Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aida:Presentació de la massa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Aida:Presentació de la massa

 1. 1. LA MASSA Queralt, Núria, Aida, Elena i Kàtia
 2. 2. Què és la massa La massa és una propietat dels objectes físics, és la quantitat de matèria que té un cos. A la vida es fa servir molts cops aquesta magnitud així que és important saber com es fa servir i en quins casos la podem utilitzar. La massa no es veu alterada per canvis de temperatura ni de pressió. La masa d'un cos és una propietat característica d’ell mateix, que està relacionada amb el nombre i classe de les partícules que el formen.
 3. 3. Unitats de mesura Són les unitats per a determinar la massa d'un cos. Aquestes unitats varien de deu en deu.
 4. 4. El kilogram ● ● ● El kilogram (símbol kg) es la unitat bàsica de massa del Sistema Internacional d’unitats (SI). Un quilogram es va definir com la massa d'un litre d'aigua pura a la temperatura de 4 grausº i pressió atmosfèrica estàndard. Des del 1880, el prototip internacional del quilogram és un cilindre fet d'un aliatge de platí (90%) i iridi (10%), de 39 mm d'alçada i de diàmetre, que es guarda al Bureau International des Poids et Mesures, a Sèvres, a les afores de París.
 5. 5. El sitema internacional ● Conjunt d’unitats de mesura utilitzat a tot el món per a totes les ciències. Va ser introduït l’any 1960 a la Conférence Générale de Poids et Mesures. Algunes de les seves unitats fonamentals són el metre (longitud), el quilogram (massa) i el segon (temps).
 6. 6. Els canvis d'unitat ● ● Cada unitat de massa, és 10 vegades major que la immediata inferior i 10 vegades menor que la immediata superior. Per exemple, per passar d’hectograms a decagrams hem de multiplicar per deu o moure la coma un lloc a la dreta. ALGUNS EXEMPLES SÓN: ● 7 hectograms = 70 decagrams ● 237,25 grams = 2372,5 decigrams = 23725 centigrams
 7. 7. Amb què es pot mesurar la massa? Els objectes amb els quals és pot mesurar la massa són les balances i les bàscules. Per exemple els líquids és mesuren amb bàscules. La massa no és una unitat de pes. Segurament heu vist balances quan vas a comprar fruita o carn al mercat. Les del mercat no són, però, les úniques balances que hi ha. De balances n'hi ha de moltes classes: des de les molt grans, per pesar objectes molt pesats, fins a les electròniques de precisió que pots trobar en un laboratori de química i que serveixen per pesar quantitats molt petites de substàncies.
 8. 8. Les bàscules o balançes La bàscula o balança és un aparell que fem servir per mesurar cossos i per determinar mesures. Hi ha dos tipus de bàscules: mecàniques i electròniques. Les bàscules amb contrapès actuen per mitjà d'un mecanisme de palanca.
 9. 9. Com mesurar un líquid? Per mesurar el líquid és necessaria una bàscula o balança, primer hem de pesar recipient vuit i després el tornar-lo a pesar amb el líquid tot seguit es resten els dos valors i surt el pes net (pes de l'aigua). http://www.fisica-quimica-secundaria bachillerato.es/animaciones-flashinteractivas/materia_cambio_estado_medicion_masa_volum en/medicion_masa_medida.htm
 10. 10. Com mesurar un líquid amb el recipient que el conté? Simplement hem de pesar el recipient amb l'aigua i així és com obtindrem la seva massa.
 11. 11. Com mesurar la massa d'un globu? Hem de pesar el globus sol, després l'hem d'inflar i tornar-lo a pesar i després simplement restar els valor i obtindrem el valor de la seva massa
 12. 12. Com mesurar la clafolla d'un fruit sec? Una de les maneres per mesurar la clafolla de per exemple una ametlla és pesant l'ametlla sense pelar, desprès pesarla pelada, restar els valors i finalment obtindrem l massa de la clafolla de l'ametlla.

×