuntament de Barcelona
 

What's hot (20)

Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
Presentació Power Point d'Hisenda a la Audiència pública de juny de 2013
 
Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012Audiència pública pressupost 2012
Audiència pública pressupost 2012
 
Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015Assemblea alfou 2015
Assemblea alfou 2015
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de BergaPresentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
 
Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012Indicadors de la gestió 2012
Indicadors de la gestió 2012
 
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2022 (aprovació inicial)
 
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
 
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis TerritorialsIndicadors 2009 - Serveis Territorials
Indicadors 2009 - Serveis Territorials
 
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
 
Pressupostos 2010 - Proposta inicial
Pressupostos 2010 - Proposta inicialPressupostos 2010 - Proposta inicial
Pressupostos 2010 - Proposta inicial
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017
 
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015Modificacions reforma fiscal juliol 2015
Modificacions reforma fiscal juliol 2015
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de BergaPresentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
Presentació dels pressupostos 2015 Ajuntament de Berga
 
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
Proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2015
 
Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010Resum proposta pressupost 2010
Resum proposta pressupost 2010
 
Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011Indicadors de gestió 2011
Indicadors de gestió 2011
 
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les PlanesSSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
SSTG: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
 
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaIndicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
 

Similar to Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer

Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Jordi Munell
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Ajuntament de Barcelona
 
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01AjBerga
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Ajuntament de Cubelles
 
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosPresentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosAjuntament de Figueres
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...CiU Rubí
 
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxPacoSantanaLopez
 
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la RocaPla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Rocapsclaroca
 
Presentació pressupost general exercici 2015
Presentació pressupost general exercici 2015Presentació pressupost general exercici 2015
Presentació pressupost general exercici 2015Jose Polo Claveria
 

Similar to Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer (20)

Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
 
Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016
 
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
Presentació pressupostos Ajuntament de Berga 2014_ 15/01
 
20130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 201220130611 liquidació 2012
20130611 liquidació 2012
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019
 
Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016
Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016
Presentacio de la_liquidacio_del_pressupost_2016
 
Alternativa a pressupost 2013
Alternativa a pressupost 2013Alternativa a pressupost 2013
Alternativa a pressupost 2013
 
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostosPresentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
Presentació Ordenances Fiscals 2018 - Congelació de les taxes i impostos
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
 
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
Butlletí El Comú - Núm. 8 - Gener 2017
 
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la RocaPla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
Pla dAusteritat i Rigor en la Gestió Econòmica de l'Ajuntament de la Roca
 
Presentació pressupost general exercici 2015
Presentació pressupost general exercici 2015Presentació pressupost general exercici 2015
Presentació pressupost general exercici 2015
 
2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost2013 presentació pública del pressupost
2013 presentació pública del pressupost
 
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
20141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 201520141023 presentació pressupost 2015
20141023 presentació pressupost 2015
 
Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupost 2016Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupost 2016
 

Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer

 • 1. PRESSUPOSTOS 2017 Proposta Equip de Govern desembre de 2017
 • 2. ELS CONDICIONANTS ■ Llei Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa ■ Previsions ■ Noves necessitats ■ Pressupostos participatius
 • 3. 1.Estabilitat Pressupostària i Regla de la despesa COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2017 un dèficit estructural del 0% Les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament. COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici anterior. A efectes pràctics: per a 2017, la "regla de la despesa" marca el tope en el 2,2%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,2% respecte a l’any 2016.
 • 4. 2.Previsions ■ A partir del comportament de les despeses de 2016: ■ reparació i conservació vies públiques, inst. esportives, edificis municipals (-) ■ Reparació i conservació maquinària i instal·lacions ■ Reparació i conservació vehicles serveis municipals ■ Protecció civil ■ Servei grua ■ Despeses jurídiques (-) ■ Activitats extraescolars (drons, mice, jornada contínua, tallers...) ■ Programació activitats culturals ■ Festes populars (fira gastr, fira, llums nadal) ■ Escoles esportives ■ Foment medi ambient ■ Igualtat ■ Promoció i foment del turisme ■ Participació ciutadana ■ Dietes de càrrecs i personal (-) ■ Publicacions (documental, testimonis guerra civil) ■ Aportacions consorcis, entitats, instit. Socials (proem-aid), etc.
 • 5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents ■ De cara a 2017, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (pressupostos participatius anteriors): ■ Conserge d’instal·lacions esportives, que en 2016 estava pressupostat sols 6 mesos, passa a contractar-se tot l’any, així com un nou conserge per a edificis culturals. ■ Remuneració en metàl·lic, d’una part de les extres de la policia local ■ Reparació gàbia cordà ■ Consums aigua edificis municipals ■ Manteniment vinfopol ■ Servei recollida animals (refugi) ■ Cursos medi ambient i agricultura ■ Aportació consorci abastiment aigües Marina alta ■ Adquisició patrimoni ■ Zona acampada (participatius 2015) ■ Pluvials (participatius 2016) ■ Condicionament entrades poble (participatius 2016) ■ Maquinària gimnàs i lona trinquet ■ Adquisició mobiliari (nau nova) ■ Espai oci gossos ■ Adequar corral bous ■ Rehabilitació antiga Banca Comes (obra a executar per la Diputació) ■ Obra Espai Cultural (obra a executar per la Diputació)
 • 6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) 1. Cobrir plaça amistat: 60.000 € 2. Obres de millora camí assegador Oquins: 30.000 € 3. Reforestar muntanya: 15.000 € 4. Parcs Infantils: 80.000 € 5. Ampliació gimnàs: 85.000 €
 • 7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 270.000 € [160.000 consignats al 100% als pressupostos i 110.000 ampliables per anar a càrrec del romanent de la liquidació del pressupost 2016 per obres financerament sostenibles] Enguany hem tornat a separar dels pressupostos participatius el que en altres edicions es dedicava a foment de l’ocupació i benestar social, ja que s’hi ha assignat una partida concreta: 200.000 € pel taller ocupació i 23.000 € per a benestar social -és a dir, que, comparat al que s’ha dedicat altres anys, enguany pujaria a 493.000 €]
 • 9. 1.Ingressos Cap Denominació Pressupost 2016 Pressupost 2017 2017/ 2016 EUROS % EUROS % % A) OPERACIONS NO FINANCERES 8.277.000,00 100 8.060.000,00 100 -2,62 A.1 OPERACIONS CORRENTS 8.277.000,00 100,00 8.060.000,00 100 -2,62 1 Impostos directes 4.137.760,65 49,99 3.932.443,18 48,79 -4,96 2 Impostos indirectes 80.000,00 0,97 95.000,00 1,18 18,75 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.247.285,43 27,15 2.401.688,45 29,80 6,87 4 Transferències corrents 1.662.635,89 20,09 1.455.367,34 18,06 -12,47 5 Ingressos patrimonials 149.318,03 1,80 175.501,03 2,18 17,54 A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0 0,00 0 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0 7 Transferència de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 0 0 8 Actius financers 0,00 0 9 Passius financers 0,00 0 TOTAL INGRESSOS 8.277.000,00 8.060.000,00 -2,62
 • 10. Algunes dades d’interès ■ el Pressupost General de 2017 es presenta equilibrat ingressos=despeses ■ Els impostos directes representen el 48,79% del pressupost d’ingressos i entre ells cal d’estacar l’IBI que es la principal financiació ja que representa el 39,98 % del total del pressupost. ■ El capítol 3 experimenta un increment del 6,87 % respecte a l’exercici anterior que corresponen a la inclusió dels ingressos per quota de manteniment de la xarxa d’aigua potable que es factura a Amjasa. ■ En aquest exercici, a diferència de l’anterior, no tenim concedit cap taller d’ocupació en el capítol 4. ■ Tenim 265.000 € menys d’ingressos que a 2016 ■ cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que ocorre des de l’exercici 2012. ■ Pendent d’ingrés Fons Local, a l’espera de que la Generalitat aprove els seus pressupostos i es conega la quantia que correspondrà a esta Entitat. ■ Es pretén fer front a Despeses financerament sostenibles amb la liquidació del pressupost de 2016
 • 11. 2.Despeses Cap. Denominació Pressupost 2016 Pressupost 2017 2017/ 2016 EUROS % EUROS % % A) OPERACIONS NO FINANCERES 7.712.373,60 93,18 7.585.981,39 94,12 -1,64 A.1 OPERACIONS CORRENTS 5.796.981,77 70,04 5.802.174,49 71,99 0,09 1 Despeses Personal 2.410.343,37 29,12 2.447.989,27 30,37 1,56 2 Despeses corrents en béns i servicis 2.380.299,89 28,76 2.541.730,19 31,54 6,78 3 Despeses financers 57.057,92 0,69 41.996,46 0,52 -26,40 4 Transferències corrents 915.280,59 11,06 740.458,57 9,19 -19,10 5 Fons de Contingència i altres Imprevistos 34.000,00 0,41 30.000,00 0,37 -11,76 A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 1.915.391,83 23,14 1.783.806,90 22,13 -6,87 6 Inversions reals 1.850.391,83 22,36 1.556.000,00 19,31 -15,91 7 Transferències de capital 65.000,00 0,79 227.806,90 2,83 250,47 B) OPERACIONS FINANCERES 564.626,39 6,82 474.018,61 5,88 -16,05 8 Actius financers 0 0,00 0 0,00 9 Passius financers 564.626,39 6,82 474.019,61 5,88 -16,05 TOTAL DESPESES 8.277.000,00 8.060.000,00 -2,62
 • 12. Algunes dades d’interès I ■ Les despeses de personal experimenten un increment de l’1,56 %, s’ha pressupostat l’1% a l’igual que l’any passat, prevenint dit increment, en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, a més de la previsió d’una plaça de conserge nou per a instal·lacions culturals I el mig any mes, del conserge d’instal·lacions esportives que en el pressupost de 2016 s’havia pressupostat sols per sis mesos. ■ pugen totes aquelles partides que durant 2015 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, i s’han disminuit aquelles que no han arribat a gastar-se. ■ Les ajudes socials i foment de l’ocupació formen part del Pressupost (241.000 €) pero no estan incloses en el Pressupostos Participatius com els darrers dos anys. ■ Es dediquen 160.000 € (270.000 si comptem l’acondicionament del cami fitant amb l’autopista I la millora integral dels parcs infantils) a propostes del Programa de Pressupostos Participatius
 • 13. Algunes dades d’interès II ■ Les despeses en bens i serveis (capítol 2) han incrementat respecte a 2016 un 6,78 %, destacant l’increment del contracte de les escoles esportives, transport I eliminació de residus, s’ha inclòs també la despesa de la reforestació, inclosa en els pressupostos participatius ■ les despeses financeres (capítol 3) segueixen baixant respecte als anys anteriors, a conseqüència d’anar amortitzant I no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d’interés ■ el capítol 4 (transferències corrents) no comptem aquest any en un taller d’ocupació ■ Despeses financerament sostenibles que s’acometran amb la liquidació del pressupost 2016: acondicionament casa de cultura, pluvials, aslfaltat Oquins, millora entrades del poble, parc nou Alfàs, parcs infantils ■ Permuta escorxador amb la residència
 • 14. Repartiment ingressos 3,932,443.18 € 95,000.00 € 2,401,688.45 € 1,455,367.34 € 175,501.03 € CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES CAPÌTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
 • 15. Repartiment despeses 2,447,989.27 € 2,541,730.19 € 41,996.46 € 740,458.57 € 30.000,00 € 1,556,000.00 € 227,806.90 € 474,019.61 € CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPITOL 5- FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS CAPITOL 6- INVERSIONS REALS CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
 • 16. Proposta de Pressupost General per a 2017 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 29 de desembre de 2016