Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 5 hubungan etnik modenisasi, pembangunan ekonomi & hubungan etnik

25,651 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 5 hubungan etnik modenisasi, pembangunan ekonomi & hubungan etnik

 1. 1. BAB 5 MODENISASI, PEMBANGUNAN EKONOMI & HUBUNGAN ETNIK CTU553 HUBUNGAN ETNIK©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. PENGENALAN 2Hasil Pembelajaran 5.1 MODENISASI• Menghuraikan konsep modenisasi• Menjelaskan proses EKONOMI 5.2 pembangunan ekonomi di MALAYSIA Malaysia RANCANGAN• Menghuraikan rancangan 5.3 PEMBANGUNAN pembangunan ekonomi negara KANDUNGAN BAB 5 terhadap masyarakat pelbagai etnik 5.4 DASAR EKONOMI• Memperihalkan peralihan ekonomi negara ke arah perindustrian sebagai asas 5.5 ISU EKONOMI pembentukan negara maju 5.6 ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 3. 3. PERSOALAN MODENISASI 3 MODENISASI EKONOMI • Modenisasi berkait rapat dengan teori Evolusionisme Praktikal MALAYSIA RANCANGAN bahawa perkembangan • Kemajuan yang bertitik tolak PEMBANGUNAN negara miskin kearah dengan pembangunan sains masyarakat moden tak dan teknologi yang dapat dielakkan membawa manusia Eropah DASAR EKONOMI mengusai alam sekitar dan mencari kekayaan ISU EKONOMI Falsafah ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 4. 4. PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT 4 Perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat berlangsung secara: MODENISASI EKONOMI MALAYSIA Berencana Tidak Berencana RANCANGAN PEMBANGUNAN DASAR EKONOMI Modenisasi Pembaratan Suatu proses transformasi atau Suatu proses peniruan ISU EKONOMI perubahan dalam segala aspek gaya hidup barat yang kehidupan masyarakat telah tidak disertai oleh dianggap sebagai sesuatu yang suatu usaha ISLAM & EKONOM harus ditempuhi oleh semua perubahan secara bangsa atau negara. berencana ©eMKAy
 5. 5. MODENISASI 5 Perubahan MODENISASI berencana Perubahan inilah yang EKONOMI berencana kemudian MALAYSIAdisebut sebagai merupakan: RANCANGAN Modenisasi PEMBANGUNAN DASAR EKONOMI Suatu proses di mana ISU EKONOMI Matlamat, Metod dan Ukuran pencapaian ditentukan ISLAM & EKONOM terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan ©eMKAy
 6. 6. SEJARAH MODENISASI DUNIA 6 MODENISASI Modenisasi Eropah digerakkan oleh dua Konsep dan proses EKONOMIperkembangan besar ini modenisasi bermula diyang membawa kepada MALAYSIA Eropah akibat dari 2dunia ilmu pengetahuan dan maklumat. revolusi besar iaitu: RANCANGAN PEMBANGUNAN DASAR EKONOMI Revolusi Perancis: Revolusi Industri: Mengubah sistem Mengubah sistem ISU EKONOMI politik feudal ekonomi Eropah Eropah. ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 7. 7. PENJAJAHAN: MODENISASI WILAYAH LUAR EROPAH 7 IMPERIALISME KOLONIALISME MODENISASI• Dilaksanakan melalui perdagangan • Dilaksanakan terhadap wilayah • British East India Company terpilih • Dutch East India Company • Dengan tujuan: EKONOMI • Perlanjutan pembekalan barang MALAYSIA mentah • Buruh RANCANGAN • Pengawalan pasaran secara terus PEMBANGUNAN menerus (barter) DASAR EKONOMI Penjajahan memberi kesan kepada ruang ekonomi dan ruang sosial; ilmu, budaya, pendidikan dan sebagainya ISU EKONOMI ISLAM & EKONOM Penjajahan merubah landskap sosial dan alam sekitar wilayah bukan Eropah ©eMKAy
 8. 8. LUAR EROPAH: MODENISASI @ PEMBARATAN? 8 MODENISASI • Suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai Pembaratan oleh suatu usaha perubahan EKONOMI secara berencana MALAYSIA RANCANGAN PEMBANGUNAN Modenisasi DASAR EKONOMI • Suatu perubahan Modenisasi ekonomi dalam semua aspek dan politik Eropah kehidupan secara Barat menjadi model ISU EKONOMI berencana bagi modenisasi ekonomi dan politik di negara membangun. ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 9. 9. LUAR EROPAH: MODENISASI @ PEMBARATAN? 9Globalisasi Ekonomi Dunia MODENISASI • Bermula pertengahan abad ke-20 ketika zaman dominasi Eropah berakhir dan memasuki Zaman Peradaban Global. EKONOMI3 bukti bahawa ekonomi dunia telah diglobalisasikan: MALAYSIA • Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan telekomunikasi secara RANCANGAN fizikal PEMBANGUNAN • Pertumbuhan begitu cepat dalam perdagangan • Pengaliran modal yang besar DASAR EKONOMIPenggerak globalisasi ekonomi • Kewujudan institusi penyedia perkhidmatan berkaitan ekonomi dan ISU EKONOMI kewanganRangkaian ekonomi global ISLAM & EKONOM • Disempurnakan melalui proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukaran kewangan, buruh migrasi dan ekonomi antarabangsa ©eMKAy
 10. 10. MODENISASI EKONOMI 10 Matlamat & Kepentingan MODENISASI • Mewujudkan sebuah masyarakat industri. EKONOMI MALAYSIA Metod • Pembangunan teknologi: Penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik RANCANGAN canggih PEMBANGUNAN • Pembangunan pertanian: Perubahan kepada pertanian komersial • Industrialisasi: Penggunaan teknologi canggih dalam sektor DASAR EKONOMI pembuatan • Urbanisasi: Proses perpindahan penduduk ke bandar dan perubahan gaya hidup bandar ISU EKONOMI Ukuran pencapaian ISLAM & EKONOM • Kadar pertumbuhan: ukuran GNP (gross national product)/KDNK. ©eMKAy
 11. 11. MODENISASI POLITIK 11 Matlamat MODENISASI • Negara bangsa: Suatu wilayah yang mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa EKONOMI MALAYSIA Kepentingan • Dalam projek modenisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat RANCANGAN nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baik PEMBANGUNAN Metod DASAR EKONOMI • Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional, bahasa nasional, kebudayaan nasional dan ideologi nasional ISU EKONOMI Ukuran Pencapaian • Diukur secara kualitatif dan kuantitatif ISLAM & EKONOM • Kejayaan dasar-dasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihanraya, ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara ©eMKAy
 12. 12. EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN 12Latarbelakang MODENISASI• Penjajahan British merubah lanskap ekonomi Tanah Melayu dari pertanian sara diri kepada ekonomi komersil EKONOMI MALAYSIA• Modal tempatan dari saudagar Negeri Selat dan modal asing yang dibawa masuk British untuk sektor ekonomi yang sedang RANCANGAN berkembang PEMBANGUNAN• Perkembangan ekonomi dunia yang memerlukan kepada bahan mentah mempengaruhi ekonomi Tanah Melayu DASAR EKONOMI• Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah menarik minat kuasa besar untuk menjajah dan membuka lombong bijih timah dan ladang getah ISU EKONOMI• Buruh dibawa masuk dari China dan India untuk bekerja di sektor berkenaan ISLAM & EKONOM• Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan bekalan air dan eletrik kesan dari kemajuan ekonomi yang berlaku ©eMKAy
 13. 13. EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN 13 Identifikasi Kaum Mengikut Ketidakseimbangan Ekonomi Antara Penempatan dan Pekerjaan Kaum• Penjajah British mementingkan • Dasar Pecah dan Perintah MODENISASI jaminan jentera ekonomi dapat menyebabkan orang Melayu terpisah bergerak cekap dan teratur. dari arus ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional EKONOMI• Oleh demikian keadaan struktur dan ekonomi sedia ada dikekalkan dan • Kegiatan ekonomi moden tertumpu di MALAYSIA tidak diganggu. pantai barat kerana terdapat• Dasar Pecah dan Perintah antara kaum kemudahan pengangkutan yang baik – RANCANGAN dari segi penempatan menyebabkan menyebabkan ekonomi tradisional PEMBANGUNAN bukan Melayu dapat melibatkan diri terpinggir. secara langsung dalam kegiatan • Jurang Kemiskinan antara kaum ekonomi manakala Melayu kekal di semakin meluas menyebabkan DASAR EKONOMI luar bandar masalah ketidakseimbangan ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu • Halangan Sektor Ekonomi Tradisional ISU EKONOMI dari sudut tiada galakan dari penjajah serta kurang kemudahan asas menyebabkan sektor ini tidak berkembang maju, mengalami ISLAM & EKONOM kelembapan, produktiviti serta kadar pendapatan yang rendah ©eMKAy
 14. 14. EKONOMI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA 14 Ekonomi Malaysia Selepas Merdeka• Mempelbagaikan asas ekonomi dengan memperkenalkan komoditi seperti MODENISASI kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak serta penumpuan kepada eksport barang seperti barang pembuatan, tekstil, dan getah EKONOMI• Pada peringkat awal pembangunan ekonomi ditumpukan kepada peningkatan MALAYSIA infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import• Pada akhir tahun 1960an, pembangunan ekonomi diasaskan kepada RANCANGAN pembangunan teknologi dan peralihan dari industri gantian import kepada PEMBANGUNAN industri berorientasikan eksport.• Menjelang 2000an, Malaysia mula memberi perhatian kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi. DASAR EKONOMI• Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan yang dapat diukur dengan kadar Keluaran Dalam Negara Kasar ISU EKONOMI (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8%-9% terutama pada tahun 1980an dan 1990an.• Ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya ISLAM & EKONOM diukur melalui KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. Kualiti hidup rakyat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. ©eMKAy
 15. 15. EKONOMI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA 15 MODENISASI• Dalam konteks ini, hubungan ekonomi dan etnisiti di EKONOMI Malaysia sememangnya berkait rapat. MALAYSIA• Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang RANCANGAN menimbulkan rasa cemburu antara kaum. PEMBANGUNAN• Oleh itu, integrasi ekonomi amat penting dan dilaksanakan melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan DASAR EKONOMI Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi Baru dll.• Ini bagi memastikan pengasingan ekonomi yang wujud sejak ISU EKONOMI zaman penjajahan dapat dimansuhkan dan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dapat dikurangkan dan dihapuskan. ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 16. 16. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN 16 Draf Rancangan Pembangunan RMK 5 (1986-1990) RMK 6 (1991-1996) MODENISASI (1950-1955) EKONOMI MALAYSIA Rancangan Lima Tahun Malaya RMK 4 (1981-1985) RMK 7 (1996-2000) RANCANGAN Pertama (1956- 1960) PEMBANGUNAN DASAR EKONOMI Rancangan Lima Tahun Malaya RMK 3 (1976-1980) RMK 8 (2001-2005) Kedua (1961-1965) ISU EKONOMI ISLAM & EKONOM RMK 1 (1966-1970) RMK 2 (1971-1975) RMK 9 (2006-2010) ©eMKAy
 17. 17. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN 17 RANCANGAN MALAYA PERTAMA RANCANGAN MALAYA KEDUA (1956-1960) (1961-1965) MODENISASI• Matlamat utama memulihkan • Digubal oleh pemerintah Malaya perusahaan getah bagi sendiri EKONOMI meningkatkan pendapatan • Menyediakan kemudahan asas MALAYSIA penduduk dan menggalakkan kepelbagaian• Tubuh RIDA untuk rancangan ekonomi RANCANGAN pembangunan ekonomi, sosial • Bermatlamat mengurangkan PEMBANGUNAN dan infrastruktur masyarakat perbezaan taraf hidup, desa.(1966 ditukar kepada mewujudkan peluang pekerjaan MARA) DASAR EKONOMI dan kemudahan kesihatan,• LKTP 1956 bagi membuka tanah pelajaran dan perumahan baharu untuk tujuan • Penubuhan sistem Bilik Gerakan ISU EKONOMI penempatan semula, menambah bagi menyelaraskan kegiatan hasil pertanian dan ekonomi di kampung dan daerah meningkatkan taraf hidup ISLAM & EKONOM penduduk (1971 ditukar kepada FELDA) ©eMKAy
 18. 18. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN 18 RM-1(1966-1970) RMK-2(1971-1975) MODENISASI• Pembangunan negara secara • Bermatlamat antaranya: EKONOMI menyeluruh meliputi semua • mewujudkan peluang pekerjaan MALAYSIA bidang ekonomi pelbagai sektor• Bermatlamat: • mengurangkan jurang perbezaan RANCANGAN • Mempelbagai kegiatan ekonomi pendapatan PEMBANGUNAN • Mewujudkan peluang pekerjaan • meningkatkan daya pengeluaran • Meningkatkan pendapatan dan • memperbaiki taraf hidup DASAR EKONOMI penggunaan sumber • Ketika ini terdapat peralihan dari • Mempercepat integrasi industri gantian-import kepada• Beri tumpuan kepada industri berorientasikan eksport. ISU EKONOMI perindustrian gantian-import dan • Penubuhan DEB, KEJORA, DARA, perusahaan pembuatan. PERNAS, UDA, RISDA, LPP• Penubuhan FELDA, FELCRA, ISLAM & EKONOM MARDI, MIDA. ©eMKAy
 19. 19. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN 19 RMK-4 (1981-1985) RMK-3 (1976-80) MODENISASI RMK-5 (1986-1990)• Memperkenalkan rancangan • Memperkemaskan program EKONOMI pembangunan wilayah dengan pembangunan ekonomi MALAYSIA penumpuan kepada penanaman • Penekanan kepada pertanian, kelapa sawit dan getah perindustrian serta sektor RANCANGAN• Meneruskan usaha industri berat PEMBANGUNAN pembangunan pertanian dan • Rancangan pembangunan yang perindustrian menitikberatkan industri DASAR EKONOMI• Penubuhan KETENGAH, berasaskan teknologi yang lebih KESEDAR maju dan dasar penswastaan serta pembukaan kawasan ISU EKONOMI perusahaan baharu • 1979, PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim ISLAM & EKONOM Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981). ©eMKAy
 20. 20. RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN 20 RMK-6 (1991-1995) RMK-8 (2001-2005) RMK- 7(1996-2000) RMK-9 (2006-2010) MODENISASI• Strategi bermatlamat: • Stategi utama: • Meningkatkan kecekapan dan daya • Meneruskan pengurusan ekonomi EKONOMI saing serta menggalakkan makro yang mantap MALAYSIA penglibatan swasta • Meningkatkan daya saing dan daya • Mengurangkan penyertaan langsung tahan ekonomi RANCANGAN sektor awam • Meluaskan penggunaan ICT PEMBANGUNAN • Mengekalkan dasar liberisasi serta • Memupuk dan menyemai nilai positif pelonggaran peraturan dan nilai murni • Menggalakkan perindustrian • Meningkatkan daya pengeluaran dan DASAR EKONOMI menggunakan teknologi canggih tahap pengetahuan • Mengukuhkan perkembangan • Membangunkan sumber manusia pasaran kewangan dan modal yang berkemahiran dan ISU EKONOMI• Pengenalan Dasar Pembangunan berpengetahuan Nasional lanjutan kepada DEB • Menekankan pembangunan ekonomi, sosial, modal insan dan projek-projek ISLAM & EKONOM pertanian diberi keutamaan • Pengenalan Dasar Wawasan Negara ©eMKAy
 21. 21. DASAR EKONOMI BARU (DEB) 21 • Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969 MODENISASI LatarBelakang EKONOMI MALAYSIA RANCANGAN • Membasmi kemiskinan PEMBANGUNAN • Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaumObjektif DASAR EKONOMI • Memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar ISU EKONOMI • Menambah peluang pekerjaan • Menambah daya pengeluaran • Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrianStrategi • Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 22. 22. DASAR-DASAR AWAM PERTANIAN 22 Meskipun pembangunan ekonomi sudah MODENISASI berubah kepada perindustrian pada 1960an dan 1970an, tetapi tumpuan kepada sektor EKONOMI MALAYSIA pertanian masih diutamakan. RANCANGAN Sesuai dengan dasar pembangunan pertanian, PEMBANGUNAN beberapa badan yang bertanggung jawab untuk DASAR EKONOMI memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti ISU EKONOMI FELDA, FELCRA dan MARA. ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 23. 23. INSTITUSI PERTANIAN 23MARDI (Institut Penyelidikan • Penyelidikan baka dan benih pokok& Kemajuan Pertanian M’sia) MODENISASI • Mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah, EKONOMI Jabatan Pertanian pembangunan teknologi baru MALAYSIA RANCANGAN Lembaga Pertubuhan • Mengadakan kemudahan perolehi bahan-bahan baja, racun, jentera kenderaan, mesin memproses dll PEMBANGUNAN PeladangFAMA (Lembaga Pemasaran DASAR EKONOMI • Mengelolakan pemasaran hasil-hasil yang dikeluarkan Pertanian Persekutuan) ISU EKONOMI • Mengelolakan kemudahan kredit untuk rancangan Bank Pertanian projek pertanian ISLAM & EKONOM • Memberi nasihat dan tunjuk ajar ternakan danJabatan Perikanan & Haiwan perikanan ©eMKAy
 24. 24. DASAR-DASAR AWAM PERINDUSTRIAN 24 Era 1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih MODENISASI diberi perhatian dan beberapa dasar telah digubal seperti Dasar Pandang Ke Timur dan EKONOMI MALAYSIA Dasar Penswastaan. RANCANGAN Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia PEMBANGUNAN masa kini, beberapa strategi telah disusun untuk DASAR EKONOMI meningkatkan pembangunan ekonomi yang berteraskan teknologi ICT dan K-ekonomi. ISU EKONOMI ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 25. 25. DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA 25 Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi MODENISASI memenuhi keperluan tempatan. Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri EKONOMI sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian. MALAYSIA Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan RANCANGAN negara. PEMBANGUNAN Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab ini, iaitu Perbadanan Industri Berat DASAR EKONOMI Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980. Antara projek penting HICOM ialah: ISU EKONOMI  PROTON  Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen. ISLAM & EKONOM  PERWAJA ©eMKAy
 26. 26. INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL 26Melalui Dasar Industri Berat Negara Selaras dengan Dasar Pandang Ke Timur MODENISASI EKONOMI MALAYSIA RANCANGAN INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL PEMBANGUNAN DASAR EKONOMISesuai dengan tujuan Dasar Penubuhan Proton:Penswastaan, industri automobil • Ditubuhkan pada Mei 1983 dengan modalnasional ini juga dijadikan wadah berbayar RM150j ISU EKONOMIbagi penglibatan golongan Melayu • Usahasama dengan Mitsubishi Motordalam industri automobil dan Corporation (MMC) Jepun • Pemindahan teknologi dan kepakaran serta ISLAM & EKONOMpengedaran automobil. penglibatan orang Melayu. ©eMKAy
 27. 27. DASAR PENSWASTAAN 27Pelaksanaan Dasar Penswastaan pada tahun Kerajaan akan memindahkan kuasa,1983 selepas Dasar Persyarikatan Malaysia kepentingan, perkhidmatan, pelaburan dan MODENISASIdiperkenalkan perusahaan kepada pihak swasta dan bumiputera lebih berpeluang untuk terlibat dalam sektor perindustrian EKONOMI MALAYSIA 5 alasan dasar ini diperkenalkan: RANCANGAN -Mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan. PEMBANGUNAN -Meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan dan menambah produktiviti. -Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian. DASAR EKONOMI -Mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam. -Membantu mencapai matlamat DEB ISU EKONOMI Antara institusi yang diswastakan : TM Berhad, TNB, KTM, BERNAS, MAS,Kerajaan menubuhkan jawatankuasa khas Perbadanan Perkapalan Antarabangsa ISLAM & EKONOMdi Unit Perancang Ekonomi(EPU) bagi Malaysia Berhad (MISC), Terminal Kontenamenyediakan garis panduan bagi Pelabuhan Klang,dan Projek Lebuh Rayapenswastaan Utara Selatan (PLUS) ©eMKAy
 28. 28. PERTUMBUHAN DAN AGIHAN 28 Di Malaysia, isu ekonomi berkait rapat dengan isu sosial dan agihan kekayaan. MODENISASI Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak EKONOMI seimbang contohnya antara pantai barat & pantai MALAYSIA timur dan antara bandar dan desa serta agihan RANCANGAN kekayaan tidak seimbang antara kelas sosial dan PEMBANGUNAN kelompok etnik DASAR EKONOMI Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat di lihat dari dua sudut: ISU EKONOMI 1. Antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas atas, menengah dan kelas bawah. 2. Antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara ISLAM & EKONOM Melayu, Cina dan India. ©eMKAy
 29. 29. KESAMARATAAN DAN HAK KEISTIMEWAAN 29 Perkara 8(1) Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan MODENISASI berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang- undang. EKONOMI Ia telah digunakan oleh sesetengah pihak untuk berhujah MALAYSIA bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan dan dicapai di Malaysia. RANCANGAN Oleh yang demikian, menurut mereka Perkara 153 PEMBANGUNAN Perlembagaan Malaysia yang berkaitan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera perlu ditinjau semula. DASAR EKONOMI Hujah tersebut seharusnya tidak muncul sekiranya mereka faham tentang sejarah Malaysia dan apa yang dinyatakan dalam Perkara 8(2) Perlembagaan Malaysia iaitu: kecuali sebagaimana ISU EKONOMI dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan ini, tidaklah boleh ada pembezaan terhadap warganegara semata-mata oleh sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir atau jantina ISLAM & EKONOM dalam mana-mana undang-undang atau dalam pekerjaan. ©eMKAy
 30. 30. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM 30 Ekonomi Islam  Suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku MODENISASI manusia dalam mengurus sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakat bagi mencapai keredhaan Allah EKONOMI Prinsip Asas Pembangunan Ekonomi Menurut Islam: MALAYSIA  Kebebasan Individu RANCANGAN  Hak Memiliki Harta PEMBANGUNAN  Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal Lazim  Keadilan & Kesaksamaan Sosial DASAR EKONOMI  Jaminan Sosial  Edaran Kekayaan yang meluas ISU EKONOMI Perkembangan ekonomi Islam di Malaysia bermula dengan penubuhan Tabung Haji pada 1969 dan pengenalan Akta Bank Islam 1983 yang membawa ISLAM & EKONOM kepada penubuhan Bank Islam yang pertama. ©eMKAy
 31. 31. PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM 31 Sistem Perbankan Islam Sistem Insurans Islam MODENISASI• Bermula dengan pengenalan • Jaminan sosial beraskan prinsip Sistem Perbankan Tanpa Faedah jaminan (al-kafalah) serta EKONOMI (SPTF) di bank konvensional. mengharamkan unsur MALAYSIA• Menawarkan produk-produk ketidaktentuan(gharar), perjudian(maysir) dan riba RANCANGAN perbankan yang berlandaskan PEMBANGUNAN prinsip Islam dan disambut baik • Takaful bukan bermatlamat oleh orang Islam dan bukan mendapatkan keuntungan tetapi Islam. saling menjamin antara satu DASAR EKONOMI• Menarik minat syarikat sama lain. perbankan tempatan dan • Mempertingkatkan pelaburan antarabangsa dengan Islam ISU EKONOMI penubuhan bank-bank Islam • Hingga kini terdapat hampir 9 yang baru. Hingga kini terdapat syarikat takaful yang beroperasi hampir 21 bank Islam yang di Malaysia. ISLAM & EKONOM beroperasi di Malaysia. ©eMKAy
 32. 32. PENGUKUHAN 32 Terangkan EMPAT (4) agenda kerajaan dalam memperkukuhkan ekonomi orang Melayu MODENISASI Bincangkan TIGA (3) kesan penjajahan dari sudut ekonomi. Huraikan TIGA (3) kepentingan hubungan etnik dalam menjana ekonomi EKONOMI negara. MALAYSIA Jelaskan EMPAT (4) strategi merapatkan jurang ekonomi antara etnik di Malaysia. RANCANGAN PEMBANGUNAN Jelaskan TIGA (3) bentuk projek modenisasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha mencapai status "negara maju" pada tahun 2020. Huraikan TIGA (3) peranan utama yang telah dimainkan oleh institusi-institusi DASAR EKONOMI Islam dalam aspek pembangunan ekonomi Malaysia. Bincangkan EMPAT (4) hambatan yang boleh menjejaskan usaha kerajaan ISU EKONOMI membangunkan ekonomi negara sebagaimana yang digariskan dalam DEB dan DPN. ISLAM & EKONOM ©eMKAy
 33. 33. PENGUKUHAN 33 Jelaskan TIGA (3) ciri insan cemerlang dalam konteks pembangunan modal insan. MODENISASI Huraikan TIGA (3) cabaran pembangunan modal insan dalam masyarakat Malaysia. EKONOMI Bincangkan EMPAT (4) strategi pembangunan modal insan berkualiti dan MALAYSIA berintegriti. Jelaskan TIGA (3) impak pengagihan aktiviti ekonomi oleh penjajah Inggeris RANCANGAN kepada etnik utama di Tanah Melayu. PEMBANGUNAN Kemukakan EMPAT (4) ulasan anda terhadap usaha kerajaan memperkukuhkan ekonomi orang Melayu dengan mengambilkira saingan DASAR EKONOMI dalaman dan global. Bincangkan TIGA (3) cadangan berkesan ke arah mendirikan masyarakat ISU EKONOMI Melayu Muslim berorientasikan perdagangan. ISLAM & EKONOM ©eMKAy

×