Advertisement

More Related Content

Advertisement

Surat Cara Boleh Niaga .pptx

 1. SURATCARA BOLEH NIAGA
 2. UNDANG-UNDANG Akta Bil Pertukaran 1949 (Semakan 1978). sebahagian besarnya berdasarkan kepada Akta Bil Pertukaran Inggeris 1882 dan Akta Cek-cek Inggeris, 1957.
 3. SURATCARA BOLEH NIAGA dokumen yang diiktiraf oleh undang-undang sebagai mempunyai kualiti pemindahan hak milik. Ia adalah suatu dokumen yang mengandungi akuan janji bagi membayar sejumlah wang yang ditetapkan yang boleh dipindah milik secara hantar serah atau pengesahan dan penyerahan.
 4. CIRI-CIRI SURATCARA BOLEH NIAGA Hak miliknya dipindahkan secara hantar serah atau penyerahan bersama-sama pengesahan iaitu hak itu boleh dipindahkan daripada seseorang kepada seseorang. Pemegang yang mempunyai milikan itu boleh mendakwa dengan namanya sendiri. Notis penyerahan hak tidak perlu diberikan kepada penghutang. Maksudnya, pelanggan tidak dikehendaki memberikan notis kepada pihak bank apabila dia mengeluarkan cek pihak bank, dengan syarat akaunnya mempunyai kredit. Pemindah milik surat cara boleh niaga boleh memberikan hak milik yang lebih baik daripada yang dimilikinya.
 5. CIRI-CIRI SURATCARA BOLEH NIAGA Surat cara boleh niaga oleh statut termasuklah bil pertukaran, cek- cek dan nota janji hutang. Surat cara boleh niaga melalui adat termasuklah nota bank, waran saham, debentur pembawa dan bil perbendaharaan. Manakala bil muatan, kiriman wang, wang pos, sijil-sijil saham dan surat akuan berhutang adalah tidak merupakan surat cara boleh niaga walaupun ianya boleh dipindah milik.
 6. 1. BIL PERTUKARAN. Seksyen 3(1) mentakrifkan bil pertukaran sebagai : Suatu perintah bertulis tanpa syarat Dialamatkan oleh seseorang kepada yang lain Ditandatangani oleh seseorang yang memberikannya Menghendaki orang yang dialamatkan supaya membayar atas tuntutan atau pada masa yang ditetapkan atau pada masa akan datang yang ditentukan Jumlah tertentu dalam bentuk wang Atas arahan orang yang ditentukan atau pembawa.
 7. BIL PERTUKARAN. Terdapat tiga pihak yang terlibat iaitu : Si penyuruh bayar (DRAWER) - ini adalah pihak yang memberi perintah supaya pembayaran dibuat Si pesuruh bayar (DRAWEE)- pihak terhadap mana perintah untuk membayar itu adalah dibuat. Si penerima wang (payee)- pihak terhadap mana pembayaran adalah dibuat. Bil itu mestilah suatau arahan untuk membayar yang tidak bersyarat. Ia tidak boleh mengarahkan apa-apan tindakan supaya dilakukan sebagai tambahan kepada bayaran wang itu – seksyen 3 (2). Bil itu mestilah dalam bentuk bertulis. Bil itu mestilah diberikan oleh seseorang atau sekumpulan orang kepada pihak yang lain. Bil itu mestilah ditandatangani oleh penyuruh bayar atau ejen yang diberi kuasa- seksyen 96(1). Bil itu mestilah mengarahkan bayaran bagi jumlah tetentu dalam bentuk wang dan bukannya dalam bentuk barang-barang atau perkhidmatan. Bil itu mestilah dibayar atas tuntutan atau pada masa yang ditetapkan atau pada masa akan datang yang ditentukan. Suatu bil mestilah dibayar kepada atau atas arahan orang yang ditentukan atau pembawa.
 8. 2. CEK Seksyen 73 Akta Bil Pertukaran 1949 (Semakan 1978) mentakrifkan suatu cek sebagai bil pertukaran yang dikeluarkan kepada pihak bank dan perlu dibayar apabila dituntut.
 9. CIRI-CIRI CEK Ia adalah suatu arahan bertulis yang tidak bersyarat. Ia ditandatangani oleh penyuruh bayar. Ia dikeluarkan kepada pihak bank ( pesuruh bayar). Ia mengarahkan pihak bank supaya membayar wang yang tertentu atas tuntutan. Ketiadaan perkataan ‘atas tuntutan’ di dalam cek tidak semestinya menjejaskan kesahannya seperti seksyen 10(1)(b) yang memperlakukan semua bil pertukaran sebagai perlu dibayar atas tuntutan di mana tiada masa ditetapkan bagi bayaran. Ia dikeluarkan dengan sokongan orang yang ditentukan (penerima) atau atas arahannya atau dengan sokongan seorang pembawa.
 10. CIRI-CIRI CEK Ciri penting: Nama bank dan tempat Tarikh cek Nama penerima Nilai cek Tandatangan Nombor siri cek, cawangan dan nombor akaun Pemalangan
 11. JENIS-JENIS CEK Cek tidak bertarikh. Dalam seksyen 3(4)(a), suatu bil adalah tidak sah dengan sebab cek itu tiada tarikh walaupun pihak bank tidak menolak cek itu. Walaubagaimanapun, seksyen 12 dan 20 membenarkan pemegang cek tidak bertarikh meletakkan tarikh sebenar cek itu dikeluarkan tetapi mestilah dilakukan dalam tempoh yang munasabah. Sekiranya tarikh yang salah dimasukkan dan bil itu ada dalam milikan pemegang yang genap masanya, tarikh yang dimasukkan akan dianggap sebagai tarikh sebenar cek itu dikeluarkan – seksyen 12(b). Cek lapuk atau cek yang lampau tempoh. Suatu cek adalah lampau tempoh sekiranya berada dalam peredaran bagi jangka masa yang panjang dan tidak munasabah – seksyen 36(3). Suatu jangka masa yang panjang dan tidak munasabah akan bergantung atas fakta setiap kes, seseorang yang mengambil cek tidak boleh menentukan bahawa cek itu tidak lampau tempoh dalam setiap kes. Walaubagaimanapun, beban membuktikan suatu cek adalah lampau tempoh terletak pada pihak yang cuba mengelak liabiliti padanya. Suatu cek menjadi lapuk apabila cek itu berada dalam peredaran bagi jangka masa yang lama, amnya selepas tamat tempoh enam bulan atau lebih daripada tarikhnya. Lazimnya, bank tidak akan melayan cek sebegini. Tempoh bagi tujuan ini adalah berbeza mengikut perjanjian terdahulu antara pelanggan dengan pihak bank.
 12. JENIS-JENIS CEK Cek yang mendahulukan tarikh dan cek lewat tarikh. Suatu cek yang bertarikh kemungkinanannya cek yang mendahulukan tarikh, cek lewat tarikh atau bertarikh hari Ahad – seksyen 13(2). Cek adalah mendahulukan tarikh sekiranya terdapat tarikh yang lebih awal daripada tarikh sebenar cek itu dikeluarkan iaitu cek yang bertarikh kebelakang. Sebaliknya, cek itu adalah lewat tarikh sekiranya cek itu terdapat tarikh yang akan datang iaitu tarikh yang kemudian dari tarikh cek itu dikeluarkan. Walaupun cek lewat tarikh sebenarnya bukanlah suatu cek kerana cek itu tidak perlu dibayar atas tuntutan, tetapi menurut seksyen 13(2) ia adalah sah dan pemegang cek lewat tarikh boleh menjadi pemegang yang genap masa. Ia boleh dirundingkan antara tarikh sebenar dengan tarikh yang ditunjukkan. Pihak bank akan membayar cek lewat tarikh sekiranya diserah pada atau selepas tarikh cek itu dikeluarka. Pihak bank tidak dikehendaki membayarnya pada tarikh yang ditunjukkan tetapi sekiranya dia telah membayarnya secara tidak sengaja sebelum tarikh genap masa, dia tidak boleh mendebitkan akaun pelanggannya (penyuruh bayar). Pelanggan akan kehilangan wangbyang telah dibayar sekiranya mereka menghentikan cek sebelum tarikh yang ditunjukkan atau sekiranya pelanggan meninggal dunia sebelum tarikh tersebut atau tiada baki kredit yang dapat menunaikannya pada tarikh itu.
 13. CEK BERPALANG  CEK BERPALANG. Suatu cek yang dipalangkan adalah bertujuan untuk mengurangkan fraud dengan memberikan arahan bahawa bayaran hendaklah dibuat hanya kepada atau melalui bank atau arahan yang lain sebagaimana cara bayaran dilakukan. Palang dibuat dengan melukiskan dua garisan selari di atas muka cek itu. Sebagai tambahan kepada garisan selari itu, perkataan boleh ditulis di antara garisan itu. Oleh yang demikian, seorang pencuri tidak berupaya untuk memperoleh pembayaran daripada cek itu apabila dia mengemukakkannya di kaunter jurubank penerima.
 14. CEK BERPALANG Pemalangan Am. Mengikut seksyen 76(1) -ia adalah suatu pemalangan yang terdiri daripada dua garisan selari yang dilukis melintang di atas muka cek itu. Perkataan ‘dan Syarikat’ atau ‘ Tidak Boleh Niaga’ boleh ditulis di antara garis-garis selari itu. Sebagai tambahan, perkataan ‘Akaun Penerima’ juga boleh diletakkan. Oleh yang demikian, ia merupakan satu arahan kepada pihak bank pemungut dalam menerima bayaran bagi akaun penerima sahaja. Kesan daripada pemalangan am ini adalah pihak bank yang membayar akan hanya membayar jumlah cek itu kepada pihak bank pemungut. Ia tidak boleh dibayar secara tunai dikaunter sepertimana cek tidak berpalang (cek terbuka).
 15. CEK BERPALANG Mengikut seksyen 76(2), pemalangan adalah khas apabila nama pihak bank ditulis di antara garis selari itu atau ditulis melintang pada permukaan cek tanpa garis. Sebagai tambahan perkataan ‘Tidak Boleh Niaga’ boleh diletakkan. Kesan daripada ini adalah pihak bank pembayar hanya akan membayar amaun cek itu kepada pihak bank pemungut yang dinamakan dalam pemalangan itu.
 16. CEK BERPALANG Pemalangan ‘Tidak Boleh Niaga’ Seksyen 76 membenarkan seseorang memalang suatu cek bagi menambahkan perkataan ‘Tidak Boleh Niaga’. Dengan ini, cek akan kehilangan sepenuhnya ciri perundingan, tetapi kekal boleh dipindah milik. cek boleh dipindah milik tetapi pihak yang mengambilnya (penerima pindah milik), tidak boleh memperoleh sesuatu hak milik yang lebih baik daripada pihak yang memberinya pindah milik (pemindah milik). Tetapi, sekiranya hak milik pemindah milik adalah cacat, hak milik itu akan menjejaskan penerima pindah milik walaupun dia tidak mengetahui mengenai kecacatan itu. Contohnya, jika suatu cek yang telah dipalang ‘ Tidak Boleh Niaga’ telah dicuri, pihak yang mengambilnya daripada pencuri itu tidak boleh menyimpannya bagi pemilik sebenar cek itu kerana hak miliknya kepada cek itu bergantung kepada pemindah milik dan dalam kes ini, pemindah milik tiada hak milik ke atasnya sama sekali. Kecacatan telah dipindah milik kepadanya. Contoh kes : Wilson and Meeson lwn. Pickering (1946) KB 422. Dalam kes ini, W telah mengeluarkan cek kosong yang berpalang ‘Tidak Boleh
 17. CEK BERPALANG Pemalangan ‘Akaun Penerima Sahaja’ Ia adalah sebagai tambahan kepada pemalangan yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan peluang berlakunya fraud kerana perkataan ini adalah sebagai notis kepada pihak bank pemungut bahawa hanya akaun penerima wang sahaja yang akan dikreditkan. Pihak bank pemungut prima facie bersalah disebabkan kecuaian dan bertanggungjawab kepada pemilik sebenar bagi amaun cek itu, sekiranya dia tidak menghiraukan palang itu.
 18. CEK BERPALANG Contoh kes : Woodland Development Sdn. Bhd. lwn. Chartered Bank; PJTV Densen (M) Sdn. Bhd. (pihak ketiga) (1986) 1 MLJ 84. Dalam kes ini. Syarikat plaintif adalah penerima kedua-dua cek ‘Akaun Penerima Sahaja’. Pengarah syarikat itu telah memberikan kedua-dua cek itu kepada dua pengarah yang lain bagi tujuan membuka akaun dengan nama plaintif di bank itu. Ketiga-tiga pengarah syarikat plaintif adalah juga pengarah kepada Densen (M) Sdn. Bhd (pihak ketiga). Pihak ketiga mempunyai akaun dengan bank defendan. Kedua-dua pengarah yang menerima cek itu memujuk pengurus bank defendan memungut amaun bagi pihak ketiga dan tidak membuka akaun dengan nama syarikat plaintif. Syarikat plaintif mengambil tindakan terhadap bank defendan dan pihak ketiga bagi penukaran dan wang yang ada dan diterima bagi kegunaan mereka. Mahkamah memutuskan bahawa bank defendan adalah bertanggungjawab kerana kecuaian dalam mengumpulkan kedua-dua cek “Akaun Penerima” bagi pihak ketiga yang bukan penerima yang dinamakan pada cek tersebut.
 19. PINDAAN PADA CEK. Seksyen 64(1) – jika tanpa kuasa penyuruh bayar, maka penyuruh bayar akan terlepas dari liabiliti. Seksyen 64(2) – pindaan material pada tarikh, amaun, nama penerima, apa- apa palang atau apa-apa pertukaran hingga mengubah kesan perniagaan cek itu.
 20. 21 London Joint Stock Bank v Mac Millan & Arthur [1918] AC 777 A partner in a firm drew a cheque for $2 payable to the bearer. The sum was stated in figures but not in words. A clerk of the firm misappropriated the cheque and altered the figures to read $120 and wrote in the appropriate words before cashing the cheque at the bank The House of Lords held that the bank could debit the firm’s account with the $120. The partner had neglected to take all precautions. By leaving blank the space where the amount should have been stated in words and also by leaving blank spaces on either side of the figure 2 there was a clear breach of duty which the customer owed to the banker
 21. 22 Barbour Ltd v Ho Hong Bank Ltd [1929] SSLR 116 Manager of R drew cheque for $2520 but the words ‘two’ was written in such a away that it could be changed to twelve’. In filling in the figures he left a space between the $ sign and the figure 2 so that an additional figure can be inserted i.e. thereby changing the sum of $2529 into $12520. Thus the bank paid out the sum of $12520 instead of $2520. The Court of Appeal ruled that the Manager was negligent in drawing the cheque. The R had to bear the loss.
 22. TANDATANGAN PALSU. Ia adalah suatu tandatangan yang salah atau diubah, misalnya di mana A menandatangani nama pihak yang lain di atas cek atau di mana A mengubah tandatangan B kepada pihak yang lain. Tandatangan tanpa kebenaran adalah di mana seseorang menandatangani suatu bil tanpa mendapat kuasa untuk melakukannya, contohnya ialah apabila seorang kerani menandatangani suatu cek bagi pihak syarikatnya tanpa mendapat kuasa untuk melakukannya.
 23. TANDATANGAN PALSU. Kesan Tandatangan Palsu. Tandatangan palsu yang tidak dibenarkan adalah tidak sah dan seseorang yang mengambil bil itu tidak mempunyai hak milik atas bil itu, atau hak bagi mendakwa baginya walaupun dia tidak mengetahui bahawa tandatangan itu adalah palsu. Walaubagaimanapun, dia boleh mendakwa terhadap pihak yang mengesahkan bil itu selepas tandatangan dipalsukan atau dibuat tanpa kebenaran. Penamatan autoriti seorang pengurus bank untuk membuat pembayaran. Walaupun telah menjadi tugas pengurus bank untuk melayan cek-cek pelanggannya hingga kejumlah baki kreditnya atau mana-mana overdraft yang telah dipersetujuinya, tetapi autoriti ini boleh ditamatkan
 24. PENAMATAN PEMBAYARAN: 5 keadaan di mana seorang pengurus bank mempunyai kuasa untuk menamatkan sesuatu pembayaran ialah : Adanya perintah membatalkan pembayaran. Adanya notis berkaitan dengan kematian pelanggan. Adanya notis bahawa pelanggan hilang akal. Adanya perintah dari mahkamah. Pelanggan telah menutup akaunnya.
Advertisement