Successfully reported this slideshow.

การสมัครเป็นนักศึกษาเนติฯ

18,915 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

การสมัครเป็นนักศึกษาเนติฯ

  1. 1. www.เนติ.com การสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาเนติฯ1. คุณสมบัติ ผู้ที่จะสมัครเป็ นนักศึกษาในสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณฑิตยสภาต้ องเป็ น ั (1) ผู้สอบไล่ได้ ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ัมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหงขึ ้นไป (2 )ผ้ ที่ได้ศกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบนอื่นในหรือนอกประเทศไทยและ สอบไลได้ตามมาตรฐาน ู ึ ั ่ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณฑิต ยสภาเทียบให้ ไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะ ัดังกล่าวใน (1) ในทางปฏิบัติคณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิตยสภาได้เทียบระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาท่ ีทบวงมหาวทยาลัยได้รับรอง ิมาตรฐานการศึกษาแล้ ว2.ระยะเวลาการรั บสมัคร สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคหน่ ึง ภายในวนที่ 9 พ.ค.2554 - 31 ส.ค. 2554 ั ภาคสอง ภายในวนที่ 14 พ.ย.2554 - 29 ก.พ. 2555 ั *กรณีวนที่ 31 ส.ค. และวนที่ 28 ก.พ. เป็นวนหยดราชการจะถือวนทําการสดท้ายของเดือนเป็นวน ั ั ั ุ ั ุ ัสิ ้นสุดการสมัครนักศึกษาใหม่* สวนนักศึกษาเก่ าต้ องชําระค่าศึกษาภายในเดือนมิถนายน เท่านัน ถ้ าไม่ชําระภายในกําหนดเป็ น ่ ุ ้อันพ้ นจากสถานภาพนักศึกษา นับแต่วนสิ ้นสุดการชําระค่าศึกษา หากประสงค์จะกลับเข้ าศึกษาใหม่ ัภายในระยะเวลา 2 ปี นบแตวนที่พ้นสถานภาพนกศกษา ก็สามารถต่อทะเบียนอย่างนักศึกษาเก่าได้ พร้ อม ั ่ั ั ึทังชําระค่าปรับเพิ่มอีก 500 บาท แต่ถ้าพ้ นสถานภาพนักศึกษาเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นบแตวนที่พ้น ้ ั ่ัสถานภาพนักศึกษา จะต้ องดําเนินการสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่และเสียค่าปรับเพิ่มอีก 1,000 บาท3.ค่าธรรมเนียมในการศึกษา3.1 กรณีการสมัครเป็ นนักศึกษาเนติบณฑิต ั - นักศึกษาประเภทภาคีสมาชิก 1,970.- บาท “ติวกฎหมาย เข้าใจง่าย สอบผ่านสบาย ติวกบ ั SmartLawTutor.com”
  2. 2. www.เนติ.com - นักศึกษาประเภทวิสามัญสมาชิกหรื อสมทบ 1,920.- บาทหมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าทําบัตร ATM-ID 50 บาท พร้อมเงินคาเปิดบญชี 100 บาท ่ ั3.2 กรณีเป็ นนักศึกษาเก่าซึ่งมิได้ ชําระค่าศึกษาเกิน 2 ปี ต้องสมครเป็นนกศกษาใหมด้วยตนเองที่สํานก ั ั ึ ่ ัอบรมฯ พร้ อมกับชําระค่าปรับเพิ่มอีก 1,000.- บาท4.หลักฐานการสมัคร4.1 ต้องมาสมครด้วยตนเอง ั4.2 ใบสมัคร (ขอรับได้ ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา ชัน 4) ้4.3 รูปถ่ายนาด 1"x 1" จํานวน 2 รูป ชาย : หน้ าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ผมสัน แต่งกายชุดสากลนิยม สวมครุยนิติศาสตร์ ้บณฑิต เครื่องแบบข้ าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ั หญิง : สวมครุยนิติศาสตร์บณฑิต เครื่องแบบข้ าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ั(รูปถ่ายต้องไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร) ่4.4 หลกฐานการสอบไลได้ ให้ นําปริ ญญาบัตรระดับปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ั ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือสถาบนการศกษาอื่นในหรือนอกประเทศไทยที่ ั ึสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภารับรองมาแสดง เว้ นแต่ในกรณีที่ยงมิได้ รับปริญญาบัตร ัให้ นําหนังสือสําคัญซึ่งสภามหาวิทยาลัย หรือสภาวิทยาลัยอนุมติปริญญาแล้ วมาแสดง ั4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 2 ชด ุ(กรณีใช้ สําเนาหลักฐานบัตรข้ าราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้ องมีเลขประจําตัวบัตรประชาชนในสําเนาบัตรนันด้ วย) ้4.6 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุลหรื อชื่อสกุลไม่ตรงกับบิดาหรื อไม่ตรงกับชื่อสกุลที่ปรากฏอยู่ในปริญญาบตร ต้ องนําใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุลมาแสดง ั4.7 สําเนาทะเบียนบ้าน (นําต้ นฉบับมาแสดงด้ วย)4.8 สําเนาใบแต่งตังยศ (ถ้ ามี) ้4.9 สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบทะเบียนหย่า (ผู้ หญิ งถ้ ามี)ที่มา : http://www.thaibar.thaigov.net/Tabain/manual.html “ติวกฎหมาย เข้าใจง่าย สอบผ่านสบาย ติวกบ ั SmartLawTutor.com”

×