แนวทางการดูแลรักษาโรค Acne      57
Clinical Practice Guideline Acne                           รองศาสตราจารยนายแพทยนภดล     ...
การวินจฉัย   ิอาการและอาการแสดง1.ลักษณะทางคลินิก    ลักษณะทางคลินิกของสิว บริเวณที่เปนสิวบอย คือ หนา รองลงมา คือ...
2. การตรวจทางหองปฏิบตการ  ั ิ     โดยทั่วไปไมจาเปนตองทําการตรวจยกเวนในกรณีตอไปนี้              ํ ...
- Azelaic acid 2, 16-17( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ C )    - Sulfur, resorcinol18 ( หลักฐานระดับ 2, คําแนะนําระดับ...
ตารางที่ 1 ยาทาสําหรับรักษาสิวเล็กนอย (mild acne)       Drug           Level of evidence        ...
ตารางที่ 2 ยารับประทานสําหรับรักษาสิวปานกลาง(moderate acne)       Drug          Level of evidence    S...
การพยากรณโรค    สิวจะปรากฏอาการในผูหญิงชวงอายุ 14-17 ป และในผูชายชวงอายุ 16-19 ป ความรุนแรง           ...
ภาคผนวกยาทารักษาสิว1. Tretinoin (trans-retinoic acid, vitamin A acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ เปน...
วิธีใช    - ทาทั่วหนากอนนอนขอควรระวังและผลขางเคียง    - ควรหลีกเลียงการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34  ...
- ถาทาบริเวณลําตัวควรใสเสื้อผาสีขาวรองไว เพราะยาจะกัดสีเสื้อผาทําใหดางได 385. Topical antibiotics ( หลักฐานระดับ 1...
ยารับประทาน1. Tetracycline ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ เปนยาตานจุลชีพ และลด chemotaxis โดยไปยับยั้งก...
3. Isotretinoin (13-cis-retinoic acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ ลดขนาดตอมไขมันและการผลิตไขมัน ลดกา...
4. Sulfonamide4.1 Sulfamethoxazole trimethoprim41,46การออกฤทธิ์ เปนยาตานเชื้อจุลชีพ โดย trimethoprim มีฤทธิ์ยับยั้ง bact...
5. ยาประเภทฮอรโมน47,485.1). ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (ฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนโปรเจสโตเจน) และควรเลือกยาเม็ดคุมกํ...
ขอหามใช หามใชยาเม็ดคุมกําเนิด หากมีอาการใดอาการหนึ่งตอไปนี้     1). ผูที่มีประวัติของโรคหัวใจ เชน ความดันโลหิ...
วิธีใช ใช crystalline suspension of traimcinolone acetonide ขนาดที่ใช 1 – 10 mg./ ml.53,54 ฉีดเขา    ตุมละไมเกิน...
Modality       Comment                        ReferencesELOS; laser; pulsed combination of o...
Modality      Comment                         References1,450-nm diode   the 1,450-nm diod...
Modality       Comment                          ReferencesNA-PDL (NliteV_;  TGF-b is know...
4. Bucknall JH, Murdoch PN. Comparison of tretinoin solution and benzoyl peroxide lotion  in the treatment of acne vulga...
15. Roth HL. Acne vulgaris: evaluation of a medicated cleansing pad. Calif Med  1964;100:167.16. Graupe K, Zaumseil RP. ...
29. Gollnick et al. Treatment and management of acne ( Management of Acne, a report from  a global alliance to improve o...
44. Zouboulis ChC. Piquero-Martin J. Update and future of systemic acne treatment.  Dermatology 2003;206:41-44.45. Katsa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Acne 2010

986 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acne 2010

 1. 1. แนวทางการดูแลรักษาโรค Acne 57
 2. 2. Clinical Practice Guideline Acne รองศาสตราจารยนายแพทยนภดล นพคุณ ศาสตราจารยแพทยหญิงเพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ รองศาสตราจารยแพทยหญิงวัณณศรี สินธุภัค รองศาสตราจารยแพทยเพ็ญพรรณ วัฒนไกร แพทยหญิงรัศนี อัครพันธ แพทยหญิงนลินี สุทธิไพศาล รอยโทหญิงแพทยหญิงรัชยาณี คเนจร ณ อยุธยา รองศาสตราจารยนายแพทยนิยม ตันติคุณ นายแพทยรัฐภรณ อึ๊งภากรณ นายแพทยวบลย ิ ู โรจนวานิช แพทยหญิงภาวิณี ฤกษนมิตร ิ นายแพทยเจตน วิทิตสุวรรณกุลความนํา แนวทางการดูแลรักษาสิวเปนความเห็นรวมกันของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยสิวเพื่อใชเปนแนวทางในการรักษาผูปวย มิใชกฎตายตัวที่ตองปฏิบัติการรักษาตามที่เขียนไวทุกประการ ทั้งนี้เพราะผูปวยแตละรายมีปญหาที่แตกตางกัน การวางแนวทางการรักษาเปนการสรางมาตรฐานและพัฒนาการดูแลรักษาสิวใหถูกตองตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของทั้งแพทยและผูปวย เพื่อใหประชาชนที่มาพบแพทยไดรับความมั่นใจวาจะไดรับการดูแลรักษาที่ดี สิวเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมาพบแพทยผิวหนัง สิวจะปรากฏอาการในผูหญิงชวงอายุ 14-17 ป และในผูชายชวงอายุ 16-19 ป ความรุนแรงของสิวจะมากขึ้น 3-5 ป หลังจากเริ่มเปนสิว และมักหายไปในชวงอายุ 20-25 ป รอยละ 85 ของผูเปนสิวจะเปนชนิดไมรุนแรง มีเพียงรอยละ15 ที่เปนสิวอักเสบรุนแรงนิยาม สิว คือ การอักเสบของหนวยรูขนและตอมไขมัน( pilosebaceous unit) โดยมากมักเปนบริเวณหนา คอ และลําตัวสวนบน ซึ่งเปนตําแหนงที่มตอมไขมันขนาดใหญอยูหนาแนน มักพบใน ีวัยรุน แตบางคนอาจเปนๆหายๆจนอายุเลย 40 ป ทั้งนีขึ้นอยูกับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดสิว ้ 58
 3. 3. การวินจฉัย ิอาการและอาการแสดง1.ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางคลินิกของสิว บริเวณที่เปนสิวบอย คือ หนา รองลงมา คือ คอ หลัง และอก สวนบน แบงสิวไดเปน 2 ลักษณะ คือ ก. ชนิดไมอักเสบ คือ สิวที่เกิดจากการอุดตันของรูขน เรียกวา comedone (ductal hypercornification) มี 2 ชนิด - closed comedone เปนตุมกลมเล็กแข็งสีขาวจะเห็นชัดขึนเมื่อดึงผิวหนังใหตึงหรือโดยการ ้ คลํา - open comedone เปนตุมกลมเล็กแข็งคลาย closed comedone แตตรงยอดมีรเู ปดและมี กอนสีดําอุดอยู ข. ชนิดอักเสบ ไดแก - papule ตุมสีแดงขนาดเล็ก - pustuleไดแก superficial และ deep pustule - nodule กอนสีแดงภายในมีหนองปนเลือด บางครั้งอาจเปนหลายหัวติดกัน - cyst กอนนูนแดง นิ่ม ภายในมีหนองปนเลือด เมื่อสิวหายอาจจะเหลือรองรอยไดหลายแบบ ไดแก รอยแดง, รอยดํา, หลุมแผลเปน, แผลเปนนูนการจัดระดับความรุนแรงของสิว 1 - สิวเล็กนอย (mild acne) มีหัวสิวไมอักเสบ( comedone )เปนสวนใหญ หรือมีสิวอักเสบ(papule และ pustule)ไมเกิน 10 จุด - สิวปานกลาง (moderate acne) มี papule และ pustule ขนาดเล็กจํานวนมากกวา 10 จุด และ/หรือ มี nodule นอยกวา 5 จุด - สิวรุนแรง (severe) มี papule และ pustule มากมาย มี nodule หรือ cyst เปนจํานวนมาก หรือมีnodule อักเสบอยูนานและกลับเปนซ้ําหรือมีหนองไหล มี sinus tract 59
 4. 4. 2. การตรวจทางหองปฏิบตการ ั ิ โดยทั่วไปไมจาเปนตองทําการตรวจยกเวนในกรณีตอไปนี้ ํ 1. สิวในผูที่มอาการแสดงของ Hyperandrogenism เชน ผูหญิงอวนที่มขนดก ประจําเดือน ี ีผิดปกติเปนประจํา เสียงหาว ศีรษะลานแบบผูชาย ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญทางนรีเวชและตอมไรทอดวย 2. folliculitis จากสาเหตุอน ไดแก gram-negative folliculitis , pityrosporum folliculitis ื่โดยทํา pus smear และยอมพิเศษ3. การวินิจฉัยแยกโรค โรคผิวหนังคลายสิวที่พบบอย (acne-like conditions) ไดแก - Folliculitis เชน pityrosporum folliculitis, gram negative folliculitis, eosinophilicpustular folliculitis(Ofuji’s disease). - Acne rosacea - Acneiform drug eruptionการรักษาการวางแผนการรักษา / แนวทางการรักษาหลักในการรักษาสิว1. ใหความรูแกผูปวย 1.1 อธิบายถึงสาเหตุและปจจัยกระตุน 1.2 การดําเนินโรคของสิว สิวจะเริ่มดีขึ้นในเวลาประมาณ 2-3 เดือนและจะดีขนมากใน ึ้เวลา 4-8 เดือน 1.3 วิธีปฏิบัติตัวระหวางการรักษา เชน การทําความสะอาดใบหนา การหลีกเลี่ยงเครื่องสําอาง2. การรักษามาตรฐาน ( First line treatment ) แบงตามความรุนแรงของสิว 2.1 สิวเล็กนอย (mild acne) ใชเฉพาะยาทา2 ไดแก - Benzoyl peroxide 2.5%-5% 2-5 ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) - Topical retinoids 0.01%-0.1% 2, 6-8( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) - Clindamycin 1% solution 2, 9-10( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) - Erythromycin 2%-4% solution หรือ gel 2, 11-12( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) - Salicylic acid 2, 13-15( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) 60
 5. 5. - Azelaic acid 2, 16-17( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ C ) - Sulfur, resorcinol18 ( หลักฐานระดับ 2, คําแนะนําระดับ C ) หมายเหตุ ไมควรใช Clindamycin หรือ Erythromycin ทาอยางเดียว เพราะมีความเสี่ยงตอ การเกิดเชื้อดื้อยา ควรใชรวมกับ Benzoyl peroxide 19-28  2.2 สิวปานกลาง(moderate acne) ใชยาทา (ดังกลาวแลวใน mild acne) รวมกับยารับประทานคือ ยาในกลุม Tetracycline 29,30 ในกรณีที่แพยาในกลุมTetracycline ใหใช Erythromycin (ขนาดและระยะเวลาของการใชยาดูในภาคผนวก) 2.3 สิวรุนแรง(severe acne) ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคผิวหนัง 29 ในกรณีการรักษาที่ไมตอบสนองดวยวิธีมาตรฐานใน 2-3 เดือน หรือเปนสิวรุนแรง (severeacne ) ควรปรึกษาแพทยผูเชียวชาญโรคผิวหนัง29 ่3. การรักษาโดยแพทยผูเชียวชาญโรคผิวหนัง ( Second line treatment ) ่ 3.1 สิว (acne vulgaris) ที่ใชยาตามการรักษามาตรฐานติดตอกัน 2-3 เดือนแลวไมไดผลควรพิจารณาใช second line drugs 29เชน Co-trimoxazole( Sulfamethoxazole trimethoprim ),dapsone, amoxicillin, isotretinoin, hormone ฯลฯ (ดูในภาคผนวก) 3.2 การรักษาเสริม(adjunctive therapy ) 3.2.1 Comedone extraction 3.2.2 Intralesional steroid (ดูในภาคผนวก) 3.2.3 Laser therapy and Light therapy (ดูในภาคผนวก) 3.2.4 Cryotherapy 61
 6. 6. ตารางที่ 1 ยาทาสําหรับรักษาสิวเล็กนอย (mild acne) Drug Level of evidence Strength of recommendationการรักษามาตรฐาน( First line treatment )สิวเล็กนอย (mild acne)ใชเฉพาะยาทาBenzoyl peroxide 2.5%-5% 1 ATopical retinoids0.01%-0.1% 1 AClindamycin 1% solution* 1 AErythromycin 2%-4% solution 1 Aหรือ gel*Salicylic acid 1 AAzelaic acid 1 CSulfur, resorcinol 2 C*ไมควรใช Clindamycin หรือ Erythromycin ทาอยางเดียว เพราะมีความเสี่ยงตอการเกิดเชื้อดื้อยาควรใชรวมกับ Benzoyl peroxide 62
 7. 7. ตารางที่ 2 ยารับประทานสําหรับรักษาสิวปานกลาง(moderate acne) Drug Level of evidence Strength of recommendationสิวปานกลาง(moderate acne)ใชยาทา (ดังกลาวแลวใน mildacne) รวมกับยารับประทานTetracycline 1 AErythromycin 1 ADoxycycline 1 Aตารางที่ 3 ยารับประทานสําหรับรักษาสิวรุนแรง(severe acne) Drug Level of evidence Strength of recommendationสิวรุนแรง(severe acne)ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญโรคผิวหนังIsotretinoin (13-cis-retinoic acid) 1 ASulfonamide 2 BCombined oral contraceptive pill 1 A 63
 8. 8. การพยากรณโรค สิวจะปรากฏอาการในผูหญิงชวงอายุ 14-17 ป และในผูชายชวงอายุ 16-19 ป ความรุนแรง ของสิวจะมากขึ้น 3-5 ป หลังจากเริ่มเปนสิว และมักหายไปในชวงอายุ 20-25 ป รอยละ 85 ของผูเปนสิวจะเปนชนิดไมรนแรง มีเพียงรอยละ 15 ที่เปนสิวอักเสบรุนแรง การรักษาสิวขึ้นกับความ ุรุนแรงของสิว รอยแผลเปนที่เกิดขึน และผลกระทบตอสภาวะจิตใจของผูปวยใชเปนเกณฑ ้ ตัดสินใจในการรักษาการติดตามผล 1. นัดผูปวยมาตรวจซ้ําครั้งแรกใน 1-4 สัปดาห เพื่อสอบถามถึงวิธีการใชยา และผลขางเคียง 2. ตอไปอาจนัดผูปวยทุก 1-3 เดือน เพื่อปรับขนาดยา 3. ดูผลหลังรักษาตอเนื่องกันแลวอยางนอย 4 ถึง 6 สัปดาหขึ้นไป ถาไมไดผลหรือเลวลง จึงจะพิจารณาเปลี่ยนยารักษา 29,30 4. หลังจากสิวยุบหมดแลว อาจจะใหผูปวยใชยาทาตอไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ํา31หมายเหตุ ในหญิงมีครรภหรือระยะใหนมบุตรควรใหใชเฉพาะยาทาเทานั้นและควรหลีกเลี่ยงการทา retinoic acid 29 64
 9. 9. ภาคผนวกยาทารักษาสิว1. Tretinoin (trans-retinoic acid, vitamin A acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ เปนยาที่ละลาย comedoneโดย 32,33 - เรง epidermal cell turnover ทําให comedone ที่เปนอยูแลวหลวมและหลุดออก ทําใหclosed comedone เปลี่ยนเปน open comedone และหลุดออกไปจาก follicle - ลดการยึดติดกันของ horny cells ทําให horny cell หลุดลอกออกไปเร็วขึ้น ยาจึงสามารถปองกันการเกิด comedone ใหม จึงสามารถใชในแง prophylactic treatment - ลดอาการอักเสบของสิวและ granulomatous reaction ดวยขอบงชี้ 32,33 - สิวชนิด comedone - สิวทุกชนิด แตตองใชรวมกับยาอื่นๆที่มีฤทธิ์ตางกัน เชน antibiotics - สิวที่เกิดจากสารเคมี เชน acne cosmetica, pomade acne, oil acne and chloracne - ใชเพื่อปองกันการเกิดสิวอักเสบและการกลับเปนใหมหลังจากควบคุมสิวไดแลวขนาดและผลิตภัณฑยา ยาอยูในรูป cream gel และ lotion มีความเขมขนตั้งแต 0.01%, 0.025%,0.05% และ 0.1%วิธีใช ทาบางๆทั่วหนาวันละ 1 ครั้งกอนนอน แตตองอธิบายใหผปวยทราบวาการทายาใน 1-2  ู สัปดาหแรก อาจมีสิวเหอมากขึ้นเล็กนอย และยาอาจทําใหหนาแดงและลอกบาง ซึ่งถือวาปกติแตถาเปนมากเกินไป ควรลดความเขมขนและความถี่ของการใชยาลง การดูวายาใหผลในการรักษาหรือไม จะตองใชยาแลวอยางนอย 2-3 เดือน33ขอควรระวังและผลขางเคียง- เมื่อใชยานี้ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือทายากันแสงแดดในเวลากลางวัน33- ควรหลีกเลียงการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34 ่2. Adapalene (Naphthoic acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A ) เปน synthetic retinoicanaloque 35การออกฤทธิ์ ยามีฤทธิ์ comedolytic และลดการอักเสบ32ขอบงชี้- ใชไดดีกับสิวชนิดไมอักเสบ( comedone ) และสิวชนิดอักเสบ33ขนาดและผลิตภัณฑยา เปนรูปของ 0.1% gel 65
 10. 10. วิธีใช - ทาทั่วหนากอนนอนขอควรระวังและผลขางเคียง - ควรหลีกเลียงการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34 ่ - ยาไมระคายเคือง ทําใหเกิดภาวะไวตอแสงนอยกวา topical retinoic acid กลุมอื่น333. Topical Isotretinoin ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ ยามีฤทธิ์ comedolytic และ ลดการอักเสบ33ขอบงชี้ ใชไดผลสําหรับสิวเล็กนอยถึงปานกลาง ทั้งชนิดไมอักเสบ ( comedone ) และสิวชนิดอักเสบ 33,35ขนาดและผลิตภัณฑยา ยาอยูในรูปของ 0.05% gelวิธีใช ทาทั่วหนากอนนอนขอควรระวังและผลขางเคียง - ควรหลีกเลียงการใชยานี้ในขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร34 ่4. Benzoyl peroxide ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ - ฆาเชื้อ gram positive organism & yeast ที่พบในรูขน, ตอมไขมัน ซึ่ง P.acnes เปนตัวสําคัญ ยาออกฤทธิ์โดยปลอยออกซิเจนอิสระออกมาเพื่อ oxidise protein ของเชื้อ P.acnes ทําใหจํานวนเชื้อลดลง 36-38ขอบงชี้ - ใชรักษาสิวอักเสบ และอาจมีฤทธิ์ comedolytic แตไมไดผลดีเทา vitamin A acid36ขนาดและผลิตภัณฑยา ยาอยูในรูปของ aquagel, alcohol, acetone gel และ cream ในความเขมขนตางๆกัน ตั้งแต 2.5%, 4%, 5% และ 10%วิธีใช ทาบางๆทั่วหนา เชา เย็น 36ขอควรระวังและผลขางเคียง - อาจทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทําใหผิวแหงลอก จึงควรเริ่มทาเปนระยะเวลาสั้นๆแลวลางออก จากนั้นคอยๆ เพิ่มเวลาทายาใหนานขึ้น37 - ไมควรใชรวมกับ retinoic acid ถาใชรวมกับ retinoic acid ควรทาคนละเวลา 38  - อาจทําใหเกิด allergic contact dermatitisได โดยพบไดไมมาก 38 - อาจทําใหเปนรอยดางชัวคราวไดในบริเวณที่ทายา 38 ่ 66
 11. 11. - ถาทาบริเวณลําตัวควรใสเสื้อผาสีขาวรองไว เพราะยาจะกัดสีเสื้อผาทําใหดางได 385. Topical antibiotics ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ เปนยาตานเชื้อจุลชีพ โดยเฉพาะ P.acnes รวมทั้งมีฤทธิ์ antichemotaxis และanticomedogenic 36-37ขอบงชี้ ใชในสิวอักเสบทุกชนิด โดยเฉพาะที่อักเสบไมมากจนตองใหยารับประทาน 36-37ขนาดและผลิตภัณฑยา ที่ใชมาก ไดแก 1% clindamycin phosphate lotion หรือ gel, 1-2%erythromycin base solution หรือ 2-4% erythromycin gelวิธใช ี - ทาเฉพาะสิวที่อักเสบเทานัน โดยใชปลายนิ้วมือแตม วันละ 2-3 ครั้ง ้ขอควรระวังและผลขางเคียง - clindamycin และ erythromycin ใหผลของการรักษาใกลเคียงกัน 36,38 clindamycinคอนขางปลอดภัย แตมีรายงานวาทําใหเกิด bloody diarrhoea & colitis เหมือนที่เกิดกับยารับประทานบางแตอาการจะหายอยางรวดเร็วหลังหยุดยา - erythromycin ไมทําใหเกิดการระคายเคืองหรือการแพสมผัส คอนขางปลอดภัย 36,38 ั - ผลขางเคียงเฉพาะที่ของยาเหลานี้มบางไดแก อาการแดง ลอก และแสบๆ โดยเฉพาะ ีรอบๆตาซึ่งมักเกิดจากตัวทําละลาย (vehicle) - ไมควรใช topical antibiotics ตัวเดียวติดตอกันนานเกิน 3-4 สัปดาห เพราะจะทําใหเกิดการดื้อยาได 19-286. Azelaic acid ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ C )การออกฤทธิ์ ที่ความเขมขนสูง จะมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ P. acnes ลดการอักเสบ และลด comedone37ขอบงชี้ ใชในสิวเล็กนอยถึงปานกลางขนาดและผลิตภัณฑยา อยูในรูป 20% cream วิธีใช ทาบางๆทั่วใบหนา วันละ 2 ครั้ง เชาและกอนนอนขอควรระวังและผลขางเคียง อาจมีอาการระคายเคือง แสบ แดงหรือหนาลอก 36,37 67
 12. 12. ยารับประทาน1. Tetracycline ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ เปนยาตานจุลชีพ และลด chemotaxis โดยไปยับยั้งการเจริญของ P.acnes ในmicrocomedonesไมไดผลใน open & closed comedone เพราะไมใช comedolytics แตจะไดผลในสิวอักเสบ โดยเฉพาะตุมหนอง แตกวาจะเห็นผลใชเวลาหลายสัปดาห ซึ่งเกิดจากการลดการเกิดใหมของ papulopustules39ขอบงชี้ ใชในสิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรงโดยใชไดในเด็กตั้งแตอายุ 12 ปข้นไปึขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาดที่จะใชในการรักษาสิว 500-1000 มก./วัน ขนาดสูงสุด 1500 มก./วัน40โดย form ที่ใชคือ tetracycline hydrochloride& oxytetracycline สําหรับ doxycyclineใชขนาด 100-200 มก./วัน40วิธีใช รับประทานยากอนอาหารตอนทองวางสําหรับ tetracycline (ถาทานกอนอาหารแลวคลื่นไสอาเจียนใหรับประทานหลังอาหารได) 39 สําหรับ doxycycline แนะนําใหทานหลังอาหารขอควรระวังและผลขางเคียง - อาหารที่ลดปริมาณการดูดซึมของยา ไดแก นม วิตามินที่มีธาตุเหล็ก ยาเคลือบกระเพาะและแคลเซียม 39 - ระยะเวลาของการใชยาไมมีกําหนดที่แนนอน แตพบวาคอนขางปลอดภัย แมจะใหติดตอกันเปนป แตก็ควรตรวจผูปวยทุกๆ 3 เดือน การพิจารณาหยุดยาใหดจากอาการเปนสําคัญ ไม ูจําเปนวาจะตองไมมี pustule เลยจึงหยุดยา - ถาใหยาแลว 3-6 เดือนยังไดผลไมดี อาจตองพิจารณาเปลี่ยนวิธการรักษา 41 ี - ในรายที่แพ tetracycline อาจเปลี่ยนให erythromycin 1000 มก./วัน แทน2. Erthromycin ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ เปนยาตานจุลชีพ โดยไปยับยั้งการเจริญของ P.acnes ใน microcomedonesไมไดผลใน open & closed comedone เพราะไมใช comedolytics แตจะไดผลในสิวอักเสบ โดยเฉพาะตุมหนอง แตกวาจะเห็นผลใชเวลาหลายสัปดาห ซึ่งเกิดจากการลดการเกิดใหมของ papulopustules 39,42ขอบงชี้ ใชในสิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรงขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาดที่จะใชในการรักษาสิว 1000 มก./วันวิธีใช แนะนําใหทานหลังอาหารขอควรระวังและผลขางเคียง - ถาใหยาแลว 3-6 เดือนยังไดผลไมดี อาจตองพิจารณาเปลี่ยนวิธีการรักษา 41 68
 13. 13. 3. Isotretinoin (13-cis-retinoic acid) ( หลักฐานระดับ 1, คําแนะนําระดับ A )การออกฤทธิ์ ลดขนาดตอมไขมันและการผลิตไขมัน ลดการหนาตัวของ corneum ที่บริเวณรูขนปริมาณไขมันที่ลดลงจะทําใหภาวะแวดลอมในรูขนเปลี่ยนไป ปริมาณ P. acnes จึงลดลงดวยนอกจากนี้ยังยับยั้งการทํางานของ leukotriene B4 ทําให inflammation ลดลง 43,44,45ขอบงชี้ - ใชรักษาในผูที่เปน severe recalcitrant, nodular inflammatory acne เนื่องจากยามี teratogenic effect ดวย จึงเลือกใชเฉพาะในรายซึ่งเปนสิวชนิดรุนแรง และรักษาดวยวิธีอื่นๆไมไดผล 44ขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาดที่ใช คือ 0.5 ถึง 1 mg./kg/d.วิธีใช รับประทานยาหลังอาหารหรือตามที่แพทยสั่งขอหามของการใชยา - หามใชในผูปวยที่ตั้งครรภเพราะมี teratogenic effect 45  - หามใชในผูที่แพ paraben เพราะใช paraben เปนสาร preservative ใน gelatin capsule 44,45 ขอควรระวังและผลขางเคียง45 - เมื่อใหยานีในผูปวยหญิงตองใหคําแนะนําแกผูปวยถึงการคุมกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ ้ขณะกินยาและหลังหยุดยาอยางนอย 1 เดือน 45 - Cheilitis พบเกือบทุกราย โดยเฉพาะถาให dose สูง ควรใหทา vaseline ointment บอยๆ - Dry skin พบมากที่หนา upper arm, wrist, lower leg โดยเฉพาะในหนาหนาวทีมีความชื้น ่ต่ํา ผิวจะเปนแบบ scaling, icthyosiform dermatitis - Ophthalmologic side effects ไดแก ตาแหง (ระหวางใชยานี้ควรงดใช contact lens)cornea ขุนและลด night vision - Hair loss, increase sunburn, skin infection - Sticky palms & soles พบไมมาก - Friction blister เกิดจากการทํางานหนักหรือเลนกีฬา - Musculo-skeletal symptoms พบ arthralgia ไดประมาณ15% มักเกิดหลังจากออกกําลังกายหรือมี activity มากๆ - Hyperostosis and diffuse interstitial skeletal hyperostosis(DISH) พบนอยมาก - Pseudotumor cerebri เปน benign intracranial hypertension อาจเกิดจากยาอื่นไดอีกหลายตัว เชนอยาใหยารวมกับ tetracycline - Early epiphyseal closure ดังนั้นจึงไมควรใชในเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 69
 14. 14. 4. Sulfonamide4.1 Sulfamethoxazole trimethoprim41,46การออกฤทธิ์ เปนยาตานเชื้อจุลชีพ โดย trimethoprim มีฤทธิ์ยับยั้ง bacterial dihydrofolatereductase สวน sulfamethoxazole เปน competitive inhibitor ของ p-aminobenzoic acidขอบงชี้ - ใชในสิวอักเสบปานกลางถึงรุนแรง - Gram negative folliculitisขนาดและผลิตภัณฑยา ยาทีใชไดแก combination ของ 160 mg. Trimethoprim, 800 mg. ่Sulfamethoxazole 41วิธใช รับประทานวันละ 2 ครั้ง ีขอควรระวังและผลขางเคียง -ไมควรใชเปนยาตัวแรกในการรักษา เลือกใชในรายที่เปนมากจริง ๆ เนื่องจากผลขางเคียงมากและอาจรุนแรง - ผลขางเคียงจากยาปฏิชีวนะที่พบไดบอย คือ ผื่นคัน fixed drug eruption และตับอักเสบ4.2 Sulfone (DADPS, DDS, Dapsone)41,46การออกฤทธิ์ โดย ยับยั้งการใช p-amino- benzoic acid ของเชื้อแบคทีเรีย ลดอาการอักเสบโดยลดchemotaxis และ stabilized lysosomeขอบงชี้ ใชในรายที่เปนสิวอักเสบขนิดรุนแรง ไมใชตวเดียว มักใหรวมกับ antibiotics และ ัcomedolytic drugs อื่น ๆขนาดและผลิตภัณฑยา ขนาด 100mg. ตอวัน ถาทนยาไดดี อาจเพิ่มเปน 150-200 mg. ตอวันวิธีใช รับประทานวันละ 1-2 ครั้งขอควรระวังและผลขางเคียง - กอนใหยาควรเจาะ G-6PD ดวย - ไมควรใชเปนยาตัวแรกในการรักษา เลือกใชในรายที่เปนมากจริง ๆ เนื่องจากผลขางเคียงมากและอาจรุนแรง 70
 15. 15. 5. ยาประเภทฮอรโมน47,485.1). ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (ฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนโปรเจสโตเจน) และควรเลือกยาเม็ดคุมกําเนิดฮอรโมนรวมที่ประกอบดวยฮอรโมนโปรเจสโตเจนที่มีฤทธิ์ตานฮอรโมนเพศชาย (anti-androgen) เชน Ethinyl Estradiol 35 μg + Cyproterone acetate 2 mg (Diane-35) Ethinyl Estradiol 30 μg + Drospirenone 3 mg (Yasmin)การออกฤทธิ์ (1). เพิ่มระดับของ Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) ทําใหระดับของ FreeTestosterone ลดลง (2). กดการสราง Androgen จากรังไข (3). โปรเจสโตเจน ที่มีฤทธิ์ Anti-androgen สามารถ block androgen receptorขอบงชี้ -ใชเปนทางเลือกสําหรับผูหญิงที่เปนสิวระดับปานกลาง (moderate) ถึงรุนแรง (severe) ที่ไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐาน หรือ มีอาการ/อาการแสดงของความผิดปกติของระบบตอมไรทอ (endocrine acne) การรักษาสิวดวยยาประเภทฮอรโมนจะใหผลดีเมื่อใชรวมกับยารักษาสิวอื่นเชน ยาทากลุมกรดวิตามินเอ (topical retinoids) ยาทาฆาเชื้อ (topical antimicrobial) หรือยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน (oral antibiotic) และควรพิจารณาใชเปนทางเลือกในการรักษาสิวในผูหญิงกอนใหการรักษาดวย oral isotretinoinขนาดและผลิตภัณฑยา ควรเลือกยาเม็ดคุมกําเนิดฮอรโมนรวมที่ประกอบดวยฮอรโมนโปรเจสโตเจนที่มีฤทธิ์ตานฮอรโมนเพศชาย (anti-androgen) เชน  Ethinyl Estradiol 35 μg + Cyproterone acetate 2 mg (Diane-35) Ethinyl Estradiol 30 μg + Drospirenone 3 mg (Yasmin)วิธีใช เริ่มรับประทาน 1 เม็ดในวันแรกของรอบประจําเดือน หรือ อาจเริ่มรับประทานยาในระหวางวันที่ 2-5 ของรอบประจําเดือนก็ได แลวรับประทานยาตอไปตามลูกศรติดตอกันทุกวันจนครบ 21เม็ด อีก 7 วันถัดมาไมตองรับประทานยา จะมีเลือดประจําเดือนออกมาในระหวาง 7 วันนี้ ปกติจะเริ่มมีประจําเดือนในวันที่ 2-3 หลังหยุดรับประทานยาเม็ดสุดทาย และใหเริ่มรับประทานยาแผงตอไปในวันที่ 8 แมวาจะยังคงมีเลือดประจําเดือนอยูขอควรระวังและผลขางเคียง - อาการขางเคียงที่พบคือ คลื่นไส อาเจียน น้ําหนักตัวเปลี่ยนแปลง เจ็บคัด ตึงเตานม มีปฏิกิริยาทางผิวหนัง การเปลียนแปลงของสารคัดหลั่งจากชองคลอด เปนตน อาการดังกลาวอาจ ่เกิดขึ้นไดใน 2-3 เดือนแรกทีใชยา และมักจะลดลงเมื่อใชยานานขึน ่ ้ 71
 16. 16. ขอหามใช หามใชยาเม็ดคุมกําเนิด หากมีอาการใดอาการหนึ่งตอไปนี้ 1). ผูที่มีประวัติของโรคหัวใจ เชน ความดันโลหิตสูง มากกวา 160/100 mmHg, anginapectoris, complicated valvular heart disease 2). ผูที่มีประวัติของโรคหลอดเลือดอุดตัน โรคเลือดแข็งตัวผิดปกติ หรือเพิ่งผานการผาตัดใหญและโรคตับ 3). ผูที่มีภาวะโรคอวนชนิดรุนแรง หรือ มีระดับไขมันผิดปกติ 4). ผูที่อายุมากกวา 35 ป โดยฉพาะสตรีทมีประวัตการสูบบุหรี่มากกวา 20 มวนตอวัน ี่ ิ 5). ผูที่เปนหรือเคยเปนโรคมะเร็งที่สัมพันธกับฮอรโมนเพศ อาจมีสวนทําใหเซลลมะเร็งเจริญ ขึ้นได (เชน ทีหนาอก หรืออวัยวะสืบพันธุ) ่ 6). ผูที่มเี ลือดออกทางชองคลอดโดยไมทราบสาเหตุ 7). ผูที่เปนโรคดีซาน(ตัวเหลือง) หรือโรคตับขั้นรุนแรง 8). ผูที่ตั้งครรภ หรือคิดวาอาจตั้งครรภ 9). ผูที่แพสวนประกอบของยาเม็ดคุมกําเนิด 10).ผูที่มีประวัติเปนไมเกรนรวมกับอาการมองเห็นที่ผิดปกติ การพูดทีผิดปกติ หรือมีอาการ ่ออนเพลีย หรือชาที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของรางกาย 11). ผูที่เปนโรคเบาหวาน ซึ่งสงผลใหมีการทําลายของผนังหลอดเลือด 12). ผูที่เปนหรือเคยเปนโรคตับออนอักเสบ รวมกับระดับไขมันในเลือดเพิ่มสูงขึ้น 13). ผูท่เี ปนหรือเคยเปนเนื้องอกในตับชนิดไมรายแรง หรือรายแรง 14). ผูที่มีภาวะการทํางานของไตบกพรองอยางรุนแรง หรือภาวะไตวายอยางเฉียบพลันคําแนะนําเพิ่มเติม - หากไมคุนเคยกับการรักษาดวยยาเม็ดคุมกําเนิด แนะนําใหปรึกษาแพทยเฉพาะทางสูตินรีเวชวิทยา เพื่อทําการตรวจเตานม / ตรวจภายในหากมีขอบงชี้ อยางไรก็ดีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดในผูหญิงที่มีอายุนอยที่สุขภาพแข็งแรง มักไมมีผลขางเคียงที่รุนแรง  การรักษาเสริม ( adjunctive therapy )Intralesional steroidการออกฤทธิ์ ลดการอักเสบของสิวขอบงชี้ ฉีดในรายที่ตุมสิวอักเสบที่เกิดขึ้นไมเกิน 2 สัปดาห เพื่อลดการอักเสบและลดการเกิดแผลเปน49-52ขนาดและผลิตภัณฑยา crystalline suspension of traimcinolone acetonide ในประเทศไทยมีใชใน 2ขนาดความเขมขน คือ 10 mg และ 40 mg/ml สําหรับการฉีดในบางกรณีอาจตองเจือจางดวย normalsaline หรือ 1% lidocaine เพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสม 72
 17. 17. วิธีใช ใช crystalline suspension of traimcinolone acetonide ขนาดที่ใช 1 – 10 mg./ ml.53,54 ฉีดเขา ตุมละไมเกิน 0.25 ml.53,54 ขอควรระวังและผลขางเคียง ฉีดไมเกิน 20 mg. ตอเดือน55 เพื่อกัน systemic side effect Laser therapy and Light therapy ขณะนีไดมีเครืองมือเชน แสง IPL, LEDs , blue & red light, คลื่นวิทยุ และเลเซอร ( 585nm, 595 ้ ่ nm pulsed dye laser, 1450 erbium yag, 1320nm, diode laser ) มาเสริมในการรักษาสิวอักเสบ โดยมี กลไก ลด sebum production, ฆาเชื้อ P. acne, และลด การอักเสบ เปนตน แตมีคาใชจายสูง และ มักจะตองทําหลายรอบ ผลการวิจยโดยการใชเครื่องมือ ดังกลาวเพื่อรักษาสิวอักเสบยังเปนเพียง ั เริ่มตน โดยผลลัพที่ไดแตกตางกันออกไป ปจจุบันยังไมสามารถประเมินถึงประสิทธิภาพ และ ผลการรักษาระยะยาว แตคาดวาในอนาคต เลเซอร และแสงจะมีการพัฒนา สูบทบาทในการรักษา สิวเพิ่มขึ้นModality Comment ReferencesMAL-PDT/ IPL *no significant improvement of moderate Lasers Surg Med. 2007 Jan;39(1):1-6 inflammatory acne compared with the control group (Asian skin). However, there was a delayed effect on non-inflammatory lesions, with significant reductions in both the PDT and IPL groups.IPL/PDT/ infrared/ controlled clinical trials indicates a short-term J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008KTP efficacy from optical treatments for acne vulgaris Mar;22(3):267-78. with the most consistent outcomes for PDT. - optical treatments today are not included among first line treatmentsModality Comment ReferencesPDT PDT could be an alternative treatment of acne Acta Derm Venereol. 2007;87(4):325- lesions. The lowest possible light dose should be used 9 for minimal side-effects. 73
 18. 18. Modality Comment ReferencesELOS; laser; pulsed combination of optical and RF energies may be an Journal of Cosmetic and Laserlight; RF alternative nonablative modality for treatment of Therapy, Volume 7, Issue 2 June 2005 moderate acne. Clinical improvement may be partly , pages 63 – 68 due to reductions in both perifollicular inflammation and sebaceous gland areasIPL 530- to 750-nm filter for inflammatory acne Dermatol Surg. 2007 Jun;33(6):676-9 treatment did not affect inflammatory acne lesion counts on the skin of AsianALA/IPL topical ALA and IPL or IPL alone showed beneficial Dermatol Surg. 2006 Aug;32(8):991-6; effect in treatment of inflammatory facial acne; discussion 996-7 however, degree of improvement was better and remained longer with the combined regimen.LED Blue and red light combination LED phototherapy Lasers Surg. Med. 39:180–188, 2007 is an effective, safe and non-painful treatment for mild to moderately severe acne vulgaris, particularly for papulopustular acne lesionsRF Nonablative radiofrequency appears to be a new safe Dermatologic surgery and effective treatment alternative for moderate to 2003, vol. 29, no4, pp. 333-339 severe acne vulgaris.595nm pulse-dye Combination of the 595-nm pulsed-dye laser and the Lasers Surg. Med. 38:177-180, 2006/1450nm diode 1,450-nm diode laser is safe and effective for the treatment of inflammatory facial acne (mild-to-moderate inflammatory facial acne), acne scarring, and postinflammatory erythema..Smooth-beam Low-energy, double-pass 1,450 nm laser Lasers Surg. Med. 39:193–198, 2007 treatment effectively reduces acne counts 2 months post treatment, and dramatically reduces the pain associated with treatment. 74
 19. 19. Modality Comment References1,450-nm diode the 1,450-nm diode laser may be based, at least in Lasers Surg. Med. 39:189–192, 2007. part, on its effects on sebaceous glands, with subsequent reduction in sebum production.LED(415 nm) open-label study suggests the therapeutic efficacy of Journal of Cosmetic and Laser high-intensity LED pure blue light in the treatment of Therapy. 2006; 8: 31–33 acne vulgaris with no reported side effectsLED Combination blue and red LED therapy appears to Journal of Cosmetic and Laser have excellent potential in the treatment of mild to Therapy. 2006; 8: 71–75 severe Acne. Side-effect-free1,450-nm diode 1,450 nm laser is effective, well tolerated, and safe Dermatol Surg 2006;32:249–255 for treating facial acne. This study shows that red light phototherapy alone Dermatol Surg 2007;33:1228–1233 can be a new therapeutic option for acne vulgaris.1,450-nm diode The most developed and studied therapies are blue or Dermatol Surg 2007;33:1005–1026 blue/red light combinations, 1,450-nm diode laser, and photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid or indocyanine green1540nm Treatment of inflammatory facial acne with the Dermatol Surg 2007;33:810–817erbium:glass 1,540-nm erbium:glass laser is effective and relatively painless. Papules, pustules, and Quantel Medical (France) supplied nodules all respond well to therapy funding and equipment for the study.1450 diode laser clinical improvement seen in all patients Dermatol Surg 2004;30:147–151 and was generally dramatic, even in those refractory to previous treatment with oral isotretinoin. 75
 20. 20. Modality Comment ReferencesNA-PDL (NliteV_; TGF-b is known potent stimulus for neocollagenesis British Journal of Dermatology 2006Chromogenex Light and a pivotal immunosuppressive cytokine which 155, pp748–755Technologies, promotes inflammation resolution. Its upregulation A.C.C. acts as a consultant for theLlanelli,U.K)585nm by NA-PDL provides a possible unifying molecular devicepulse duration350 mechanism linking stimulation of dermal remodelling manufacturers. The other authors haveμs, spot diameter 7in photorejuvenation with inhibition of inflammation no conflictsmm in acne. of interest. Damage to P. acnes or sebaceous glands cannot explain the effect of this device in acne420 nm UV-free Targeted blue light phototherapy with Photodermatol Photoimmunolblue light MultiClearTM is effective for the treatment of Photomed 2007; 23: 32–34(MultiClearTM) inflammatory acne lesions.(Curelight, PDT may be Photodermatol PhotoimmunolPhotoCure ASA) or toxic not only to P. acnes but also to Staphylococcus Photomed 2007; 23: 145–147a LED light source aureus as well as to gram-negative bacteria, often(Actilight, being the causative microorganisms of folliculitisGalderma) in acne patients after long-term antibiotic treatment. Our observation suggests that MAL-PDT may be clinically effective in chronic recalcitrant folliculitis. References 1. OBrien SC, Lewis JB, Cunliffe WJ. The Leeds Revised Acne Grading System. Dermatol Treat 1998;9:215–220. 2. Agency for Healthcare Research and Quality. Management of Acne (Evidence Report/Technology Assessment No. 17: Prepared by Johns Hopkins Evidence-based Practice Center under Contract No.290–97–006). Rockville, Md: Agency for Healthcare Research and Quality, September 2001.[AHRQ Publication No. E01–E019]. 3. Haider A, Shaw JC. Treatment of acne vulgaris. JAMA 2004;292:726-35. 76
 21. 21. 4. Bucknall JH, Murdoch PN. Comparison of tretinoin solution and benzoyl peroxide lotion in the treatment of acne vulgaris. Curr Med Res Opin 1977;5:266–8.5. Ozolins M, Eady EA, Avery AJ, Cunliffe WJ, Po AL, O’Neill C, et al. Comparison of five antimicrobial regimens for treatment of mild to moderate inflammatory facial acne vulgaris in the community: randomized controlled trial. Lancet 2004;364:2188-95.6. Cunliffe WJ, Poncet M, Loesche C, Verschoore M. A comparison of the efficacy and tolerability of adapalene 0.1%gel versus tretinoin 0.025%gel in patients with acne vulgaris:A meta-analysis of five randomized trials. Br J Dermatol 1998;139(Suppl.52):48–56.7. Shalita AR, Chalker DK, Griffith RF et al. Tazarotene gel is safe and effective in the treatment of acne vulgaris: a multicenter, double-blind, vehicle-controlled study. Cutis1999;63:349–54.8. Pierard-Franchimont C, Henry F, Fraiture AL, Fumal I, Pierard GE. Split-face clinical and bio-instrumental comparison of 0.1% adapalene and 0.05% tretinoin in facial acne. Dermatology 1999;198:218–22.9. Lookingbill DP, Chalker DK, Lindholm JS et al. Treatment of acne with a combination clindamycin/benzoyl peroxide gel compared with clindamycin gel, benzoyl peroxide gel and vehicle gel: Combined results of two double-blind investigations. J Am Acad Dermatol 1997;37:590–5.10. Braathen LR. Topical clindamycin versus oral tetracycline and placebo in acne vulgaris. Scand J Infect Dis 1984;16(Suppl. 43):71–5.11. Jones EL, Crumley AF. Topical erythromycin v blank vehicle in a multiclinic acne study. Arch Dermatol 1981;117:551–3.12. Chalker DK, Shalita A, Smith JG, Jr, Swann RW. A double-blind study of the effectiveness of a 3% erythromycin and 5% benzoyl peroxide combination in the treatment of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol 1983;9:933–6.13. Eady EA, Bojar RA, Jones CE, Cove JH, Holland KT, Cunliffe WJ. The effects of acne treatment with a combination of benzoyl peroxide and erythromycin on skin carriage of erythromycin-resistant propionibacteria. Br J Dermatol 1996;134:107–13.14. Shalita AR. Treatment of mild and moderate acne vulgaris with salicylic acid in an alcohol-detergent vehicle. Cutis 1981;28:556–8. 77
 22. 22. 15. Roth HL. Acne vulgaris: evaluation of a medicated cleansing pad. Calif Med 1964;100:167.16. Graupe K, Zaumseil RP. Skinoren – a new local therapeutic agent for the treatment of acne vulgaris. In: Macher E, Kolde G, Brecker EB eds. Jahrbuch de Dermatologie. Zlpich: Biermann. 1991:159–69.17. Graupe K, Cunliffe WJ, Gollnick HP, Zaumseil RP. Efficacy and safety of topical azelaic acid (20 percent cream): an overview of results from European clinical trials and experimental reports. Cutis 1996;57(Suppl.1):S20–35.18. Zaenglein AL et al.Acne Vulgaris and Acneiform Eruptions. In: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, eds. Dermatology in General Medicine 7 th ed. New York: McGraw-Hill 2008:p.69619. Belknap BS. Treatment of acne with 5% benzoyl peroxide gel or 0.05% retinoic acid cream. Cutis 1979;23:856-9.20. Bucknall JH, Murdoch PN. Comparison of tretinoin solution and benzoyl peroxide lotion in the treatment of acne vulgaris. Curr Med Res Opin 1977;5:266-8.21. Montes LF. Acne vulgaris: treatment with topical benzoyl peroxide acetone gel. Cutis 1977;19:681-5.22. Hughes BR, Norris JF, Cunliffe WJ. A double-blind evaluation of topical isotretinoin 0.05%, benzoyl peroxide gel 5% and placebo in patients with acne. Clin Exp Dermatol 1992;17:165- 8.23. Cunliffe WJ, Dodman B, Ead R. Benzoyl peroxide in acne. Practitioner 1978;220:479- 82.24. Fyrand O, Jakobsen HB. Water-based versus alcohol-based benzoyl peroxide preparations in the treatment of acne vulgaris. Dermatologica 1986;172:263-7.25. Schutte H, Cunliffe WJ, Forster RA. The short-term effects of benzoyl peroxide lotion on the resolution of inflamed acne lesions. Br J Dermatol 1982;106:91-4.26. Yong CC. Benzoyl peroxide gel therapy in acne in Singapore. Int J Dermatol 1979;18:485-8.27. Smith EB, Padilla RS, McCabe JM, Becker LE. Benzoyl peroxide lotion(20 percent) in acne. Cutis 1980;25:90-2.28. Mills OH Jr, Kligman AM, Pochi P, Comite H. Comparing 2.5%, 5% and 10% benzoyl peroxide on inflammatory acne vulgaris. Int J Dermatol 1986;25:664-7. 78
 23. 23. 29. Gollnick et al. Treatment and management of acne ( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003;49(Suppl): S35-37.30. Katsambas et al. Guidelines for treating acne. Clinics in Dermatology 2004;22:439-443.31. Gollnick et al. Topical retinoids ( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003; 49(Suppl):S9.32. Rigopoulos et al. Comparison of topical retinoids in the treatment of acne. Clinics in Dermatology 2004;22:408-410.33. Gollnick et al. Topical retinoids ( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003;49(Suppl): S5-S9.34. Gollnick et al. Treatment of acne during pregnancy ( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003;49(Suppl): S36.35. Gollnick et al. Topical treatment in acne: current status and future aspects. Dermatology 2003;206:32.36. Krautheim A, Gollnick HPM. Acne: topical treatment. Clinics in Dermatology 2004;22:401-402.37. Gollnick et al. Topical treatment in acne: current status and future aspects. Dermatology 2003;206:33-34.38. Gollnick et al. Antimicrobial therapy( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003;49(Suppl): S16-17.39. Katsambas A, Papakonstantinou A. Acne: systemic treatment. Clinics in Dermatology 2004;22:412-414.40. Gollnick et al. Antimicrobial therapy( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003;49(Suppl): S15-19.41. Zouboulis ChC. Piquero-Martin J. Update and future of systemic acne treatment. Dermatology 2003;206:39-41.42. Sonia Bata R. Acne. In : Arndt KA, Hsu JT, eds. Manual of dermatologic therapeutics 7 th ed. Philadelphia:2007;3-17.43. Gollnick et al. Oral retinoids ( Management of Acne, a report from a global alliance to improve outcomes in acne ). J Am Acad Dermatol 2003;49(Suppl): S26-29. 79
 24. 24. 44. Zouboulis ChC. Piquero-Martin J. Update and future of systemic acne treatment. Dermatology 2003;206:41-44.45. Katsambas A, Papakonstantinou A. Acne: systemic treatment. Clinics in Dermatology 2004;22:414-415.46. Arndt KA. Acne. In: Arndt KA, ed. Manual of dermatologic therapeutics. Boston: Little, brown and Company : 3-1347. Hatcher RA, Trussel J, Stewart F, Cates W, Stewart GK, Guest F et al. Contraceptive Technology. 17th rev.ed. New York: Ardent Media, 1998.48. World Health Organization. Improving Access to Quality Care in Family Planning: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Geneva. World Health Organization;1996:13-26.49. Cunliffe WJ, Gollnick H. Acne: Diagnosis and management. London: Martin Dunitz, Ltd,2001.50. Plewig G, Kligman AM. Acne and rosacea 3rd ed. New York: Springer-Verlag,200051. Callen JP. Intralesional corticosteroids. J Am Acad Dermatol 1981;4:149-51.52. Levine RM, Rasmussen JE. Intralesional corticosteroids in the treatment of nodulocystic acne. Arch Dermatol 1983;119:480-1.53. Zaenglein AL, Thiboutot DM. Acne Vulgaris. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, eds. Dermatology 2 nd ed. Philadelphia: Mosby Elsevier 2008; 507.54. Zaenglein AL et al. Acne Vulgaris and Acneiform Eruptions. In: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, eds. Dermatology in General Medicine 7 th ed. New York: McGraw-Hill 2008; 699.55. Werth VP. Systemic Glucocorticoids. In: Freedberg IM, Eissen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, eds. Dermatology in General Medicine 6 th ed. New York: McGraw-Hill 2003; 2384. 80

×