SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Program współpracy powiatu krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
W Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata
2021-2030 „Powiat Krakowski 2030” zapisana została Wizja
Powiatu Krakowskiego w roku 2030.
Brzmi ona tak:
Powiat krakowski w pełni wykorzystuje swoje położenie
w sąsiedztwie stolicy województwa małopolskiego – Krakowa,
zapewniając wysoki standard i komfort życia.
Nowi oraz dotychczasowi mieszkańcy tworzą zintegrowaną
społeczność, aktywnie włączającą się w sprawy lokalne.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Mają oni możliwość rozwoju zawodowego dzięki istnieniu wielu
miejsc pracy – w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki.
Potrzeby mieszkańców są zaspokajane także poprzez możliwość
korzystania z dobrej jakości usług publicznych, w tym usług
zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych i administracyjnych.
Na terenie powiatu promowane są postawy proekologiczne (m.in.
gospodarka niskoemisyjna) pozwalające na zapewnienie
bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu oraz
niwelację zanieczyszczeń środowiska.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Istniejąca komunikacja publiczna pozwala na dogodne poruszanie
się po terenie powiatu, a także na komfortowy dojazd do Krakowa
powodując ograniczenie ruchu samochodowego.
Obszar rozwija się gospodarczo zgodnie z założeniami gospodarki
niskoemisyjnej, a także dzięki zwiększeniu roli turystyki
weekendowej, wykorzystując istniejące walory przyrodnicze i
kulturowe. Zachowanie cennych wartości krajobrazowych powiatu
jest możliwe dzięki wspólnym działaniom gmin w zakresie
planowania przestrzeni.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Misja powiatu krakowskiego do 2030 roku
Powiat krakowski w 2030 roku to obszar rozwiniętej gospodarki i
turystyki opartej na istniejących zasobach przyrodniczo-
krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego, gwarantujący swoim
mieszkańcom wysoką jakość życia poprzez dostęp do infrastruktury
i usług publicznych oraz pozbawione zanieczyszczeń środowisko.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym zawarte w art. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Część zadań
przypisanych kompetencyjnie jako zadania powiatu, realizowanych
jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Priorytetem władz samorządowych powiatu krakowskiego jest jak
najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą
tworzą jego mieszkańcy. Działalność organizacji pozarządowych
znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego
mieszkańców. Wyrazem dążenia do szerokiej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest
uchwalany corocznie „Program współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, którego celem jest
uregulowanie zasad, a także określenie zakresu oraz form tej
współpracy.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Co to jest program współpracy?
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady
polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec
sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu.
Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie)
programy wieloletnie.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
W samorządach program współpracy jest uchwałą organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
(np. rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) –
podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy
pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym
terenie organizacjami pozarządowymi.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Przepisy wymagają i kładą bardzo duży nacisk na to, aby przed
uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami
pozarządowymi. Sposób tych konsultacji musi być opisany
w przyjmowanym przez radę dokumencie.
W przypadku istnienia rady działalności pożytku publicznego
w województwie, powiecie lub gminie program musi być
obowiązkowo zaopiniowany przez taką radę.
Ważne jest by w sprawie programu współpracy mogli się
wypowiedzieć przedstawiciele jak największej liczby lokalnych
organizacji.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Kiedy powinien być uchwalony
program współpracy?
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony
do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu. Oznacza to, że prace nad programem planowane są tak,
aby korespondował on z pracami nad budżetem samorządu.
Program stanowi wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet
zawiera konkretne kwoty, które samorząd chce w następnym roku
przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Co musi się znaleźć w rocznym
programie współpracy?
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Zgodnie z ustawą w rocznym programie współpracy muszą się znaleźć
następujące elementy:
 cel główny i cele szczegółowe,
 zasady współpracy,
 zakres przedmiotowy,
 formy współpracy,
 priorytetowe zadania publiczne,
 okres realizacji programu,
 sposób realizacji programu,
 wysokość środków planowanych na realizację programu,
 sposób oceny realizacji programu,
 informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji,
 tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie tylko
odpowiadają za przygotowanie programu współpracy i jego
realizację. Mają także obowiązek przedłożyć radzie czy sejmikowi
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Należy to zrobić nie później niż do 31 maja każdego roku.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Zasady tworzenia programów współpracy
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Proces budowania programu współpracy musi być efektem
współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej
obszarze.
Program dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy,
a nie jedynie zlecania zadań
Ilość form współpracy pomiędzy administracją samorządową
a organizacjami jest bardzo duża. Które z nich zostaną wybrane do
realizacji oraz czy katalog zawarty w przepisach zostanie
poszerzony o inne formy współpracy, powinno być przedmiotem
dyskusji prowadzonej na etapie konsultowania programu
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Program współpracy Powiatu Krakowskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2023
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
„Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2023” został przyjęty uchwałą
Nr XLVI/487/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października
2022 r.
Współpraca ta odbywać się będzie w następujących obszarach:
 pomoc społeczna
 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne
ze społeczeństwem
 wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji osób w wieku emerytalnym
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie
świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
 ochrona i promocja zdrowia
 działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy, w tym działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
 nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 turystyka i krajoznawstwo
 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
 porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona
ludności
 promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu jako pożądanej
formy aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu
 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt
1-17
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Na realizację Programu planuje się środki w wysokości:
11 573 668 zł
Zakres zadań i wysokość środków na ich realizację może ulec
zmianie w zależności od możliwości finansowych powiatu.
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie
Wsparcie finansowe przyznane organizacjom pozarządowym:
Zakres / Rok 2018 2019 2020 2021 2022
Pomoc społeczna 7 632 798 9 072 769 9 133 020 8 983 483 8 769 435
Nieodpłatna pomoc prawna 364 356 382 140 382 140 382 140 382 140
Ochrona i promocja zdrowia 78 000 94 000 39 000 80 000 108 160
Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe
Koła gospodyń wiejskich
194 940
0
254 000
0
320 000
0
189 500
119 875
Razem: 309 375
246 000
96 144
Razem: 342 144
Sport i turystyka 157 800 183 000 180 500 238 000 221 500
Ekologia i ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
60 000 60 000 69 000 79 000 56 000
Porządek publiczny i ochrona ludności 0 269 920 369 860 369 940 500 000
RAZEM: 8 487 894 10 315 829 10 493 520 10 441 938 10 379 379
Dziękuję za uwagę
Małgorzata Zięć
Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634 42 66, fax 12 633 52 94
www.powiat.krakow.pl
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwa Powiatowego w Krakowie

More Related Content

Similar to Małgorzta Zieć - Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf

Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Fundacja "Merkury"
 
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoPrezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Masz Głos, Masz Wybór
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Marcin Germanek
 
Uwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGO
Uwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGOUwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGO
Uwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGO
Fundacja "Merkury"
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 

Similar to Małgorzta Zieć - Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf (20)

Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
Wieloletni program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na...
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
 
Propozycje do Programu Współpracy WD na 2017 r.
Propozycje do Programu Współpracy WD na 2017 r.Propozycje do Programu Współpracy WD na 2017 r.
Propozycje do Programu Współpracy WD na 2017 r.
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoPrezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
 
Wspieranie rozwoju społeczństwa obywatelskiego w regionach
Wspieranie rozwoju społeczństwa obywatelskiego w regionachWspieranie rozwoju społeczństwa obywatelskiego w regionach
Wspieranie rozwoju społeczństwa obywatelskiego w regionach
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
 
Uwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGO
Uwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGOUwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGO
Uwagi do Programu współpracy woj. dolnośląskiego z NGO
 
Wystąpienie min. chorązy zielona góra maj 2016
Wystąpienie  min. chorązy zielona góra maj 2016Wystąpienie  min. chorązy zielona góra maj 2016
Wystąpienie min. chorązy zielona góra maj 2016
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Wieruszowie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w WieruszowieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Wieruszowie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Wieruszowie
 
Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia
Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta WrocławiaStrategia Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia
Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda ŚląskaRaport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
Raport_monitoring polityki senioralnej - Ruda Śląska
 
Raport podsumowujący BO śląskie
Raport podsumowujący BO śląskieRaport podsumowujący BO śląskie
Raport podsumowujący BO śląskie
 
Sprawozdanie za 2012 r
Sprawozdanie za 2012 rSprawozdanie za 2012 r
Sprawozdanie za 2012 r
 
Raport integracja spoleczna i aktywnosc obywatelska 2016
Raport integracja spoleczna i aktywnosc obywatelska 2016Raport integracja spoleczna i aktywnosc obywatelska 2016
Raport integracja spoleczna i aktywnosc obywatelska 2016
 
Lokalne programy rozwoju ekonomii społecznej
Lokalne programy rozwoju ekonomii społecznejLokalne programy rozwoju ekonomii społecznej
Lokalne programy rozwoju ekonomii społecznej
 
Dom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + PartycypacjaDom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + Partycypacja
 

More from Agencja Kreatywna AQQ

More from Agencja Kreatywna AQQ (9)

Izabela Jędrzejek - Zakres współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania K...
Izabela Jędrzejek - Zakres współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania K...Izabela Jędrzejek - Zakres współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania K...
Izabela Jędrzejek - Zakres współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania K...
 
Marcin Wójtowicz - Zakres współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i...
Marcin Wójtowicz - Zakres współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i...Marcin Wójtowicz - Zakres współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i...
Marcin Wójtowicz - Zakres współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i...
 
Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa ...
Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa ...Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa ...
Małgorzata Zięć - Zakres współpracy Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa ...
 
Lucyna Klich - Zakres współpracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelski...
Lucyna Klich - Zakres współpracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelski...Lucyna Klich - Zakres współpracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelski...
Lucyna Klich - Zakres współpracy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelski...
 
Anna Styszko - Skuteczna aktywizacja społeczności lokalnej, Akademia Dziedzic...
Anna Styszko - Skuteczna aktywizacja społeczności lokalnej, Akademia Dziedzic...Anna Styszko - Skuteczna aktywizacja społeczności lokalnej, Akademia Dziedzic...
Anna Styszko - Skuteczna aktywizacja społeczności lokalnej, Akademia Dziedzic...
 
Agnieszka Biela – zakres współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
Agnieszka Biela – zakres współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdfAgnieszka Biela – zakres współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
Agnieszka Biela – zakres współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
 
Prezentacja wybranych projektów do zapytania ZO/01/2022
Prezentacja wybranych projektów do zapytania ZO/01/2022Prezentacja wybranych projektów do zapytania ZO/01/2022
Prezentacja wybranych projektów do zapytania ZO/01/2022
 
Aqq oferta copywriterska
Aqq oferta copywriterskaAqq oferta copywriterska
Aqq oferta copywriterska
 
Credential AQQ
Credential AQQCredential AQQ
Credential AQQ
 

Małgorzta Zieć - Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.pdf

 • 1. Program współpracy powiatu krakowskiego z organizacjami pozarządowymi Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 2. W Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2021-2030 „Powiat Krakowski 2030” zapisana została Wizja Powiatu Krakowskiego w roku 2030. Brzmi ona tak: Powiat krakowski w pełni wykorzystuje swoje położenie w sąsiedztwie stolicy województwa małopolskiego – Krakowa, zapewniając wysoki standard i komfort życia. Nowi oraz dotychczasowi mieszkańcy tworzą zintegrowaną społeczność, aktywnie włączającą się w sprawy lokalne. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 3. Mają oni możliwość rozwoju zawodowego dzięki istnieniu wielu miejsc pracy – w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki. Potrzeby mieszkańców są zaspokajane także poprzez możliwość korzystania z dobrej jakości usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych i administracyjnych. Na terenie powiatu promowane są postawy proekologiczne (m.in. gospodarka niskoemisyjna) pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu oraz niwelację zanieczyszczeń środowiska. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 4. Istniejąca komunikacja publiczna pozwala na dogodne poruszanie się po terenie powiatu, a także na komfortowy dojazd do Krakowa powodując ograniczenie ruchu samochodowego. Obszar rozwija się gospodarczo zgodnie z założeniami gospodarki niskoemisyjnej, a także dzięki zwiększeniu roli turystyki weekendowej, wykorzystując istniejące walory przyrodnicze i kulturowe. Zachowanie cennych wartości krajobrazowych powiatu jest możliwe dzięki wspólnym działaniom gmin w zakresie planowania przestrzeni. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 5. Misja powiatu krakowskiego do 2030 roku Powiat krakowski w 2030 roku to obszar rozwiniętej gospodarki i turystyki opartej na istniejących zasobach przyrodniczo- krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego, gwarantujący swoim mieszkańcom wysoką jakość życia poprzez dostęp do infrastruktury i usług publicznych oraz pozbawione zanieczyszczeń środowisko. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 6. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zawarte w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Część zadań przypisanych kompetencyjnie jako zadania powiatu, realizowanych jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 7. Priorytetem władz samorządowych powiatu krakowskiego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wyrazem dążenia do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest uchwalany corocznie „Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, którego celem jest uregulowanie zasad, a także określenie zakresu oraz form tej współpracy. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 8. Co to jest program współpracy? Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 9. Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu. Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 10. W samorządach program współpracy jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (np. rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) – podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 11. Przepisy wymagają i kładą bardzo duży nacisk na to, aby przed uchwaleniem program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Sposób tych konsultacji musi być opisany w przyjmowanym przez radę dokumencie. W przypadku istnienia rady działalności pożytku publicznego w województwie, powiecie lub gminie program musi być obowiązkowo zaopiniowany przez taką radę. Ważne jest by w sprawie programu współpracy mogli się wypowiedzieć przedstawiciele jak największej liczby lokalnych organizacji. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 12. Kiedy powinien być uchwalony program współpracy? Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 13. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Oznacza to, że prace nad programem planowane są tak, aby korespondował on z pracami nad budżetem samorządu. Program stanowi wytyczną przy opracowywaniu budżetu, a nawet zawiera konkretne kwoty, które samorząd chce w następnym roku przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 14. Co musi się znaleźć w rocznym programie współpracy? Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 15. Zgodnie z ustawą w rocznym programie współpracy muszą się znaleźć następujące elementy:  cel główny i cele szczegółowe,  zasady współpracy,  zakres przedmiotowy,  formy współpracy,  priorytetowe zadania publiczne,  okres realizacji programu,  sposób realizacji programu,  wysokość środków planowanych na realizację programu,  sposób oceny realizacji programu,  informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,  tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 16. Władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie tylko odpowiadają za przygotowanie programu współpracy i jego realizację. Mają także obowiązek przedłożyć radzie czy sejmikowi sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Należy to zrobić nie później niż do 31 maja każdego roku. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 17. Zasady tworzenia programów współpracy Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 18. Proces budowania programu współpracy musi być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. Program dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań Ilość form współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami jest bardzo duża. Które z nich zostaną wybrane do realizacji oraz czy katalog zawarty w przepisach zostanie poszerzony o inne formy współpracy, powinno być przedmiotem dyskusji prowadzonej na etapie konsultowania programu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 19. Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie „Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” został przyjęty uchwałą Nr XLVI/487/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2022 r.
 • 20. Współpraca ta odbywać się będzie w następujących obszarach:  pomoc społeczna  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem  wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku emerytalnym  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 21.  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  ochrona i promocja zdrowia  działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  nauka, edukacja, oświata i wychowanie  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 22.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  turystyka i krajoznawstwo  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności  promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu jako pożądanej formy aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1-17 Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 23. Na realizację Programu planuje się środki w wysokości: 11 573 668 zł Zakres zadań i wysokość środków na ich realizację może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych powiatu. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • 24. Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Wsparcie finansowe przyznane organizacjom pozarządowym: Zakres / Rok 2018 2019 2020 2021 2022 Pomoc społeczna 7 632 798 9 072 769 9 133 020 8 983 483 8 769 435 Nieodpłatna pomoc prawna 364 356 382 140 382 140 382 140 382 140 Ochrona i promocja zdrowia 78 000 94 000 39 000 80 000 108 160 Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe Koła gospodyń wiejskich 194 940 0 254 000 0 320 000 0 189 500 119 875 Razem: 309 375 246 000 96 144 Razem: 342 144 Sport i turystyka 157 800 183 000 180 500 238 000 221 500 Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego 60 000 60 000 69 000 79 000 56 000 Porządek publiczny i ochrona ludności 0 269 920 369 860 369 940 500 000 RAZEM: 8 487 894 10 315 829 10 493 520 10 441 938 10 379 379
 • 25. Dziękuję za uwagę Małgorzata Zięć Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków tel. 12 634 42 66, fax 12 633 52 94 www.powiat.krakow.pl Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie