Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

Sarana Ibu Bapa

Download to read offline

sarana ibu bapa

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sarana Ibu Bapa

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARANMALAYSIAInisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor SwastaSuatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABlok E8, Kompleks E62604 PutrajayaMalaysiaTel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235http://www.moe.gov.mySARANAIbu Bapa44288 Sarana ibubapa cover.ai 1 9/21/12 7:46 PM44288 Sarana ibubapa cover.ai 1 9/21/12 7:46 PM
 2. 2. 1Sarana Ibu Bapamerupakan suatu inisiatif kebangsaanbagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalampembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolahdemi kecemerlangan masa hadapannegara yang tercinta:M A L A Y S I A44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 1
 3. 3. 2PengaPenglibatmenunjukketara kehanya 15%ini merujuaktif dengKajiaProgramCooperatimenunjukkejayaannOlehsewajarnyyang dicadan kelem• M• In• Ko• SoNamun sesila berhuanda berssumbanga3ntaran ibu bapakkan bahawaepada kejayaa% masa seseuk kepada segan pendidikan peringkat aPentaksiranion dan Dekkan bahawanya.itu, amatlahya bagi memdangkan ialahmahan dalamMenyediakannteraksi sosiaomunikasi deokongan akadekiranya IB inubung dengansedia berkonan idea berna15%33%Kegunaa(IB) dalam ppenglibatanannya. Berbaorang anak dsiapa sahajaannya.antarabangsaMurid Antevelopmentcara bagaimh penting IBbantu anak mh IB mengisi bempat bidansuasana pemlengan anakdemikngin melebarn PIBG sekolangsi buah fikias kepada me52%an Masa MuSehinggaRendah dBilanganPrasekolaSekolah RSekolah MpembelajaranIB dan komuanding 52%dihabiskan diyang bertanga PISA 2009 (Ptarabangsa),– Pertubuhmana IB mengmenilai penmeraih kejayaborang soal sng:belajaran di rkan kefahamh berkenaanran bagi meereka.%rid31 Januari 2012dan 2,296 SekolaMurid:ahRendah 2Menengah 2n anak sangauniti dalam pmasa yang dsekolah. Istilggung jawab tPISA: Programdijalankanhan untukggunakan manglibatan beraan pada maelidik yang dirumahman dan meng. Kumpulan Snangani setiaSekolahTidurRumah danKomuniti2, Kementerian Pah Menengah. Ju186, 298 orang2, 804, 405 orang2, 281, 775 orangKegunaatahun, bdan pur(sekolahmasa kotidur 8 jaSUMBER2011atlah pentingpendidikan anihabiskan diah ibu bapaterhadap kebmme for Interoleh OECD,Kerjasama Easa bersamarsama anak dasa hadapan.ibekalkan dangambil iktibaSokongan Ibuap isu. AndaSumPelajaran Malayumlah 10,019 seggg5, 272, 4muridan masa muridberdasarkan 42rata 5.5 jam direndah dankurikulum wajibam sehari.R: KPM, sampel jg. Terdapat bnak membawrumah dan dyang digunakbajikan anak drnational Stud(OrganisatiEkonomi daanak di rumadan mengamDalam sarann menganalisr daripada peu Bapa (KSIB)juga mungkmber: Kementerysia mempunyai:ekolah.478d berumur 7 –2 minggu di sesekolah setiapmenengah), 2b seminggu danadual waktu mubanyak buktia perubahandi dalam komkan dalam kodan terlibat sdent Assessmon for Econn Pembangah mempengmbil tindakanna ini, satu kais sendiri kekengalaman IBPIBG sekolahin boleh memrian Pelajaran M: 7,723 Sekolah– 16kolahp harijammasaurid,yangyangmunitiontekssecarament –nomicunan)garuhiyangaedahuatanB lain,h anakmberialaysiah44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 2
 4. 4. 3PengenalanSarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahlikeluarga yang lain. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugaspertama dan paling penting, mendidik anak-anak mereka.Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untukmenentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Cadangan tindakansusulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidang-bidang tertentu. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikutkemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Usaha inijika dipertingkatkan, akan memberi kesan yang lebih besar.Amalan-amalan terbaik daripada IB, PIBG dan sekolah dalam dan luar negaradipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yangdihadapi. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambahkepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB.Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarailengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran, kemudahan serta pengalamanyang unik dan berbeza-beza. Walaupun demikian, setiap suatu usaha yang diambiloleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumahsangatlah dialu-alukan.Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakanpendidikan, maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka.Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai ataumelaksanakan sesuatu.- Kamus Dewan Edisi Keempat44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 3
 5. 5. 4Kandungan1. Pengantar ............................................................................................................................ 22. Pengenalan ......................................................................................................................... 33. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ............................................. 54. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ................................................................................ 65. Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak .............................. 86. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ............................................................................................. 117. Analisis Keseluruhan ........................................................................................................... 158. Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? .......................................................... 169. Beberapa Contoh Amalan Terbaik ...................................................................................... 2010. Peranan Ibu Bapa ................................................................................................................ 2311. Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .................................................. 3512. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ......................................................................... 36Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 4
 6. 6. 5Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak?Faedah kepada anak:• Mendapat markah dan gredujian yang lebih baik.• Mempunyai nilai kendiri danmotivasi yang lebih tinggi.• Kehadiran ke sekolah lebihbagus.• Kadar pelanggaran disiplinsekolah berkurangan.• Keciciran persekolahan dapatdielakkan.Faedah kepada ibu bapa:• Boleh belajar bagaimana untukmembantu anak menyelesaikankerja rumah.• Ibu bapa dapat mengetahhuiprosedur dan kaedah membantuanak di sekolah• Dapat berkongsi ilmukeibubapaan bersama ahli PIBGyang lain.• Anda akan dapati lebih mudahuntuk menyediakan suasanarumah yang sihat.SebenarnyaOleh kerana kesan sesuatu masalahke atas individu adalah berbeza,maka pandangan setiap individuterhadap masalah yang sama adalahberbeza-beza. Perkongsian ideaadalah amalan murni yang salingmemberi faedah.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 5
 7. 7. 6Sarankira pengsarana in5a ini bertujglibatan andni seperti be1•2•3•45••ApKSbailmuan meninga minimumrikut:Lengkapkanpembelajar• Jumlahkanberbanding• Bandingkadan tentuk• Pertingkat• Sekiranya asekolah anhasilnya, le• Caranya msekolah ansekolah.Bpa itu KumpulaSIB adalah salpa, murid danmu dapat berlakgkatkan penatau maksimn soal selidikran anak-anan skor pada sg indikator pn markah kekan isu manakan penglibaanda mahu,ak anda untebih baik!udah sahajaak anda. KemBagaimanaan Sokonganuran kerjasamsekolah. Melaku demi mewujuglibatan IBmum, masihk penglibatanak pada halasetiap bahagpada halamaeseluruhan aa yang hendatan anda msertailah Kuuk perkongsa. Cuma isi dmbalikan juga MenggunIbu Bapa (KSma dan komunlui KSIB lebihudkan hubungadalam pemh ada ruang un ibu bapa daman 8 - 10.gian dan tenan 11 - 14.anda denganak ditanganmengikut kemumpulan Soksian yang leban kembalikga Borang Bnakan SaraIB)?ikasi untuk mebanyak interakan yang bermabelajaran auntuk peninalam.ntukan prestan indikator di terlebih damampuan.kongan Ibu Bbih bermaknkan Borang Ajika ingin mana Ini?erapatkan hubksi, perkongsiaakna antara annak-anak. Tgkatan. Gunasi andai muka surathulu.Bapa (KSIB) Pna. MungkinA kepada PIBembantuungan di antaan dan percamda dan anak aTidaknakant 15PIBGnBGara ibubahannda.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 6
 8. 8. 7Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anakKajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalampembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke ataskeperluan-keperluan yang timbul.Hasil yang diharapkan:• IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profilketerlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang programpeningkatan kendiri.• Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkanpenglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkansuatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan darisekolah ke rumah dan komuniti.PenghargaanKerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 7
 9. 9. 8SOAL SELIDIKArahan: Sila tandakan ( ) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.A. Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga1. Kedudukan rumah andaBandarLuar BandarFELDA/RISDA/PerladanganPedalamanKepulauanPetempatan Orang AsliRumah PanjangLain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………..2. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/PenjagaTiada Kelulusan (Tidak bersekolah)Pendidikan Sekolah RendahPMR/Tingkatan 3SPM/Tingkatan 5STPM/Tingkatan 6/SijilDiplomaIjazah dan ke atas3. Pendapatan Kasar KeluargaKurang RM 500RM 501 – RM 1000RM 1001 – RM 3000RM 3001 – RM 5000RM 5001 ke atas4. Bilangan anak dalam tanggungan1 – 2 orang3 – 4 orang5 – 6 orangLebih 6 orang5. Soal selidik ini dilengkapi olehIbu PenjagaBapa Lain-lain (Nyatakan) .................................................44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 8
 10. 10. 9BILANGAN HARIB. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumahBagi setiap item 1 – 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skoranda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.1. Saya menyediakan ruang untuk anakbelajar di rumah.2. Saya memastikan anak saya mempunyaijadual belajar di rumah.3. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripadaradio/televisyen semasa anak saya belajar.4. Saya memastikan bahawa tempat belajar anaksaya sentiasa kemas dan bersih.5. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukanyang cukup.Bagi setiap item 1- 5, skor merupakan bilangan hari anda terlibat.1. Saya bercerita/berbual dengan anaksaya sebanyak hari ____ seminggu.2. Saya makan bersama anak sayasebanyak ___ hari seminggu.3. Saya meluangkan masa untukmelakukan aktiviti bersama anaksebanyak _____ hari seminggu4. Saya mengambil tahu pergerakananak saya ____ hari seminggu.5. Saya mendidik/memberi didikanagama/moral kepada anak____ hari seminggu.SKOR(Ikutbilanganhari)JUMLAH SKORPenyediaan suasana pembelajaran di rumahInteraksi sosial dengan anak6 74 52 30 1Ya TidakSKORYa=1Tidak = 0JUMLAH SKOR44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 9
 11. 11. 10BILANGAN HARIBILANGAN HARIBagi setiap item 1- 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat.1. Saya dan anak berbincangmengenai kemajuan pelajarannyasebanyak ____ hari seminggu.2. Saya mendengar anak saya berceritatentang peristiwa di sekolahsebanyak ____ hari seminggu.3. Saya mengambil tahu tentangkerja rumah anak saya sebanyak_____ hari seminggu.4. Saya mengambil tahu tentangperancangan aktiviti anak saya_____ hari seminggu.5. Saya dapat bertukar-tukar fikirandengan anak saya sebanyak_____ hari seminggu.Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat.1. Saya memberi pujian danrangsangan kepada anak sayasebanyak ____ hari seminggu.2. Saya memberi dorongan/motivasikepada anak sebanyak ____ hariseminggu.3. Saya dan keluarga melakukanAktiviti membaca sebanyak ____hari seminggu.4. Saya membimbing anak sayamenyiapkan kerja rumahsebanyak ____ hari seminggu5. Saya menyediakan bimbingan/tuisyen kepada anak ____ hariseminggu.Sokongan terhadapkecemerlangan anakSKOR(Ikutbilanganhari)Komunikasi dengan anak6 74 52 30 1JUMLAH SKORJUMLAH SKORSKOR(Ikutbilanganhari)6 74 52 30 144288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 10
 12. 12. 11ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGAAnalisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek, iaitu:1. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah.2. Interaksi sosial dengan anak.3. Komunikasi dengan anak.4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak.Penyediaan suasana pembelajaran di rumahIndikatorJumlahSkorIndikator penyediaan suasanapembelajaran di rumahSenarai penyediaan suasanapembelajaran di rumah0 – 1Asas• Anda telah menyediakan sekurang-kurangnya satu keperluan bagisuasana pembelajaran anak.• Anda perlu berusaha untukmenyediakan satu hingga tiga lagikeperluan untuk anak anda.Penyediaan suasana pembelajaran di rumah:• Ruang belajar• Jadual belajar• Mengurangkan gangguan bunyi• Tempat belajar yang kemas dan bersih• Penggunaan tempat belajar yangberkesan• Buku rujukan yang cukup2 – 3Sedang Maju• Anda telah menyediakan sebahagianbesar keperluan bagi suasanapembelajaran anak.• Anda perlu berusaha untukmemenuhi tiga hingga empat lagikeperluan untuk anak anda.4 – 5Cemerlang• Anda telah menyediakansemua/hampir semua keperluan bagisuasana pembelajaran anak anda.• Anda boleh menambah satu lagikeperluan dari senarai dalam petak disebelah kanan.• Mungkin anda boleh menambahkeselesaan anak dengan caramenemani anak belajar,menyediakan sedikit minuman danmakanan semasa dia berehatsebentar, melibatkannya denganaktiviti belajar berkumpulan dansebagainya.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 11
 13. 13. 12Interaksi sosial dengan anakIndikatorJumlahSkorIndikator interaksisosial dengan anakSenarai aktvititi interaksisosial dengan anak0 – 7Asas• Interaksi sosial antara anda dan anaksangat sedikit.• Anda perlu berusaha untukmelakukan sekurang-kurangnya satudaripada aktiviti yang disenaraikan dipetak sebelah kanan.Interaksi sosial dengan anak• Berbual-bual dengan anak• Bercerita kepada anak• Makan bersama anak• Beriadah/aktiviti bersama anak8 – 21Sedang Maju• Terdapat interaksi sosial antara andadan anak anda.• Anda perlu berusaha agar dapatmelakukan sekurang-kurang duaaktiviti lagi yang tersenarai dalampetak di sebelah kanan.22 – 35Cemerlang• Anda telah melakukan hampirsemua/semua aktiviti sosial bersamaanak anda.• Hubungan anda dan anak akan lebihakrab jika anda dapat meluangkanlebih banyak masa agar dapatmelakukan aktiviti yang tersenaraidalam petak di sebelah kanandengan lebih kerap lagi.• Anda juga boleh menjemput kawan-kawan anak anda belajarbersamanya di rumah.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 12
 14. 14. 13Komunikasi dengan anakIndikatorJumlahSkorIndikator komunikasi dengan anak Senarai komunikasi dengan anak0 – 7Asas• Tahap komunikasi anda dengan anaksangat rendah.• Anda perlu berusaha berbual-bualdengan anak anda dengan lebihkerap.Komunikasi dengan anak• Berbincang dengan anak mengenaipelajaran.• Mendengar anak bercerita tentangsekolah.• Berhubung dengan pihak sekolahmengenai kemajuan anak8 – 21Sedang Maju• Komunikasi anda dengan anakberada pada tahap sederhana.• Di samping berbual dengan anak,anda boleh cuba bercerita kepadaanak (jika sesuai) atau meluangkanmasa untuk makan bersama anakbeberapa kali seminggu danmelakukan beberapa aktiviti/riadahbersama anak apabila mempunyaimasa.• Cubalah untuk melakukan ketiga-tigaaktiviti yang disenaraikan dalam petakdi sebelah kanan.22 – 35Cemerlang• Komunikasi anda dan anak adalahbaik.• Anda mungkin bolehmempertingkatkan keadaan denganmelakukan aktiviti-aktivti dengan lebihkerap dan tekal.• Bertanya anak tentang perasaan danpersediaannya menghadapi ujiandapat membantu anda memahamiminat, kecenderungan dankebimbangannya.• Berbincanglah dengan anak untukmengetahui target dan rancangannyadalam pelajaran.• Anda harus memberi kepercayaankepada perancangan danmenghormati pendapatnya.• Jadikan pertemuan dengan gurusebagai rutin.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 13
 15. 15. 14Sokongan terhadap kecemerlangan anakIndikatorJumlahSkorIndikator sokongan akademik Senarai aktiviti sokongan akademik0 – 7Asas• Tahap sokongan anda terhadapkemajuan akademik anak andaadalah rendah.• Anda boleh memperbaikinya melaluiaktiviti membaca bersama/kepadaanak.• Perlu libatkan diri denganpembelajaran anak secara lebihkerap.Sokongan akademik melibatkan:• Berbincang dengan anak mengenaipelajaran.• Membacakan buku kepada anak• Membaca buku bersama-sama anak• Membimbing anak menyiapkan kerjarumah• Memberi bimbingan melalui anak-anaklain/orang lain8 – 21Sedang Maju• Di samping membaca kepada /bersama anak anda boleh membantuanak menyiapkan kerja rumah.• Perlu libatkan diri denganpembelajaran anak secara lebihkerap.• Memberi bimbingan kepada anakakan membantunya cemerlang.22 – 35Cemerlang• Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlangdalam membantu pencapaianakademik anak.• Ini boleh dipertingkatkan denganmelibatkan orang lain dalammembantu anak anda, misalnya,memberi tuisyen bila perlu.• Galakkan anak anda mencabarkeupayaan dirinya, tetapi janganmenghukumnya jika tidak tercapai.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 14
 16. 16. 15ANALISIS KESELURUHANJumlahkan kesemua markah andaBil Aspek Markah1 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah2 Interaksi sosial dengan anak3 Komunikasi dengan anak4 Sokongan terhadap kecemerlangan anakJUMLAH MARKAH KESELURUHANIndikatorJumlah MarkahkeseluruhanIndikator0 – 22Asas• Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkatasas/minimum• Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (ParentsSupport Group) PIBG sekolah anda• Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajarananak anda• Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG, mereka boleh membantuanda.23 – 88Sedang maju• Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana• Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa,PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapaperkara tertentu• Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBGuntuk menyumbang di mana boleh.89 – 110Cemerlang• Anda merupakan ibu bapa yang berdikari• Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan, anda boleh terusberhubung dengan pihak sekolah.• Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda –anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 15
 17. 17. 16Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah?Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatukeadaan.YaTidakYaTidakMula1. Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah ituSenaraikan masalah:Masalah 1: ...................................................................................Masalah 2: ........................................................................., dsb.2. Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannyaMasalah pertama untuk diselesaikan ialah:..................................Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ..........................., dsb.3. Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu?Punca-punca kepada masalah pertama ialah:a. .................................................................................................b. ......................................................................................., dsb.4. Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaanApakah yang mesti diatasi terlebih dahulu?5. Atasi punca masalah yang dikenal pasti• Mengapakah punca itu wujud?• Apa yang perlu dilakukan?• Siapa yang boleh membantu?• Bagaimana menghapuskan punca masalah itu?• Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan?• Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi?• Di manakah tempat yang paling sesuai memulakanlangkah penyelesaian?6. Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yangperlu diselesaikan?• Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya7. Adakah masalah itu dapat diselesaikan?• Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6dengan pendekatan berbeza.Tamat• Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian.• Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada).44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 16
 18. 18. 17Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah1. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajara. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Misalnya jika ruang rumahmenjadi satu masalah, suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dandisediakan untuk anak belajar.b. Keselesaan seperti suhu, edaran udara dan pencahayaan perlu diberiperhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa.c. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambahmengikut keselesaan anda.2. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak.Kerja rumah, ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebihbersedia menguasai sesuatu mata pelajaran.a. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah,menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Jadual ini perludisediakan untuk setiap hari dalam seminggu.b. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membacakepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yangberkaitan atau membuat nota. Ini akan mengukuhkan kefahaman daningatan anak.c. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulusebelum menelaah. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentukbelajar.3. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi, cahaya, bau, suhu, kacau ganggu)yang akan mengurangkan tumpuan anak.4. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar.5. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar, ibu bapa perlumemantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran, supaya maa tidakdibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain.6. Buku rujukan sangat membantu. Memiliki buku rujukan (walaupun yangterpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuatpenyelidikan bagi memahami sesuatu perkara.7. Elok jika set alat tulis (pen, pensel, pembaris, kalkulator, kertas A4 dsb.) tersediadi tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah, mengira ataumembuat nota.8. Jika boleh, temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadirananda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Kehadiran andajuga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama.Namun begitu, perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 17
 19. 19. 18digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang, kerjasama dan meningkatkankefahaman. Cuma, pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiriterlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain.9. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minitatau sejam belajar). Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana denganmenyediakan minuman dan sedikit snek.Interaksi sosial dengan anak1. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Bualkan tentang apasahaja. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkanoleh anak. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak denganperkataan “ya”, “bagus” dan sebagainya. Hadiahkan puji-pujian dan jika bolehnyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Inimenunjukkan anda mendengar dengan teliti. Elakkan suasana tegang ketikabercakap dengan anak. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan danlembut tetapi tegas. Jika ini perlu dilakukan, banyakkan bersabar dan janganterlalu mengasak anak. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak.2. Bagi anak-anak yang masih kecil, cerita yang datang dari ibu atau bapa lebihbermakna. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai.Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku, tetapipenerangan tentang pengalaman diri anda, sejarah tempat dan keluarga/orang-orang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak.3. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Sambilmenikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. Elakkanmenimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. Tanamkan sifat kemesraandan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Hidupkan suasana denganperbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan merekayang hadir. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam dirianak dan ibu bapa/penjaga.4. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun, menjahit,mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Ikatankekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dansaling menghormati anak-anak dan satu sama lain.5. Melalui interaksi dengan anak, ibu bapa dapat menerapkan kefahamanagama/moral, budi bahasa, adat resam, serta seni dan budaya. Ini dapatmengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang.6. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Ini dapat mengelakkan daripadagejala jurang umur, terutama ketika anak berada pada usia remaja.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 18
 20. 20. 19Komunikasi dengan anak1. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Dalam berkomunikasihasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. Semasa berkomunikasi,masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat.2. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk:a. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolahb. Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersamac. Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolahd. Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalampelajarane. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak3. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang denganguru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anakanda. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apayang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda.4. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak.Sokongan akademik1. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Pengetahuantentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akanmemudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Di pihak anak,keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akanmenyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. Perbincangan ibu bapa – anakmengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentangtarget anak dalam pelajaran, di samping membantu anak mencapai cita-citanya.2. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yangdapat merangsang minat terhadap membaca. Lontaran, intonasi, ton suara danaksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formalyang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak.3. Sesuai dengan perubahan umur anak, ibu bapa boleh membaca bersama anak.Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu.4. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah.Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak,atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu.5. Apabila perlu, hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 19
 21. 21. 20Beberapa Contoh Amalan Terbaik1. Menyediakan suasana pembelajaran di rumaha. SK Ulu Lubai, Limbang, SarawakCabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar.Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkanmurid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji danmenyiapkan kerja rumah. Program belajar malam di rumah panjang diadakansetiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Ibubapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai,Kampung Mulong, Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu –memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing.Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian padahari Isnin minggu sekolah berikutnya.Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010, 2011b. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsaCabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajarTindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai TerminalSejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalamsituasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian WilayahPersekutuan dan Kesejahteraan Bandar.Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape, AfrikaSelatanWilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak diAfrika Selatan. Wilayah ini mempunyai 600,000 murid dan 17,000 guru di 1,100 sekolahrendah. Sejak tahun 2002, wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasidalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Wilayah ini telah berjaya menghapuskanjurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Salah satu strategiutama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaranmurid. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anakmenguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira dilaksanakan denganmengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB:• Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah• Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur• Membudayakan tabiat bercerita; bercerita mengenai keluarga dan menggalakkananak bercerita mengenai pengalaman mereka• Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”).44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 20
 22. 22. 21Melibatkan IB dalam membuat keputusanSK Sultan Sulaiman 1, Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segipencapaian. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelaspertengahan. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG, Hari Pelaporan danaktviti-akvtiviti lain. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melaluipenglibatan IB.Pada setiap awal tahun, IB dan murid tahun 4, 5, dan 6 berbincang bersama-samauntuk menentukan target mereka pada tahun itu. Setelah mencapai persefahaman,murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Biasanya murid berikrar untukbelajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu danmenyokong anak-anak. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaanbertanggung jawab. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanyabergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasamaIB, murid dan sekolah. “Sekarang, IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat,tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”, kata seorangguru.Membina perkongsian komunitiSMK Sri Lalang, Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakanpersekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. Kebanyakan keluargadengan ladang FELDA, atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Kali pertamamenjejakkan kaki di situ pada tahun 2009, Pengetua mendapati kehadiran muridmerupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12.8%. Untuk menyelesaikan isuini, Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung danpengurus FELDA. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yangbermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IBbagi mengatasi hal ini. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5.2%.Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan danpertubuhan masyarakat (cth:, kesihatan, polis) dalam aktiviti sekolah di peringkatkomuniti. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadipenyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang, untuk menyampaikan mesej tentangkepentingan pelajaran kepada anak-anak, strategi sekolah untuk mengurangkan kadarponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yangboleh diambil oleh IB berkenaan. Sejak itu, penglibatan IB telah meningkat. BrigedKomuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid.Jika semua pihak bekerjasama, banyak perkara boleh dilakukan. Yang penting ialahmemulakan LANGKAH PERTAMA itu.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 21
 23. 23. 22Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolahSK BabaganToki, Sabah terletak di kawasan pergunungan, 30km dari Kota Kinabalu. Terdiridari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas, 60 murid dan 12 guru. Murid-muridnyadatang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar.Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka, dan kerana mereka tidakmeletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. Anak-anak diminta bekerja membantukeluarga. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagaisatu insentif. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yangditetapkan (seperti gotong royong, perbincangan dengan guru). Keduanya, guru-guru yangtelah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentangpentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin.Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Walaupun IB tidakmampu membantu anak menyiapkan kerja rumah, tetapi mereka meluangkan masa untukmembantu sekolah memperbaiki kerosakan, menyediakan pengangkutan untuk murid yangmengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka.Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid, pencapaian sekolah semakinmeningkat. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlahstatus sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk:• Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah;• Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya padamasa hadapan;• Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti.Apabila IB terlibat dengan pendidikan, maka anak:• Lebih berjaya, tanpa mengira status sosio-ekonomi, kaum atau tahap pendidikan IB;• Mencapai markah dan gred yang lebih baik, kehadiran bertambah baik dan menyiapkankerja rumah dengan lebih konsisten;• Mempunyai sikap yang lebih positifPenglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan, bukan sahaja padatahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. Kaedah penglibatan IB yangberlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak:• Apabila IB bekerjasama dengan guru, jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi;• Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth.; dalam membuat keputusan), pencapaian murid darikalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. Perubahan palingketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan• Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah iaBUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikanyang menyeluruh sesebuah sekolah1 SUMBER: http://outreach.msu.edu/bpbriefs/issues/brief30.pdf Hakcipta © 2004 UniversityOutreach & Engagement, Board of Trustees of Michigan State University.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 22
 24. 24. 23PerananmanmasPbe1. JurMesekMeKemkepterhmajbunsemandKetmemminmemmenbersBersalamenTips• Tun• Lak• Gal• Bek• Mem• Bann Ibu BapaWalau sesna, berikanlasa kepada anPelaburan inermakna unthadapannrulatihenyediakan pkolah dan dimbaca danmahiran memada semua ohad kepada balah, arahanngkusan, tandmuanya membda membaca.tika anak masmbaca bersamnat dan cetuskminta merekanyambung cesama.cerita tentanah satu cara yngajak anak mnjukkan minkukannya setlakkan anakkerja dan bermbaca bersantu anak mena/Penjagaibukah sedikitnak anda.ni amatuk masanya.peluang danrumah.menulis.mbaca membrang. Membuku sahaja.pada kotak dda jalan dan lberi peluangsih kecil, amama mereka. Rkan imaginasa meneka danerita yang sedg diri dan keyang menyeromula menulisnat terhadaptiap hari.meneroka, mrmain dengaama anak.nemukan saiMenganak adaktiviruang belajaberi faedahaca tidakAkhbar,danlaman webuntuk anakalkanRangsangsi anak dengandang dibacaluarga adalahonokkan bags.pembelajaramenemukann anak.ns dan mateawasi pelajdalah sebahiti harian anar yang seluanhgiMSemcadmeyanmetumGakeprangammemeGuakhBiniklan anak, pujidan memikirmatik di manaranhagiannda.uas-luasnya uenulis untukmakin usia andangkan agarereka sendiring lain bagi sereka baca. Mmbuh rambualakkan anakpada keluargngsang merekmbar. Jika boencatatkan suenggunakan kunakan kerathbar untuk bncangkan bean televisyeni dan dorongrkan.na-mana.Pembelajamengpemahamauntuk anak bk keseronoknak anda berr mereka menatau menulissesebuah kisaMisalnya, “Uput, .....”k menulis suraga dan rakan-ka bercerita moleh minta muatu perjalankamera.tan kartun dibercerita.rsama anak mn.g.aran di rumaukuhkanan anak andbelajar dikan.rtambah,ngarang cerits kesudahanah yang telahpin dan Ipinat atau emel-rakan. Jugamenggunakanmerekaan/percutianmajalah danmesej sesebuahda.tahnnuah44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 23
 25. 25. 24Matematik di mana sahajaMatematik terdapat dalam hidupseharian:• Minta anak kecil membilang cawandan piring; mencari jumlah gelas danpinggan; mencari beza antara bilangankerusi dan meja dsb.;• Tunjukkan bagaimana membuat bajetwang saku atau duit raya;• Bincang cara membanding harga daribeberapa kedai;• Berapa kalori daripada sekeping roti?• Semasa memasak berapa nisbahsantan dan pulut?• Menguasai sifir pendarabanmembantu anak menjawab cepatRemaja memerlukanMOTIVASI BERTERUSANmengekalkan minat dalamMATEMATIK• Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahundilaburkan dalam amanah saham?• Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun?• Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untukmembeli telefon pintar baru?• Jika harga barang meningkat 1.5% setahun, berapaharga secawan teh semasa anda tamat pengajiannanti?Tinggi/cmPembentangan Yang BerkesanPada masa ini, anak-anak kerap dimintamembuat pembentangan dalam kelas.• Bimbing anak berlatih membuatpembentangan. Mulakan denganmembaca, kemudian bimbing anakmembentang tanpa skrip.• Puisi, syair, pantun dan berceritamemerlukan latihan dan pengulangan.Bersabar dan beri perangsang kepadaanak anda.• Aksi dan gaya merupakan antarakemahiran dalam pembentangan.• Cabar anak membuat ucapan spontan.MengembaraGunakan peta dunia dan bersama anak andadan mengembaralah ke tempat-tempat yanganda ingini. Terdapat beberapa laman webyang memaparkan perjalanan tertentu.http://www.nationalgeographic.com/railroad/(perjalanan keretapi bawah tanah)http://www.ontariosciencecentre.cahttp://www.sciencenorth.ca/(Melawat pusat sains secara atas talian)Belajar di rumah memberi peluangkepada anak mengamalkan apa yangdipelajari di sekolah• Menganggar isipadu cat untuk biliktidur• Menyemai dan mencatatpertumbuhan benih kacang hijau –membuat graf tinggi anak benihberbanding bilangan hari;• Membuat anggaran kos menyediakanNasi Goreng kepada 6 orang;• Membuat ukuran dan menjahit bajusendiri.051015202530Isn Sel Rab Kha Jum Sab AhaKetinggian benih kacang hijau44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 24
 26. 26. 25ssesu2. MeMencaraMent• Apatidaoledap• Bandaprakses• Berbiladi aTips• Pu• Ja• Be• BaBebe• M• Ap• M• JikAnda tidasemestinyabagaimanmenyelesasuatu kerjantuk membentornasihat, mema dll.tora yang anda pak sama dengeh anak. Ini bupat diatasi.ntu anak menpat membantkan sekelas, rasiapa sahaja.rbincang dena (berapa cepatasi.uji dan raikaangan perbeeri anak keyantu anak merapa soalanMari bincangkapa tugas andaMacam mana kka adik tidak daktahunaikanrumahbantu.mbimbing, mpelajari dahugan apa yangukan sesuatungenalpasti situnya: adik-bakan sekolahgan anak danpat) kebuntuaan kejayaanesarkan kesyakinan untmengesan kejenis Penyelean kerja rumaa?kawan adik bdapat jawapaBerbidengananmengajar, melu mungkindipelajariyang tidakiapa yangeradik,, guru ataun tentukanan ini bolehn.ilapan anaktuk mendapemajuan meesaian Masalaah adik.uat kerja ini?annya, cuba tncanglahn guru anaknda.enyokong, mk.patkan bantuereka.Bagaimmembbermo• Galapenmenooooah untuk diguanya cikgu? BkPebapaenjaga, menuan daripadmana ibu bapbantu anak motivasi kendirakkan anak mnyelesaian manyiapkan kerjJelaskan apakhasil yang dihJana idea metentukan idedigunakan.Buat perancaJalankan peraunakan.Bila agaknya aencapaianbertambahabila guru dbapa saliberhubunggalakkan, mda guru.pa/penjaga bmenjadi pelajari?menggunakanasalah untukja rumah, yakkah tugasan dharapkan.elalui sumbana mana yangangan.ancanganadik boleh tanmuridbaikdan ibungng.menunjukboleharkaedahkni:dan apakahng saran danakannya cikgu?44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 25
 27. 27. 26IB sebagai mentor hendaklah:• Menerima anak dengan hati terbuka, penuh keikhlasan setiap kelemahan• atau kecenderungannya;• Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya;• Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain; tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhiatau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB;• Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak;• Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Dengan lain perkataan, IBperlu memberi bimbingan, nasihat atau kaunseling kepada anak.Sifat Mentor Bukan Sifat MentorMembimbing anak menjana idea. Terus memberikan jawapan.Menggunakan sumbang saran. Tiada percambahan buah fikiran.Berbincang dan merangka langkahpenyelesaian dengan anak.Memberikan kaedah penyelesaiansendiri.Menggalakkan anak merangka jadualkerja.Membiarkan anak tanpa ketentuanmasa.Mencelikkan akal anak kepada cara-cara berlainan menyelesaikan sesuatumasalah.Hanya berpandu kepada caratertentu sahaja.Menggalakkan anak mencubapenyelesaian, tetapi masih bolehmengubah strategi jika gagal.Hanya ada satu penyelesaian.Meninjau kemungkinan lain jikabuntu.Berhenti jika gagal.Berbincang tentang peningkatansekiranya kejayaan telah dicapaiBerhenti selepas mencapai kejayaan,Mendengar, cuba memahami danempati dengan masalah yang dihadapianak.Mendengar atau pura-puramendengar tanpa sebarang perasaan.Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepadapelajar atau pelatih, serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor, tetapi lebih erat dengan anakdidiknya. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya.SUMBER: wikipedia44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 26
 28. 28. 27Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami.• Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami.• Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar disekolah...Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraihkejayaan.• Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup.• IB, guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini.Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka• Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar, kerana mereka tahuapa yang mereka buat mendapat penghargaan.• Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahunpersekolahan.3. PenyokongMenyokong, mempertahankan, menyakinkan anakMenyokong kejayaan anak anda.Kejayaan anak bergantung kepadaapa yang guru, ibu bapa dan sekolahbuat. Persekitaran dan komunitimenjadi medan yang menguji samaada anak anda akan terusberkembang maju atau sebaliknya.Untuk menyokong dan menjaminkejayaan anak:• Datanglah bertemu guru anak-anak anda, kehadiran andamenyemarakkan semangat anakkerana dia tahu antara anda dangurunya ada suatu “perkaitan”.• Jika guru dan IB saling mengenali,wujud rasa hormat-menghormatiakan kepakaran masaing-masing.Anak lebih mendengar cakap gurudi sekolah dan pada masa yangsama mengasihi kedua IB dankeluarga di rumah. Sekiranyaperasaan inidipupuk dan dikembangkan anakakan menjadi murid yangcemerlang di sekolah, di rumahdan dalam komuniti.• Dengar dan beri tumpuan apabilaanak merungut tentang guru disekolah, tetapi cuba selidikidengan teliti tanpa membuatsebarang kritikan terhadap guru.Cuba cari kebenaran tanpamenyebelahi mana-mana pihak.• Guru juga adalah IB, jadisekiranya anda boleh berbincangdengan cara baik dan sihatdengan guru, kesulitan yang anakanda hadapi boleh dirungkaikan.• Sekiranya ingin menghadiri majlisatau mesyuarat PIBG, tanyalahanak anda sekiranya diamempunyai soalan/cadangan.Suara murid hanya didengarimelalui IB.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 27
 29. 29. 28Pandangan pertama itu penting!• Bagaimana anak anda berinteraksidengan murid lain mempunyaikesan ke atas pembelajarannya.Murid yang bertimbang rasa danmenghormati orang lainmerupakan ahli pasukan yangdigemari. Kerja kumpulan akanmenjadi mudah danmenyeronokkan dengan adanyapersefahaman. Ajar anak andaberhubung dengan baik sesamasendiri dan saling mengucapkanterima kasih dan pujian jika kenapada tempatnya.• Kelakuan baik dan tertib perludilatih. Didik anak memberiucapan salam/selamat danbersalaman apabila bertemusaudara mara atau rakan. Sikapterbuka dan menyukai orang lainsangat disenangi.• Ketika makan di rumah atau diluar, jadikan kesabaran menunggudan mengucapkan terima kasihapabila diberi layanan sebagaikemestian.Asuhan budi.• Ajar anak menghormati ruang danharta kepunyaan orang lain.Semasa membeli belah, pujipekerti mereka yang senyap danbaik tidak menyentuh barangpameran dan melanggar oranglain.• Anak-anak remaja perlu dihadapidengan lebih tenang dan tidakmenekan. Terlalu banyak“ceramah” (leteran) menyebabkanremaja menutup telinga. Sikapbaik IB menunjukkan contoh,membimbing dan tidakmenghukum tanpa usul periksalebih mudah diterima. IB jugaharus belajar mengakui kesalahan.• Puji pekerti budiman anak.Pandangan baik orang lainterhadap tingkah-lakunyamenjadikan anak yakin akandirinya.• Anak yang mempunyai rasahormat kepada diri sendiri, belajarlebih bagus!Lebih lima juta sukar henti merokok, budaya mula pengaruhi pelajar sekolahLebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari.• Kira-kira 10,000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia; 6 juta kematian setahun di seluruhdunia (kajian WHO)• Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok• Bilangan perokok masih gagal dikurangkan, malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itumula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah.- Prof. Zulkifli Ahmad, Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP), USM, Kubang Kerian- http://www.bharian.com.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/9 Mac 2012Melentur buluhbiar dari rebung!http://topnews.ae/content/22255-toddler-seen-smoking-father-says-he-addicted44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 28
 30. 30. 294.MempekaadalaperkemJanganmenjabiasasoala“Tadi CuntuMengeapa yberlaksekoKekberhu. SentiasaTerkini deeriksa kerjaterhadap keah satu carambangan peanda.n puas hati aawab: “Takdsaja”. Tanyaan yang lebiCikgu bagi beuk Matematikena buat aetahuiyangku diolahkalbunga bermakluengan apa yarumah danerja rumahmengesanlajaran anakapabila anakda apa ataua anak andah spesifik:erapa soalank?” “Sainsapa?”• Luangkanmengetasekolah a• Kerja kursdipantau• Bekalkanalamat, nfaksimili,• Layari lam• Bincang dumatang berlaku dkknHubuguru amelalubuku kataubersSedbekas/fsurat/sen masa untuhui perkembanak.sus dan kerj.guru anak anombor telefemel dsb.man web sekdengan IB ladi sekolah.ungi guru-anak andaui telefon,komunikasiu secarasemuka.diakanfolio untuk/nota dariekolahkbangan dia rumah perandafon, nomborkolahin.Cari/semmaklumdari lamweb sek/guruMintbantudaripakeluarga(jika perlurmakmatmankolahu.tetaanadaa lainrlu).MAKLUMATTERKINIGantungkalendarperancanganuntukmengingatkaentang tugasaarikh akhir daperistiwasekolah.nnan,an44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 29
 31. 31. 30Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajarsesuatu.Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajamanpemahaman, contohnya matematik. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antarapembelajaran kemahiran dan mengingat, di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatueksperimen atau membaca mengenai sejarah.Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek, misalnya setiap 30 minit sebelum berehatsebentar. Semasa membaca, anak boleh membuat nota, peta minda atau menjawab soalan.Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. Soalan esei membina keyakinanmurid.Jumlah pelajaran yang difahami, diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. Membaca 4jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. Bandingkannya dengan membaca 20minit, faham dan ingat 90%.Memperkukuh Pembelajarandi rumahMenukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan• Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepassuatu pengajaran.• Pada Hari 7, masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingatsemula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat, misalnya 5 minit sahaja. Jika muridmenelaah/mengulang kaji setiap minggu, maka pada Hari 30, otak cuma memerlukan 2 – 4 minituntuk mengingati maklumat berkenaan.• Secara ringkasnya, murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaransetiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu.• Itulah sebabnya, setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah.• Pada Hari 1, sebelum kelas, pengetahuan murid adalah0%. Setelah kelas, dia tahu 100% apa yang dia telahkuasai.• Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsanganbaharu, jadi otak perlu menapis dan melupuskanmaklumat yang tidak berulang atau yang tidakmemberi makna.• Maka, jika murid tidak merujuk kepada nota,menelaah, memikirkan, membaca atau berbincangtentang apa yang dipelajari, pada Hari 2, 50%-80%pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan)• Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1hanya tinggal sekitar 2% - 3% sahaja.• Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak bolehdiarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumatsebagai ingatan jangka panjang. Semakin kerapmengulangkaji, semakin sedikit masa bagi otak untukmengingat kembali maklumat yang diperlukan.• Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan!100% 10 minit 5 minit 2-4 minitHari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30Rajah: Keluk Lupaanhttp://uwaterloo.ca/counselling-services/curve-forgettingKeluk LupaanKeluk Ingatan44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 30
 32. 32. 31Utamakanpendidikansetiap masaKeteraturanhidupmembinasahsiahmuridMurid yangteratur tiadastresRutinMasatidur danbangunMasakerjarumahTuisyendanfardhuainMakan,rehat danmain5. Menjadualkan kehidupanMengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia.Tidur yang cukupmenyediakan badan yangsihat bertenagamenghadapi hari yangbaru.Kerja rumah tidak bolehditangguhkan. IB bolehmembantu anakmenyiapkan kerja, tetapibukan buat kerja itu.Anak yang cukup denganlatihan dan ulang kajitidak perlu tuisyen.Tuisyen adalah satu caramembantu yang lemah.Berikan anak cukup rehat,cukup makan dan cukupmasa bermain. Kecukupanini akan mempertingkatkeupayaannya belajar.44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 31
 33. 33. 32DuniaLa6. SaM• Tida• Ada• Kendan• Bukkua• Anda RemajGajetInterneman Soahabat kepMendampingiTegasak berubah-ua timbang raa pada tempgayanya.kan menunjusa.da juga manja Kini:etosialpada Anaki anak remajaubah.asa.patukusia.Gajet, I• Nasiha• Penggmengg• Awasi• Pasang• Didik p• Awasi j• Selalu bdan pen• Pantaumencur• Didikank Remajaa sebagai seoMemb• Biarkanbercakasekolahsahaja.• Beri peberinterakan.• Izinkanyang be• Biar ditapi awbatasnyInternetat anak supagunaan patuganggu pelajpenggunaang program tapenggunaanjerat permaberi peringatnyamaran.penggunaani masa belajdan pengaworang sahabaeri Ruangn anakap tentangh dan apaeluang anakeraksi dengan berfesyenersopan.a mencuba,wasi batas-ya.t, Lamanaya jangan tt hentikan sjaran.n dan wujudapisan.berhemah.ainan "on-lintan tentangn laman sosijar.wasan pentiat.n•••n Sosialterlalu obsessementara jidkan peraturne".penipuan idial jangan sang.Memberi PMinta anakmengajarkakepada andBeri anakkesempatamembuktikkebolehannJika dia terizinkan diaLatih anaktanggung jalsif.karan.dentitiampaiPeluangkan sesuatudaankannyarsilap,berubah.memikulawab44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 32
 34. 34. 33Gejala•••••R•••A•••aGLaporanmenunjulebih kurjuga menmenunjuCina 16.72005.a NegatiRemaja palingMerokok meruIB, guru dan kPeriksa beg seKetegasan IB aokokKetagihan alTabiat berpePeranan semlkoholAnak-anak yBeri kasih saTidak terlaluanak setiap mejala sosial nBuletin Umumukkan bahawa 1rang 8 peratusnunjukkan bahaukkan kadar me7 peratus dan Iifg mudah terpeupakan jalan pomuniti perluekolah dan pakamat penting,kohol merupeleseran danmua pihak amang terbiar myang kepadalambat untumasa.negatifm Pusat Racu14 peratus daridaripada 4.6 juawa lebih kuraerokok di kalanIndia 15.6 pera-Mem• T• S• Madagejangaruh untukpintas kepadamenjadi contokaian anak untrujuk anak kepakan isu yanberseronok pmat diperlukanmudah terjebanak-anak.uk bertaubatun Negara, USipada remaja diuta perokok adang 50-60 remangan Melayu Isatus. Hal ini dil- http://fauzamupuk danTanggung jaSemangat MMempunyaialah antara cala negatif.merokok ataspenyalahgunaoh terbaik metuk mengesanpada kaunselog sukar diataperlu dibendun. Rujuk anakak.dan berubahSM (PenawaRi seluruh duniaalah terdiri daraja mula merokslam adalah terlaporkan oleh banibrahim.wordpmengasuh aawabMemburu Kei Hala Tujucara menghs pelbagai sebaaan dadah.mbanteras gejrokok.or.asi.ung.k kepada kauh kepada kebacun, bilangana adalah perokoripada kalangankok setiap harirtinggi iaitu 27bernama.com bpress.com/2008/0anak dengaejayaanhindar anakab.jala merokokunselor.aikan. Bimbin 52, Mac 2004ok. Di Malaysin remaja. Stati. Kajian juga7.2 peratus berbbertarikh 22 Se02/11/malaysia-an sikap:k terjebak dang4),ia pulaistik inibandingeptemberdan-rokok/alam44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 33
 35. 35. 34Terima Kasih & PenghargaanPasukan pembina SaranaPn. Asiah bt. Hamzah, Pegawai Pelajaran Daerah Pekan, Pahang(Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta, Makmal GTP 2.0)Ahmad Zafiru bin Mat Yassin, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Pahang(Pembina Sarana Ibu Bapa)Faridah bt. Abd. Rahman, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Pahang(Pembina Sarana Sekolah)Maklum balas:JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah, Kementerian Pelajaran MalaysiaSemua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah PersekutuanPengetua, Guru Besar, YDP /NYDP /JK PIBG:SMK Palong 7, 73470 GemasSMK Bahau, 72100 BahauSMK Segambut Jaya, Jalan 4/38A, Segambut, 51200 Kuala LumpurSMK Dato’ Ibrahim Yaacob, Jalan Ipoh, 51200 Kuala LumpurSMK Katholik, Jalan 10/3, 46000 Petaling JayaSMK Taman Dato’ Harun, Km 12 Jalan Klang Lama, 46000 Petaling JayaSMK Damansara Jaya, Jalan SS22A/1 Petaling Jaya, 47400 Petaling JayaSMK Durian Tunggal, Jalan Bukit Balai, Durian Tunggal Alor Gajah Melaka, 76100 MelakaSK Rompin, 73500 Rompin, Negeri SembilanSK Jempol, 72100 Bahau, Negeri SembilanSK Taman Maluri, Jalan Burung Kasawari, Taman Bukit Maluri, Kepong, 52100 Kuala LumpurSK (L) Methodist Sentul, 51000 Kuala LumpurSK Bandar Utama Damansara (4), Bandar Utama Damansara (4). 47800 Petaling JayaSK Assunta 1, Jalan Assunta, 46050 Petaling JayaSK Sungai Way, Jalan SS9/13, 47300 Petaling JayaSMK Ghaffar Baba, Masjid Tanah Melaka, 78300 MelakaSekolah Rintis:Pengetua, Guru Besar, PIBG, Ketua Kaum, Penghulu, Pemaju MasyarakatSMK (P) Methodist, 25000 KuantanSMK Seri Bahagia, 28000 TemerlohSMK Hwa Lian, 284000 MentakabSMK Sungai Lembing, 26200 KuantanSMK Lepar Hilir, 26300 GambangSK Bukit Sekilau, 25200 KuantanSJKC Mentakab 1, 28400 MentakabSJKT Ladang Mentakab, 28400 MentakabSK Bunut Rendang, 25150 KuantanSK Sungai Mas, 26200 KuantanSK St. Edward, Belimbing, Padawan, 93150 KuchingSMK Pulau Gaya, 88852 Kota KinabaluPengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2.0 diKuala Lumpur, Kuching dan Kota KinabaluSerta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung.Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta, Makmal GTP 2.0September 201244288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 34
 36. 36. 35Borang AMaklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa danBorang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/PenjagaNama Ibu Bapa/Penjaga ...................................................................................................Nama anak: ............................................................ Kelas: ...............................................Alamat : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................No. Telefon untuk dihubungi :.............................................................................................1. Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ).Bil. Aspek MarkahMinatBincang1 Menyediakan suasana pembelajaran di rumah2 Interaksi sosial3 Komunikasi dengan anak4 Sokongan akademikJUMLAH2. Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ).Hari Saya ada Kelapangan Pagi PetangIsninSelasaRabuKhamisJumaatSabtuAhad• Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelakTandatangan: ....................................................... Tarikh: .................................44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 35
 37. 37. 36BORANG BBidang khidmat bantu kepada sekolah(Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda)______________________________________________________________________Nama Ibu Bapa/Penjaga: ..................................................................................................No. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ..........................................................................Nama anak: ............................................................ Kelas: ...............................................Alamat : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................Telefon: .................................................................. E-mel: ...............................................Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan ( ).1. Akademik (pembelajaran di sekolah)2. Kokurikulum (persatuan, unit beruniform sukan dan permainan)3. Bimbingan kerjaya4. 4K (kebersihan, keceriaan, keselamatan dan kesihatan)5. Penyelenggaraan sekolah6. Motivasi / disiplin murid7. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa8. Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh danmasanya sesuai.Tandatangan: ....................................................... Tarikh: ..........................................44288 Sarana ibubapa.qxd:Layout 1 9/22/12 8:13 PM Page 36
 38. 38. KEMENTERIAN PELAJARANMALAYSIAInisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor SwastaSuatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABlok E8, Kompleks E62604 PutrajayaMalaysiaTel: 03 - 8884 6255 Faks: 03 - 8889 5235http://www.moe.gov.mySARANAIbu Bapa44288 Sarana ibubapa cover.ai 1 9/21/12 7:46 PM44288 Sarana ibubapa cover.ai 1 9/21/12 7:46 PM
 • napatah1

  Mar. 7, 2014
 • YohanasMisuan

  Jul. 9, 2013
 • SukasihRosli

  Apr. 27, 2013
 • asmahbiran

  Apr. 22, 2013

sarana ibu bapa

Views

Total views

14,989

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4,488

Actions

Downloads

813

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×