Sopa & pipa'' งานกลุ่ม

735 views

Published on

งานกลุ่ม

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sopa & pipa'' งานกลุ่ม

 1. 1. SOPA & PIPA
 2. 2. อาจารย์ ครับ SOPA&PIPA คืออะไรครับ
 3. 3. SOPA (Stop Online Piracy Act) PIPA (Protect Intellectual Property Act)คือ กฎหมายป้ องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และ กฎหมายป้ องกันทรัพย์ สินทางปัญญา โดยกฎหมาย เหล่ านีมเี ป้ าหมายเพือทาการปราบปรามการเผยแพร่ ้ ่คอนเทนต์ ทผดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ต่างประเทศซึ่งอยู่ ี่ ิ นอกเหนืออานาจบังคับคดีของสหรัฐอเมริกา
 4. 4. ก็หมายถึงว่าเว็บไซต์ ต่างประเทศทีมีการนาเนือหา ่ ้และคอนเทนต์ ทละเมิดลิขสิ ทธิ์ของสหรัฐจะสามารถ ี่ถูกสั่ งบล็อคทีนอกจากจะทาการเข้ าไปดูไม่ ได้ แล้ ว จะ ่รวมไปถึงการ search หาข้ อมูลและการเซ็นเซอร์ห้ ามเผยแพร่ ผ่านออนไลน์ ตลอดจนการห้ ามให้ บริการพวก advertisement และวิธีการสร้ างรายได้ อนๆ (เช่ น Adwords, Affiliate ื่Program เป็ นต้ น)
 5. 5. ความแตกต่างของ SOPA กับ PIPA ก็คือ
 6. 6. PIPA นั้นจะมีเปาหมายไปทีตัวผู้ให้ บริการ DNS, ้ ่พวกบริษัทไฟแนนซ์ และพวกเครือข่ ายโฆษณาต่ างๆ ไม่ ได้เกียวกับผู้ให้ บริการอินเทอร์ เน็ต แต่ ว่า SOPA นั้นกินวง ่กว้างกว่า โดยให้ อยการสหรัฐสามารถขอให้ ศาลบังคับคดี ัเพือให้ ผ้ ูให้ บริการอินเทอร์ เน็ต (Internet Service ่Provider หรือ ISP) บล็อกไม่ ให้ เข้ าถึงเว็บไซต์ น้ันๆ ได้แถมต้ องทาโดยไวด้ วย แบบว่ าเร็วทีสุดเท่ าทีจะทาได้ หรือ ่ ่ภายใน 5 วันหลังได้ คาสั่ งศาล หรือภายในเวลาที่ศาลกาหนด
 7. 7. เมื่อไม่ สามารถเข้ าไปดูหน้ า เว็บไซต์ ได้
 8. 8. ทุกอย่ างก็จะมีผลต่ อการค้ นหาจาก เครื่องมือค้ นหา และการโฆษณา Advertising Service ใน บริการต่ างๆ อย่ าง AffiliateProgram ของ Amazon หรือ Adwords, Adsense ของ Google ด้ วย
 9. 9. ทาไมจึงมีการประท้ วง ?
 10. 10. เพราะว่ าเนือหาภายในร่ างกฏหมายทีสหรัฐฯได้ ร่างไว้ น้ัน มีเจตจานงค์ ทจะ ้ ่ ี่จัดการเนือหาบนเว็บไซต์ ทละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจะทาการตัดสิทธิ์หรือปราบปราม ้ ี่เว็บไซต์ ทมการเผยแพร่ เนือหา ทีถูกนาไปใช้ บนเว็บไซต์ ทอยู่นอกเหนืออานาจของ ี่ ี ้ ่ ี่การบังคับคดีของสหรัฐฯ อเมริกา หรือการเผยแพร่ คอนเท็นต์ ทผดลิขสิทธิ์นนเอง ี่ ิ ั่
 11. 11. ใครที่ร่วมต่อต้ าน SOPA บ้ าง?
 12. 12. Google Facebook กลุ่มเว็บที่ร่วม ต่ อต้ าน SOPA อีกหลายTwitter เว็บไซต์ Yahoo!
 13. 13. เว็บไซต์ ททาทาการ Blackout ไปแล้ ว ี่เว็บไซต์ Search Engine อย่ าง Google เองก็ยงร่ วมการประท้ วงกับเขาด้ วยโดยมีการขึนลิงค์ ใน ั ้การบอก “Tell Congress: Please don’tcensor the web!” ในหน้ า Search อีกด้ วย
 14. 14. สิ่งทีทาง Google และ Wikipedia ่ ไม่ เห็นด้ วยตั้งแต่ แรกคือการปราบปรามเว็บไซต์ ที่เผยแพร่ เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ที่เด็ดขาดเกินไปเพราะว่ าในกฏหมายของ SOPA / PIPAนั้นภายในร่ างกฏหมายมีบทลงโทษเกียวกับผู้ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ่ เนื้อหาของสหรัฐฯ จะถูกระงับการเข้ าถึงหรือบล็อคหน้ า เว็บไซต์ ให้ เข้ าดูไม่ ได้ ซ้ายังมีการเซ็นเซอร์ (Censor) เว็บไซต์ ห้ามให้ เผยแพร่ บนโลกอินเทอร์ เน็ตอีก
 15. 15. ไม่ มความเป็ นธรรม อีกทั้งเว็บไซต์ ท้งหลายให้ ี ัความเห็นตรงกันว่ า กฏหมาย SOPA / PIPA นี้เป็ นการปิ ดกั้นความคิดเห็นทีเ่ สรี และการต่ อยอดความคิด นวัตกรรมใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ เว็บทั้งหมดจึงพร้ อมใจดับไฟ หรือ Blackoutบางส่ วนให้ เกิดความดามืด แทนสัญลักษณ์ ของความไม่ โปร่ งใส และไม่ เป็ นธรรมพอ
 16. 16. สมาชิกกลุ่ม1.นางสาวจันทกานต์ ทองประดิษฐ์ รหัสนิสิต 520102100322.นางสาววิภา สาแก้ว รหัสนิสิต 520102104303.นางสาวจินตนา นาหนองขาว รหัสนิสิต 520102112134.นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยสุ วรรณ รหัสนิสิต 530109170765.นางสาวอรวรา ขันแก้ว รหัสนิสิต 53011811271

×