Advertisement

SARE_prezentacja_wynikow_2016_

Apr. 12, 2017
Advertisement

More Related Content

Advertisement

SARE_prezentacja_wynikow_2016_

 1. GRUPA KAPITAŁOWA SARE S.A. Wyniki finansowe za okres 4 kwartałów 2016 roku „SARE S.A. is a leading independent Polish technology company, which offers proprietary software solutions that increase the effectiveness of email and performance marketing campaigns.” 1
 2. Kluczowe fakty ///// Branża: Marketing internetowy Rynek notowań: Rynek równoległy Kapitalizacja*: 44 685 245 zł Zatrudnienie: 109 osób EBITDA w 2016 r.: 6 182 756 zł Przychody w 2016 r.: 41 342 256 zł Zysk netto 2016 r.: 3 978 657 zł Zarząd: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu; Przemysław Marcol – Członek Zarządu Krzysztof Zawadzki – Członek Zarządu * na dzień 31.12.2016 r. 2
 3. Ważne wydarzenia 1. 15.02.2016 r. – Debiut na GPW 2.Czerwiec 2016 r. Zmiana dotychczasowego Zarządu SARE S.A. oraz Zarządów Spółek zależnych 3. II półrocze 2016 – prace nad strategią Grupy Kapitałowej SARE 1 2 3 44. Październik 2016 r. – INIS sp. z o.o. z Grupy SARE wśród najszybciej rozwijających się spółek w Europie (wyróżnienie Deloitte Technology Fast50) 5 5. Październik 2016 r. – SARE S.A. otrzymuje nagrodę „Orzeł Innowacji” 3
 4. 9. INIS Gazelą Biznesu 2016 – 4. miejsce wśród firm ze Śląska 6 7 8 9 6. Listopad 2016 – Wyróżnienie dla SARE S.A. w konkursie Gazety Finansowej „Najlepszy Pracodawca” 7. Grudzień 2016 r. INIS sp. z o.o. z Grupy SARE wśród 500 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych wyróżnionych w rankingu Deloitte Technology Fast z regionu EMEA 8. Grudzień 2016 – wyróżnienie dla SAREhub w zestawieniu „Innowacyjna Firma 2016” Home&Market 4
 5. Otoczenie rynkowe 2016 r. Wartość rynku reklamy online w Polsce po trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 2,53 mld zł. Według szacunków cały rok ma się zamknąć wartością rynku, sięgającą co najmniej 3,6 mld zł (15- 17% wzrostu r/r)* Udział reklamy internetowej w Polsce w 2020 r., zrówna się z udziałem reklamy telewizyjnej** Nakłady na mobile marketing wzrosły o 63 proc. w porównaniu do roku poprzedniego*** Populacja ludzi korzystających z Internetu, a w szczególności z kont mailowych, stale rośnie: w 2019 roku będziemy codziennie wysłać 40 mld wiadomości e-mail więcej, niż w roku 2015!**** * http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-IAB_20162017_Perspektywy-rozwojowe-reklamy-online-w-Polsce.pdf ** http://pwc.to/2cTDLYH *** http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-2016q3-25-mld-zl-na-reklame-online-po-trzech-kwartalach-2016/ **** http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf 5
 6. Dane finansowe Przychody ze sprzedaży EBIT Zysk netto EBITDA 6Wszystkie dane podane są w tys. zł
 7. Wyniki segmentów IV kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 2 429 830 9 385 453 780 938 12 392 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY 158 362 2 740 102 -780 174 -143 101 EBIT 158 584 2 626 575 -684 006 -143 406 EBITDA 256 237 2 676 299 -717 524 -122 857 I-IV kwartał 2016 r. SARE INIS,MR TARGET SALELIFTER TELETARGET PRZYCHODY 8 485 775 30 741 436 2 090 449 24 596 ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY -229 975 9 014 507 -2 506 038 -548 877 EBIT -12 096 8 927 332 -1 743 565 -552 554 EBITDA 372 354 9 090 650 -2 297 098 -508 186 7 Dane podane w zł.
 8. Przychody Kampanie mailingowe 48% Kampanie display 29% Sprzedaż e-mail 12% Pozostałe 11% 4Q2015 Kampanie mailingowe 54% Kampanie display 23% Sprzedaż e-mail 11% Pozostałe 12% 4Q2016 Kampanie mailingowe 47% Kampanie display 29% Sprzedaż e-mail 16% Pozostałe 8% Kampanie mailingowe 54% Kampanie display 22% Sprzedaż e-mail 15% Pozostałe 9% 1-4Q20161-4Q2015 8Wszystkie dane podane są w tys. zł
 9. EBITDA 9Wszystkie dane podane są w tys. zł
 10. Zadłużenie i poziom gotówki EDITDA* Dług netto* 10Dane podane są w tys. zł Dług netto/EBITDAWskaźnik ogólnego zadłużenia Środki pieniężne na koniec okresu*
 11. 11 Strategia Korporacyjna Grupy SARE – kluczowe cele I. Budowa w pełni zintegrowanej organizacji, technologii i usług, których wspólnym celem jest działalność w interesie Grupy SARE. II. Zyskowny wzrost w głównych obszarach działalności, w oparciu o synergie wynikające z pełnej integracji i efektywność kosztową III. Aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju poprzez fuzje i przejęcia oraz prowadzenie prac badawczo – rozwojowych IV. Rozwój kapitału ludzkiego w celu zapewnienia pracowników z umiejętnościami i kwalifikacjami, potrzebnymi do realizacji wizji i wynikających z niej celów strategicznych
 12. 12 MISJA: Wzrost wartości i zapewnienie naszym klientom wzrostu sprzedaży, poprzez efektywne innowacje w segmencie digital marketingu oraz mobile, zorganizowane oraz współpracujące w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe w ramach wspólnej platformy technologicznej WIZJA: SARE będzie wiodącą polską Grupą w obszarze wsparcia procesów sprzedaży marketingiem internetowym, skutecznie wdrażającą w kraju i za granicą innowacyjne rozwiązania technologiczne
 13. 13 LINIE PRODUKTOWE GRUPY SARE 13
 14. 14 Celem finansowym realizacji strategii w perspektywie do 2019 roku, jaki stawia sobie Zarząd SARE S.A., jest istotny wzrost wartości Grupy SARE, mierzony kapitalizacją rynkową, opartą o cenę akcji. 3 2 Zarząd SARE S.A. dołoży wszelkich starań, aby średnioroczna dynamika wzrostu EBITDA w perspektywie 2017-2019 była nie niższa niż 120%. Grupa nie wyklucza wypłaty dywidendy. Decyzja dotycząca podziału zysku uwzględniać będzie w szczególności zapotrzebowanie finansowe na rozwój organiczny i zakupy strategiczne. 1 CELE FINANSOWE ZARZĄDU
 15. 15 Grupa SARE jest innowacyjną, wiodącą na polskim rynku firmą marketingu internetowego wspierającą sprzedaż swoich klientów, wyróżniającą się autorską technologią i nowatorskim podejściem do usług oferowanych klientom w modelach abonamentowych.
 16. SARE S.A. Relacje inwestorskie: Agnieszka Grodoń IR Specialist + 48 519 190 216 Agencja IR Martis Consulting Sp. z o.o. Karolina Mystek + 48 604 262 362 relacjeinwestorskie@sare.pl Siedziba w Rybniku ul. Raciborska 35a 44-200 Rybnik + 48 32 42 10 180 Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 2 lok. 34 00-131 Warszawa + 48 22 121 00 60 Zapraszamy do kontaktu 16
 17. Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Prezentacja została sporządzona przez SARE S.A. („Spółka”, a wraz z jej spółkami zależnymi podlegającymi konsolidacji w niniejszej Prezentacji „Grupa SARE”). Odbiorcy Prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki lub Grupy SARE i potencjalnych wyników Spółki lub Grupy SARE w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania zapisów ani zachęty do oferowania kupna lub zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, jak również nie powinna być interpretowana jako taka. Prezentacja nie stanowi też, w całości ani w części, podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy lub podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania i nie należy na niej polegać w związku z taką umową lub zobowiązaniem. Ponadto Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Spółka sporządza roczne sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Informacje finansowe zawarte w niniejszej prezentacji są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie dane przedstawione w niniejszej prezentacji są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku, przy czym ewentualne różnice mogą wynikać z dokonania zaokrągleń niektórych liczb. Wielkości przedstawione w niniejszym dokumencie są niezaudytowane. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i, w opinii Spółki, wiarygodnych źródeł. Spółka nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje rynkowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, wskazanych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mogą nie stanowić danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mogą mieć charakter przewidywań lub prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Spółki i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach w związku ze zmianami warunków panujących na globalnych rynkach kapitałowych i kredytowych lub warunków gospodarczych, szczególnie na tych terytoriach, gdzie Spółka prowadzi działalność. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane złożenie oświadczenia czy zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani żaden jej podmiot zależny lub osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część Prezentacji. Spółka ani żaden jej podmiot zależny nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub innych okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki, a także prognoz, zdarzeń oraz wskaźników jej dotyczących są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 17
Advertisement