Hfm reccomment10072555

822 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hfm reccomment10072555

  1. 1. คำ ำ แนะนำ ำ ในกำรป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค มื อ เท้ ำ ปำก สำ ำ หรั บ ประชำชนทั ่ ว ไป - ผู้ปกครอง ควรแนะนำำสุขอนำมัยส่วนบุคคลแก่บุตร หลำน และผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพำะกำรล้ำงมือให้สะอำดทุก ครั้งก่อนกำรเตรียมอำหำรหรือก่อนรับประทำนอำหำร และ หลังขับถ่ำย กำรรักษำสุขอนำมัยในกำรรับประทำนอำหำร นอกจำกนั้น ควรให้เด็กอยู่ในที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี ไม่พำเด็กเล็กไปในที่แออัด - สำำหรับท่ำนที่จะพำบุตรหลำนที่เป็นเด็กเล็กไปต่ำง ประเทศที่มีกำรระบำด สำมำรถเดินทำงได้ตำมปกติ โดยให้ ปฏิบัติตนตำมสุขลักษณะที่ดี หลีกเลี่ยงพำบุตรหลำนไป สถำนที่แออัด และหำกบุตรหลำนมีอำกำรป่วยที่สงสัยโรค มือ เท้ำ ปำก ให้พำไป พบแพทย์ สำ ำ หรั บ โรงเรี ย นอนุ บ ำลและศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก - ผู้ประกอบกำรในสถำนเลี้ยงเด็กควรดูแลให้มีกำร ปฏิบัติตำมมำตรฐำนด้ำน สุขลักขลักษณะของสถำนที่อย่ำงสมำ่ำเสมอ เช่น ในห้องเรียน ห้องครัว ภำชนะใส่อำหำร รวมทั้งห้องนำ้ำ ห้องส้วม อำคำรสถำนที่ เครื่อง เล่น หรืออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ ด้วยนำ้ำยำฆ่ำเชื้อ โรคเป็นประจำำ รวมทั้งกำรกำำจัดอุจจำระให้ถูกต้องและล้ำง มือบ่อยๆ - โรงเรียนอนุบำล และศูนย์เด็กเล็ก ควรเพิ่มเติมควำม รู้เรื่องโรคและกำรป้องกันตนเอง เช่น ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับ เด็กป่วย กำรล้ำงมือและกำรรักษำสุขอนำมัยส่วนบุคคล และจำำเป็นต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็น รำยบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ แก้วนำำำ ช้อนอำหำร จัดหำอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้ำงมือด้วยนำำำ และสบู่ก่อนรับประทำนอำหำรและหลังจำกเข้ำห้องส้วม หำกพบผู้ป่วยในห้องเรียนเดียวกันมำกกว่ำ 2 คน อำจ พิจำรณำปิดโรงเรียนหรือสถำนศึกษำชั่วครำว เป็นเวลำ 5 วัน เพื่อทำำควำมสะอำดและลดโอกำสกำรแพร่กระจำยของ โรค และสิ่งสำำคัญที่โรงเรียนอนุบำลและศูนย์เด็กเล็กควร ให้ควำมสำำคัญ คือ กำรแนะนำำครู เรื่อง โรค มือ เท้ำ ปำก และอนำมัยส่วนบุคคล และเตรียมกำรกรณีเกิดกำรระบำด ในโรงเรียน สำ ำ หรั บ ครู แ ละพี ่ เ ลี ำ ย งเด็ ก - เผยแพร่ ให้คำำแนะนำำ ควำมรู้เรื่องโรคมือ เท้ำ ปำก แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน ผู้ดูแลเด็กต้องรักษำสุขอนำมัย ส่วนบุคคลที่ดี หมั่นล้ำงมือบ่อย ๆ และตัดเล็บให้สัำน ล้ำงมือให้สะอำดทุกครัำงก่อนกำรปรุงอำหำร ภำยหลังกำร ขับถ่ำย หรือสัมผัสนำำำมูก นำำำลำย หรืออุจจำระเด็ก เฝ้ำระวัง โดยตรวจเด็กก่อนเข้ำห้องเรียน หำกพบเด็กมีอำกำรป่วย ซึ่งสงสัยเป็นโรคมือ เท้ำ ปำก ควรรีบพำไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กป่วย โดย เฉพำะอย่ำงยิ่ง ในพืำนที่ที่มีกำรระบำด หำกเด็กมีตุ่มในปำก
  2. 2. โดยที่ยังไม่มีอำกำรอื่น ให้หยุดเรียน ให้เด็กที่ป่วยขับถ่ำย อุจจำระลงในที่รองรับ แล้วนำำไปกำำจัดให้ถูกสุขลักษณะใน ส้วม หำกเด็กมีอำกำรป่วยรุนแรงขึำน เช่น ไม่ยอมทำน อำหำร ไม่ยอมดื่มนำำำ ต้องรีบพำไปรับกำรรักษำที่โรง พยำบำลทันที แล้วแจ้งรำยงำนโรคเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และขอรับคำำแนะนำำในกำรควบคุมโรค รวมทัำงแจ้งรำยชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้ำข่ำยเฝ้ำระวังโรคมือ เท้ำ ปำก ให้แก่ผู้ บริหำรของโรงเรียนและหน่วยงำนสำธำรณสุขทุกวันที่พบ ผู้ป่วยรำยใหม่ที่เข้ำข่ำยกำรเฝ้ำระวัง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ สำธำรณสุขให้ดำำเนินกำรประสำนงำนเพื่อให้สุขศึกษำแก่ ชุมชน ในกำรลดกำรเล่นคลุกคลีในเด็ก (เน้นเนืำอหำให้ เด็กที่ไม่ป่วยไม่ไปเล่นคลุกคลีกับเด็กบ้ำนอื่น เพรำะไม่รู้ว่ำ ใครบ้ำงที่ป่วย) จนกว่ำพ้นระยะกำรระบำดในชุมชนนัำนๆกำรทำ ำ ควำมสะอำดพื ำ น เพื ่ อ ฆ่ ำ เชื ำ อ โรค เด็กที่ป่วยได้สัมผัส ทัำงในบ้ำน สถำนศึกษำ สถำนที่สำธำรณะ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ แนะนำำให้ทำำควำมสะอำดด้วยแบบสบู่ หรือผงซักฟอก ปกติก่อน แล้วตำมด้วยนำำำยำฟอกขำว เช่น คลอรอกซ์ ไฮเตอร์ ทิำงไว้ 10 นำที แล้วล้ำง/เช็ด/ แช่ ด้วยนำำำสะอำด เพื่อป้องกันสำรเคมีตกค้ำง ส่วนของเล่นที่เด็กอำจเอำเข้ำปำกได้ ให้ทำำควำมสะอำดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกตำมปกติ และนำำไปผึ่งแดด

×