SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Realizacja programu
„Bezpieczny Powiat Krakowski”
w kontekście współpracy
Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wprowadzenie
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Program przyjęto uchwałą
Nr XXVIII/318/2021 Rady Powiatu
w Krakowie w dn. 24 lutego 2021 r.
Obowiązuje w latach 2021-2023
Zawiera zespół długofalowych przedsięwzięć,
których zadaniem jest utrzymanie
wypracowanych przez lata rozwiązań
wpływających na poziom bezpieczeństwa
i porządku publicznego w powiecie krakowskim
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Cel strategiczny programu
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
krakowskiego
Cele operacyjne:
1)wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania poprzez zmniejszenie liczby
przestępstw i wykroczeń
2)poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
3)poprawa poziomu zaufania społecznego do instytucji i służb prowadzących działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ich wspieranie poprzez doposażanie
4)przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomani, przemocy w rodzinie
5)poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach wychowawczych oraz osób starszych
6)kształtowanie właściwych zachowań i zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat bezpiecznych zachowań w
życiu codziennym
7)kształtowanie w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz aktywizowanie do podejmowania działań profilaktycznych oraz przeciwdziałania skutkom zaistniałych
zagrożeń
8)zapewnienie zabezpieczeń (kształtowania systemów, mechanizmów czy procesów) ograniczających skutki
zdarzeń niepożądanych taki jak klęski żywiołowe, epidemii i inne
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Obszar 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
i w miejscu zamieszkania,
Obszar 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, transporcie
kolejowym i lotniczym,
Obszar 3. Bezpieczeństwo pożarowe,
Obszar 4. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
i weterynaryjne,
Obszar 5. Bezpieczeństwo ekologiczne,
Obszar 6. Bezpieczeństwo w zakresie ratownictwa
medycznego,
Obszar 7. Bezpieczeństwo rodziny – przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie,
Obszar 8. Bezpieczeństwo w szkole,
Obszar 9. Bezpieczeństwo w sieci,
Obszar 10. Ochrona dziedzictwa narodowego,
Obszar 11. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego.
Obszary oddziaływania
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Program oparty jest na stałym, partnerskim
współdziałaniu Powiatu Krakowskiego,
Policji, Państwowej Straży Pożarnej
oraz pozostałych służb, inspekcji i straży
ze społeczeństwem i innymi podmiotami,
w tym organizacjami pozarządowymi
mającymi wspływ na poziom bezpieczeństwa
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
NGO w programie
Bezpieczny
Powiat Krakowski
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Jedną z dwóch zasadniczych form wspierania działalności
organizacji pozarządowych w ramach programu Bezpieczny
Powiat Krakowski jest wspieranie służb ratunkowych
poprzez udzielenie wsparcia finansowego w postaci
dotacji celowych jednej z najliczniejszych grup NGO
na terenie powiatu krakowskiego
do organizowanych corocznie od 2019 roku naborów
mogą przystąpić 172 jednostki ochotniczych straży
pożarnych
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Od 4 lat łączna wysokość udzielonych dotacji wyniosła >1 500 000,00 zł
•2019 rok – 81 przyznanych dotacji
•2020 rok – 87 przyznanych dotacji
•2021 rok – 93 przyznanych dotacji
•2022 rok – 109 przyznanych dotacji
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
OSP Kopanka
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
OSP Węgrzce
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
OSP Więckowice
Lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy
OSP Czułówek
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Qyady:
OSP Bolechowice,
OSP Przeginia Duchowna,
OSP Skała
Przyczepki transportowe:
OSP Wawrzeńczyce
OSP Czerna
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przykładowy sprzęt
i wyposażenie zakupione
przez OSP w 2021 roku
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego odpowiada za promocję programu
Bezpieczny Powiat Krakowski.
Corocznie zabezpiecza głównych realizatorów
programu, a w szczególności Komendę
Powiatową Policji w Krakowie
w gadżety odblaskowe (opaski, czapeczki,
kamizelki i breloki), które wręczane są podczas
prowadzonych spotkań, szkoleń, pokazów,
akcji i innych zorganizowanych działań.
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Krakowski corocznie wspiera inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa
tj. happenig „Bądź widoczny”, „Rowerowy maj” w Skawinie,
czy „Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Szlakami Zabytków Ziemi
Krzeszowickiej”. Uczestnikom przekazano gadżety odblaskowe.
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Organizacja szczebla powiatowego dla ogólnopolskiego konkursu
wiedzy o ochronie pożarowej „Młodzież zapobiega pożarom”
zorganizowany przy wsparciu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Powiatu Krakowskiego
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wsparcie dla OSP Maszyce – współorganizatora
Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Muszyna 2022
w partnerstwie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP RP Powiatu Krakowskiego
i Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wsparcie poprzez współorganizację
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych lub Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Drugą formą wspierania organizacji
pozarządowych jest możliwość złożenia
przez NGO wniosków w trybie
pozakonkursowym wynikającym z ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie
tzw. „małe granty”
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Przykładowe zadanie realizowane z „małych grantów” w 2022 roku
Akcja pn. „Ale czad – Poprawa bezpieczeństwa i świadomości
mieszkańców powiatu krakowskiego w zakresie tlenku węgla”
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Finansowanie programu
Finansowanie oparte jest o środki budżetowe podmiotów
je realizujących.
1)bezpośrednim finansowaniu realizacji zadań przez
wskazany w treści podmiot np. Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Krakowie,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie itd.
2)otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów sektora prywatnego
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dziękuję za uwagę
Izabela Jędrzejek
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego
z organizacjami pozarządowymi

More Related Content

Izabela Jędrzejek - Zakres współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.pdf

 • 1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wprowadzenie Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Program przyjęto uchwałą Nr XXVIII/318/2021 Rady Powiatu w Krakowie w dn. 24 lutego 2021 r. Obowiązuje w latach 2021-2023 Zawiera zespół długofalowych przedsięwzięć, których zadaniem jest utrzymanie wypracowanych przez lata rozwiązań wpływających na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Cel strategiczny programu Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krakowskiego Cele operacyjne: 1)wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania poprzez zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń 2)poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3)poprawa poziomu zaufania społecznego do instytucji i służb prowadzących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ich wspieranie poprzez doposażanie 4)przeciwdziałanie patologiom społecznym – alkoholizmowi, narkomani, przemocy w rodzinie 5)poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach wychowawczych oraz osób starszych 6)kształtowanie właściwych zachowań i zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym 7)kształtowanie w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz aktywizowanie do podejmowania działań profilaktycznych oraz przeciwdziałania skutkom zaistniałych zagrożeń 8)zapewnienie zabezpieczeń (kształtowania systemów, mechanizmów czy procesów) ograniczających skutki zdarzeń niepożądanych taki jak klęski żywiołowe, epidemii i inne Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Obszar 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, Obszar 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, transporcie kolejowym i lotniczym, Obszar 3. Bezpieczeństwo pożarowe, Obszar 4. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i weterynaryjne, Obszar 5. Bezpieczeństwo ekologiczne, Obszar 6. Bezpieczeństwo w zakresie ratownictwa medycznego, Obszar 7. Bezpieczeństwo rodziny – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Obszar 8. Bezpieczeństwo w szkole, Obszar 9. Bezpieczeństwo w sieci, Obszar 10. Ochrona dziedzictwa narodowego, Obszar 11. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego. Obszary oddziaływania Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 6. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Program oparty jest na stałym, partnerskim współdziałaniu Powiatu Krakowskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałych służb, inspekcji i straży ze społeczeństwem i innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi mającymi wspływ na poziom bezpieczeństwa Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 7. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego NGO w programie Bezpieczny Powiat Krakowski Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jedną z dwóch zasadniczych form wspierania działalności organizacji pozarządowych w ramach programu Bezpieczny Powiat Krakowski jest wspieranie służb ratunkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych jednej z najliczniejszych grup NGO na terenie powiatu krakowskiego do organizowanych corocznie od 2019 roku naborów mogą przystąpić 172 jednostki ochotniczych straży pożarnych Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 9. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Od 4 lat łączna wysokość udzielonych dotacji wyniosła >1 500 000,00 zł •2019 rok – 81 przyznanych dotacji •2020 rok – 87 przyznanych dotacji •2021 rok – 93 przyznanych dotacji •2022 rok – 109 przyznanych dotacji Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 10. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Średni samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Kopanka Średni samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Węgrzce Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 11. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Średni samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Więckowice Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Czułówek Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 12. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Qyady: OSP Bolechowice, OSP Przeginia Duchowna, OSP Skała Przyczepki transportowe: OSP Wawrzeńczyce OSP Czerna Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 13. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Przykładowy sprzęt i wyposażenie zakupione przez OSP w 2021 roku Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 14. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za promocję programu Bezpieczny Powiat Krakowski. Corocznie zabezpiecza głównych realizatorów programu, a w szczególności Komendę Powiatową Policji w Krakowie w gadżety odblaskowe (opaski, czapeczki, kamizelki i breloki), które wręczane są podczas prowadzonych spotkań, szkoleń, pokazów, akcji i innych zorganizowanych działań. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 15. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starosta Krakowski corocznie wspiera inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa tj. happenig „Bądź widoczny”, „Rowerowy maj” w Skawinie, czy „Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej”. Uczestnikom przekazano gadżety odblaskowe. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 16. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Organizacja szczebla powiatowego dla ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ochronie pożarowej „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowany przy wsparciu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 17. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wsparcie dla OSP Maszyce – współorganizatora Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Muszyna 2022 w partnerstwie z Oddziałem Powiatowym Związku OSP RP Powiatu Krakowskiego i Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 18. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wsparcie poprzez współorganizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych lub Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 19. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Drugą formą wspierania organizacji pozarządowych jest możliwość złożenia przez NGO wniosków w trybie pozakonkursowym wynikającym z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie tzw. „małe granty” Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 20. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 21. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 22. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Przykładowe zadanie realizowane z „małych grantów” w 2022 roku Akcja pn. „Ale czad – Poprawa bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców powiatu krakowskiego w zakresie tlenku węgla” Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 23. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Finansowanie programu Finansowanie oparte jest o środki budżetowe podmiotów je realizujących. 1)bezpośrednim finansowaniu realizacji zadań przez wskazany w treści podmiot np. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie itd. 2)otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora prywatnego Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 24. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dziękuję za uwagę Izabela Jędrzejek Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Realizacja programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” w kontekście współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi