Subvencio llibres de text la pobla de vallbona 2012

561 views

Published on

Subvenció llibres de text i material escolar de la Pobla de Vallbona 2012.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Subvencio llibres de text la pobla de vallbona 2012

  1. 1. SOL·LICITUD SUBVENCIO DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR SOLICITUD SUBVENCION DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLARA. DADES PARE-MARE / DATOS PADRE-MADRE O TUTOR (*):Nom / Nombre: DNI-NIF:Cognoms / Apellidos:Domicili / Domicilio: Núm. / Nº: Pis / Piso: Porta / Puerta:Bústia / Buzón: Apartat de Correus / Apartado de Correos:Urbanització / Urbanización: Telèfon / Teléfono: ENTITAT / ENTIDAD SUCURSAL D.C. NúM. COMPTE / Nº CUENTAB. EXPOSA / EXPONEQue és pare/mare/tutor legal de l’alumne/a: / Que es padre/madre/tutor legal del alumno/a:Nom / Nombre: Cognoms / Apellidos:Nacionalitat / Nacionalidad Nivell curs 2012-2013 / Nivel curso 2012-2013CENTRE ESCOLAR / CENTRO ESCOLARC. SOL·LICITA / SOLICITASol·licita la concessió de la subvenció per a l’adquisició de llibres i material escolar que ha convocat l’Ajuntament, per al seu fill/a.Per tant hi adjunte la documentación següent: / Solicita la concesión de la subvención para la adquisición de libros y materialescolar que ha convocado el Ayuntamiento, para su hijo/a. Por tanto adjunto la documentación siguiente: Fotocòpia DNI del pare(i/o tutors legals) / Fotocopia del DNI del padre (y/o tutores legales) Fotocòpia DNI del mare(i/o tutors legals) / Fotocopia del DNI de la madre (y/o tutores legales) Factura justificativa de la despesa efectuada en llibres i/o material escolar per al curs 2012-2013, expedida a nom del pare/mare o tutor en la qual conste el nom de lalumne / Factura justificativa del gasto efectuado en libros y/o material escolar para el curso 2012-2013, expedida a nombre del padre/madre o tutor en la que conste el nombre del alumno Fotocòpia del llibre de família / Fotocopia del libro de familia Fotocòpia de la declaració de la renda de lexercici 2011 / Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2011 Document acreditatiu de la guàrdia i custòdia en cas de separació o divorci dels pares / Documento acreditativo de de la guardia y custodia en caso de separación o divorcio de los padres Certificat del centre escolar en cas de no estampar el segell / Certificado del centro escolar en caso de no estampar el selloA l’efecte de la següent sol·licitud DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT/ A los efectos de esta solicitud DECLAROBAJO MI RESPONSABILIDAD: SÍ  NO No estar sotmés en cap dels supòsits a què es referix lart. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions / No estar incurso en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de Subvenciones. Sí  NO Trobar-me al corrent del compliment de les obligacions tributàries, tant estatals com locals, i amb la Seguretat Socialimposades per les disposicions vigents / Hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales comolocales, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. SÍ  NO AUTORITZE expressament a lAjuntament de la Pobla de Vallbona per a obtindre les dades necessàries en poder delAgència Estatal de lAdministració Tributària/ AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona para obtener losdatos necesarios en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La Pobla de Vallbona, ____ de ____________________ de 2012. Signatura de pare i mare o tutor / Firma de padre y madre o tutor. ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA / ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA SEGELL CENTRE A emplenar SIGNATURA ESCOLAR / SELLO DEL pel funcionari Pare, mare i alumne/a empadronats / Padre, Sí NO FUNCIONARI / CENTRO ESCOLAR / madre y alumno/a empadronados FIRMA FUNCIONARIO (A emplenar pel centre/ Cumplimentar cumplimentar por el centro) por el Els titulars de la sol·licitud estan al corrent en Sí NO funcionario les seues obligacións titubàries en este municipio / Los titulares de esta solicitud están al corriente de sus obligaciones tributarias en este municipio
  2. 2. EXTRACTE DE LES BASES DE LA SUBVENCIó DE EXTRACTO DE LAS BASES DE LA SUBVENCION DELLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2012-2013. LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2012- 2013.REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR ELSSOL·LICITANTS **REQUISITOS QUE DEBERAN REUNIR LOS SOLICITANTES1. El sol·licitant (pare/mare o tutor) i lalumne/a, hauran destarempadronats a la Pobla de Vallbona ambn data 1 de gener de 1.El solicitante (padre/madre o tutor) y el alumno/a, deberán2012. estar empadronados en La Pobla de Vallbona a 1 de enero de 2012.2. Acreditar la matriculació i assistència al centre corresponent(a través del segell del centre en lespai de la sol·licitud o 2. Acreditar la matriculación y asistencia al centromitjançant un certificat del centre) correspondiente (a través del sello del centro en el espacio de la solicitud o mediante un certificado del centro)3. Haver realitzat una despesa en llibres i/o material escolarper al curs 2012/2013. 3. Haber realizado un gasto en libros y/o material escolar para el curso 2012/2013.4.Acreditar lobtenció duna renda familiar en lúltima declaraciódIRPF presentada no superior als imports segürents: 4.-Acreditar la obtención de una renta familiar en la última declaración de IRPF presentada no superior a los siguientes importes: Composició unitat Renda familiar familiar Composición unidad Renta familiar Famílies de fins a tres 26.500€ familiar membres Familias de hasta tres 26.500€ Famílies de quatre 31.000€ miembros membres Familias de cuatro 31.000€ Famílies de cinc 34.000€ miembros membres Familias de cinco 34.000€ Famílies de sis 37.000€ miembros membres Familias de seis 37.000€ Famílies de set 40.000€ miembros membres Familias de siete 40.000€ Famílies de huit 43.000€ miembros membres Familias de ocho 43.000€ miembrosA partir del novemembre safegiran 3.000€ a la renda de launitat familiar per cada nou membre computable. A partir del noveno miembro se añadirán 3.000€ a la renta deEs consideraren membres computables de la unitat familiar: la unidad familiar por cada nuevo miembro computable.-El pare i la mare. Se consideraran miembros computables de la unidad familiar:-L’alumne/a -El padre y la madre.-Germans/germanes menors de 18 anys. -El/la alumno/a -Hermanos/hermanas menores de 18 años.A lefecte de la subvenció regulada en estes bases, sentendràper renda familiar anual, la suma de les rendes declarades en A efectos de la subvención regulada en estas bases, selúltima declaració dIRPF presentada de tots els membres que entenderá por renta familiar anual, la suma de las rentasintegren la unitat familiar obtinguda dels imports declarats en declaradas en la última declaración de IRPF presentada deles caselles 455 i 465 de cada declaració. todos los miembros que integren la unidad familiar obtenida de los importes declarados en las casillas 455 y 465 de cadaCas de no estar obligat a la presentació de declaració dIRPF, declaración.hi caldrà aportar un certificat expedit per AEAT en este entitacompanyat dun certificat justificatiu de les retribucions brutes En caso de no estar obligado a la presentación de declaraciónanuals. de IRPF, se aportará un certificado expedido por AEAT en tal sentido acompañado de un certificado justificativo de lasEl fet de participar en esta convocatòria comporta lautorització retribuciones brutas anuales.expressa dels interessats per a la sol·licitud per part destaadministració, de les dades necessàries en poder de lAgència El hecho de participar en esta convocatoria conlleva laEstatal de lAdministració Tributària autorización expresa de los interesados para la solicitud por parte de esta administración, de los datos necesarios obrantes5.No incórrer en cap dels supòsits establits en larticle 13.2 i 3 en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributariade la Llei General de Subvencions. 5.-No incurrir en ninguno de los supuestos establecidos en el6.-Presentar la sol·licitud i documentació requerida en estes artículo 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.bases, en els terminis establits per a sol·licitar la subvenció. 6.-Presentar la solicitud y documentación requerida en estas7.-Estar al corrent de les obligacions tributàries amb bases, en los plazos establecidos para solicitar la subvención.lAjuntament de la Pobla de Vallbona. 7.-Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona.

×