Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Niech Was zobaczą i usłyszą - wszędzie! Promocja z dużą dawką technologii

431 views

Published on

Prezentacja do warsztatu pt. Niech Was zobaczą i usłyszą - wszędzie! Promocja z dużą dawką technologii na: V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych "Cała naprzód!", 20-21 października 2014 r.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Niech Was zobaczą i usłyszą - wszędzie! Promocja z dużą dawką technologii

 1. 1. NIECH WAS ZOBACZĄ I USŁYSZĄ – WSZĘDZIE! Promocja z dużą dawką technologii V KONGRES BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Agnieszka Koszowska Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego www.biblioteki.org WARSZAWA • 20-21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
 2. 2. SSttaarrttuujjeecciiee zz nnoowwyymm pprroojjeekktteemm.. JJaakk pprroommoowwaaćć ggoo TTAANNIIOO ii SSKKUUTTEECCZZNNIIEE??
 3. 3. Robisz sseerrwwiiss iinntteerrnneettoowwyy?? ZZrróóbb ggoo „„ddllaa lluuddzzii””!!  aut. tash lampard, CC BY 2.0
 4. 4. czy ? a może… ?
 5. 5. „Poradoteka”, czyli garść przydatnych rad  • Staraj się prowadzić stronę WWW lub bloga zgodnie z zasadami użyteczności, • Zadbaj o jasny układ treści, adekwatne nazwy, zrozumiały język przekazu, • Zachowaj spójność treści i formy z identyfikacją wizualną projektu (lub instytucji), • Słuchaj odbiorców, reaguj na ich sygnały, • Nie używaj żargonu, jeśli nie jest to konieczne, • Nie drażnij odbiorców, zapewnij im przyjemne doznania.
 6. 6. KKOOLLOORRYY –– ddzziiaałłaanniiee,, eemmooccjjee,, sskkoojjaarrzzeenniiaa Chihuly Garden and Glass, Seattle, fot. A. Koszowska
 7. 7. CCZZEERRWWOONNYY - energia, miłość, niebezpieczeństwo, porażka RRÓÓŻŻOOWWYY - namiętność, kobiecość (też: uspokaja) NNIIEEBBIIEESSKKII - uczciwość, zaufanie, niezawodność ŻŻÓÓŁŁTTYY - mądrość, zadowolenie, optymizm (też: męczy oczy) PPOOMMAARRAAŃŃCCZZOOWWYY - zabawa, ciepło, energia (też: przyciąga) BBIIAAŁŁYY - czystość, niewinność, przestrzeń, bezpieczeństwo ZZIIEELLOONNYY - zdrowie, spokój, pieniądze, płodność ZZŁŁOOTTYY - ekskluzywność, bogactwo CCZZAARRNNYY - zło, żal, powaga, trwałość
 8. 8. BBąąddźź ttaamm,, ggddzziiee ssąą ooddbbiioorrccyy aut. Susanne Nilsson CC BY-SA 2.0
 9. 9. CCoo ww ttrraawwiiee ppiisszzcczzyy?? aut. Danielåhskarlsson CC BY-SA 3.0
 10. 10. Facebook niczym współczesna agora… (d•la dorosłych) Młodzi uciekają - znajdziesz ich na Snapchat lub Ask.fm, • Tu: debata o bieżących sprawach (nie ma Cię: tracisz źródło informacji), • „Agregator” wiadomości: tu sprawdzisz, co się dzieje, • Memy, wirale: tak działa marketing szeptany, • Wszystko na sprzedaż: treści, „lajki”, interakcje, • Co z tym zasięgiem? Do kogo trafiają nasze treści?
 11. 11. Pielęgnuj relacje! Aut. Mkhmarketing, CC BY 2.0
 12. 12. „Poradoteka”, czyli garść przydatnych rad  • Miej strategię (prostą, lecz przemyślaną), • Publikuj informacje, ale też treści poruszające i angażujące odbiorców, wykorzystaj grywalizację, • Zachęcaj do dyskusji, zbieraj opinie, • Eksperymentuj z czasem publikacji, • Nie spamuj - publikuj regularnie, lecz rozsądnie, • Nie oznaczaj ludzi na zdjęciach, • Nie usuwaj negatywnych komentarzy – wyjaśniaj, przepraszaj, • Używaj (lecz nie nadużywaj!) #hashtagów.
 13. 13. Jak zwiększyć zasięg na Facebooku? Pomysł Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej Logotyp, identyfikacja https://pl-pl.facebook.com/malopolskabibliotekacyfrowa
 14. 14. JJeesstteemm mmoobbiillnnyy.. PPoommyyśśll oo mmnniiee!! aut. jenny downing CC BY 2.0
 15. 15. Poradoteka, czyli garść przydatnych rad  • Stwórz responsywną stronę WWW, • Korzystaj z narzędzi „open source”, • Eksperymentuj z Twitterem: dzięki urządzeniom mobilnym rośnie jego popularność, • Wypróbuj Instagram i Foursquare, • Sprawdź o co chodzi z tą geolokalizacją, • Eksperymentuj z kodami QR – np. na ulotkach plakatach, gadżetach.
 16. 16. GGrraammyy ggrraaffiikkąą!! oobbrraazz pprrzzeekkaażżee wwiięęcceejj nniiżż ssłłoowwoo Chihuly Garden and Glass, Seattle, fot. A. Koszowska
 17. 17. Źródła darmowej grafiki • Flickr (szukamy wg licencji: Creative Commons) https://www.flickr.com/ Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Strona _g%C5%82%C3%B3wna • Ookaboo http://ookaboo.com/o/pictures/ • Pexels http://www.pexels.com/ • Gratisography http://www.gratisography.com/ • Death to the Stock Photo http://deathtothestockphoto.com/
 18. 18. Poradoteka, czyli garść przydatnych rad  • Eksperymentuj, staraj się zaskakiwać - przeciętne zdjęcia nie budzą już zainteresowania, • We wpisach na Facebooku obok zdjęć dodawaj linki do wartościowych treści, • „Podrasuj” swoje zdjęcia darmowymi filtrami, • Sprawdź nowe darmowe usługi do tworzenia ulotek, memów czy infografik online, • Wypróbuj cinemagrafy – nowość przykuje uwagę.
 19. 19. ŚŚwwiieeżżee,, cciieekkaawwee,, wwaarrttoo…… aut. SomeDriftwood CC BY-NC 2.0
 20. 20. Microsoft Research Cliplets http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/clipletsdesktop/
 21. 21. hhttttppss::////wwwwww..ssmmoorree..cc oomm//
 22. 22. hhttttpp::////ppiikkttoocchhaarrtt..ccoomm//
 23. 23. https://pixlr.com/
 24. 24. https://www.canva.com/
 25. 25. hhttttppss::////ppllaacceeiitt..nneett//
 26. 26. http://freshmail.pl/
 27. 27. POWODZENI A! i… agnieszka.koszowska@frsi.org.pl www.biblioteki.org http://www.tagxedo.com/
 28. 28. Wykorzystane zdjęcia i obrazy Twitter Bird, autor: tash lampard, źródło: https://www.flickr.com/photos/tashmahal/2724175411 licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chihuly Garden and Glass, Seattle, fot. A Koszowska Joining the Community, autor: Susanne_Nilsson, źródło: https://www.flickr.com/photos/infomastern/12020409446 licencja: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Green Grass With Dew, autor: Danielahskarlsson źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Green_Grass_With_Dew.jpg licencja: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Growing Social Media, autor: mkhmarketing, źródło: https://www.flickr.com/photos/mkhmarketing/8539048913 licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Toddler apps, autor: jenny downing źródło: https://www.flickr.com/photos/jenny-pics/5661879987/ licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chihuly Garden and Glass, Seattle, fot. A Koszowska Oak sapling - Caldy Woods, autor: SomeDriftwood źródło: https://www.flickr.com/photos/arthurjohnpicton/3578897566 licencja: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

×