Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cdd outbreak preventioncontrol

537 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cdd outbreak preventioncontrol

  1. 1. ¡Òû‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâä “·ŒÍ§Ã‹Ç§” ã¹¼ÙŒ»ÃÐʺÀÑÂทีมสอบสวนโรค (SRRT) ของกรมควบคุมโรค* ไดรับรายงานผูปวยทองรวงจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลการสอบสวนโรคพบวา หลายรายปวยภายหลังจากรับประทานอาหารที่ปนเปอนหรือบูดเนา ไมวาจะเปนอาหารคางมื้อที่ปรุงแตเชาแลวเก็บไวหลายชั่วโมง กอนนํามารับประทานตอนเย็น โดยความเสี่ยงยิ่งเพิ่มหากเปนอาหารที่บูดเนาไดงายในเวลาสั้นหรือ อาหารที่ปรุงไมสะอาด เชน เสนขนมจีนที่มักตองทําไวลวงหนา ขาวผัดปู (เนื้อปู) อาหารประเภทราดแกงกะทิรวมทั้ง ยําประเภทตางๆ เพื่อเปนการปองกันโรคขอใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนี้¼ÙŒ»ÃСͺÍÒËÒà áÅмٌºÃÔ¨Ò¤ÍÒËÒÃ1. เลี่ยงการนําอาหารรายการที่เสี่ยงตอการเกิดโรค บรรจุกลองไปแจกผูประสบภัย2. ควรแยกแกงใสถุงจากขาวสวย ไมราดแกงโปะหนา จะไดไมบูดเร็ว3. เลือกเปนกับขาวแหงๆ เชน ไขดาว ไขเจียว หมูทอดกระเทียม จะเสี่ยงนอยกวาพวกแกงกะทิ4. ผูประกอบอาหารตองมีความรูปรุงอาหารอยางถูกสุขลักษณะ และนําไปสงทันทีที่ปรุงเสร็จในเวลาอันสั้น5. ขอนี้สําคัญ ผูนําอาหารไปแจก ตองเขียนที่กลอง ระบุวาซื้อจากที่ใด หรือปรุงโดยใครและลงวันที่ เวลาที่ปรุงเสร็จ เพื่อคนกินจะไดรูประเมินได และงายตอการติดตามแกปญหาหากเกิดโรคระบาด਌Ò˹ŒÒ·Õè˹‹Ç§ҹ·ÕèÃѺºÃÔ¨Ò¤ ઋ¹ Èٹ¾Ñ¡¾Ô§Ï1. ตองจัดใหมีระบบลงทะเบียน อาหารที่มีผูมาบริจาค มีอและเบอรติดตอได หากเกิดโรค ชื่2. จัดการอาหารที่เขามาอยางเปนระบบ เชน ประเมิน คุณภาพอาหารที่รับมา ทําการคัดอาหารที่เสียทิ้ง3. สวนอาหารที่ดูปกติ หากเขามากอนใหแจกจายออกไปกอนโดยเร็ว หากแจกไมทันใหทําลายทิ้ง ดีกวาเสี่ยงกับการ กินแลวปวย»ÃЪҪ¹1. ควรดูที่กลองวามีการระบุลงวันที่ เวลาที่ปรุงอาหารเสร็จ (ถามี) ไมควรกินอาหารที่ปรุงคางไวนาน2. แนะนําใหดูอาหาร โดยดมกลิ่นและสังเกตรสชาดวาอาหารยังปกติหรือไม3. ไมเก็บอาหารไวกินขามมื้อ หากจําเปนใหอุนอาหารกอนกิน (แตท็อกซินที่ทนความรอนอาจจะยังคงอยูได)   จัดทําโดย :สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข*แหลงขอมูล : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

×