Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osaava ammatillinen opettaja 2020 osaamisen ennakointi ja kehittäminen verkostoissa

Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen verkostoissa ja koulutusorganisaatioissa

 • Login to see the comments

Osaava ammatillinen opettaja 2020 osaamisen ennakointi ja kehittäminen verkostoissa

 1. 1. Osaava ammatillinen opettaja 2020 osaamisen ennakointi ja kehittäminen verkostoissa ja koulutusorganisaatioissa Aila Paaso KT, koulutuspäällikkö Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu aila.paaso@oamk.fi1 15.2.2011 Aila Paaso
 2. 2. Taustaa2 15.2.2011 Aila Paaso
 3. 3. Osaava Opettaja koulutustapahtuma kesäkuun alussa (2-3 päivää vuosina 2006-2010 ) 350-500 opettajaa 20-30 koulutusta 15-30 ala- ja teemakohtaista koulutussuunnittelijaa3 15.2.2011 Aila Paaso
 4. 4. Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, verkostoyhteistyö Täky, Alueellinen Opetuksen kehittämistiimi Henkilöstötiimi Kuntayhtymäjohtajat Täydennyskoulutus- työryhmä (Koulutuspäällikkö tiimin (Koulutuspäällikkö tiimin jäsen) jäsen) Oulun Oulun seudun Lääninhallitus/alueelliset Verkostoyhteistyö ammattiopisto verkostot /verkostot LISUKE, Yleissivistävän ja Erityisopetuksen Perustutkintotiimit ja ammatillisen koulutuksen kehittämisen verkosto alakohtaiset Johtoryhmä kehittämistyöryhmät ja järjestäjien verkosto ERIKO moniammatillinen (Luovi Ammattiopisto) verkostoyhteistyö Alueelliset koulutuksenjärjestäjä- Ala- ja aihekohtaiset kohtaiset yhteyshenkilöt koulutussuunnittelijat (20 henkilöä) (35-40 henkilöä) Verkostoyhteistyö Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus Verkostoyhteistyö (koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, koulutussihteeri Ala- ja aihekohtaiset Pohjois-Suomen alueen alueelliset yhteyshenkilöt ammatilliset (~300) koulutuksenjärjestäjät Jyväskylän yliopisto, Otavan opiston Aokkien Rehtori-instituutti Ammatillinen osuuskunta, Internetix, täydennyskoulutuksesta opettajakorkeakoulu Opetusalan Metodix, eDelfoi vastaavien verkosto johtamiskoulutus tulevaisuudentutkimuksen verkosto Ammattikorkea- Yliopistojen ja kouluverkosto Verkostoyhteistyö asiantuntijaorganisaa- tioiden verkosto OAMK yksiköt Oulun yliopisto (alakohtainen yhteistyö HAMK OPEKO, Kouluta Lapin yliopisto sähköinen haku opettajien erityisopettajakoulutus täydennyskoulutuksessa yhteistyö koulutusyhteistyö suunnitteilla 2010)4 15.2.2011 Aila Paaso
 5. 5. Opetushenkilöstön osaamisen määrittäminen ja arviointi Opetushenkilöstön Opetushenkilöstön osaamisalueiden Opetushenkilöstön osaamistarpeiden ennakointi määrittäminen osaamisen arviointiOsaamistarpeet Osaamistarpeet Osaamisalueet Osaamisalueiden profiilien ja keskiarvoerojen 1. Ammatillinen osaaminen tasojen määrittäminen tilastollinen 2. Koulutuksen ja työelämän merkitsevyys yhteistyöosaaminen 3. Pedagoginen osaaminen 4. TyöyhteisöosaaminenWebropol-kyselyt Varianssianalyysi Delfoi asiantuntijamenetelmä Osaamisenhallintaohjelma T-testi - alakohtaiset paneelit - valtakunnallinen paneeli - työyhteisökohtainen paneeli Osaamisen arviointiopettajat johto Kehityskeskustelut työelämä Kehittymistarpeet KehittymissuunnitelmatMiten opettajien Osaamistarpeet, joiden Asiantuntijapaneeleiden avulla haetaan yhteisiä Koulutustarpeetkäsitykset omista suhteen opettajien ja linjauksia osaamista määrittävistä alueista jaosaamistarpeista työelämän sekä johdon tasoista. Koulutussuunnitelmatovat yhteydessä käsitykset eroavattyöelämän ja johdon toisistaan Koulutusohjelmat ja toteutustunnistamiin Osaamisen arviointiosaamistarpeisiin 5 15.2.2011 Aila Paaso
 6. 6. Osaava Opettaja 2010-2020 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaaminen Toteutus 2007-2008 eDelfoi verkko-ohjelmalla Rahoitus OPM/OPH Mukana Oulun ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, Koulutuskeskus Sedu6 15.2.2011 Aila Paaso
 7. 7. Osaava Opettaja 2020 hankkeessa tutkittiin opetushenkilöstön tämänhetkisen osaamisen vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia kartoitettiin laajan asiantuntijajoukon käsityksiä ammatillisen opettajan osaamisalueista ja osaamisalueiden hallinnan tärkeydestä 2007-2010- 2020 Ammatillinen ja alakohtainen osaaminen Pedagoginen osaaminen Työyhteisöosaaminen Koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaaminen Loppuraportti: http://www.eDelfoi.fi/fi/kirjasto/osaavaopettaja7 15.2.2011 Aila Paaso
 8. 8. Osaavaa ammatillista opettajaa etsimässä Osaava ammatillinen opettaja 2020 Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta Ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden haasteita Ammatillisen opettajan ammatti- professiosta työidentiteetteihin ja tulevaisuuden osaamiseen Ammatillinen koulutusorganisaatio opettajien osaamisen mahdollistajana8 15.2.2011 Aila Paaso
 9. 9. Miten toimintaympäristö on muuttumassa? Työmarkkinat 2020, EVA • Toimintaympäristö on globaali, Kiinan ja Intian taloudellinen ja poliittinen painoarvo kasvaa. Suomen kilpailukyvyn perusta on osaajat. Kilpailu osaajista kiristyy • Elinkeinorakenteen murros teollisesta Suomesta palvelujen Suomeen, työn ja työorganisaatioiden muutos • Väestörakenteen muutos ja Suuret ikäluokat jää eläkkeelle, huollettavien määrä kasvaa- työurien pidentäminen- Uusi sukupolvi erilainen suhde työhön, työajat, joustot, EVA: työelämän kulttuurivallankumouksesta • Julkisen sektorin ylikuormitus, tehokkuus, rakenteelliset uudistukset • Ekologian näkökulma ja ympäristön merkitys kasvaa; tarvitaan energia ja ympäristöteknologiaosaamista • Tietoyhteiskunta ja Teknologian kehitys, internet, sosiaaliset yhteisöt ; Suomi jäänyt kehityksestä? päällekkäiset systeemit, nostaminen paalupaikalle takaisin • Verkostoituminen ja verkottuminen; eLearning ja kumppanuudet • Osaaminen ja innovaatiokyvyn tarve – sosiaalinen osaaminen ja verkottuminen, elinikäinen oppiminen • Koulutusjärjestelmän uudelleen arvioiminen: tarvitaan mestareita ja maistereita • Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys9 15.2.2011 Aila Paaso
 10. 10. Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavatkoulutukseen? Euroopan unionin linjauksia 1. Lissabonin strategia 2010 ja Lissabonin sopimus • EUROOPPA 2020, Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia 2. Kööpenhaminan prosessi (Kööpenhamina 2002, Maastricht 2004, Helsinki 2006, Bordeaux 2008) 2.1 Eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja laadun parantaminen 2.2 Ammatillisen koulutuksen yhteisten välineiden kehittäminen Ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laadunvarmistusverkosto. ENQA-VET. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä. EVCET. Eurooppalaisten tutkintojen viitekehys, EQF. Eurooppalainen tutkinto- ja pätevyysvaatimusten viitekehys, EUROPASS. 2.3 Keskinäisen oppimisen, yhdessä tehtävän työn sekä kokemusten ja tietotaidon vaihdon vahvistaminen 2.4 Kaikkein sidosryhmien osallistuminen 3. Eurooppalainen työllisyysstrategia10 15.2.2011 Aila Paaso
 11. 11. 4. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, Cedefop, http://www.oph.fi/cedefop Cedefop. 1998. TTnet – Teachers`and Trainers`Network. Viitattu 22. 07. 2009. http://www.oph.fi/cedefop/ttnet Cedefop. 2008a. Future skills need in Europe 2008 b. Medium term forecast. Synthesis report. Viitattu 22.07.2009. http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/485/4078_en.pdf Cedefop. 2008b. Refernet. Viitattu 20.07.2009. http://www.oph.fi/prime207.aspx Cedefop. 2008c. Skill needs in Europe: Fokus 2020. 2008a. Viitattu 22.07.2009. http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=498236 Cedefop. 2008d. VET Policy Report Finland. Progress in the policy priority areas for vocational education and training. European Centre for the Development of Vocational Training. Refernet. Cedefop. 2009a. Future skill supply in Europe. Medium-term forecast up to 2020: synthesis report. 2009. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Cedefop. 2009b. In the finishing straight: From Coopenahagen to Bordeaux. Viitattu 19.07.2009.http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/515/8027_en.pdf Cedefop. 2009c. Vocational Education and Training (VET) systems and their development. Viitattu 27.07.2009.http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/NationalVet/default.asp11 15.2.2011 Aila Paaso
 12. 12. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja osaamisenkohtaanto - ongelmiin vastaaminen on hallitusohjelmaan, (Valtioneuvosto 2007) kuuluvan työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman keskeisiä tavoitteita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ennakointimenetelmien kehittämistä, pienentyvien ikäluokkien osaamistasosta huolehtimista, koulutuksen parempaa työelämävastaavuutta ja osaamisen kehittämistä koulutuksen ja työelämän yhteistyönä. Valtioneuvosto on vuosille 2007–2012 vahvistetussa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassaan tehnyt seuraavat ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevat linjaukset. ”Kehittämissuunnitelman mukaan: – ammatillisten tutkintojen perusteita kehitettäessä tarkastellaan kaikkia tietyn koulutus- /ammattialan tutkintoja kokonaisuutena, jotta ne vastaavat alakohtaisiin osaamistarpeisiin tehokkaasti ja johdonmukaisesti. – toisen asteen ammatillista tutkintorakennetta kehitetään siten, että tutkintojen avulla tuetaan joustavasti ja tehokkaasti työmarkkinoille siirtymisen ja ammatissa toimimisen edellyttämän ammattitaidon saavuttamista sekä edistetään työikäisen aikuisväestön ammattitaidon uusintamista, ammatissa kehittymistä ja ammatinvaihtoa. – ammatillista tutkintojärjestelmää kehitetään kokonaisuutena työelämän ja yksilöiden osaamistarpeiden näkökulmasta siten, että ammatilliset tutkinnot perustuvat osaamiseen ja työelämän toimintakokonaisuuksiin. – ammatillisten perustutkintojen työelämävastaavuutta vahvistetaan kehittämällä niitä siten, että ne tuottavat työelämän edellyttämän alakohtaisen ammattipätevyyden sekä laaja-alaisia ammatillisia valmiuksia ja jatko-opiskeluvalmiuksia12 15.2.2011 Aila Paaso
 13. 13. Työelämän uudet osaamisvaatimukset haastavat ammatillisen opettajan tulevaisuuden osaamisen Maistereita vaiko mestareita?13 15.2.2011 Aila Paaso
 14. 14. Tulevaisuuden ammatillista osaamista luovan ammatillisen koulutuksen haasteet14 15.2.2011 Aila Paaso
 15. 15. Ammatillisen opettajan ammatti- professiosta työidentiteetteihin ja tulevaisuuden osaamiseen Ammatillinen opettaja, mistä olet tullut, kuka olet ja mihin olet menossa?15 15.2.2011 Aila Paaso
 16. 16. Osaavaa ammatillista opettajaa etsimässä Professio vai dynaaminen ammatti ? Professio-tieteellinen yhdistys, ammattieettinen säädöstö, akateeminen koulutus, autonomisuus Autonomisen toimijuuden rinnalle nousemassa vastuullinen työntekijjyys. Organisaatiokansalaisuus ja alaistaidot myös opettajaprofession sisältämään ammatillisuuteen. Dynaamisessa määrittelyssä ammatteja tarkastellaan ihmisestä lähtien: lähtökohtana on ammattilainen itse ja kaikkiin ammatteihin suhtaudutaan tasavertaisesti. Yksilö oppii ja kiinnittyy ammatillisen kasvun kautta tiettyyn ammatilliseen identiteettiin. Ammatti on ihmisen kasvun kautta muuttuva ja dynaaminen. Tuomisen ja Wihersaaren (2006) mukaan dynaamisen ammatin käsite painottaa yksilöä ja hänen ymmärrystään ammatistaan ja yhteiskunta luo raamit ammateille ja niiden määrittelylle. Heidän mukaansa vuorovaikutus yksilön ja yhteiskunnan välillä johtaa päätelmään, ettei ammatti voi olla muuttumaton käsite. Ammatillisen opettajan työhön liittyvät identiteetit Eteläpelto (2007) on tuonut työhön liittyvät identiteetit yleiseen keskusteluun. Hänen mukaansa työhön liittyvä identiteetti kuvaa monitasoisesti ja laajasti ihmisen ja työn välistä suhdetta. Käsitteessä liittyvät yhteen ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö sekä yksilön rakentamat ja muokkaamat yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta elämässä. Myös työhön liittyvät arvot ja eettiset sitoumukset kuuluvat työhön liittyvään identiteettiin. Tätä suppeampi käsite on työidentiteetti, joka rakentuu henkilön oman henkilöhistorian perusteella. Siihen kuuluu myös yksilön tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. Spesifimpi käsite ammatillinen identiteetti tai ammatti-identiteetti tarkoittaa elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Yleisesti voidaan todeta, että identiteetin rakentuminen on vaikeutunut, identiteetit ovat tulleet epävakaiksi ja epävarmoiksi.16 15.2.2011 Aila Paaso
 17. 17. 17 15.2.2011 Aila Paaso Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva.
 18. 18. Ammatillisen opettajan dynaaminen tulevaisuuden työnkuva Yksintekijästä - Työyhteisölliseksi osaajaksi Työssäoppimisen ohjaajasta – Koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajaksi Didaktisesta osaajasta - Opiskelijan kohtaajaksi ja kuuntelijaksi Oman työn taitajasta – Opiskelijan oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi Ammattialan osaajasta – Alansa vastuulliseksi kehittäjäksi18 15.2.2011 Aila Paaso
 19. 19. Mitä osaamista osaavan ammatillisen opettajan työnkuva 2020 edellyttää opetuksessa ja tki -toiminnassa?Osaava Opetus/Yksilö Opetus/Yhteisö Tutkimus-, kehittämis- ja Tutkimus-, kehittämis- jaammatillinen innovaatiotoiminta/Yksilö innovaatio-toiminta/Yhteisöopettaja 2020Työyhteisöllinen yksintekijän autonomiasta kohti kollegiaalinen, pedagoginen ammatillisen opettajan ammatti, koulutusorganisaation strateginen jaosaaja vastuullista yhteisöllisyyttä asiantuntijayhteisö professiosta kohti dynaamista toiminnallinen kehittäminen alueellisesti, ammattia kansallisesti ja kansainvälisestiKoulutuksen ja työssäoppimisen ohjaamisesta opettajayhteisön jäsenten työssä oppiminen asiakaslähtöinen työelämän palvelu- jatyöelämän kohti saumatonta työelämän toiminta aidoissa työelämän verkosto-oppiminen kehittämistehtäväverkosto-osaaja verkostoyhteistyötä oppimisympäristöissä ja työelämän osaamistarpeiden ennakointi verkostoissa ja työelämän tarpeisiin kohdistuva koulutusOpiskelijan didaktisesta osaamisesta toiminta opiskelijoiden ihmiskäsitys, yksilölliset oppijat, opettamisen kehittämisestä oppijankohtaaja ja opiskelijan osallisuuden oppimista tukevissa henkilökohtaistaminen oppimista mahdollistavaan tutkimukseenkuuntelija lisäämiseen moniammatillisissa verkostoissa tuki oppijan identiteettityöhön ja kehittämiseen oppijayhteisö/opettajayhteisöOppimisprosessin oman työn taitajasta opiskelijan opettajayhteisön perustehtävät ammatillisen opettajan opetuskulttuurin ja teknologian muutostukija ja ohjaaja ammatinoppimisen edistäjäksi ja ammatin työnkuva suhteessa osaaminen, kvalifikaatiot ja opiskelijoihin ja erilaisiin kompetenssi oppimisympäristöhinOman ammattialansa taitajasta opettajuus osana ammattialaa ja ammatillisen opettajan koulutusorganisaation ja työelämänammattialansa alansa asiantuntijaksi yrittäjämäisesti toimivaa ammatti-identiteetin murros, uudet toimintamallitkehittäjä verkostokumppanuutta työidentiteetti, työhön liittyvät identiteetit19 15.2.2011 Paaso Aila
 20. 20. Osaamisen johtaminen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ovat koulutusorganisaation suurimpia tulevaisuuden haasteita20 15.2.2011 Aila Paaso
 21. 21. Ammatillisten opettajien tulevaisuuden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen ja täydennyskoulutus koulutusorganisaatiossa.21 15.2.2011 Aila Paaso
 22. 22. Osaavaa ammatillista opettajaa etsimässä Asiantuntijuus Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002) asiantuntijuuden näkökulma 1. Perinteisen kognitiivisen asiantuntijatutkimuksen mukaan asiantuntijuutta on tarkasteltu yksilöllisenä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisuprosessina. Tynjälä (2004, 176) jakaa näkökulman mukaiset asiantuntijuuden komponentit formaaliin tietoon, käytännölliseen eli kokemukselliseen tietoon ja itsesäätelytietoon. Formaalitieto sisältää alan perustiedon eli faktatiedon ja käsitteellisen tiedon elementit. Käytännöllinen tieto, taitotieto sisältää sen, kuinka jokin asia tehdään. Lisäksi tarvitaan itsesäätelytaitoa ja kriittistä reflektiota joka ulotetaan koko ammattikäytäntöön, myös kollektiiviseen toimintaan. 2.Osallistumisnäkökulman mukainen asiantuntijuus syntyy parhaiten oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ja työssäoppimisen yhdistävässä mallissa silloin, kun oppimista ei nähdä erillisenä asiana. Opettajan asiantuntijuudessa osallistumisnäkökulma painottuu opetuskulttuurin murrokseen. Tiedon nopea lisääntyminen ja uusiutuminen, oppimiskäsityksen muutos tietoa jakavasta opettajasta oppimisen ohjaajaksi ja opetussuunnitelma-ajattelun uudistuminen keskusjohtoisesta yksityiskohtaisesta asiakirjasta opetuksen yleiset tavoitteet linjaavaksi asiakirjaksi ovat tekijöitä, jotka muuttavat opetuskulttuurin luonnetta individualistisesta opetuskulttuurista kohti Hargreavesin (1994) kollaboratiivista yhteistyön kulttuuria. 3. Opettajan asiantuntijuuden tiedon luomisen näkökulmassa yhdistyvät kognitiivisen näkökulman yksilöllistä eksperttiyttä korostava ja osallistumisnäkökulman kollektiivisen eksperttiyden ja yhteisöllisyyden aspektit. Tynjälän (2006) mukaan asiantuntija ei rutinoidu, vaan kehittää jatkuvasti osaamistaan. Ekspertit kehittävät jatkuvasti työtään ja ammattitaitoaan, ratkaisevat ongelmia yhä korkeammalla ja monimutkaisemmalla tasolla, ylittävät saamisensa rajoja, oppivat sekä virheistään että onnistumisistaan ja luovat uutta tietoa. Tutkijat korostavat yhteisön merkitystä tiedon luomisen asiantuntijuudessa. Professioiden tutkimuksessa opetusalan uuden tiedon tuottamisen, välittämisen ja soveltamisen nopeus, laatu ja menestyksellisyys on heikompaa kuin muilla aloilla. Opettajat luottavat omaan kokemukseensa enemmän kuin tietoon, joten opetustyö ei ole sellainen professio, joka jatkuvasti kehittyisi tiedon luomisen kautta. Opettajat eivät ole välttämättä kiinnostuneita oman alansa tutkimuksesta.22 15.2.2011 Aila Paaso
 23. 23. Osaavaa ammatillista opettajaa etsimässä Opettajien työssä oppiminen ja johtajuuden haasteet Työssä oppimista kutsutaan myös informaaliksi oppimiseksi, koska sitä on vaikeaa erottaa työn tekemisestä. Poikelan ja Järvisen (2007) työssä oppimisen prosessimallissa yhdistyvät yksilön, yhteisön ja organisaation työnkontekstit Sosiaalisissa eli yhteisöllisissä prosesseissa yhdentyvät oppimisen, tiedon ja osaamisen jakaminen yksilön, ryhmän ja organisaation työn välillä. Oppimisen lähtökohtana on henkilökohtainen kokemus, mutta kokemusten vaihto ryhmässä vahvistaa intuition tärkeyden ja merkityksen koko organisaatiolle. Tässä prosessissa tarvitaan osallistavaa johtamista. Ihmisille tulee antaa tilaa ja aikaa kokemusten jakamiseen ja ajatusten tuottamiseen työn, työyhteisön ja työorganisaation kehittämiseksi. Reflektiivisiin eli arvioiviin prosesseihin kuuluu henkilökohtaisten ja yhteisten kokemusten reflektointi sekä intuitiivisen tiedon käsitteellistäminen, mikä tarkoittaa käytännössä palaute- ja arviointikäytäntöjen luomista, ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Yksilöllisten ja yhteisten oppimisresurssien hyödyntäminen vaatii inhimillisten voimavarojen ja oppimisen johtamista. Kognitiivisissa prosesseissa yhdistyvät työkokemuksen tuottama tieto, ulkopuolelta hankittu uusi tieto ja organisaatiossa oleva tieto. Työorganisaatiossa tarvitaan tiedon johtamista. Toimintaa jäsennetään mallien, suunnitelmien, arvojen, kulttuurin, työilmapiirin ja yhteisön toimijoiden sekä muiden tiedon lähteiden ja resurssien kautta. Työssä oppiminen ei voi kuitenkaan olla satunnaista, vaan tueksi tarvitaan operatiivista johtamista. Operationaaliset eli toiminnalliset prosessit ovat osallistamiseen, oppimiseen ja tiedon organisointiin liittyvien asioiden toimeenpanoa. Käytännössä kysymys on työssä oppimista ylläpitävien toimintojen suunnittelusta, kokeilemisesta, toteuttamisesta ja vakiinnuttamisesta osaksi organisaation toimintaa. Perinteisesti osaamisen johtaminen on ollut suoritusten johtamisesta, jolla on ollut oppimiseen vain satunnainen yhteys. Osaamisen johtaminen ei perustu kuitenkaan vain tietoon ja tekemiseen, vaan osallistumiseen ja oppimiseen. Syvemmin ja laajemmin nähty osaamisen johtaminen auttaa kehittämään ja johtamaan organisaation oppimista ja osaamista tuottavia prosesseja. (Emt, 185–186.)23 15.2.2011 Aila Paaso
 24. 24. Ammatillinen koulutusorganisaatio opettajien osaamisen mahdollistajana24 15.2.2011 Aila Paaso
 25. 25. Osaamisenkehittämisprosessi 5.11.2009 Tiina Räisänen
 26. 26. Osaava -ohjelma - Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt määräaikaisen (2010-2016) opetustoimen henkilöstökoulutuksen ammatillista osaamista kehittävän ohjelman – Tavoitteena on aktivoida koulutusorganisaatioita kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista (ohjelmaa ei ole suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle) – Ohjelmalla tuetaan paikallisesti ja alueellisesti osaamisen kehittämisessä tarvittavien rakenteiden ja suunnitelmallisen toiminnan luomista – Ohjelman tavoitteena on uudistaa opetustoimen henkilöstökoulutusta niin että se entistä paremmin palvelee työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita26 15.2.2011 Aila Paaso
 27. 27. Osaava Verso Pohjois-Suomen alueen ammatillisten opettajien osaamisen ennakointi ja osaamisen kehittäminen verkostoissa, sosiaalisen median ja eDelfoin toimintafoorumeissa sekä koulutusorganisaatioiden osaamisenhallintajärjestelmässä27 15.2.2011 Aila Paaso
 28. 28. Osaava Verson kehittämistoiminnan tavoitteet – ammatillisten opettajien ja koulutusorganisaatioiden johdon tietoyhteiskuntaosaamisen lisääminen – uusien täydennyskoulutusmuotojen kokeileminen käytännössä – osaamisen ennakoinnin ja kehittymisyhteisön verkostomaisen toimintamallin kehittäminen ja pilotointi Pohjois-Suomen alueella – osaamisen kehittämisen toimintamallin kehittäminen ja pilotointi ammatillisessa koulutusorganisaatiossa.28 15.2.2011 Aila Paaso
 29. 29. Osaava Verso kehittämistoiminta I Sosiaalisen median ja eDELFOIN toimintafoorumit kehittymisyhteisöinä – Hankkeessa kehitetään Pohjois- Suomen alueen ammatillisten opettajien alueellisen osaamisen ennakoinnin ja osaamisen verkostomaisen kehittämisen toimintamalli sosiaalisen median (Ning)ympäristöissä ja eDelfoi verkko- ohjelmassa. – Yhteisöä kehitetään koulutusorganisaatioiden yhteisöllisenä areenana, joka tuo aikaan ja paikkaan sitoutumattoman mahdollisuuden alueellisten, ala- ja teemakohtaisten yhteyshenkilöiden yhteistyöhön ja osaamisen kehittämiseen (ensimmäisessä vaiheessa 15 ryhmää).29 15.2.2011 Aila Paaso
 30. 30. Some-toiminnan aikataulu SYKSY 2010 Ympäristön kehittäminen, valmiina ennen johdon ja kouluttajien koulutusta – johdon koulutus 1 pv/ 13.12.2010 KEVÄT 2011 – kouluttaja-koulutus alkuvuodesta 2011 (tammi-helmivaihde) – verkkoseminaarit huhti-toukokuu 2011 SYKSY 2011 – SoMe-lisäkoulutus – osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ja keskustelut sosiaalisen median toimintafoorumeilla – osaamistarpeiden kokoaminen vuodelle 2012 – koulutusorganisaatioiden johdon koulutus 1 pv, esitellään tehtyjä tuloksia – palaute ja kokemukset toimintafoorumin käytöstä opettajien osaamistarpeiden ennakoinnin ja alueellisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä30 15.2.2011 Aila Paaso
 31. 31. Osaava opettaja Ning -sivusto31 15.2.2011 Aila Paaso
 32. 32. Osaava opettaja Facebook -sivusto32 15.2.2011 Aila Paaso
 33. 33. Ammatillisen opettajan osaamisen kehittäminen barometrin ja sosiaalisen median avulla 33internetix.fi / Hannu Linturi
 34. 34. 2.Koulutusorganisaatio kehittymisyhteisöinä – ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintaminen koulutusorganisaatiossa Tarkoituksena on koulutusorganisaation strategisten tavoitteiden, henkilöstöstrategian linjausten ja ammatillisten opettajien osaamistarpeiden ennakointihankkeen (www.eDelfoi.fi/kirjasto/osaavaopettaja ) tulosten pohjalta: mallintaa neljän kokeiluun osallistuvan perustutkinnon opettajien osaaminen. Pilotissa ovat mukana: sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan, hotelli-, ravintola- ja cateringalan ja liiketalousalan perustutkintojen opettajat.34 15.2.2011 Aila Paaso
 35. 35. Ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen mallintaminen aikataulu (pilotti) SYKSY 2010 – osaamisen ennakointi – osaamisen mallintaminen :alakohtaiset osaamisalueet sekä koulutusorganisaation yhteinen osaaminen, pedagoginen osaaminen ja elinikäisen oppimisen avaintaidot – osaamisprofiilien määrittäminen KEVÄT 2011 – osaamiskartoitusten toteuttaminen neljän pilottiin osallistuvan perustutkinnon opettajien osalta – kehityskeskustelujen toteuttaminen neljän pilottiin osallistuvat perustutkinnon opettajien osalta SYKSY 2011 – osaamisen kehittämissuunnitelmat 2012 – koulutussuunnitelmat 201235 15.2.2011 Aila Paaso
 36. 36. Ammatillisen opettajan osaamisalueet Elinikäisen Kielitaito Substanssi- oppimisen taidot osaaminen • OSEKK -perusosaaminen • Oppimistaidot • Englanti • Alakohtainen opetuksen • Yhteisöllisyysosaaminen • Ongelmanratkaisutaidot • Ruotsi sisältöosaaminen • Päätöksentekojärjestelmä • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot • Venäjä • Oman ammatin tieto- ja taitoperustan • Strategiaosaaminen mukainen osaaminen • Eettinen osaaminen • Saksa • Talousosaaminen • Työkykyyn liittyvä osaaminen • Henkilöstöhallinnon osaaminen • Yrittäjyysosaaminen • Toiminnanohjausjärjestelmäosaaminen • Ympäristöosaaminen • Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen • Viestintä- ja mediaosaaminen • Tietojärjestelmä-osaaminen • Kansainvälisyysosaaminen Työelämäyhteistyö Pedagoginen Tutkimus-, kehitys- ja Erityisosaaminen osaaminen osaaminen innovaatiotoimintaos aaminen • Yhteistyöosaaminen työelämän • Opiskelijan oppimiseen liittyvä • Kehittävä työote • Säädöksiin pohjautuva erityisosaaminen edustajien kanssa osaaminen • Tutkimustyön osaaminen • Alakohtainen erityisosaaminen • Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja • Opiskelijan kohtaamiseen liittyvä • Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kouluttamisosaaminen osaaminen osaaminen • Opetuksen suunnitteluosaaminen • Innovaatiotoiminta –osaaminen • Opetuksen toteuttamisosaaminen • Ammattikasvatustutkimuksen • Arviointi ja palauteosaaminen osaaminen36 15.2.2011 Aila Paaso
 37. 37. Verkoston jäsenet– Oulun seudun ammattiopisto Taivalkoski, Pudasjärvi, Muhos, Kempele, Haukipudas, Liminka, Oulu– Seuraavien verkostoon osallistuvien muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien osalta ammatillisten opettajien osaamisen ennakointifoorumiin (osio 1) osallistuvat erikseen nimetyt henkilöt (146 henkilöä)– Oulun Aikuiskoulutuskeskus– Oulun Diakoniaopisto– Oulun palvelualojen opisto– Kainuun ammattiopisto, Kajaani– Kainuun ammattiopisto, Kuusamo37 15.2.2011 Aila Paaso
 38. 38. Verkoston jäsenet – Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä – Haapaveden ammattiopisto – Raahen ammattiopisto – Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto – Ammattiopisto Luovi – Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia – Ala- ja teemakohtaisten yhteisöjen toteutusvaiheessa nimetyt työelämän edustajat – Opinto-ohjaajat, ammatillinen koulutus/peruskoulu/lukio edustajat38 15.2.2011 Aila Paaso
 39. 39. Verkoston yhteistyökumppanit – Otavan Opisto, Hannu Linturi, johtaja ja Sanna Brauer, sosiaalisen median tuottaja – Metodix, Ville Venäläinen, tietojärjestelmäpäällikkö – Educa-Instituutti Oy, Heljä Hätönen, toimitusjohtaja – OSEKK:n osaamisenhallintajärjestelmän toimittaja Elbit, Toni Saalasti – Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Asko Karjalainen, yksikönjohtaja , Aila Paaso, koulutuspäällikkö – Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, OSEKK, henkilöstöhallinto, Annukka Lankila, henkilöstöjohtaja ja HR-järjestelmän pääkäyttäjä Tiina Räsänen39 15.2.2011 Aila Paaso
 40. 40. Verkoston tehtävät ja vastuutOulun seudun koulutuskuntayhtymä, Ammatillinen opettajakorkeakoulu– toiminnasta vastaava organisaatio: kokonaisvastuu hankkeen tiedonkulusta, taloudesta, seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista– hankkeen suunnittelu ja koordinointi– hankkeen toteutus– koulutusten suunnittelu, organisointi , toteuttaminen ja arviointi palautteiden (laadullinen ja määrällinen) kerääminen rahoittajallePohjois- Suomen alueen koulutusorganisaatiot :– osallistuvana verkoston jäsenenä: nimeävät ala-, aihe ja teemakohtaiset yhteyshenkilöt.– nimetyt henkilöt osallistuvat ennakointi ja osaamisen kehittämiskeskusteluun ja koulutuksiin sosiaalisen median yhteisössä Otavan Opisto – sosiaalisen median toimintafoorumien perustaminen – sosiaalisen median koulutusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä OSEKKin40 kanssa Aila Paaso 15.2.2011
 41. 41. Metodix, Internetix – eDelfoi ohjelmiston tulosten julkaiseminen, linkitys ja integrointi sosiaalisen median toimintafoorumeille Educa-Instituutti Oy – Osaamisen kehittämisjärjestelmän mukaisten osaamisalueiden, profiilinen ja arviointikriteerien määrittämisprosessin ohjaus, neuvonta ja koulutus OSEKK:n HR- järjestelmän toimittaja Elbit – henkilöstösuunnitteluprosessin ja osaamisen hallintajärjestelmän tekninen toteutus41 15.2.2011 Aila Paaso
 42. 42. Opetushenkilöstön koko työuranaikainen osaamisen kehittäminenOamk/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu 42 15.2.2011 Aila Paaso
 43. 43. OSAAVA AMMATILLINEN OPETTAJA Ammatillisen opettajan osaamisen ennakointi Ammatillisen opettajan koko työuran Alueellisen osaamisen ennakointi ja ja osaamisen kehittäminen valtakunnallisesti aikaisen osaamisen kehittäminen osaamisen verkostomainen kehittäminen yhteisöissä - Alakohtainen ja teemakohtainen -eDelfoi – - eDelfoin pohjalta (olemassa olevan - koulutussuunnittelijat -Koulutuksen ja työelämän yhteistyöosaaminen pohjalta keskustelut) - koulutusorganisaatio, johto -OPH /Hankeryhmä 2/2010 - Mentor - Työelämän edustajat - tuki ja ohjaus -Alakohtainen ja teemakohtainen - HOTSUT, mentorointi OSAAVA –hankehaku 2010 /AVI valtakunnallinen näkymä Pilotti Pohjois-Suomi -Barometrien laatiminen , päivittäminen ja OPH /Hankeryhmä 2/2010 kokoaminen valtakunnallisesti - Koulutustoimikunnat ja tutkintotoimikunnat osallistuvat (OKM_hankehaku)) OSAAVA OPETTAJA – Ammatillinen opettaja työelämäosaajana ja koulutustapahtuma Kesäkuu ohjaajana -Työelämäosaamisen diplomiopinnot -osaamisen ja oppimisen arviointi Alakohtainen ja -HOTSUT, ohjaus teemakohtainen koulutus -Ryhmänohjaajakoulutus- OSAAVA AMMATILLINEN OPETTAJA Ning- Kansainväliset alakohtaiset verkkoyhteisössä OPH /Hankeryhmä 2/2010 opintomatkat: -verkkoyhteisöpalvelut verkostoitumis- ja Gastronomiaa Kataloniassa opetusympäristönä -verkkoneuvottelujärjestelmät opetuskäyttöön, ACP Ammatillisten opettajien oppijakeskeisten -Blogit ja wikit ammatillisen opettajan toimintatapojen kehittäminen erialisissa työvälineenä oppimisympäristöissä OPH/ Hankeryhmä 2/2010 - eDelfoin pohjalta inkluusion näkökulma Pohjois- Suomen alueen koulutuksenjärjestäjät OPH/ Hankeryhmä 2/2010 Työyhteisöosaaminen KOULUTA -koulutus Aikuiskoulutus Valtakunnallisten sähköisten hakupalvelujen Organisaatio -osaamisen kehittäminen Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuksen laadun, käyttöönoton tukeminen Opetushallinto ja johtaminen osuvuuden ja vaikuttavuuden parantaminen Lähiesimieskoulutus Koulutuksenjärjestäjät OPM:n laatuhanke (oppisopimuskoulutus) Oppisopimustyyppinen koulutus ( haku?) OPH /Hankeryhmä 1/2010 OPH /hankeryhmä 3/2010 43Aila Paaso 24.3.2010
 44. 44. Osaava Verme, Ammatillinen mentorihyrrä 44Nissilä & Paaso 2010

×