Advertisement
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
Advertisement
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
Advertisement
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
Advertisement
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
Advertisement
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI
Upcoming SlideShare
DenemedewDenemedew
Loading in ... 3
1 of 24
Advertisement

More Related Content

Advertisement

SIBER TEHDITLER ve BILGI GUVENLIGI

 1. SİBER TEHDİTLER ve BİLGİ GÜVENLİĞİ Ahmet PEKEL Nisan 2011, Ankara Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte finans, sağlık, eğitim, nüfus, ticaret, ulaşım, haberleşme, enerji ve basın gibi alanlarda birçok hizmet İnternet ortamına taşınmış, bu da siber ortam güvenliğini gündemin önemli konularından biri haline getirmiştir. Siber kavramı, canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bir bilim dalı olan sibernetikten türetilmiştir. Siber ortam yerine zaman zaman sanal âlem veya siber uzay kavramları da kullanılmaktadır. Her gün yeni bilgisayarların dahil olduğu bu büyük uzayda, bir yandan ulusal ve uluslararası düzenlemelerdeki eksiklikler, diğer taraftan tehditlere ilişkin farkındalığın yetersizliği ve dahası bu ortamda hizmete alınmış çoğu uygulamanın tasarım aşamalarında güvenlik boyutunun düşünülmemiş oluşu, tehditlerin etki alanını genişletmiştir. Durum böyleyken siber tehditler ekonomik, politik ve askeri motivasyonlarla gündemdeki yerini korumaya devam etmiştir. Siber tehditler artarken bu tehditlerden korunmak için geliştirilen çözümlerin eğitimli insanlar ve uygun örgüt yapısıyla desteklenmesi gerekmektedir. Hiçbir teknoloji, hiçbir güvenlik duvarı insan unsurundan kaynaklanabilecek bir güvenlik ihlalini önlemek için yeterli değildir. Kişisel düzeyde bilgi güvenliği bilincinin oluşturulmasına ihtiyaç olduğu gibi bütüncül bir yaklaşımla kurumsal, ülkesel ve küresel düzeyde önlemlerin alınması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Vatandaşlar olarak kişisel bilgilerimizin üretildiği, işlendiği, saklandığı ve paylaşıldığı kurum ve kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetiminin tesisi aynı zamanda kişisel güvenliğimizin de bir gereğidir. E-Devlet Uygulamaları ve Bilgi Güvenliği Ülkemizde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla devlet hizmetlerinin elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde verilmesini ve kamu hizmetlerinde verimliliğin sağlanmasını hedefleyen e-devlet uygulamalarında zaman içinde bazı güvenlik sorunlarının olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, Ağustos 2008’de, 8 milyon çalışana ait “KEY: Konut Edindirme Yardımı” ödemelerine ilişkin bilgilere başkaca bir kimlik denetimi yapılmaksızın sadece TC Kimlik numarası girilerek ulaşılabildiği görülmüştür. Diğer birçok e-devlet
 2. uygulamasında TC Kimlik numarasının tek doğrulama aracı olarak kullanılıyor olması bu numarayla çok daha fazla kişisel bilgiye erişilebilme olasılığını artırmıştır. Yaşanan bu ve benzeri sorunlar aslında bazı e-devlet uygulamalarında bilgi güvenliğinin proje tasarım aşamasında yeterince dikkate alınmadığını göstermiştir. Diğer taraftan, e-devlet çalışmalarında hedeflerden biri olan veri mükerrerliğine son verilmesi için bilginin sahibinin ve bilgi paylaşım kurallarının bir üst yapının eş güdümünde ele alınması ve kurumlar arası güvenli bilgi paylaşımının sağlanması bir ihtiyaç halini almıştır. Bu kapsamda;  Güvenli iletişim ve güvenli kimlik doğrulama yöntemlerinin belirlenmesi,  Kurumlar arası altyapı uyumluluk çalışmalarının yapılması,  Kurumlar arasında veya hizmet sağlayan firmalarla bilgi alışverişine ilişkin protokollerin, güvenlik/gizlilik anlaşmalarının düzenlenmesi,  Kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin yasal mevzuatın hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda mobil teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda mobil ortamlardan hizmet verecek e-devlet uygulamalarında da artış beklenmektedir. Türkiye’de 2011 yılı başı itibariyle 65 milyon civarında cep telefonu abonesi olduğu tahmin edilmektedir. 3G teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte mobil uygulamaların kullanım oranlarında daha hızlı bir artış olacaktır. Nitekim 2011 yılı başında 3G kullanıcı sayısı 17 milyona ulaşmıştır [1]. Önümüzdeki dönemde, mobil uygulama güvenliği konusu; GSM operatörleri, uygulama sahibi kurum ve kuruluşlar ile hizmet alanlar açısından bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalık yaratılması gereken alanlardan biri olacaktır. Bilgi ve Bilgi Yönetimi Siber tehditlerin odağındaki “bilgi” Türkçe kökenli bir kelime olup Türk Dil Kurumu Sözlüğü (TDK)' ya göre;  İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat  Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat  Felsefede, genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler  Bilimde, doğa bilgisi  Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlamdır. Bu noktada “veri” kavramı da tanıma ihtiyaç duymaktadır. Veri: İng. data, Osm. malumat, Fr. Donnée, Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimidir [2]. Bilgiyi,  Kişisel bilgi,  Kurumsal bilgi,  Teknik bilgi,  Ticari bilgi,  Finansal bilgi,  Sağlık bilgisi,  Coğrafi bilgi vb. şekillerde sınıflandırmak mümkündür. H. Odabaş'a (2003) göre bilgi; iletildiği ve paylaşıldığı sürece yenilenir, yeni bir şekle dönüşür ve değeri artar. Diğer bir deyişle paylaşılmayan ve yeni bir şekle dönüşmeyen bilginin kıymetlendirilmesi mümkün değildir. Stephen Parker (2000) kurumsal bilgiyi şu şekilde ifade ediyor: “Kurum içinde üretilen veya kuruma dışarıdan gelen, o kurumla ilgili, kayıtlı ya da kayıtsız her türlü bilgiyi ifade eder. Toplanır, işlenir, depolanır ve dağıtılır. Bu döngü aslında bir süreci tarifler ki, o sürecin yönetilmesi gerekir”. Townley (2001), bu sürecin yönetimi için, “bilginin üretim ve paylaşım süreçlerinin kontrol altına alınmasıdır” ifadesini kullanıyor. Nonaka (1999), bilgi yönetimini “örtülü bilginin açık bilgiye, açık bilginin yine açık bilgiye dönüştürülme süreci” olarak tarif ediyor ve bilgiyi yeni bir bilgiye dönüştürme sürecinin “daha çok çalışanların örtülü ve genellikle öznel
 4. kavrayışlarından, sezgilerinden ve ideallerinden yararlanmaya bağlı” olduğunu söylüyor. H. Odabaş (2003), kurumsal bilginin paylaşılması sürecini, “bilginin sorumlularına ulaştırılması, kurumsal çalışmalardan haberdar edilmesi, çalışanlardan tepkilerin alınması, gelen tepkilerin değerlendirilmesi, yorumlanması, tekrar sorumlularına iletilmesi döngüsü” olarak tarif ediyor. H. Odabaş gelişmiş organizasyonların bilginin paylaşımına önem verdiğini belirterek bu organizasyonların aslında, yeniliklere açık, değişimi kabul eden, yeni taleplerin üstesinden gelebilecek bir yönetim yapısına sahip olduklarına vurgu yapıyor [3]. Bilgiye Yönelik Tehditler, Etkileri, Önlemler Bilgiyi hedef alan tehditleri,  Yetkisiz erişim,  Bilginin bozulması ya da çalınması,  Ağ trafiğini meşgul etme,  Hizmet durdurma,  Virüs, Truva atı (trojan) veya ajan programlarca (spyware) verilebilecek zararlar,  Sosyal mühendislik,  İnternet üzerinden karşı propaganda ve  Kritik altyapılara yönelik sabotaj, vb. olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu tehditler nedeniyle,  Ülke ekonomisi,  Kamu emniyeti ve düzeni,  Kişisel mahremiyet,  Kişisel, kurumsal ve ülkesel itibar ile  Ticari rekabet olumsuz etkilenebilmektedir. Tehditlere karşı korunması gerekenler;  Bilgi,
 5. Yazılım,  Donanım,  Fiziksel mekân,  Hizmetler,  Veri depolama ortamları  İletişim ortamları,  İnsan ve  İtibar şeklinde listelenebilir. Şifreli Bilgi II. Dünya Savaşı'nda Almanlar savaş planlarını gizleyebilmek için “Enigma” adı verilen şifreleme (kripto: gizli yazı) makinesi geliştirdiler. Ele geçirilen bir şifre cihazının çalışma yöntemi İngiliz şifre kırıcılar tarafından çözümlendi. Savaşın kaderini değiştirdiği söylenen bu çözüm sayesinde İngilizler Almanların bir sonraki adımlarını öğrenmeye başladılar. Şifreleme yöntemini ilk kullanan elbette Almanlar değildi. Harflerden yararlanılarak geliştirilen üç harf kaydırmalı şifrelemeyi, M.Ö. 60 Y.Y.'da Julius Caesar’ın kullandığı söylenmektedir. Bilgiyi şifreleme yöntemleri yıllar boyunca geliştirildi ve ülkeler tarafından gizli haberleşme maksadıyla kullanıldı. Geliştirilen şifreleme cihazları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanıldı. Bu cihazlar 1974 yılına kadar yurt dışından temin ediliyordu. Milli imkânların devreye alınmasında 1974'deki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye'ye uygulanan ABD ambargosunun etkisi büyük oldu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın talebiyle, Marmara Araştırma Enstitüsü (MAE) bünyesinde,  1975 yılında şifreleme cihazı geliştirme çalışmalarına başlandı.  1978'de ilk örnek cihazın üretimi tamamlandı.  1994'de Kriptografik Test ve Tasarım Merkezi’nin kurulması için Milli Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandı.  2002'de UEKAE’de (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)
 6. geliştirilen ISDN-BRI şifreleme cihazı, tüm gizlilik düzeylerindeki NATO muhaberesini şifrelemek üzere NATO/SECAN tarafından onaylandı [4]. 1997’de bir NSA (National Security Agency: Ulusal Güvenlik Ajansı) görevlisinin, 1981 yılında, NSA’de Türkçe bilen çevirmen sayısının 25'den 10'a düşürüldüğüne ilişkin beyanı kamuoyuna yansıdı. Bu bilgiye göre sayının azaltılmasında Türkler tarafından geliştirilen milli kriptonun çözülememesi rol oynamıştı [5]. Bilgiyi korumak için iletişimin şifrelenmesi neden bu kadar önemliydi? Çözüm neden iç kaynaklarda aranıyordu? Bunu daha net görebilmek için elektronik izleme sistemlerine değinmek yol gösterici olabilir. Bir Bilgi Elde Etme Sistemi: ECHELON 21 Nisan 1996 yılında Çeçen Direnişçi Cohar Dudayev, üzerinde taşıdığı uydu telefonundan gelen sinyallerin, uzak radyo konum belirleme sistemi ile donatılmış A-50 Rus uçağı (Amerikan Awacs uçağının benzeri) yardımıyla takibe alınması sonucunda bir Rus savaş uçağından atılan füze ile öldürüldü. Bu olay elektronik takiple ilgili verilebilecek yakın dönemin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Bilinen en büyük elektronik takip sisteminin adı Echelon’dur. Dünya üzerindeki tüm telsiz, kablosuz telefon, radar, uydu sinyalleri ve İnternet trafiğinin Echelon’un izleme alanı içinde olduğu söylenmektedir. ABD ve Birleşik Krallık arasındaki anlaşma (UKUSA Agreement, 1946) çerçevesinde Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerini izlemek üzere faaliyet göstermeye başlamıştır. Daha sonra bu sisteme Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda da dahil olmuştur. Echelon’un varlığı ilk kez 1960 yılında ortaya çıktı. Sovyetler Birliği'ne iltica eden iki NSA görevlisi Bernon Mitchell ve William Martin o yıllarda NSA'nın iki bin dinleme istasyonuyla dünyadaki en az kırk ülkenin gizli haberleşmesini dinlediğini açıkladı. Buna göre, NSA, Echelon adı verilen bu sistem yardımıyla iç ve dış iletişimi izlemekte, ülke güvenliği açısından gerekli olanları ayırmakta ve ilgili birimlere sunmaktaydı. İlerleyen yıllarda, uydu teknolojisi ve kablosuz haberleşme imkânları elektronik takip işini daha da kolaylaştırdı. Zaman içerisinde NSA tarafından deşifre edilen ve kamuoyuna yansıyan bazı ülkelere ait gizli haberleşmeler, bu
 7. haberleşmede kullanılan şifreleme cihazlarının üretiminde NSA ile birlikte çalışıldığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Konuyla ilgili iddialar 11 Temmuz 2001'deki Avrupa Parlamentosu Raporu'na da (Assessing the Technologies of Political Control) yansıdı. Bu raporda, ABD'nin, NSA tarafından toplanan bilgilerle kendi şirketleri lehine ticari avantaj elde ettiği ifade ediliyordu. Bir iddiaya göre; 1994'de Suudi Arabistan Havayolları'nın Airbus siparişi iptal edilmiş ve Suudiler McDonnel-Douglas'la 6 Milyar Dolarlık anlaşma imzalamışlardı. Raporda, Airbus Konsorsiyumu ile Suudi Arabistan yetkilileri arasındaki faks ve telefon görüşmelerinin NSA tarafından dinlendiği ve ABD firmasına iletildiği belirtiliyordu [6]. Bir Başka Bilgi Edinme Yöntemi: Sosyal Mühendislik Hüküm giyen ilk bilgisayar korsanı (hacker) olarak ünlenen Kevin Mitnick, 2002 yılında yayımladığı ve “Aldatma Sanatı: Güvenliğin İnsan Boyutu” adını verdiği kitabında bilgi güvenliğine yönelik en büyük tehdidin sosyal mühendis adını verdiği kişilerden gelebileceğini vurguluyordu. Mitnick kitabında, yardım ve acıma duygularıyla hareket eden insanların bu kişi ya da kişilerce kolaylıkla tuzağa düşürüldüğünü ifade ediyordu. Mitnick’e göre sosyal mühendisler, bilgi elde etmek için bir sistemin güvenlik duvarını aşmak ya da pahalı teknolojileri kullanmak yerine çok daha kolay ve maliyetsiz olan insanı aldatmayı tercih ediyorlardı. Mitnick bir çalışandan bilgi talebinde bulunan sosyal mühendisin olağan davranışlarını şöyle listeliyor:  Bir geri arama numarası vermekten kaçınır.  Sıra dışı taleplerde bulunur.  Yetkili olduğunu öne sürer.  Soru sorulduğunda rahatsız olur, aciliyet vurgusu yapar, tehdit eder.  Yerine göre yardıma ihtiyaç duyan, yerine göre de yardım edebilecek pozisyondaki kişi rolüne bürünür.  İltifat eder [7].
 8. Mitnick kitabında ayrıca, bir şirketin çöpünün başkaları için bir hazine olabileceğine de dikkat çekiyor ve önemli olabilecek bilgilerin çapraz kağıt kırpma makineleriyle parçalanmasını tavsiye ediyor. Ürün tasarımlarına ilişkin dokümanlar, projelerle ilgili bilgiler, küçük kâğıtlara yazılan sistem ya da kullanıcı hesap parolaları, personel isim ve telefon bilgilerini içeren listeler ortalıkta bırakılmaması gereken bilgiler. Çünkü sosyal mühendisler kurumda yürütülmekte olan projelerden ya da var olan isim ve telefonlardan yola çıkarak kandırmak istedikleri çalışanlarda inandırıcılık tesis edebiliyorlar. Mitnick’in kitabını yazdığı sıralarda Facebook (Mark Zuckberg, 2004) ve Twitter (Jack Dorsey, 2006) gibi sosyal paylaşım siteleri henüz yoktu. Son yıllarda birçok İnternet kullanıcısı, sosyal paylaşım sitelerinde farkında olmadan paylaştıkları kişisel bilgilerle aynı zamanda sosyal mühendisler için de bulunmaz fırsatlar sunmaktadırlar. SIPRNet’ten Sızan Bilgiler ve Wikileaks SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network: Gizli İnternet Protokol Yönlendirici Ağı) Amerika’nın dış temsilcilikleriyle gizli haberleşmesini sağlayan iletişim ağının adıdır. Bu sistem doküman ve elektronik posta alışverişinde kullanılmaktadır. Sistem, İnternet özelliklerine sahip olmakla birlikte dış dünyaya açık değildir. Julian Assange’ın 2006 yılında kurduğu Wikileaks adlı İnternet sitesi 28 Kasım 2010 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığına ait SIPRNet iletişim ağı kullanılarak oluşturulan gizli belgeleri yayımlamaya başladı. Toplam 251,287 adet belgede ABD büyükelçiliklerince hazırlanan değişik ülkelerle ilgili izlenim, görüş, yorum ve tespitler yer alıyordu. Belgelerin 15,652’si ulusal güvenliğe “çok ciddi zarar” verebilecek, 101,748’i ulusal güvenliğe “zarar” verebilecek şekilde işaretlenmişti. 133,887’si ise herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmamış olmakla birlikte “hassas” olarak kabul edilebilecek bilgiler içeriyordu. Bu belgelerde ABD’nin diğer ülkelerle politik ilişkileri, ülkelerin içişleri, insan hakları ile ilgili uygulamaları, ekonomik durumu, terörizm ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilişkili konuları ağırlıklı olarak işlenmekteydi [8]. Anılan belgeler, SIPRNet’e bağlı toplam 274 ABD’li elçilik görevlisinin bulundukları ülkelere bakış açılarını ve faaliyetlerini göstermesi açısından oldukça dikkat çekiciydi.
 9. En çok merak edilen soru bu denli sıkı korunan bir ağdan bu gizli bilgilerin nasıl çıkarıldığıydı. Bununla ilgili olarak, Amerikan ordusunda asker olan Bradley Manning’in bir arkadaşıyla yaptığı ve sonradan deşifre edilen konuşmasından yola çıkılarak belgelerin, üzerinde Lady Gaga yazan bir CD ile sistem dışına çıkarıldığı iddia edildi. Siber Savaşlar Bilgiye yönelik tehditler sadece gizli bilgileri ele geçirmekle sınırlı değildir. Zarar vermek üzere bilginin erişilebilir olma durumunu veya bütünlüğünü bozmak da dikkate alınması gereken tehditlerdendir. Siber savaşları klasik savaşlardan ayıran farklılıkları şu şekilde listelemek mümkündür:  Siber savaşta sınırlar yoktur.  Asimetrik tehdit söz konusudur. Saldırı her an ve her yönden gelebilir.  Saldırı kaynağını tespit etmek zordur. Saldırı ülke dışındaki zombi tabir edilen ve daha önceden bu amaçla ele geçirilmiş bilgisayarlardan yapılıyor olabilir.  Saldırının geldiği ülkedeki kanunlar siber suçları kapsamıyor olabilir. O nedenle mücadele etmek zordur.  İnternet kullanımı arttıkça tehdit ve kırılganlık da artmaktadır. Karşı önlemler ülke düzeyinde ele alınmalı, muhtemel riskler yönetilmelidir. Bundan sonraki bölümde bu tip tehditler yaşanmış olaylardan yola çıkılarak örneklenecektir [9] [10]: Estonya’da Meçhul Asker Anıtı Krizi Estonya, nüfusu yaklaşık 1,3 milyon olan dünyada genel seçimleri İnternet ortamında gerçekleştiren ilk ülkedir. Aynı zamanda İnternet iletişim aracı Skype'nin üreticisidir. Estonya e-Devlet uygulamalarında tüm dünyada hep örnek gösterilen ülke olmuştur. Estonyalılar devletle olan birçok işlerini hali hazırda İnternet üzerinden gerçekleştirmektedir. 2007'de, Nisan ve Mayıs aylarında, ülkenin bilgisayarlarına yoğun siber saldırılar düzenlendi. Yaşanan karmaşa nedeniyle birçok devlet dairesi ve finans
 10. grubu kapatıldı ve ülkede hayat durdu. Estonya saldırıların Rusya kaynaklı olduğunu söyleyerek NATO ve Avrupa Birliği’nden yardım talebinde bulundu. Sorunun temelinde, Estonya’nın başkenti Tallin’de bulunan ve Sovyetler Birliği döneminden kalan Meçhul Asker Anıtı’nın yerinin değiştirilmek istenmesi ve bunun Rus azınlıkça protesto edilmesi yatıyordu. Bu protestolar sırasında bir kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Rusya - Gürcistan Savaşı 2008’de, Gürcistan ve Rusya arasında Osetya kaynaklı bir gerilim yaşandı. Rusya’nın Ağustos ayında bölgeye yönelik olarak yapacağı askeri harekât öncesinde Gürcistan’a yönelik siber saldırılar başladı. 20 Temmuz 2008’de Gürcistan Devlet Başkanı Şaakaşvili’nin İnternet sitesi ele geçirildi ve siteye erişim engellendi. 11 Ağustos 2008’de saldırılar şiddetlendi, bazı web sayfalarının içerikleri değiştirildi. 2007’de benzer saldırılara hedef olan Estonya konuyla ilgili uzmanlarını yardım amacıyla görevlendirdi. Casus Ağı: Ghostnet Mart 2009’da yine basında yer alan haberlerde, Kanadalı araştırmacılar tarafından Çin kaynaklı bir casus ağın (Ghostnet) ortaya çıkarıldığı açıklandı. Toplam 103 ülkede 1295 bilgisayarın bu ağın hedefinde olduğu belirtildi. Kontrolü ele geçirilen bilgisayarların çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlıklarına ve elçiliklerine ait olduğu ifade edildi. Çin hükümetinin bu olayın arkasında olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Atak yapılan bilgilerden bu yapının sanayi casusluğuna yönelik olduğu çıkarımı yapıldı. Casus ağın daha çok Asya ülkelerine yönelik faaliyet gösterdiği belirtildi. Kontrolü ele geçirilen bilgisayarların video ve audio yeteneklerinin uzaktan çalışır hale getirilebildiği ifade edildi. Bir Siber Saldırı Silahı: Stuxnet Mart 2010’da İran’ın Rusya ile birlikte 2009 yılında inşa ettiği Buşehr Nükleer Santrali bir siber savaş silahı ile vuruldu. İran İstihbarat Kurumu Başkanı Haydar Moslehi, İngiliz The Guardian gazetesine saldırının batılı güçlerce organize edildiğini açıkladı. Saldırının gerçekleştirildiği silah STUXNET adı verilen bir kurtçuktu (worm). Kurtçuk santralin SCADA (Supervisory Control And Data Acqusition: Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) sistemlerini etkilemek amacıyla hazırlanmıştı. SCADA sistemler, elektrik, su ve doğal gaz dağıtımı, iletişim hatları, nükleer santraller
 11. gibi uzaktan kontrol ve gözetleme gerektiren alanlarda kullanılıyor. SCADA ile bir tesisteki tüm cihazların çalışırlık kontrolleri otomatik olarak yapılabiliyor. İran örneğinde, SCADA sistemlerini etkileyebilmek için nükleer santralin Alman-Siemens PLC (Programmable Logic Controller: Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) sistemlerini farklı hızlarda çalıştırmak suretiyle işlevsiz bırakacak bir yazılım kodunun siber silah olarak kullanılabileceği görüldü. Bu yazılım kodu Windows işletim sistemlerine yönelik olarak geliştirilmişti. İşin ürküten tarafı şuydu ki SCADA sistemler hedef alınarak bir ülke günlerce susuz ve enerjisiz bırakılabilirdi. Bu yönüyle enerji, ulaşım, haberleşme, belediye hizmetleri, savunma gibi SCADA sistemlerini kullanan kritik altyapılar aynı zamanda birer siber saldırı hedefi haline de gelebilmekteydiler. Siber Savaşlara Hazırlık Ülkemizde, 12 Aralık 2008 tarihinde, siber tehditlere karşı önceden hazırlıklı olmak amacıyla TÜBİTAK-UEKAE eşgüdümünde, toplam 19 kurumdan oluşan bir çalışma grubu (Elektronik Ortam Savunma Çalışma Grubu) tarafından Ulusal Bilgi Güvenliği (taslak) Politikası hazırlandı. Bu çalışmada kamu kurum ve kuruluşlarının Bilgisayar Olayları Müdahale Ekipleri görev aldı. Politikanın 25 Şubat 2009'da nihai sürümü kamu kurum ve kuruluşlarına duyuruldu. Dış dünyada özellikle ABD’nin başını çektiği batılı ülkelerce siber savaşlara hazırlık tatbikatları 2002’den bu yana gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde ilk siber güvenlik tatbikatı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden oluşan 8 Kurumun gönüllü katılımlarıyla 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. Anılan tatbikat, TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, 2006 yılında yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan 88 numaralı eylem doğrultusunda kurulan Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi: TR-BOME eşgüdümünde yapılmıştır. 2010 yılının Ekim ayında ise siber terörün bir tehdit unsuru olarak Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne girdiği haberleri kamuoyuna yansımıştır. 12-15 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve bazı katılımcı kurumların hazırlık çalışmaları için ek süre talep etmeleri nedeniyle ertelenen 2.
 12. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı 25-28 Ocak 2011 tarihleri arasında TÜBİTAK BİLGEM ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eşgüdümünde gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikatla; siber savaş tehdidine karşı ulusal düzeyde hazırlıklı olmak, kurumların bilgi sistemi güvenliği olaylarına müdahale yeteneği ile kurumlar arası eşgüdüm yeteneğini tespit etmek, kurumlar arası iletişimi artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak ve siber güvenlik bilincini artırmak amaçlanmıştır. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı 2011’e; enerji, finans, iletişim, savunma ve sağlık gibi ‘kritik bilgi-sistem altyapıları’nı oluşturan toplam 41 kamu ve özel sektör kuruluşu katılmıştır. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı ile katılımcı kurumların siber saldırılar karşısındaki teknik kabiliyetleri, saldırılardan korunma konusunda almaları gereken teknik önlemlerin yeterliliği, siber saldırı durumunda kurum içi ve kurumlar arası eşgüdüm ve iletişim yetenekleri test edilmiştir. Bu tatbikatla ayrıca teknik, hukuki ve kolluk kuvvetleri süreçlerinin birlikte yürütülmesinin önemi vurgulanmıştır [11]. Tatbikatın ilk iki gününde çalışmalar görevli personelin Kurumlarında, son iki günündeki çalışmalar ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: TOBB ETÜ’ de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında ilk iki gün 5, sonraki iki gün 14 olmak üzere toplam 19 farklı senaryo ele alınmıştır: 1. Kurum sunucusuna yoğun erişim talebi gönderilmesi, 2. Web sayfasının içeriğinin değiştirilmesi, 3. İnternet bağlantısında fiziksel bir arızanın, örneğin fiber kablonun kopması durumunun incelenmesi, 4. Sosyal Mühendislik uygulaması, 5. Kurum IP’si kullanılarak başka bir kurumun sunucusunda DDOS (Distributed Denial of Service Attack) saldırısı yapılıyor izlenimi yaratılması, 6. E-posta kanalıyla solucan (worm) yayılması, 7. Sistem odasındaki soğutma sistemlerinin arızalanması, 8. Yemleme (phishing) saldırıları, 9. Kurumdan gönderildiği iddia edilen e-posta(spam) saldırıları,
 13. 10. Kurumdan gönderildiği iddia edilen e-posta yoluyla yemleme saldırıları, 11. Elektrik kesintisi, 12. Yerel ağa erişimde kontrolsüz kablosuz iletişimin kullanılması, 13. Kötü niyetli personelin kuruma vereceği zarar, 14. Kuruma ait IP’den 5651 Sayılı Kanuna aykırı olarak İnternet erişimi, 15. Şifre kırma (Brute Force) saldırısı, 16. Şifre tahmin etme saldırısı, 17. İnternet’den yayılan zararlı kod (malware) saldırısı, 18. İki sistem arasındaki iletişimin dinlenmesi (Man-in-the-Middle), 19. Keşif amaçlı port tarama. Bu senaryolar çerçevesinde Kurumun dışarıdan gelen saldırıyı tespit edebilme yeteneği, saldırının kim tarafından, ne zaman ve nasıl gerçekleştirildiği, hangi sistemlerin etkilendiği gibi sorulara doğru cevap verilip verilmediği öğrenilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen tatbikat, muhtemel siber tehditler karşısında kurumların hayata geçirebileceği önlemlerin sınanması, kurumlar arası bilgi paylaşımının sağlanması ve eşgüdümün güçlendirilmesi, ülke genelinde farkındalığın oluşturulması açısından faydalı olmuştur. Kurumlardan sadece Bilişim Teknolojileri personelinin değil, aynı zamanda hukuk ve iletişim birimlerinden de katılımın sağlanması, siber tehditlere karşı konunun kurumsal olarak sahiplenilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu tatbikatların her yıl, kamu ve özel sektörle birlikte yerel yönetimleri de içerecek şekilde kapsamının genişletilmesi, bu tatbikatlarda kurumların göstermiş olduğu performansla ilgili geri bildirimlerin yapılması, örnek senaryolarda uygulama katmanına dönük konuların da ele alınması ayrıca faydalı olacaktır. Siber tehditlere maruz kalabilecek sektör yelpazesinin genişlemesi ile birlikte tehditlere karşı bu sektörler arasındaki eşgüdüm sorumlularının belirlenmesinde mevcut yasa ve yönetmeliklerin yetersiz kalması nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmektedir.
 14. Bilgi güvenliği ile ilgili olarak yapılan hazırlıklar daha çok kamu kesimi ile sınırlı görünmektedir. Kapsamın ülke düzeyinde, kamu ve özel sektörden tüm kritik altyapı sorumlularıyla birlikte genişletilmesi uygun olacaktır. Bilgi güvenliği ile ilgili olarak dünyada örnekleri olduğu üzere ülkemizde de konuyla ilgili tek bir kurumsal yapının eşgüdüm sorumluluğu ile görevlendirilmesinde fayda görülmektedir. Bilgi Güvenliğine İlişkin Mevcut Düzenlemeler Bilgi güvenliğine dair kurallar ve düzenlemeler konusunda tüm dünya genelinde yaşanan sorun aslında hukuki düzlemde teknolojik gelişmelere aynı hızda ayak uyduramama, bir anlamda geriden takip etme sorunudur. Bunda, bugün bilişim teknolojilerinin bu denli hızlı gelişmesinde büyük rolü olan İnternet’in başlangıçta kapalı bir ağda özel amaçlar için tasarlanmış olması, bu nedenle genel kullanım için gerekli olan güvenlik kıstaslarının önceden ele alınmayışı önemli bir etkendir. Bu ortamda en çok kişisel bilgilerin mahremiyeti ve kurumsal bilgilerin gizliliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Hukuki düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi doğal olarak düzenlemenin yapılacağı herhangi bir alanla ilgili olarak belli bir olgunluğa erişilmiş olmasına, diğer bir deyişle gelişmelerle ilgili belli bir stabilizasyonun sağlanmasına bağlıdır. Bilişim alanında ise bu stabilizasyonun sağlanması kolay olacağa benzememektedir, çünkü bilgisayar ve iletişim alanlarında geliştirilen her yeni teknoloji bir başka gelişim sahası için yeni bir ilham kaynağı olabilmektedir. Bu hızlı değişim, kontrolü ve yönetimi zor bir ortamın oluşmasına neden olmaktadır. Bu da geneline bilişim suçları adını verdiğimiz suç tiplerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni kural ve düzenlemelerin süratle yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Son dönemde;  Kişisel bilgilerin gizliliği ve veri güvenliğine ilişkin algının güçlenmesi,  Kurumsal denetim altyapısının gelişmesi,  Standartlara uyumluluk gereksinimi, gibi unsurlar bilgi güvenliğinin önemini organizasyonların üst yönetimlerine kadar taşımıştır.
 15. Kurumsal Yönetişim ve Denetim Bilgi güvenliğine ilişkin risklerin de içinde olduğu bilişim teknolojilerindeki işletimsel (operasyonel) risklerin yönetimine ilişkin standartlara ve düzenlemelere uyumluluk konularının temel çıkış noktalarını yine her biri ihtiyaçtan kaynaklanan ve ağırlıklı olarak yönetişim kavramı etrafında şekillenen aşağıdaki düzenlemelerin oluşturduğu değerlendirilebilir:  BASEL Sermaye Uzlaşı Belgesi (AB), 1999,  SOX Kanunu (ABD), 2002 Bu düzenlemelerin ülkemizde de aşağıda örnekleri verilen yansımaları olmuştur;  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003),  5411 sayılı Bankacılık Kanunu (2005) ve buna bağlı olarak çıkarılan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yönetmeliği (2006),  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (2007), Anılan düzenlemelerde denetim başlığı altında bilişim teknolojileri denetimleri ve bu denetimlerin temel bacağı olarak da güvenlik denetimleri ön plana çıkmıştır. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 88 Nolu Eylem E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında 28 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı’nda yer alan “Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı” uyarınca TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsüne;  Siber alemdeki güvenlik tehditlerini sürekli olarak takip edecek, uyarılar yayımlayacak, bu risklere karşı ne şekilde tedbir alınabileceğine dair bilgilendirme yapacak, risklerin ortaya çıkması durumunda karşı tedbirleri koordine edebilecek bir “bilgisayar olaylarına acil müdahale merkezi (CERT-BOME)” kurma,  Kamu kurumları için gereken asgari güvenlik seviyelerini belirleme, kurumlar tarafından kullanılan sistem, yazılım ve ağların güvenlik seviyelerini tespit etme ve eksikliklerini giderme konularında öneriler geliştirme görevleri verilmiştir.
 16. Anılan eylem, yazının devamında da ifade edileceği üzere hali hazırda belli ölçüde hayata geçirilmiş durumdadır. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 87 Nolu Eylem Adalet Bakanlığının eşgüdümündeki Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 87 nolu eylemi kapsamında Bilgi Güvenliği ile ilgili Yasal Düzenlemeler açısından;  Kişisel verilerin hukuka uygun toplanması, işlenmesi ve saklanması amacıyla 2008’de Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı Meclise sunulmuş, ancak yasalaşmamıştır.  Diğer taraftan, “verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmemesi” TCK 136, “dijital delillere el koyma” TCK 134’de tanımlanmış durumdadır.  Ayrıca Anayasa’nın 20.Maddesi, IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması, A. Özel hayatın gizliliği, MADDE 20’de 12.9.2010 tarihinde yapılan ek fıkra değişikliğiyle “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak Kanun’da öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü getirilmiştir. Avrupa Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından üye ülkeler nezdinde 2001 yılında imzaya açılan ve siber suçlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gereken önlemleri içeren sözleşmede;  Bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanıma açık bulunmasına yönelik suçlar başlığı altında, yasa dışı erişim, yasa dışı olarak verilere ve sistemlere müdahale, cihazların kötüye kullanımı;  Bilgisayarlarla ilişkili suçlar başlığı altında, bilgisayarlarla ilişkili sahtecilik fiilleri ve sahtekârlık konuları;  İçerikle ilişkili suçlar başlığı altında, çocuk pornografisiyle ilişkili suçlar;
 17. Telifle ilgili başlık altında, telif haklarının ve benzer hakların ihlaline ilişkin suçlar,  İlave yükümlülükler ve yaptırımlar başlığı altında, suça teşebbüste bulunmak ve yardım ya da yataklık etmek ve kurumsal yükümlülüklere ilişkin konular yer almıştır. Sözleşme gereğince taraflarca cezai soruşturma ve davaların yürütülmesi ya da elektronik delillerin en kısa sürede toplanabilmesi için 7 x 24 hizmet vermek üzere irtibat noktası oluşturulması gerekmektedir [12]. Sözleşmeyi bugüne kadar imzalayan ülkeler arasında üye olmayan ülkelerden Kanada, Japonya, ABD ve Güney Afrika da bulunmaktadır. Anılan sözleşme Türkiye tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde imza edilmiştir. Buna göre Türkiye’nin sözleşmeye uyumluluk açısından bu sözleşmede yer alan suçlara karşılık gelen ve aşağıda örnekleri verilecek olan bazı kanunlarda (örneğin 5651 sayılı Kanun) uyumluluk çalışması yapması gerekebilecektir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran güvenli elektronik imza ile ilgili kanun 2004 yılında yasalaşmıştır. Zaman içinde e-imzanın kimlik doğrulama yöntemi olarak da kullanım sahası kazandığı, mobil iletişimdeki gelişmelere paralel olarak m-imzaya evrildiği görülmektedir. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Anılan Kanun 2007 yılında yasalaşmış, bu kanunla kullanıcılara bilgi sunan içerik sağlayıcılara, sistemleri sağlayan yer sağlayıcılara, İnternet erişim olanağını sağlayan erişim sağlayıcılara ve belli bir yerde belli bir süre için İnternet olanağı sağlayan toplu kullanım sağlayıcılara çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Detaylar bir yönetmelik kapsamında ele alınmıştır. Buna göre, yer sağlayıcıların İnternet trafik bilgisi tutması gerekmektedir. Yönetmelik, anılan bilgilerin 6 ay süreyle saklanması ile bu bilgilerin doğruluk ve bütünlüğünün sağlanması sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir.
 18. Bu Kanun’la birlikte birçok kurum ve kuruluşta merkezi kayıt olanakların geliştirilmesine yönelik çalışmalar gündemin öncelikli konuları arasına girmiştir. Kanun’un uygulanma evresinde çeşitli erişim engelleme kararları alınmıştır. Uygulama sadece zararlı içeriğin olduğu adres için değil, tüm IP bloğu dikkate alınarak yapıldığından zararlı içerik olmayan sitelere de erişim engellenmiştir. Erişim engellemeye neden teşkil edecek 8 ana Kanun maddesi şu şekildedir: 1. İntihara yönlendirme, 2. Çocukların cinsel istismarı, 3. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, 4. Sağlık için tehlikeli madde temini, 5. Müstehcenlik, 6. Fuhuş, 7. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 8. Atatürk’ün hatırasına hakaret ve sövme. Bunlardan çocukların cinsel istismarı ile müstehcenlik maddeleriyle ilgili suç teşkil edebileceği düşünülen konularda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı erişimi durdurma kararı verebilmektedir. Bu yasayla, İnternet hizmeti veren kurum ve kuruluşlar aynı zamanda kendi çalışanlarının erişeceği içeriğin yukarıda ifade edilen maddelere aykırı olmaması amacıyla web içeriklerini filtreleme önlemlerini almak zorundadırlar. TCK’da Bilişim Suçlarına İlişkin Düzenlemeler Bu kapsamda “bilişim sistemine girme suçu” TCK 243’de, “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu” TCK 244’de yer almaktadır. Bilişim suçları daha önce ifade edildiği üzere 2001 tarihli Avrupa Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesi kapsamında ele alınmıştır ve anılan sözleşmede kısmi olarak 5651 ve 5846 sayılı kanunlarda yer alan hükümler de bulunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Lisanssız yazılım kopyalama, kullanma, kullandırma suçları 5846 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmektedir.
 19. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, kamunun verebileceği bilgilere getirdiği sınırlamalar açısından hali hazırdaki en kapsamlı kanundur. 9.10.2003 tarihinde yasalaşan ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi verme koşullarını düzenleyen Kanun çerçevesinde;  Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme,  Bilgi edinme hakkının sınırları, yargı denetimi dışında kalan işlemler,  Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler,  Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler,  İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler,  İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,  Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,  Özel hayatın gizliliği,  Haberleşmenin gizliliği,  Ticari sır,  Fikir ve sanat eserleri,  Kurum içi düzenlemeler gibi konular hükme bağlanmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda, işçi özlük dosyası, Madde 75’te; “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır.
 20. 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 10 Kasım 2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya;  Bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi,  İzinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması,  Kişisel veri ve gizliliğinin korunması,  Elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması görevleri verilmiştir. Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Bilgi güvenliği genel itibariyle gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik olmak üzere üç temel unsurun sağlanmasına bağlıdır. Yangın, sel, deprem, terör, sabotaj, siber ataklar, bilgi teknolojilerinde kullanım hataları, yazılım ve donanım problemleri, savaşlar, salgın hastalıklar, küresel veya ülkesel düzeydeki finansal krizler gibi tehditlere karşı kurumsal anlamda iş sürekliliği yönetiminin yapılması bir gerekliliktir. Bu anlamda iş sürekliliği bilgi güvenliğinin olmazsa olmazlarındandır. Diğer bir deyişle, iş sürekliliği yönetilmiyorsa bilgi güvenliği yönetim süreci etkin olamaz. Kritik altyapı olarak tabir edilen ve enerji, savunma, iletişim, ulaştırma, finans ve sağlık gibi alanlarda bilgi güvenliği ve iş sürekliliği konularında muhtemel tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınması, bunların periyodik olarak sınanması, gerekli ve uygun düzeltme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Gerek bilgi güvenliği yönetimi gerek iş sürekliliği yönetimi çalışmalarının bir kısmı teknik bir kısmı yönetsel süreçlerden oluşmaktadır. Tek başına bir ürün, teknoloji veya servisle açıklanmaları mümkün olmayıp, bir kere yapılan ve tamamlanan birer çalışma da değillerdir. Her ikisi de sürekli iyileştirme yapılması gereken alanlardır. Sonuç Bilişim teknolojileri geniş bantta mobil iletişim olanakları ve daha hızlı bilgisayarların kullanımı ile gelişmeye devam etmektedir. Bu durum kullanıcı eğilimlerinin de mobil kullanım yönünde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Bu yönde gelişen teknolojinin mevcut iş modellerini de değiştirmesi mümkündür.
 21. Son on yıldaki gelişmeler dikkate alındığında dünyada ve ülkemizde İnternet kullanıcı sayılarının önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz [13]. Buna paralel olarak ekonomik, politik ve askeri motivasyonlarla gerçekleşen siber saldırı sayılarında da artış olması muhtemeldir. Yazının başında da değinildiği üzere 2011 yılının Şubat ayı itibarıyla 3G teknolojisini kullanan abone sayısı 17 milyona ulaşmış durumdadır. Mobil iletişim teknolojisinin gelişmesi (4G) Ülkemizde İnternet’in daha fazla yaygınlaşmasına neden olacaktır. Bu kapsamda mobil cihazlarda kullanılan işlemci, işletim sistemi ve yardımcı uygulama yazılımları açısından gelişmeler de hız kazanacaktır. Bu durum mobil uygulamaları da tetikleyecek, mobil uygulama güvenliği gündemin ilk sıralarına taşınacaktır. Hâlihazırda İnternet kaynaklı tehditlerin çok büyük bir kısmı uygulama katmanında gerçekleşmektedir. Mobil uygulamaların artmasıyla birlikte bu tehditler mobil uygulama ortamlarına da yansıyacaktır. Mobil teknolojilerindeki gelişmeler, alınabilecek güvenlik önlemleri açısından, GSM operatörlerini, mobil uygulama sahibi kurum ve kuruluşları ve kullanıcıları bağlayıcı mahiyette sonuçlar doğurabilecektir. Diğer taraftan, Gartner’ın 2009 yılı öngörüleri arasında 3. sırada iken 2010’da 1.sıraya yükselen, 2011’de de bu sırayı koruyan Bulut Bilişim (Cloud Computing – ölçeklenebilir ve esnek BT yeteneklerinin dış müşterilere İnternet teknolojileri kullanılarak sunulması: Gartner) konusunda önümüzdeki dönemde güvenliğin nasıl sağlanacağı ve dış kaynakta veri bulundurmanın yasal mevzuatta nasıl ele alınacağı konularının netleştirilmesi gerekecektir. Ayrıca bugün Firewall, Application Firewall, Antivirüs, Antispam, Antispyware, Intrusion Prevention System gibi güvenlik çözümleri bütünleşmiş (entegre) kutu çözümler olarak sunulmaya başlanmıştır. Bu yapının ileride USB bağlantılı harici cihazların merkezi kontrolleri, veri kayıt ve kriptolama gibi ilave çözüm ve olanaklarla genişlemesi beklenmektedir. Öte yandan, bilişim alanındaki güvenlik firmaları çok hızlı el değiştirmektedir. Örneğin, yıllarca işlemci pazarında lider konumunda olan Intel firmasının; 2010
 22. yılında güvenlik yazılım firması McAfee’yi satın alması sonrasında, önümüzdeki dönemde güvenlik anlayışını işlemci bütünleşmesi (entegrasyonu) yönünde geliştirip geliştirmeyeceği merak konusudur [14]. Yine aynı yıl, Merkezi Kayıt ve Olay Yönetimi ürünü olan Arcsight bir donanım firması olarak bilinen HP tarafından satın alınmıştır [15]. Bir sene önce ise bir yazılım firması olan Oracle, donanım ve yazılım alanında faaliyet gösteren Sun firmasını satın almıştır. Bu satın alma sonrasında Sun tarafından pazarlanmakta olan kimlik yönetimi ve erişim denetimi sistemleri de el değiştirmiştir [16]. Diğer taraftan yıllarca güvenlik yazılımlarıyla tanınmış olan Symantec firmasının da veri depolama çözümlerine yönelmiş olması dikkat çekicidir [17]. Bugün sıkça karşılaştığımız durum, gelişmeler ve ihtiyaçlar paralelinde yeni güvenlik firmalarının ortaya çıkması, gelişmelere uyum sağlayamayan firmaların yok olması ya da pazar geleceği olanları büyük firmaların satın almasıdır. Geliştirilen ya da geliştirilecek olan teknolojinin üstünlüğü, talepleri karşılama seviyesi ve gelişmelere uyum yeteneği anılan firmaları ayakta tutabilecek en önemli unsurlar olacaktır. Başka firmalarca satın alınan güvenlik ürünlerinin yeni sahiplerince geliştirilmeye devam edilip edilmeyeceğini ya da ileride yok olup olmayacağını zaman gösterecektir. Bilişim güvenliği ihtiyaçlarında, bu amaçla kullanabileceğimiz ürünlerde ve bu ürünlerin üretici, dağıtıcı ve satıcılarında yaşanan hızlı değişim bu hizmetlere ihtiyaç duyanların karar alma süreçlerinde zorluklar yaşamalarına neden olmaktadır. Esnek bir yapı sağlaması, yönetilebilir ve sürdürülebilir olması durumunda açık kaynak ürünlerin ticari ürünlerle birlikte kullanılması değerlendirilmesi gereken bir başka konudur. Bunlara ilaveten önümüzdeki dönemde, kimlik doğrulamada kullanılmakta olan parmak izi, iris ve yüz tanıma gibi biyometrik teknolojilerinde iyileştirmeler (örneğin kızılötesi tarayıcı yardımıyla avuç içi damar örgüsünü temassız okuyarak kimlik doğrulama, daha geniş açıyla okuyabilme ve hata payını en aza indirmek gibi) beklenmektedir. Ayrıca birçok uygulama için kimlik doğrulamada cep telefonlarından mobil imzanın kullanılması mümkün hale gelmiştir ve kullanımı artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, bu teknolojiyi üretenlerden ve teknolojinin bizzat kendisinden kaynaklanabilecek pek çok riskin de kişisel, kurumsal, ülkesel ve küresel düzeylerde yönetilmesini zorunlu hale
 23. getirmektedir. Yazı boyunca değinilen risklerin metodolojik bir yaklaşımla yönetilmesi, düzenli olarak kontrolü ve gereken düzeltme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması herhangi bir riskin gerçekleşmesi durumunda meydana gelebilecek kayıpları azaltacaktır. Enerji, iletişim, finans ve ulaştırma gibi kritik altyapılara yönelik siber tehditlere karşı güvenliğin sağlanması için kamu ve özel sektörün alması gereken önlemler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Bilgi güvenliğine ilişkin olarak ülkemizde bugüne kadar farklı kurumlarımıza verilmiş olan görevlerin tek bir çatı altında ve eşgüdüm sorumluluğunda toplanması ve konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yeni oluşturulacak olan yapıyı destekleyecek mahiyette yeniden ele alınması bahse konu tehditlere karşı ülke düzeyinde alınacak önlemlerin etkinliğini artıracaktır. Kaynakça: [1] http://www.teknoport.com.tr, Ocak 2011 [2] http://www.tdk.gov.tr, Şubat 2011 [3] Kurumsal Bilgi Yönetimi, Hüseyin Odabaş, Hakemli Yazılar, Türk Kütüphaneciliği, 2003 [4] http://www.tubitak.gov.tr, Şubat 2011 [5] Shane, Scott; Tom Bowman (1997-03-08). "No Such Agency, part four: Rigging the game". The Baltimore Sun: pp. 9–11. http://jya.com/nsa-sun.htm, Şubat 2011 [6] European Parliment Session Document, Final report on the existence of a global system for the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system) (2001/2098 (INI)) [7] Kevin D. Mitnick, William L.Simon, Art of Deception, 2002, Türkçe Baskı: Aldatma Sanatı: Güvenliğin İnsan Boyutu, ODTÜ Geliştirme Vakfı, 2005 [8] http://213.251.145.96 (Wikileaks), Şubat 2011 [9] http://news.bbc.co.uk, Şubat 2011 [10] http://www.guardian.co.uk, Şubat 2011 [11] http://www.bilgiguvenligi.gov.tr, Şubat 2011 [12] Convention on Cybercrime, Budapest, 23 November 2001, Council of Europe (ETS 185), http://www.coe.int, Şubat 2011 [13] http://www.worldstats.com, Şubat 2011 [14] http://www.intel.com, Şubat 2011 [15] http://www.hp.com, Şubat 2011
 24. [16] http://www.oracle.com, Şubat 2011 [17] http://www.symantec.com, Şubat 2011 Yardımcı Kaynakça: 1. http://www.mevzuat.gov.tr, Şubat 2011 2. http://www.bilgitoplumu.gov.tr, Şubat 2011
Advertisement