Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Administración electrónica y plan de ajuste (Ayuntamiento de Alzira)

297 views

Published on

Administración electrónica y plan de ajuste (Ayuntamiento de Alzira) Ayuntamiento Alzira,Alzira, Ponencia, Ajuntament Alzira, Ayuntamiento Alzira, Administración Electrónica, Open Government, Ayuntamiento Digital

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Administración electrónica y plan de ajuste (Ayuntamiento de Alzira)

 1. 1. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 1 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Administració electrònica i Pla d’Ajust Aspectes econòmics dels processos de modernització
 2. 2. Índex Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 2 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències Addenda. Procediment excepcional de pagament a proveïdors: exemple d’ús de les TIC en la gestió 2. L’economia de l’e-Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e-Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: compensació de deutes
 3. 3. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 3 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda ¿Quin és l’origen? El Reial Decret-lley 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. ¿I l’objectiu? Aconseguir que l’Administració Local paguen els seus deutes amb proveïdors anteriors a l’1 de gener de 2012, amb la finalitat de fer aplegar un baló d’oxigen al teixit empresarial. Per a això imposa un model de sanetjament financer tutelat i obligatori per al sector públic local. … Finalment El Reial Decret-lley 7/2012, de 9 de març, crea el Fons per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors. 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Un exemple pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 4. 4. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 4 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Operació d’endeutament Este mecanisme de finançament comporta una operació d’endeutament a llarg termini (deu anys) i l’obligació per part de les entitats locals d’aprovar un pla d’ajust, que deuria respondre a uns criteris bàsics a l’objecte de garantir la sostenibilitat financera de l’operació. Este pla d’ajust havia de ser valorat favorablement pel MHAP per a que fora autoritzada la concertació de la nova operació de crèdit. 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 5. 5. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 5 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Contingut (o exigències?) del Pla d’Ajust L’article 7 del RDL 4/2012 estableix el contingut del pla d’ajust, que <<deurà ser la referència ineludible per a l’elaboració dels pressupostos generals>> de l’ajuntament, mentres dure l’amortització de l’operació d’endeutament: a) Recollir ingressos corrents suficients per a finançar les despeses corrents i l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la que es formalitza en el marc del RDL. b) Les previsions d’ingressos corrents que continguen, deuran ser consistents amb l’evolució dels ingressos efectivament obtinguts en els exercicis de 2009 a 2011. c) Un adequat finançament dels servicis públics prestats mitjançant taxes o preus públics, per al que deuran incloure informació suficient del cost dels servicis públics i el seu finançament. d) Recollir la descripció i el calendari d’aplicació de las reformes estructurals que es vagen a implementar, així com les mesures de reducció de càrregues administratives a ciudatans i empreses que es vagen a adoptar. El pla d’ajust elaborat per l’ajuntament fou favorablement valorat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques (MHAP), el passat 30 d’abril. 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 6. 6. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 6 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Contingut del Pla d’Ajust ─continuació─ d) Recollir la descripció i el calendari d’aplicació de les reformes estructurals que es vagen a implementar, així com les mesures de reducció de càrregues administratives a ciudatans i empreses que es vagen a adoptar. 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 7. 7. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 7 Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Els processos de modernització electrònica son per a les entitats locals... ¿Una oportunitat?: No ¿Una obligació?: Sí ¿Una necessitat?: També 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 8. 8. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 8 Una obligació La llei 11/2007, de 22 de juny, d’acces electrònic dels ciutadans als servicis públics, a la vegada que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l’administració per mitjants electrònics, es situa en un camí en el que s’avança en: <<la implantació d’una cultura de transparència que imposa la modernització de l’administració, la reducció de càrregues burocràtiques i l’ús dels mitjans electrònics per a facilitar la participació, la transparència i l’acces a la informació>>. I també una necessitat L’actual crisis econòmica ha posat de manifest la necessitat d’augmentar la productivitat del país, tant del capital físic i humà, com de les Administracions Públiques. 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 9. 9. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Este quadre procedeix del Plan de Implantación de la Ley 11/2007, elaborat per Elena Martí 9 Línees estratègiques d’implantació de la administració electrònica 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 10. 10. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Este cuadro procede del Plan de Implantación de la Ley 11/2007, elaborada por Elena Martí 10 Línees estratègiques d’implantació de l’administració electrònica 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 11. 11. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agent SC Es tracta d’una aplicació electrònica que permet un accés ràpid a les bases de dades d’altres AAPP, i consultar DNI’s, dades tributaris i de la Seguretat Social, de vehicles, etc., i sent la finalitat reduir les càrregues administratives tant a la ciutadania i a les empreses com a la pròpia administració. Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 11 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 12. 12. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agent SC ─continuació─ Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 12 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 13. 13. Ajuntament d’ALZIRA economía i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agent SC ─continuació─ Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 13 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 14. 14. Ajuntament d’ALZIRA economía i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agent SC ─continuació─ Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 14 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 15. 15. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agent SC ─continuació─ Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 15 CSV:8SQ3FT1B4AKG1GEQ(verificableenhttps://www.sedecatastro.gob.es) 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemple pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 16. 16. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agent SC ─continuació─ Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 16 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 17. 17. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Reducció de càrregues administratives: l’agente SC ─continuació─ Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 17 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 18. 18. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 18 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge a Ítaca 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes VIATGE A ÍTACA Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences.El vaixell: la sol·licitud d’un MOSCÓS Comença el viatge: per a recollir la firma del cap del servici Segueix el viatge al registre d’entrada Del registre al departament de RRHH Firma del regidor delegat del Servici Comença el viatge de tornada “Vuelta” al cap del servici (un altra firma) I… Altra vegada a RRHH ¡per fi s’ha acabat el viatge! La sol·licitud torna al interessat Ítaca t'ha donat el bell viatge, sense ella no hauries sortit de “moscoso”
 19. 19. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 19 Compensació de deutes amb proveïdors Es tracta d’una aplicació desenvolupada pel Departament d’informàtica per als de comptabilitat i recaptació, que permet compensar factures pendents de pagament d’un proveïdor amb deutes que el mateix tinga amb l’ajuntament per rebuts o liquidacions. L’aplicació <<creua>> les ordenes de pagament a proveïdors amb els deutes pendents. Si el proveïdor te un deute pendent amb l’ajuntament, la transferència de pagament queda bloquejada, i el programa remet un avís a recaptació, per si procedeix realitzar una compensació d’ofici. Año Mes Importe Compensado, € 2011 Octubre 161,88 Noviembre 16.915,28 Diciembre 26.532,43 2012 Febrero 2.697,22 Marzo 1.047,49 Abril 3.959,29 Mayo 2.574,02 Junio 2.487,14 Julio 7.349,50 Septiembre 2.917,87 Octubre 1.122,16 67.764,28 1.Pla d’Ajust 1.1. ¿Què és i què pretén? 1.2. Nova operació de crèdit 1.3. Contingut i exigències 2. L’economia de l’e- Administració 2.1. Objectius 2.2. L’e- Ajuntament 2.3. Exemples pel costat dels costos: l’agent SC i el viatge de Marco Polo 2.4. Un exemple pel costat dels ingressos: Compensació de Deutes
 20. 20. Ajuntament d’ALZIRA economia i hisenda Isabel Carrasco, Jesús Velarde, Jordi Vila 20 ¡Açò ha segut tot, amics! Gràcies per la vostra atenció

×