Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-knihy nie sú len čítačky

203 views

Published on

Príspevok z odborného seminára, ktorý sa konal 12. 9. 2012
pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-knihy nie sú len čítačky

 1. 1. E-KNIHY NIE SÚ LEN ČÍTAČKYSvršek, LadislavAlbertina icome Bratislava s.r.o.AbstraktČlánok a prezentácia stručne predstavujú profesionálne služby poskytujúce e-knihy pre štúdium, vedua výskum. Súčasne ich dávajú do kontextu nových technológií a vysvetľujú možnosti ich použitiaa využitia na mobilných zariadeniach (tablety, inteligentné telefóny). Prehľadne sú v ňom uvedenézákladné vlastnosti e-kníh a súvisiacich nástrojov, ktoré sú pre prácu s vedeckým textom potrebné.AbstractThe article and presentation briefly introduce professional e-book services for study, research and science.It gives it to the context of current technologies and explains its use and application on mobile devicessuch tablets and smartphones. There is an overview of the basic features of e-books and related tools,which are needed for the effective work with the scientific text.Kľúčové slováelektronická kniha, e-kniha, e-čítačka, práca s vedeckým textom, prehľadKeywordselectronic book, e-book, e-reader, understanding scientific text, overviewÚvodS elektronickými knihami (e-knihami) akoby sa vrece roztrhlo. Je to predovšetkým zásluhaspoločností, ktoré vyrábajú hardware umožňujúci využívať e-knihy takmer rovnakýmspôsobom, ako knihy klasické: vziať si ich do tašky, čítať ich kedykoľvek a kdekoľvek… Právetento boom však vnáša do problematiky e-kníh istý chaos a väčšina verejnosti (i tej odbornej) sizamieňa pojmy. Preto je veľmi časté, že ak sa niekde hovorí, píše, diskutuje o e-knihách, tak súhlavnou témou čítačky e-kníh (e-čítačky).
 2. 2. Z historického hľadiska však e-knihy, pokiaľ ich budeme chápať ako úplné textyneperiodických publikácií v elektronickej podobe, existujú už niekoľko desaťročí. Čo možnopokladať za prvú e-knihu nech rozhodnú vedci, ktorí sa budú zaoberať rozsahom, spôsobomuloženia dát a podobnými detailami. Pre potreby tohto úvodu stačí uviesť, že napr. ProjectGutemberg (ktorý sa od svojho založenia zameriava na digitalizáciu a archiváciu kultúrnehodedičstva) bol založený už v roku 1971 (Hart 2010). Pravdepodobne nebol so svojimimyšlienkami a aktivitami prvý, ale je známy. Dá sa teda povedať, že mnohí „konzumenti“ e-kníh ešte ani neboli na svete, keď e-knihy začali vznikať. Pozrime sa na e-knihy (teda nielen nae-čítačky), a to predovšetkým na odbornú literatúru, z viacerých hľadísk.Pohodlná a efektívna (vedecká) práca s e-knihamiPráca s vedeckým textom, „aktívne čítanie“ či „kritické čítanie“ sú témy, ktoré sa vyskytujúako súčasť výučby metodológie/metód vedeckej práce. Základné pravidlá a odporúčaniaobsahuje zrejme takmer každá príručka alebo skriptá, ktoré sa venujú tejto problematike. Nietpochýb o tom, že čítanie a práca s vedeckým textom má svoje špecifiká – že to nie je len„obyčajné čítanie“. Veľmi stručne možno zhrnúť základné pravidlá aj s premietnutím našpecifiká a možnosti, ktoré ponúkajú e-knihy:technika kniha e-knihaRýchla orientácia v texte formalizovaná štruktúra,obsah, zoznam grafickýchprvkov, tabuliek…zachovanie obsahua zoznamov s odkazmi priamodo textuSchopnosť identifikovaťpodstatnégrafické zvýrazňovanie (typypísma a pod.)zachovanie formátov,zvýraznenie a navigácia vovyhľadaných slováchNelineárne čítanie a odkazy poznámky a (bibliografické)odkazyinteraktívne poznámkya (bibliografické) odkazyVlastné zvýrazňovanie,poznámkyceruzka, zvýrazňovač, … nástroje pre záložky,zvýraznenia a poznámkyVýpisky a citovanie tlač a kopírovanie textu,automatické vkladanie údajovo zdroji, prepojenie na citačnémanažéryDohľadávanie ďalšíchinformáciíprepojenie na slovník, ďalšievyhľadávače, katalóg knižnice
 3. 3. Z tohto stručného prehľadu je možné vybrať základné požiadavky na to, ako by mohlaideálna e-kniha vyzerať:- Zachovaná štruktúra textu vrátane aktívnych odkazov (TOC).- Zachované formátovanie textu a grafické prvky.- Zvýraznenie vyhľadaných slov a rýchla navigácia medzi nimi.- Aktívne poznámky a odkazy v rámci, ale i mimo aktuálny dokument vrátanecitovanej/použitej/odporúčanej literatúry.- Možnosť robiť si vlastné záložky, zvýraznenia a poznámky.- Možnosť tlačiť a kopírovať vybrané časti textu.- Prepojenie na citačné manažéry.- Možnosť prepojenia na ďalšie externé zdroje.- Interaktívne nástroje prispôsobené obsahu knihy (multimédiá, tabuľky, vzorce a pod.).- Nástroje pre zdieľanie vybraných častí s kolegami.- Automatizovaný preklad, funkcie „text-to-speach“ a pod.Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že e-čítačky zatiaľ dokážu pokryť len časť potrieb vedeckejverejnosti. Niektoré vlastnosti sú závislé na formáte dokumentu, ďalšie funkcie dokážeposkytnúť samotný software, ktorý publikáciu zobrazuje a niektoré rozšírenia vyžadujúsamostatné riešenia. Úplný komfort pre prácu z vedeckou literatúrou zatiaľ dokážu poskytnúťlen univerzálnejšie zariadenia – zvyčajne počítače. Vývoj však neustále napreduje a je lenotázka času, kedy sa to zmení.
 4. 4. Obrázok 1: Zobrazenie dokumentu a niektoré nástroje pre prácu s ním (služba ebrary)Hľadanie tých správnych e-kníhAby sme mohli s vedeckou literatúrou pracovať, potrebujeme sa k nej najprv nejako dostať. E-knihy pre svoju existenciu potrebujú ďalšie služby, ktoré dovolia používateľom ich nájsť. Vosvete odbornej vedeckej literatúry (a na úrovni inštitúcií) sú e-knihy zvyčajne dostupné akokomplexná služba, ktorá dovoľuje cez používateľské rozhranie knihy prezerať a vyhľadávať.Poskytujú ich samotné vydavateľstvá vedeckej literatúry alebo spoločnosti, ktoré túto literatúruna základe zmlúv s originálnymi vydavateľstvami zhromažďujú na svojich serveroch (tzv.agregátori). Pre porovnanie opäť tabuľka:vydavateľstvo agregátorTematické pokrytie obsahu len odbory, ktoré pokrývasamotné vydavateľstvo príp.jeho pridružené sekciezvyčajne široké pokrytieodborov zo všetkýchspolupracujúcichvydavateľstiev
 5. 5. Aktuálnosť obsahu zvyčajne najnovšie publikácievydavateľstva, niekedydostupné archívy„čerstvosť“ publikácií nazáklade dohôd s originálnymivydavateľstvami, občas časovéembargoMožnosť výberu jednotlivýchtitulovširšie možnosti, niekedy až naúroveň platby za jednotlivéčasti kníhčastejšie tematické kolekcie,ale aj možnosti výberujednotlivých titulovCeny podľa renomé vydavateľstva možnosti výhodnejších ciena pomeru „cena–výkon“Výhodnosť a vhodnosť jednotlivých modelov prístupu k e-knihám závisí od potrieb inštitúciea používateľov. Často inštitúcie využívajú rôzne kombinácie – kolekcie agregátorov prevšeobecne potrebné tituly a vydavateľské kolekcie pre pokrytie špecifických potrieb vedeckýchpracovísk. Dostupné sú tiež rôzne modely financovania: od predplatného kolekcií, ktoré saneustále aktualizujú, cez trvalý nákup titulov pre neobmedzené využívanie až po krátkodobévirtuálne výpožičky.Vyhľadávacie prostredia týchto služieb sú veľmi podobné – znova je možné vytvoriť zoznamvlastností a funkcií ideálneho rozhrania pre prezeranie a vyhľadávanie e-kníh:- Možnosť jednoznačného rozlíšenia, čo má/nemá inštitúcia k dispozícii.- Prezeranie titulov cez portál s rôznym (tematickým) členením.- Možnosť základného a jednoduchého vyhľadávania v štýle „Google“.- Rozšírené vyhľadávanie podľa ďalších kritérií (autor, názov, vydavateľstvo, rokvydania a pod.).- Pokročilé vyhľadávanie v úplných textoch – okrem základných logických operátorov ajtzv. proximitné operátory, pomocou ktorých je možné vyžadovať určenú blízkosť slov.- Korektná práca s diakritikou prípadne i nelatinkovými znakovými sadami.- Sťahovanie a/alebo export do „univerzálnych“ formátov (v súčasnosti už aj pre mobilnézariadenia).- Možnosti osobného prispôsobenia rozhrania:o vlastný účet pre ukladanie nájdených publikácií;o ukladanie úspešných rešeršných stratégií;o nastavovanie alertov a/alebo kanálov RSS.
 6. 6. Obrázok 2: Vyhľadávacie rozhranie a zoznam výsledkov vyhľadávania (služba ebrary)
 7. 7. Obrázok 3: Osobná „polička na knihy“, kam je možné ukladať knihy, záložky a poznámky(služba ebrary)Na to, aby mohli vydavateľstvá a agregátori e-knihy takýmto spôsobom ponúkať, potrebujú maťk dispozícii kvalitné zdrojové dokumenty vrátane spoľahlivých meta-dát.Odkiaľ e-knihy pochádzajúV súčasnej dobe sa už väčšina dokumentov vytvára s pomocou výpočtovej techniky, takže s ichsprístupnením v elektronickej podobe by nemali byť zásadnejšie problémy. Ohliadnuc teraz odrôznych „politických“ záujmov vydavateľstiev a autorov (predovšetkým z pohľadu autorskýchpráv a exkluzivity). Napriek tomu aj „born-digital“ dokumenty nie vždy spĺňajú všetkypotrebné kritériá pre jednoduché vyhľadanie a prácu s nimi. Niekedy nie je v dokumentezachované originálne formátovanie, chýba interaktívna štruktúra dokumentu (TOC),interaktívne odkazy v texte a pod. Veľmi dôležité sú tiež meta-dáta – t. j. štruktúrovanébibliografické údaje, ktoré uľahčujú vyhľadávanie a orientáciu v nájdených dokumentoch.Niektoré z týchto údajov môžu byť priamo (nezobrazovanou) súčasťou dokumentua v profesionálnych databázových službách sa vždy vyskytujú aj ako samostatná jednotkav databáze. Vhodné je, aby takýto záznam obsahoval aj stručný abstrakt a základné kľúčovéslová. Všetky tieto vlastnosti a súčasti e-kníh dostupných v profesionálnych službách majú nastarosti tímy odborných pracovníkov vydavateľstiev a agregátorov.Okrem „born-digital“ dokumentov sa databázy neustále dopĺňajú aj staršími dokumentami –skenuje sa a digitalizuje. V týchto procesoch ja dôležitá kvalita samotného skenovaniaa následné spracovanie (vyčistenie, OCR a atď.), aby bol dokument čitateľný a aby bolo
 8. 8. možné pracovať s textom tak, ako sme na to zvyknutí (vyhľadávanie textu, označovanie,kopírovanie a pod.).Na všetky tieto pravidlá je vhodné myslieť už pri tvorbe vedeckého textu – ideálne už na úrovniautora. V prípade, že si inštitúcia vytvára vlastný repozitár (či už interný alebo dostupnýverejne), mali by sa editori zaoberať aj otázkami meta-dát a vyhľadateľnosťou dokumentu.Zaradenie takýchto dokumentov do databáz potom bude jednoduchšie a ich využitie vyššie.Niektorí agregátori e-kníh dokonca ponúkajú svoju platformu ako „otvorenú“ a dávajú takmožnosť skutočne na jednom mieste zhromaždiť a sprístupniť nielen zahraničnú odbornúliteratúru, ale aj produkciu domovskej inštitúcie, prípadne ďalšie dokumenty s vysporiadanýmautorským právom.ZáverE-knihy sú viac ako čítačky. Na to, aby sa e-knihy mohli stať skutočnou súčasťou vedeckejpráce je potrebné omnoho viac. Už pri tvorbe digitálneho dokumentu je potrebné myslieť najeho určenie. Kvalitné zdrojové dokumenty sa jednoduchšie začleňujú do databáz, kde sú potomľahšie vyhľadateľné. A pre samotných používateľov je potom dôležitý komfort prácea nástroje, ktoré mu uľahčujú vedecký text prečítať, pochopiť a ďalej s ním pracovať. E-čítačky k tomuto komfortu istotne prispievajú a budúcnosť ukáže, čo viac ešte dokážuponúknuť.Literatúra a odkazyHART, M., 2010. The History and Philosophy of Project Gutenberg. Project Gutenberg.08.04.2010, Available from:http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart.MCKIEL, A.M., 2012. 2011 Global Student E-Book Survey. ebrary, 2012/01 Available from:http://site.ebrary.com/lib/surveys/docDetail.action?docID=80076107&ppg=8.MCKIEL, A.M., 2011. Download Survey. ebrary, 2011/12 Available from:http://site.ebrary.com/lib/surveys/docDetail.action?docID=80076103&ppg=1.MCKIEL, A.M., 2008. 2008 Global Student E-Book Survey. ebrary, 2008 Available from:http://site.ebrary.com/lib/surveys/docDetail.action?docID=80076106&ppg=1.MCKIEL, A.M., 2007. 2007 Global Faculty E-Book Survey. ebrary, 2007 Available from:http://site.ebrary.com/lib/surveys/docDetail.action?docID=80076105&ppg=12.
 9. 9. MCKIEL, A.M., 2007. 2007 Global Librarian E-Book Survey. ebrary, 2007 Available from:http://site.ebrary.com/lib/surveys/docDetail.action?docID=80076104&ppg=1.ŠANDEROVÁ, J. and MILTOVÁ, A., 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenskýchvědách: Několik zásad pro začátečníky. Vyd 1 ed. Praha: Sociologické nakladatelství ISBN 80-86429-40-7; 978-80-86429-40-3.

×