1r. ESBORRANY TIL

460 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
246
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1r. ESBORRANY TIL

 1. 1. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20141r ESBORRANY 1
 2. 2. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/2014ÍNDEXPÀGINA1. MARC LEGAL. 32. JUSTIFICACIÓ 43. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUESPER A LES ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT DE I ENLES LLENGÜES A LA REALITAT SOCIOECONÒMICA I CULTURAL DELCENTRE.54. CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O ÀMBITS DECONEIXEMENT IMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGÜES.75. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA DELS ALUMNESD’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEISEMENTS ENALGUNA O AMBDUES LLENGÜES OFICIALS.86. CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES O ELSDEPARTAMENTS IMPLICATS EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LLENGUA ESTRANGERA.97. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS ENCOMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT.108. RELACIÓ DELS PROFESORS AMB LA TITULACIÓ I COMPETÈNCIAQUANT A LLENGÜES.119. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL NOUMODEL.111r ESBORRANY 2
 3. 3. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20141. MARC LEGALLlei orgànica 2/1983, de 25 defebrer, per la qual s’aproval’Estatut d’autonomia de les IllesBalears.- L’article 4: estableix que la llengua catalana,pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb lacastellana, el carácter d’idioma oficial. Reconeix eldret de tothom a conèixer-la i d’usar-la, i estableixque ningú no podrà ser discriminat per causa del’idioma.- L’article 35 preveu que la normalització de lallengua catalana, pròpia de les Illes Balears , ha deser un objectiu dels poders públics i que lesmodalitats insulars del català han de ser objected’estudi i protecció, sens perjudici de la unitat dela llengua.Llei 3/1986 de NormalitzacióLingüística , 29 d’abril de 1986.- Article 20: el Govern ha d’adoptar lesdisposicions necesàries encaminades a garantirque els escolar de les Illes Balears, qualsevol quesigui la seva llengua habitual en iniciarl’ensenyament, puguin utilitzar normalment icorrectament el català i el castellà al final delperíode d’escolaritat obligatòria, i l’Administracióha de posar els mitjans necessaris per garantir queels alumnes no siguin separats en centres diferentsper raons de llengua.Decret 15/2013, de 19 d’abril - Pel qual es regula el tractament integrat de lesllengües als centres docents no universitaris de lesIlles Balears.Instruccions del secretariautonòmic d’Educació, Cultura iUniversitats sobre l’aplicació delDecret 15/2013, de 19 d’abril, pelqual es regula el tractamentintegrat de les llengües alscentres docents no universitarisde les Iles Balears.- Aquestes Instruccions tenen per objecte facilitarl’elaboració per part dels centres educatius delprojecte de tractament integrat de llengües, aixícom estabiblir pautes pel procés d’aprovació1r ESBORRANY 3
 4. 4. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20142. JUSTIFICACIÓ1. En els últims anys, el nostre centre s’ha anat convertint de forma progressiva, enuna comunitat multicultural i multilingüe. Tenim 14 nacionalitats iaproximadament el 96 % de castellanoparlants ( alumnes d’altres comunitats +alumnes de països llatinoamericans, la majoria dels quals consten al Xestib com denacionalitat espanyola) i un 4% de parla catalana. Reflex de la societat .La presència social de les dues llengües oficials de les Illes Balears és actualmentdesigual, tenint la llengua castellana una major presència, la qual cosa fa que elsalumnes que arriben d’altres països dominin ràpidament el castellà.La llengua de relació a l’escola entre l’alumnat és la castellana.Els resultats en les proves d’Av. de Diagnòstic anteriors i les notes de l’IES sónlleugerament més altes en llengua castellana que en llengua catalana.Si volem facilitar la integració del nostre alumnat en la realitat cultural i ligüística de lanostra Comunitat, per satisfer les necessitats que se’ls presentaran en el moment decontinuar els seus estudis ( escola, institut, universitat…) i en la seva incorporació almón laboral i la mobilitat, l’escola té una altísima responsabilitat de posibilitar que enacabar l’educació obligatòria dominin per igual les dues llengües oficials . Hemd’assegurar la igualtat d’oportunitats per a tothom i la formacio d’una societatcohesionada i la integració cultural i lingüística de cada un dels seus membres. Enaquesta situació l’escola ha d’actuar com element equilibrador de desigualtats.2. En el context social i ecònomic de les Illes Balears el coneixement de la llenguaanglesa sorgeix com una necessitat bàsica .3. En el canvi metodològic que estam introduint en el centre ( treball perproyectes, webquest, …), les àrees de Llengua catalana i matemàtiques ,llengua catalana i coneixement del medi, adopten una visió globalitzada, on esfa identificació mestre-llengua.D’acord amb el que estableix el Decret 15/2013, de 19 d’abril i amb el foment del’autonomia, i per tal d’assegurar la igualtat d’oportunitats a tot el nostre alumnat, ,itenint present que l’escola ha de compensar les mancances que la família i la mateixasocietat no li poden proporcionar en el coneixement i ús del català, la nostra tasca ésprimordial, raó per la qual hem decidit aprovar un altre projecte de tractament dellengües.Per aquest motiu, el CEIP SA GRADUADA ha acordat desenvolupar el TractamentIntegrat de Llengües a partir de l’article 20 del present Decret.1r ESBORRANY 4
 5. 5. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20144. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LESADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE I EN LESLLENGÜES A LA REALITAT SOCIOECONÒMICA I CULTURAL DEL CENTRE.OBJECTIUS I ESTRATÈGIES.Criteris Generals ActuacionsTreball d’actituds positives cap al’aprenentatge de les llengües.- Asociar les llengües amb activitatslúdiques ( festes pluriculturals,música, festivals, …)Enfocament comunicatiu de les llengües. - Crear situacions reals decomunicació ( Participació enprojectes europeu)- Associació mestre-llenguaObjectius EstratègiesPretenem que els alumnes dominis perigual al final de l’ensenyament la LlenguaCatalana i la Castellana, posant especialatenció en compensar les carències enqualsevol de les dues llengües.- Consesuar i revisar diferentsmetodologies, materials, objectiusde les diferents llengües.- Establir indicadors d’avaluació.- Impulsar la formació delprofessorat en llengües estrangeresi metodología AICLE.- Comptar amb professorat dellengües .- Continuar amb el PALIC.- Coordinacions.- Dins de les nostres possibilitats ,establir mesures de support.Adquirir competència lingüística icomunicativa en Llengua Anglesa.Animar a tots a aprendre altres llengües,encara que sigui a un nivell bàsic, i acontinuar aprenent-les al llarg de tota lavida.Millorar l’aprenentatge en idiomes i lacapacitat d’autoavaluació.Utilitzar distints models per enregistrarl’aprenentatge en llengües ( passaport dellengües, biografia lingüística, dossier…).1r ESBORRANY 5
 6. 6. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/2014ALTRES ACORDS1. La llengua vehicular del Centre serà la catalana i la castellana. Els documentsoficials i els interns s’escriuran en llengua catalana i les comunicacions als pareses faran en llengua catalana, excepte que la persona interesada sol·liciti la versiócastellana ( art. 8 de la Lle 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística iels artícles 43 i 44 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic del’Administració).2. A Educació Infantil la llengua s’ensenyarà la llengua catalana amb modalitateivissenca. La lecto-escriptura s’introduirà en català.3. En l’aspecte administratiu ens proposem fer tota la documentació en català,excepte aquella que se’ns demani d’una comunitat o país castellanoparlant. Enaquest cas serà en castellà o bilingüe.4. La llengua de relació en les reunions d’òrgans col·legiats és el català i entre elprofessorat majoritàriament també.1r ESBORRANY 6
 7. 7. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20145. CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O ÀMBITS DE CONEIXEMENTIMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGÜES.EDUCACIÓ INFANTILEN LLENGUA CASTELLANA:Racons ( lectoescriptura, racó de biblioteca, treball per proyectes, tallers…);ContacontesInformàticaPsicomotricitatEN LLENGUA ANGLESA:Iniciació a la llengua ( integrat en el portafoli :1h 4tEI / 1h 5èEI / 1,5 6è EI)EN LLENGUA CATALANA:La resta d’activitats.EDUCACIÓ PRIMÀRIA1r CICLE 2n CICLE 3r CICLELlengua Catalana Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalanaConeixement Medi Coneixement Medi Coneixement MediMatemàtiques Matemàtiques MatemàtiquesArtística Artística MúsicaLlengua CastellanaLlengua castellana Llengua castellana Llengua castellanaEd. Física Ed. Física Ed. FísicaLlengua AnglesaLlengua anglesa Llengua anglesa Llengua anglesa1/2hora lectura MAT Tallers ( 2h) 1/2 h lectura MATTallers ( 2h)1/2h lectura CNMPlàstica1r ESBORRANY 7
 8. 8. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20146. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA DELS ALUMNES D’INCORPORACIÓTARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENTS EN ALGUNA O AMBDUES LLENGÜESOFICIALS.Seguint els criteris que consten al nostre PALIC:S’aplicaran criteris diferents segons quina sigui la llengua familiar de l’alumnat i elconeixement que tengui de les llengües curriculars.Quan l’alumne és desconeixedor del català, del castellà i de l’idioma estranger delcurrículum, convé no introduir més de dues llengües alhora. Caldrà començar pelcatalà, a fi de potenciar la llengua d’aprenentatge i comunicació escolar, la mésdesfavorida al nostre entorn.La llengua castellana, s’introduïrà quan s’hagi assolit el nivell llindar en català. S’ha detenir present que si l’alumne que desconeix la llengua castellana viu, generalment, enun entorn castellanoparlant anirà aprenenet aquesta llengua per l’ús, encara que deforma no sistemàtica, cosa que n’afavorirà la introducció en el seu moment. Si l’entornde l’alumne és catalanoparlant, arribarà més aviat al nivell llindar en aquesta llengua ies podrà acelerar la introducció de la llengua castellana.Pel que fa a la llengua estrangera curricular, si és diferent de la que ja coneix s’hauràd’ajornar el seu estudi fins que no s’hagi assolit un nivell mínim de comunicació de lallengua catalana i en la castellana posteriorment.L’enfocament metodològic ha de ser comunicatiu. L’ensenyament de la llengua s’ha defer amb la finalitat que l’alumnat adquireixi el més ràpidament possible unacompetència comunicativa entesa com allò que un parlant necessita saber percomunicar-se de manera eficaç en contextos culturalment significatius. Lacompetència comunicativa ha de permetre a l’alumnat, a curt termini incorporar-se auna aula ordinària, i, a més llarg termini, continuar el procés d’escolarització oincorporar-se al món laboral amb el màxim de possibilitats.1r ESBORRANY 8
 9. 9. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20147. CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES O ELS DEPARTAMETS IMPLICATSEN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LLENGUA ESTRANGERA.Els temes que s’haurien d’acordar:- Objectius d’aprenentatge fonamentals;- Metodologia/ treballar la llengua com a tema transversal,- Recerca i disseny de materials;- Competències;- Indicadors d’avaluació;D’acord amb la nostra organització la coordinació es realitzarà a través:1. Reunions de claustre2. CCP3. Reunions intracicle per organitzar tallers4. Reunions de nivell5. Equip de suport1r ESBORRANY 9
 10. 10. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20148. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATSEN COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT.En un programa de llengua no tans sols s’avalua el domini de la llengua que tél’aprenent sinó també altres aspectes, com ara l’eficàcia dels materials pedagògics, elsmètodes concrets, la satisfacció de l’aprenent i del docent, l’eficàcia de l’ensenyament.Què avaluarem Com QuanObjectius d’aprenentatge( activitats comunicatives,domini de la llenguarelacionats ambcompetències).- Avaluació de l’assolimentd’objectius/ domini de lallengua (treball setmanal omensual, amb el llibre detext, amb la programacióde curs)/què sap ferrealment amb la llengua.- Avaluació contínua(treballs o proyectesdurant el curs)/Av puntual( examen en una datadeterminada)- Avaluació formativa : elprofessor la pot utilitzarper planificar el curs.- Avaluació feta pel docent/autoavaluació.- Realització de provesexternes (per ex. IAQSE)que permetin descriure elsnivells de domini de lallengua amb diferentssistemas de qualificacions.- Setmanal/mensual.- Durant tot el curs/ acomençament decurs i final.- Durant tot el curs.- Sempre que se’n realitzin.Mètodes/eficàcia del’ensenyament-aprenetatge.A partir dels resultats del’avaluació.- Trimestralment enreunions d’equip docent/CCP/claustre/ConsellEscolar.Adquació dels materialspedagògics.Fer una selecció ipriorització a partir decriteris establerts icompartits per l’equipdocent i pel professorat deles dif. llegües ques’ensenyen en el centre.- Trimestralment.Satisfacciódocent/aprenent.EnquestesQüestionaris- Final de curs.1r ESBORRANY 10
 11. 11. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES CEIP SA GRADUADA 2013/20149. RELACIÓ DELS PROFESSORS AMB LA SEVA TITULACIÓ I COMPETÈNCIA QUANT ALLENGÜESÚnicament els dos especialistes en Llengua anglesa.Altres mestres amb titulació ( First Certificate) o el corresponent al B1, però sensehomologar, alguns dels quals tenen una competencia més baixa que la del nivell de latitulació perquè fa temps que no usen la llengua i necessitarien actualització.10. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL NOU MODEL, DINS ELMARC DEL CALENDARI D’APLICACIÓ QUE PREVEU L’ANNEX D’AQUESTDECRET.La CCP decideix fer la previsió per a la implantació del nou model només pel curs2013/2014 per les raons següents:1.- Pel pròxim curs hi haurà com a mínim sis mestres que marxen del centre perconcurs de trasllat ( sense tenir en compte les comissions) i no sabem amb quinpersonal comptarem ni quin perfi d’anglès tindran.3. Només comptam amb els dos especialistes d’anglès i tenim professorat que técert nivell d’anglès però no té la titulació homologada.4. No sabem quins plans de formació tindrem per al professorat definitiu, performar-se en llengua anglesa i metodologia AICLE.Per tant, el proper curs ens proposam iniciar el pla abans descrit en les tres llengües a :a) Educació Infantilb) 1r curs de 1r cicle d’EP.c) 3r curs de 2n cicle d’EP.En cas de comptar amb professorat que tingui el perfil que s’ajusta a la nostraproposta ens plantejaríem la possibilitat d’ampliar-lo a 5è d’EP.1r ESBORRANY 11

×