Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beid.ddc.moph.go.th th 2011_upload_files_factsheet_hfm

2,940 views

Published on

  • Be the first to comment

Beid.ddc.moph.go.th th 2011_upload_files_factsheet_hfm

  1. 1. 98 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (ENTEROVIRUS DISEASES) : โรคมือเทาปาก (HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE : HFMD)1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดเฉียบพลัน และ สามารถหายไดเอง เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ เชน ในกลุมไวรัสเอนเทอโรหรือไวรัสในลําไส มักเกิดใน กลุมเด็กทารกและเด็กเล็กตามสถานรับเลียงเด็ก โรงเรียน  ้ อนุบาลฯ โดยมีปจจัยหลักที่โนมนําใหเกิดการระบาดมา จากความแออัด ระบบการถายเทอากาศไมดี สุขอนามัย สิ่งแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคลบกพรอง เด็กอายุ ตํ่ากวา 5 ป มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อมากกวาคนใน กลุมอายุอื่น ผูใหญในพื้นที่ที่มีโรคนี้เกิดเปนประจํามักมี ภูมิตานทานตอโรคนี้แลวบางสวน2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : โรคนี้พบผูปวย และการระบาดไดทั่วโลก มีรายงานการระบาดรุนแรงที่ มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ในหลายประเทศใน ภูมิภาคเอเชีย เชน มาเลเซีย (พ.ศ. 2540) และไตหวัน (พ.ศ. 2541) เปนตน ประเทศในเขตรอนชื้น สามารถ เกิดโรคนี้ไดแบบประปรายตลอดป พบมากขึ้นในชวง ฤดูฝน ซึงอากาศเย็นและชืน การระบาดมักเกิดขึนในศูนย ่ ้ ้ เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สถานการณโรคในประเทศไทย : นับแตมีรายงานการ ระบาดของโรคมือ เทา ปาก ที่มีอาการรุนแรงจากการ ติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ในประเทศตาง ๆ ของภูมิภาค เอเชียตังแต พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนัก ้
  2. 2. องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม 99 ถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงมอบหมายใหสานัก ํ ระบาดวิทยา และสํานักโรคติดตอทัวไป (ขณะนีแยกออก ่ ้ มาเปนสํานักโรคติดตออุบตใหม) กรมควบคุมโรค รวมกับ ัิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร การแพทย เริ่ ม มี ก ารเฝ า ระวั ง รายงานและสอบสวน ผูปวยสงสัยติดเชื้อ เอนเทอโร 71 และปองกันควบคุม โรคนับตั้งแตนั้นมา โดยเพิ่มเติมโรคมือ เทา ปาก ใน ระบบรายงานผูปวยในขายเฝาระวัง ลักษณะการเกิด โรคกระจัดกระจายหรือระบาดเปนครั้งคราว มักมีผูปวย เพิมขึนในชวงฤดูรอนตอตนฤดูฝน (พฤษภาคม - มิถนายน) ่ ้  ุ มักเปนกับเด็กอายุตํ่ากวา 10 ป ไมคอยพบในวัยรุน การ ระบาดมักเกิดขึ้นบอยในกลุมเด็ก เชน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล กลุมเสี่ยงตอโรค พบสูงสุดในเด็กกลุม อายุตํ่ากวา 5 ป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมถูกสุขลักษณะ อยูกนอยางแออัด และถามีการระบาดเปนระยะเวลานาน ั จะทําใหมีโอกาสที่จะแพรไปสูเด็กที่มีอายุมากขึ้นจนถึง วัยรุน และความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น3. อาการของโรค : มีไดหลายลักษณะ ดังนี้ 1. โรคแผลในคอหอย มีไข เจ็บคอ มีตุมพองใสขนาด 1 - 2 มิลลิเมตรบนฐานซึงมีสแดง กระจายอยูบริเวณ ่ ี  คอหอย และตุมพองใสจะขยายกลายเปนแผลคลาย  แผลรอนใน โดยมากพบที่บริเวณดานหนาของตอม ทอนซิล เพดานปากดานหลัง ลินไก และตอมทอนซิล ้ และมักเปนอยูนาน 4 - 6 วัน หลังเริ่มมีอาการ มีรายงานพบวาอาจพบอาการชักจากไขสูงรวมได รอยละ 5 แตไมมีรายงานผูเสียชีวิต 2. โรคมือ เทา ปาก แผลในปากคอนขางกระจายกวาง ในชองปาก กระพุงแกม และเหงือก รวมทั้งดานขาง ของลิ้น (ดังรูปที่ 26) ลักษณะตุมพองใสอาจอยูนาน 7 - 10 วัน และจะมีผื่นหรือตุมพองใส เกิดที่บริเวณ
  3. 3. 100 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม ฝามือ นิ้วมือ (ดังรูปที่ 27) และฝาเทา (ดังรูปที่ 28) หรือบริเวณกน โดยทั่วไปหายไดเอง พบนอยมากที่ ทําใหเสียชีวิตในเด็กทารก รูปที่ 26 แผลบนลินและนิวหัวแมมอ โรคมือเทาปาก (Ulcers ้ ้ ื in the mouth and on the thumb) รูปที่ 27 ผื่ น บนฝ า มื อ และนิ้ ว ตุ ม พองใสบนฝ า มื อ และนิ้ ว โรคมือ เทา ปาก (Blisters on the palm and fingers)
  4. 4. องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม 101รูปที่ 28 ตุมพองใสบริเวณหลังเทา โรคมือ เทา ปาก (Blisters  on the soles of the feet) 3. โรคคออักเสบมีตอมนํ้าเหลืองโต แผลที่คอนขาง แข็ง นูน กระจาย มีตุมกอนสีขาวหรือเหลืองขนาด ประมาณ 3 - 6 มิลลิเมตรอยูบนฐานรอบสีแดง และ พบมากบริเวณลิ้นไก ดานหนาตอมทอนซิล และ คอหอยดานหลัง แตไมพบผื่นหรือตุมพอง4. ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3 - 5 วัน สําหรับโรค แผลในคอหอยและโรคมือ เทา ปาก และโรคคออักเสบมี ตอมนํ้าเหลืองโต มีระยะฟกตัวประมาณ 5 วัน5. การวินิจฉัยโรค : สามารถพบเชื้อไดจากตัวอยางจาก ปายแผล ชองปาก และอุจจาระ มาเพาะแยกเชื้อ หรือ ฉีดเพาะเชื้อในลูกหนู (suckling mice) และเนื่องจาก เชือมีหลายสายพันธุยอยซึงทําใหเกิดอาการคลายกัน และ ้  ่ ไมมีแอนติเจนที่ใชรวมกัน การตรวจหาทางนํ้าเหลืองจึง ตองกําหนดการสงตรวจเชื้อเพื่อการวินิจฉัยแบบเฉพาะ เจาะจงของเชื้อชนิดนั้นๆ
  5. 5. 102 องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม 6. การรักษา : ไมมการรักษาเฉพาะ ใชการรักษาตามอาการ ี 7. การแพรติดตอโรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ปน เปอนในนํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระของผูปวย หรือผูที่ มีเชื้อแตไมแสดงอาการ หรือการไอจามรดกัน แตไมพบ หลักฐานการแพรเชื้อติดตอผานทางแมลง นํ้า อาหาร หรือทอนํ้าทิ้ง 8. มาตรการปองกันโรค : ลดการสัมผัสแพรกระจายเชื้อ ระหวางคนสูคน เชน การลดความแออัด และการมีระบบ  ถายเทอากาศที่ดี การลางมือบอยๆ และการปฏิบัติตาม สุขอนามัยสวนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ดีอยาง สมํ่าเสมอ 9. มาตรการควบคุมการระบาด : กรณีมีผูปวยเพิ่มขึ้นผิด ปกติ ตองรีบแจงสถานการณของโรค และลักษณะของ โรคใหแพทยและบุคลากรสาธารณสุขทราบ เพื่อการเฝา ระวังการระบาด รวมทั้งควรแยกผูปวยและเด็กที่มีไข สงสัยติดเชือไมใหคลุกคลีกบเด็กปกติ และระมัดระวังการ ้ ั สัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรือสิ่งขับถายของผูปวย ถาพบ ผูปวยในหองเรียนเดียวกันมากกวา 2 คน อาจพิจารณา ปดโรงเรียน/สถานศึกษาชั่วคราวเปนเวลา 5 - 7 วัน เพื่อ ทําความสะอาดพื้นผิวตางๆ ที่เด็กปวยสัมผัส ทั้งในบาน สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ เชน หางสรรพสินคา แนะนําใหทําความสะอาดดวยสบู หรือผงซักฟอกปกติ ก อ นแล ว ตามด ว ยนํ้ า ยาฟอกผ า ขาว เช น คลอร็ อ กซ ไฮเตอร ทิ้งไว 10 นาที แลวลาง/เช็ด/แช ดวยนํ้าสะอาด เพือปองกันสารเคมีตกคาง สวนของเลนทีเด็กอาจเอาเขา ่ ่ ปากได ใหทาความสะอาดดวยสบูหรือผงซักฟอกตามปกติ ํ  และนําไปผึ่งแดด ลดโอกาสการแพรกระจายของโรค
  6. 6. องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม 103 เอกสารอางอิง:1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. คูมอการเก็บตัวอยางสงตรวจ ื ทางหองปฏิบัติการ. ใน: การตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัส กลุมเอนเตอโร. กระทรวงสาธารณสุข; 2552. หนา 25.2. Heymann DL., Editor, Control of Communicable Diseases Manual 19th Edition, American Associa- tion of Public Health, 2008.

×