Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
tIcf imkv{XkmlnXy ]cnj¯v
2011 temI ck-X-{´-hÀjw    ck-X{´w  ½psS Pohn-Xw   ½psS`mhn.
e£y-§Ä1) ck-X-{´-s¯-¡p-dn¨v temI-P--X-¡pÅ Adnhv hfÀ¯n Cu imkv{X-im-J-sb-¡p-dn¨v aXn-¸p--m-¡p-I.
2) Ip«n-Ifnepw bph-P--§-fnepw ck-X{´XmÂ]cyw hÀ²n-¸n-¡p-I.3) ck-X-{´-¯nsâ kÀKm-ßI (Creative) amb`mhn-sb-¸än P-§-fnÂBth-i-ap...
ck-X{´w  ]co-£-Wm-ßI imkv{Xw,   kÀKm-ß-I-im-kv{Xw,   ]cn-ØnXn imkv{XwtI{µ (A-Sn-Øm-) imkv{Xw.
nc-h[n imJ-IÄImÀ_-WnI ck-X-{´w (HmÀKm-nIv sIan-kv{Sn)AImÀ_-WnI ck-X{´w (In Organic Chemistry)_tbm sIankv{Sn`uXnI ck-X{´w (...
ssU sIankv{Sn (tem-I-¯np ndw sImSp¯ imkv{Xw)hymh-km-bnI ck-X{´w (Industrial Chemistry)]mcn-Øn-XnI ck-X{´w (Environment ...
F´psIm-v 2011 1. c-v XhW tm_Â  k½mw tSnb amUw-     Iyqdn(tacn Iyqdn-) bpsS ck-    X{´ tm_Â k½m--e-_v[n-bpsS  ...
2. ck-X-{´-¯nsâ temI-kw-L-S--bmb CâÀm-j-WÂAtkm-kn-tb-j³ Hm^v sIan-¡Â skmssk-äokv cq]o-I-     cn-¨-Xnsâ 100-þmw hmÀjn-...
ck-X{´w ap-s¡´v X¶p ?Blmcw ({]-Im-i-kw-tÇ-j-Ww)
2. ]mNIw (Xo)3.teml-§Ä4.acp-¶p-IÄ5.DuÀPw/CÔ--§Ä6.N{I-§Ä……..
7.tIm¬{Ioäv8.If-dp-IÄ/s]bnâp-IÄ9.hf-§Ä, IoS-m-in-n-IÄ10.  t]mfn-a-dp-IÄ (¹m-Ìn-¡p-IÄ)11.  kuµ-cy-hÀ²I hkvXp-¡Ä (Cosmet...
ck-X{´w ap-s¡-´mWv Xcm-¯-Xv. Cn-bp-sa-  s´ÃmwXcm-n-cn-¡p¶p?
½psS ico-cw-Xs¶ Hcp cmk-ime (Chemical         Factory)GXp-i-coc `mKhpw cmk-kw-bp-à-§Ä- -X-·m-{X-IÄ, Bä-      ...
Blm-c-Z-lw þ hnL-Sw þ t{]m«o³ þImÀt_m-sslt{Uäv + DuÀÖw + amenyw.
(2000¯ne-[-nIw)þ ssPh-cm-k-Xz-c-I-§Ä.Life is nothing but the orderly function of Enzymes      F³ssk-ap-Ifn-sÃ-¦n  {...
{]Imi kwtÇ-j-W-amWv`qan-bnse Pohsâ ne-nÂ]nm[m-       c-amb   ASn-Øm cmk-{]-hÀ¯w  H2O + Co2 --  Starch + O2
DWÀgp-t¶Â¡p-¶Xp apX  Dd-§p-¶-Xp-hsc D]-tbm- Kn-¡p¶ hkvXp-¡-fn-te-Xn- se-¦nepw ck-X-{´-¯nsâ ssI ]Xn-bm-¯-Xpt-m? {_jv, t...
cmk-h-kvXp¡Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xnse {i²-bn-Ãm-bva-bmWv A]-I-S-§Ä D-m-¡p-¶-Xv.¹mÌn-Iv: nXy-Po-hn-X-¯nsâ Ahn-`m-Py-L-S-Iw. NnX-...
Hgnhmt¡-     ioe§ÄI¯n-¡Â        Zpcp-]-tbm-Kw   hen-s¨-dn-b kwkvIm-cwnb-{´-W-§Ä/nb-a-§Ä ]men-¡q..   Reduc...
2)  IoS-m-in-n-IÄ DDT  sImXp-Ip-io-I-cWw. ae-¼n tcmK hym]-w Ip¯s Ipd-bm³ klm-bn¨ Is--¯Â. ]-«m-f,/ipNo-I-cW D]-tbmKw a...
{Zhyw þ {]mNo ho£-W-§Ä    AcntÌm-«n ({Ko¡v XXz-Úm-n) (BC 384 - 323) FÃm-än-sâbpw ASn-Øm BZn-{Zhyw t{]m«-sslse.NqSv, ...
I]n-e³ (`mc-Xob XXz-Úm-n)                   ]©-`qX kn²m´w BImiw, hmbp, tXP-Êv, (Fire), A¸v (Water) £nXn ...
IWm-Z³ (`mc-Xob XXz-Úm-n) hmbp, Xo, Pew, `qan, F¶n-§s 4 Xc-¯n Bä-§Ä             Ch-tNÀ¶v X·m-{X-IÄ,X·m-{Xm-L-...
ssNokv kn²m´w  Pew, XSn, Xo, `qan, temlw,     F¶o 5 LS-I-§Ä tNÀ¶mWv{Zhyw nÀ½n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶-Xv. bn³, bmMv F¶pÅ 2 ...
BÂsI-an-Ìp-IÄ               hne-Ip-dª teml-§Ä   kzÀW-am¡n amäm-mbn ]cn-{i-an¨ imkv{X-ÚÀck-X-{´-¯nsâ ]qÀÆ...
B[pnI ck-X{´wtdm_À«v t_mbn (1627þ1681)B[p-nI ck-X-{´-¯nv ASn-¯d ]mInb The Sceptical ChemistIÀ¯m-hv.slân Imsh³Unjv (1731 þ...
ImÀ hnÂslw jo (1742þ1786)HmIvkn-P³ thÀXn-cn-s¨-Sp¯ {]Xn-`m-imen t^mt«m{Km^n¡v XpS-¡-an-«p.eÆm-kntb A´zm³ temdm (Mv) (1743...
Ata-Untbm Athm-Kmt{Um (1776þ1856)Athm-Kmt{Um nbaw Is--¯n.lw{^n tUhn (1778þ1829)sshZypX ck-X-{´-¯nv XpS-¡-an-«p.tkmUnbw, s]...
Znan{Xn sFhm-tm-hn¨v sa³sU-en-sb^v(1834þ1907){Iam-hÀ¯--¸-«n-Ibv¡v cq]w sImSp-¯v,C³-HmÀKm-nIv sIan-kv{Sn¡v ASn-¯d ÂIn.tacn-...
ntXym-]-tbmK hkvXp-¡-fnse ck-X{´wtkm¸nsâck-X{´w: F® + B¡en = tkm¸vB¡-en : tkmUnbw sslt{Um-IvsskUv/s]m«mkywsslt{Um-IvsskU...
anp-¡Â hkvXp -----þ ImÕyw ImÀ_- tWäv/ssUImÕywt^mkvt^äv/ ssUImÕyw knen-t¡äv  ]X-bm³/ipNn-bm-¡m³ þ tkm¸v/UnäÀPâv ]uUÀ /tkmU...
`£Ww tISp-h-cmsX kq£n-¡m³ ({]n-kÀth-än-hp-IÄ)   tkmUnbw t¢mssdUv (I-dn-bp-¸v),    Ak-änIv BknUv (hn-m-Kn-cn)   ]©-...
`£-W-¯np ndw sImSp-¡ÂSmÀ{S-kn³, Fdn-t{Xm-kn³, C³UntKm ImÀssa³, saäm-    n sbtÃm,    seUv t{Imta-äv.       aWh...
ck-X{´w½psS Pohn-Xw ½psS `mhn.
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Year of Chemistry
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Year of Chemistry

1,442 views

Published on

This is a presentation prepared by Eureka Balavedi Sub Committee of KSSP in connection with the International Year of Chemistry - 2011

Published in: Education

Year of Chemistry

 1. 1. tIcf imkv{XkmlnXy ]cnj¯v
 2. 2. 2011 temI ck-X-{´-hÀjw ck-X{´w ½psS Pohn-Xw ½psS`mhn.
 3. 3. e£y-§Ä1) ck-X-{´-s¯-¡p-dn¨v temI-P--X-¡pÅ Adnhv hfÀ¯n Cu imkv{X-im-J-sb-¡p-dn¨v aXn-¸p--m-¡p-I.
 4. 4. 2) Ip«n-Ifnepw bph-P--§-fnepw ck-X{´XmÂ]cyw hÀ²n-¸n-¡p-I.3) ck-X-{´-¯nsâ kÀKm-ßI (Creative) amb`mhn-sb-¸än P-§-fnÂBth-i-ap--m-¡p-I.
 5. 5. ck-X{´w ]co-£-Wm-ßI imkv{Xw, kÀKm-ß-I-im-kv{Xw, ]cn-ØnXn imkv{XwtI{µ (A-Sn-Øm-) imkv{Xw.
 6. 6. nc-h[n imJ-IÄImÀ_-WnI ck-X-{´w (HmÀKm-nIv sIan-kv{Sn)AImÀ_-WnI ck-X{´w (In Organic Chemistry)_tbm sIankv{Sn`uXnI ck-X{´w (Physical Chemistry)A-en-än-¡Â sIankv{Sns]t{Sm-fnbw sIankv{Sn
 7. 7. ssU sIankv{Sn (tem-I-¯np ndw sImSp¯ imkv{Xw)hymh-km-bnI ck-X{´w (Industrial Chemistry)]mcn-Øn-XnI ck-X{´w (Environment Chemistry)lcnX ck-X{´w (Green Chemistry)t]mfn-aÀ sIankv{SntdUn-tb-j³ sIan-kv{Sn.CeIvt{Sm sIan-kv{Sn,t^mt«m sIankv{Sn ({]-Imi ck- X-{´w)
 8. 8. F´psIm-v 2011 1. c-v XhW tm_ k½mw tSnb amUw- Iyqdn(tacn Iyqdn-) bpsS ck- X{´ tm_ k½m--e-_v[n-bpsS 100þmw hmÀjnIw (5 tm_ k½m--§Ä kz´w IpSpw-_-¯n-te- ¡v).
 9. 9. 2. ck-X-{´-¯nsâ temI-kw-L-S--bmb CâÀm-j-WÂAtkm-kn-tb-j³ Hm^v sIan-¡Â skmssk-äokv cq]o-I- cn-¨-Xnsâ 100-þmw hmÀjn-Iw. (C-t¸mÄ CXnsâ t]cv CâÀm-j-W bqWn-b³ Hm^v ^yqÀ B³Uv Ass¹bvUv sIankv{Sn (IUPAC).
 10. 10. ck-X{´w ap-s¡´v X¶p ?Blmcw ({]-Im-i-kw-tÇ-j-Ww)
 11. 11. 2. ]mNIw (Xo)3.teml-§Ä4.acp-¶p-IÄ5.DuÀPw/CÔ--§Ä6.N{I-§Ä……..
 12. 12. 7.tIm¬{Ioäv8.If-dp-IÄ/s]bnâp-IÄ9.hf-§Ä, IoS-m-in-n-IÄ10. t]mfn-a-dp-IÄ (¹m-Ìn-¡p-IÄ)11. kuµ-cy-hÀ²I hkvXp-¡Ä (Cosmetics)...............
 13. 13. ck-X{´w ap-s¡-´mWv Xcm-¯-Xv. Cn-bp-sa- s´ÃmwXcm-n-cn-¡p¶p?
 14. 14. ½psS ico-cw-Xs¶ Hcp cmk-ime (Chemical Factory)GXp-i-coc `mKhpw cmk-kw-bp-à-§Ä- -X-·m-{X-IÄ, Bä- §Ä, Hmtcm {]hÀ¯--¯npw ]n¶n Xe-t¨m-dnse cmk-{]-hÀ¯--§Ä. AXn-sÃ-¦nÂNncn-bn-Ã, Nn´-bn-Ã, kz]v-an-Ã, Pohn-X-an-Ã, Poh-
 15. 15. Blm-c-Z-lw þ hnL-Sw þ t{]m«o³ þImÀt_m-sslt{Uäv + DuÀÖw + amenyw.
 16. 16. (2000¯ne-[-nIw)þ ssPh-cm-k-Xz-c-I-§Ä.Life is nothing but the orderly function of Enzymes F³ssk-ap-Ifn-sÃ-¦n {]`mX `£Ww Zln-¡m³ 50 sImÃ-sa-Sp-¡pw. Hcp hmNIw hmbn-¡m³ 1500 hÀjsaSp-¡pw.Hscmä F³sskw CÃm-Xm-bm Xs¶ ]e- tcm-K-§Ä!
 17. 17. {]Imi kwtÇ-j-W-amWv`qan-bnse Pohsâ ne-nÂ]nm[m- c-amb ASn-Øm cmk-{]-hÀ¯w H2O + Co2 -- Starch + O2
 18. 18. DWÀgp-t¶Â¡p-¶Xp apX Dd-§p-¶-Xp-hsc D]-tbm- Kn-¡p¶ hkvXp-¡-fn-te-Xn- se-¦nepw ck-X-{´-¯nsâ ssI ]Xn-bm-¯-Xpt-m? {_jv, t]Ìv, _¡- äv, Sm¸v, aKv, ¥mkv, tk m¸v, Pew, `£- Ww, hkv{Xw, ]uUÀ, s]À^ yqw.... cmk amen-y-§Ä, hnj-¸p- I, IoS-m-in-n-IÄ, cmk-h- kvXp-¡Ä,kvt^mSI hkvXp- ¡Ä, cmkm-bp-[-§Ä, ¹mÌn-Iv FÃmw ck-X-{´-¯nsâ kw`m-h--IÄ Xs¶.
 19. 19. cmk-h-kvXp¡Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xnse {i²-bn-Ãm-bva-bmWv A]-I-S-§Ä D-m-¡p-¶-Xv.¹mÌn-Iv: nXy-Po-hn-X-¯nsâ Ahn-`m-Py-L-S-Iw. NnX-e-cn- ¡m-¯, Xpcp-¼p-]n-Sn-¡m-¯, `mcw Ipd-ª, hne Ipd-ª, ]p:Nw{I-aWw sN¿m³ ]äp¶ ]ZmÀ°w.hnam--¯n 50% ¹mÌnIv (A-sÃ-¦n Db-cn-Ã),Ir{Xna lrZb hmÄhv-þ-¹m-ÌnIvh-en-s¨-dn-bp¶ ¹mÌnIv Dd/k©n
 20. 20. Hgnhmt¡- ioe§ÄI¯n-¡Â Zpcp-]-tbm-Kw hen-s¨-dn-b kwkvIm-cwnb-{´-W-§Ä/nb-a-§Ä ]men-¡q.. Reduce, Re-use, Recycle
 21. 21. 2) IoS-m-in-n-IÄ DDT sImXp-Ip-io-I-cWw. ae-¼n tcmK hym]-w Ip¯s Ipd-bm³ klm-bn¨ Is--¯Â. ]-«m-f,/ipNo-I-cW D]-tbmKw am{Xw. Irjn-¡p-]-tbm-Kn-¨Xv sXäv þ `£y-iyw-J-e-bpsS `mK- ambn ]pÃv-þ-]pÂNm-Sn-þ-X-h-f-þ-]m-¼v...... ap-jy³ (ap-e- ¸m-en hsc) F³tUm-kÄ^m³: IqSnb Af-hnÂ, IqSp-X Imew, kpc£m am-Z-WvU-§Ä ]men-¡m-sX, Pem-i-b-§-fnÂ
 22. 22. {Zhyw þ {]mNo ho£-W-§Ä AcntÌm-«n ({Ko¡v XXz-Úm-n) (BC 384 - 323) FÃm-än-sâbpw ASn-Øm BZn-{Zhyw t{]m«-sslse.NqSv, XWp-¸v, hc---Xv, CuÀ¸-ap-ÅXv F¶o 4 KpW-§Ä ]c-kv]cw tNcp-¶-Xn-eqsS Bä tPmSn-I-fp--m-Ipw, Ch-sIm--mWv FÃmw nÀ½n-¡-s¸-«ncn¡p¶-Xv.CuYÀ F¶ hnin-jvS-L-SIw sIm-mWv JtKmf-h-kvXp-¡Ä nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.
 23. 23. I]n-e³ (`mc-Xob XXz-Úm-n) ]©-`qX kn²m´w BImiw, hmbp, tXP-Êv, (Fire), A¸v (Water) £nXn (Earth) F¶nh sIm-mWv {]]©w nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. Ch-tbm-tcm¶pw AWp (B-äw)hm nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶p. Bä-§sf Ah-bnepw sNdnb IW-§Ä sIm-v nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶p.
 24. 24. IWm-Z³ (`mc-Xob XXz-Úm-n) hmbp, Xo, Pew, `qan, F¶n-§s 4 Xc-¯n Bä-§Ä Ch-tNÀ¶v X·m-{X-IÄ,X·m-{Xm-L-S--bnse hyXymkw hnhn[ ]ZmÀ°-§sf D-m¡p¶p. H¶v asäm-¶m-Im³ ImcWw Xm]-I-W-§-fm-Wv.. BImiw (Cu-YÀ) Atäm-anI LS--bn-Ã, kÀÆ hym]n, {]hÀ¯ tijn-bn-Ã.
 25. 25. ssNokv kn²m´w Pew, XSn, Xo, `qan, temlw, F¶o 5 LS-I-§Ä tNÀ¶mWv{Zhyw nÀ½n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶-Xv. bn³, bmMv F¶pÅ 2 sshcp-²y-§ÄCXnsâ KpW-hn-ti-j-§Ä¡v Imc-Ww.
 26. 26. BÂsI-an-Ìp-IÄ hne-Ip-dª teml-§Ä kzÀW-am¡n amäm-mbn ]cn-{i-an¨ imkv{X-ÚÀck-X-{´-¯nsâ ]qÀÆ-cq-]-amb BÂsI-an-bpsS hàm-¡Ä. lotdm (BC 52 - AD 15) hmX-I-§-fpsS KXn-I-kn-²m-´-¯nv XpS-¡-an-«p Bhn-sIm-v {]hÀ¯n-¡p-¶- b-{´-ap--m-¡n.-
 27. 27. B[pnI ck-X{´wtdm_À«v t_mbn (1627þ1681)B[p-nI ck-X-{´-¯nv ASn-¯d ]mInb The Sceptical ChemistIÀ¯m-hv.slân Imsh³Unjv (1731 þ 1810)ssl{U-P³ Is--¯nb imkv{X-Ú³.AXp I¯p-t¼mÄ Pe-ap--m-Ip¶p F¶v Is--¯n.tPmk^v {]oÌen (1733þ1804)HmIvkn-P³ Is--¯n.
 28. 28. ImÀ hnÂslw jo (1742þ1786)HmIvkn-P³ thÀXn-cn-s¨-Sp¯ {]Xn-`m-imen t^mt«m{Km^n¡v XpS-¡-an-«p.eÆm-kntb A´zm³ temdm (Mv) (1743þ1794)B[p-nI ck-X-{´-¯nsâ ]nXm-hv. Pze clkyw Is--¯n.tPm¬ Um«¬ (1766þ1844)B[p-nI Bäw kn²m-´-¯nsâ D]-Úm-Xm-hv.
 29. 29. Ata-Untbm Athm-Kmt{Um (1776þ1856)Athm-Kmt{Um nbaw Is--¯n.lw{^n tUhn (1778þ1829)sshZypX ck-X-{´-¯nv XpS-¡-an-«p.tkmUnbw, s]m«mkyw Ch thÀXn-cn-s¨-Sp-¯p.thmseÀ {^oUvdnjv (1800þ1882)Ir{Xn-a-ambn ssPh-kw-bp-à-amb bqdnb nÀ½n-¨p.sshä t^mgvkv Xnbdn sXämWv F¶p sXfn-bn-¨p.
 30. 30. Znan{Xn sFhm-tm-hn¨v sa³sU-en-sb^v(1834þ1907){Iam-hÀ¯--¸-«n-Ibv¡v cq]w sImSp-¯v,C³-HmÀKm-nIv sIan-kv{Sn¡v ASn-¯d ÂIn.tacn-Iyqdn (1867þ1934)tdmUntbm BIvSohv aqe-I-amb tdmUnbw Is--¯n.tcmK nÀW-bw, NnInÕ F¶n-h-bn nÀWm-bI hgn-¯n-cn-hv. c-v XhW tm_À k½mw e`n-¨p.......
 31. 31. ntXym-]-tbmK hkvXp-¡-fnse ck-X{´wtkm¸nsâck-X{´w: F® + B¡en = tkm¸vB¡-en : tkmUnbw sslt{Um-IvsskUv/s]m«mkywsslt{Um-IvsskUv + PewF®: shfn-s¨-®, ]mwHm-bnÂ, aäv kky- F®-IÄ, arK-s¡m-gp-¸v, (H-en-bnIv , ]man-än-Iv, Ìnb-dnIv BknUv þ^män Bkn-Up-IÄ)^nÃ-dp-IÄ: tkmUnbw knen-t¡-äv, aáojyw knen-t¡-äv,]i (tdm-kn³), kpKÔ {Zhy-§Ä.
 32. 32. anp-¡Â hkvXp -----þ ImÕyw ImÀ_- tWäv/ssUImÕywt^mkvt^äv/ ssUImÕyw knen-t¡äv ]X-bm³/ipNn-bm-¡m³ þ tkm¸v/UnäÀPâv ]uUÀ /tkmUnbw temdn kÄt^ävI«nbp-m-¡m³ þ ÌmÀ¨v tISp-h-cm-Xn-cn-¡m³ þ saYn FÌÀ/kmen-kn-en-Iv-B-knUv/s_³tkm-bnIv BknUv
 33. 33. `£Ww tISp-h-cmsX kq£n-¡m³ ({]n-kÀth-än-hp-IÄ) tkmUnbw t¢mssdUv (I-dn-bp-¸v), Ak-änIv BknUv (hn-m-Kn-cn) ]©-kmc, tkmUnbw s_mÄtkm-tbäv, s]m«mkyw saäm ss_kÄt^-äv...
 34. 34. `£-W-¯np ndw sImSp-¡ÂSmÀ{S-kn³, Fdn-t{Xm-kn³, C³UntKm ImÀssa³, saäm- n sbtÃm, seUv t{Imta-äv. aWhpw cpNnbpw Iq«m³APn-tm-tam-t«m, (tam-tWm-tkm-Unbw ¥q«m-ta- äv), D¸v, ]©-km-c, km¡-dn³, FÌ-dp-IÄ (]-g-k-¯v). Ch-bn an¡Xpw ico-c-¯nv tZmj-I-cw. Im³kÀ DÄs¸-sS-bpÅ tcmK-§Ä¡p-Im-c-Ww. D]-tbmKw nb-{´n-¡p-I.
 35. 35. ck-X{´w½psS Pohn-Xw ½psS `mhn.

×