Sten Luiga

849 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sten Luiga

 1. 1.
 2. 2. Äriõigus ja Investeerimisprotsess<br />Sten Luiga<br />Advokaadibüroo LMHB vanempartner<br />6.märts 2010<br />
 3. 3. Loengu sisu<br />Asutamine<br />Juhtimine<br />Osanike leping (SHA)<br />Investeerimisprotsess<br />Lepingueelsed läbirääkimised<br />Audit (DueDiligence)<br />Müügitehing (SPA)<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />3<br />
 4. 4. ASUTAMINE<br />https://ettevotjaportaal.rik.ee<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />4<br />
 5. 5. JUHTIMINE<br />
 6. 6. Juhatuse põhikohustused<br />Kohustus juhtida ja esindada seltsi (§180 lg 1)<br />Kohustus pidada kinni nõukogu seaduslikest korraldustest (§180 lg 4)<br />Kohustus juhtida korraliku ettevõtja hoolsusega<br />(§187 lg 1)<br />Kohustus korraldada raamatupidamist (§183)<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />6<br />
 7. 7. Hoolsuskohustus<br />Hoolsuskohustus – juhtorgani liikmel lasub kohustus tegutseda oma ülesannete täitmisel heas usus (viisil, mis tema parimate kavatsuste kohaselt on juriidilise isiku parimates huvides) ja hoolsusega, mida tavapäraselt arukas inimene näitaks üles sarnases ametis sarnastel asjaoludel<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />7<br />
 8. 8. Näiteid hoolsuskohustuse rikkumisest<br />Raamatupidamine korrast ära – maksusanktsioonid maksuametilt<br />Trahvid ja viivised, mis ei tulene objektiivsest majandusolukorrast<br />Töötajate nõuded ebaõigetest ja kiiruga vormistatud vabastamisest <br />Kahju vara kaotusest, kui juhatuse liikme võimuses oleks olnud neid ära hoida<br />Saamata jäänud tulu, kui juhatuse liige oleks pidanud seda võimalust nägema<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />8<br />
 9. 9. Lojaalsuskohustus<br />Lojaalsuskohustus ehk aususe kohustus – õigusnormid keelavad juhtorgani liikmel kasutada oma positsiooni isikliku kasu saamiseks juriidilise isiku arvel (kasu ei pea olema ainult materiaalne)<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />9<br />
 10. 10. Näiteid lojaalsuskohustuse rikkumisest<br />Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes enda huvidest (huvide konflikt)<br />Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes emaettevõtte huvidest (kartis töölt vabastamist, tahtis säilitada hüvesid)<br />Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes ühe aktsionäri huvidest<br />Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes nõukogu liikmete survest<br />Juhatuse liige tegi otsuse lähtudes oma tulevase tööandja huvidest<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />10<br />
 11. 11. OSANIKE LEPING<br />
 12. 12. SHA - põhielemendid<br />Tegutsemispõhimõtted, eesmärk, väärtused (!)<br />Juhtimine ja hääletamine<br />Konkreetse aktsionäri / vähemusaktsionäri kaitse<br />Tehingud seotud osapooltega/tehingud turutingimustel/ tegevuspiirangud<br />Optsioonid (calloption / putoption)<br />Ostueesõigus<br />Osaluse külmutamine (lock-up)<br />Koosmüügiõigus ja -kohustus (drag / tagalong)<br />Dividendipoliitika<br />Vaidlused / vastutus<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />12<br />
 13. 13. Ühinguõiguslikud aspektid<br />Nõukogu ja juhatuse valimine<br />Juhatuse liikmete otsustusõiguse piiramine<br />Kvoorumi nõuded ja vajalik häälte arv nõukogu ja juhatuse või kindlate otsuste vastuvõtmiseks (ntkaitse “lahjendamise” vastu)<br />Teavitusnõuded<br />6. märts 2010<br />13<br />Sten Luiga<br />
 14. 14. Investeerimisprotsess<br />
 15. 15. Investeerimisprotsessi graafik<br />Potentsiaalsete investoritega kontakteerumine<br />Konfidentsiaalsus-lepingud<br />Ettevõtte audit I etapp<br />SHA- ja SPA lepingu allakirjutamine<br />Ettevõtte auditII etapp<br />Kavatsusteprotokoll<br />Jõustamine – aktsiate väljastamine ja tasumine <br />Jõustumise eeltingimuste täitmine<br />Jõustamisjärgsed toimingud<br />6. märts 2010<br />15<br />Sten Luiga<br />
 16. 16. Lepingueelsed läbirääkimised<br />
 17. 17. VÕS § 14 Lepingueelsed läbirääkimised 1<br />Lepingueelseid läbirääkimisi pidavad või lepingu sõlmimist muul viisil ette valmistavad isikud peavad mõistlikult arvestama üksteise huvide ja õigustega. Kui isikud esitavad üksteisele lepingu sõlmimise ettevalmistamise käigus andmeid, peavad need olema tõesed. <br />(2) Lepingueelseid läbirääkimisi pidav või muul viisil lepingu sõlmimist ettevalmistav isik peab teisele poolele teatama kõigist asjaoludest, mille vastu teisel poolel on lepingu eesmärki arvestades äratuntav oluline huvi. Neist asjaoludest, mille teatamist teine pool ei saa mõistlikult oodata, ei pea teatama. <br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />17<br />
 18. 18. VÕS § 14 Lepingueelsed läbirääkimised 2<br />(3) Kui lepingueelseid läbirääkimisi pidanud isikud ei <br /> saavuta kokkulepet, siis läbirääkimistest ei tulene <br /> neile õiguslikke tagajärgi. Isik ei või pahauskselt, <br /> eelkõige lepingu sõlmimise tahteta läbirääkimisi <br /> pidada, samuti neid pahauskselt katkestada. <br />(4) Kui lepingueelsetel läbirääkimistel osalenud isikule <br /> tehti teatavaks asjaolusid, mis ei kuulu avaldamisele, <br /> ei tohi ta, sõltumata lepingu sõlmimisest või <br /> sõlmimata jäämisest, neid asjaolusid teistele isikutele <br /> avaldada ega neid pahauskselt enda huvides ära <br /> kasutada. <br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />18<br />
 19. 19. ETTEVALMISTAV TEGEVUS<br />
 20. 20. Ettevõttesisesed ettevalmistused<br />Ettevõtte juhtimise hoolsuskohustuse täitmine ja dokumentatsiooni korrashoid<br />Finantseerimisvajaduste hindamine <br />Äriplaani ja turundusmaterjalide koostamine<br />Aktsionäride ja juhtkonna koostöö, nõusolekute saamine <br />Finants- ja õigusnõustajate kaasamine <br />Ettevõtte auditi ettevalmistamine, auditi läbiviimine müüja suhtes <br />6. märts 2010<br />20<br />Sten Luiga<br />
 21. 21. Ettevõtte välised toimingud<br />Potentsiaalsete investorite valimine ja kontakteerumine (prospekt, äriplaan, esitlused, teised turundusmaterjalid investorite huvi äratamiseks)<br />Konfidentsiaalsuse kokkulepped <br />Infomaterjalid / lisainformatsioon<br />6. märts 2010<br />21<br />Sten Luiga<br />
 22. 22. Konfidentsiaalsuse kokkulepe<br />Konfidentsiaalsus- või mitte avaldamise kokkulepe või kohustus<br />Tingimused infomemo või lisainformatsiooni osas <br />Standardsõnastus, kuid siiski läbiräägitav<br />Olulised lepingpunktid – ajaperiood, leppetrahv, töötajate ülemeelitamise keeld <br />6. märts 2010<br />22<br />Sten Luiga<br />
 23. 23. Kavatsuste protokoll<br />Kavatsuste protokoll (ing k: Term Sheet, Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Heads of Agreement)<br />Tavaliselt tervikuna mitte siduvad (v.a üldjuhul info avaldamise keeld, eksklusiivsuse kohustus ja kulude jagamise sätted)<br />Kirjeldavad investeerimisprotsessi ja peamisi kokkuleppeid tehingu osas ning tagab kindluse läbirääkimiste katkemise korral<br />6. märts 2010<br />23<br />Sten Luiga<br />
 24. 24. Kavatsuste protokolli sisu 1<br />Investorite ja aktsionäride poolt allakirjutatav<br />Tehingu struktuur, peamised tingimused, ajagraafik<br />Kohustus läbi rääkida heas usus <br />Auditi koostamise protsess (ajagraafik, ulatus). Edasised punktid võivad olla sõltuvuses auditi tulemustest<br />Auditi õiguslik mõju<br />Tulemuste avaldamine<br />6. märts 2010<br />24<br />Sten Luiga<br />
 25. 25. Kavatsuste protokolli sisu 2<br />Konfidentsiaalsus<br />Eksklusiivsus (no-shop, no-talk)<br />Töötajate ülemeelitamise keeld<br />Ettevõtte tavapärane majandamine<br />Kulude jagamine<br />Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine<br />Kehtivus (drop-dead)<br />6. märts 2010<br />25<br />Sten Luiga<br />
 26. 26. Audit<br />
 27. 27. Audit (Due Diligence)<br />Müüja või investoripoolt tehtav audit<br />Õiguslik, finantsalane, maksualane, äriline, tehniline, keskkonnaalane<br />Eesmärk – müüja esitatud informatsiooni kontrollimine, riskide määratlemine, läbirääkimisteks ettevalmistumine<br />Sõltub objektist, erinev ulatus (täielik või osaline) ja olulisuse põhimõte, ligipääs kõikidele või osale dokumentidele (data room)<br />6. märts 2010<br />27<br />Sten Luiga<br />
 28. 28. Auditi ulatus<br />Ühinguõiguslikud aspektid<br />Lepingud<br />Kinnisvara<br />Intellektuaalne omand<br />Töötajad<br />Kohtuvaidlused ja nõuded<br />Finantsalased aspektid<br />Maksud<br />Konkurentsiõiguslikud aspektid<br />Kindlustus<br />Keskkonnaalased aspektid<br />Kooskõla seadustega<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />28<br />
 29. 29. Ettevalmistus auditiks 1<br />Järgi head juhtimistava ning hoia dokumentatsioon korras <br />Ära skeemita (küsitavad maksu või muud lahendused)<br />Tugine nõuandjate arvamustele olulistes asjades<br />Kaalu müüja auditi tegemist ja leitud puuduste parandamist<br />6. märts 2010<br />29<br />Sten Luiga<br />
 30. 30. Ettevalmistus auditiks 2<br />Konsulteeri juristiga<br />Valmistu juhatuse intervjuuks<br />Määratle ja korralda vajalikud dokumendid<br />Asenda puuduvad dokumendid<br />Määratle ligipääsetavad dokumendid ning nendega tutvumise kord<br />Valmistu lisadokumentide esitamiseks<br />Varu piisavalt aega<br />6. märts 2010<br />30<br />Sten Luiga<br />
 31. 31. Peamised leiud 1<br />Dokumentide kohta üldiselt<br />lehtede või lisade puudumine<br />osa või kõigi allkirjade puudumine<br />valed, puuduvad või tagasiulatuvad kuupäevad<br />allkirjastamise õiguste puudumine <br />Ühingu juhtimine <br />juhtorganite volitused on lõppenud <br />mõne juhtorgani otsuse puudumine (majandusaasta aruande kinnituse puudumine)<br />6. märts 2010<br />31<br />Sten Luiga<br />
 32. 32. Peamised leiud 2<br />Lepingud<br />osaluse struktuurimuutuse ja konkurentsikeelu tingimused<br />ebasoodsad vastutuse ja lõpetamise tingimused<br />ebakõla äritavade või müüja arusaamadega<br />Varad<br />intellektuaalne omand pole õigesti üle kantud (kokkulepped puuduvad või on puudulikud)<br />puuduvadtarkvara litsentsid<br />6. märts 2010<br />32<br />Sten Luiga<br />
 33. 33. Peamised leiud 3<br />Töötajad<br />töölepingute vastuolu uute seaduste või tegeliku olukorraga<br />Intellektuaalse omandi kokkulepped puuduvad või on töölepingutes puudulikud<br />Finants ja maksud<br />tehingud seotud isikutega pole tehtud turutingimustel<br />juhtorganite nõustamislepingud jne<br />6. märts 2010<br />33<br />Sten Luiga<br />
 34. 34. Auditi tulemused<br />Tehingu jätkumine või katkestamine<br />Tulemuste nimekiri (kriitilised, olulised ja väikesed leiud),soovitused<br />Tegevusplaan – aktsiahinna alandamine, puuduste kõrvaldamine, riski üleandmine lepingus (eeltingimused, kinnitused ja tagatised, hüvitis)<br />6. märts 2010<br />34<br />Sten Luiga<br />
 35. 35. Müügitehing (SPA)<br />
 36. 36. Müügitehingu sisu<br />Eeltingimused<br />auditiga tuvastatud puuduste kõrvaldamine<br />vajalike nõusolekute saamine<br />Kinnitused ja tagatised<br />standardiseeritud ja objektist sõltuvad<br />tuginevad auditi tulemustele<br />Kahjutasu/vastutus (shpiiranud)<br />auditi õiguslikud tagajärjed<br />informatsiooni avaldamise kohustuse rikkumine<br />6. märts 2010<br />36<br />Sten Luiga<br />
 37. 37. Tehingu jõustamine<br />Maksete tegemine, aktsiate väljastamine<br />Allakirjutamisega samal päeva või esineb viivitus<br />Maksete tegemine ühes või mitmes osas<br />Tehingu jõustamiseks ja edasisteks makseteks vajalike tingimuste täitmine<br />Tehingu jõustamisjärgsed tegevused (registrikanded, juhatuse koosolekud, teavitamine osaluste muutustest)<br />6. märts 2010<br />37<br />Sten Luiga<br />
 38. 38. Aitäh!<br />Sten.Luiga@lmh.ee<br />6. märts 2010<br />38<br />Sten Luiga<br />
 39. 39. THANK you<br />6. märts 2010<br />Sten Luiga<br />

×