SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
Download to read offline
ASYN| Ata Glance
s
)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫فهرست‬
‫فهرست‬
‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آسین‬
‫سازمانی‬ ‫چارت‬
‫مدیره‬ ‫هیئت‬
‫انسانی‬ ‫منابع‬
‫ملی‬ ‫افتخارات‬
‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬
‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫کدها‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬
‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظام‬
‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫امکانات‬
‫کارگاه‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫توان‬
‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گواهینامه‬
‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
‫کارفرمایان‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آسین‬
‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آسین‬
‫شرکت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬‫سال‬ ‫در‬ )‫خاص‬ ‫(سهامی‬5831‫مجموعه‬ ‫توسط‬‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ممتاز‬‫دانشگاه‬
‫تاسیس‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫و‬‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬‫نهاد‬ ‫کشور‬.
‫پشتوانه‬‫منابع‬‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬‫شرکت‬ ‫این‬‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مراکز‬ ‫نزدیک‬ ‫بسیار‬ ‫همراهی‬ ‫که‬
‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫فناوری‬ ‫صاحب‬،‫پروژه‬ ‫فعاالن‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫موجب‬‫شده‬ ‫فوالد‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫جوان‬ ‫نیروهای‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫خالق‬ ‫متخصصین‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫همچنین‬ ،‫است‬‫مهن‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫دسی‬‫گام‬
‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬‫تفصیلی‬ ‫و‬‫واحدهای‬‫سازی‬ ‫گندله‬،‫فوالدسازی‬ ،‫مستقیم‬ ‫احیا‬،
)‫آرگون‬ ‫و‬ ‫نیتروژن‬ ،‫(اکسیژن‬ ‫هوا‬ ‫اجزای‬ ‫جداسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نورد‬ ‫و‬،‫سیستم‬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫غبارگیر‬ ‫های‬
‫مواد‬.‫بردارد‬
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬70‫از‬ ‫متشکل‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫کارشناس‬04‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫نفر‬
‫مهندسی‬‫و‬‫اجرایی‬‫شرکت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬‫می‬ ‫فعالیت‬.‫نمایند‬‫دپارتمان‬ ‫کارشناسان‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬
‫طبق‬ ،‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیول‬ ‫و‬ ،‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ،‫برق‬ ،‫سیاالت‬ ،‫مکانیک‬ ،‫فرایند‬ ‫زمینه‬‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫مشغول‬ ،‫تخصصی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫می‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫مشتریان‬.‫باشند‬‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬5831،‫کارگاه‬‫تجهیزات‬ ‫ساخت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬‫با‬
‫بهره‬‫از‬ ‫گیری‬‫فنی‬ ‫پرسنل‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫مجرب‬‫اقدام‬‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫به‬‫تجهیزات‬‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحدهای‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬
،‫غبارزدایی‬ ‫واحد‬ ،‫گری‬ ‫ریخته‬‫و‬‫مواد‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کیفی‬ ‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬‫است‬ ‫نموده‬.
‫شرکت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬‫مقدماتی‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬ ‫در‬‫سنجی‬ ‫امکان‬‫طراحی‬ ،‫ساخت‬ ،‫خرید‬ ‫و‬‫تجهیزات‬‫اجرا‬ ‫و‬
‫صنعت‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬‫می‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محترم‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کشور‬-
‫شرکت‬ ‫این‬ ،‫تولید‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫واحدهای‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ،‫پردازد‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بهسازی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارایه‬ ‫آمادگی‬‫خ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬‫این‬ ،‫صوص‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫فهرست‬
‫شرکت‬ ‫انحصاری‬ ‫نمایندگی‬ ‫شرکت‬Badische Stahl Engineering‫از‬ ‫بیش‬ ‫مشاور‬ ‫که‬ ‫آلمان‬284‫نورد‬ ‫و‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحد‬
‫می‬ ‫دنیا‬.‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشد‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫سازمانی‬ ‫چارت‬
‫سازمانی‬ ‫چارت‬
N
QC/QA
HSE
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬
‫نام‬‫سمت‬‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬‫تخصصی‬ ‫زمینه‬
5
‫حسین‬ ‫محمد‬
‫ثقفی‬
‫ر‬‫ئ‬‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫یس‬
‫(طراحی‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫کاربردی‬
‫از‬ )‫(جامدات‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬
‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬‫های‬‫فوالد‬ ‫صنعت‬
2‫سیدی‬ ‫آرمان‬
‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬
‫و‬‫عامل‬ ‫مدیر‬
‫(تبدیل‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫انرژی‬
( ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬‫جامدات‬‫از‬ )
‫امیرکبیر‬ ‫دانشگاه‬
‫پروژه‬ ‫فنی‬ ‫مدیریت‬‫های‬
‫فوالد‬ ‫صنعت‬
8
‫هدی‬
‫صادقیان‬
‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬
)‫(کنترل‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫دکتری‬‫دانشگاه‬ ‫از‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬
‫از‬ )‫(کنترل‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬
‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫(فرآیند‬ ‫نفت‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬
‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬
‫و‬ ‫برق‬ ‫مدیر‬
‫ابزاردقیق‬
0
‫حقیقی‬ ‫هومن‬
‫راد‬
‫هیئت‬ ‫عضو‬‫مدیره‬
‫(استخراج‬ ‫مواد‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫فلزات‬
‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫(صنعتی‬ ‫مواد‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬
‫متالو‬ ‫مدیر‬‫ر‬‫ژی‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫افتخارات‬
‫ا‬‫فتخارات‬‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬
‫سال‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫سازمان‬ ‫عنوان‬
5831 ‫وزارت‬ /‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫خانه‬
‫معادن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬
‫ملی‬ ‫جشنواره‬ ‫برگزیده‬‫جوان‬ ‫تولیدکنندگان‬ 5
5831 ‫سازمان‬‫سازمان‬ ‫صنعتی‬ ‫توسعه‬
( ‫ملل‬UNIDO)
‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫برگزیده‬ ‫نامه‬ ‫تقدیر‬ 2
5833 ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬
‫مکانیک‬ ‫صنعتی‬ ‫جشنواره‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫نامه‬ ‫تقدیر‬
‫شریف‬
8
1393 - ‫ایران‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫اهن‬ ‫انجمن‬ ‫حقوقی‬ ‫عضو‬ 0
1393 - ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫انجمن‬ ‫حقوقی‬ ‫عضو‬
‫ایران‬ ‫معادن‬
1
1393 ‫استان‬ ‫معادن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫سازمان‬
‫تهران‬
‫و‬ ‫فنی‬ ‫پروانه‬‫مهندسی‬ 6
5831 ‫معادن‬ ‫نوسازی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫سازمان‬
‫ایران‬ ‫معدنی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬
‫پژوهشی‬ ‫طرح‬ ‫برترین‬ ‫تقدیرنامه‬ 7
5818 ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬‫ای‬
‫تهران‬ ‫استان‬
‫رایانه‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز‬‫ای‬ 3
1393 ‫مشاوران‬ ‫کانون‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫مشاوران‬ ‫کانون‬ ‫در‬ ‫عضویت‬
‫بانکی‬ ‫گذاری‬
1
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫ا‬‫فتخارات‬‫و‬‫ها‬ ‫عضویت‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫افتخارات‬
‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫افتخارات‬
‫سال‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫سازمان‬
‫دریافت‬ ‫نام‬
‫کننده‬
‫عنوان‬
5833
‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬
‫فناوری‬
‫صادقیان‬ ‫هدی‬ ‫یازدهمین‬ ‫برگزیده‬‫خوارزمی‬ ‫جوان‬ ‫جشنواره‬ 5
5837 ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫فناوری‬ ‫معاونت‬
‫بیک‬ ‫پوریا‬
‫زاده‬
‫ایران‬ ‫نخبگان‬ ‫ملی‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ 2
5833 ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫فناوری‬ ‫معاونت‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬ ‫ایران‬ ‫نخبگان‬ ‫ملی‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ 8
5834 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫محمدحسین‬
‫ثقفی‬
‫رتبه‬1‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬‫(مهندسی‬
)‫مکانیک‬
0
5830 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬
‫رتبه‬1‫(مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬
)‫مکانیک‬
1
5830 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬
‫رتبه‬2‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬
)‫(مکاترونیک‬
6
5834 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬
‫محمدحسین‬
‫ثقفی‬
‫رتبه‬1‫(مهندسی‬ ‫ایران‬ ‫دانشجویی‬ ‫المپیاد‬
)‫مکانیک‬
7
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬
‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬
‫زمینه‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫عنوان‬
Direct Reduction Plant -
‫(نرم‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ ‫فرآیند‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬
)‫انرژی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫باالنس‬ ‫افزار‬
5
Direct Reduction Plant ASYN-iDR ‫سطح‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬2‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ 2
Steelmaking Plant ASYN-EAFSIM
‫واحدهای‬ ‫الکتریکی‬ ‫قوس‬ ‫کوره‬ ‫دینامیکی‬ ‫ساز‬ ‫شبیه‬
‫سازی‬ ‫فوالد‬
8
Industrial Gases Plant -
‫(شامل‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحدهای‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
)‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ،‫فرآیند‬
0
Fume Treatment Plant -
‫دود‬ ‫تصفیه‬ ‫و‬ ‫غبارگیر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬
‫فوالدسازی‬ ‫واحدهای‬
1
Heat RecoverySsystem -
‫حرارتی‬ ‫بازیاب‬ ‫سیستم‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬
‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬
6
Iron Ore Pelletizing Plant ASYN-PELSIM
‫طراحی‬‫فرایند‬‫پخت‬ ‫کوره‬‫ایی‬ ‫نقاله‬‫گندله‬ ‫واحدهای‬
‫سازی‬
7
Steelmaking Plant ASYN-MES
‫فوالدسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬
‫(سطح‬8)‫کنترل‬
3
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬‫شده‬ ‫گذرانده‬
‫تعداد‬ ‫موسسه‬‫کننده‬ ‫برگزار‬
‫دوره‬ ‫مدت‬
)‫(ساعت‬
‫دوره‬ ‫عنوان‬
5 ‫پارسیان‬ ‫نوین‬ 01 ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫طراحی‬‫صنعتی‬ 5
5
‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫انجمن‬
‫شریف‬
03 ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬(PMBOK) 2
51 Badische Stahl Engineering (Germany) 54 ‫فوالدسازی‬ ‫در‬ ‫بهروری‬ 8
5 LINDE Engineering AG (Germany) 514 ‫هوا‬ ‫جداسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫تکنولوژی‬ 0
5
‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫انجمن‬
‫شریف‬
3 ‫نرم‬ ‫اندازهای‬ ‫راه‬(soft starter) 1
5 ‫تهران‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ 04 ASPEN B-JAC 6
5 ‫تهران‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ 03 ‫و‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫مخازن‬PV-Elite 7
5 ‫بهران‬ ‫نفت‬ 04 ‫صنعتی‬ ‫روانکارهای‬ 3
2
‫فارغ‬ ‫انجمن‬‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬
‫شریف‬
56 ‫مذاکره‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫فنون‬ ،‫اصول‬ 1
5 ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ 14
‫برای‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬
‫مالی‬ ‫غیر‬ ‫مدیران‬
54
5
‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫انجمن‬
‫شریف‬
3 ‫فروش‬ ‫مهندسی‬ 55
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫تعداد‬ ‫موسسه‬‫کننده‬ ‫برگزار‬
‫دوره‬ ‫مدت‬
)‫(ساعت‬
‫دوره‬ ‫عنوان‬
5 ‫بهران‬ ‫نفت‬ 56 ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫مطالعات‬ 52
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬
‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬
‫تعداد‬
‫کاربران‬
‫نسخه‬ ‫کاربری‬ ‫زمینه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عنوان‬
1 5511
‫بخش‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫پلنت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
PDMS 5
0 2447 ‫بعدی‬ ‫دو‬ ‫کشی‬ ‫نقشه‬ AutoCAD 2
2 010 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫تنش‬ ‫تحلیل‬ CAESER II 8
8 5815 ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫تنش‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ Tekla-Structures 0
2 2447 ‫مکانیکی‬ ‫اجزا‬ ‫طراحی‬ Solidworks 1
5 55 ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ SAP 6
5 3 ‫سقف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شالوده‬ ‫طراحی‬ Safe 7
5 1 ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ ETABS 3
5 54 ‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ PROKON 1
5 2180 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫مسیر‬ ‫طراحی‬ Fluid Flow 54
8 5515 ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ASPEN Plus 55
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬
‫تعداد‬
‫کاربران‬
‫نسخه‬ ‫کاربری‬ ‫زمینه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عنوان‬
5 2446 ‫سیستم‬ ‫طراحی‬‫تصفیه‬ ‫و‬ ‫تامین‬‫آب‬ ASPEN Water 52
2 54 ‫تحلیل‬‫مکانیکی‬‫دینامیکی‬ ،‫حرارتی‬ ، ANSYS 58
2 - ‫نویسی‬ ‫برنامه‬DCS PCS7 50
5 110 ‫نویسی‬ ‫برنامه‬PLC STEP7 51
5 7 ‫مانیتورینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ WINCC 56
5 - ‫مانیتورینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ZENON 57
5 1 ‫نویسی‬ ‫برنامه‬DCS ABB Industrial 800xA 53
5 6 ‫برق‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ETAP 51
5 - ‫برق‬ ‫طراحی‬‫اتوماسیون‬ ،‫تابلوها‬ ‫و‬ EPLAN 24
5 3
‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
‫اتوماسیون‬
Labview 25
5 - ‫روشنایی‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ DIALUX 22
5 6 ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫طراحی‬ Intools 28
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬
‫تعداد‬
‫کاربران‬
‫نسخه‬ ‫کاربری‬ ‫زمینه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عنوان‬
5 2442 ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬(UML) Rational Rose 20
8 7145
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫وشبیه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
‫دینامیکی‬‫کنترلی‬ ‫و‬
MATLAB 21
5 2447 ‫کنترل‬‫پروژه‬ MS-Project Server 26
5 815 ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ Primavera-P3 27
5 212 ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تحلیل‬ COMFAR III 23
5 54 ‫حرارت‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫تحلیل‬ ABAQUS 21
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫کدها‬
‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫کدها‬
‫نسخه‬
‫استاندارد‬
‫کاربرد‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬
2440
‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬
‫مواد‬ ‫انتخاب‬
ASME (American Society of Mechanical Engineers) 5
2440
‫سیستم‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬
‫مواد‬ ‫انتخاب‬
DIN (Deutsches Institut fur Normung) 2
2444 ‫ذخیره‬ ‫مخازن‬ ‫طراحی‬ AD2000-Merkblatt 8
2448 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ API (American Petroleum Institute) 0
5111
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫استاندارد‬
‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬
B.O.C 1
2448 ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ NFPA (National Fire Protection Association) 6
2448 ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) 7
-
‫های‬ ‫شماره‬1618،54531،54128
‫سایر‬ ‫و‬
‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫استاندارد‬ 3
2442 ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ IEC (International Electro technical Commission) 1
2446 - ISO 54
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫کدها‬
‫نسخه‬
‫استاندارد‬
‫کاربرد‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬
- ‫دقیق‬ ‫ابزار‬‫کنترل‬ ‫و‬ ISA (Instrument Society of America) 55
- ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ NEC (National Electrical Code) 52
- - ANSI (American National Standards Institute) 58
- ‫آزمایشات‬ ‫و‬ ‫متریال‬ ‫انتخاب‬ ASTM (American Society for Testing and Materials) 50
-
‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬
‫هوا‬ ‫جداسازی‬ ‫واحدهای‬
European Industrial Gases Association (Practice Codes) 51
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظام‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫نظام‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫ی‬
‫سیستم‬ ‫عنوان‬‫کاربرد‬‫فرم‬ ‫پلت‬
1
‫الکترونیکی‬ ‫دبیرخانه‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مکاتبات‬ ‫مدیریت‬
‫ها‬ ‫ارسال‬
Win Fax + Outlook 2007
2
‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬
‫و‬ ‫داخلی‬ ‫ارتباطات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
‫خارجی‬
Share point MOSS 2007
3‫فنی‬ ‫هماهنگی‬‫واحدهای‬
‫مهندسی‬
Engineering Coordination & ReviewPlant Design Management System
4‫پروژه‬ ‫کنترل‬‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫هماهنگی‬Microsoft Enterprise Project Management
5
‫داخلی‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬
‫ها‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫صدا‬ ‫ارتباطات‬
‫پروژه‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫داخل‬ ‫در‬
Microsoft Communication Server (VoIP)
6‫فنی‬ ‫اطالعات‬ ‫بانک‬‫مهندسی‬ ‫مدارک‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫آرشیو‬Microsoft search server + share point
7‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬Wiki Media
8‫و‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬
‫حسابداری‬
‫کنترل‬‫ها‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬FaraTotal
9‫عملکرد‬ ‫پایش‬‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ارزیابی‬-
11‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫پرسنل‬ ‫مستمر‬ ‫آموزش‬-
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫امکانات‬
‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫امکانات‬
‫عنوان‬‫مشخصات‬‫تعداد‬
)‫(دستگاه‬
‫توضیحات‬
5‫کامپیوتر‬Intel Core i3 20”34
Internet
TMG
File Server
ESX1
DC2
File Server
ESX2
Terminal
Backup
OCS Mediation
PSTN
FX
PC
Terminal Client
Laptop
PDA
OCS
OCS Edge
Exchange
2‫تاپ‬ ‫لپ‬HP1
8‫فکس‬HP, Winfax8
0‫پرینتر‬HP A4, SHARP A30
1‫اسکنر‬HP A42
6‫فتوکپی‬SHARP A32
7‫پالتر‬HP 510 A0/A1/A25
3‫سرور‬
‫مرکزی‬
HP Proliant server
54
1‫سوییچ‬Dlink 1GB L2
Manage
8
54‫برق‬
‫اضراری‬
UPS 20Kva
5
55‫پروژکتور‬Sharp5
52‫تلویزیون‬Samsung LED 50"5
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫کارگاهی‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫توان‬
‫توان‬‫تجهیزات‬‫ی‬‫کارگاه‬‫ی‬
‫مشخصات‬‫تعداد‬
5‫سقفی‬ ‫جرثقیل‬54‫تن‬2‫دستگاه‬
2‫لیفتراک‬54‫تن‬
‫کوماتسو‬
5‫دستگاه‬
8‫با‬ ‫غلطکی‬ ‫سه‬ ‫نورد‬
‫عرض‬211‫متر‬
2‫دستگاه‬
0‫تراش‬ ‫ماشین‬0‫متری‬5‫دستگاه‬
1‫نواری‬ ‫اره‬0445‫دستگاه‬
6‫رادیال‬ ‫دریل‬2‫دستگاه‬
7‫مگنت‬ ‫دریل‬3‫دستگاه‬
3‫جوش‬ ‫رکتیفایر‬6‫دستگاه‬
1‫پالسما‬ ‫برش‬3‫دستگاه‬
54‫جوش‬CO254‫دستگاه‬
55‫برش‬ ‫هوا‬8‫دستگاه‬
52‫ریلی‬ ‫برش‬ ‫هوا‬6‫دستگاه‬
58‫هوا‬ ‫کمپرسور‬2‫دستگاه‬
50‫فرز‬ ‫سنگ‬00‫دستگاه‬
51‫مغناطیسی‬ ‫قالب‬2‫تن‬2‫دستگاه‬
56‫رومیزی‬ ‫چرخ‬ ‫سنگ‬5‫دستگاه‬
57‫کانتینر‬ ‫و‬ ‫کانکس‬0‫دستگاه‬
53‫پایه‬‫مگنت‬ ‫دریل‬3‫دستگاه‬
51‫بالک‬ ‫جیم‬6‫دستگاه‬
24‫نورد‬0‫غلطتکی‬84
‫میل‬‫یمتر‬
5‫دستگاه‬
‫کارگاه‬‫شامل‬ ‫ساخت‬5244،‫برش‬ ‫و‬ ‫رول‬ ‫کارگاه‬ ‫مربع‬ ‫متر‬5444‫و‬ ‫مونتاژ‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫کارگاه‬ ‫مربع‬ ‫متر‬344‫مربع‬ ‫متر‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫سندبالست‬ ‫کارگاه‬.
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬
‫کنترل‬/ ‫کیفیت‬‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫لیست‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫ی‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
5
‫زمزم‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬2‫فوالد‬
‫خوزستان‬
1MMTE
‫شهریور‬
81
‫مرداد‬
86
‫هماهنگی‬‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬
‫ساپورت‬
‫مهندسی‬44
2
‫گلگهر‬ ‫سازی‬ ‫گندله‬ ‫کارخانه‬
‫سیرجان‬
2CIC
‫آبان‬
31
‫آبان‬36
‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬
‫ساپورت‬
‫مهندسی‬
45
8
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫فرآیند‬
‫احیا‬‫مستقیم‬-‫سری‬800
MMTE‫دی‬31
‫اردیبهش‬
‫ت‬88
‫پایه‬ ‫مهندسی‬-‫انرژي‬ ‫باالنس‬ ‫مدارک‬ ‫تولید‬
‫جرم‬ ‫و‬
‫مهندسی‬
41
0
‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬
‫هرمزگان‬
MMTE
‫مرداد‬
36
‫شهریور‬
36
‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫کشی‬ ‫لوله‬
‫مهندسی‬
46
1
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫فرآیند‬
‫احیا‬‫مستقیم‬)‫مدول‬ ‫(مگا‬
MMTE
‫مرداد‬
36
‫اردیبهش‬
‫ت‬37
‫پایه‬ ‫مهندسی‬-‫انرژي‬ ‫باالنس‬ ‫مدارک‬ ‫تولید‬
‫جرم‬ ‫و‬
‫مهندسی‬
47
6
‫کاوه‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬
‫جنوب‬
MMTE‫مهر‬36‫آبان‬37
‫تهیه‬ ‫و‬ ‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نقشه‬
‫مهندسی‬
43
7‫سنج‬ ‫امکان‬‫ی‬‫فوالد‬ ‫فني‬‫فراد‬3FSCO‫دی‬36
‫اسفند‬
36
‫سنجی‬ ‫امکان‬‫مجتمع‬‫تولید‬‫و‬ ‫آهن‬‫فوالد‬
‫امکان‬‫سنجی‬
‫و‬ ‫اقتصادی‬
‫بازار‬
41
3
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهیه‬‫ساز‬ ‫شبیه‬
‫پخت‬ ‫کوره‬ ‫فرآیند‬‫سازي‬ ‫گندله‬
MMTE
‫آبان‬
36
‫خرداد‬
37
‫فرایند‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬‫مدارک‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬
‫تعی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫باالنس‬‫ین‬‫پارامترها‬‫ی‬
‫گندله‬ ‫پخت‬ ‫کوره‬
‫مهندسی‬
54
1-‫فلزات‬ ‫و‬ ‫معادن‬ ‫فناور‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬
2-‫سرچشمه‬ ‫مس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بتون‬ ‫صنایع‬ ‫شركتهاي‬ ‫كنسرسیوم‬
3-‫فراد‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
1‫سبا‬ ‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬
(540444×2)
4SNC
‫مرداد‬
37
‫زمستان‬
37
،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مناقصه‬ ‫فنی‬ ‫اسناد‬ ‫تهیه‬
‫فنی‬ ‫مذاکرات‬
‫مهندسی‬
55
5
4
‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬
‫مبارکه‬(840444×2)
SNC
‫مرداد‬
37
‫زمستان‬
37
،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مناقصه‬ ‫فنی‬ ‫اسناد‬ ‫تهیه‬
‫فنی‬ ‫مذاکرات‬
‫مهندسی‬
52
5
5
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫سیستم‬
‫واحد‬ ‫مدول‬ ‫مگا‬ ‫آب‬ ‫پروسس‬
‫احیا‬‫ی‬‫سبا‬ ‫طرح‬ ‫مستقیم‬
MMTE
‫اسفند‬
36
‫خرداد‬
37
‫جرم‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫باالنس‬ ‫مدارک‬ ‫تولید‬‫و‬PFD
‫آب‬
‫مهندسی‬
58
5
2
‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬
‫سبزوار‬
MMTE
‫اسفند‬
36
‫آبان‬37
‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬
‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬
‫ساپورت‬
‫مهندسی‬
50
5
8
‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬
‫بختیاری‬ ‫و‬ ‫چهارمحال‬MMTE
‫اسفند‬
36
‫آبان‬37
‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬
‫ساپورت‬
‫مهندسی‬
51
5
0
‫المهدی‬ ‫آلومینیوم‬ ‫مجتمع‬ALMAHDI
‫مرداد‬
37
‫آذر‬37‫بهسازی‬‫کوره‬‫چدن‬ ‫ذوب‬ ‫های‬
‫مهندسی‬
56
5
1
‫خرمشهر‬ ‫اروند‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬5TMA
‫فروردی‬
‫ن‬37
‫تیر‬37
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫و‬ ‫تأمین‬ ‫واحد‬ ‫طراحی‬
‫سازی‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬
‫مهندسی‬
57
5
6
‫سبا‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬MMTE‫تیر‬37‫آبان‬31
‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫کشی‬ ‫لوله‬
‫مهندسی‬
53
5
7
‫خرمشهر‬ ‫اروند‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬
TMA
‫مرداد‬
37
‫مرداد‬
33
‫برگزاری‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ،‫مجتمع‬ ‫جانمایی‬ ‫طراحی‬
‫فنی‬ ‫پیشنهادات‬ ‫ارزیابی‬ ،‫مناقصه‬
‫مهندسی‬
51
5
3
‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬
‫میانه‬
MMTE‫تیر‬37
‫خرداد‬
88
‫برگزاری‬ ،‫واحد‬ ‫مفهومی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬
‫فنی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬
‫مهندسی‬
25
5
1
‫واحد‬‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬
‫شادگان‬
6PAYA
‫مرداد‬
37‫آذر‬88
،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫مهندسی‬
24
4-‫شرکت‬‫ن‬ ‫صفا‬‫یکو‬‫سپاهان‬
5
-‫اروند‬ ‫میعاد‬ ‫تحکیم‬ ‫شرکت‬
6
-‫پایا‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
2
4
‫نیریز‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬PAYA
‫مرداد‬
37‫آذر‬88
،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫مهندسی‬
24
2
5
‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬‫بافت‬PAYA‫مهر‬88‫آذر‬88
،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫مهندسی‬
24
2
2
‫واحدهای‬ ‫رکوپراتور‬ ‫طراحی‬
‫مستقیم‬ ‫احیا‬
MMTE‫دی‬37
‫اسفند‬
33
‫ساخت‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫تفصیلی‬ ‫طراحی‬
‫مبارکه‬ ‫سبا‬ ‫مگامدول‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬
‫مهندسی‬
28
2
8
‫طرح‬ ‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬‫توسعه‬
‫خرازی‬ ‫شهید‬
7BIDEC
‫آذر‬37
‫مرداد‬
88
،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬
‫مهندسی‬
20
2
0
‫و‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬‫فوالد‬‫خزر‬
Khazar‫اسفند‬
37
‫فرودین‬
88
‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫اکسیژن‬
‫مهندسی‬
21
2
1
‫پنجم‬ ‫خط‬ ‫آهن‬ ‫کنسانتره‬ ‫واحد‬
‫چادرملو‬
BIDEC
‫فروردی‬
‫ن‬33
‫آبان‬31
‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬
‫ساپورت‬
‫مهندسی‬
27
2
6
)‫(اکسیژن‬ ‫هوا‬ ‫جداسازی‬ ‫واحد‬
‫میانه‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬
MMTE
‫اردیبه‬
‫شت‬88
‫کنون‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬
‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫تجهیزات‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫ساخت‬ ‫اکسیژن‬ ‫واحد‬ ‫(اولین‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
)‫داخل‬
‫مهندسی‬
21
2
7
‫و‬ ‫فوالدسازی‬ ‫فرآیند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫ذوب‬
8
BSE
‫اسفند‬
36
‫اسفند‬
37
‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬
‫الکتریکی‬ ‫قوس‬ ‫کوره‬
-
84
2
3
‫شماره‬ ‫سازی‬ ‫فوالد‬3‫ذوب‬ ‫مجتمع‬
‫نطنز‬ ‫آهن‬
Natanz
‫شهریور‬
88
‫کنون‬ ‫تا‬
‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫تجهیزات‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬
‫خط‬ ‫اتوماسیون‬ ،‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫اصلی‬
‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیویل‬ ،‫انرژی‬ ‫و‬ ‫تاسیسات‬ ،‫تولید‬
،‫تسریع‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫حین‬ ‫و‬ ‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیرت‬
‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫ساخت‬
‫طرح‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬
‫مهندسی‬85
2‫مجتمع‬ ‫گیر‬ ‫غبار‬ ‫سیستم‬‫نورد‬YRM‫شهریور‬‫دی‬31‫پایه‬ ‫مهندسی‬‫تفصیلی‬ ‫و‬‫بهسازی‬‫نظارت‬ ‫و‬‫و‬ ‫مهندسی‬82
7-‫نوآور‬ ‫طرح‬ ‫تا‬ ‫بی‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬
8
- Badische Stahl Engineering (Germany)
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
1‫یزد‬ ‫فوالد‬88‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬‫نظارت‬
8
4
‫مجتمع‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬
‫یزد‬ ‫فوالد‬
9
YRM
‫مرداد‬
33
‫دی‬31‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬
‫مهندسی‬
88
8
5
‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬
‫هرمزگان‬
10
HOSCO
‫شهریور‬
31
‫کنون‬ ‫تا‬
،‫مجتمع‬ ‫پرسنل‬ ‫آموزش‬ ،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬
‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬
‫مهندسی‬86
8
2
‫فوالد‬ ‫صبا‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬
)‫(مگامدول‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬
IRITEC‫آبان‬
83
‫کنون‬ ‫تا‬‫و‬ ‫کوره‬ ‫فلزی‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ ،‫پایپینگ‬ ‫طراحی‬
‫مدلسازی‬3‫طراحی‬ ،‫پلنت‬ ‫بعدی‬PDC‫طراحی‬
،‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سیستم‬
‫مهندسی‬81
8
8
‫نورد‬ ‫مجتمع‬ ‫گیر‬ ‫غبار‬ ‫سیستم‬
‫یزد‬ ‫فوالد‬
YRM
‫آبان‬
33
‫آبان‬31
‫طراحی‬‫و‬ ‫پایه‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تفصیلی‬
‫تجهیزات‬ ‫نصب‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬87
8
0
‫فوالد‬ ‫مواد‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬
‫پاسارگاد‬
PSC
‫فروردی‬
‫ن‬31
‫شهریور‬
89
‫مدیریت‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬
‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ،‫پروژه‬‫راه‬
‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫دریافت‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬
‫واحد‬ ‫به‬ ‫آهک‬ ‫و‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫انتقال‬
‫فوالدسازی‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬83
8
1
‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫کلدفلر‬ ‫سیستم‬
‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬
11
KSC
‫فروردی‬
‫ن‬31
‫اسفند‬
31
‫سیستم‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫تامین‬ ،‫طراحی‬ ‫عملیات‬
‫به‬ ‫یک‬ ‫زمزم‬ ‫و‬ ‫احیاء‬ ‫واحدهای‬ ‫در‬ ‫کلدفلر‬
‫صورت‬EPC‫و‬ ‫تهران‬ ‫ساوسازان‬ ‫(کنسرسیوم‬
)‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬
‫و‬ ‫مهندسی‬
‫ساخت‬
04
8
6
‫پاسارگاد‬ ‫فوالد‬ ‫تجهیزات‬ ‫ساخت‬PSC
‫خرداد‬
31
‫تاکنون‬
‫حرارتی‬ ‫های‬ ‫مبدل‬ ‫و‬ ‫آبگرد‬ ‫های‬ ‫داکت‬ ‫ساخت‬
‫واحد‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ،‫غبارگیر‬ ‫سیستم‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ،‫(سیلوها‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬
)...
‫ساخت‬08
8
7
‫واحد‬‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬PSC‫تیر‬81‫شهریور‬‫پاسارگاد‬ ‫فوالدسازی‬ ‫پروژه‬ ‫سیویل‬ ‫طراحی‬‫مهندسی‬01
9-‫یزد‬ ‫فوالد‬ ‫نورد‬ ‫شرکت‬
10-‫مجتمع‬‫هرمزگان‬ ‫فوالد‬
21-)‫(بویرصنعت‬ ‫احمد‬ ‫بویر‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬
11-‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
‫پاسارگاد‬80
8
3
‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬ ‫واحد‬
‫پاسارگاد‬
PSC‫تیر‬31‫کنون‬ ‫تا‬
‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫تفصیلی‬ ،‫پایه‬ ‫مهندسی‬
‫های‬ ‫سیستم‬‫قدرت‬ ‫برق‬‫فوالدسازی‬
‫مهندسی‬06
8
1
‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬ ‫واحد‬‫فوالد‬
‫پاسارگاد‬
PSC‫تیر‬31‫کنون‬ ‫تا‬
‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحد‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫جانبی‬
‫و‬ ‫مهندسی‬
‫نظارت‬07
0
4
‫طراح‬‫ی‬‫و‬‫مهندس‬‫ی‬‫اح‬‫ی‬‫اء‬‫مستق‬‫ی‬‫م‬GFS
‫بهمن‬
88
‫مرداد‬
89
‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬
‫شهریار‬ ‫فوالد‬ ‫گسترش‬ ‫مگامدول‬
‫مهندسی‬03
0
5
‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحد‬
‫بویراحمد‬
52
BAS
‫شهریور‬
31
‫شهریور‬
12
‫فوالد‬ ‫طرح‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫بویراحمد‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
01
0
2
‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬ ‫واحد‬
‫پاسارگاد‬
PSC
‫آبان‬
31
‫اردیبهش‬
‫ت‬82
‫پلنت‬ ‫آب‬ ‫سیستم‬ ،‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬
‫مجتمع‬ ‫ارتباطی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬‫فوالد‬
‫پاسارگاد‬ ‫سازی‬
‫مهندسی‬14
0
8
‫سطح‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬8‫مجتمع‬
‫پاسارگاد‬ ‫فوالد‬
PSC
‫آبان‬
31
‫ارد‬‫ی‬‫بهش‬
‫ت‬82
‫سطح‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬8‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫فوالدسازی‬
‫مهندسی‬
15
0
0
‫ارتباطی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬‫فوالد‬ ‫مجتمع‬
‫پاسارگاد‬
PSC
‫ابان‬
88
‫شهریور‬
80
‫طراح‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬‫توز‬‫ی‬‫ع‬،‫برق‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬
‫آبپلنت‬‫اکس‬‫ی‬‫ژن‬‫و‬‫لوله‬‫کش‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ارتباط‬‫ی‬
‫مهندسی‬12
0
1
‫ساخت‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫احیا‬ ‫واحد‬
‫مستقیم‬‫شهر‬‫ی‬‫ار‬GFS80
‫اسفند‬
89
‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫و‬‫تدارک‬‫لوازم‬‫و‬‫ابزار‬‫مخصوص‬‫مورد‬
‫ن‬‫ی‬‫از‬‫و‬‫انجام‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ساخت‬‫کارگاه‬‫ی‬
‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫فلز‬‫ی‬
‫مهندسی‬18
0
6
‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬‫کارگاه‬‫ی‬‫شهر‬‫ی‬‫ار‬
GFS80
‫اسفند‬
89
‫انجام‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬
‫کارگاه‬‫ی‬‫برکل‬‫ی‬‫ه‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫اجرا‬‫یی‬
‫مهندسی‬10
0
7
‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫طراحی‬‫مشاور‬‫ه‬
‫مجتمع‬‫اقل‬‫ی‬‫د‬‫پارس‬‫سلحشورا‬
‫فارس‬ ‫ن‬
‫خرداد‬
88
‫کنون‬ ‫تا‬
‫ارائه‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫پا‬‫ی‬،‫ه‬‫مهندس‬‫ی‬
‫تف‬‫ص‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫فن‬‫ی‬
‫و‬ ‫ذوب‬ ،‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ،‫سازی‬ ‫گندله‬ ‫واحهای‬
‫نورد‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬
‫مهندسی‬11
0
3
‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬‫واحد‬ ‫تفصیلی‬
‫حرارتی‬ ‫بازیاب‬
MMTE‫دی‬80‫تیر‬89
‫ارائه‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫پا‬‫ی‬،‫ه‬‫مهندس‬‫ی‬
‫تف‬‫ص‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬
‫مهندسی‬16
0
1
‫مشاور‬HVAC & CIVIL‫پاسارگاد‬
PSC
‫خرداد‬
80
‫شهریور‬
82
‫طراح‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ستمها‬‫ی‬HVAC‫جهت‬‫ساختمان‬‫ها‬‫ی‬
‫توز‬‫ی‬‫ع‬‫برق،مراکزکنترل‬‫و‬‫طراح‬‫ی‬‫معمار‬‫ی‬
‫مهندسی‬17
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
‫واحداکس‬‫ی‬‫ژن‬
1
4
‫طراح‬‫ی‬‫و‬‫مهندس‬‫ی‬‫اح‬‫ی‬‫اءمستق‬‫ی‬‫م‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫شرکت‬‫تبریز‬ ‫شمس‬
‫فوالد‬
‫شمس‬
‫تبریز‬
‫شهریور‬
80
‫اسفند‬
89
‫طراح‬‫ی‬‫بن‬‫ی‬‫اد‬‫ی‬(‫پا‬‫ی‬‫ه‬)‫مهندس‬‫ی‬‫تفص‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬-‫ته‬‫ی‬‫ه‬
‫وارائه‬‫برآورد‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫و‬‫احجام‬‫کار‬
‫مهندسی‬11
1
5
‫ساخت‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫شرکت‬
‫تبریز‬ ‫شمس‬
‫شمس‬ ‫فوالد‬
‫تبریز‬
‫شهریور‬
80
‫اسفند‬
89
‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫وتدارک‬‫لوازم‬‫و‬‫ابزارمخصوص‬‫مورد‬
‫ن‬‫ی‬‫از‬‫و‬‫انجام‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ساخت‬‫ک‬‫ارگاه‬‫ی‬
‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫فلز‬‫ی‬
‫مهندسی‬64
1
2
‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬‫کارگاه‬‫ی‬‫شرکت‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬‫تبریز‬ ‫شمس‬
‫شمس‬ ‫فوالد‬
‫تبریز‬
‫شهریور‬
80
‫اسفند‬
89
‫انجام‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬
‫کارگاه‬‫ی‬‫برکل‬‫ی‬‫ه‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫اجرا‬‫یی‬
‫مهندسی‬
65
1
8
‫غبارزدا‬‫یی‬‫خوزستان‬‫فوالد‬
‫خوزستان‬‫مهر‬80
‫اردیبهش‬
‫ت‬89
‫مشاوره‬‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫غبارزدا‬‫یی‬
‫مهندسی‬
62
1
0
‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫مهندسی‬ ‫مشاوره‬
‫بافق‬
‫آهن‬ ‫شرکت‬
‫فوالد‬ ‫و‬
‫بافق‬
‫شهریور‬
80
‫تیر‬89
‫و‬ ،‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ ‫مهندسی‬ ‫مشاوره‬
‫فوالدسازی‬‫مهندسی‬
68
1
1
‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیویل‬ ‫مدیریت‬
‫پاسارگاد‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫صنعتی‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬
‫پاسارگاد‬‫مهر‬80
‫فروردین‬
82
‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیویل‬ ‫اجرای‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬
‫صنعتی‬ ‫سیویل‬ ‫فنی‬ ‫دفتر‬ ‫راهبر‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬
‫مهندسی‬
60
1
6
‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫پلنت‬ ‫اکسیژن‬
‫پاسارگاد‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬
‫پاسارگاد‬‫مهر‬80
‫اردیبهش‬
‫ت‬82
‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب‬‫غبارگیر‬
‫تجهیزات‬ ‫نصب‬ ،‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫و‬
‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫پلنت‬ ‫اکسیژن‬
‫مهندسی‬
66
1
7
‫تجهیزات‬ ‫تفصیلی‬ ‫طراحی‬
MMTE
‫بهمن‬
80
‫شهریور‬
89
‫تفصیلی‬ ‫مهندسی‬‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫تجهیزات‬ ‫برخی‬
‫گلگهر‬ ‫مستقیم‬
‫مهندسی‬
67
1
3
‫اجرای‬ ‫نظارت‬ ،‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫جنوب‬ ‫کاوه‬ ‫فوالد‬
ITRITEC‫تیر‬89‫کنون‬ ‫تا‬
‫تامین‬ ‫مدارک‬ ‫کنترل‬ ،‫تفصیلی‬ ‫مهندسی‬
‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫کنندگان‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
61
1
1
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫اهن‬ ‫صنعت‬ ‫در‬
‫کنسانتره‬ ‫واحد‬ ‫پایه‬
‫امیرسنگا‬
‫ن‬
‫پارسیان‬
‫اسفند‬
80
‫مرداد‬
89
‫سرمایه‬ ‫جهت‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬
‫صنعت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬
‫مطالعه‬
‫امکانسنجی‬
‫بازار‬ ‫و‬
74
6
4
‫واحد‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ،‫مهندسی‬
‫نورد‬
‫آهن‬ ‫شرکت‬
‫فوالد‬ ‫و‬
‫بافق‬
‫اسفند‬
80
‫کنون‬ ‫تا‬
‫تامین‬ ‫مدارک‬ ‫کنترل‬ ،‫تفصیلی‬ ‫مهندسی‬
‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫کنندگان‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
70
6
5
‫زنجیره‬ ‫مشخصات‬ ‫تدوین‬‫معیارصنع‬
‫ت‬‫اسفند‬‫تیر‬89‫زنجیره‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫فهرست‬ ‫تدوین‬
‫مطالعه‬
‫امکانسنجی‬
71
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬‫خاورمیان‬
‫ه‬
80‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬‫بازار‬ ‫و‬
6
2
‫تهیه‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬HMI
‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫واحد‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬
‫پاسارگاد‬
‫خرداد‬
89
‫کنون‬ ‫تا‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬PLC‫تهیه‬ ‫و‬HMI‫تصفیه‬ ‫واحد‬
‫آب‬
‫مهندسی‬
77
6
8
‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫مشاوره‬‫گری‬
‫خزر‬ ‫فوالد‬
‫مرداد‬
89
‫کنون‬ ‫تا‬
‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬
‫گری‬
‫مهندسی‬
71
6
0
‫اسفنجی‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مشاوره‬‫معیارصنع‬
‫ت‬
‫خاورمیان‬
‫ه‬
‫دی‬89‫کنون‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬
‫از‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫برای‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫حمل‬
‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫لیست‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کشور‬‫و‬ ‫داخلی‬
‫خارجی‬
‫مهندسی‬
30
6
1
‫مواد‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫مهندسی‬‫خزر‬ ‫فوالد‬
‫اسفند‬
89
‫شهریور‬
82
‫و‬ ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬
‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫واحد‬ ‫برای‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫شارژ‬ ‫و‬ ‫انتقال‬
‫ذوب‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
31
6
6
‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫نظارت‬‫خزر‬ ‫فوالد‬
‫بهمن‬
89
‫کنون‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫گری‬ ‫ریخته‬
‫و‬ ‫مهندسی‬
‫نظارت‬
36
6
7
‫زنجیره‬ ‫مشخصات‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬
‫معیارصنع‬
‫ت‬
‫خاورمیان‬
‫ه‬
‫اسفند‬
89
‫کنون‬ ‫تا‬
‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫فهرست‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫زنجیره‬
‫مطالعه‬
‫امکانسنجی‬
‫بازار‬ ‫و‬
37
6
3
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫نصب‬ ‫بر‬‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬
‫فوالد‬
‫کاوه‬
‫جنوب‬
‫بهمن‬
89
‫کنون‬ ‫تا‬
‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫فوالد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫جنوب‬ ‫کاوه‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
31
6
1
‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬
‫گری‬ ‫ریخته‬
‫برش‬ ‫امید‬
‫اسفند‬
89‫آبان‬82
‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ ،‫مشاوره‬
‫هزار‬ ‫یکصد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫خرید‬
‫تنی‬
‫مهندسی‬
15
7
4
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫نصب‬ ‫بر‬‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬
‫فوالد‬ ‫صبا‬
‫خلیج‬
‫فارس‬
‫فروردی‬
‫ن‬82
‫آذر‬82
‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬
‫صبا‬ ‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫فوالد‬
‫فارس‬ ‫خلیج‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
10
7
5
‫جداساز‬ ‫واحد‬)‫(اکسیژن‬ ‫هوا‬ ‫ی‬
‫نطنز‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬
‫فوالد‬
‫نطنز‬
‫اردیبه‬
‫شت‬82
‫بهمن‬82
‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫مکانیکال‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫کلدباکس‬
‫مهندسی‬‫و‬
16
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬
‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬
‫پروژه‬
‫کد‬
‫واحد‬ ‫اکسیژن‬2‫نطنز‬ ‫فوالدسازی‬‫نظارت‬
7
2
‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدل‬ ‫تهیه‬‫احیای‬ ‫پلنت‬
‫مستقیم‬
‫معیار‬
‫صنعت‬
‫خاورمیان‬
‫ه‬
‫خرداد‬
82
‫خرداد‬
82
‫از‬ ‫انیمیشن‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدل‬ ‫تهیه‬
‫بردسیر‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬‫مهندسی‬
17
7
8
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مهندسی‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫ساخت‬ ‫بر‬
‫آهن‬ ‫ذوب‬
‫البرز‬
‫غرب‬
‫خرداد‬
82
‫کنون‬ ‫تا‬
‫داخلی‬ ‫بخش‬ ‫مهندسی‬،‫آبرسانی‬ ،‫(غبارگیر‬
،‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،)...
‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬5‫تنی‬ ‫میلیون‬
‫غرب‬ ‫البرز‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬
13
7
0
‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫مواد‬
‫خزر‬ ‫فوالد‬‫تیر‬82‫کنون‬ ‫تا‬
‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬
‫واحد‬ ‫برای‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫شارژ‬ ‫و‬ ‫انتقال‬
‫ذوب‬
‫و‬ ‫مهندسی‬
‫نظارت‬
11
7
1
‫بافق‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬
‫آهن‬ ‫شرکت‬
‫فوالد‬ ‫و‬
‫بافق‬
‫تیر‬82‫کنون‬ ‫تا‬
‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫جانمایی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬
‫بافق‬‫مهندسی‬544
7
6
‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬
‫گری‬ ‫ریخته‬
‫پرتو‬
‫صنعت‬
‫بهمن‬
89‫آبان‬82
‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ ،‫مشاوره‬
‫واحد‬ ‫خرید‬‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬
‫مهندسی‬33
7
7
‫بهره‬‫نطنز‬ ‫فوالد‬ ‫برداری‬
‫فوالد‬
‫نطنز‬
‫اردیبه‬
‫شت‬82
‫تاکنون‬
‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫مکانیکال‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬
‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫کلدباکس‬
‫واحد‬ ‫اکسیژن‬2‫نطنز‬ ‫فوالدسازی‬
‫مهندسی‬‫و‬
‫نظارت‬545
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Khouzestan Steel Zamzam II DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Ahvaz, Iran.
Owner Khouzestan Steel
Client
Mines & Metals Tech.
Eng.
Duration 2006 - 2007
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Piping design and coordination of all disciplines
and clash report andmodifying
o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware
o Design of interconnection andunderground
piping
o Design of piping support and3D modeling
o Isometric, Plan & Section View and support Detail
for all pipes
 Civil & Structure
o 3D modeling of all steelstructureand foundations
such as tower, galleries andall buildings
 Equipment
o 3D modeling of all equipment such as reduction
furnace, scrubbers, reformer, stack, de-dusting,
blower, material handling system andetc
 Instrumentation
o 3D modeling of all instruments andpositioning
them in appreciate position in lines
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Gol-e-Gohar Pelletizing Plant
Type
Straight Grate
Pelletizing
Capacity 5 Mtpy
Location Sirjan, Iran.
Owner
Golegohar Iron
Ore Co.
Client CIC Co.
Duration 2006 - 2007
Scope of
Works
 General
o PDMS Modeling of piperack structure, cooling water, raw
water and industrial water basins and related pumps and
otherequipment and piping and support designof them
o Pipe routeDesign and modeling ofpiperack piping and
design of Supportsfor piping.
o Firefighting Loop and circulating water loop Modeling
 Concentrate Feed Bin Area
o PDMS Modeling of SteelStructure and Equipment
o Design of routs and supports and modeling of piping
 Dry Grinding Area
o PDMS Modeling of SteelStructure and equipment
o Piping and support design ofwater and natural gas lines
 Mixing Building
o PDMS Modeling of SteelStructure and equipment
o Air, Water and Slurry Piping and support design, modeling
and coordinationin mixing building area
 Green pelletizing Area
o PDMS Modeling of SteelStructure and equipment
o Piping design and coordinationofall disciplinesand clash
report
 Indurating Building
o PDMS Modeling of SteelStructure and Equipment
o DetailDesign of piping based on P&ID and piperouting
 Isometric, Plan &Section View and support Detailfor all pipes.
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Hormozgan Steel Complex DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 2x800,000 tpy
Location Bandar Abbas, Iran.
Owner NISCO
Client
Mines & Metals Tech.
Eng.
Duration 2006-2007
Scope of
Works
 Piping & Support design
 Engineering Coordination between:
o Piping
o Structure
o Equipment
o Civil
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pelletizing Induration Furnace Simulation
Type Lurgi Pelletizing
Platform MATLAB
Application
Induration Furnace
Simulation
Client MMTE Co.
Duration 2007 – 2008
Features
 Simulation of the chemical reactions, heat andmass
transfer mechanisms in theDrying, Preheating, Firing
and Cooling zone of induration furnace
 Assessment of basicdesign parameters of thefurnace
like, totallength, firing rate andgas flow rates
 Determination of final composition of product
according todifferent compositions of theraw material,
flows of cold andhot gases, additives, the set points of
thefan flows and otherparameters
 Flow calculation of exhaust gases
 Temperatureand composition profile of gas and pellet
Application
 Product calculation for specific composition and
tonnageof inlet green pellet
 Overall sizing of furnace and capacity of fans for
required product
 Development of mass and energy balance of furnace
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
South Kaveh Steel DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Bandar Abbas, Iran.
Owner BONYAD
Client
Mines & Metals Tech.
Eng.
Duration 2007-2008
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Piping design and coordination of all disciplines
and clash report
o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware
o Clash checking and modifying
o Design of interconnection andunderground
piping
o Design of piping support and3D modeling
o Isometric, Plan & Section View and support Detail
for all pipes
 Civil & Structure
o 3D modeling of all steelstructureand foundations
 Equipment
o 3D modeling of all equipment such as reduction
furnace, scrubbers, reformer, stack, de-dusting,
blower, material handling, coating and etc
 Instrumentation
o 3D modeling of all instruments andpositioning
them in appreciate position in lines
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Sabzevar Steel DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Sabzevar, Iran.
Owner NISCO
Client Mines & Metals Eng.
Duration 2008 - Present
Scope of
Works
 Piping & Support design
 Coordination between:
o Piping
o Structure
o Equipment
o Civil
o Electrical
o Instrument
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Chaharmahal Steel DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Sepiddasht, Iran.
Owner NISCO
Client
Mines & Metals Tech.
Eng.
Duration 2008 - Present
Scope of
Works
 Piping & Support design
 Engineering Coordination between:
o Piping
o Structure
o Equipment
o Civil
o Electrical
o Instrument
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Baft Steel Complex DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Baft, Iran.
Owner NISCO
Client PAYA Co.
Duration 2008 - Present
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Basic & detail design of piping routefor all lines in
core area and material handling system
o Stress analyzing for critical pipe lines
o Support detail design & 3D modeling
o Duct design
o Isometric, Plan & Section View and support Detail
for all pipes.
o MTO of piping andspecial items
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Neyriz Steel Complex DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Neyriz, Iran.
Owner NISCO
Client PAYA Co.
Duration 2008 - Present
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Basic & detail design of piping routefor all lines in
core area and material handling system
o Stress analyzing for critical pipe lines
o Support detail design & 3D modeling
o Duct design
o Isometric, Plan & Section View and support Detail
for all pipes.
o MTO of piping andspecial items
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Shadegan Steel Complex DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 800,000 tpy
Location Shadegan, Iran.
Owner NISCO
Client PAYA Co.
Duration 2008 - 2010
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Basic & detail design of piping routefor all lines
in core area and material handling system
o Stress analyzing for critical pipe lines
o Support detail design & 3D modeling
o Duct design
o Isometric, Plan & Section View and support
Detail for all pipes.
o MTO of piping andspecial items
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
SHAHIDKHARRAZI DR Plant
Type
Midrex Direct
Reduction
Capacity 1.5 Mtpy
Location Esfahan, Iran.
Owner Mobarakeh Steel
Client BIDEC
Duration 2008 - 2009
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Design of piping routes for all lines
o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware
o Clash checking and modifying
o Preparing piping isometrics, layout andsections
o Design of interconnection andunderground
piping
o Design of piping support and3D modeling
 Civil & Structure
o 3D modeling of all steelstructureand foundations
 Equipment
o 3D modeling of all equipment such as reduction
furnace, scrubbers, reformer, stackand etc
 Instrumentation
o Instruments hookup
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Gol-e-Gohar Direct Reduction Plant
Type
MIDREX DRI
Plant
Capacity 1.5 Mtpy
Location Sirjan, Iran.
Owner
Golegohar Iron
Ore Co.
Client MMTE Co.
Duration 2012 - Present
Scope of
Works
Basic and detail design of Recuperator
 Bundles detail design
 Hooddetail design
 Casing andSteel StructureDesign
 Final BOM
 Pipe and Header detail design
 Refractory Design
Basic and detail design of Product Discharge Chamber and aux.
 Nozzle of cooling gas distribution in product cooler
 FPD slide gate todistribution legs
 Flow aid insert
 Product discharge chamber to below of hot product
distributor.
 Feed leg toPDCfrom FPD slide gate
 Feed leg toproduct cooler

ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
EAF Process Simulation
Type EAF steel making
Platform MATLAB/Excel
Application
Static & Dynamic
Process Simulation
Client BSE
Duration 2007 – 2008
Features
 Electric arc furnace process optimization tool
 Excel based staticmass andenergy balance
 MATLABbaseddynamicmodeling (dynamic simulation
of thechemical reactions, heat and mass transferover
thetime, determination of timevarying composition of
molten metal andslag based on different conditions of
theraw material (DRI andscrap), electrical energy
consumption, additives, etc.
 Electric arc furnace geometry assessment toolincluding
calculation of general dimensions of the furnace and
other important basicdesign datafor the specific
production rate such as transformer
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Miyaneh Air Separation Plant
Type Cryogenic Air Separation
Capacity 5,000 Nm3/hr
Location Miyaneh, Iran.
Owner NISCO
Client MMTE Co.
Duration 2008 - Present
Scope of
Works
 Process
o Air Separation Plant PFD andP&ID
o Cooling waterSystem PFD andP&ID
o Firefighting System PFD andP&ID
o Backup System PFD andP&ID
 Civil & structure:
o Site general civil works (Generallayout, Rough
grading, sewagelayout, Cable trench, duct banks)
o Basic and detail Design of all buildings, pipe racks
and infra structures of thesite
o Detail design of all foundation of ASU andBackup
o Basic and Detail Design of foundation of Circulating
Water
 Mechanical & piping
o Basic and detail Design of Backup & cooling water
circuit equipment
o Detail Design of Air Separation Unit Vessels and
equipment and Shop drawing preparation
o Supervision on Construction of vessels and
equipment in Iran
o Enquiry preparation for Purchasable Equipment such
as Compressors, Cryogenic Pumps, Turbo-Expander
and etc.
o HAZOP, Basicand detail design of firefighting
System
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
o Basic and detail design of HVACsystem forall
Buildings
 Instrumentation & Control
o Fire detection andFirefighting Instrumentation and
Control
o Backup & Cooling Water System Instrumentation
and ControlSystem
 Electrical
o Detail design of electrical Network
 Operation & Management
o Commissioning
o Procurement Engineering
o Supervision
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Saba Steel Complex DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 1.5 Mtpy
Location Esfahan, Iran.
Owner
Mobarakeh Steel
Complex
Client
Mines & Metals Tech.
Eng.
Duration 2008 - 2010
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Design of piping routes for all lines
o Clash checking and modifying
o Preparing piping isometrics, layout andsections
o Design of interconnection andunderground
piping
o Design of piping support and3D modeling
 Civil & Structure
o 3D modeling of steel structures andfoundations
 Equipment
o 3D modeling of equipment such as reduction
furnace, scrubbers, reformer, stackand etc.
 Instrumentation
o Instruments hookup
 Heat Recovery System Design
o Heat and Pressureanalysis of fluids inside and
outsidetubebundles of recuperator
o Thermal Stress Analysis of critical mechanical
parts of recuperator
o Detail design of mechanical parts including tube
bundles, boxes, casing, and structure of
recuperator
o Assemblies and Shop drawings of recuperator
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pasargad Lime & DRI Material Handling
Type Steel Making Plant
Capacity 1.200.000 tpy
Location Kovar, Iran.
Owner Pasragad Steel
Client Pasragad Steel
Duration 2010 - 2012
Scope of
Works
 Basic & Detail Engineering
o Truckunloading system
o Lime andDRI storage silos
o Conveyor material handling system
o Screens
o EAF charging sys. Silos andstructures
o De-dusting system
o Sewage Treatment system
 Supervision on Manufacturing
 Supervision on Erection
 Supervision on Commissioning
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Khazar Steel Complex
Type
Steel making
plant
Capacity 600,000 tpy
Location Rasht, Iran.
Owner Khazar Steel Co.
Client Khazar Steel Co.
Duration 2012 - Present
Scope of
Works
 Document checking andconsultancy for the steel
making plant
o Oxygen plant
o Watertreatment plant
o De-dusting andFumetreatment plant
 RouteDesign of interconnection piping
 Coordination between all disciplines within:
o EAF
o CCM
o Utilities
o Crane and material handling system
 Coordination between supplier and client
 Inspection andtechnical assistance on delivery of plant
equipment
 Pre-Commissioning, Commissioning andStart-Up of the
Plant
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Khazar Billet Complex MHS System
Type
Steel
making
plant
Capacity 600,000 tpy
Location Rasht, Iran.
Owner
Khazar
Billet Co.
Client
Khazar
Billet Co.
Duration
2013 –
Present
Scope of
Works
 Basic & Detail Engineering for DRI handling System
o Truckunloading system
o DRI storagesilos
o Conveyor DRI handling system
o Screens
o EAF charging sys. Silos forDRI
 Supervision on Erection
 Supervision on Manufacturing
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Khazar Billet Complex
Type
Steel
making
plant
Capacity 600,000 tpy
Location Rasht, Iran.
Owner
Khazar
Billet Co.
Client
Khazar
Billet Co.
Duration
2013 –
Present
Scope of
Works
 Commissioning, Start Up and Operation of theplant in
following sections:
o EAF
o LF
o CCM
o MHS
o Dedusting
o Oxygen Plant
o WTP
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Chadormalou Concentration Plant
Type
Chadormalou
Concentration Plant
Capacity 1.5 MTPY
Location Yazd, Iran.
Owner
Chadormalou
concentrate
Client BIDEC
Duration March 2009 - July 2010
Scope of
Works
 Basic & Detail Piping Engineering
 Piping arrangement
 Piping Isometricdrawing
 Support design detail
 MTO & Special Supports design
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pasargad Steel Complex
Type
Steelmaking
Plant
Capacity 1,200,000 tpy
Location Shiraz, Iran
Owner Pasaragad Steel
Client Pasaragad Steel
Duration 2011 – Present
Scope of
Works
 Supervision on Erection and Commissioning
o Civil works
o Mechanical works
o Electrical works
o Automation works
o Fluids Piping works
 Areas & Equipment
o EAF and LF
o Continuous casting machine
o Fumetreatment plant
o Watertreatment plants
o Electrical substation anddistribution system
o Static VarCompensator
o Cranes
o Air separation plant
o Material storage& Handling system
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Khouzestan Steel Complex Cold Flare System
Type
Cold flare for Direct
Reduction Plant
Capacity 1,000,000 ton DRI
Location Ahvaz, Iran
Owner
Khouzestan Steel
Company
Client
Khouzestan Steel
Company
Duration 2010-2011
Pasargad Steel Complex
Type
Steelmaking
Plant
Capacity
1,200,000
tpy
Location Shiraz, Iran
Owner
Pasaragad
Steel
Client
Pasaragad
Steel
Duration 2011 – 2012
Scope of
Works
 Manufacturing approx. 4400 ton equipment andstructures
o De-dusting system (watercooledducts, single
walled ducts, naturalcooler, bag filter, combustion
chamber watercooled panels, stack)
o Material Handling (intermediateDRI bins &
structure, lime andDRI storage bins)
o CCM (cooling bed, spray nozzles support)
o Steel Structures (EAF & LF & CCM platform)
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pasargad Steel Complex
Type Steelmaking Plant
Capacity 1,200,000 tpy
Location Shiraz, Iran
Owner Pasaragad Steel
Client Pasaragad Steel
Duration 2011 – Present
Scope of
Works
 Engineering for watertreatment system forair
separation plant
 Engineering for EAF close loop watertreatment system
o Process Design
o Mechanical Design
o Electrical Design
o Instrumentation andAutomation Design
o Civil and Steel StructureDesign
o Procurement Engineering, supervision on Supply
and Erection
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pasargad Steel Complex Steelmaking Plant
Type
Steelmaking
Plant
Capacity 1,200,000 tpy
Location Shiraz, Iran
Owner Pasaragad Steel
Client Pasaragad Steel
Duration 2011 – 2012
Scope of
Works
 Electrical & Automation Design
o Main Sub-Station (MSS)Design
o Steel Making Sub-Station (SSS) Design
o Electrical Distribution Design
o PowerControl Monitoring System Design
o Relay Setting
o Lighting & Lightning system Design
o Structure& Equipment’s Earthing
o Emergency Shut Down System Design
o WaterTreatment Plant’s PLC& HMI software
Design
o Supervision on Procurement and Installation
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pasargad Steel Complex Steelmaking Plant
Type
Steelmaking
Plant
Capacity 1,200,000 tpy
Location Shiraz, Iran
Owner Pasaragad Steel
Client Pasaragad Steel
Duration 2011 – 2012
Scope of
Works
 Steel Making Plant Level 3 Automation
o SoftwareProgramming
o Procurement Engineering for Hardware
o Supervision on Installation and Software
installation andStart Up
o Operation Manual
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Pasargad Steel Complex Steelmaking Plant
Type
Steelmaking
Plant
Capacity 1,200,000 tpy
Location Shiraz, Iran
Owner Pasaragad Steel
Client Pasaragad Steel
Duration 2011 – 2012
Scope of
Works
 Interconnecting Piping Engineering
o Design, PDMSmodeling
o Isometrics andplan & Sections
o Material Take Off
o Piping Support Design and Material Take off
o Pipe racks steel structureandfoundation design
o Pipes and cables tunnel design
o Supervision on Supply
o Supervision on Erection
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Natanz Steel Making Plant No.3
Type Steel Making Plant
Capacity 1,000,000 tpy
Location Natanz, Iran
Owner Natanz Steel
Client Natanz Steel
Duration 2012- Present
Scope of
Works
 Management Contract
o Project Control
o ExecutiveManagement
o Expediting
 Concept Design & Basic Engineering
o Layout Design
o Documents Review
o Revamp
o PFD & P&ID
 Detail Engineering (In all Disciplines)
o Material Handling
o Cranes
o FumeTreatment
o WaterTreatment
o Firefighting
o Melt shop & Buildings
 Procurement Eng. & Manufacturing Sup.
o Equipment Specification & Inquiry
o Supplier Evaluation
o Technical Inspection
 Erection & Commissioning Supervision
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Yazd Rolling Mill Dedusting & Oxygen Plant
Type Steel Making Plant
Capacity 350,000 TPA
Location Yazd, Iran
Owner Yazd Rolling Mill
Client Yazd Rolling Mill
Duration 2009 - 20110
Scope of
Works
 Oxygen Plant (3700 Nm3/hrO2)
 Document Checking
 Supervision on construction
 Supervision On Erection
 De-dusting Plant revamp
 Basic & Detail Engineering
 Supervision on Construction
 Supervision On Erection & Commissioning
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
BoyerAhmad Steel Complex
Type
Steel Making
Plant
Capacity 300,000 TPY
Location Yasouj, Iran
Owner Boyer Steel
Client Boyer Steel
Duration 2010-2011
Scope of
Works
 Conceptual Design & FEED
 Basic & Detail Engineering of Plant
 Main Equipment Procurement Engineering
 Supervision on Revamp & Erection & Commissioning
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Persian Gulf Saba Steel DR Plant
Type Direct Reduction
Capacity 1.5 Mtpy
Location Bandar Abbas, Iran.
Owner PGSCo
Client Iran Engineering Co.
Duration 2010 - Present
Scope of
Works
 General
o Coordination between all disciplines
 Piping
o Design of piping routes for all lines
o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware
o Clash checking and modifying
o Preparing piping isometrics, layout andsections
o Design of interconnection andunderground piping
o Design of piping support and3D modeling
 Civil &Structure
o Furnace Steel structures design
 Equipment
o 3D modeling of equipment such as reduction
furnace, scrubbers, reformer, stackand etc.
 Instrumentation
o Instruments hookup
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
South Kaveh Steel Making Plant (Phase I)
Type Steel Making Plant
Capacity 1.2 MTPY
Location Bandar Abbas, Iran.
Owner
South Kaveh Kish Steel
Co.
Client
South Kaveh Kish Steel
Co.
Duration
June 2013 – October
2013
Scope of
Works
 Document checking Basic & Detail Engineering
o Piping andfluids distribution
o Electrical dirty side
o Electrical substations, panels anddistribution
o Piperack Steel structure
o Crane documents
o Watertreatment plant
 Local Procurements Engineering
o Cranes
o Electrical cables and panels and Transformers
o Compressedair system
o Ladle transfer car
o Firefighting system
o Cables
o Panels
o Transformers
 Supervision on erection andcommissioning
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
South Kaveh Steel Making Plant (Phase ||)
Type Steel Making Plant
Capacity 1.2 MTPY
Location Bandar Abbas, Iran.
Owner
South Kaveh Kish
Steel Co.
Client
South Kaveh Kish
Steel Co.
Duration
October 2013 –
October 2016
Scope of
Works
 Document checking Basic & Detail Engineering of whole plant
o EAF, LF, CCM documents
o Auxiliary plants, such as ASP, CAP, WTP, etc.
o Piping Distribution
o Electrical dirty side
o Electrical substations, panels anddistribution
o Piperack Steel structure
o Crane documents
 Local Procurements Engineering
 Supervision on erection andcommissioning
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Bafgh Mineral Iron and Steel Complex
Type
Rebar Rolling Mill
Plant
Capacity 550,000 TPY
Location Bafgh, Iran
Owner
Bafgh Iron & Steel
industry Co.
Client
Bafgh Iron & Steel
industry Co.
Duration March 2012 -Present
Scope of
Works
 Detail Engineering for equipment andsteel structure’s
foundations andsteel structures of therolling Plant
 Piping Basic & Detail Engineering
 Raw watertreatment plant Basic & Detail Engineering
 Cooling WaterSystem Basic & DetailEngineering
 HVAC, Firefighting and sewageSystem Basic & Detail
Engineering
 HV & LV electrical Basic & Detail Design
 Lighting, lightning, telephone & paging, fire alarm, CCTV,
Earthing system
 Procurement Engineering for local Part Equipment
 Supervision on manufacturing for local & foreign supplier’s
 Supervision on site erection & construction
 Project control of the totalproject
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
West Alborz Steel Complex
Type
Steel Making Plant
Capacity 1,000,000 TPY
Location Abhar, Iran
Owner
West Alborz Steel
Co.
Client
West Alborz Steel
Co.
Duration March 2013 -Present
Scope of
Works
 Detail Engineering for equipment andsteel structure’s
foundations
 Piping Basic & Detail Engineering
 Raw watertreatment plant Basic & Detail Engineering
 Cooling WaterSystem Basic & DetailEngineering
 HVAC, Firefighting and sewageSystem Basic & Detail
Engineering
 Basic & Detail Engineering for Material Handling System
 Basic & Detail Engineering for FumeTreatment Plant
 HV & LV electrical Basic & Detail Design
 Lighting, lightning, telephone & paging, fire alarm, CCTV,
Earthing system
 Procurement Engineering for local andForeign Equipment
 Supervision on manufacturing for local & foreign supplier’s
 Supervision on site erection & construction
 Project control of the totalproject
Bafgh Mineral Iron and Steel Complex
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
Middle East Me'yar San'at Engineering Company
Type General
Capacity -
Location Tehran, Iran
Owner Memseco
Client Memseco
Duration
July 2012-April
2011
Scope of
Works
 Compiling thelist of production units, in operation and in
theimplementation for Iron ore processing
 Compiling thelist of production units, in operation and in
theimplementation for coal washing processing
 Compiling thelist of production units, in operation and in
theimplementation for coke making project
 Compiling thelist of production units, in operation and in
theimplementation for palletizing.
 Compiling thelist of production units, in operation and in
theimplementation for sintering and blast furnace
 Compiling thelist of production units, in operation and in
theimplementation for SMP plant and CCM
 Analytical report for the abovementioned
 Preparation of steelmap
ASYN| Ata Glance
)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬–‫العات‬‫اط‬‫ماس‬ ‫ت‬‫رما‬ ‫ارف‬ ‫انیک‬‫روژه‬ ‫پ‬‫ا‬‫ه‬ ‫جهت‬ ‫الم‬‫ع‬‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬
‫تماس‬ ‫اطالعات‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫کارفرمایان‬‫استعالم‬ ‫جهت‬
‫کارفرما‬‫نشانی‬‫تلفن‬‫فاکس‬
‫و‬ ‫معادن‬ ‫آور‬ ‫فن‬ ‫مهندسی‬
( ‫فلزات‬MMTE)
‫پ‬ ،‫سوم‬ ‫کوچه‬ ،‫شمالی‬ ‫بهایی‬ ‫شیخ‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬8/233641411-42533641781-425
‫پاسارگاد‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬
،‫تهران‬‫میدان‬،‫آرژانتین‬،‫بخارست‬ ‫خ‬ ‫انتهای‬،‫هشتم‬ ‫خ‬
‫پالک‬2
33121144-42533152771-425
‫هرمزگان‬ ‫فوالد‬‫کیلومتر‬ ‫بندرعباس‬20‫شهید‬ ‫بندر‬ ‫جاده‬‫منطقه‬ ‫رجایی‬
‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫ویژه‬
1116411-47651114071-4765
‫احمد‬ ‫بویر‬ ‫فوالد‬‫پالک‬ ،‫ملکی‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ،‫رامسر‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬83384151833841555
‫ایریتک‬‫تهران‬،‫م‬‫ی‬‫دان‬‫ونک‬،‫گاند‬‫ی‬‫شمال‬،‫ی‬‫شماره‬7
51-33773556-
425
33673714-425
‫فوالد‬ ‫مجتمع‬‫شهریار‬ ‫گسترش‬،‫تهران‬‫خ‬‫بخارست‬،‫خ‬‫ششم‬،‫پالک‬8،‫طبقه‬033126804-425-
‫صنایع‬ ‫شركتهاي‬ ‫كنسرسیوم‬
‫مس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بتون‬
‫سرچشمه‬(CIC)
‫کوچه‬ ،‫الوند‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬85‫پ‬ ،53
33335086-33335006-
425
33335084-425
‫اروند‬ ‫میعاد‬ ‫تحکیم‬
‫خ‬ ،‫آرژانتین‬ ‫میدان‬ ،‫تهران‬25‫پ‬ ،‫وزرا‬54‫طبقه‬ ،
0‫واحد‬ ،54
3354164-42533745340-425
‫پایا‬ ‫فوالد‬‫پ‬ ،‫ونک‬ ‫خ‬ ،‫شمالی‬ ‫شیراز‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬7333650876-42533650871-425
‫آلم‬ ‫مجتمع‬‫ینیوم‬‫المهد‬‫ی‬‫کیلومتر‬ ،‫عباس‬ ‫بندر‬53‫رجایی‬ ‫شهید‬ ‫اسکله‬ ‫جاده‬54-1112544-4765
1168413-1112555-
4765
‫و‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬‫فوالد‬‫خزر‬،‫عشقیار‬ ‫خ‬ ،‫خرمشهر‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬‫کو‬‫چ‬‫ه‬‫پ‬ ،‫سوم‬2832085444-42533707457-425
‫ایتریتک‬
‫خ‬ ،‫تهران‬‫زند‬ ‫خان‬ ‫کریم‬،،‫آباد‬ ‫بهجت‬ ‫پارک‬ ‫چنب‬
‫پالک‬92
33148124-42538812848-425
‫فوالد‬‫بافق‬‫خ‬ ،‫تهران‬‫بخارست‬،‫پالک‬ ،‫هفده‬ ‫کوچه‬283707-425
‫یزد‬ ‫فوالد‬ ‫نورد‬ ‫شرکت‬‫شماره‬ ،‫آزادی‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬825‫فوالد‬ ‫ساختمان‬ ،66120457-42566020711-425
‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬
‫ک‬‫ی‬‫لومتر‬54‫جاده‬‫اهواز‬‫بندرامام‬‫خم‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫صندوق‬
‫پست‬‫ی‬5873
50-2273144-46552271812-4655
Badische Stahl Engineering
Robert-Koch-Straße 1377694 Kehl
GERMANY
+49 7851 877-124+49 7851 877-133
‫نوآور‬ ‫طرح‬ ‫تا‬ ‫بی‬
‫خ‬ ‫و‬ ‫آفریقا‬ ‫بلوار‬ ‫بین‬ ،‫دستگردی‬ ‫وحید‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬
‫پ‬ ،‫ولیعصر‬824
30471444-33731118-
425
33731114-425
ASYN| Ata Glance
‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬
‫خاورمیانه‬ ‫صنعت‬ ‫معیار‬
،‫ولیعصر‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬‫روبرو‬‫ی‬‫جام‬،‫جم‬‫کوچه‬
‫پرو‬‫ی‬،‫ن‬‫پالک‬88
3-26253515-42526253515-425
‫غرب‬ ‫البرز‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬
،‫تهران‬‫دکتر‬‫بهشت‬‫ی‬‫نرس‬‫ی‬‫ده‬‫به‬‫م‬‫ی‬‫دان‬‫تخت‬‫ی‬‫خ‬‫ی‬‫ابان‬
‫کاووس‬‫ی‬‫فر‬‫کوچه‬‫آر‬‫ی‬‫ا‬‫وطن‬‫ی‬‫پالک‬90
33711770-33761350
-425
33574161-425

More Related Content

Similar to ASYN Profile Farsi 93-03-24

Similar to ASYN Profile Farsi 93-03-24 (17)

Vc h.safarlou@gmail9710
Vc h.safarlou@gmail9710Vc h.safarlou@gmail9710
Vc h.safarlou@gmail9710
 
رزومه احداث نیرو
رزومه احداث نیرورزومه احداث نیرو
رزومه احداث نیرو
 
Kasys crm- 1 slide
Kasys crm- 1 slideKasys crm- 1 slide
Kasys crm- 1 slide
 
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامتقوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
 
پيش نويس محتواي كاتالوگ
پيش نويس محتواي كاتالوگپيش نويس محتواي كاتالوگ
پيش نويس محتواي كاتالوگ
 
Ge 004-engineering management
Ge 004-engineering managementGe 004-engineering management
Ge 004-engineering management
 
Resume.Final
Resume.FinalResume.Final
Resume.Final
 
resumeh aali1
resumeh aali1resumeh aali1
resumeh aali1
 
Conference report
Conference reportConference report
Conference report
 
94-8-5-arkan-arzesh-catalog-farsi
94-8-5-arkan-arzesh-catalog-farsi94-8-5-arkan-arzesh-catalog-farsi
94-8-5-arkan-arzesh-catalog-farsi
 
KASYS ISMS intro.
KASYS ISMS intro.KASYS ISMS intro.
KASYS ISMS intro.
 
معرفی شرکت سیحان سیال 95
معرفی شرکت سیحان سیال 95 معرفی شرکت سیحان سیال 95
معرفی شرکت سیحان سیال 95
 
آسيب شناسي شركت حساس گمانه شهراز
آسيب شناسي شركت حساس گمانه شهرازآسيب شناسي شركت حساس گمانه شهراز
آسيب شناسي شركت حساس گمانه شهراز
 
رزومه
رزومهرزومه
رزومه
 
Resume
ResumeResume
Resume
 
CV_p.gholami
CV_p.gholamiCV_p.gholami
CV_p.gholami
 
Seyed Ahmad Fattahy
Seyed Ahmad FattahySeyed Ahmad Fattahy
Seyed Ahmad Fattahy
 

ASYN Profile Farsi 93-03-24

 • 1. ASYN| Ata Glance s )‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬
 • 2. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫فهرست‬ ‫فهرست‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آسین‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ملی‬ ‫افتخارات‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫کدها‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظام‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫امکانات‬ ‫کارگاه‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫توان‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گواهینامه‬ ‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬
 • 3. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آسین‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آسین‬ ‫شرکت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬‫سال‬ ‫در‬ )‫خاص‬ ‫(سهامی‬5831‫مجموعه‬ ‫توسط‬‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ممتاز‬‫دانشگاه‬ ‫تاسیس‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پا‬ ‫و‬‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬‫نهاد‬ ‫کشور‬. ‫پشتوانه‬‫منابع‬‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬‫شرکت‬ ‫این‬‫های‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫دانشگاهی‬ ‫مراکز‬ ‫نزدیک‬ ‫بسیار‬ ‫همراهی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫فناوری‬ ‫صاحب‬،‫پروژه‬ ‫فعاالن‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫موجب‬‫شده‬ ‫فوالد‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫جوان‬ ‫نیروهای‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫خالق‬ ‫متخصصین‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫همچنین‬ ،‫است‬‫مهن‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫دسی‬‫گام‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬‫تفصیلی‬ ‫و‬‫واحدهای‬‫سازی‬ ‫گندله‬،‫فوالدسازی‬ ،‫مستقیم‬ ‫احیا‬، )‫آرگون‬ ‫و‬ ‫نیتروژن‬ ،‫(اکسیژن‬ ‫هوا‬ ‫اجزای‬ ‫جداسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نورد‬ ‫و‬،‫سیستم‬‫انتقال‬ ‫و‬ ‫غبارگیر‬ ‫های‬ ‫مواد‬.‫بردارد‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬70‫از‬ ‫متشکل‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫کارشناس‬04‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫نفر‬ ‫مهندسی‬‫و‬‫اجرایی‬‫شرکت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬‫می‬ ‫فعالیت‬.‫نمایند‬‫دپارتمان‬ ‫کارشناسان‬‫در‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫طبق‬ ،‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیول‬ ‫و‬ ،‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ،‫برق‬ ،‫سیاالت‬ ،‫مکانیک‬ ،‫فرایند‬ ‫زمینه‬‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫مشغول‬ ،‫تخصصی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫می‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫مشتریان‬.‫باشند‬‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬5831،‫کارگاه‬‫تجهیزات‬ ‫ساخت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬‫با‬ ‫بهره‬‫از‬ ‫گیری‬‫فنی‬ ‫پرسنل‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬‫مجرب‬‫اقدام‬‫انواع‬ ‫ساخت‬ ‫به‬‫تجهیزات‬‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحدهای‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ،‫غبارزدایی‬ ‫واحد‬ ،‫گری‬ ‫ریخته‬‫و‬‫مواد‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کیفی‬ ‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬‫است‬ ‫نموده‬. ‫شرکت‬‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬‫مقدماتی‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬ ‫در‬‫سنجی‬ ‫امکان‬‫طراحی‬ ،‫ساخت‬ ،‫خرید‬ ‫و‬‫تجهیزات‬‫اجرا‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫های‬ ‫پروژه‬‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬‫می‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محترم‬ ‫مجریان‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کشور‬- ‫شرکت‬ ‫این‬ ،‫تولید‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫واحدهای‬ ‫افزون‬ ‫روز‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ،‫پردازد‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫بهسازی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارایه‬ ‫آمادگی‬‫خ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬‫این‬ ،‫صوص‬
 • 4. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫فهرست‬ ‫شرکت‬ ‫انحصاری‬ ‫نمایندگی‬ ‫شرکت‬Badische Stahl Engineering‫از‬ ‫بیش‬ ‫مشاور‬ ‫که‬ ‫آلمان‬284‫نورد‬ ‫و‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحد‬ ‫می‬ ‫دنیا‬.‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫باشد‬
 • 5. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ N QC/QA HSE
 • 6. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫نام‬‫سمت‬‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬‫تخصصی‬ ‫زمینه‬ 5 ‫حسین‬ ‫محمد‬ ‫ثقفی‬ ‫ر‬‫ئ‬‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫یس‬ ‫(طراحی‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫کاربردی‬ ‫از‬ )‫(جامدات‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬‫های‬‫فوالد‬ ‫صنعت‬ 2‫سیدی‬ ‫آرمان‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬ ‫و‬‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫(تبدیل‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫ایران‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫انرژی‬ ( ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬‫جامدات‬‫از‬ ) ‫امیرکبیر‬ ‫دانشگاه‬ ‫پروژه‬ ‫فنی‬ ‫مدیریت‬‫های‬ ‫فوالد‬ ‫صنعت‬ 8 ‫هدی‬ ‫صادقیان‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬ )‫(کنترل‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫دکتری‬‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫از‬ )‫(کنترل‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫(فرآیند‬ ‫نفت‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مدیر‬ ‫ابزاردقیق‬ 0 ‫حقیقی‬ ‫هومن‬ ‫راد‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬‫مدیره‬ ‫(استخراج‬ ‫مواد‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫فلزات‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ )‫(صنعتی‬ ‫مواد‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناسی‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫متالو‬ ‫مدیر‬‫ر‬‫ژی‬
 • 7. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫افتخارات‬ ‫ا‬‫فتخارات‬‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫سازمان‬ ‫عنوان‬ 5831 ‫وزارت‬ /‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫خانه‬ ‫معادن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫ملی‬ ‫جشنواره‬ ‫برگزیده‬‫جوان‬ ‫تولیدکنندگان‬ 5 5831 ‫سازمان‬‫سازمان‬ ‫صنعتی‬ ‫توسعه‬ ( ‫ملل‬UNIDO) ‫معدن‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫برگزیده‬ ‫نامه‬ ‫تقدیر‬ 2 5833 ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫مکانیک‬ ‫صنعتی‬ ‫جشنواره‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫نامه‬ ‫تقدیر‬ ‫شریف‬ 8 1393 - ‫ایران‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫اهن‬ ‫انجمن‬ ‫حقوقی‬ ‫عضو‬ 0 1393 - ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫انجمن‬ ‫حقوقی‬ ‫عضو‬ ‫ایران‬ ‫معادن‬ 1 1393 ‫استان‬ ‫معادن‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫سازمان‬ ‫تهران‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫پروانه‬‫مهندسی‬ 6 5831 ‫معادن‬ ‫نوسازی‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫سازمان‬ ‫ایران‬ ‫معدنی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫طرح‬ ‫برترین‬ ‫تقدیرنامه‬ 7 5818 ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬‫ای‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫رایانه‬ ‫فعالیت‬ ‫مجوز‬‫ای‬ 3 1393 ‫مشاوران‬ ‫کانون‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫مشاوران‬ ‫کانون‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫بانکی‬ ‫گذاری‬ 1
 • 8. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ا‬‫فتخارات‬‫و‬‫ها‬ ‫عضویت‬
 • 9. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
 • 10. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
 • 11. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
 • 12. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬
 • 13. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫افتخارات‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫افتخارات‬ ‫سال‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫سازمان‬ ‫دریافت‬ ‫نام‬ ‫کننده‬ ‫عنوان‬ 5833 ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫فناوری‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬ ‫یازدهمین‬ ‫برگزیده‬‫خوارزمی‬ ‫جوان‬ ‫جشنواره‬ 5 5837 ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫فناوری‬ ‫معاونت‬ ‫بیک‬ ‫پوریا‬ ‫زاده‬ ‫ایران‬ ‫نخبگان‬ ‫ملی‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ 2 5833 ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫فناوری‬ ‫معاونت‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬ ‫ایران‬ ‫نخبگان‬ ‫ملی‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ 8 5834 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫محمدحسین‬ ‫ثقفی‬ ‫رتبه‬1‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬‫(مهندسی‬ )‫مکانیک‬ 0 5830 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬ ‫رتبه‬1‫(مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬ )‫مکانیک‬ 1 5830 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫صادقیان‬ ‫هدی‬ ‫رتبه‬2‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬ )‫(مکاترونیک‬ 6 5834 ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫محمدحسین‬ ‫ثقفی‬ ‫رتبه‬1‫(مهندسی‬ ‫ایران‬ ‫دانشجویی‬ ‫المپیاد‬ )‫مکانیک‬ 7
 • 14. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫زمینه‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫عنوان‬ Direct Reduction Plant - ‫(نرم‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ ‫فرآیند‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ )‫انرژی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫باالنس‬ ‫افزار‬ 5 Direct Reduction Plant ASYN-iDR ‫سطح‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬2‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ 2 Steelmaking Plant ASYN-EAFSIM ‫واحدهای‬ ‫الکتریکی‬ ‫قوس‬ ‫کوره‬ ‫دینامیکی‬ ‫ساز‬ ‫شبیه‬ ‫سازی‬ ‫فوالد‬ 8 Industrial Gases Plant - ‫(شامل‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحدهای‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ )‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ،‫فرآیند‬ 0 Fume Treatment Plant - ‫دود‬ ‫تصفیه‬ ‫و‬ ‫غبارگیر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحدهای‬ 1 Heat RecoverySsystem - ‫حرارتی‬ ‫بازیاب‬ ‫سیستم‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ 6 Iron Ore Pelletizing Plant ASYN-PELSIM ‫طراحی‬‫فرایند‬‫پخت‬ ‫کوره‬‫ایی‬ ‫نقاله‬‫گندله‬ ‫واحدهای‬ ‫سازی‬ 7 Steelmaking Plant ASYN-MES ‫فوالدسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫(سطح‬8)‫کنترل‬ 3
 • 15. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫تعداد‬ ‫موسسه‬‫کننده‬ ‫برگزار‬ ‫دوره‬ ‫مدت‬ )‫(ساعت‬ ‫دوره‬ ‫عنوان‬ 5 ‫پارسیان‬ ‫نوین‬ 01 ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫طراحی‬‫صنعتی‬ 5 5 ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫انجمن‬ ‫شریف‬ 03 ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬(PMBOK) 2 51 Badische Stahl Engineering (Germany) 54 ‫فوالدسازی‬ ‫در‬ ‫بهروری‬ 8 5 LINDE Engineering AG (Germany) 514 ‫هوا‬ ‫جداسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫تکنولوژی‬ 0 5 ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫انجمن‬ ‫شریف‬ 3 ‫نرم‬ ‫اندازهای‬ ‫راه‬(soft starter) 1 5 ‫تهران‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ 04 ASPEN B-JAC 6 5 ‫تهران‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ 03 ‫و‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫مخازن‬PV-Elite 7 5 ‫بهران‬ ‫نفت‬ 04 ‫صنعتی‬ ‫روانکارهای‬ 3 2 ‫فارغ‬ ‫انجمن‬‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫شریف‬ 56 ‫مذاکره‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫فنون‬ ،‫اصول‬ 1 5 ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ 14 ‫برای‬ ‫حسابداری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫مالی‬ ‫غیر‬ ‫مدیران‬ 54 5 ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫انجمن‬ ‫شریف‬ 3 ‫فروش‬ ‫مهندسی‬ 55
 • 16. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫شده‬ ‫گذرانده‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫تعداد‬ ‫موسسه‬‫کننده‬ ‫برگزار‬ ‫دوره‬ ‫مدت‬ )‫(ساعت‬ ‫دوره‬ ‫عنوان‬ 5 ‫بهران‬ ‫نفت‬ 56 ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫مطالعات‬ 52
 • 17. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫تعداد‬ ‫کاربران‬ ‫نسخه‬ ‫کاربری‬ ‫زمینه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عنوان‬ 1 5511 ‫بخش‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫پلنت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ PDMS 5 0 2447 ‫بعدی‬ ‫دو‬ ‫کشی‬ ‫نقشه‬ AutoCAD 2 2 010 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫تنش‬ ‫تحلیل‬ CAESER II 8 8 5815 ‫ها‬ ‫سازه‬ ‫تنش‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ Tekla-Structures 0 2 2447 ‫مکانیکی‬ ‫اجزا‬ ‫طراحی‬ Solidworks 1 5 55 ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ SAP 6 5 3 ‫سقف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شالوده‬ ‫طراحی‬ Safe 7 5 1 ‫ساختمانی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ ETABS 3 5 54 ‫اتصاالت‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ PROKON 1 5 2180 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫مسیر‬ ‫طراحی‬ Fluid Flow 54 8 5515 ‫فرآیند‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ASPEN Plus 55
 • 18. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫تعداد‬ ‫کاربران‬ ‫نسخه‬ ‫کاربری‬ ‫زمینه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عنوان‬ 5 2446 ‫سیستم‬ ‫طراحی‬‫تصفیه‬ ‫و‬ ‫تامین‬‫آب‬ ASPEN Water 52 2 54 ‫تحلیل‬‫مکانیکی‬‫دینامیکی‬ ،‫حرارتی‬ ، ANSYS 58 2 - ‫نویسی‬ ‫برنامه‬DCS PCS7 50 5 110 ‫نویسی‬ ‫برنامه‬PLC STEP7 51 5 7 ‫مانیتورینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ WINCC 56 5 - ‫مانیتورینگ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ZENON 57 5 1 ‫نویسی‬ ‫برنامه‬DCS ABB Industrial 800xA 53 5 6 ‫برق‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫محاسبات‬ ETAP 51 5 - ‫برق‬ ‫طراحی‬‫اتوماسیون‬ ،‫تابلوها‬ ‫و‬ EPLAN 24 5 3 ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫اتوماسیون‬ Labview 25 5 - ‫روشنایی‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ DIALUX 22 5 6 ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫طراحی‬ Intools 28
 • 19. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امکانات‬ ‫تعداد‬ ‫کاربران‬ ‫نسخه‬ ‫کاربری‬ ‫زمینه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عنوان‬ 5 2442 ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مدلسازی‬(UML) Rational Rose 20 8 7145 ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫وشبیه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫دینامیکی‬‫کنترلی‬ ‫و‬ MATLAB 21 5 2447 ‫کنترل‬‫پروژه‬ MS-Project Server 26 5 815 ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ Primavera-P3 27 5 212 ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تحلیل‬ COMFAR III 23 5 54 ‫حرارت‬ ‫و‬ ‫تنش‬ ‫تحلیل‬ ABAQUS 21
 • 20. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫کدها‬ ‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫کدها‬ ‫نسخه‬ ‫استاندارد‬ ‫کاربرد‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬ 2440 ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫مواد‬ ‫انتخاب‬ ASME (American Society of Mechanical Engineers) 5 2440 ‫سیستم‬ ‫طراحی‬‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫مواد‬ ‫انتخاب‬ DIN (Deutsches Institut fur Normung) 2 2444 ‫ذخیره‬ ‫مخازن‬ ‫طراحی‬ AD2000-Merkblatt 8 2448 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ API (American Petroleum Institute) 0 5111 ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫استاندارد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ B.O.C 1 2448 ‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ NFPA (National Fire Protection Association) 6 2448 ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) 7 - ‫های‬ ‫شماره‬1618،54531،54128 ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫استاندارد‬ 3 2442 ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ IEC (International Electro technical Commission) 1 2446 - ISO 54
 • 21. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫استانداردها‬ ‫و‬ ‫کدها‬ ‫نسخه‬ ‫استاندارد‬ ‫کاربرد‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬ - ‫دقیق‬ ‫ابزار‬‫کنترل‬ ‫و‬ ISA (Instrument Society of America) 55 - ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ NEC (National Electrical Code) 52 - - ANSI (American National Standards Institute) 58 - ‫آزمایشات‬ ‫و‬ ‫متریال‬ ‫انتخاب‬ ASTM (American Society for Testing and Materials) 50 - ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫هوا‬ ‫جداسازی‬ ‫واحدهای‬ European Industrial Gases Association (Practice Codes) 51
 • 22. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظام‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫ی‬ ‫سیستم‬ ‫عنوان‬‫کاربرد‬‫فرم‬ ‫پلت‬ 1 ‫الکترونیکی‬ ‫دبیرخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مکاتبات‬ ‫مدیریت‬ ‫ها‬ ‫ارسال‬ Win Fax + Outlook 2007 2 ‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫ارتباطات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫خارجی‬ Share point MOSS 2007 3‫فنی‬ ‫هماهنگی‬‫واحدهای‬ ‫مهندسی‬ Engineering Coordination & ReviewPlant Design Management System 4‫پروژه‬ ‫کنترل‬‫گزارشات‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫هماهنگی‬Microsoft Enterprise Project Management 5 ‫داخلی‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫صدا‬ ‫ارتباطات‬ ‫پروژه‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫داخل‬ ‫در‬ Microsoft Communication Server (VoIP) 6‫فنی‬ ‫اطالعات‬ ‫بانک‬‫مهندسی‬ ‫مدارک‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫آرشیو‬Microsoft search server + share point 7‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬Wiki Media 8‫و‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫حسابداری‬ ‫کنترل‬‫ها‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬FaraTotal 9‫عملکرد‬ ‫پایش‬‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ارزیابی‬- 11‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫پرسنل‬ ‫مستمر‬ ‫آموزش‬-
 • 23. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫امکانات‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫امکانات‬ ‫عنوان‬‫مشخصات‬‫تعداد‬ )‫(دستگاه‬ ‫توضیحات‬ 5‫کامپیوتر‬Intel Core i3 20”34 Internet TMG File Server ESX1 DC2 File Server ESX2 Terminal Backup OCS Mediation PSTN FX PC Terminal Client Laptop PDA OCS OCS Edge Exchange 2‫تاپ‬ ‫لپ‬HP1 8‫فکس‬HP, Winfax8 0‫پرینتر‬HP A4, SHARP A30 1‫اسکنر‬HP A42 6‫فتوکپی‬SHARP A32 7‫پالتر‬HP 510 A0/A1/A25 3‫سرور‬ ‫مرکزی‬ HP Proliant server 54 1‫سوییچ‬Dlink 1GB L2 Manage 8 54‫برق‬ ‫اضراری‬ UPS 20Kva 5 55‫پروژکتور‬Sharp5 52‫تلویزیون‬Samsung LED 50"5
 • 24. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫کارگاهی‬ ‫تجهیزاتی‬ ‫توان‬ ‫توان‬‫تجهیزات‬‫ی‬‫کارگاه‬‫ی‬ ‫مشخصات‬‫تعداد‬ 5‫سقفی‬ ‫جرثقیل‬54‫تن‬2‫دستگاه‬ 2‫لیفتراک‬54‫تن‬ ‫کوماتسو‬ 5‫دستگاه‬ 8‫با‬ ‫غلطکی‬ ‫سه‬ ‫نورد‬ ‫عرض‬211‫متر‬ 2‫دستگاه‬ 0‫تراش‬ ‫ماشین‬0‫متری‬5‫دستگاه‬ 1‫نواری‬ ‫اره‬0445‫دستگاه‬ 6‫رادیال‬ ‫دریل‬2‫دستگاه‬ 7‫مگنت‬ ‫دریل‬3‫دستگاه‬ 3‫جوش‬ ‫رکتیفایر‬6‫دستگاه‬ 1‫پالسما‬ ‫برش‬3‫دستگاه‬ 54‫جوش‬CO254‫دستگاه‬ 55‫برش‬ ‫هوا‬8‫دستگاه‬ 52‫ریلی‬ ‫برش‬ ‫هوا‬6‫دستگاه‬ 58‫هوا‬ ‫کمپرسور‬2‫دستگاه‬ 50‫فرز‬ ‫سنگ‬00‫دستگاه‬ 51‫مغناطیسی‬ ‫قالب‬2‫تن‬2‫دستگاه‬ 56‫رومیزی‬ ‫چرخ‬ ‫سنگ‬5‫دستگاه‬ 57‫کانتینر‬ ‫و‬ ‫کانکس‬0‫دستگاه‬ 53‫پایه‬‫مگنت‬ ‫دریل‬3‫دستگاه‬ 51‫بالک‬ ‫جیم‬6‫دستگاه‬ 24‫نورد‬0‫غلطتکی‬84 ‫میل‬‫یمتر‬ 5‫دستگاه‬ ‫کارگاه‬‫شامل‬ ‫ساخت‬5244،‫برش‬ ‫و‬ ‫رول‬ ‫کارگاه‬ ‫مربع‬ ‫متر‬5444‫و‬ ‫مونتاژ‬ ‫و‬ ‫جوش‬ ‫کارگاه‬ ‫مربع‬ ‫متر‬344‫مربع‬ ‫متر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫انبار‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫سندبالست‬ ‫کارگاه‬.
 • 25. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬ ‫کنترل‬/ ‫کیفیت‬‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
 • 26. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫لیست‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ 5 ‫زمزم‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬2‫فوالد‬ ‫خوزستان‬ 1MMTE ‫شهریور‬ 81 ‫مرداد‬ 86 ‫هماهنگی‬‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ساپورت‬ ‫مهندسی‬44 2 ‫گلگهر‬ ‫سازی‬ ‫گندله‬ ‫کارخانه‬ ‫سیرجان‬ 2CIC ‫آبان‬ 31 ‫آبان‬36 ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ساپورت‬ ‫مهندسی‬ 45 8 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫فرآیند‬ ‫احیا‬‫مستقیم‬-‫سری‬800 MMTE‫دی‬31 ‫اردیبهش‬ ‫ت‬88 ‫پایه‬ ‫مهندسی‬-‫انرژي‬ ‫باالنس‬ ‫مدارک‬ ‫تولید‬ ‫جرم‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ 41 0 ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫هرمزگان‬ MMTE ‫مرداد‬ 36 ‫شهریور‬ 36 ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫مهندسی‬ 46 1 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫فرآیند‬ ‫احیا‬‫مستقیم‬)‫مدول‬ ‫(مگا‬ MMTE ‫مرداد‬ 36 ‫اردیبهش‬ ‫ت‬37 ‫پایه‬ ‫مهندسی‬-‫انرژي‬ ‫باالنس‬ ‫مدارک‬ ‫تولید‬ ‫جرم‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ 47 6 ‫کاوه‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫جنوب‬ MMTE‫مهر‬36‫آبان‬37 ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫مهندسی‬ 43 7‫سنج‬ ‫امکان‬‫ی‬‫فوالد‬ ‫فني‬‫فراد‬3FSCO‫دی‬36 ‫اسفند‬ 36 ‫سنجی‬ ‫امکان‬‫مجتمع‬‫تولید‬‫و‬ ‫آهن‬‫فوالد‬ ‫امکان‬‫سنجی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫بازار‬ 41 3 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهیه‬‫ساز‬ ‫شبیه‬ ‫پخت‬ ‫کوره‬ ‫فرآیند‬‫سازي‬ ‫گندله‬ MMTE ‫آبان‬ 36 ‫خرداد‬ 37 ‫فرایند‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬‫مدارک‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫تعی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫باالنس‬‫ین‬‫پارامترها‬‫ی‬ ‫گندله‬ ‫پخت‬ ‫کوره‬ ‫مهندسی‬ 54 1-‫فلزات‬ ‫و‬ ‫معادن‬ ‫فناور‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ 2-‫سرچشمه‬ ‫مس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بتون‬ ‫صنایع‬ ‫شركتهاي‬ ‫كنسرسیوم‬ 3-‫فراد‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
 • 27. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ 1‫سبا‬ ‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ (540444×2) 4SNC ‫مرداد‬ 37 ‫زمستان‬ 37 ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مناقصه‬ ‫فنی‬ ‫اسناد‬ ‫تهیه‬ ‫فنی‬ ‫مذاکرات‬ ‫مهندسی‬ 55 5 4 ‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫مبارکه‬(840444×2) SNC ‫مرداد‬ 37 ‫زمستان‬ 37 ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مناقصه‬ ‫فنی‬ ‫اسناد‬ ‫تهیه‬ ‫فنی‬ ‫مذاکرات‬ ‫مهندسی‬ 52 5 5 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫سیستم‬ ‫واحد‬ ‫مدول‬ ‫مگا‬ ‫آب‬ ‫پروسس‬ ‫احیا‬‫ی‬‫سبا‬ ‫طرح‬ ‫مستقیم‬ MMTE ‫اسفند‬ 36 ‫خرداد‬ 37 ‫جرم‬ ‫و‬ ‫انرژي‬ ‫باالنس‬ ‫مدارک‬ ‫تولید‬‫و‬PFD ‫آب‬ ‫مهندسی‬ 58 5 2 ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫سبزوار‬ MMTE ‫اسفند‬ 36 ‫آبان‬37 ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫ساپورت‬ ‫مهندسی‬ 50 5 8 ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫بختیاری‬ ‫و‬ ‫چهارمحال‬MMTE ‫اسفند‬ 36 ‫آبان‬37 ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ساپورت‬ ‫مهندسی‬ 51 5 0 ‫المهدی‬ ‫آلومینیوم‬ ‫مجتمع‬ALMAHDI ‫مرداد‬ 37 ‫آذر‬37‫بهسازی‬‫کوره‬‫چدن‬ ‫ذوب‬ ‫های‬ ‫مهندسی‬ 56 5 1 ‫خرمشهر‬ ‫اروند‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬5TMA ‫فروردی‬ ‫ن‬37 ‫تیر‬37 ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫و‬ ‫تأمین‬ ‫واحد‬ ‫طراحی‬ ‫سازی‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫مهندسی‬ 57 5 6 ‫سبا‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬MMTE‫تیر‬37‫آبان‬31 ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫مهندسی‬ 53 5 7 ‫خرمشهر‬ ‫اروند‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬ TMA ‫مرداد‬ 37 ‫مرداد‬ 33 ‫برگزاری‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ،‫مجتمع‬ ‫جانمایی‬ ‫طراحی‬ ‫فنی‬ ‫پیشنهادات‬ ‫ارزیابی‬ ،‫مناقصه‬ ‫مهندسی‬ 51 5 3 ‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫میانه‬ MMTE‫تیر‬37 ‫خرداد‬ 88 ‫برگزاری‬ ،‫واحد‬ ‫مفهومی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫فنی‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫مهندسی‬ 25 5 1 ‫واحد‬‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫شادگان‬ 6PAYA ‫مرداد‬ 37‫آذر‬88 ،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫مهندسی‬ 24 4-‫شرکت‬‫ن‬ ‫صفا‬‫یکو‬‫سپاهان‬ 5 -‫اروند‬ ‫میعاد‬ ‫تحکیم‬ ‫شرکت‬ 6 -‫پایا‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
 • 28. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ 2 4 ‫نیریز‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬PAYA ‫مرداد‬ 37‫آذر‬88 ،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫مهندسی‬ 24 2 5 ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬‫بافت‬PAYA‫مهر‬88‫آذر‬88 ،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫مهندسی‬ 24 2 2 ‫واحدهای‬ ‫رکوپراتور‬ ‫طراحی‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ MMTE‫دی‬37 ‫اسفند‬ 33 ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫تفصیلی‬ ‫طراحی‬ ‫مبارکه‬ ‫سبا‬ ‫مگامدول‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫مهندسی‬ 28 2 8 ‫طرح‬ ‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬‫توسعه‬ ‫خرازی‬ ‫شهید‬ 7BIDEC ‫آذر‬37 ‫مرداد‬ 88 ،‫ساپورت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدلسازی‬ ‫مهندسی‬ 20 2 0 ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬‫فوالد‬‫خزر‬ Khazar‫اسفند‬ 37 ‫فرودین‬ 88 ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫اکسیژن‬ ‫مهندسی‬ 21 2 1 ‫پنجم‬ ‫خط‬ ‫آهن‬ ‫کنسانتره‬ ‫واحد‬ ‫چادرملو‬ BIDEC ‫فروردی‬ ‫ن‬33 ‫آبان‬31 ‫مدلسازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مهندسی‬ ‫هماهنگی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ،‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫ساپورت‬ ‫مهندسی‬ 27 2 6 )‫(اکسیژن‬ ‫هوا‬ ‫جداسازی‬ ‫واحد‬ ‫میانه‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ MMTE ‫اردیبه‬ ‫شت‬88 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫تجهیزات‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫ساخت‬ ‫اکسیژن‬ ‫واحد‬ ‫(اولین‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ )‫داخل‬ ‫مهندسی‬ 21 2 7 ‫و‬ ‫فوالدسازی‬ ‫فرآیند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ذوب‬ 8 BSE ‫اسفند‬ 36 ‫اسفند‬ 37 ‫فرایند‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬ ‫الکتریکی‬ ‫قوس‬ ‫کوره‬ - 84 2 3 ‫شماره‬ ‫سازی‬ ‫فوالد‬3‫ذوب‬ ‫مجتمع‬ ‫نطنز‬ ‫آهن‬ Natanz ‫شهریور‬ 88 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫تجهیزات‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫خط‬ ‫اتوماسیون‬ ،‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫اصلی‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیویل‬ ،‫انرژی‬ ‫و‬ ‫تاسیسات‬ ،‫تولید‬ ،‫تسریع‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حین‬ ‫و‬ ‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیرت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫ساخت‬ ‫طرح‬ ‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬ ‫مهندسی‬85 2‫مجتمع‬ ‫گیر‬ ‫غبار‬ ‫سیستم‬‫نورد‬YRM‫شهریور‬‫دی‬31‫پایه‬ ‫مهندسی‬‫تفصیلی‬ ‫و‬‫بهسازی‬‫نظارت‬ ‫و‬‫و‬ ‫مهندسی‬82 7-‫نوآور‬ ‫طرح‬ ‫تا‬ ‫بی‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ 8 - Badische Stahl Engineering (Germany)
 • 29. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ 1‫یزد‬ ‫فوالد‬88‫اجرا‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬‫نظارت‬ 8 4 ‫مجتمع‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫یزد‬ ‫فوالد‬ 9 YRM ‫مرداد‬ 33 ‫دی‬31‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫مهندسی‬ 88 8 5 ‫فوالد‬ ‫اکسیژن‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫هرمزگان‬ 10 HOSCO ‫شهریور‬ 31 ‫کنون‬ ‫تا‬ ،‫مجتمع‬ ‫پرسنل‬ ‫آموزش‬ ،‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫تعمیرات‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫مهندسی‬86 8 2 ‫فوالد‬ ‫صبا‬ ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ )‫(مگامدول‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ IRITEC‫آبان‬ 83 ‫کنون‬ ‫تا‬‫و‬ ‫کوره‬ ‫فلزی‬ ‫سازه‬ ‫طراحی‬ ،‫پایپینگ‬ ‫طراحی‬ ‫مدلسازی‬3‫طراحی‬ ،‫پلنت‬ ‫بعدی‬PDC‫طراحی‬ ،‫نشانی‬ ‫آتش‬ ‫سیستم‬ ‫مهندسی‬81 8 8 ‫نورد‬ ‫مجتمع‬ ‫گیر‬ ‫غبار‬ ‫سیستم‬ ‫یزد‬ ‫فوالد‬ YRM ‫آبان‬ 33 ‫آبان‬31 ‫طراحی‬‫و‬ ‫پایه‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تفصیلی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬87 8 0 ‫فوالد‬ ‫مواد‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫پاسارگاد‬ PSC ‫فروردی‬ ‫ن‬31 ‫شهریور‬ 89 ‫مدیریت‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ،‫پروژه‬‫راه‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ،‫دریافت‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫واحد‬ ‫به‬ ‫آهک‬ ‫و‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫انتقال‬ ‫فوالدسازی‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬83 8 1 ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫کلدفلر‬ ‫سیستم‬ ‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫مستقیم‬ 11 KSC ‫فروردی‬ ‫ن‬31 ‫اسفند‬ 31 ‫سیستم‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ،‫تامین‬ ،‫طراحی‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫زمزم‬ ‫و‬ ‫احیاء‬ ‫واحدهای‬ ‫در‬ ‫کلدفلر‬ ‫صورت‬EPC‫و‬ ‫تهران‬ ‫ساوسازان‬ ‫(کنسرسیوم‬ )‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫ساخت‬ 04 8 6 ‫پاسارگاد‬ ‫فوالد‬ ‫تجهیزات‬ ‫ساخت‬PSC ‫خرداد‬ 31 ‫تاکنون‬ ‫حرارتی‬ ‫های‬ ‫مبدل‬ ‫و‬ ‫آبگرد‬ ‫های‬ ‫داکت‬ ‫ساخت‬ ‫واحد‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫سازه‬ ،‫غبارگیر‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ،‫(سیلوها‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ )... ‫ساخت‬08 8 7 ‫واحد‬‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬PSC‫تیر‬81‫شهریور‬‫پاسارگاد‬ ‫فوالدسازی‬ ‫پروژه‬ ‫سیویل‬ ‫طراحی‬‫مهندسی‬01 9-‫یزد‬ ‫فوالد‬ ‫نورد‬ ‫شرکت‬ 10-‫مجتمع‬‫هرمزگان‬ ‫فوالد‬ 21-)‫(بویرصنعت‬ ‫احمد‬ ‫بویر‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ 11-‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫شرکت‬
 • 30. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ ‫پاسارگاد‬80 8 3 ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬ ‫واحد‬ ‫پاسارگاد‬ PSC‫تیر‬31‫کنون‬ ‫تا‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫تفصیلی‬ ،‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫قدرت‬ ‫برق‬‫فوالدسازی‬ ‫مهندسی‬06 8 1 ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬ ‫واحد‬‫فوالد‬ ‫پاسارگاد‬ PSC‫تیر‬31‫کنون‬ ‫تا‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحد‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫جانبی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظارت‬07 0 4 ‫طراح‬‫ی‬‫و‬‫مهندس‬‫ی‬‫اح‬‫ی‬‫اء‬‫مستق‬‫ی‬‫م‬GFS ‫بهمن‬ 88 ‫مرداد‬ 89 ‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫شهریار‬ ‫فوالد‬ ‫گسترش‬ ‫مگامدول‬ ‫مهندسی‬03 0 5 ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالدسازی‬ ‫واحد‬ ‫بویراحمد‬ 52 BAS ‫شهریور‬ 31 ‫شهریور‬ 12 ‫فوالد‬ ‫طرح‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫بویراحمد‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 01 0 2 ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالسازی‬ ‫واحد‬ ‫پاسارگاد‬ PSC ‫آبان‬ 31 ‫اردیبهش‬ ‫ت‬82 ‫پلنت‬ ‫آب‬ ‫سیستم‬ ،‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫مجتمع‬ ‫ارتباطی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬‫فوالد‬ ‫پاسارگاد‬ ‫سازی‬ ‫مهندسی‬14 0 8 ‫سطح‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬8‫مجتمع‬ ‫پاسارگاد‬ ‫فوالد‬ PSC ‫آبان‬ 31 ‫ارد‬‫ی‬‫بهش‬ ‫ت‬82 ‫سطح‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬8‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫فوالدسازی‬ ‫مهندسی‬ 15 0 0 ‫ارتباطی‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫پاسارگاد‬ PSC ‫ابان‬ 88 ‫شهریور‬ 80 ‫طراح‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ها‬‫ی‬‫توز‬‫ی‬‫ع‬،‫برق‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬ ‫آبپلنت‬‫اکس‬‫ی‬‫ژن‬‫و‬‫لوله‬‫کش‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ارتباط‬‫ی‬ ‫مهندسی‬12 0 1 ‫ساخت‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫مستقیم‬‫شهر‬‫ی‬‫ار‬GFS80 ‫اسفند‬ 89 ‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫و‬‫تدارک‬‫لوازم‬‫و‬‫ابزار‬‫مخصوص‬‫مورد‬ ‫ن‬‫ی‬‫از‬‫و‬‫انجام‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ساخت‬‫کارگاه‬‫ی‬ ‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫فلز‬‫ی‬ ‫مهندسی‬18 0 6 ‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬‫کارگاه‬‫ی‬‫شهر‬‫ی‬‫ار‬ GFS80 ‫اسفند‬ 89 ‫انجام‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬ ‫کارگاه‬‫ی‬‫برکل‬‫ی‬‫ه‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫اجرا‬‫یی‬ ‫مهندسی‬10 0 7 ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫طراحی‬‫مشاور‬‫ه‬ ‫مجتمع‬‫اقل‬‫ی‬‫د‬‫پارس‬‫سلحشورا‬ ‫فارس‬ ‫ن‬ ‫خرداد‬ 88 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫ارائه‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫پا‬‫ی‬،‫ه‬‫مهندس‬‫ی‬ ‫تف‬‫ص‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫فن‬‫ی‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ،‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ،‫سازی‬ ‫گندله‬ ‫واحهای‬ ‫نورد‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫مهندسی‬11 0 3 ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬‫واحد‬ ‫تفصیلی‬ ‫حرارتی‬ ‫بازیاب‬ MMTE‫دی‬80‫تیر‬89 ‫ارائه‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫پا‬‫ی‬،‫ه‬‫مهندس‬‫ی‬ ‫تف‬‫ص‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬،‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی‬16 0 1 ‫مشاور‬HVAC & CIVIL‫پاسارگاد‬ PSC ‫خرداد‬ 80 ‫شهریور‬ 82 ‫طراح‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ستمها‬‫ی‬HVAC‫جهت‬‫ساختمان‬‫ها‬‫ی‬ ‫توز‬‫ی‬‫ع‬‫برق،مراکزکنترل‬‫و‬‫طراح‬‫ی‬‫معمار‬‫ی‬ ‫مهندسی‬17
 • 31. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ ‫واحداکس‬‫ی‬‫ژن‬ 1 4 ‫طراح‬‫ی‬‫و‬‫مهندس‬‫ی‬‫اح‬‫ی‬‫اءمستق‬‫ی‬‫م‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫شرکت‬‫تبریز‬ ‫شمس‬ ‫فوالد‬ ‫شمس‬ ‫تبریز‬ ‫شهریور‬ 80 ‫اسفند‬ 89 ‫طراح‬‫ی‬‫بن‬‫ی‬‫اد‬‫ی‬(‫پا‬‫ی‬‫ه‬)‫مهندس‬‫ی‬‫تفص‬‫ی‬‫ل‬‫ی‬-‫ته‬‫ی‬‫ه‬ ‫وارائه‬‫برآورد‬‫اول‬‫ی‬‫ه‬‫و‬‫احجام‬‫کار‬ ‫مهندسی‬11 1 5 ‫ساخت‬‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫شرکت‬ ‫تبریز‬ ‫شمس‬ ‫شمس‬ ‫فوالد‬ ‫تبریز‬ ‫شهریور‬ 80 ‫اسفند‬ 89 ‫ته‬‫ی‬‫ه‬‫وتدارک‬‫لوازم‬‫و‬‫ابزارمخصوص‬‫مورد‬ ‫ن‬‫ی‬‫از‬‫و‬‫انجام‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫ساخت‬‫ک‬‫ارگاه‬‫ی‬ ‫تجه‬‫ی‬‫زات‬‫فلز‬‫ی‬ ‫مهندسی‬64 1 2 ‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬‫کارگاه‬‫ی‬‫شرکت‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬‫تبریز‬ ‫شمس‬ ‫شمس‬ ‫فوالد‬ ‫تبریز‬ ‫شهریور‬ 80 ‫اسفند‬ 89 ‫انجام‬‫خدمات‬‫مهندس‬‫ی‬‫خر‬‫ی‬‫د‬‫و‬‫نظارت‬ ‫کارگاه‬‫ی‬‫برکل‬‫ی‬‫ه‬‫عمل‬‫ی‬‫ات‬‫اجرا‬‫یی‬ ‫مهندسی‬ 65 1 8 ‫غبارزدا‬‫یی‬‫خوزستان‬‫فوالد‬ ‫خوزستان‬‫مهر‬80 ‫اردیبهش‬ ‫ت‬89 ‫مشاوره‬‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫غبارزدا‬‫یی‬ ‫مهندسی‬ 62 1 0 ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫مهندسی‬ ‫مشاوره‬ ‫بافق‬ ‫آهن‬ ‫شرکت‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫بافق‬ ‫شهریور‬ 80 ‫تیر‬89 ‫و‬ ،‫مستقیم‬ ‫احیا‬ ‫واحدهای‬ ‫مهندسی‬ ‫مشاوره‬ ‫فوالدسازی‬‫مهندسی‬ 68 1 1 ‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیویل‬ ‫مدیریت‬ ‫پاسارگاد‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫صنعتی‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫پاسارگاد‬‫مهر‬80 ‫فروردین‬ 82 ‫های‬ ‫سازه‬ ‫و‬ ‫سیویل‬ ‫اجرای‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫سیویل‬ ‫فنی‬ ‫دفتر‬ ‫راهبر‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫مهندسی‬ 60 1 6 ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫پلنت‬ ‫اکسیژن‬ ‫پاسارگاد‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫پاسارگاد‬‫مهر‬80 ‫اردیبهش‬ ‫ت‬82 ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب‬‫غبارگیر‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب‬ ،‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫جانبی‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫پلنت‬ ‫اکسیژن‬ ‫مهندسی‬ 66 1 7 ‫تجهیزات‬ ‫تفصیلی‬ ‫طراحی‬ MMTE ‫بهمن‬ 80 ‫شهریور‬ 89 ‫تفصیلی‬ ‫مهندسی‬‫احیا‬ ‫واحد‬ ‫تجهیزات‬ ‫برخی‬ ‫گلگهر‬ ‫مستقیم‬ ‫مهندسی‬ 67 1 3 ‫اجرای‬ ‫نظارت‬ ،‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫جنوب‬ ‫کاوه‬ ‫فوالد‬ ITRITEC‫تیر‬89‫کنون‬ ‫تا‬ ‫تامین‬ ‫مدارک‬ ‫کنترل‬ ،‫تفصیلی‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫کنندگان‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 61 1 1 ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫اهن‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫کنسانتره‬ ‫واحد‬ ‫پایه‬ ‫امیرسنگا‬ ‫ن‬ ‫پارسیان‬ ‫اسفند‬ 80 ‫مرداد‬ 89 ‫سرمایه‬ ‫جهت‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫فوالد‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫مطالعه‬ ‫امکانسنجی‬ ‫بازار‬ ‫و‬ 74 6 4 ‫واحد‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ،‫مهندسی‬ ‫نورد‬ ‫آهن‬ ‫شرکت‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫بافق‬ ‫اسفند‬ 80 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫تامین‬ ‫مدارک‬ ‫کنترل‬ ،‫تفصیلی‬ ‫مهندسی‬ ‫کارگاهی‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫کنندگان‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 70 6 5 ‫زنجیره‬ ‫مشخصات‬ ‫تدوین‬‫معیارصنع‬ ‫ت‬‫اسفند‬‫تیر‬89‫زنجیره‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫فهرست‬ ‫تدوین‬ ‫مطالعه‬ ‫امکانسنجی‬ 71
 • 32. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ ‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬‫خاورمیان‬ ‫ه‬ 80‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬‫بازار‬ ‫و‬ 6 2 ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬HMI ‫آب‬ ‫تصفیه‬ ‫واحد‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫پاسارگاد‬ ‫خرداد‬ 89 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬PLC‫تهیه‬ ‫و‬HMI‫تصفیه‬ ‫واحد‬ ‫آب‬ ‫مهندسی‬ 77 6 8 ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫مشاوره‬‫گری‬ ‫خزر‬ ‫فوالد‬ ‫مرداد‬ 89 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫گری‬ ‫مهندسی‬ 71 6 0 ‫اسفنجی‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫مشاوره‬‫معیارصنع‬ ‫ت‬ ‫خاورمیان‬ ‫ه‬ ‫دی‬89‫کنون‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫مختلف‬ ‫روشهای‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫برای‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫حمل‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫لیست‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کشور‬‫و‬ ‫داخلی‬ ‫خارجی‬ ‫مهندسی‬ 30 6 1 ‫مواد‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫مهندسی‬‫خزر‬ ‫فوالد‬ ‫اسفند‬ 89 ‫شهریور‬ 82 ‫و‬ ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫واحد‬ ‫برای‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫شارژ‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ‫ذوب‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 31 6 6 ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫نظارت‬‫خزر‬ ‫فوالد‬ ‫بهمن‬ 89 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظارت‬ 36 6 7 ‫زنجیره‬ ‫مشخصات‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫معیارصنع‬ ‫ت‬ ‫خاورمیان‬ ‫ه‬ ‫اسفند‬ 89 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫فهرست‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫فوالد‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫زنجیره‬ ‫مطالعه‬ ‫امکانسنجی‬ ‫بازار‬ ‫و‬ 37 6 3 ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫نصب‬ ‫بر‬‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫فوالد‬ ‫کاوه‬ ‫جنوب‬ ‫بهمن‬ 89 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫فوالد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫جنوب‬ ‫کاوه‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 31 6 1 ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫برش‬ ‫امید‬ ‫اسفند‬ 89‫آبان‬82 ‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ ،‫مشاوره‬ ‫هزار‬ ‫یکصد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫خرید‬ ‫تنی‬ ‫مهندسی‬ 15 7 4 ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫نصب‬ ‫بر‬‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬ ‫فوالد‬ ‫صبا‬ ‫خلیج‬ ‫فارس‬ ‫فروردی‬ ‫ن‬82 ‫آذر‬82 ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ،‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مشاوره‬ ‫صبا‬ ‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫فوالد‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 10 7 5 ‫جداساز‬ ‫واحد‬)‫(اکسیژن‬ ‫هوا‬ ‫ی‬ ‫نطنز‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫فوالد‬ ‫نطنز‬ ‫اردیبه‬ ‫شت‬82 ‫بهمن‬82 ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫مکانیکال‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫کلدباکس‬ ‫مهندسی‬‫و‬ 16
 • 33. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫پروژه‬ ‫لیست‬‫یافته‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫عنوان‬‫کارفرما‬‫شروع‬‫پایان‬‫خدمات‬ ‫شرح‬‫موضوع‬ ‫پروژه‬ ‫کد‬ ‫واحد‬ ‫اکسیژن‬2‫نطنز‬ ‫فوالدسازی‬‫نظارت‬ 7 2 ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدل‬ ‫تهیه‬‫احیای‬ ‫پلنت‬ ‫مستقیم‬ ‫معیار‬ ‫صنعت‬ ‫خاورمیان‬ ‫ه‬ ‫خرداد‬ 82 ‫خرداد‬ 82 ‫از‬ ‫انیمیشن‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫مدل‬ ‫تهیه‬ ‫بردسیر‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫مستقیم‬ ‫احیای‬ ‫واحد‬‫مهندسی‬ 17 7 8 ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،‫مهندسی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫البرز‬ ‫غرب‬ ‫خرداد‬ 82 ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫داخلی‬ ‫بخش‬ ‫مهندسی‬،‫آبرسانی‬ ،‫(غبارگیر‬ ،‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫مهندسی‬ ،)... ‫واحد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬5‫تنی‬ ‫میلیون‬ ‫غرب‬ ‫البرز‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬ 13 7 0 ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫مواد‬ ‫خزر‬ ‫فوالد‬‫تیر‬82‫کنون‬ ‫تا‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫واحد‬ ‫برای‬ ‫اسفنجی‬ ‫آهن‬ ‫شارژ‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ‫ذوب‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫نظارت‬ 11 7 1 ‫بافق‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫آهن‬ ‫شرکت‬ ‫فوالد‬ ‫و‬ ‫بافق‬ ‫تیر‬82‫کنون‬ ‫تا‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫جانمایی‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫مهندسی‬ ‫بافق‬‫مهندسی‬544 7 6 ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واحد‬ ‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫پرتو‬ ‫صنعت‬ ‫بهمن‬ 89‫آبان‬82 ‫مهندسی‬ ،‫تفصیلی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫طراحی‬ ،‫مشاوره‬ ‫واحد‬ ‫خرید‬‫گری‬ ‫ریخته‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫مهندسی‬33 7 7 ‫بهره‬‫نطنز‬ ‫فوالد‬ ‫برداری‬ ‫فوالد‬ ‫نطنز‬ ‫اردیبه‬ ‫شت‬82 ‫تاکنون‬ ‫کشی‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫مکانیکال‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ،‫کلدباکس‬ ‫واحد‬ ‫اکسیژن‬2‫نطنز‬ ‫فوالدسازی‬ ‫مهندسی‬‫و‬ ‫نظارت‬545
 • 34. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Khouzestan Steel Zamzam II DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Ahvaz, Iran. Owner Khouzestan Steel Client Mines & Metals Tech. Eng. Duration 2006 - 2007 Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Piping design and coordination of all disciplines and clash report andmodifying o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware o Design of interconnection andunderground piping o Design of piping support and3D modeling o Isometric, Plan & Section View and support Detail for all pipes  Civil & Structure o 3D modeling of all steelstructureand foundations such as tower, galleries andall buildings  Equipment o 3D modeling of all equipment such as reduction furnace, scrubbers, reformer, stack, de-dusting, blower, material handling system andetc  Instrumentation o 3D modeling of all instruments andpositioning them in appreciate position in lines
 • 35. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Gol-e-Gohar Pelletizing Plant Type Straight Grate Pelletizing Capacity 5 Mtpy Location Sirjan, Iran. Owner Golegohar Iron Ore Co. Client CIC Co. Duration 2006 - 2007 Scope of Works  General o PDMS Modeling of piperack structure, cooling water, raw water and industrial water basins and related pumps and otherequipment and piping and support designof them o Pipe routeDesign and modeling ofpiperack piping and design of Supportsfor piping. o Firefighting Loop and circulating water loop Modeling  Concentrate Feed Bin Area o PDMS Modeling of SteelStructure and Equipment o Design of routs and supports and modeling of piping  Dry Grinding Area o PDMS Modeling of SteelStructure and equipment o Piping and support design ofwater and natural gas lines  Mixing Building o PDMS Modeling of SteelStructure and equipment o Air, Water and Slurry Piping and support design, modeling and coordinationin mixing building area  Green pelletizing Area o PDMS Modeling of SteelStructure and equipment o Piping design and coordinationofall disciplinesand clash report  Indurating Building o PDMS Modeling of SteelStructure and Equipment o DetailDesign of piping based on P&ID and piperouting  Isometric, Plan &Section View and support Detailfor all pipes.
 • 36. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Hormozgan Steel Complex DR Plant Type Direct Reduction Capacity 2x800,000 tpy Location Bandar Abbas, Iran. Owner NISCO Client Mines & Metals Tech. Eng. Duration 2006-2007 Scope of Works  Piping & Support design  Engineering Coordination between: o Piping o Structure o Equipment o Civil
 • 37. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pelletizing Induration Furnace Simulation Type Lurgi Pelletizing Platform MATLAB Application Induration Furnace Simulation Client MMTE Co. Duration 2007 – 2008 Features  Simulation of the chemical reactions, heat andmass transfer mechanisms in theDrying, Preheating, Firing and Cooling zone of induration furnace  Assessment of basicdesign parameters of thefurnace like, totallength, firing rate andgas flow rates  Determination of final composition of product according todifferent compositions of theraw material, flows of cold andhot gases, additives, the set points of thefan flows and otherparameters  Flow calculation of exhaust gases  Temperatureand composition profile of gas and pellet Application  Product calculation for specific composition and tonnageof inlet green pellet  Overall sizing of furnace and capacity of fans for required product  Development of mass and energy balance of furnace
 • 38. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ South Kaveh Steel DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Bandar Abbas, Iran. Owner BONYAD Client Mines & Metals Tech. Eng. Duration 2007-2008 Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Piping design and coordination of all disciplines and clash report o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware o Clash checking and modifying o Design of interconnection andunderground piping o Design of piping support and3D modeling o Isometric, Plan & Section View and support Detail for all pipes  Civil & Structure o 3D modeling of all steelstructureand foundations  Equipment o 3D modeling of all equipment such as reduction furnace, scrubbers, reformer, stack, de-dusting, blower, material handling, coating and etc  Instrumentation o 3D modeling of all instruments andpositioning them in appreciate position in lines
 • 39. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Sabzevar Steel DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Sabzevar, Iran. Owner NISCO Client Mines & Metals Eng. Duration 2008 - Present Scope of Works  Piping & Support design  Coordination between: o Piping o Structure o Equipment o Civil o Electrical o Instrument
 • 40. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Chaharmahal Steel DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Sepiddasht, Iran. Owner NISCO Client Mines & Metals Tech. Eng. Duration 2008 - Present Scope of Works  Piping & Support design  Engineering Coordination between: o Piping o Structure o Equipment o Civil o Electrical o Instrument
 • 41. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Baft Steel Complex DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Baft, Iran. Owner NISCO Client PAYA Co. Duration 2008 - Present Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Basic & detail design of piping routefor all lines in core area and material handling system o Stress analyzing for critical pipe lines o Support detail design & 3D modeling o Duct design o Isometric, Plan & Section View and support Detail for all pipes. o MTO of piping andspecial items
 • 42. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Neyriz Steel Complex DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Neyriz, Iran. Owner NISCO Client PAYA Co. Duration 2008 - Present Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Basic & detail design of piping routefor all lines in core area and material handling system o Stress analyzing for critical pipe lines o Support detail design & 3D modeling o Duct design o Isometric, Plan & Section View and support Detail for all pipes. o MTO of piping andspecial items
 • 43. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Shadegan Steel Complex DR Plant Type Direct Reduction Capacity 800,000 tpy Location Shadegan, Iran. Owner NISCO Client PAYA Co. Duration 2008 - 2010 Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Basic & detail design of piping routefor all lines in core area and material handling system o Stress analyzing for critical pipe lines o Support detail design & 3D modeling o Duct design o Isometric, Plan & Section View and support Detail for all pipes. o MTO of piping andspecial items
 • 44. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ SHAHIDKHARRAZI DR Plant Type Midrex Direct Reduction Capacity 1.5 Mtpy Location Esfahan, Iran. Owner Mobarakeh Steel Client BIDEC Duration 2008 - 2009 Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Design of piping routes for all lines o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware o Clash checking and modifying o Preparing piping isometrics, layout andsections o Design of interconnection andunderground piping o Design of piping support and3D modeling  Civil & Structure o 3D modeling of all steelstructureand foundations  Equipment o 3D modeling of all equipment such as reduction furnace, scrubbers, reformer, stackand etc  Instrumentation o Instruments hookup
 • 45. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Gol-e-Gohar Direct Reduction Plant Type MIDREX DRI Plant Capacity 1.5 Mtpy Location Sirjan, Iran. Owner Golegohar Iron Ore Co. Client MMTE Co. Duration 2012 - Present Scope of Works Basic and detail design of Recuperator  Bundles detail design  Hooddetail design  Casing andSteel StructureDesign  Final BOM  Pipe and Header detail design  Refractory Design Basic and detail design of Product Discharge Chamber and aux.  Nozzle of cooling gas distribution in product cooler  FPD slide gate todistribution legs  Flow aid insert  Product discharge chamber to below of hot product distributor.  Feed leg toPDCfrom FPD slide gate  Feed leg toproduct cooler 
 • 46. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ EAF Process Simulation Type EAF steel making Platform MATLAB/Excel Application Static & Dynamic Process Simulation Client BSE Duration 2007 – 2008 Features  Electric arc furnace process optimization tool  Excel based staticmass andenergy balance  MATLABbaseddynamicmodeling (dynamic simulation of thechemical reactions, heat and mass transferover thetime, determination of timevarying composition of molten metal andslag based on different conditions of theraw material (DRI andscrap), electrical energy consumption, additives, etc.  Electric arc furnace geometry assessment toolincluding calculation of general dimensions of the furnace and other important basicdesign datafor the specific production rate such as transformer
 • 47. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Miyaneh Air Separation Plant Type Cryogenic Air Separation Capacity 5,000 Nm3/hr Location Miyaneh, Iran. Owner NISCO Client MMTE Co. Duration 2008 - Present Scope of Works  Process o Air Separation Plant PFD andP&ID o Cooling waterSystem PFD andP&ID o Firefighting System PFD andP&ID o Backup System PFD andP&ID  Civil & structure: o Site general civil works (Generallayout, Rough grading, sewagelayout, Cable trench, duct banks) o Basic and detail Design of all buildings, pipe racks and infra structures of thesite o Detail design of all foundation of ASU andBackup o Basic and Detail Design of foundation of Circulating Water  Mechanical & piping o Basic and detail Design of Backup & cooling water circuit equipment o Detail Design of Air Separation Unit Vessels and equipment and Shop drawing preparation o Supervision on Construction of vessels and equipment in Iran o Enquiry preparation for Purchasable Equipment such as Compressors, Cryogenic Pumps, Turbo-Expander and etc. o HAZOP, Basicand detail design of firefighting System
 • 48. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ o Basic and detail design of HVACsystem forall Buildings  Instrumentation & Control o Fire detection andFirefighting Instrumentation and Control o Backup & Cooling Water System Instrumentation and ControlSystem  Electrical o Detail design of electrical Network  Operation & Management o Commissioning o Procurement Engineering o Supervision
 • 49. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Saba Steel Complex DR Plant Type Direct Reduction Capacity 1.5 Mtpy Location Esfahan, Iran. Owner Mobarakeh Steel Complex Client Mines & Metals Tech. Eng. Duration 2008 - 2010 Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Design of piping routes for all lines o Clash checking and modifying o Preparing piping isometrics, layout andsections o Design of interconnection andunderground piping o Design of piping support and3D modeling  Civil & Structure o 3D modeling of steel structures andfoundations  Equipment o 3D modeling of equipment such as reduction furnace, scrubbers, reformer, stackand etc.  Instrumentation o Instruments hookup  Heat Recovery System Design o Heat and Pressureanalysis of fluids inside and outsidetubebundles of recuperator o Thermal Stress Analysis of critical mechanical parts of recuperator o Detail design of mechanical parts including tube bundles, boxes, casing, and structure of recuperator o Assemblies and Shop drawings of recuperator
 • 50. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pasargad Lime & DRI Material Handling Type Steel Making Plant Capacity 1.200.000 tpy Location Kovar, Iran. Owner Pasragad Steel Client Pasragad Steel Duration 2010 - 2012 Scope of Works  Basic & Detail Engineering o Truckunloading system o Lime andDRI storage silos o Conveyor material handling system o Screens o EAF charging sys. Silos andstructures o De-dusting system o Sewage Treatment system  Supervision on Manufacturing  Supervision on Erection  Supervision on Commissioning
 • 51. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Khazar Steel Complex Type Steel making plant Capacity 600,000 tpy Location Rasht, Iran. Owner Khazar Steel Co. Client Khazar Steel Co. Duration 2012 - Present Scope of Works  Document checking andconsultancy for the steel making plant o Oxygen plant o Watertreatment plant o De-dusting andFumetreatment plant  RouteDesign of interconnection piping  Coordination between all disciplines within: o EAF o CCM o Utilities o Crane and material handling system  Coordination between supplier and client  Inspection andtechnical assistance on delivery of plant equipment  Pre-Commissioning, Commissioning andStart-Up of the Plant
 • 52. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Khazar Billet Complex MHS System Type Steel making plant Capacity 600,000 tpy Location Rasht, Iran. Owner Khazar Billet Co. Client Khazar Billet Co. Duration 2013 – Present Scope of Works  Basic & Detail Engineering for DRI handling System o Truckunloading system o DRI storagesilos o Conveyor DRI handling system o Screens o EAF charging sys. Silos forDRI  Supervision on Erection  Supervision on Manufacturing
 • 53. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Khazar Billet Complex Type Steel making plant Capacity 600,000 tpy Location Rasht, Iran. Owner Khazar Billet Co. Client Khazar Billet Co. Duration 2013 – Present Scope of Works  Commissioning, Start Up and Operation of theplant in following sections: o EAF o LF o CCM o MHS o Dedusting o Oxygen Plant o WTP
 • 54. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Chadormalou Concentration Plant Type Chadormalou Concentration Plant Capacity 1.5 MTPY Location Yazd, Iran. Owner Chadormalou concentrate Client BIDEC Duration March 2009 - July 2010 Scope of Works  Basic & Detail Piping Engineering  Piping arrangement  Piping Isometricdrawing  Support design detail  MTO & Special Supports design
 • 55. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pasargad Steel Complex Type Steelmaking Plant Capacity 1,200,000 tpy Location Shiraz, Iran Owner Pasaragad Steel Client Pasaragad Steel Duration 2011 – Present Scope of Works  Supervision on Erection and Commissioning o Civil works o Mechanical works o Electrical works o Automation works o Fluids Piping works  Areas & Equipment o EAF and LF o Continuous casting machine o Fumetreatment plant o Watertreatment plants o Electrical substation anddistribution system o Static VarCompensator o Cranes o Air separation plant o Material storage& Handling system
 • 56. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Khouzestan Steel Complex Cold Flare System Type Cold flare for Direct Reduction Plant Capacity 1,000,000 ton DRI Location Ahvaz, Iran Owner Khouzestan Steel Company Client Khouzestan Steel Company Duration 2010-2011 Pasargad Steel Complex Type Steelmaking Plant Capacity 1,200,000 tpy Location Shiraz, Iran Owner Pasaragad Steel Client Pasaragad Steel Duration 2011 – 2012 Scope of Works  Manufacturing approx. 4400 ton equipment andstructures o De-dusting system (watercooledducts, single walled ducts, naturalcooler, bag filter, combustion chamber watercooled panels, stack) o Material Handling (intermediateDRI bins & structure, lime andDRI storage bins) o CCM (cooling bed, spray nozzles support) o Steel Structures (EAF & LF & CCM platform)
 • 57. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pasargad Steel Complex Type Steelmaking Plant Capacity 1,200,000 tpy Location Shiraz, Iran Owner Pasaragad Steel Client Pasaragad Steel Duration 2011 – Present Scope of Works  Engineering for watertreatment system forair separation plant  Engineering for EAF close loop watertreatment system o Process Design o Mechanical Design o Electrical Design o Instrumentation andAutomation Design o Civil and Steel StructureDesign o Procurement Engineering, supervision on Supply and Erection
 • 58. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pasargad Steel Complex Steelmaking Plant Type Steelmaking Plant Capacity 1,200,000 tpy Location Shiraz, Iran Owner Pasaragad Steel Client Pasaragad Steel Duration 2011 – 2012 Scope of Works  Electrical & Automation Design o Main Sub-Station (MSS)Design o Steel Making Sub-Station (SSS) Design o Electrical Distribution Design o PowerControl Monitoring System Design o Relay Setting o Lighting & Lightning system Design o Structure& Equipment’s Earthing o Emergency Shut Down System Design o WaterTreatment Plant’s PLC& HMI software Design o Supervision on Procurement and Installation
 • 59. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pasargad Steel Complex Steelmaking Plant Type Steelmaking Plant Capacity 1,200,000 tpy Location Shiraz, Iran Owner Pasaragad Steel Client Pasaragad Steel Duration 2011 – 2012 Scope of Works  Steel Making Plant Level 3 Automation o SoftwareProgramming o Procurement Engineering for Hardware o Supervision on Installation and Software installation andStart Up o Operation Manual
 • 60. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Pasargad Steel Complex Steelmaking Plant Type Steelmaking Plant Capacity 1,200,000 tpy Location Shiraz, Iran Owner Pasaragad Steel Client Pasaragad Steel Duration 2011 – 2012 Scope of Works  Interconnecting Piping Engineering o Design, PDMSmodeling o Isometrics andplan & Sections o Material Take Off o Piping Support Design and Material Take off o Pipe racks steel structureandfoundation design o Pipes and cables tunnel design o Supervision on Supply o Supervision on Erection
 • 61. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Natanz Steel Making Plant No.3 Type Steel Making Plant Capacity 1,000,000 tpy Location Natanz, Iran Owner Natanz Steel Client Natanz Steel Duration 2012- Present Scope of Works  Management Contract o Project Control o ExecutiveManagement o Expediting  Concept Design & Basic Engineering o Layout Design o Documents Review o Revamp o PFD & P&ID  Detail Engineering (In all Disciplines) o Material Handling o Cranes o FumeTreatment o WaterTreatment o Firefighting o Melt shop & Buildings  Procurement Eng. & Manufacturing Sup. o Equipment Specification & Inquiry o Supplier Evaluation o Technical Inspection  Erection & Commissioning Supervision
 • 62. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Yazd Rolling Mill Dedusting & Oxygen Plant Type Steel Making Plant Capacity 350,000 TPA Location Yazd, Iran Owner Yazd Rolling Mill Client Yazd Rolling Mill Duration 2009 - 20110 Scope of Works  Oxygen Plant (3700 Nm3/hrO2)  Document Checking  Supervision on construction  Supervision On Erection  De-dusting Plant revamp  Basic & Detail Engineering  Supervision on Construction  Supervision On Erection & Commissioning
 • 63. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ BoyerAhmad Steel Complex Type Steel Making Plant Capacity 300,000 TPY Location Yasouj, Iran Owner Boyer Steel Client Boyer Steel Duration 2010-2011 Scope of Works  Conceptual Design & FEED  Basic & Detail Engineering of Plant  Main Equipment Procurement Engineering  Supervision on Revamp & Erection & Commissioning
 • 64. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Persian Gulf Saba Steel DR Plant Type Direct Reduction Capacity 1.5 Mtpy Location Bandar Abbas, Iran. Owner PGSCo Client Iran Engineering Co. Duration 2010 - Present Scope of Works  General o Coordination between all disciplines  Piping o Design of piping routes for all lines o 3D modeling of all lines by PDMSsoftware o Clash checking and modifying o Preparing piping isometrics, layout andsections o Design of interconnection andunderground piping o Design of piping support and3D modeling  Civil &Structure o Furnace Steel structures design  Equipment o 3D modeling of equipment such as reduction furnace, scrubbers, reformer, stackand etc.  Instrumentation o Instruments hookup
 • 65. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ South Kaveh Steel Making Plant (Phase I) Type Steel Making Plant Capacity 1.2 MTPY Location Bandar Abbas, Iran. Owner South Kaveh Kish Steel Co. Client South Kaveh Kish Steel Co. Duration June 2013 – October 2013 Scope of Works  Document checking Basic & Detail Engineering o Piping andfluids distribution o Electrical dirty side o Electrical substations, panels anddistribution o Piperack Steel structure o Crane documents o Watertreatment plant  Local Procurements Engineering o Cranes o Electrical cables and panels and Transformers o Compressedair system o Ladle transfer car o Firefighting system o Cables o Panels o Transformers  Supervision on erection andcommissioning
 • 66. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ South Kaveh Steel Making Plant (Phase ||) Type Steel Making Plant Capacity 1.2 MTPY Location Bandar Abbas, Iran. Owner South Kaveh Kish Steel Co. Client South Kaveh Kish Steel Co. Duration October 2013 – October 2016 Scope of Works  Document checking Basic & Detail Engineering of whole plant o EAF, LF, CCM documents o Auxiliary plants, such as ASP, CAP, WTP, etc. o Piping Distribution o Electrical dirty side o Electrical substations, panels anddistribution o Piperack Steel structure o Crane documents  Local Procurements Engineering  Supervision on erection andcommissioning
 • 67. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Bafgh Mineral Iron and Steel Complex Type Rebar Rolling Mill Plant Capacity 550,000 TPY Location Bafgh, Iran Owner Bafgh Iron & Steel industry Co. Client Bafgh Iron & Steel industry Co. Duration March 2012 -Present Scope of Works  Detail Engineering for equipment andsteel structure’s foundations andsteel structures of therolling Plant  Piping Basic & Detail Engineering  Raw watertreatment plant Basic & Detail Engineering  Cooling WaterSystem Basic & DetailEngineering  HVAC, Firefighting and sewageSystem Basic & Detail Engineering  HV & LV electrical Basic & Detail Design  Lighting, lightning, telephone & paging, fire alarm, CCTV, Earthing system  Procurement Engineering for local Part Equipment  Supervision on manufacturing for local & foreign supplier’s  Supervision on site erection & construction  Project control of the totalproject
 • 68. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ West Alborz Steel Complex Type Steel Making Plant Capacity 1,000,000 TPY Location Abhar, Iran Owner West Alborz Steel Co. Client West Alborz Steel Co. Duration March 2013 -Present Scope of Works  Detail Engineering for equipment andsteel structure’s foundations  Piping Basic & Detail Engineering  Raw watertreatment plant Basic & Detail Engineering  Cooling WaterSystem Basic & DetailEngineering  HVAC, Firefighting and sewageSystem Basic & Detail Engineering  Basic & Detail Engineering for Material Handling System  Basic & Detail Engineering for FumeTreatment Plant  HV & LV electrical Basic & Detail Design  Lighting, lightning, telephone & paging, fire alarm, CCTV, Earthing system  Procurement Engineering for local andForeign Equipment  Supervision on manufacturing for local & foreign supplier’s  Supervision on site erection & construction  Project control of the totalproject Bafgh Mineral Iron and Steel Complex
 • 69. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ Middle East Me'yar San'at Engineering Company Type General Capacity - Location Tehran, Iran Owner Memseco Client Memseco Duration July 2012-April 2011 Scope of Works  Compiling thelist of production units, in operation and in theimplementation for Iron ore processing  Compiling thelist of production units, in operation and in theimplementation for coal washing processing  Compiling thelist of production units, in operation and in theimplementation for coke making project  Compiling thelist of production units, in operation and in theimplementation for palletizing.  Compiling thelist of production units, in operation and in theimplementation for sintering and blast furnace  Compiling thelist of production units, in operation and in theimplementation for SMP plant and CCM  Analytical report for the abovementioned  Preparation of steelmap
 • 70. ASYN| Ata Glance )‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬–‫العات‬‫اط‬‫ماس‬ ‫ت‬‫رما‬ ‫ارف‬ ‫انیک‬‫روژه‬ ‫پ‬‫ا‬‫ه‬ ‫جهت‬ ‫الم‬‫ع‬‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫کارفرمایان‬‫استعالم‬ ‫جهت‬ ‫کارفرما‬‫نشانی‬‫تلفن‬‫فاکس‬ ‫و‬ ‫معادن‬ ‫آور‬ ‫فن‬ ‫مهندسی‬ ( ‫فلزات‬MMTE) ‫پ‬ ،‫سوم‬ ‫کوچه‬ ،‫شمالی‬ ‫بهایی‬ ‫شیخ‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬8/233641411-42533641781-425 ‫پاسارگاد‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ،‫تهران‬‫میدان‬،‫آرژانتین‬،‫بخارست‬ ‫خ‬ ‫انتهای‬،‫هشتم‬ ‫خ‬ ‫پالک‬2 33121144-42533152771-425 ‫هرمزگان‬ ‫فوالد‬‫کیلومتر‬ ‫بندرعباس‬20‫شهید‬ ‫بندر‬ ‫جاده‬‫منطقه‬ ‫رجایی‬ ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫ویژه‬ 1116411-47651114071-4765 ‫احمد‬ ‫بویر‬ ‫فوالد‬‫پالک‬ ،‫ملکی‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ،‫رامسر‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬83384151833841555 ‫ایریتک‬‫تهران‬،‫م‬‫ی‬‫دان‬‫ونک‬،‫گاند‬‫ی‬‫شمال‬،‫ی‬‫شماره‬7 51-33773556- 425 33673714-425 ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬‫شهریار‬ ‫گسترش‬،‫تهران‬‫خ‬‫بخارست‬،‫خ‬‫ششم‬،‫پالک‬8،‫طبقه‬033126804-425- ‫صنایع‬ ‫شركتهاي‬ ‫كنسرسیوم‬ ‫مس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بتون‬ ‫سرچشمه‬(CIC) ‫کوچه‬ ،‫الوند‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬85‫پ‬ ،53 33335086-33335006- 425 33335084-425 ‫اروند‬ ‫میعاد‬ ‫تحکیم‬ ‫خ‬ ،‫آرژانتین‬ ‫میدان‬ ،‫تهران‬25‫پ‬ ،‫وزرا‬54‫طبقه‬ ، 0‫واحد‬ ،54 3354164-42533745340-425 ‫پایا‬ ‫فوالد‬‫پ‬ ،‫ونک‬ ‫خ‬ ،‫شمالی‬ ‫شیراز‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬7333650876-42533650871-425 ‫آلم‬ ‫مجتمع‬‫ینیوم‬‫المهد‬‫ی‬‫کیلومتر‬ ،‫عباس‬ ‫بندر‬53‫رجایی‬ ‫شهید‬ ‫اسکله‬ ‫جاده‬54-1112544-4765 1168413-1112555- 4765 ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫مجتمع‬‫فوالد‬‫خزر‬،‫عشقیار‬ ‫خ‬ ،‫خرمشهر‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬‫کو‬‫چ‬‫ه‬‫پ‬ ،‫سوم‬2832085444-42533707457-425 ‫ایتریتک‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬‫زند‬ ‫خان‬ ‫کریم‬،،‫آباد‬ ‫بهجت‬ ‫پارک‬ ‫چنب‬ ‫پالک‬92 33148124-42538812848-425 ‫فوالد‬‫بافق‬‫خ‬ ،‫تهران‬‫بخارست‬،‫پالک‬ ،‫هفده‬ ‫کوچه‬283707-425 ‫یزد‬ ‫فوالد‬ ‫نورد‬ ‫شرکت‬‫شماره‬ ،‫آزادی‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬825‫فوالد‬ ‫ساختمان‬ ،66120457-42566020711-425 ‫خوزستان‬ ‫فوالد‬ ‫مجتمع‬ ‫ک‬‫ی‬‫لومتر‬54‫جاده‬‫اهواز‬‫بندرامام‬‫خم‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫صندوق‬ ‫پست‬‫ی‬5873 50-2273144-46552271812-4655 Badische Stahl Engineering Robert-Koch-Straße 1377694 Kehl GERMANY +49 7851 877-124+49 7851 877-133 ‫نوآور‬ ‫طرح‬ ‫تا‬ ‫بی‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫آفریقا‬ ‫بلوار‬ ‫بین‬ ،‫دستگردی‬ ‫وحید‬ ‫خ‬ ،‫تهران‬ ‫پ‬ ،‫ولیعصر‬824 30471444-33731118- 425 33731114-425
 • 71. ASYN| Ata Glance ‫شرک‬)‫خاص‬ ‫(سهامی‬ ‫فوالد‬ ‫آسین‬ ‫مهندسی‬ ‫ت‬–‫خدمات‬ ‫شرح‬‫منتخب‬ ‫خاورمیانه‬ ‫صنعت‬ ‫معیار‬ ،‫ولیعصر‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬‫روبرو‬‫ی‬‫جام‬،‫جم‬‫کوچه‬ ‫پرو‬‫ی‬،‫ن‬‫پالک‬88 3-26253515-42526253515-425 ‫غرب‬ ‫البرز‬ ‫آهن‬ ‫ذوب‬ ،‫تهران‬‫دکتر‬‫بهشت‬‫ی‬‫نرس‬‫ی‬‫ده‬‫به‬‫م‬‫ی‬‫دان‬‫تخت‬‫ی‬‫خ‬‫ی‬‫ابان‬ ‫کاووس‬‫ی‬‫فر‬‫کوچه‬‫آر‬‫ی‬‫ا‬‫وطن‬‫ی‬‫پالک‬90 33711770-33761350 -425 33574161-425