Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SOL·LICITUD BORSA D’OCUPACIÓ “LA POBLA IMPULSA OCUPACIÓ – PROGRAMA ANEM”
SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO “LA POBLA IMPULSA EMPL...
G. DECLARACIÓ JURADA / DECLARACIÓN JURADA
Emplenar només en el cas no tenir la nacionalitat espanyola / Cumplimentar sólo ...
AUTORITZACIÓ PER A OBTENIR DOCUMENTACIÓ/INFORMACIÓ CEDIDA PER ALTRES
ADMINISTRACIONS
AUTORIZACIÓN PARA OBTENER DOCUMENTACI...
1
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
2
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
3
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
4
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
5
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
6
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
7
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
8
Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bolsa de trabajo Projecte Anem la Pobla de Vallbona

3,392 views

Published on

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona abre una bolsa de trabajo para ejercer las funciones de Monitor/a del Proyecto Anem, las características del puesto hacen referencia a la vigilancia, custodia y acompañamiento de los alumnos de los centros escolares participantes en esta iniciativa del Ayuntamiento por la que se han creado rutas escolares para fomentar los traslados a los centros caminando.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bolsa de trabajo Projecte Anem la Pobla de Vallbona

 1. 1. SOL·LICITUD BORSA D’OCUPACIÓ “LA POBLA IMPULSA OCUPACIÓ – PROGRAMA ANEM” SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO “LA POBLA IMPULSA EMPLEO – PROGRAMA ANEM” A. INTERESSAT / INTERESADO (*) Nom /Nombre DNI / NIE Cognoms / Apellidos Carrer / Calle Núm. / Nº Pis / Piso Porta / Puerta Bústia / Buzón Apartat de correu s / Apartado de Correos Urbanització / Urbanización Població / Población CP Província / Provincia Telèfon / Teléfono Fax / Fax Adreça electrònica / E-mail B. REPRESENTANT LEGAL / REPRESENTANTE LEGAL Si el sol·licitant no és l’interessat, cal omplir els camps següents / Si el solicitante no és el interesado, es necesario rellenar estos campos: Nom / Nombre DNI/NIE Cognoms / Apellidos Telèfon / Teléfono C. NOTIFICACIÓ / NOTIFICACIÓN  La persona sol·licitant accepta expressament rebre les notificacions relatives a la tramitació del present expedient per mitjans telemàtics, i assenyala com a adreça electrònica per a les notificacions la següent: / El solicitante acepta expresamente recibir las notificaciones relativas a la tramitación del presente expediente por medios telemáticos, señalando como dirección electrónica para las notificaciones la siguiente: _______________________________________________________. D. EXPOSA / EXPONE Que havent-se publicat les bases del programa d'ocupació local “la Pobla Impulsa Ocupació”, programa ANEM destinada a la promoció d'ocupació i la creació de borses per a aturats any 2014./ Que habiéndose publicado las bases del programa de empleo local “la Pobla Impulsa Empleo”, programa ANEM destinado a la promoción de empleo y la creación de bolsas para desempleados año 2014. E. SOL·LICITA / SOLICITA Participar en el procés de selecció de la plaça següent /Participar en el proceso de selección de la siguiente plaza:  MONITOR/A PROJECTE ANEM / MONITOR/ A PROYECTO ANEM F. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE I, als efectes d’aquesta sol·licitud, DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que en la unitat familiar concorren les circumstàncies següents (assenyaleu la que corresponga): / Y, a los efectos de esta solicitud, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que en la unidad familiar concurren las siguientes cirunstancias (señalar la que corresponda): 1. És pare o mare de fills amb edat escolar de/ Es padre o madre de hijos en edad escolar de:  Educació Infantil / Educación Infantil  Educació Primària / Educación Primaria  Educació Secundària / Educación Secundaria 2. Estar inscrit en el Servef amb una antigüitat de: Estar inscrito en el Servef con una antigüedad de: 3. Estar en possesió del permís de conduir tipo B Estar en posesión del permiso de conducir tipo B 4.Discapacitat de membres de la unitat familiar de convivència:  Núm de membres amb discapacitat superior al 33% : _____  Grau de discapacitat: _____; _____; ___ Discapacidad de miembros de la unidad familiar de convivencia:  Núm de miembros con discapacitat superior al 33% : _____  Grado de discapacidad: _____; _____; ___ 5. Experiència laboral en Tècnic d'Animació Sociocultural, atenció de xiquets, monitor de menjador escolar o campaments. Experiencia laboral en Técnico de Animación Sociocultural, cuidado de niños, monitor de comedor escolar o campamentos. La persona sol·licitant declara que són vertaderes totes les dades i documents adjuntats a aquesta sol·licitud. La persona solicitante declara ser ciertos todos los datos y documentos que se adjuntan a esta solicitud.
 2. 2. G. DECLARACIÓ JURADA / DECLARACIÓN JURADA Emplenar només en el cas no tenir la nacionalitat espanyola / Cumplimentar sólo en el caso no tener la nacionalidad española: I, a l'efecte d'aquesta sol·licitud, DECLARE SOTA JURAMENT, que tinc el coneixement necessari del castellà i valencià per a exercir correctament el lloc de treball objecte d'aquesta borsa / Y, a los efectos de esta solicitud, DECLARO BAJO JURAMENTO, que tengo el conocimiento necesario del castellano y valenciano para desempeñar correctamente el puesto de trabajo objeto de esta bolsa. Signatura del interessat/da / Firma del interesado/a H. DOCUMENTACIÓ QUE HI CAL APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR A ) DNI / NIE ORIGINAL en vigor B ) Permis de conduir (TIPUS B) original Permiso de conducir (TIPO B) original C) Declaració de la Renda del 2013 o certificat negatiu on consten els ingressos del 2013. Declaración de la Renta del 2013 o certificado negativo donde consten los ingresos del 2013 D) Autorització signada per tots els membres de la unitat familiar de convivència/ Autorización firmada por todos los miembros de la unidad familiar de convivencia. E) Si escau, fotocòpia de la vida laboral o contracte o nòmines que acrediten la experiència del punt 5 de la declaració responsable. En su caso, fotocopia de la vida laboral o contrato o nóminas que acrediten la experiencia del punto 5 de la declaración responsable. F) SI escua, fotocòpia del certificat de discapacitat dels membres de la unitat familiar de convivència En su caso, certificado de discapacidad de los miembros de la unidad familiar de convivencia. La Pobla de Vallbona, /a de/d’ de 201_ Signatura / Firma ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA / ALCALDíA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA (*) Les dades facilitades per vosté en el següent formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. (*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. De Entrada del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona.
 3. 3. AUTORITZACIÓ PER A OBTENIR DOCUMENTACIÓ/INFORMACIÓ CEDIDA PER ALTRES ADMINISTRACIONS AUTORIZACIÓN PARA OBTENER DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN CEDIDA POR OTRAS ADMINISTRACIONES Sr. / Sra. , amb DNI , signatària del següent escrit autoritza l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona a obtenir la informació estrictament necessària per a comprovar la concurrència dels criteris i requisits requerits per a tramitar la sol·licitud de participació en la borsa de treball del projecte ANEM, amb registre d'entrada: D. / Dª. , con DNI , firmante de este escrito autoriza al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona a obtener la información estrictamente necesaria para comprobar la concurrencia de los criterios y requisitos requeridos para la tramitación de la solicitud de participación en la bolsa de trabajo del proyecto ANEM, con registro de entrada: ____________________________________. La informació que es requereix serà la que conste en les bases de dades de: La información que se requiere será la que conste en las bases de datos de: X Ajuntament de la Pobla de Vallbona / Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona X L’Agència Tributària / La Agencia Tributaria (AET) X Tresoreria General de la Seguretat Social / La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) X El Servei Públic d'Ocupació Estatal / El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM) X La Direcció General de Policia del Ministeri de l'Interior/ La Dirección General de Policía del Ministerio del Interior (DGP) X SERVEF La informació obtinguda mitjançant el següent consentiment explicita que serà utilitzada únicament en l'expedient administratiu que es tramitarà com a conseqüència de la present sol·licitud, i en tot cas en el seu tractament l'Ajuntament estarà subjecte a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la restant normativa bàsica que resulte d'aplicació per a la resolució. La información obtenida mediante este consentimiento explicito será utilizada únicamente en el expediente administrativo que se tramitará como consecuencia de esta solicitud, y en todo caso en su tratamiento el Ayuntamiento estará sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y a la restante normativa básica que resulte de aplicación para su resolución. SOL·LICITANT / SOLICITANTE Autorització d'altres membres de la unitat de convivència del sol·licitant en el cas que les seues dades siguen necessàries per a la tramitació del següent expedient / Autorización de otros miembros de la unidad de convivencia del solicitante en el caso de que sus datos sean necesarios para la tramitación de este expediente. PARENTIU AMB EL SOL·LICITANT PARENTESCO CON EL SOLICITANTE NOM I COGNOMS NOMBRE Y APELLIDOS DNI / NIE Signatura Firma La Pobla de Vallbona, /a ______d’/de juliol de _2014 NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS: DNI / NIE Signatura / Firma
 4. 4. 1 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla BASES DEL PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL “LA POBLA IMPULSA EMPLEO”, DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE EMPLEO Y LA CREACIÓN DE BOLSAS PARA DESEMPLEADOS AÑO 2014. PROGRAMA ESPECÍFICO “ANEM”. BASE PRIMERA: Objeto del programa. I. En desarrollo del Programa local “LA POBLA IMPULSA EMPLEO” se crean bolsas de trabajo para la posterior contratación temporal del personal correspondiente bajo una de las modalidades previstas en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. Entre los proyectos que forman parte de este programa, se encuentra el “PROYECTO ANEM”, cuyo objetivo es que nuestros vecinos en edad escolar acudan a sus centros educativos caminando a través de una ruta segura con el fin de fomentar su autonomía personal, hábitos de vida saludables, educación basada en el respecto, adquisición de conocimiento de educación vial e incremento de la sociabilidad, entre otros. Para canalizar esta actividad municipal se requiere de la presencia en las rutas de monitores que asuman las tareas de vigilancia y acompañamiento de los menores a sus centros escolares y desde estos hasta sus domicilios. Para contratar estos monitores se prevé la creación de la presente bolsa y la formalización de contratos de trabajo de naturaleza temporal, bajo uno de las modalidades previstas en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. Además, con el programa “LA POBLA IMPULSA EMPLEO”, se pretende facilitar el acceso al mercado laboral de colectivos históricamente más desfavorecidos para ello y que ahora, ante la situación de crisis que sufrimos, tienen todavía más difícil acceder a un empleo. Puestos a cubrir: Denominación: MONITOR PROYECTO ANEM Características de los puestos: la vigilancia, custodia y acompañamiento de los alumnos de los centros escolares que participen en el proyecto ANEM, en jornada de mañana desde el inicio de las rutas hasta el depósito de estos en sus centros escolares, y, en jornada vespertina la recogida desde los centros escolares hasta el fin de la ruta. Estas rutas se realizaran con paradas en los puntos de encuentro marcados para cada una de ellas. Los monitores llevarán un control diario de asistentes a la ruta y velaran para que durante el trayecto los participantes en el proyecto caminen juntos sin permitir que nadie la abandone. Número de personas a contratar: En función de la demanda del servicio.
 5. 5. 2 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla Naturaleza: laboral Sistema selectivo: concurso-oposición. Salario: 8 €/hora, brutos. Jornada laboral: será una jornada por horas/día (a razón de 3 h/diarias, esto es, 15 h/semanales) BASE SEGUNDA: Requisitos generales de los beneficiarios. Los beneficiarios del presente programa habrán de cumplir los requisitos siguientes: a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Comunidad Europea; ser cónyuge (siempre que no este separados de derecho), descendiente o descendiente del cónyuge de español o de un nacional de cualquier Estado de la Comunidad Europea, siempre que estos descendientes sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes o bien, pertenecer a algún país con el que La Comunidad Europea tenga firmado algún Tratado, ratificado por España, sobre la libre circulación de trabajadores. También podrán acceder a esta bolsa de trabajo los extranjeros con residencia legal en España. Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española, habrán de acreditar el conocimiento del castellano y del valenciano por medio de una declaración jurada. b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas objeto del trabajo para el que se convocan la presente bolsa. c) Estar inscrito en el Servef como demandante de empleo. d) Estar en posesión del permiso que habilite para la conducción de vehículo turismo (tipo B) e) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. f) No se requiere la presentación de ninguna titulación académica. g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. h) Que la renta per capita de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2013 no supere el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que establece la Ley
 6. 6. 3 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla 17/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y que se fija en 7.455´14 euros anuales (14 pagas). A estos efectos, se entiende por unidad familiar la constituida por aquellas personas que convivan en el mismo domicilio, unidas por relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Queda excluida, en todo caso, la convivencia por razón de amistad o convivencia. Los requisitos mencionados deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerse a lo largo de la contratación objeto del programa. BASE TERCERA: Presentación de solicitudes. Los modelos normalizados de solicitudes se facilitarán a los interesados en las oficinas municipales. También se podrá disponer de estos modelos en la página web del Ayuntamiento. En el modelo de solicitud se indicará la documentación que debe acompañarla. La presentación de las solicitudes se ajustará a los siguientes requisitos: Se efectuará por los interesados en el Registro de Entradas del Ayuntamiento o en cualesquiera de los Registros enumerados en el art. 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En caso de presentarse la solicitud por alguno de los medios previstos en el art. 38.4 apdos b) y siguientes, los aspirantes deberán remitir un e-mail al Ayuntamiento (personal@lapobladevallbona.es) en el que comunicarán la presentación de la instancia por cualquiera de los medios anteriormente indicados. El plazo de presentación de solicitudes se indicará en el acuerdo o resolución por la que se acuerde la convocatoria. BASE CUARTA: Lista de admitidos y excluidos. Dentro de los siete días siguientes al de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento, la propuesta de la Comisión de Valoración en la que se expondrá la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. En el caso de que una solicitud no vaya acompañada de los documentos justificativos de los requisitos obligatorios recogidos en la base segunda, o que a juicio del órgano evaluador, los documentos aportados fueran insuficientes, se concederá al interesado un plazo de 3 días hábiles para completar su solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberlos aportado o en caso de haberlos aportado no fuesen suficientemente justificativos a juicio del órgano evaluador, se entenderá desistido de su solicitud. A estos efectos, no se admitirá la presentación durante estos 3 días hábiles de nuevos documentos que amplíen los méritos aportados inicialmente con la instancia.
 7. 7. 4 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla En este plazo, los aspirantes que, no obstante haber presentado solicitud, decidiesen no participar en el procedimiento selectivo, podrán renunciar a ello mediante escrito presentado en el Registro Municipal y dirigido a la Sra. Alcaldesa-presidenta de la Corporación. En el caso de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la propuesta de la Comisión de Valoración que apruebe las listas definitivas, que se hará pública, así mismo, en la forma indicada. En caso de no presentarse reclamación alguna, las listas provisionales devendrán automáticamente en definitivas, sin necesidad de nueva publicación BASE QUINTA: Comisión de Valoración. La Comisión evaluadora tendrá la siguiente composición: Presidente: un funcionario de carrera o personal laboral indefinido. Secretario: Que será el Vicesecretario de la Corporación o el funcionario de carrera o personal laboral indefinido en quien delegue. Vocales: Tres funcionarios de carrera o personal laboral indefinido que se ajustarán a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres, sin que puedan formar parte del mismo personal de designación política, Funcionarios interinos ni personal eventual. La pertenencia a este órgano de selección será siempre a título individual no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. La composición nominal de la comisión de valoración (con especificación de los miembros titulares y los suplentes) se hará publica junto con la lista de admitidos y excluidos. La comisión calificadora no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas. En caso de ausencia del Presidente o de la persona que lo sustituya, actuará de presidente el vocal de más edad. BASE SEXTA: Sistema de selección y criterios de valoración. El sistema selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición: 1) FASE DE OPOSICIÓN. Se compondrá del siguiente ejercicio:
 8. 8. 5 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla - Primer y único ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio. Se calificará a los aspirantes como Aptos o no Aptos. Consistirá en realizar una prueba psicotécnica de personalidad en la que se valorará la estabilidad emocional, el grado de empatía y el desarrollo de las habilidades sociales. Todos los resultados obtenidos por los aspirantes, podrán ser contrastados con una entrevista, si lo consideran oportuno los miembros del Gabinete Psicopedagógico Municipal encargados de la evaluación del ejercicio. Únicamente pasarán a la fase de valoración de méritos, aquellos aspirantes que obtengan APTO en la prueba psicotécnica. 2) FASE DE CONCURSO. Se valorará teniendo en cuenta lo siguiente: - Los méritos y documentación alegados por los participantes se computarán a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo el de antigüedad de inscripción en el SERVEF. - La puntuación de cada aspirante vendrá constituida por la suma de la puntuación obtenida en los apartados de criterios de baremación siguientes. Criterios de Valoración: 1. Antigüedad inscripción SERVEF. Puntuación hasta 4 puntos 0,10 puntos por cada trimestre completo inscrito en el SERVEF como demandante de empleo de manera continuada e ininterrumpida. Los 12 primeros meses, desde la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, no se tendrán en cuenta para el cómputo de la puntuación. 2. Discapacidad: Puntuación hasta 0.50 puntos. Por cada miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%....0.25 puntos. Por cada miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 65%.....0.50 puntos. En el caso de que la discapacidad sea del solicitante, y sea seleccionado para formalizar contrato de trabajo, deberá aportar además el certificado de compatibilidad con el puesto a desempeñar, en el plazo de 10 días desde el llamamiento. En el caso de que no se aporte el citado certificado, esto dará lugar a la baja de la bolsa de trabajo. 3. Empadronamiento de forma ininterrumpida en la Pobla de Vallbona: Puntuación hasta 10 puntos: - Entre 1-01-2001 y 1-01-2011…………………………………...5 puntos - Anterior al 31-12-2000……………………………….…………10 puntos
 9. 9. 6 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla 4. Situación social: Puntuación hasta 7 puntos. - Padre/Madre con hijos en edad escolar de Educación infantil, primaria y secundaria: 5 puntos. - Edades del aspirante: 2 puntos - entre 18-25 años: 0 puntos. - entre 26 y 34 años: 1 punto - entre 35 y 44 años: 2 puntos - a partir de 45 años: 1 punto 5. Experiencia laboral: Puntuación de 1 punto. Experiencia laboral, acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, en puestos de Técnico de Animación sociocultural, en cuidado de niños, monitor de comedor escolar y monitor de campamentos. Criterios para el desempate: En los supuestos que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, la Comisión de Valoración establecerá los criterios de desempate y los publicará oportunamente, procediendo a continuación a desempatar a los aspirantes y a fijar el listado definitivo de los integrantes de esta bolsa de trabajo. BASE SEPTIMA: Creación de la bolsa de trabajo. Aprobada la lista definitiva de admitidos, o devenida la provisional como definitiva, se reunirá la Comisión de Valoración y elaborará la lista de valoración de mayor a menor puntuación definitiva de las solicitudes, formulando a la Junta de Gobierno local a la vista de misma, la propuesta de relación de aspirantes, por orden de puntuación de mayor a menor, que han de formar parte, para su aprobación, de la presente bolsa de trabajo. En cualquier caso la propuesta que la Comisión de selección eleve a la Junta de Gobierno local será vinculante para ésta, quien no podrá introducir variación alguna en la misma. BASE OCTAVA: Funcionamiento de la bolsa. La bolsa objeto de las presentes bases se rige por las normas que a continuación se detallan: • Los distintos llamamientos seguirán rigurosamente el orden de la misma. En todo caso, el interesado dispondrá desde dicho llamamiento de 24 horas para presentarse ante el departamento de Recursos Humanos, con el fin de notificar su aceptación o renuncia.
 10. 10. 7 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla • En el supuesto de que por orden de puntuación sean seleccionados más de un miembro de la unidad familiar, nada más se podrá contratar un miembro de la unidad familiar, con la finalidad de beneficiar al mayor numero de unidades familiares posibles • A la hora de proceder a la selección entre diversos miembros de la misma unidad familiar, se tendrá en cuenta para ser contratado, en primer lugar el de mayor puntuación, en caso de empate el demandante de empleo con fecha de inscripción más antigua y si perdurara el empate entre los miembros de la misma unidad familiar el candidato de mayor edad. • Se consideran motivos justificados de renuncia a la misma exclusivamente los que a continuación se detallan: 1- Incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad profesional, durante el tiempo que dure la misma, con parte de baja o informe médico. 2- En caso de maternidad, la madre renuncia entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple (En el caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá renunciar con los mismos derechos) 3- En los supuestos de excedencia por cuidado de familiares previstos en la normativa vigente 4- Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el límite temporal de hasta 5 días. 5- Por adopción si la renuncia se produce dentro de las dieciséis semanas posteriores a la resolución judicial de adopción. 6- Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro, si la renuncia se produce dentro de los 15 días naturales siguientes o anteriores a la celebración o inscripción en el citado Registro. 7-Por privación de libertad hasta que no recaiga sentencia firme condenatoria. 8.- La contratación o inserción laboral en una empresa con una duración de contrato y jornada mejor. En los casos expuestos anteriormente, se deberá aportar el correspondiente justificante en un plazo no superior a dos días hábiles. La no remisión del documento que acredite la justificación del rechazo de una oferta dará lugar, la primera vez que se produzca, al pase al último lugar de la bolsa de trabajo y, la segunda vez, a la exclusión de la bolsa de trabajo.
 11. 11. 8 Ajuntament de la Pobla de Vallbona Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 • C.I.F. P-46/20400 D www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • twitter: @ajtlapobla En caso de renuncia justificada, el interesado quedará en situación de suspensión de llamamiento hasta que finalice la causa alegada. La comunicación de cese de la causa alegada, deberá realizarse por escrito, inexcusablemente. Motivos de exclusión de las bolsas de trabajo: • Todo rechazo injustificado de una oferta de contratación, así como la baja voluntaria durante la vigencia del contrato, supondrá la exclusión automática de las bolsas de trabajo. • En el supuesto de no comparecer 24 horas después de la citación, se entenderá que rechaza la oferta y renuncia a permanecer en la bolsa de trabajo. • El despido disciplinario, así como que se haya emitido informe detallado del jefe de servicio de incompetencia o bajo rendimiento no constitutivo de despido. • En el caso de un acreditado desinterés o falta de aprovechamiento, quedará sin efecto previo informe del tutor correspondiente. • Exclusivamente para el caso de discapacidad del aspirante: no aportar el certificado de compatibilidad con el puesto a desempeñar, en el plazo concedido al efecto. En lo previsto en las presentes bases sobre funcionamiento de la Bolsa y régimen de renuncias y turnos, regirá lo dispuesto en el Reglamento sobre el procedimiento aplicable a la selección de personal temporal y a las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona.

×