Fiscalitat per autonoms.

867 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiscalitat per autonoms.

 1. 1. 10/09/2012 Abril del 2012 FISCALITAT PER A AUTÒNOMS Servei Local d’Ocupació dels Hostalets de Pierola Plaça Cal Figueres 1, Els Hostalets de Pierola. | 08781 | Barcelona tel.: +34 93 771 21 12 | www.agafat.cat CONTINGUTS• Els conceptes tributaris.• Les sancions tributàries i els recàrrecs.• L’impost de la renda per autònoms.• L’impost del valor afegit per a autònoms.• Planificar una estratègia tributària. FISCALITAT PER A EMPRESES - 2 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 1
 2. 2. 10/09/2012 Fonts d’informació• Webs de fiscalitat• http://www.gabilos.com/webfiscal/textofiscal.htm• www.aeat.es• http://www.fiscal-impuestos.com/manual- fiscalidad-basica.html• http://www.consumer.es/web/es/economia_domes tica/finanzas/2009/03/10/183922.php• http://www.fiscal-impuestos.com/• http://www.parasaber.com/economia/fiscalidad/• http://www.abanfin.com/• http://www.fiscalcomunicacion.com/ FISCALITAT PER A EMPRESES - 3 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Mòdul Primer: ELS CONCEPTES TRIBUTARIS FISCALITAT PER A EMPRESES - 4 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 2
 3. 3. 10/09/2012 Definició de Tribut• L’origen de la definició la trobem a la LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA – llei 58/2003, de 17 de desembre.• La CE (Art.31) estableix que tots els ciutadans han de contribuïr al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica per mitjà d’un sistema tributari JUST inspirat en els principis d’IGUALTAT i PROGRESSIVITAT que, en cap cas, serà confiscatori(límits mínim i màxim). FISCALITAT PER A EMPRESES - 5 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Elements dels tributs• El tribut no és una sanció però si no es paga es pot perseguir i sancionar.• Estan obligats a pagar els tributs els espanyols i també qualsevol persona o empresa que realitzi fets de capacitat econòmica a Espanya.• La finalitat del tribut és que l’Estat obtingui recursos per a finançar les seves despeses. FISCALITAT PER A EMPRESES - 6 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 3
 4. 4. 10/09/2012 Tipus de tributs• IMPOSTOS• TAXES• CONTRIBUCIONS ESPECIALS FISCALITAT PER A EMPRESES - 7 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Tipus de tributs Contribucions Impostos Taxes Especials• Administració • Tot tipus • Ajuntaments i General, d’entitats Entitats Locals Autonómiques públiques • Compensar el i Locals. • Sufragar el cost• Manteniment cost d’un d’oportunitat despeses i servei que tenen els inversions del individual altres país. públic. empresaris. FISCALITAT PER A EMPRESES - 8 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 4
 5. 5. 10/09/2012 Exemples• Impost d’Activitats Econòmiques.• La renovació del DNI.• Impost de l’IVA.• El cànon digital.• El cànon de l’aigua.• Cobrar als comerciants una quantitat com a conseqüència de millores en els carrers del seu voltant. FISCALITAT PER A EMPRESES - 9 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Fet Imposable• És el pressupost o fet suposat per la llei, de naturalesa jurídica o econòmica, i fixat per una llei, que el seu naixement origina la obligació tributària de pagar. FISCALITAT PER A EMPRESES - 10 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 5
 6. 6. 10/09/2012 Fet ImposableCaracterístiques del fet imposable• 1. És un supòsit de fet, una situació de la vida real.• 2. Està contemplat en la llei.• 3. La seva realització té com a conseqüència el naixement duna obligació tributària.• EXEMPLE: El fet imposable a l’impost de donacions es produeix en el moment en que som destinataris d’una donació. FISCALITAT PER A EMPRESES - 11 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Estructura del Fet Imposable Exempte Subjecte Fet Noimposable No Exempte Subjecte FISCALITAT PER A EMPRESES - 12 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 6
 7. 7. 10/09/2012 El Subjecte Tributari• Subjecte Actiu de lobligació tributària• És el qual assumeix el paper de creditor, i té potestat per a exigir que es compleixi el pagament de lobligació tributària.• El Subjecte Passiu de lobligació tributària• És el qual assumeix el paper de deutor, i està obligat a complir les obligacions tributàries (el contribuent). FISCALITAT PER A EMPRESES - 13 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 El Subjecte Tributari• Contribuent: Persona que ha realitzat el fet imposable, que indica capacitat econòmica, i que haurà de complir amb les obligacions tributàries. Pot ser contribuent tant una persona física com jurídica.• A lefecte de tributar, tots els subjectes que en el dret comú no tenen capacitat jurídica (comunitats de béns c.b., herència jacent), en el dret tributari si són reconeguts com persones jurídiques. FISCALITAT PER A EMPRESES - 14 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 7
 8. 8. 10/09/2012La responsabilitat a la concurrència de subjectes passius• Responsabilitat solidària : Quan tots som obligats davant el creditor i aquest pot dirigir-se a qualsevol dels creditors per a cobrar el seu deute.• Responsabilitat mancomunada : Quan cada un respon de la seva part del deute. FISCALITAT PER A EMPRESES - 15 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 El domicili fiscal• El domicili de les persones físiques és la seva residència habitual, i el de les persones jurídiques serà el domicili social (lloc on lempresa té la seva gestió administrativa).• És imprescindible a lefecte de notificacions. – Nota: comunicacions telemàtiques.• Hi ha obligació de notificar a Hisenda els canvis de domicili. FISCALITAT PER A EMPRESES - 16 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 8
 9. 9. 10/09/2012 Retenció, ingrés a conte i pagaments fraccionats• Retencions• La llei preveu que els subjectes/persones que abonen al subjecte passiu rendiments de treball, de cabdal mobiliari o dactivitat professional, haurien de retenir una quantitat en el moment de satisfer aquests pagaments, la qual ingressaran en ladministració, i que ha de ser suportada pel subjecte passiu. FISCALITAT PER A EMPRESES - 17 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Retenció, ingrés a conte i pagaments fraccionats• Ingressos a compte• És el mateix que les retencions, però en lloc de retribucions dineràries rebem retribucions en espècie.• Exemple: un treballador que guanya 80.000€ (subjectes a retenció) i se li cedeix l’ús d’un habitatge (ingrés a compte). FISCALITAT PER A EMPRESES - 18 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 9
 10. 10. 10/09/2012 Retenció, ingrés a conte i pagaments fraccionats• Pagaments fraccionats• Els subjectes passius que realitzin activitats empresarials o professionals durant tot lexercici han de realitzar pagaments fraccionats sobre la base dels ingressos obtinguts lany anterior (en un percentatge). FISCALITAT PER A EMPRESES - 19 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Funcionament dels tributs• Base imposable: és la quantificació monetària del fet imposable. Legalment aquesta quantificació es pot determinar a partir de 3 sistemes FISCALITAT PER A EMPRESES - 20 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 10
 11. 11. 10/09/2012 Funcionament dels tributs– Estimació directe: s’aplicarà a partir dels documents presentats pel contribuent o les dades existents a registres i llibres oficials. Per exemple, factures, comptabilitat, etc.– Estimació objectiva: serà la llei l’encarregada d’establir els criteris a tenir en compte per a valorar la quantitat econòmica de la base imposable. Per exemple, el consum elèctric a l’impost de la renda.– Estimació indirecte: quan l’administració no vegi possible determinar amb exactitut algunes de les dues opcions proposarà sistemes alternatius a partir de comparar el contribuent amb una mitjana del sector, o bé altres sistemes indirectes de valoració. Sempre haurà d’estar previst en una llei, no poden ser aleatoris. FISCALITAT PER A EMPRESES - 21 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Funcionament dels tributsBase Liquidable: és el resultat d’aplicarsobre la base imposable una sèrie dereduccions previstes a la llei del tribut.Reduccions: són quantitats determinadesque tenen l’objectiu de minorar la baseimposable en base a criteris d’economia,solidaritat, justícia, etc decidits pellegislador. FISCALITAT PER A EMPRESES - 22 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 11
 12. 12. 10/09/2012 Funcionament dels tributsTipus de gravàmen: percentatge o quantitat (fixe,variable, progressiu, escalat) que s’aplica sobre la baseliquidable per a determinar la quota que formarà partdel deute tributari.Quota tributària: resultat de aplicar el tipus degravàment a la base liquidable.Deduccions: imports destinats a reduïr la quotatributària en funció de paràmetres que estableix ellegislador i que busquen un equilibri i repartiment de lariquesa, seguint els principis tributaris de la constitució. FISCALITAT PER A EMPRESES - 23 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Resum Fet Base Reduccions imposable imposable legals Quota Tipus Base tributària impositiu liquidable Quota líquida Deduccions a / diferencial / la quota. resultant FISCALITAT PER A EMPRESES - 24 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 12
 13. 13. 10/09/2012 Exercici• Si he d’escollir entre posar diners en un pla de pensions (reducció de l’IRPF) i posar els mateixos diners a amortitzar la hipoteca del meu pis (deducció a la quota del IRPF) què m’interessa més, si sé que en els dos casos em podré restar la mateixa quantitat, de per exemple, 3.000€/any?• Fes el càlcul en un paper. FISCALITAT PER A EMPRESES - 25 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Mòdul Segon: LES SANCIONS TRIBUTÀRIES I ELS RECÀRRECS FISCALITAT PER A EMPRESES - 26 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 13
 14. 14. 10/09/2012 El deute tributari• Definició: el deute tributari és el total degut com a forma d’extinció de l’obligació tributària.• Forma part del deute tributari: o la quota tributària: segons el resultat de la liquidació. o els pagaments a conte: fets quan ho marqui la llei. o les quantitats retingudes: nosaltres o a nosaltres. o els ingressos a conte: quan siguin en espècie. FISCALITAT PER A EMPRESES - 27 HOSTALETS DE PIEROLA.2012Conseqüències dels incompliments FISCALITAT PER A EMPRESES - 28 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 14
 15. 15. 10/09/2012 Quins incompliments• Quan realitzem conductes que suposen incompliments de les normes tributàries, l’administració aplicarà sancions i recàrrecs, que formaran part també del deute tributari.• Són incompliments: – Amagar quantitats meritades. – Errar en les quantitats declarades. – Presentar les liquidacions fora de termini. – No ingressar els recàrrecs en cas que s’hagin de computar. – No ingressar a temps els terminis d’un aplaçament. FISCALITAT PER A EMPRESES - 29 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Formes d’extinció del deute tributari • Efectiu Pagament • Efectes timbrats • Pagament en espècie • En l’àmbit tributari aquest és de 4 anys. Prescripció • Amb crèdits reconeguts per l’administració per Compensació acte administratiu ferm en virtut d’ingressos indeguts. • Altres compensables entre sí. FISCALITAT PER A EMPRESES - 30 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 15
 16. 16. 10/09/2012 Formes d’extinció del deute tributari • El ministeri d’economia té potestat per a establir situacions de condonació, bé per Condonació llei o bé per decret, en casos excepcionals. • Els deutes no poden ser satisfets de forma voluntària ni de forma executiva. Insolvència Aquests seran declarats insolvents provisionals en tant no es rehabilitin dins el plaç de la prescripció. FISCALITAT PER A EMPRESES - 31 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 RecàrrecsSegons el temps que passi des del termini oficial i fins la presentació oficial de la liquidació, i sempre que es liquidi sense haber rebut la notificació d’hisenda, caldrà sumar als imports deguts els següents recàrrecs:• El 5% del deute si aquesta es liquida dins dels tres mesos següents a la data de finalització del plaç legal.• El 10%, si la declaració es realitza abans de que es compleixin sis mesos de retard.• El 15% si es fa dins els dotze mesos següents.• El 20% si el deute es liquida un cop hagin passat els 12 mesos. Aquest recàrrec augmenta amb INTERESOS DE MORA per el temps excedit.• Actualment els interesos de mora són al 5%. FISCALITAT PER A EMPRESES - 32 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 16
 17. 17. 10/09/2012 Sancions• En canvi, en cas que l’administració notifiqui al contribuent l’existència d’un deute tributari no liquidat els recàrrecs són sustituïts per una sanció. FISCALITAT PER A EMPRESES - 33 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Sancions• L’import de la sanció depen dels diners que es deuen i també altres circumstàncies, com ara falsejar factures, ocultació de proves, etc. – Si les quantitats pendents no superen certs imports la sanció és lleu i suposa el 50% del deute. – És del 100% si la infracció és greu, perquè la quantitat mínima o bé perquè s’han utilitzat factures falses. – La sanció és considerada molt greu si es descobreix que l’empresari ha fet servir mitjans fraudulents, a criteri de l’administració. En aquest cas la sanció pot ser del 150%. – A les sancions si sumaran els corresponents interesos de mora i els recàrrecs que hauries d’hagut d’aplicar. FISCALITAT PER A EMPRESES - 34 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 17
 18. 18. 10/09/2012 Sancions• També es poden produïr certes conseqüències específiques: – Impossibilitat de rebre subvencions de l’Administració en casos de sancions greus i molt greus. – Prohibició de contractar amb l’Administració durant un periode de temps. – Suspensió de l’exercici d’ocupacions oficials/professionals. FISCALITAT PER A EMPRESES - 35 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Sancions• En cas de reiterar a les infraccions: – Increment del + 5% en les lleus. – Increment del + 15% en les greus. – Increment del + 25% a les més greus. FISCALITAT PER A EMPRESES - 36 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 18
 19. 19. 10/09/2012 Mòdul Tercer: L’IMPOST DE LA RENDA PER AUTÒNOMS FISCALITAT PER A EMPRESES - 37 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Definició del Tribut• L‘IRPF és un tribut que graba la renda del contribuent, entesa com la totalitat del patrimoni. – Rendiments del treball – Rendiments del capital. – Rendiments de les activitats econòmiques – Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials – Imputacions de renda• Fet Imposable:? FISCALITAT PER A EMPRESES - 38 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 19
 20. 20. 10/09/2012 Subjecte de l’impost• Les persones físiques que tinguin la seva residència a territori espanyol.• El periode de meritació del tribut és l’any natural: – 1-01 fins 31-12 – Periode de declaració: maig a juliol. FISCALITAT PER A EMPRESES - 39 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 ESQUEMA DE L’IMPOST• BASE IMPONIBLE:• RETRIBUCIONS DEL TREBALL• RETRIBUCIONS DEL CAPITAL• ATRIBUCIONS DE RENDA• RENDIMENTS PER GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS.+• RENDIMENTS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES FISCALITAT PER A EMPRESES - 40 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 20
 21. 21. 10/09/2012 Rendiments del treball• INGRESSOS FISCALS: – Totes les retribucions percebudes, incloses les no dineràries. – S’inclouen les dietes per viatjes que no superin el límit (0,19€/KM). – S’inclouen les aportacions de l’empresa a plans de pensions del treballador. – S’inclouen els rendiments obtinguts per fer seminaris, cursos, els recursos per obres litaràries. – També s’inclouen les prestacions per atur, les pensions de la seguretat social, les derivades de plans de pensions. – En tot cas, les dietes per hospedatje estaran exemptes les despeses justificades amb el corresponent rebut. FISCALITAT PER A EMPRESES - 41 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Rendiments del treball• DESPESES DEDUÏBLES – Cotitzacions a la seguretat social. – Cotitzacions dels funcionaris (detraccions per drets passius) – Quotes satisfetes a sindicats o mútues professionals (quan sigui obligatori per a exercir la seva professió, amb un límit de 500€/any). – Despeses de defensa jurídica per litigis contra el seu empresari (fins a 300€/any). FISCALITAT PER A EMPRESES - 42 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 21
 22. 22. 10/09/2012 Rendiments del treball• REDUCCIÓ GENERAL – Si el rendiment net és menor de 9.180€ la reducció és de 4.080€. – Si el rendiment net és major de 13.260€ la reducció és de 2.652. – Si el rendiment net és entre 9.180€ i 13.260€ s’aplicarà la següent fòrmula: 4080-0,35Xrend.net – 9180. – En cas que el treballador sigui major dels 65 anys aquesta reducció s’incrementarà en un 100%. – Per a treballadors discapacitats (entre 33% i 65%) adicionalment la reducció serà de 3.264€. – Per a treballadors discapacitats (més del 65%) adicionalment la reducció serà de 7.242€. – LÍMIT GENERAL: el saldo NET del treball no pot ser inferior a “0”. FISCALITAT PER A EMPRESES - 43 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Rendiments del capital• Són les contraprestacions, dineràries o en espècie, que el contribuent en sigui titular i no estiguin afectes a activitats econòmiques.• Són: – RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI. – RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI. FISCALITAT PER A EMPRESES - 44 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 22
 23. 23. 10/09/2012Rendiments del capital immobiliari• Són els rendiments que provenen de l’arrendament d’immobles o els provinents de drets reals sobre els mateixos (usdefruit i altres). Queda exclòs els rendiments per aquest concepte quan la vivenda no està arrendada, perquè tributarà com a “imputació de rendes immobiliàries”. En el cas de la vivenda habitual, els solars no edificats i les finques rústiques la mera titularitat no generen ni ingressos ni imputació de rendes.• Es computarà com a ingressos tots els conceptes pels quals l’arrendatari o el cessionari dels drets pagui al titular, inclosos els bens cedits amb l’immoble. FISCALITAT PER A EMPRESES - 45 HOSTALETS DE PIEROLA.2012Rendiments del capital immobiliari• Són DESPESES DEDUÏBLES : – Tots els necessaris per a l’obtenció dels rendiments. A partir del 2007 aquests poden ser negatius. – Entre altres són: • Interesos de capital aliè invertits en l’adquisició i millora dels béns així com la resta de despeses de finançament. • Els tributs i recàrrecs no estatals, taxes i contribucions estatals sempre que aquests siguin pagats per l’arrendador i no tinguin caràcter sancionador. • Quantitats meritades per tercers en contraprestació directe o indirecta per serveis personals, com ara despeses de comunitat. • Despeses de formalització del contracte d’arrendament i defensa jurídica per defensa d’aquests. • Saldos de dubtós cobrament quan estiguin justificats. • Despeses de conservació i reparació. • Primes d’assegurança. • Quantitats destinades a suministres. • L’amortització de l’immoble. FISCALITAT PER A EMPRESES - 46 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 23
 24. 24. 10/09/2012Rendiments del capital immobiliari• Càlcul de l’amortització: – Es considera despesa deduïble el 3% del valor catastral de l’immoble un cop descomptat el valor del sol. FISCALITAT PER A EMPRESES - 47 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Reduccions del rendiment net immobiliari• En el supòsit d’arrendaments immobles destinats a vivenda, el rendiment net es redueix en un 50%.• Aquesta reducció serà del 100% quant l’arrendatari tingui una edat compresa entre els18 i 35 anys.• Per altra banca, es reduirà en un 40% el rendiment net que es correspongui amb rendiments amb un periode de generació superior als dos anys o notòriament irregulars en el temps. Són, per exemple, indemnitzacions per danys o desperfectes. FISCALITAT PER A EMPRESES - 48 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 24
 25. 25. 10/09/2012 Rendiments del capital mobiliari• Són RCM els següents: – Dividens (són exemptes els primers 1.500€)-. – Primes d’assistència a juntes d’accionistes. – Rendiments obtinguts per qualsevol actiu financer. – La distribució de la prima d’emisió o reduccions de capital amb devolució d’aportacions als accionistes. En aquest cas, els ingressos es minoraran amb el cost de compra + despeses de compra. – Rendiments per dipòsits, préstecs a tercers, bonos, obligacions i lletres o pagaré d’empresa o deute sobirà. – En el cas de préstecs a tercers es considerarà rendiment l’equivalent a aplicar el tipus d’interès legal del diner. FISCALITAT PER A EMPRESES - 49 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Rendiments del capital mobiliari• Són despeses deduïbles: – Despeses d’administració. – Despeses de custòdia i dipòsit. FISCALITAT PER A EMPRESES - 50 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 25
 26. 26. 10/09/2012 Retencions del capital mobiliari• Aquest any 2012, la retenció fiscal obligatòria per als interesos generats pels dipòsits bancaris serà del 21%.• Guanys de fins a 6.000€ tributen al 21%.• Guanys entre 6.000€ i 24.000€ tributen eal 25%.• Guanys a partir dels 24.000€ tributen al 27%.• L’import de les retencions serà aquest també en cas que l’ingrés unitari sigui el d’aquesta escala. FISCALITAT PER A EMPRESES - 51 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 RENDIMENTS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUESDEFINICIÓ• Es consideren rendiments per activitats económiques aquells que procedint del treball personal i del capital, o només un dels dos, suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció amb la finalitat de produïr béns i serveis. FISCALITAT PER A EMPRESES - 52 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 26
 27. 27. 10/09/2012 DEFINICIÓ• En el cas d’arrendaments d’immobles es considerarà activitat empresarial en cas que existeix un local exclusivament dedicat al negoci i una persona assalariada i amb jornada completa. FISCALITAT PER A EMPRESES - 53 HOSTALETS DE PIEROLA.2012Règims de determinació del rendiment• ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL – Ingressos menys despeses (I.Societats).• ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA – Ingressos menys despeses (Reduït).• ESTIMACIÓ OBJECTIVA – Aplicació dels mòduls de renda. FISCALITAT PER A EMPRESES - 54 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 27
 28. 28. 10/09/2012ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL FISCALITAT PER A EMPRESES - 55 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Càlcul del rendiment net + INGRESSOS - DESPESES DEDUÏBLES - REDUCCIONS= RENDIMENT NET REDUÏT s’aplicarà les normes de l’impost de societat FISCALITAT PER A EMPRESES - 56 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 28
 29. 29. 10/09/2012 INGRESSOS• S’ha d’aplicar la normativa de l’impost de societats: – Principi de Meritació. – Principi d’inscripció comptable. – Principi de Prudència. • EXEMPCIONS • No es poden comptar com a ingressos les futures previsions d’ingressos: pressupostos, factures proforma, comandes en curs ni albarans. FISCALITAT PER A EMPRESES - 57 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Els ingressos• Import de les vendes amb factura, sense l’IVA.• Els descomptes minoren els imports de venda, siguin de la classe que siguin i sempre que estiguin dins la factura: – Descompte comercial. – Descompte financer. – Descompte rappel.• Les despeses per conte de tercers no són més venda.• Si un client fa un pagament avançat s’ha de fer factura per aquella part.• Els productes que consumeix el mateix professional es considera “venda” a preus normals de venda i alhora es considera “despesa de compra” als preus de cost dels mateixos, estant obligat a fer una AUTOFACTURA. FISCALITAT PER A EMPRESES - 58 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 29
 30. 30. 10/09/2012 LES DESPESES• Són despeses deduïbles totes les despeses necessaries per al desenvolupament de la seva activitat, justificats i comptabilitzats o registrats.• Aquestes despeses han de ser imputables a l’exercici, aplicant el principi de la meritació, no el de caixa.• Són despeses deduïbles: – Tributs locals. – Compres consumides. – Amortitzacions (aplicar taules). – Personal. – Despeses financeres. FISCALITAT PER A EMPRESES - 59 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Les compres consumides• SENSE MAGATZEM:• Compres realitzades = compres consumides.• AMB MAGATZEM:• Compres realitzades + Estoc inicial – Estoc final = compres consumides. FISCALITAT PER A EMPRESES - 60 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 30
 31. 31. 10/09/2012 Despeses no deduïbles: Art.13 L.I.S.• Els derivats de l’impost de la renda.• Sancions, multes, recàrrec d’apremi i altres per presentacions administratives fora de plaç.• Les pèrdues en el joc.• Els donatius i lliberalitats.• Les dotacions a plans de pensions, fons de pensions i similars.• Les despeses amb empreses i empresaris residents a països considerats paradís fiscal. FISCALITAT PER A EMPRESES - 61 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Reduccions• Reducció per mantenimient o creació de treball. En 2009, 2010 y 2011, els contribuents amb una xifra de negoci inferior als 5 milions € i una plantilla inferior als 25 treballadors podran reduïr en un 20% el rendiment net positiu sempre que es mantingui o crei nova ocupació.• S’entèn que es manté o crea treball sempre que la mitjana sigui igual o superior a l’any anterior. FISCALITAT PER A EMPRESES - 62 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 31
 32. 32. 10/09/2012 Estimació Directe Simplificada• La modalidad simplificada del régimen de estimación directa es un sistema alternativo a la modalidad normal de la estimación directa. Se caracteriza por la reducción de las obligaciones formales (libros) y la simplificación del cómputo de algunos gastos (especialmente aquellos que según las reglas generales tendrían mayores exigencias contables). FISCALITAT PER A EMPRESES - 63 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Estimació Directe SimplificadaEl càlcul del rendimient es realitza seguint el següent esquema:(+) Ingresos computables(–) (Gastos deducibles)(=) Rendimiento neto previo(–) (5% Rendimiento neto previo)(–) (Reducciones)(=) Rendimiento neto reducido FISCALITAT PER A EMPRESES - 64 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 32
 33. 33. 10/09/2012 Àmbit d’aplicació• Que l’import net de la xifra de negocis del conjunt de totes les seves activitats econòmiques a l’exercici anterior no superin els 600.000 euros anuals. FISCALITAT PER A EMPRESES - 65 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Determinación del rendimiento neto reducidoSe aplican las mismas normas que en estimación directa normal, con las siguientes especialidades:• No tendrán la consideración de gastos deducibles las provisiones (deterioros) establecidas con carácter general en el impuesto sobre sociedades (dudoso cobro, cartera de valores, garantías...), ni tampoco la establecida con carácter especial para las empresas de reducida dimensión (provisión global de dudoso cobro).• Especialidades en amortizaciones. Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, en función de la tabla de amortización aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de marzo de 1998.• Gastos de difícil justificación. El conjunto de las provisiones y los gastos de difícil justificación se sustituyen por la aplicación de un porcentaje del 5% sobre el rendimiento neto previo (diferencia entre ingresos y gastos).• Reducciones: Son las mismos que en estimación directa normal. FISCALITAT PER A EMPRESES - 66 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 33
 34. 34. 10/09/2012 Taules d’amortització FISCALITAT PER A EMPRESES - 67 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Règim d’estimació objectiva• Límits: és compatible amb el règim d’estimació objectiva de l’IVA.• Facturació anual inferior als 450.000€.• Volum de compres anual inferior als 300.000€• No superar el número de treballadors que permet la llei.• Caldrà aplicar les taules i mòduls per a determinar el rendiment net de l’activitat. FISCALITAT PER A EMPRESES - 68 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 34
 35. 35. 10/09/2012 Esquema• Rendiment Net Previ: – Aplicar mòduls.• Rendiment Net Minorat: – Aplicar reduccions: • Incentius al treball. • Incentius a la inversió.• Rendiment Net de Mòduls: – Index correctors: • Empreses de petites dimensions. • Index de temporades. • Index corrector d’excessos. • Index per noves activitats.• Rendiment net de l’activitat. – Minorat en despeses extraordinàries (inundacions, incendis, etc). – Augmentant en ingressos extraordinaris (subvencions). FISCALITAT PER A EMPRESES - 69 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 DESPESES DEDUÏBLES• INSOLVÈNCIES – 6 mesos. – Reclamades. – Excepte entitats de Dret Públic, i persones vincul·lades al creditor. – Les empreses de reduïda dimensió podran deduïr-se el 1% del saldo de deutors de fi d’any. FISCALITAT PER A EMPRESES - 70 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 35
 36. 36. 10/09/2012 DESPESES DEDUÏBLES• Adquisició de llibre i revistes.• Cursos i seminaris.• Quotes d’associacions i cambres.• Assegurances: – Malaltia: titular, cònjuge i fills menors de 25 anys – Màx. 500€/any. FISCALITAT PER A EMPRESES - 71 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 PROVISIONS DEDUÏBLES• Per actuacions mediambientals.• Risc per garanties: – % estimada amb el límit d’ajustar-ho a la realitat de final d’any. – No ho són els derivats del risc de devolucions de vendes. – NOTA: a la simplificada, aquestes provisions no existeixen i són totes sustituïdes per una deducció general del 5% en concepte de Despeses de Difícil Justificació, calculada sobre el Rendiment Net Positiu. FISCALITAT PER A EMPRESES - 72 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 36
 37. 37. 10/09/2012 DESPESES NO DEDUÏBLES• Multes i sancions.• El recàrrec d’apremi.• Pèrdues en el joc.• Donatius i lliberalitats: – excepte els que tenen a veure amb usos i costums (lots nadal). – Excepte els realitzats per a promocionar la venda davant clients o proveïdors.• Despeses de proveïdors a paradisos fiscals.• L’IVA en general, excepte els contribuents acollits al sistema de Recàrrec d’Equivalència en IVA. FISCALITAT PER A EMPRESES - 73 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 INCENTIUS FISCALS PER A PIMES• Llibertat d’amortització: – Inversions generadores de treball. – Inversions d’escàs valor (< 600€) – Amortització accelerada en actius intangibles: taules X2. – Deduccions especials en inversions TIC. – Amortització accelerada d’elements patrimonials objecte de reinversió (< de 3 anys) : taules X3. – Es considera una pime si factures menys de 8 milions d’euros. FISCALITAT PER A EMPRESES - 74 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 37
 38. 38. 10/09/2012 INCENTIUS FISCALS PER A PIMES• Contractes d’arrendament financer – Leasing/Rènting Els interesos són considerats despesa financera. El capital és considerat amortització del bé. Independentment de la quota pagada, és despesa deduïble la part corresponent a l’amortització del bé segons les taules X3.L’exempció és els terrenys i solars, que no són amortitzables i per tant tampoc ho és el seu finançament. FISCALITAT PER A EMPRESES - 75 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Règim d’estimació objectiva• Límits: és compatible amb el règim d’estimació objectiva de l’IVA.• Facturació anual inferior als 450.000€.• Volum de compres anual inferior als 300.000€• No superar el número de treballadors que permet la llei.• Caldrà aplicar les taules i mòduls per a determinar el rendiment net de l’activitat. FISCALITAT PER A EMPRESES - 76 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 38
 39. 39. 10/09/2012 Esquema• Rendiment Net Previ: – Aplicar mòduls.• Rendiment Net Minorat: – Aplicar reduccions: • Incentius al treball. • Incentius a la inversió.• Rendiment Net de Mòduls: – Index correctors: • Empreses de petites dimensions. • Index de temporades. • Index corrector d’excessos. • Index per noves activitats.• Rendiment net de l’activitat. – Minorat en despeses extraordinàries (inundacions, incendis, etc). – Augmentant en ingressos extraordinaris (subvencions). FISCALITAT PER A EMPRESES - 77 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Aspectes de les taules• ELS MÒDULS DE TREBALLADORS – Comprèn totes les persones, distingint entre assalariats i no assalariats. – Es té en compte el número d’hores treballades durant l’exercici anterior. – Es computarà aquell treballador que hagi treballat almenys 1.800h/any (o el conveni) – Si es fan menys/més hores es calcula: hores reals / hores totals. FISCALITAT PER A EMPRESES - 78 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 39
 40. 40. 10/09/2012 Regles especials• L’empresari es computa com una persona no assalariada.• En cas que realitzi altres activitats es computarà almenys la dedicació de direcció i control, equivalent a 0,25 persones / any.• També tenen la mateixa consideració la parella i fills menors que convisquin amb ell, que no tinguin contracte ni afiliació a la seguretat social. Ells comptaràn les hores efectives o un 50% d’aquestes si l’empresari es computa una jornada sencera.• Discapacitats de més del 33%, es computa al 75% de les hores efectives. FISCALITAT PER A EMPRESES - 79 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 El mòdul “taules”• Als bars i cafeteries, les taules es consideren de 4 comensals.• En cas que siguin superiors o inferiors caldrà calcular la proporció d’aquestes.• En cas de taules que només s’utilitzin en determinats moments de l’any, caldrà posar la xifra en proporció a l’any natural, és a dir, 366 dies.• Les barres adaptades per a servir menjars no es consideren taules a aquests efectes.• Els taulers adaptats per a taules es consideren taules a raó de cada 4 comensals. FISCALITAT PER A EMPRESES - 80 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 40
 41. 41. 10/09/2012 FASSE 1: Càlcul del Rendiment Net de Mòduls• Aquest es realitzarà amb la següent fòrmula: – Multiplicar cada import del mòdul corresponent per les unitats de negoci. – Aquest resultat ens donarà el Rendiment Net Anual del negoci, abans de deduccions, amortitzacions, reduccions, etc. FISCALITAT PER A EMPRESES - 81 HOSTALETS DE PIEROLA.2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• Aquest és el resultat de REDUÏR al resultat anterior l’import dels incentius al treball i a la inversió. FISCALITAT PER A EMPRESES - 82 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 41
 42. 42. 10/09/2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• Per a determinar aquesta minoració s’ha de multiplicar el mòdul “personal assalariat” per el cocient de minoració que correspongui, a través d’aquesta fòrmula: – Cocient per increment de persones assalariades – Cocient per trams del número d’unitats FISCALITAT PER A EMPRESES - 83 HOSTALETS DE PIEROLA.2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• Per aplicar aquesta minoració l’empresa ha de complir dos requisits: – Que a l’any en curs s’hagi incrementat el número de persones contractades respecte l’any anterior, en termes absoluts. – Que, a més, el número d’unitats del mòdul de l’any en curs també sigui superior al de l’any anterior. En aquest cas, si l’empresa compleix els dos requisits podrà aplicar el cocient de minoració per increment de persones, que és el resultat de multiplicar la diferència positiva per 0,4. Exemple: dif. 2009 i 2008 = + 1,89. 1,89 X0,4 = 0,756 Minoració: Mòdul 4.056,30€ X0,756= - 3.066,56€ FISCALITAT PER A EMPRESES - 84 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 42
 43. 43. 10/09/2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• Per a determinar el segon cocient, el de número d’unitats del mòdul, caldrà veure el número de unitats de treballador assalariat que tenim a l’empresa a l’any en curs.• Aquest es calcula en funció d’una taula a partir de les unitats de módul de l’any anterior. FISCALITAT PER A EMPRESES - 85 HOSTALETS DE PIEROLA.2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• Exemple: al 2009 tenim unes unitats de 3.66.• El coeficient serà: 1x(0,10) / 2x(0,15) / 0,66x(0,20) = 0,532• Mòdul: 4056,30 x 0,532 = -2.157,95€ FISCALITAT PER A EMPRESES - 86 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 43
 44. 44. 10/09/2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• Coeficient total de la minoració per incentius al treball• 0,756 + 0,532 = 1,288• Mòdul: 4056,30 x 1,288 = - 5224,51€. FISCALITAT PER A EMPRESES - 87 HOSTALETS DE PIEROLA.2012FASSE 2: Determinació del Resultat Net Minorat• INCENTIUS A LA INVERSIÓ• Aquest incentiu permet reduïr el rendiment net previ de l’activitat en l’import corresponent a la depreciació efectiva experimentada per l’immobilitzat material i intangible, afecte a la mateixa.• Com es calcula: aplicant una taula d’amortització sobre el cost de adquisició d’aquests béns i restant aquesta quantitat del resultat net previ. Hem d’escollir entre el màxim coeficient i el màxim periode. FISCALITAT PER A EMPRESES - 88 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 44
 45. 45. 10/09/2012 Taula d’amortització per al sistema de mòduls en IRPF FISCALITAT PER A EMPRESES - 89 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Taula d’amortització per al sistema de mòduls en IRPF• El coeficient d’amortització es calcula sobre el PREU D’ADQUISICIÓ O EL COST DE PRODUCCIÓ: – Excloent el valor residual. – Excloent el valor del sol per a les edificacions. – Excloent l’IVA. – L’amortització s’ha de fer element per element, però es permet agrupar-los si formen part del mateix grup d’amortització. – L’amortització dels elements començarà a comptar des que estigui en disposició de funcionament o en disposició de generar ingressos. – En cas de béns de segona mà s’amortitzarà a 2X les taules. – Els béns de valor < 601,01€ es podràn amortitzar lliurement, amb un límit màxim anual de 3.005,06€. FISCALITAT PER A EMPRESES - 90 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 45
 46. 46. 10/09/2012 FASSE 3: Det. del Rend.Net dels Mòduls• Sobre el rendiment net minorat de l’activitat positiva s’aplicarà uns índex correctors: – Index correctors especials. – Index correctors generals. – Aquests índex correctors es multipliquen per la quantitat resultant del rendiment net dels mòduls, un cop minorats els dos punts anteriors, i ens donarà com a resultat la xifra de rendiment net dels mòduls. FISCALITAT PER A EMPRESES - 91 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Index correctors especials• Algunes activitats són considerades especials en funció de la seva ubicació o el tipus d’activitat. És una llista tancada i en funció del IAE assignat:• Són: – Comerç al menor de premsa, revistes i llibres (659,4). – Transport d’autotaxis (721,2). – Transport urbà col·lectiu (721,1 i 721,3). – Transport de mercaderies i mudances (722 i 757).• FISCALITAT PER A EMPRESES - 92 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 46
 47. 47. 10/09/2012ExempleFISCALITAT PER A EMPRESES - 93HOSTALETS DE PIEROLA.2012ExempleFISCALITAT PER A EMPRESES - 94HOSTALETS DE PIEROLA.2012 47
 48. 48. 10/09/2012 Índex correctors GENERALS• PER A EMPRESES DE PETITES DIMENSIONS – Requisits: • El titular sigui persona física. • Exerceixi l’activitat en un únic local. • Que no disposi de més d’un vehicle afecte a l’activitat i que no superi els 1.000Kg de càrrega. • Que no tingui més de 2 persones assalariades a l’activitat. S’aplicarà l’ìndex corrector segons la població del municipi i la taula següent. En cas de exercir l’activitat en més d’un municipi s’aplicarà només un índex, el de la població més gran. FISCALITAT PER A EMPRESES - 95 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Índex correctors GENERALS• PER A EMPRESES DE PETITES DIMENSIONS – Si l’activitat és sense treballadors: Si l’activitat és amb personal assalariat, màxim 2 persones, s’aplicarà un índex de 0,90 en tot cas. FISCALITAT PER A EMPRESES - 96 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 48
 49. 49. 10/09/2012Index corrector per TEMPORADES FISCALITAT PER A EMPRESES - 97 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Index corrector d’excès FISCALITAT PER A EMPRESES - 98 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 49
 50. 50. 10/09/2012Index corrector per noves activitats• Els contribuents que hagin iniciat les seves activitats a l’any de la declaració aplicaràn un índex corrector del 0,80.• Si es tracta del segon any l’índex serà del 0,90.• Requisits. – Que no es tractin d’activitats de temporada. – Que no haguin exercit l’activitat sota una altra titularitat. – Que es realitzin en locals destinats exclusivament a l’activitat. FISCALITAT PER A EMPRESES - 99 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Incompatibilitats dels index FISCALITAT PER A EMPRESES - 100 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 50
 51. 51. 10/09/2012 FASSE 4: Det. Rendiment Net Activitat• Aquest és el resultat de disminuïr el rendiment net de mòduls en la quantia de la reducció general i les despeses extraordinàries per circumstàncies exepcionals + ingressos per altres percepcions empresarials.• REDUCCIÓ GENERAL: 5% aplicable a tots els contribuents del sistema d’estimació objectiva.• DESPESES EXTRES: incendis, inundacions, enfonsaments que hagin provocat despeses extraordinàries. Han de comunicar-ho a Hisenda.• ALTRES INGRESSOS: Subvencions corrents o de capital. FISCALITAT PER A EMPRESES - 101 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 FASSE 5: Rendiment Net Reduït de l’activitat• Aquest es calcula a partir de minorar la quantitat anterior en els rendiments irregulars: – El 40% de l’import de les “altres percepcions empresarials” – Subvencions de capital per adquisició d’elements d’immobilitzat no amortitzables. – Indemnitzacions i ajudes per tancament d’activitats. – Indemnitzacions percebudes en sustitució de drets econòmics de duració indefinida. FISCALITAT PER A EMPRESES - 102 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 51
 52. 52. 10/09/2012 Reducció per creació o manteniment de treball• A més de l’anterior reducció existeix aquesta.• Per a manteniment i creació de treball: – L’activitat < 5Milions. – Plantilla < 25 persones. – Que mantingui o crei treball durant l’exercici. Exe 17. – Import de la reducció: 20% del RNP, amb el límit del 50% de l’import de les retribucions satisfetes a tots els treballadors. – Càlcul de la plantilla mitjana. FISCALITAT PER A EMPRESES - 103 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 RESUM• Rendiment Net Previ: – Aplicar mòduls.• Rendiment Net Minorat: – Aplicar reduccions: • Incentius al treball. • Incentius a la inversió.• Rendiment Net de Mòduls: – Index correctors: • Empreses de petites dimensions. • Index de temporades. • Index corrector d’excessos. • Index per noves activitats.• Rendiment net de l’activitat. – Minorat en despeses extraordinàries (inundacions, incendis, etc). – Augmentant en ingressos extraordinaris (subvencions).• Reduccions: – Ingressos Irregulars. – Creació o manteniment de treball• RENDIMENT NET REDUÏT TOTAL = Formarà part de la Base Imposable de l’Impost. FISCALITAT PER A EMPRESES - 104 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 52
 53. 53. 10/09/2012PAGAMENTS FRACCIONATS FISCALITAT PER A EMPRESES - 105 HOSTALETS DE PIEROLA.2012PAGAMENTS FRACCIONATS FISCALITAT PER A EMPRESES - 106 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 53
 54. 54. 10/09/2012PAGAMENTS FRACCIONATS FISCALITAT PER A EMPRESES - 107 HOSTALETS DE PIEROLA.2012PAGAMENTS FRACCIONATS FISCALITAT PER A EMPRESES - 108 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 54
 55. 55. 10/09/2012 Mòdul Quart: L’IMPOST DE L’IVA PER AUTÒNOMS FISCALITAT PER A EMPRESES - 109 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Definició del Tribut• LIVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava: les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns.• Fet Imposable:? FISCALITAT PER A EMPRESES - 110 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 55
 56. 56. 10/09/2012 Operacions no subjectes• La transmisió, inter vivos, de la totalitat del patrimoni empresarial a favor d’un sol adquirent, quant aquest continui la seva activitat: – Venda d’explotació agrària – Operació no subjecte. – Venda de maquinària d’una fàbrica – Operació subjecte.• La transmisió, mortis causa, de la totalitat o part del patrimoni a favor d’adquirents que tinguin la intenció de continuar la seva activitat.• Els lliuraments gratuïts de mercaderia amb finalitats demostratives i comercials, i sempre que siguin de valor comercial baix.• Els serveis prestats per personal dependent (laboral), sempre que siguin persones físiques. FISCALITAT PER A EMPRESES - 111 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Funcionament de l’impostEn laplicació de limpost pels empresaris o professionals es poden distingir dos aspectes: – Per les seves vendes o prestacions de serveis repercuteixen als adquirents les quotes dIVA que corresponguin, amb obligació dingressar-les en el Tresor. – Per les seves adquisicions suporten quotes que tenen dret a deduir en les declaracions liquidacions periòdiques. En cada liquidació es declara lIVA repercutit als clients, restant daquest el suportat en les compres i adquisicions als proveïdors, i el resultat pot ser tant positiu com negatiu. – Si el resultat és positiu, sha dingressar en el Tresor. – Si el resultat és negatiu, s’ha de sol·licitar la devolució. FISCALITAT PER A EMPRESES - 112 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 56
 57. 57. 10/09/2012 Declaracions negatives• Si és negatiu i es declara trimestralment, el resultat es compensa en les declaracions-liquidacions següents; en aquest cas, si al final de lexercici en lúltima declaració presentada el resultat és negatiu, es pot optar per sol·licitar la devolució o bé compensar el saldo negatiu en les liquidacions de lexercici següent.• Si és negatiu i es declara mensualment (sha sol·licitat la inclusió en el registre de devolució mensual), la devolució sefectuarà mes a mes. FISCALITAT PER A EMPRESES - 113 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Règims de tributació a l’IVA Règim Règim General Especial Agricultura Règim del Règim Recàrrec Simplificat d’Equivalència FISCALITAT PER A EMPRESES - 114 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 57
 58. 58. 10/09/2012 Règims de tributació a l’IVA •Tots els que no tinguin un d’especial •Empresaris professionals (advocats, notaris…) General •Artistes i Esportistes. •Agricultors i ramaders en general. Agricultura •Agricultors i ramaders acollits al simplificat •Industrials i comerciants majoristes que compleixin els requisits. Sinó Simplificat estaran al règim general. •Alguns comerciants detallistes •Alguns empresaris del sector serveis. Recàrrec •Comerciants detallistes amb determinats requisits. Equivalència FISCALITAT PER A EMPRESES - 115 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Resum per sectors Agricultors i Ramaders Règim GeneralRègim especial Règim (renúncia o d’agricultura Simplificat exclosió). FISCALITAT PER A EMPRESES - 116 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 58
 59. 59. 10/09/2012 Resum per sectors Industrials i comerciants majoristes RègimRègim General Simplificat (en alguns casos) FISCALITAT PER A EMPRESES - 117 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Resum per sectors Comerciants detallistes Rècàrrec Règim General (end’equivalència (per Règim Simplificat els altres casos, o norma i segons (en alguns casos) exclosió o renúncia. requisits). FISCALITAT PER A EMPRESES - 118 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 59
 60. 60. 10/09/2012 Resum per sectors Empresaris sector serveis Règim General (enRègim Simplificat els altres casos, o(en alguns casos) exclosió o renúncia. FISCALITAT PER A EMPRESES - 119 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Resum per sectors Professionals, artistes i esportistes Règim General FISCALITAT PER A EMPRESES - 120 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 60
 61. 61. 10/09/2012 Obligacions formals de l’impost• Expedir i lliurar la factura completa als seus clients i conservar-ne una còpia. Això no obstant, en determinades operacions, per exemple vendes al detall, podrà emetres un tiquet quan limport no passi de 3.000 €, IVA inclòs. – Exigir la factura dels seus proveïdors i conservar-la per poder deduir lIVA suportat. – Portar els següents llibres registre: • Llibre de registre de factures expedides • Llibre de registre de factures rebudes • Llibre de registre de béns dinversió• Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries. FISCALITAT PER A EMPRESES - 121 HOSTALETS DE PIEROLA.2012• Presentar les declaracions periòdiques que corresponguin (mensuals o trimestrals) en els models i terminis legals:• Entre el 1-20 d’Abril.• Entre el 1-20 de Juliol.• Entre el 1-20 d’Octubre.• Entre el 1-30 de Gener.• A més, a la de gener s’ha de presentar una DECLARACIÓ RESUM-ANUAL. FISCALITAT PER A EMPRESES - 122 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 61
 62. 62. 10/09/2012 Notes• Si en algun període no resulta cap quantitat per ingressar o per retornar, es presentarà, segons escaigui, una declaració sense activitat.• Si les liquidacions són domiciliades aquestes redueixen el límit de presentació en 5 dies. FISCALITAT PER A EMPRESES - 123 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Activitats exemptes de l’IVASón, entre altres: Ensenyament a centres públics o privats autoritzats. Classes particulars incloses en els plans d’estudis impartits fora dels centres docents. Operacions i prestacions de serveis relatives a les assegurances. Assistència a persones físiques per professionals mèdics i sanitaris que consisteixin en diagnòstic, prevenció i tractament de malalties per estomatòlegs, odontòlegs, metges dentites i protètics dentals a l’exercici de la seva professió. Serveis de mediació financera. Serveis d’intervenció prestats per fedetaris públics en operacions financeres. Lliurament de bens expedits i transports fora de la Comunitat Europea. Lliuraments de terrenys rústics i altres que no tinguin la condició d’edificables. Les segones i posteriors vendes d’immobles, inclosos els terrenys d’elles. Els arrendaments de terrenys, amb finalitats d’explotació agrària. FISCALITAT PER A EMPRESES - 124 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 62
 63. 63. 10/09/2012 Estructura de l’impost Base Imposable Tipus impositiu Quota meritada Quota deduïble Quota diferencial Quotes a compensar Quota resultant FISCALITAT PER A EMPRESES - 125 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Despeses deduïbles• Condicions que s’han de donar: – Qui soporta les qüotes ha de ser empresari. – Les qüotes han de venir de: • Lliuraments de béns i serveis efectuats per un altre subjecte passiu. • Importacions de béns. • Adquisicions intracomunitàries de béns. – Aquestes quotes han de tenir relació amb l’activitat que realitzes. – Per a ser deduïbles, a més, cal que tinguis el resguard corresponent, factures originals. FISCALITAT PER A EMPRESES - 126 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 63
 64. 64. 10/09/2012 Despeses no deduïbles• L’adquisició de vehicles de turisme. Només són deduïbles al 50%, excepte si són verdaderament afectes a l’activitat. Tarja de transport i relacionat amb el servei de l’empresa (CNAE).• Quotes dels desplaçaments (transports i despeses de viatje). Ho són en la proporció que ho siguin en el IRPF i I.S. – Conveni col·lectiu.• Serveis d’Hosteleria. Idem. Conveni Col·lectiu.• Els béns i serveis destinats a l’atenció de clients, assalariats o tercers no són deduïbles. FISCALITAT PER A EMPRESES - 127 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Els tipus impositius FISCALITAT PER A EMPRESES - 128 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 64
 65. 65. 10/09/2012 Regla de la Prorrata• Quant les empreses realitzen activitats subjectes a l’impost i no exemptes, aquestes tributen al 100% (iva repercutit) i les despeses generades per l’activitat (iva soportat) també són 100% deduïbles, amb les seves particularitats segons el tipus de despesa (recordem que algunes despeses no són considerades deduïbles encara que tinguem factura).• Què passa quan una empresa fa dos tipus d’activitat, una de les quals està exempte i l’altre no? FISCALITAT PER A EMPRESES - 129 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Regla de la Prorrata • Activitat 1 no exempte Iva (70%) repercutit • Activitat 2 exempte (30%) • Despesa deduïble: Iva 70% soportat • Despesa no deduïble: 30% FISCALITAT PER A EMPRESES - 130 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 65
 66. 66. 10/09/2012 Regla de la Prorrata• Amb la regla de la prorrata l’empresa només es pot deduïr la part proporcional de despeses que es corresponen amb l’activitat no exempte i ha de renunciar a la part no deduïble.• Aquesta part no deduïble serà considerada com més despesa i la podrem descomptar de l’impost de societats o bé de l’IRPF. FISCALITAT PER A EMPRESES - 131 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Com es calcula?• El càlcul és doble: – PRIMER: es fa un càlcul provisional de la prorrata en funció de la facturació de l’any anterior. La proporció de vendes no exemptes sobre el total de la facturació s’aplica a les despeses per a determinar l’import deduïble al primer, segon i tercer trimestre. – SEGON: a la darrera liquidació de l’any (que es presenta durant el mes de gener) es calcula el percentatge de prorrata definitiu i es procedeix a regularitzar la resta de l’any.• La regla es calcula així: Numerador: totes les operacions NO EXEMPTES Denominador: operacions EXEMPTES I NO EXEMPTES• Es calcula el percentatge FISCALITAT PER A EMPRESES - 132 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 66
 67. 67. 10/09/2012 Prorrata – Exercici.06• Una empresa presenta aquestes vendes l’any 2009: – Suministres hosteleria: 324.600€. – Serveis formatius ocupacionals: 221.900€ – Suministres mobiliari: 119.315€.• L’any 2010 té unes vendes per import de: – Suministres hosteleria: 368.100€. – Serveis formatius ocupacionals: 248.650€ – Suministres mobiliari: 119.315€. FISCALITAT PER A EMPRESES - 133 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Règim Simplificat• Una activitat només pot tributar al règim simplificat de l’iva quan tributa també en el règim objectiu (mòduls) del irpf.• Si renunciem a un també ho hem de fer de l’altre.• Qui es pot acollir al règim simplificat? – Empresaris autònoms i entitats en règim d’atribució de rendes (societats civils i comunitats de béns) que compleixin aquests requisits: • Volum de vendes inferior als 450.000€ • Compres inferiors als 300.000€ • Treballadors segons taules. FISCALITAT PER A EMPRESES - 134 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 67
 68. 68. 10/09/2012 En què consisteix?• Mitjançant l’aplicació dels mòduls que es fixen per a cada activitat, es determina l’IVA Meritat.• Aquest iva meritat podrà ser minorat amb les quotes de despeses corresponents.• No obstant aixó el resultat no podrà ser inferior als mínims establerts per activitat.• Cada tres mesos es presentarà una declaració en el model 310 i el 370 per al resum anual. FISCALITAT PER A EMPRESES - 135 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Procediment • Taules-segons iaeIVA Meritat • Aplicar unitats als mòduls • Ingressarem els percentatges deDeclaracions trimestrals les taules X base imposable • Sumar totes les quantitatsIva Deduïble • 1% de la quota meritada FISCALITAT PER A EMPRESES - 136 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 68
 69. 69. 10/09/2012 Notes• A la declaració anual hem d’ingressar el resultat que doni major de: – La quota resultant de la nostra liquidació. – El mínim establert per cada activitat segons les taules. FISCALITAT PER A EMPRESES - 137 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 Mòdul Cinquè: PLANIFICACIÓ FISCAL FISCALITAT PER A EMPRESES - 138 HOSTALETS DE PIEROLA.2012 69

×