1/41          Contents01  Medicine                       P. 102  Pediatrics       ...
2/41     01 Critical care                                         1. HS   ...
3/41           4. ใหยากันชัก, ATB หลัง H/C                          13. หญิง อายุ 65 ...
4/41         3. Furosemide              4. Prednisolone                  5. Conge...
5/41         2. เปลี่ยนเปนยากลุม carbapenem                          01 Endocrine   ...
6/41         4. Ruptured chordae tendinae                         37. ผูปวยกิน amoxici...
7/41         2. ให interferon alpha                                  2. Artesu...
8/41         2. Mebendzole                                     1. rickettsia...
9/41    61. ผูปวยหญิง อายุ 40 ป, สูง 150 cm, น้ําหนัก 70 kg, BP 150/80 mmHg, ชอบกินอาหาร  02 Develop    รสจัด จง...
10/41           5. U/S brain                                 CXR : haziness  ...
11/41           U/A protein 3+ WBC 30-40 cell RBC cast                       19. เด็กทาร...
12/41      23. เด็กปากแหวง เพดานโหว นิ้วเกิน คิดถึง syndrome ?                   02 ID      ...
13/41      33. เด็กหญิง มีไข ปวดหูขวา ได amoxy syr 2 day ไขไมลด ปวดหูมากขึ้น การปฏิบัติที่เห  37. ผูปวยหญิงอาย...
14/41           3. RLS 20 ml/kg             4. 0.9 % NSS + KCl 20 mEq/kg            1. ข...
15/41    49. เด็กอายุ 9 เดือน มารดาเลี้ยงดวยนมขนตั้งแต 4 เดือน แมพามาฉีดวัคซีน มีซีดเล็กนอย      1. NG lava...
16/41                                                        1. ตร...
17/41        2.ขนาด 100 2 เม็ดหางกัน 12 ชม.                          2. Endometrial Bx ...
18/41    04 GenSx                                        6. ผูปวยหญิงไทย อายุ...
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut

3,188 views

Published on

3 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nle step 2_2009 si115-116 and nle_step_2_2009 nctms editors cut

 1. 1. 1/41 Contents01 Medicine P. 102 Pediatrics P. 1603 Obstetrics and Gynecology P. 2904 Surgery P. 3305 Orthopaedics and rehab P.3906 Eye and ENT P. 4107 Psychiatry P. 4708 Forensic Med and Ethics P. 5109 Miscellaneous P. 53 ขอบคุณเพื่อนๆ SI 116 ทุกคนที่ชวยกันพิมพขอสอบ ขอบคุณพี่ SI 115 ทุกคนที่ชวยกันจําขอสอบ
 2. 2. 2/41 01 Critical care 1. HS 2. G6PD-def 1. ชาย 50 ป หมดสติมา, no pulse, no respiration , ฟง heart sound ไมได แพทยใส tube 3. AIHA 4. Thalassemia with hemolytic crisis ,chest compression ติด EKG ไดดังรูป (เปนรูป V fib) ถาม Mx 5. PNH 1. IV Adenosine 2. IV Epinephrine 5. หญิงอายุ 18 ปเหนื่อยงายมา ? วัน มีซีดปานกลาง เหลืองเล็กนอย ตับไมโต มามโต 2 cm 3. chest compression ตอ 4. defibrillation CBC Hct 20 MCV 62 WBC 95,000 N85 L 15 Plt 250,000 reti 8 ถาม Dx 2. หญิง 65 ป ใจสั่น หมดสติไป 5 นาที ญาตินําสงรพ. รูสติดี .. HR 40 /min EKG ดังรูป 1. Thalassemia 2. Iron Def จงใหการวินิจฉัย 3. G6PD 4. Hereditary spherocytosis 5. AIHA 6. ชายอายุ 50 ป เปน cirrhosis มาดวยอาเจียนเปนเลือด PE : shifting dullness positive, no hepatomegaly, splenomegaly 4 cm CBC : WBC 10,000 , Plt 60,000 , %N 32 , %L 76 จะใหสวนประกอบของเลือดอะไร 1. PRC 2. Cryoprecipitate 1. 3rd heart block 3. Ciyo-less 4. Platelet conc. 2. 2nd degree AV block mobitz I 5. FFP 3. 2nd degree AV block mobitz II 4. 1st degree block 01 Neurology 3. ชายไทยอายุ 23 ป ถูกผึ้งตอยมาดวย wheel 3+, อาเจียน BP 80/50 mmHg PE:edema 7. ผูปวยหญิงมาดวย proximal muscle weakness เปนมากตอนบาย ๆ มี diplopia, หนังตา รอบปาก Management? ตก, DTR 2+ สงตรวจอะไรเพื่อการวินิจฉัย 1. H2 antagonist 2. H1 antagonist 1. LP 2. Prostigmine test 3. Dexamethasone IV 4. Adrenaline IM 3. Electrolyte 4. Muscle biopsy 8. เด็กอายุ 8 เดือน แมพามาดวยอาการไขสูง, anterior fontanel โปง, Brudzinski positive 01 Hemato จะทําอยางไร 4. ผูปวยหญิงอายุ 30 ป เหนื่อยเพลียมา 2 สัปดาห ปสสาวะเขมขึ้น ไมมีไข no 1. ขอความยินยอมพอแมเพื่อ LP hepatosplenomegaly, moderate pale, mild icteric sclera, WBC 3,600, Plt 234,000 , blood 2. LP เลยเพราะเรงดวน smear ดังรูป จงใหการวินิจฉัย 3. CT brainNational Test - Medicine หนาที่ 1 National Test - Medicine หนาที่ 2
 3. 3. 3/41 4. ใหยากันชัก, ATB หลัง H/C 13. หญิง อายุ 65 ป เปนเบาหวานมา 5 ป เมื่อ 2 วันกอนปสสาวะแสบขัด วันนี้มีไขสูง 5. สงตอ หนาวสั่น ซึมลง, T 39 C BP 140/80 P 120, U/A protein trace, sugar neg, SpGr 1.018, 8. หญิง 27 ป มีอาการปวดศีรษะตุบๆ ปวดขางเดียว เปนสลับขางกันเปนๆหายๆ เดือนละ bacteria numerous, RBC 10-15, WBC 50-60, no cast/ept cell จงใหการรักษา 4-5 ครั้ง ขณะนี้ on oral contraceptive มานาน … ป ตรวจรางกายไมพบ neurological 1. Ampicillin 2. Norfloxacin deficit ,……. 3. Gentamycin 4. Ceftriaxone 1. CT brain 2. MRI brain 5. Cotrimoxazole 3.ให diazepam 4.ให tramadol 14. ชาย 33 ป ปวดศีรษะเรื้อรังมาหลายเดือน ใจสั่น เหนื่อยงาย หนาแดง sweating ปวดหัว 5.ให amitriptyline มากขึ้น BP 180/110, P 110/min flushing การตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยโรค 10. ผูปวยชาย เดินชา มี resting tremor Rt > Lt มี Cogwheel rigidity ใหการรักษาอยางไร 1. Urine VMA 1. Selegiline 2. Levodopa 2. CT brain 3. Benhexole 4. Bromocriptine 3. Serum electrolyte 11. ชายอายุ 24 ป มีอาการชักเกร็งกระตุกทั่วตัว ตาเหลือก ไมรูสึกตัวมานาน 1 ชั่วโมง มี 4. TFT ประวัติโรคลมชักตั้งแตอายุ15ป ชักปละ 3-4 ครั้ง ขาดการรักษามา 1ป ขณะตรวจไมมี 5. IVP อาการชักแลว การรักษาที่เหมาะสมที่สุดในผูปวยรายนี้ 1. Phenytoin 2. Diazepam 15. ชาย 25 ป ปวดศีรษะมานาน 1 mo วันนี้ออนเพลีย แขนขาไมมีแรง BP 190/120 motor 3. Midazolam 4. Phenobarbital power 3/5, P 110 investigate 5. Gabapentin 1. Urine VMA <<<<เฉลย 2. CT brain 01 Nephro 3. Serum electrolyte 12. ผูปวยหญิงไทยอายุ 43 ป แขนขาออนแรงมา 1-3 วัน 1 เดือนกอนมีอาการขาบวม 4. TFT ไปพบแพทยที่คลินิกได hydrochlorothiazide (50 mg) วันละเม็ด อาการดังกลาวเกิดจาก 5. IVP อะไร 1. Hypokalemia 2. Hyponatremia 16. ชายอายุ 39 ป มารพ.ดวย ปสสาวะสีน้ําลางเนื้อมา 2 วัน ตรวจรางกายพบ puffy eyelids, 3. Hyperglycemia 4. Hypocalcemia BP 140/90, UA red brown color urine, Sp.Gr. 1.025 Albumin 1+ RBC 100/HF, WBC 5. Hypomagnesemia 10/HF with rbc cast รักษาอยางไร 1. Norfloxacin 2. CeftriaxoneNational Test - Medicine หนาที่ 3 National Test - Medicine หนาที่ 4
 4. 4. 4/41 3. Furosemide 4. Prednisolone 5. Congenital heart disease 17. ผูปวยหญิงอายุ _ ป สูบบุหรี่ 30 pack year อาการเขาไดกับ CA Lung, no underlying 21. หญิงอายุ 45 ป มีไขตอนเย็นๆ ไอมีเสมหะ ไมมีเลือดมา 3 wk ได amoxiclav 4 days disease levofloxacin 5 days อาการไมดีขึ้น CXR alveolar infiltration with RUL cavity ถามวา Mx ตรวจ Lab : E’lyte : Na 125, K _ , Cl 97 ; Urine Na 10, Urine osmol 50 ตอไปคือ อะไรคือสาเหตุของhyponatremia ในผูปวยรายนี้ 1. Sputum AFB 2. Bronchoscope 1. SIADH 2. Low salt intake 3. CT chest 3. Renal wasting 4. Thiazide 4. FNA 5. Primary polydipsia 22. คนงานโรงงานกระเบื้อง... ตอมาสงสัยวาเปนโรคมะเร็งปอด ในการวินิจฉัยวา เกิดโรค 18. ผูปวย heart failure มี fine crepitation ปสสาวะไมออก ให furosemide iv 2 doses ยัง จากการประกอบอาชีพ ตองทําอะไรเปนอันดับแรก ปสสาวะไมออกอีก BUN 75,Cr 5.2,CO 12, Na 131,K 6 ควรทําอะไรตอ 1. ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการทํางานอยางละเอียด 1. Dialysis 2. IV furosemide 2. วินิจฉัยใหไดวาเปนมะเร็งปอดจริง 3. Ca gluconate 4. Restrict salt diet 3. หาขอมูลวามีหลักฐานสัมพันธกับมะเร็งปอด 5. NaHCO3 4. ตรวจวัดปริมาณสารวาพอจะทําใหเกิดมะเร็งปอดหรือไม 19. ผูปวยหญิงอายุ 43 ป มีอาการออนเพลีย แขนและขาออนแรงมา 2 วัน เมื่อประมาณ 1 5. – เดือนกอนมีอาการขาบวมเล็กนอย ไดรับยา HTCZ (50mg) 1 เม็ดตอวัน รับประทานทุกวัน 23. ผูปวยชายอายุ 50 ป สูบบุหรี่ 2-3 มวน/วัน มานาน 30 ป มีอาการแนนหนาอก เหนื่อย อาการผูปวยเกิดจากเหตุผลใด มา 2 วัน หนาและแขนบวม ตรวจพบ not pale, face & upper extremity edema, superficial 1. Hypo K 2. Hypo Na vein dilatation at chest wall ทํา CXR ผลปกติ สาเหตุที่นาจะเปนไปไดในผูปวยรายนี้ 3. Hyperglycemia 4. Hypo Ca 1. Cor pulmonale 2. Cardiac temponade 5. Hypo Mg 3. Pulmonary tuberculosis 4. Bronchogenic carcinoma 24. ชาย 25 ป 2 สัปดาหกอนดื่มสุรา เมาและอาเจียนมาก และหมดสติ ตรวจพบ pneumonia 01 Res ที่ superior segment of right upper lobe ตรวจเสมหะพบ pleomorphic gram positive cocci 20. ผูหญิงอายุ 20 ป มีไอเรื้อรัง ตั้งแต 10 ปกอน บางครั้งมีเสมหะเขียว ตอนเด็กๆเคยมี vary in size and shape ใหการรักษาดวย co-amoxyclav นาน 3 วัน ยังคงมีไข ตรวจ x-ray Respiratory tract infection เยินๆตอนอายุ 7 ป CXR : peribroncheal thickening เพิ่มเติมพบมี pleural effusion เจาะน้ํามาตรวจได น้ําสีเหลืองขุน WBC 2,500 (N 95%) , จงใหการวินิจฉัย glucose 30 mg/dl , LDH 900 ตรวจ gram stain พบเชื้อแบบเดิม จงบอกการปฏิบัติที่ 1. Lung abscess 2. Bronchiectasis เหมาะสมในผูปวยรายนี้ 3. Pulmonary tuberculosis 4. Chronic bronchitis 1. เพิ่มยา aminoglycosidesNational Test - Medicine หนาที่ 5 National Test - Medicine หนาที่ 6
 5. 5. 5/41 2. เปลี่ยนเปนยากลุม carbapenem 01 Endocrine 3. ใหยาเดิม + CT chest 29. ผูปวยหญิงอายุ 28 ป มีไข ออนเพลีย มา 1 สัปดาห เหนื่อยงาย ใจสั่น PE : T 38 °C, P 4. ใหยาเดิม + ใส ICD 120/min, tremor both hand Neck : marked tender thyroid gland and diffuse 5. ใหยาเดิม + เจาะน้ําในอีก 24 hrs. enlargement จงใหการวินิจฉัย 1. Acute thyroiditis 2. Grave’s disease 01 Toxico 3. Hashimoto’s thyroiditis 4. Suppurative thyroiditis 25. ผูปวยชาย กินยาฆาตัวตายมา มีอาการ sweating CVS: normal , RS: diffuse lung 5. Papillary CA thyroid infiltration , muscle มี fasciculation 30. ผูปวยหญิง อายุ 28 ป มีอาการเหนื่อยมา 1สัปดาห P120/min RR20/min BP120/80 1. Salicylate 2. Paracetamol PE : mildly diffuse thyroid enlargement, markedly tenderness จงใหการ Dx 3. Organophosphate 1. Supperative thyroiditis 26. ชายอายุ 18 ป ภูมิลําเนา จ.พิจิตร 1….กอน กินซุปหนอไมกับเพื่อนอีก 3 คน ตอมาเริ่มมี 2. Acute thyroiditis อาการ weak แขนขาออนแรง BP↓ ผูปวยมารับการ intubation และใสเครื่องหายใจแลว 3. Hashimoto’s thyroiditis อาการดีขึ้น เพื่อนอีก 2 คนเสียชีวิตแลว คิดวาเกิดจากพิษใด 4. Papillary cell CA 1. Botulinum toxin 27. ผูปวยชายไทย ภูมิลําเนาสังขละ กาญจนบุรี มีรพ.ดวยอาการ proximal muscle 01Cardio weakness with hyperpigment skin, hyperkeratotic patch at palm and sole, white line nail, 31. ผูปวยมี pulse 90 irregular, PE : diastolic rumbling murmur, opening snap ขอใดถูก decreased sensation 1. มีโอกาสเกิด.....เทาคนปกติ 1. Penicillamine 2. มีโอกาสเกิด embolic stroke มากกวาคนทั่วไป 15-20 % 2. Defuroxamine 3. มีโอกาสเกิด pulmonary hypertension เพราะมีลิ้นหัวใจรั่ว 3. Calcium EDTA 32. หญิงไทยอายุ 42 ป กอนหนานี้แข็งแรงดี มีไขมา 1 wk. หอบเหนื่อยมา 3 วัน ไอ นอน 4. Hemodialysis ราบไมได T 38 C , BP 100/70 mmHg , P 100/min , RR 32/min , subconjunctival 28. ผูปวยหญิงอายุ 25 ป กินน้ํายาลางหองน้ํามา 1 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล ขอใดเปนผล hemorrhage , LV heaving (systolic murmur grade 3 at apex) มีตุมดําแดงกดเจ็บที่ปลายนิ้ว ระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น ถาม Dx 1. Esophagitis 2. ……. pneumonitis 1. Atrial myxoma 3. Mediastinitis 4. Esophageal stricture 2. Acute rheumatoid carditis 3. Bacterial endocarditisNational Test - Medicine หนาที่ 7 National Test - Medicine หนาที่ 8
 6. 6. 6/41 4. Ruptured chordae tendinae 37. ผูปวยกิน amoxicillin 10 วัน อาการเจ็บคอลดลง ตอมา มีทองเสียครั้งละ 1 แกว มีมูก 33. ผูปวยไมรูสึกตัว คลําชีพจรไมได EKG : severe bradycardia with intraventricular ปนเล็กนอย 3-4 ครั้งตอวัน นาน 7 วัน เกิดจากเชื้อใด conduction delay 1. E.histolytica 2. E.coli 1. Atropine 3. Campylobactor jejuni 4. Shigella 2. Epinephrine 5. C.difficile 3. External pacing 38. ชาย 50 ป HT มานาน ปวดหลัง 1 day PTA, PE: P 110/min, BP 90/60 mmHg, 34 หญิง 55 ป CRF 2 ป, DM 2 ป, HT 4ป กินยาสม่ําเสมอ PE: BP 130/80 ตรวจตาพบ abdominal mass 8 cm with bruit. Investigation? proliferative diabetic retinopathy Lab:Cr 2 ถามปริมาณโปรตีนที่ควรกินใน 1 วัน 1. Angiogram 2. CT abdomen 1. 10 g 2. 20 g 3. MRI Abdomen 4. Acute abdomen plain film series 3. 30 g 4. 40 g 5. U/S whole abdomen 5. 50 g 39. ชาย 30 yrs, diarrhea 10 times in 8 hrs 35. เด็กหญิง 10 ขวบ เปนโรคผนังกั้นหัวใจรั่วแตกําเนิด รักษาเรื่องเหนื่อยจากหัวใจ PE : P 110/min, BP 90/60 , flat neck vein, dry lips ลมเหลวหลายครั้ง หลัง 3 ขวบ อาการดีขึ้น ครั้งนี้เหนื่อยมากมา 2 เดือน แตนอนราบได ให สารน้ําอะไร PE : central cyanosis, clubbing of fingers and toes, loud P2, diastolic blowing murmur 1. ORS 2. 5%D/W grade 3/6 at left upper sterna border, lungs-clear ครั้งนี้เหนื่อยจากอะไร 3. 5%D/N/2 4. NSS/2 1. Aortic regurgitation 2. Pulmonary embolism 5. NSS 3. Eisenmenger syndrome 40. ชายอายุ 41 ป แข็งแรงดีมาตลอด ไมมีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัวเห็นเพื่อนรวมงาน 36. หญิงหมดสติ ให EKG มา 2 คน อายุ 41 และ 45 ปเปนมะเร็งลําไส จึงตองการตรวจเช็ค วิธีใดเหมาะสมที่สุด 1. Sinus arrest 1. Barium enema 2. Sinus bradycardia 2. Carcinoembryogenic antigen 3. Complete heart block 3. Colonoscopy 4. Left bundle branch block 4. Stool occult blood 5. Premature atrial beat 5. ไมตองทําการตรวจ screening 41. หญิง 22 ป ไมเคยเหลือง ตรวจเลือดกอนเขาทํางานพยาบาล พบ HBsAg +ve , Anti- 01 GI HBc IgM neg , LFT normal ทําอยางไร 1. ให HBV vaccineNational Test - Medicine หนาที่ 9 National Test - Medicine หนาที่ 10
 7. 7. 7/41 2. ให interferon alpha 2. Artesunate+tetracycline 3. ตรวจ AFP 3. Chloroquine+…. 4. U/S liver 4. Artesunate+mefloquine 5. ตรวจ HBs Ag ซ้ําอีก 6 เดือน 5. Primaquine+…. 42. ผูชายกินเหลามานาน ปวดทอง อาเจียน admit NPO แลวอาละวาด ดึงสายน้ําเกลือ เปน 47 ชาย อายุ 25 ป มาดวยเรื่องปวดศีรษะ มีไข อะไร PE :stiff neck- negative,CT brain-normal 1. Hypoglycemia CSF : protein 65 ,glucose 35,wbc??, L 95%,gram stain and india ink-negative 2. Hepatic encephalopathy 1. Acyclovir 2. Ceftriaxone 3. Wernicke encephalopathy 3. Cotrimoxazole 5. Amphotericin B 4. Delirium tremens 48. ผูปวยชายอายุ 20 ป มาดวยไขสูง หนาวสั่น ( T 38 c ) CBC: ปกติ plt100,000/ul ให 5. Alcohol intoxication Blood smear ดังรูป จงให Diagnosis 43. ผูปวยอายุ 29 ป ทองผูกบอยๆ stool exam ปกติ ทําอยางไร 1. PF 2. PV 1. GI bulk forming 3. PO 4. PM 44. ผูปวยชาย อายุ 40 ป มีกอนโตที่บริเวณคอขวามา 4 สัปดาห เดิมแข็งแรงดี ขนาดเสน 5. PV+PF ผานศูนยกลางกอน 4 ซม., firm, not fixed and no tenderness ทําอะไรตอ 49. ผูปวยชายไทยมีผื่นที่ขาหนีบ 2 ขาง ลักษณะ Annular with scale, คัน สงตรวจ KOH จะ 1. ENT exam 2. Tuberculin skin test พบลักษณะใด 3. CXR 4. Lymph node Bx 1. Branching septate hyphae 2. Short hyphae with yeast 01 ID 3. Budding yeast with thick wall 45. ผูปวย ชายไทย อายุ 30 ป มีไข 10 วัน ใหรูป blood smear มา รูปมี infected RBC ใหญ 50. ผูปวยกอนหนานี้มีไข กินยาลดไขแลวไขหายไปแลว ตอมามี erythematous nodule ที เปนอะไร ขา 2 ขาง การสงตรวจขอใด มีประโยชนในการ diagnosis 1. P. Ovale 2. P. vivax 1. CXR 3. P. Falciparum 4. P. Malariae 2. U/A 5. Mix 3. CBC 46. ผูปวยชายอายุ 30 ป มีไข ตรวจพบ double chromatin ring form ใหยาอะไร 51.ไขพยาธิดังภาพ ใหยาอะไร 1. Chloroquine 1. AlbendazoleNational Test - Medicine หนาที่ 11 National Test - Medicine หนาที่ 12
 8. 8. 8/41 2. Mebendzole 1. rickettsial infection 3. Metronidazole 2. chikungunya 4. Praziquantel 3. rheumatic heart disease 52. หญิงมาดวยอาการอาเจียนเปนเลือดสีดํา 2 ครั้ง ประวัติ Dengue ใหผล labมา ถามวาผล แทรกซอนของโรค 01 Dermato 1. Bleeding time 57. ชาย 70 ป มีผื่นนูนแดงที่ขา คัน ชอบเปนตอนปใหม Dx 2. Euglobulin test 1. Static eczema 53. ผูปวยหญิงอยูกาฬสินธุ มีอาการเหนื่อย มีไข ไอ มา 2 สัปดาห ตรวจรางกาย พบ T 2. Xerotic eczema 39°C, BP 140/60 mmHg, RR 28/min, P 100/min, Hepatomegaly 2 FB below Rt. Costal 3. Chemical eczema margin, Splenic dullness positive, CXR มี Pulmonary infiltration ที่ Lower lung field, 4. Irritant contact dermatitis ultrasound มี multiple hypoechoic lesions ที่มาม, BUN 40 mg/dl, Cr 5 mg/dl, FBS 260 5. Allergic contact dermatitis mg/dl จงใหการวินิจฉัย 1. Mellioidosis 2. Salmonella 01 Nutrition 3. Amoebic Liver Abscess 4. Leptospirosis 58. คนไขตับโต LFT ผิดปกติเล็กนอย (AST 46 U/ml, ALT 60 U/ml), U/S พบ 54. ผูปวยหญิงเปน SLE กิน prednisolone 60 mg มา 3 เดือน ไอเล็กนอย ได sputum มาเปน hepatomegaly เกิดจากการขาดอะไร ตัวอะไร 1. Zinc 2. Tretinol 1. Ancylostoma 2. Enterobius vermicularis 3. Selenium 3. Strongyloides stercolaris 4. Paragonimus 59. ผูชายกินเหลามาก มี sign of CHF เปน cardiac beri beri ถาม managemen 55. ผูปวยชายอายุ 28 ป มีไขสูงปวดศีรษะ Stiffneck +ve มีประวัติเลนน้ํา นึกถึง 1.Thiamine 2. Diazepam 1. N.fowleri 2. N.meningitis 3. glucose 3. P.aerugenosa 4. Hemophilus spp. 60. ชาย 70 ป Alzheimer กินไดนอย ไมสําลัก ตองหยอดอาหาร ทําไงดี 5. S.aureus 1. NG 2. Nasoduodenal 56. ผูปวยชาย ภูมิลําเนา จ.นราธิวาส มีไข และปวดเขา 2 ขาง ตอมามีปวดขอเทาและ 3. Nasojujunal 4. PEG ขอศอกเพิ่ม ตรวจรางกายพบวามีไข, ฟง heart no murmur, มี erythematous maculopapular 5. PEJ rash CBC มี N 40%, L 50%, atypical lymphocyte 5%, platelet ปกติ จงใหการวินิจฉัย 01 AmbuNational Test - Medicine หนาที่ 13 National Test - Medicine หนาที่ 14
 9. 9. 9/41 61. ผูปวยหญิง อายุ 40 ป, สูง 150 cm, น้ําหนัก 70 kg, BP 150/80 mmHg, ชอบกินอาหาร 02 Develop รสจัด จงใหการรักษา 1. เด็กซน 8 ขวบ ป.1 ซนมาก ลืมสงงาน งานหายบอย มาพบทาน.... 1. Furosemide 2. ACEI 1. เปน MR 2. พาไปพบจิตแพทย 3. B-blocker 4. CCB 3. แนะนําใหปรึกษาคุณครูที่ ร.ร. 4. เปนปกติของเด็กวัยนี้ 5. ควบคุมอาหาร + ลดน้ําหนัก 2. เด็ก 9 เดือน เกาะยืนได ยังไมเดิน พูดเปนคําไมมีความหมาย ยอมใหทุกคนอุม ฟนยังไม ขึ้น ไมยอมใหของเมื่อขอ อะไรผิดปกติ 1. walking 2. speech 3. stranger anxiety 4. tooth eruption 5. Give toys on request 3. เด็ก 2ป มาปรึกษาปญหาสุขภาพ ขณะนี้กินอาหาร 3 มื้อ ไขวันละ 1ฟอง นม4กลองตอ วัน อาหารวางเปนผลไม นน. 16kg สูง 90 cm จงใหคําแนะนํา 1. เพิ่มอาหารมื้อกอนนอน 2. เพิ่มไขมื้อละ 1ฟอง 3. ลดอาหารเปนวันละ 2มื้อ 4. ลดนมเหลือวันละ 2กลอง ตอวัน 5. เพิ่มอาหารวางเปนน้ําผลไมอีก 2มื้อ 4. เด็ก 2ป น้ําหนัก 12kg สูง 90 cm กินขาว 3มื้อ ผลไม นม 8 0z x 3, พูดได 2 คํา, วิ่งได, ได vaccine HBV x 3, OPV x 3, DPT x 3 แนะนําอยางไร 1. เพิ่มนม 2. เพิ่มมื้ออาหาร 3. รับ OPV, DPT 4. ปรึกษากุมารแพทยดานพัฒนาการ 5. ผูปวยเด็กอายุ 6 เดือน ยังชันคอไมได แขนขาขยับไดปกติดี ไมมีไข ไมซึม ผลการตรวจ รางกาย afebrile,R 30/min, BP 80/50 mmHg, P 100/min, Head circumference 46 cm, anterior fontanelle 3x3 cm, Increase muscle tone, DTR 3+, Babinski’s – dorsiflexion both sides ควรตรวจอะไรเพิ่มเติมเพื่อใหไดการวินิจฉัย 1. TORCH titer 2. Chromosome study 3. Thyroid function test 4. Bone scanNational Test - Medicine หนาที่ 15 National Test - Pediatrics หนาที่ 16
 10. 10. 10/41 5. U/S brain CXR : haziness 6. ผูปกครองพาเด็ก 6ขวบ มาขอใบยกเวนไมตองเขาโรงเรียน ผลการทดสอบสติปญญา จะสง Lab อะไร IQ=60 ควรทําอยางไร 1. Microplasma titer 2. ICD 1. ออกใบรับรองไมตองเขาโรงเรียนให 3. Nasopharygeal swab 2. ออกใบรับรองเขาเรียนไดโดยมีอาจารยพิเศษ 11. เด็กชาย 6 ป ไข 1 วัน เหนื่อยหอบ หายใจลําบาก PE T 40 ° , RR 33 /min, Chest : 3. ออกใบรับรองเสื่อการเขาเรียนเปน 9ป inspiratory stridor with Suprasternal retraction, inspiratory sonorous rhonchi การตรวจ 4. ไมออกใบรับรอง เพราเด็กสามารถเรียนได ในขอใดชวยวินิจฉัยมากที่สุด 5. ใหเจาหนาที่ตรวจสภาพแวดลอมบานกอนออกใบรับรอง 1.U/S chest 2. CT chest 7. เด็กอายุ 1ป แมสังเกตเห็นวาตาขวาเหลเขาในมา5เดือน พัฒนการปกติ ถาไมรักษาจะ 3. CXR PA & Lat film 4. CXR inspiration & expiration film 1. Nystagmus 2. Glaucoma 5. Lat soft tissue technique film 3. Amblyapia 4. Visual field defect 12. เด็ก 10 ป ไอ แนนหนาอก หอบ 5 วัน face, chest & upper extremities edema , liver 2 5. Limit ocular movement cm. Below Rt.Costal margin. What is the diagnosis? 1. Croup 2. Angioedema 02 Respi 3. SVC obstruction 4. CHF 8. ผูปวยเด็กชาย อายุ 6 เดือน มีไขและไอมากขึ้นหลังจากเปนหวัดมา 2 วัน, T 38°C, R 5. Constrictive pericarditis 44/min, Inspiratory stridor, retract intercostals, nasal flaring, occasionally rhonchi จงใหการวินิจฉัย 02 nephro 1.Viral croup 2.Bronchiolitis 13. เด็ก 5 ป ไข 2 วัน ปสสาวะสีเขม เหนื่อยเพลียมากขึ้น, PE mildly pale, CBC Hb 6 Hct 3.Whooping cough 4.Acute epiglottitis ... WBC normal (N85 L15) Platelet 14,300, U/A dark brown urine, urobilinogen +ve, 5.Asthmatic bronchitis Complication? 9. เด็ก 8 เดือน มีไข ซึม ไมยอมดูดนม น้ําลายยืด มา 2 วัน PE : T 39 c, RR 30 /min, 1.Gallstone 2.Acute renal failure drooling, noisy breathing, harsh breath sound, bulging posterior pharynx 3.Pulmonary embolism 1. viral croup 2. bacterial tracheitis 14. เด็กหญิง 14ป บวมทั่วตัว ขาบวม 3. retropharyngeal abscess 4. acute epiglottitis PE : T37.8 *C,BP140/90 mmHg, mild anemia 10. เด็กหญิงอายุ 8ป มีไข ไอ หอบ มา 3วัน กอนหนานี้ 4วัน มีไขต่ําๆ pitting edema both legs, oral ulcer, MP rash at palms and soles PE : Decrease breath sound at Rt. , Trachea shift to left Lab : CBC Hb 8 g/dl WBC 4,000 thrombocytopeniaNational Test - Pediatrics หนาที่ 17 National Test - Pediatrics หนาที่ 18
 11. 11. 11/41 U/A protein 3+ WBC 30-40 cell RBC cast 19. เด็กทารกอายุ 3 วัน คลอดปกติ กินนมแมไดดี BW 3200 g ปกติดีทุกอยาง ตรวจพบวา การตรวจทางหองปฏิบัติการใดที่ชวยวินิจฉัย เหลือง TB 12 mg/dL Hct 50% ทําอยางไร 1.ASO titer 2.C3 1. ใหดูดน้ําเพิ่ม 3.... 4.ANA 2. หยุดนมแม 1-2 วัน เพราะเกิดจากการกินนมมารดา 5.albumin,cholesterol 3. ตากแดดออนๆ 15. ผูปวยเด็ก อายุ 6 ป อาเจียนมาก ตรวจ Electrolyte ผลที่ไดจะเปนอยางไร 4. กลับบานไมไดใหobserve 1,Hypochloremia 2.Hypokalemia 5. admit on photo 3.Metabolic alkalosis 20. ผูปวยเด็ก preterm BW = 2,200 g มารดาคลอด C/S due to abruptio placenta apgar 16. เด็กชาย อายุ 6 สัปดาหแมพามาเพราะอาเจียนมาก serum E’lyte เขาไดกับ score 5, 8 1. hyperchloremic hyponatremic metabolic acidosis หลังคลอด 12 ชม. เหลือง ทํา exchange สาเหตุสําคัญที่ตองตรวจการไดยินของเด็กคนนี้ 2. hyperchloremic hypokalemic metabolic acidosis คือ 3. hyperchloremic hyperkalemic metabolic acidosis 1. BW = 2,200 g 2. abruptio placenta 4. hypochloremic hypokalemic metabolic alkalosis 3. apgar score 5, 8 4. preterm 5. hypochloremic hyponatremic metabolic alkalosis 5.เหลือง 17. เด็ก 8 ป bilateral vesico ureteral reflux มีติดเชื้อซ้ําบอยๆ BUN/Cr ขึ้นเรื่อยๆ ลาสุด 21. ทารกอายุครรภ 44 สัปดาห น้ําหนักแรกคลอด 3400 g มี meconium stained BUN 55, Cr 3.8, Na 135, K 4.3, HCO3 16, ปสสาวะตอวัน 900 ความดันปกติ จงใหการ amniotic fluid คลอดทางชองคลอด APGAR score 2,5 ที่ 1 และ 5 นาที ตามลําดับ รักษา หลังคลอด 10 ชม. มีชักเกร็งกระตุกทั่วตัว ผลตรวจเลือด blood glucose 50 mg/dl Hct 1. salt diet ลดลง 2. K diet ลดลง 58% สาเหตุการชักในทารกรายนี้จากความผิดปกติใด 3. oral NaHCO3 4. phosphate diet 1. meningitis 2. hypoglycemia 5. dialysis 3. polycythemia 4. perinatal asphyxia 5. intraventricular hemorrhage 02 Neonate 22. เด็กคลอดกอนกําหนด แมเปน DM หายใจหอบเหนื่อย เร็ว CXR พบ hyperaeration 18. เด็กแรกเกิดเหลืองหลังคลอด 3-4 wk กินนมแม ไมโต ลิ้นจุกปาก ไมดูดนม ทองอืด จะ with generalized haziness with air bonchogram, Dx? ตรวจอะไรเพื่อ Dx 1. fluid 2. MAS 1. Chromosome study 2. TFT 3. RDS 4. bronchopulmonary dysplasia 3. GH level 4. GI follow through 5. transient tachypnea of the newbornNational Test - Pediatrics หนาที่ 19 National Test - Pediatrics หนาที่ 20
 12. 12. 12/41 23. เด็กปากแหวง เพดานโหว นิ้วเกิน คิดถึง syndrome ? 02 ID 1. Down’s 2. Patau’s 27. เด็กอายุ 18 เดือน มีปูเปน TB รักษากิน anti-TB มา 2 สัปดาห เด็กไมมีอาการ ตรวจ 3. Turner’s 4. Edward’s รางกายปกติ CXR ปกติ PDD 15 mm. ใหการรักษาที่เหมาะสม 5. Klinefelter’s 1. INH 9 mo 2. INH + rifampin 6 mo 24. หญิงอายุ 23 ป G1 GA 42 weeks มีอาการเจ็บครรภ น้ําเดินมา 2 ชั่วโมง พบวามีขี้เทาปน 28. เด็ก 2 ป มาคลินิกเด็กสบาย ได vaccine MMR*1, HBV*3, OPV*3, DPT*3, JE*2 ครั้ง ในน้ําคร่ํา มี fetal distress FHR 80 /min แพทยทํา emergency C/S ออกมาพบไดทารก BW นี้จะใหอะไร 3,000 g Apgar score 2, 3 ที่ 1 และ 5 นาที ตอมามีเขียว หายใจลําบาก และซีด ถามวาพบ 1. OPV, DTP 2. Hib , JE ความผิดปกติใดไดในทารกรายนี้ 3. OPV, DPT, JE 4. OPV, DPT, Hib 1. anemia 2. thrombocytosis 5. OPV, DPT, JE, Hib 3. hyperactive bowel sound 4. hypotension 29. เกี่ยวกับ roseola infantum ขอใดผิด 5. pulmonary arterial hypertension 1. ผื่นขึ้นวันที่ 3 2. เกิดจาก HSV 16 25. เด็กแรกเกิด หนัก ... (รูสึกวาจะหนักปกติ) แมคลอด no complication แรกเกิด มี Hct 3. ผื่นขึ้นที่ลําตัวกอน 68%, glucose 55 mg/dl จะ management อยางไร 30. เด็กเลนน้ํา มี stiff neck มีไข เกิดจากเชื้อใด 1. early feeding 2. 5% D N/2 6 mg/kg/day IV 1. Naegleria fowleri 3. 10% D N/2 2 mg IV push ชาๆ 4. Hct ซ้ําในอีก 6 ชั่วโมง 31. เด็ก 7 ป ~ 3 วันกอน อาเจียนมาก ไมแนใจวามีไขหรือเปลา, 1 วันกอน อาเจียนเปน 5. exchange transfusion เลือด 2 ครั้ง ตรวจรางกาย BP ต่ําๆ , pulse เร็วเล็กนอย , CBC ซีด ,WBC ~2,000 , 26. ด็กชาย Term 3,000 g normal labour 26hr หลังคลอด แมเลือด Group O Rh +ve ลูก Lymphocyte เดน, Plt. ต่ํา, prolong PT /PTT , fibrinogen 120 (200-400) ควรตรวจอะไร Group A Rh +ve CBC Hct 40% WBC 11,000,Platelet 260,000 Peripheral blood smear เพื่อวินิจฉัยภาวะแทรกซอนในรายนี้ microspherocyte 2+, reticulocyte 10%, Coomb’s test +ve 1.D-dimer 2.Bleeding time ทําอยางไร 3.Euglobulin lysis time 4.Clot generation time 1. single photo Tx 32. เด็กอายุ 1 ป มีไขสูง 39.5°C ความดันโลหิต 80/60 mmHg, P 140/min มี petechiae ที่ 2. double photo Tx แขนและขา 3. Intensive photo Tx จะ Management อยางไร 4. partial plasma transfusion 1.Dextran 2.Dopamine 5. total plasma transfusion 3.Platelet 4.NSS 5.FFPNational Test - Pediatrics หนาที่ 21 National Test - Pediatrics หนาที่ 22
 13. 13. 13/41 33. เด็กหญิง มีไข ปวดหูขวา ได amoxy syr 2 day ไขไมลด ปวดหูมากขึ้น การปฏิบัติที่เห 37. ผูปวยหญิงอายุ 16 ป เมื่อ 4 สัปดาหกอนเปนไข เจ็บคอ ซื้อยากินเอง 2 วัน อาการดีขึ้น มะสมตอไปคือ ตอมามีปวดเขา 2 ขาง ปวดขอเทาซาย T 38°, no pharyngeal injection, swelling and 1. oral cefaclor 2. oral amoxy/clav tenderness out both knee and Lt.ankle, pericardial mb, subcutaneous nodule at 3. oral erythromycin 4. iv ampicillin Lt.forearm จงใหการวินิจฉัย 5. tympanosynthesis 1. Acute rheumatic fever 2. Gonococcal arthritis 3. SLE 02 Nutrition 38. เด็กชายอายุ 5 ป แข็งแรงดี มาฉีดวัคซีนตามเกณฑ รางกายแข็งแรง PE no cyanosis, 34. แมพาบุตรอายุ 7 เดือน มาตรวจ ชันคอไดแตยังไมคว่ํา กระหมอมหนายังไมปด มีเด็ก normal S1, widely fixed split S2 grade II/VI systolic murmur at left upper sternal border ในหมูบานเปนหลายคน มาตรการปองกันคือ diagnosis? 1. เสริม iodine ใหหญิงตั้งครรภ ทุกคนในหมูบาน 1. innocent murmur 2. pulmonary stenosis 2. ให thyroid hormone แกเด็กแรกเกิดทุกคน 3. aortic stenosis 4. ASD 3. สงเสริมใหกินเกลือผสม iodine ทั้งหมูบาน 5. VSD 4. เสริมเกลือ iodine ในโรงเรียน 39. เด็กอายุ10ป มีประวัติเปนผนังกั้นหองหัวใจพิการแตกําเนิดมีอาการเขียว และเคยหอบ 5. ให thyroid hormone แกหญิงตั้งครรภทุกคน เหนื่อยตั้งแตอายุ 2-3ป ตรวจรางกายพบ diasteric blowing murmur ,clubbing finger ถามวา 02 GI อาการเขียวเกิดจากอะไร 35. เด็กอายุ 2 ป 6kg ยาว 55 cm AF 3x4 cm PF ยังไมปด ยังชันคอไมได ขยับแขนขาได 1. Eisenmewnger 2. Hypoxic spell ซีด ทองผูก ถาย 2-3 วัน/ครั้ง อึเปนเม็ดกระสุน 40. เด็กทารกอายุ 2 วัน คลอดที่บาน มาดวยเหนื่อย เขียว 1. Hypothyroidism 2. Functional constipation PE : พบ floppy, cyanosis, HR 50 /min, RR 100 /min ควรทําอะไรเปนอันดับแรก 3. Hirschsprung‘s disease 4.Iron def anemia 1. Glucose 4. Adrenaline 36. เด็ก NL apgar 9,10 แมฝากครรภปกติ Suction ไดเลือด 5 cc สงตรวจอะไร 2. NSS 5. Chest compression 1. Apt test 3. PPV 2. Coag 3. CBC 02 Critical care 41. เด็ก 8 ป DKA BP 90/70 poor perfusion Na 145, K 3, Cl 110, HCO3 10, urine ketone 02 Cardio 4+ ให fluid ใน 1 hr. แรกเทาไร 1. 0.9 % NaCl 20 ml/kg 2. 0.45 % NaCl 20 ml/kgNational Test - Pediatrics หนาที่ 23 National Test - Pediatrics หนาที่ 24
 14. 14. 14/41 3. RLS 20 ml/kg 4. 0.9 % NSS + KCl 20 mEq/kg 1. ขอความยินยอมพอแมเพื่อ LP 5. 0.45 % NSS + KCl 20 mEq/kg 2. LP เลยเพราะเรงดวน 42. เด็กอายุ 2ป หายใจลําบาก เปนทันทีขณะเลนอยูกับพี่ชาย PE: T 37c RR40/min PR 3. CT brain 140/min 4. ใหยากันชัก, ATB หลัง H/C Lung : fair air entry, Inspiratory+expiratory stridor, suprasternal+subcostal retraction 5. สงตอ ถาม Mx 46. เด็กหญิงอายุ...ป มีอาการเหมอลอย พัฒนาการปกติ สติปญญาปกติ ตรวจคลื่นไฟฟา 1. Back blow-chest thrust 2. Abdominal thrust สมองพบ 3 Hz wave ใน hyperventilation การรักษาที่เหมาะสมที่สุดในผูปวยรายนี้คือ 3.Heimleich maneuver 4. ET tube 1. ACTH 2. Phenytoin 5. Bronchoscopy 3. Vigabatrin 4. Valproic acid 43. เด็กชาย 1 ป ไขสูง ซึม มา 1 วัน ตรวจรางกายพบ T 39.2 C, BP 80/60 mmHg, RR 42 5. Phenobarbital /min, P 140 bpm มี petichiae + purpura at both lower extremities อะไรที่ควรให 47. เด็ก ชักมานาน 30 นาที ไมรูสึกตัว ที่ ER ยังชักอยู เปน generalized tonic clonic seizure 1. Dextran ควรใหยาใด 2. Doputamine 1. Diazepam 2. Phenytoin 3. Platelet conc. 3. Valproic acid 4. Phenobarbital 4. FFP 5. Carbamazepine 5. NSS 02 Hemato 02 Neuro 48. ด.ช. 3 ป มีไขมา 1 วัน 44. เด็กชาย 5 เดือน มีอาการผงกศีรษะและเกร็งแขนขาทั้งสองขางเปนชุดๆ ชุดละ 2-3 นาที PE: mildly pale, moderate icteric sclera, liver 2 cm below RCM, spleen just palpable มักเปนตอนเชาหลังตื่นนอน no eye contact, poor neck control, Spastic tone of all CBC: Hb 7 Hct 22 wbc 45,000 (N 80 L 40??) platelet ปกติ extremities, DTR 1+ all จะใหการรักษาอยางไร PBS: microcytic 2+, hypochromic 2+, anisocytosis 2+, poikilocytosis 2+, schistocytosis 1. diazepam 2. phenytoin 1+, few ovalocyte and target cell 3. Phenobarbital 4. สงกระตุนพัฒนาการ จะสงตรวจ Investigation อะไรเพื่อชวยในการวินิจฉัย 5. สงตอกุมารแพทย neuro 1. D-dimer 2. G6PD level 45. เด็กอายุ 8 เดือน แมพามาดวยอาการไขสูง , anterior fontanel โปง , Brudzinski 3. serum ferritin 4. Hb typing positive จะทําอยางไรNational Test - Pediatrics หนาที่ 25 National Test - Pediatrics หนาที่ 26
 15. 15. 15/41 49. เด็กอายุ 9 เดือน มารดาเลี้ยงดวยนมขนตั้งแต 4 เดือน แมพามาฉีดวัคซีน มีซีดเล็กนอย 1. NG lavage 2. Atropine MCV 67,microcytic 1+, anisocytosis 2+, WBC& Plt. ปกติ สาเหตุเกิดจากอะไร 3. Naloxone 4. Activated charcoal 1. Thalassemia Hb H disease 2. Iron deficency 3. Folate deficiency 4. G-6PD deficiency 02 Immuno 5. Hb E 55. เด็ก 10 ป เปนโรคหืดมา 5 ป รักษาไมสม่ําเสมอ มีอาการเดือนละหลายครั้ง ครั้งนี้ 50. เด็ก 4 ขวบ ซึม ant fontanelle bulging ชัก กินแตนมขนหวาน เหนื่อย หายใจลําบาก กินยาขยายหลอดลมไป 1 เม็ดเมื่อ1 ชม.กอน อาการไมดีขึ้น ที่รพ. 1. Arginine prothrombin complex deficiency ไดพนยา Salbutamol ไป 2 doses ยังมีอาการหอบเหนื่อยอยู ควรทําอยางไรตอไป 51. เด็กชายอายุ 1 ป ไขมา 2 วัน 1. NB corticosteroid 2. IV corticosteroid PE : moderately pallor, mild jaundice, tachycardia, no hepatosplenomegaly 3. NB theophylline 4. NB ipratropium CBC: Hct 24% WBC 115,000(N 76% L21%) Plt. 470,000 56. เด็ก 3 เดือน disseminater BCG infection อยูรพ. ติด varicella PE: vesicle, pneumonia ให bloodsmear มาพบ contracted Hb น้ําหนักนอย ภาวะภูมิคุมกันผิดปกติจากอะไร Diagnosis? 1. T-cell 2. Phagocytosis 1. Hb H disease 2. G6PD deficency 3. Opsonization 4. Ig 3. hereditary spherocytosis 4. AIHA 5. complement 52. เด็กชาย 5 ป มีจ้ําเขียวตามแขนขา PE อื่นๆ ปกติ CBC E13% Plt. 180,000 Dx 1. Hemophillia 2. vWD 02 Ambulatory 3. Hypereosinophil 4. ITP 57. เด็ก 8 เดือน มี labia minora ติดกัน เห็น clitoris ปกติ ไมเห็น hymen/vagina ปสสาวะ 5. APDE อุจจาระ ปกติ 53. เด็กหญิง ซีด เหลืองเล็กนอย ตับไมโต มามโต MCV 62 ถาม Dx จะทําการรักษาอยางไร 1. Thalassemia 2. G-6-PD deficency 1. ทา estrogen ที่ labia minora 3. Iron deficiency 4. AIHA 2. ทา ATB ที่ labia minora 5. HS 3. ผาตัดเปด 02 Toxic 4. รักษาความสะอาด แลว ติดตามตอน 2 ป 54. เด็กอายุ 5 ป กินสารไมทราบชนิด มี lethargy, T 37 c, BP 80/50 mmHg, RR 20 /min, 5. ไมตองรักษา คอยมาหาถามีปญหาประจําเดือนไมมา PR 130 /min, secretion from mouth, pupil 1 mm, มี sweating ควรใหการ management อยางไรNational Test - Pediatrics หนาที่ 27 National Test - Pediatrics หนาที่ 28
 16. 16. 16/41 1. ตรวจ thalassemia 03 OB 6. ผูหญิง G2 GA 25 wk มี Hx ลูกคนแรกแทงจากการบวมน้ํา จะตรวจวาลูกในทอง มีภาวะ 1. หญิงไทย 28 yr G1P1 ใหนมลูก 6 wk ตองการคุมกําเนิด 2-3 yr มักมีอาการปวดทองนอย บวมน้ําไดอยางไร เวลามีประจําเดือน ควรใชยาคุมอะไร 1. amniocentesis 3. ตรวจเลือดแมจาก fetal cells 1. Combinded pill 2. chordocentesis 4. Ultrasound 2. Pregestin only pill 7. monitor ได variable deceleration ถาม Mx 3. DMPA 1. induction of labor 2. augmentation of labor 2. คลํา sacrumpromontery ไมได ischial spine หางกัน 11 cm. Interbulous หางกัน 8 cm. 3. c/s ประมาณวาเวลาผานไป มดลูกหดตัวดี แตปากมดลูกเปดเทาเดิม มีความผิดปกติที่ใด 8. GA 20 weeks มีกลิ่นและคันที่ชองคลอดมา 2 สัปดาห ตรวจรางกายพบวา แดงที่ปาก 1. midplane ชองคลอด ตกขาวสีเหลืองเขียว มีฟอง ชองคลอดแดง cervix สีแดงคล้ํา (ไมบอกวามี curd) 2. outlet จะใหยาอะไรรักษา 3. inlet 1. oral doxycycline 2. oral tinidazole 3. หญิงไทยอายุ 30 ป G1P0 GA 8 wk มาดวยเลือดออกกะปริดกะปรอยทางชองคลอดมา 3. oral ketoconazole 4. oral fluconazole 2 วัน มีใจสั่น คลื่นไสอาเจียนมาก ไมมีอาการปวดทอง ตรวจรางกายพบ not pale , uterus 5. clotrimazole Vg at pubic symphysis, BP 140/90, P 110/min, RR 20/min, urine sugar-neg , urine protein- 9. ผูปวยหญิง GA 41 wk ครรภที่ 4 มาดวย labour pain ได drip oxytocin แลว uterine neg จงใหการวินิจฉัยที่เปนไปไดมากที่สุด contraction นาน 4 hr 35 min ตอมาเจ็บทองมากขึ้น มดลูกแข็งตัว คอดตรงกลาง FHR 140 1. Twins 4. Trophoblastic disease m/ จงใหการวินิจฉัย 2. Thyrotoxicosis 5. Pregnancy with myoma uteri 1. Hyperstimulation uterus 2. Treaten rupture uterus 3. preeclampsia 10. หญิงอายุ 34 ป GA 34 wk มาดวยมีเลือดออกทางง vagina เปนเลือดปนกอนเลือด 4. หญิงไทย G2 มาฝากครรภ GA 18 wk ตรวจเลือดแม A- พอ B+ (อาจสลับกัน ประมาณ painless, no uterine contraction , เด็กไมดิ้น จงใหการ management นี้) ถามทําไรตอ 1. CBC 2. Coagulogram 1. Anti D 4. Cordocentesis 3. Ultrasound 4. Non stress test 2. direct comb 5. Amniocentesis 5. Per vaginal examination with sterile speculum 3. indirect coomb 03 Gyne 5. ผูปวยหญิงมาฝากครรภครั้งแรก ตรวจ osmotic fragility test positive ตองตรวจอะไร 11. การใชยา emergency contraception เปนอันดับแรก 1.ขนาด 60 2 เม็ด พรอมกันNational Test - Obstetrics and Gynecology หนาที่ 29 National Test - Obstetrics and Gynecology หนาที่ 30
 17. 17. 17/41 2.ขนาด 100 2 เม็ดหางกัน 12 ชม. 2. Endometrial Bx 3.ขนาด 60 2 เม็ดหางกัน 12 ชม. 3. Fractional and curettage 4.ขนาด 100 และ 60 2 เม็ดหางกัน 12 ชม. 12. หญิง painless ulcer 1 cm ที่ปากชองคลอด elevated border, yellow vaginal discharge ถาม Ix 1. VDRL 4. G/S 2. Culture 5. Biopsy 3. AFB 13. หญิงอายุ 34 ป GA 36wk มีอาการปสสาวะแสบขัด และเจ็บที่บริเวณชองคลอด ตรวจ รางกายพบ vesicular lesion with shallow ulcer at vulva จงใหการวินิจฉัย 1. Herpetic vulva 3. Candidiasis at vulva 2.Molluscum contagiosum 4. Syphillis 14. หญิงอายุ 35 ป น้ําหนัก 70 kg สูง 155 cm มีประจําเดือน 2-3 เดือนตอครั้ง ครั้งนี้ ประจําเดือนขาดไป 2 เดือน ตอมามีเลือดออกปริมาณมาก นาน 10 วัน ปฏิเสธประวัติ เพศสัมพันธ PE ปกติ สาเหตุของประจําเดือนผิดปกติในรายนี้คือ 1. anovulation 4. coagulation defect 2. irregulartory shedding 5. corpus luteal insufficiency 3. irregulation ripening 15. หญิงอายุ 27 ประจําเดือนคลาดเคลื่อนมา 3 wk มีเลือดออกกระปดกระปรอยมา 4 วัน มดลูกโตเล็กนอย PV: พบเลือด os close ไมพบกอนที่ adnexa UPT post. สงอะไร DX 1. Pap-smear 4. Transvaginal U/S 2. AFP 5. Transabd U/S 3. Serum Beta-HCG 16. ญ หมดประจําเดือนแลว มีเลือดออกทางชองคลอดประมาณ 2 wks U/S พบ endometrium หนา 2 mm ควรทําอยางไร 1. HysterectomyNational Test - Obstetrics and Gynecology หนาที่ 31 National Test - Obstetrics and Gynecology หนาที่ 32
 18. 18. 18/41 04 GenSx 6. ผูปวยหญิงไทย อายุ 56 ป ปวดทองดานบนขวา 2 วัน มีไข ไมคลื่นไสอาเจียน มีประวัติ 1. ผูปวยชายมีไข หนาวสั่น ปวดทอง RLQ กดเจ็บ U/S พบ CBD dilate, multiple ปวดเปนๆหายๆ มา 2 ป ตรวจรางกาย : T 39, HR…, RR…, Abdomen: soft tenderness at hypoechoic mass at segment 6 RUQ investigations : TB 5.8, DB 4.2, SGOT 9, SGPT 120, DLP 168 จะใหยาอะไร 1.Hepatoma 3.Amebic liver abscess 1. Ciprofloxacin 2.CholangioCA 4.pyogenic liver abscess 2. Ceftriaxone + … 5. Infected Cyst 3. Ceftriaxone + Metronidazole 2. เด็กชาย อายุ 5 ปปวดทองมาก ทองเสีย 2 ครั้ง อาเจียน 3 ครั้ง ปวดรอบ umbulicus+RUQ 4. Ampicilin + Gentamycin สง investigate อะไร 5. Gentamycin + Metronidazole 1.lipase 4.CBC 7. ผูปวยชายอายุ 40 ป มีประวัติกอนเขาๆ ออกๆ ที่อัณฑะ ตอนปวด บวม แดง กอนออกมา 2.amylase 5.U/A แลว จงใหการวินิจฉัย 3.film acute abdomen series 1. orchitis 2. torsion testis 3. ชาย 55 ป ดื่มสุรา cirrhosis มา7 ป, U/S -liver:solid, ill-defined mass 7 cm 3. hydrocelitis 4. incarcerated hernia Investigate? 8. ผูปวยหญิงอายุ 52 ป เปน cholecystitis ไมไดรับการรักษา 4 วันกอนมีอาการปวดทอง 1.CEA 4.AFP บริเวณลิ้นป จะใหนอนแนนมากขึ้น มีปวดราวไปหลัง อาเจียนเปนอาหาร ตรวจรางกายพบ 2.CA19-9 5.ALP v/s stable มี guarding and rebound tenderness at upper abdomen จงใหการวินิจฉัย 3.Beta-hCG 1. acute cholecystitis 2. acute appendicitis 4. หญิงไทย 25 ป กินน้ํายาลางหองน้ํามา ผลแทรกซอนระยะยาว 3. peptic perforate 4. acute pancreatitis 1. esophagitis 4. chemical pneumonitis 5. small bowel obstruction 2 mucositis 5. stricture esophagus 3. mediastinitis 04 HNB 9. เด็กหญิงอายุ 9 ป มารดาพามาดวยเรื่องกอนที่เตานม กดเจ็บ P.E. พบ mass เสนผาน ศูนยกลาง 1.5 cm under areolar, tender lump, no lymphadenopathy อื่นๆปกติ จงDx 5. ผูปวยหญิงทองผูก+ปวดทอง RLQ film เจอ …………………ถามวา management คือ 1. breast bud 4. gynecomastia 1. CT abdomen 2. fibroadenoma 5. breast abscess 2. Diverticulectomy 3. fat lump 3. F/U Barium enema ทุกปNational Test - Surgery หนาที่ 33 National Test - Surgery หนาที่ 34

×