Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keunggulan kepimpinan rasulullah saw

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Keunggulan kepimpinan rasulullah saw

  1. 1. KeunggulanKepimpinanRasulullah SAW Padaprinsipnyasetiapmanusiaadalahpemimpin.Pemimpin yang berjayaadalahseseorang yang mengetuaidirinyasendiri, keluarga, organisasiataupertubuhan, menerajumembuatperubahankearahmencapaimatlamat yang ditentukan.Tanggungjawabinibukanmudahkeranabanyakcabarandanujian yang akandihadapi. PerananpentingseorangpemimpininipernahdijelaskanolehRasulullah SAW dalamsabdanyabermaksud : “Ingatlah!Setiap orang daripadakamuadalahpemimpindansetiapkamubertanggungjawabterhadapapa yang dipimpinnya”.(Riwayat al-Bukhari) RasulullahSAW adalahpemimpin yang memenuhifitrahmanusiasejagatmelaluisifatsifatmuliasepertiamanah, siddiq, tablighdanfatanah. Menurutsirah, sebelumdarikerasulannyapemimpinQuraishpernahmemberigelaran “al-Amin” keranakeunggulanBagindadalammemberiperkhidmatancemerlangkepadamasyarakat.Gelaran“ al-Amin” initelahmembangkitkan rasa kasihsayangberterusansebahagianbesarmasyarakatQuraishkepadaBaginda. Walaubagaimanapuncabaran yang dihadapiolehBagindajugacukuphebat.Sebagaicontoh Abu JahalseorangpemimpinkananQuraish, pernahmenawarkanjawatan Raja, perempuancantik, danhartakekayaan, supayaRasulullah SAW tidakmeneruskanperjuangan Islam.Namun, berdasarkankeunggulandanmaruahkepimpinan Islam, makaRasulullah SAW menolaksemuatawaranitu. Selain Abu Jahal, al-Qur'an jugamenyebutbeberapawatakkepimpinankorup yang tidakbermaruahsehinggamerosakkannegara, memecahbelahkanmasyarakat, dankesengsaraankepadakeluarga, yang akhirnyasemasa di dunialagitelahmenerimabalasanazabterhadapkekejaman yang dilakukannyaantaranyaialahFir'aun, Haman, danQarun. Menurut ProfDr Sheikh Yusuf al-QaradhawimenjelaskanbahawaFir'aunadalahpemerintahdiktator, mempunyaibidangkuasamutlakmenghukummusuhnyasesukahatidanmendakwadirinyatuhankeranamey akinitidakadakuasa lain bolehmenggugatpemerintahannya; Haman pula seorang yang sentiasaberlegarmengelilingiFir'aunmenjalankantugasuntukmemperkukuhkankekuasaanFir'aun; manakalaQarun pula seorangtokohkorporat yang kaya rayamengambilpeluangdaripadapemerintah. Beliaumembantupemerintahdengankewangannyadenganharapanakanmengauthabuanlebihbesartanpa mempedulikanpenderitaan orang lain. kesemuawatak-watakpemimpinini yang dirakamkan di dalam al-
  2. 2. Quran memperlihatkangolongan yang tamakkuasa, mengejarjawatan , mengautkeuntungandankemewahandunia di ataspenderitaan orang lain, yang akhirnyamerekainidimusnahkanoleh Allah SWT di duniadenganmenjadisehina-hinamanusia. Setiap kali kitasolat, kitaseringmembaca al-Qur'an, takbir, tasbih, syahadahdanselawatkepadaNabi SAW.Semuainiadalahamalan Islam untukmengukuhkankeunggulandanjatidiriumat Islam selaridengan alQur'an dan as-Sunnah.Jikasolatdanibadahkhususlain yang dilaksanakandarimasakemasagagalmembentukkitamenjadipemimpin yang jujur, amanah, telusatauberintegriti, makakitatergolongdaripadamanusia yang rugidanmenipudirisendiri. Malahankeunggulanseorangpemimpinberkaitrapatdenganimejdanamalanindividuitusendiri.Lihatsahajab uktikepimpinanRasulullah SAW yang mengasihiumatnya, sehinggakan di waktusakaratulmaut pun Bagindamasihterkenangmengenainasibumatnya di duniainidengankeluhan yang berat.Berulang kali Bagindamenyebutumatku! umatku! umatku!. Apa yang tidakterjangkauolehfikirankitaialahkeunggulankepimpinanRasulullah SAW membawakepadaterselamatnyaumat Islam dariazab Allah SWT .SebagaimanasabdaRasulullah SAW: “Kita (umat Muhammad) adalah yang terakhir (datangkedunia) tetapi yang terdahulu (diadili) padaharikiamat. Kita adalah yang paling dahulumasuksyurga, padahalmerekadiberikitablebihdahuludaripadakitasedangkankitasesudahmereka”.(Riwayat al-Bukhari). Begitujugaumat yang senantiasamengingatiRasulullah SAW denganbersalawatkepadanyaakanmendapatpelbagaimanfaatantaranyadikurniakankebajikan, dimakbulkanberbagaido’a, mendapatkansyafa’atdanselamatdarikebakhilan. BerdasarkankepadasirahinimenunjukkanbahawakasihsayangRasulullah SAW kepadaumatnyasenantiasatertanamdalamjiwanyadanterpahat di hatisehinggakeakhirat. KetinggianakhlakdankeunggulanRasulullah SAW terusdikagumiumat Islam walaupunBagindatelah lama wafat.Keadaaninitelahmenimbulkan rasa tidaksenanghati di kalangangolongantertentusehinggasanggupmenyebarkanfitnahdanmengaibkanRasulullahSAW danumat Islam. Olehitu, sempenasambutanMaulidurRasul SAW pada 5 Februarini di Masjid Putra, Putrajayadan lain-lain tempatseluruhnegara, marilahkitahadirbersamakeluargabagimenyemarakkan rasa kasihsayangkepadajunjunganbesarNabi Muhammad SAW sebagaibuktimempertahankanmartabatRasulullah SAW.
  3. 3. Padamasa yang sama, semuapihakhendaklahmenginsafidiridenganmempertingkatkankualitijatidiridankeunggulan yang telahdicontohiRasulullah SAW danparasahabatmelaluilangkahberikut: Pertama: Memantapkanurustadbirnegara, masyarakat, dankeluargadenganmencontohiRasulullah SAW danberpandukansyariat Islam, Kedua: Menjauhidaripadamencontohiwataktokohpemimpin yang korupdantidakberetika, ketiga: Mereka yang tiadaintegritidanakauntabilitiwalaupunterlepashukuman di duniatetapitidakterlepasdaripadahukuman Allah SWT padahariakhirat, dankeempat: Pemimpin yang unggulakanlebihdihormati, dikagumidandisayangiolehmasyarakat. Mengakhirikhutbahpadamingguinimarilahsama-samakitamerenungfirman Allah SWT dalam surah alSaffayat 2-3: Maksudnya: “ Wahai orang yang beriman! Mengapakamumemperkatakanapa yang kamutidakmelakukannya!.Amatbesarkebenciannya di sisi Allah bahawakamumemperkatakansesuatu yang kamutidaklakukannya. ” SumberJakim... Daripada : UstazHanif Bin Hashim Imam Besar Masjid al-Hikmah UiTMCawangan Melaka 013-9839950/06558 2299 (Masjid)

×