Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doctors Private Practice

644 views

Published on

A memorandum submitted before health minister by a group of Doctors at TVM Medical College

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doctors Private Practice

  1. 1. ... ¦çøÞ·c ÎdLßæAÞøá ÄáùK µJí...ÌÙáÎÞÈæÉG Ø¢ØíÅÞÈ ¦çøÞ·cÕµáMí ÎdLß ¥ùßÏáÕÞX, çøÞ·ÈÞ{áµ{ßW §Õß¿áæJ ØÞÇÞøÃAÞøæa ºßµßrÞÕÝßÏßæÜ ¥ÕØÞÈæJ¦dÖÏÎÞÃí ÈNáæ¿ ØVAÞV æÎÁßAW çµÞ{¼áµZ. èÕÆcÖÞdØñ ÎßµÕßæa ÉáJX ÄÜÎáùæÏøâÉæM¿áJßæÏ¿áAáµ ®KÄßÜáÉøß ØÞÇÞøà ¼ÈBZAí Îßµºî ºßµßr ÜÍcÎÞAáµ ®KÄá¢æÎÁßAW çµÞ{¼áµ{áæ¿ ØíÅÞÉÈ ÆìÄcJßWæM¿áKá. ÈÞGßW ÜÍßAÞÕáK ¯xÕᢠÎßµºîºßµßrÞ èÕÆ·íÇcÕᢠØÞçCÄßµJßµÕᢠÈÞ¢ ¥Õßæ¿ dÉÄàµí×ßAáKá. ®KÞW, Îxíå ÕXµß¿¦ÖáÉdÄßµç{Þ¿í µß¿Éß¿ßAáK ØìµøcB{ᢠÎÈá×c ÕßÍÕ çÖ×ßÏáÎáIÞÏßGᢠdÉÄßØtßÏáæ¿ÈÞ{áµ{ßW ÈNáæ¿ ¦çøÞ·c çζÜÏáæ¿ ÈæGÜïÞÏß ÕVJßAÞX ¨ ØVAÞV æÎÁßAWçµÞ{¼áµZAí ¦ÕáKáçIÞ? øIáÕV×¢ ÎáXÉí çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßÜÈßKßøáKçMÞÝáUÄßøáÕÈLÉáø¢ æÎÁßAW çµÞ{¼í ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ ØÞÙºøcB{ßçÜAí ¾BZ ¥BÏáæ¿ dÖiµí×ÃßAáµÏÞÃí. §Õßæ¿ ².Éß ÕßÍÞ·JßæÜ §øáI §¿áBßÏ §¿ÈÞÝßµ{ßW fÎÞÉâVÕî¢, ØÙß×íÃáÄçÏÞæ¿ çøÞ·Jßæa ¥¿BÞJ çÕÆÈÏᢠçÉùß µcâ ÈßWAáKÕV, ÆáV·t¢ ÕÎßAáKç¿ÞÏíæÜxáµZAí ØÎàÉ¢ ²¿ßE ®ÜïáÎÞÏß ØØᶢ ©ùBáKÕV, µá¿á¢ÌJßW ¥ÕçÖ×ßAáK¥ÕØÞÈæJ ØOÞÆcÎÞÏ æµGáÄÞÜßÏᢠÕßxí çÁÞµí¿VÎÞVAá¢, ¥xXÁVÎÞVAᢠèµAâÜßæµÞ¿áJí ºßµßr çÄ¿ÞX dÖÎßAáKÕV, ÈæGæÜïÞ¿ßEí ¥ÈBÞX ÉxÞæÄ ¼àÕ»ÕÎÞÏߵ߿AáK ÍVJÞÕßçÈÏᢠµáEáBç{ÏᢠçÉÞxÞX ØbÏ¢ ÕßWAæM¿áK ¥ÕØíÅÏßçÜAíÕÜߺîßÝAæÉ¿áKÕV, ¥ÕV ÈNáæ¿ ÈÞGßæÜ ÉGßÃßÉÞÕB{ÞÃí ØÞV. ¥ÕVAí ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ¥ÉøcÞÉñĵæ{ µáùߺîí ÉøÞÄßµç{Þ ÉøßÍÕBç{Þ ©IÞÏßøáKßÜï. ¦GᢠÄáMᢠ¥Õ·ÃÈÏá¢,ÎÈá×cÄbøÙßÄÎÞÏ æÉøáÎÞxÕᢠ¥ÕV ÈßÛÌíÆ¢ ØÙßAáKá. ¦ÖáÉdÄßAá ºáxᢠµâÃáçÉÞæÜÉ¿VKí É߿ߺîßGáU ØíµÞX æØaùáµ{áæ¿ ¥¿áAçÜAᢠØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æºÏîáKçÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ¥¿âAçÜAᢠµNà×X ¥¿ßØíÅÞÈJßW çøÞ·ßµæ{ É߿ߺîá ÈWµáK¯¼aáÎÞøáæ¿ ºâ×ÃBZAí ÕßçÇÏÎÞÏá¢å çøÞ·¢ çÍÆÎÞÏÞÜá¢, çøÞ·ß ÎøߺîÞÜᢠÈwßÉùEáæµÞIí ÕßçÆb×ÎßÜïÞæÄ ¥ÕV É¿ßÏßùBá¢. ®LáæµÞIÞÃÕøßBæÈ ®Kí ¥Bí¥ùßçÏIÄáIí. ¥ÕVAí ¦dÖÏßAÞX çÕæù §¿ÎßÜïÞÏßøáKá. ¼àÕßÄJßÈíåçÈæø ÄáùߺîáçÈÞAáK çøÞ·JßÈᢠÎøÃJßÈáÎß¿ÏßÜáU ¯µ µºîßÄáøáOÞÃí ¨ ¦ÄáøÞÜÏæÎKÕVÄßøߺîùßEá. ÄB{áæ¿ çÕÆÈÏáæ¿ ¦ÝB{ßW ÈßKí ¥ùßÏÞæÄ ©ÏøáK dÉÄßç×ÇJßæa¾øA¢ çÉÞÜá¢, ÈcÞÏÎÞÏᢠµßçGI ºßµßræÏ çÉÞÜᢠÄB{ßW ÈßKí ¥µxáæÎKᢠ¥Äí¼àÕßÄJßæa ¥ÕØÞÈÎÞæÃKᢠ¥ÕV ÄßøߺîùßEßøáKá. ÕÞVÁáµ{ßW µß¿A µßGÞX ÎÞdÄÎÜï ÈßÜJá µß¿AÞX çÉÞÜᢠçÁÞµí¿VÎÞVAí èµAâÜßÈWçµI ¥ÕØíÅ. ³Mçù×X æºÏñí µßGÃæÎCßW, ÁÏÞÜßØßØßÈᢠ¦X¼ßçÏÞd·ÞÎßÈá¢æ®.Øß.ÏâÕßW µß¿JÞÈᢠØì¼Èc ÈßøAßW ÉøßçÖÞÇÈ È¿JÞX Äá¿Bß ®LßÈᢠ¯ÄßÈá¢èµAâÜß...å¨ èµAâÜß ÈWµÜßÈí ÈÞ¢ ÈWµßÏ ³ÎÈçMøÞÏßøáKá ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí.³Mçù×X æºÏîæMç¿IÕøáæ¿ ÜßØíxáµ{ßW çÉÕÞVÁáµ{ßW ÈßKáU ¯ÎÞXÎÞøáæ¿ çÉøáµZÎÞdÄ¢. èµAâÜß ÈWµÞJ ÉÞÕæMGÕÈí ÎÞØBç{Þ{¢ ÕÞøÞLÏßæÜ ÄùÏßW µß¿KÞÜᢠçÕIºßµßr ÜÍßAßÜï. §Kí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßçøÞÇߺîí ²Kø ÕV×¢ ÉßKß¿áçOÞZ µÞøcBZ ¯æùÎÞùßÏßøßAáKá. ³.Éß ÕßÍÞ·JßÜᢠæ®.Éß ÕßÍÞ·JßÜᢠ®ÜïÞ ÁßMÞVGíæÎaáµ{ßÜᢠ1
  2. 2. ÎáXÉæJAÞç{æù çøÞ·ßµZ (ÉGßµ). ¯xÕᢠdÖçiÏÎÞÏ ÕØñáÄ µÝßE ²Kø ÕV×ÎÞÏßæÎÁßAW çµÞç{¼ßæÜJáK ÆøßdÆ (BPL) çøÞ·ßµ{áæ¿ ®H¢ ·ÃcÎÞÏß µâ¿ß ®KáUÄÞÃí. ¥ÕVÎáXÉí ÉJí ÎáÄW ÉÄßÈFí ÖÄÎÞÈÎÞÏßøáK ¥ÕV §Kí 40 ÎáÄW 60 ÖÄÎÞÈ¢ ÕæøÏÞÏß.²øßAW ¥dÉÞÉcÎÞÏßøáK ºßÜçÕùßÏ ºßµßrµZ §KÕVAí dÉÞÉcÎÞÏßøßAáKá. ØbµÞøc¦ÖáÉdÄßµ{ßW ²Kø ÎáÄW øIí Üf¢ øâÉÕæø ºßÜÕíí ÕøáK Øtß ÎÞxßÕAW ÖdØñdµßÏçÉÞÜᢠ§KßÕVAí ÜÍcÎÞÃí. ÁÏÞÜßØßØᢠ¦X¼ßçÏÞÉïÞØíxßÏᢠÎØñß×íµ ÖdØñdµßϵ{á¢åèµAâÜß ÈWµßÏßæÜïCßÜᢠµÞÜÕß{¢Ì¢ µâ¿ÞæÄ ÄæK È¿AáKá ¥ÄcÞÙßÄ ÕßÍÞ·JßW®JáKÕøßW ÎßAÕVAᢠ¥Kí ÄæK ÖdØñdµßÏ È¿AáKá. 2009 2010 2011 dÉÄßÆßÈ ².Éß (ÖøÞÖøß) 1240 1474 1660 ¦Æc ÈÞÜáÎÞØæJ ².Éß (ÖøÞÖøß) ØV¼ùß 13150 15172 16468 ³VçJÞÉàÁßµíØí 19131 20872 22510 æÎÁßØßX 17960 21126 23093 ¦Æc ÈÞÜáÎÞØæJ æ®.Éß (ÖøÞÖøß) ØV¼ùß 3745 4012 4275 ³VçJÞÉàÁßµíØí 2650 2690 2741 ²Kø ÕV×¢ ÎáXÉí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßçøÞÇߺîçMÞÝáIÞÏ ÉáµßW ÉùEùßÏßAÞXÕÏî. çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ²øá Ø¢¸¿È ÉùEáåæÎÁßAW çµÞç{¼áµZ ĵøáæÎKí.å µÝßÕáUçÁÞµí¿VÎÞæøÜïÞ¢ èdÉÕxí ¦ÖáÉdÄßµ{ßW çºçAùáæÎKí. çÈÞAÞX çÁÞµí¿VÎÞøßÜïÞÄÞµáçOÞZ çøÞ·ßµZ ÈøµßAáæÎKí ¥BæÈ ¥Õøᢠ¦ÖáÉdÄß ÕßæGÞÝßÏáæÎKí. §Kí ®LÞÃíØíÅßÄß? ØbµÞøc dÉÞµí¿àØíåÈßçøÞÇߺîçMÞZ 2009 W ©IÞÏßøáKÄí 552 ²ÝßÕáµZ. ²KøÕV×BZAá çÖ×¢ 2011W 332 ²ÝßÕáµZ. ÈçødwX µNà×æa ØÞçCÄßµ ÈâÜÞÎÞܵZ§ÜïÞÏßøáKáæÕCßW §Äí ÈâùßW ÄÞæÝ ÎÞdÄÎÞµáÎÞÏßøáKá. ¯æù dÖçiÏÎÞÏ ÕØñáÄ §KíÉß.®Øí.Øß 10 ²ÝßÕáµ{ßçÜAí ùÞCí ÜßØíxßW ÈßKᢠ©çÆcÞ·ÞVjßµæ{ Õß{ߺîÞW 9 çÉøá¢ç¼ÞÜßÏßW dÉçÕÖßAá¢. ÎáXÉí ¥Äí ÉJßW øçIÞ ÎâçKÞ ¦ÏßøáKá. dÉÞµí¿àØí ÈßVJÜÞAßÕ{æø ©ÏVK ÖO{¢ çÁÞµí¿VÎÞVAí ÈWµßÏçMÞZ µâ¿áÄW çÁÞµí¿VÎÞV æÎÁßAW çµÞç{¼ßW¥ÇcÞÉÈJßÈá ÄÏîÞùÞÏß. §Kí ædÉÞËØVAí ÖøÞÖøß ²øá ÜfJß ÎáMÄßÈÞÏßøÕá¢,¥çTÞØßçÏxí ædÉÞËØVAí ²øá ÜfÕᢠÖO{¢ ÜÍßAáKá. ÌÙáÍâøßÉf¢ çÁÞµí¿VÎÞøᢧÄßW Ø¢ÄãÉñøÞÃí. èÕÆcÖÞdØñ ·çÕ×à ø¢·JÞµæG Õ{æø ¦ÖÞÕÙÎÞÏ ÎÞxB{ÞÃí©IÞÏÄí.åØíçxxí çÌÞVÁí çËÞV æÎÁßAW ùßçØVºîßÈá (SBMR) µàÝßW 30_WMø¢çdÉÞ¼µí¿áµ{ÞÃí µÝßE ÕV×¢ (2010) ÎÞdÄ¢ ³çøÞ æÎÁßAW çµÞ{¼áµ{ßW ÈßKᢠø¼ßØíxVæºÏîæÉGßøßAáKÄí. ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ÈßVJáKÄßÈí ÎáXÉí §BæÈæÏÞøá ºßdÄ¢ ºßLßAÞXçÉÞÜáÎÞÕßÜïÞÏßøáKá. ÕÞØñÕJßW çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ²øá Ø¢¸¿ÈÏᢠØbµÞøc dÉÞµí¿àØí Äßøߺîí æµÞIíÕøÃæÎKí ¦ÕÖcæÉGßGßÜï. çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ ¦ÕÖcÎÜï Îùߺîí ¼ÈB{áæ¿ ¦ÕÖcÎÞÃí ØbµÞøcdÉÞµí¿àØí ®KÞÃí ÌÙáÎÞÈæÉGí ¦çøÞ·c ÎdLß ÉùEÄí. §ÄßW ®æLCßÜᢠµÝOáçIÞ ®KíÉøßçÖÞÇßçAIÄÞÃí. æÎÁßAW çµÞç{¼áµ{ßW ¦æµ 1948 ÄØíÄßµµ{ÞÃí ¦æµ ©UÄí.¥ÄßW ɵáÄßÏßÜÇßµÕᢠdÉÞµí¿àØíåæºÏîÞX ÉxÞJ Õß×ÏB{ßW èÕÆ·íÇcÎáUÕøÞÃí.©ÆÞÙøÃJßÈí ¥ÈÞGÎß, ËßØßçÏÞ{¼ß Äá¿BßÏ ÁßMÞV¿áæÎaáµZ ÉÀßMßAÞÈá¢, ·çÕ×â 2
  3. 3. È¿JáÕÞÈᢠÎÞdÄÎáUÄÞÃí. ÌÞAß ÕøáK ɵáÄßÏßW 10 ÖÄÎÞÈ¢ ÕøáK çÁÞµí¿VÎÞVAíÎÞdÄÎÞÃí dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKÄí. ¥ÄÞÏÄí ¯ùßÏÞW ÈâçùÞ ÈâxXÉçÄÞ çÉV. ¨ Èâùá çÉæøµÞÃÞX çµø{JßæÜ ÎâçKµÞW çµÞ¿ß ¼ÈBZ ÕàVMí ÎáGß µÞJí ÈßWAáµÏÞÃí ®KíÉùÏáKÄí µáùEÉf¢ ¥ÄßÖçÏÞµíÄßÉøÎÞÃí. ÎÞdÄÎÜï çµø{JßW ¥Fí ¼ßÜïÏßW ÎÞdÄÎÞÃíØVAÞV æÎÁßAW çµÞ{¼áµZ ©UÄí ¥çMÞZ ÌÞAßÏáU ¼ßÜïÏßæÜ ¼ÈBZ ¯ÄáçÁÞµí¿æùÏÞÃí ÄB{áæ¿ çøÞ· ÈßÕÞøÃJßÈÞÏß ¦dÖÏߺîßøáKÄí. æÎÁßAW çµÞç{¼áµ{ßæܵáùºîí çÁÞµí¿VÎÞæø ÎÞdÄÎÞÃí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æºÏîáKÄßW ÈßKᢠÕßÜAßÏßøßAáKÄí.æÙWJí ØVÕàØßæÜ ÎâÕÞÏßøçJÞ{¢ ÕøáK ÕßÕßÇ ØíÅÞÉÈB{ßæÜ çÁÞµí¿VÎÞV §çMÞÝá¢ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æºÏîáKáIí ®Kí ³VçAIÄáIí. ¥çMÞZ æÎÁßAW çµÞç{¼áµ{ßæܯÄÞÈᢠºßÜ çÁÞµí¿VÎÞøáæ¿ dɵí¿àØí ÕßÜAßÏçMÞZ çµø{JßæÜ ¼ÈB{Þæµ ÕÜEá ®KíÉùÏáKÄᢠ¥Ø¢ÌtÎÞÃí. §Èß ¦VæAÞæAÏÞÃí dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKæÄKí ®Kí µâ¿ß ÉøßçÖÞÇßAáKÄíøصøÎÞÏßøßAá¢. ¯xÕᢠµâ¿áÄW dÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáKÄí ÕµáMí çÎÇÞÕßµZAá¢, ÏâÃßxíºàËíÎÞVAáÎÞÏßøáKá. §ÕøÞÃí ¦æøæÏÞæA µß¿AÏßW µß¿JÃæÎKá¢, ¦VæAÞæAÏÞÃíØì¼ÈcBZ ÈWçµIæÄKá¢, ¦æøæÏÞæAÏÞÃí ³Mçù×X æºçÏIæÄKᢠÄàøáÎÞÈßAáKÄí. ºáøáAJßW ¦ÖáÉdÄßÏßæÜ ÉøßÎßÄÎÞÏ ØìµøcB{áæ¿ ÕßÇßµVJÞA{ÞÃßÕV. §ÕæøÕàGßW æºKí µÞçÃIÄáçÉÞæÜ çÉÞæÜ µIÞW ÎÞdÄçÎ µÞøcBZ È¿AáµÏáUâ. ¥Äá æµÞIíÄæK ØbµÞøc dÉÞµí¿ßØí §ÕVAí µâ¿áKÄßW ¥WÍáÄÎßÜï Éæf ¥Äí ¥Õøáæ¿ èÕÆ·íÇcÎÞÏá¢,ÕßçÖ× ÌáißÏÞÏᢠºßdÄàµøßAøáÄí ®KíÎÞdÄ¢. æÎÁßAW çµÞç{¼ßÜáUçMÞZ æµÞ¿ßµáJßÏdÉÞµí¿àØí ©IÞÏßøáK ÉÜ dÉÎᶠçÁÞµí¿VÎÞøáç¿ÏᢠØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ¥ÕV ùßGÏVæºÏîáKÄßæa ¥¿áJ ÆßÕØ¢ ÄæK ¥ÕØÞÈßAáKÄßæa øÙØcÕᢠ§Äá ÄæKÏÞÃí ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí ¥ÕØÞÈߺîçÄÞæ¿ ®ÜïÞ ¥ÝßÎÄßÏᢠ¥ÕØÞÈߺîáæÕçKÞèµAâÜßÏᢠØb¼È ÉfÉÞÄÕᢠÈßܺîáæÕçKÞ ®ÜïÞ dÉÖíÈB{⢠ÉøßÙøßæºîçKÞ¥ÍßdÉÞÏÎßÜï. Éçf ÆøßdÆøßW ÆøßdÆæø Ø¢Ìtߺîß¿çJÞ{¢ µÞøcBZ Õ{æø æκîÎÞÃí. ÕàIá¢ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí æµÞIí ÕøáKÄßÜâæ¿ ¨ ÆøßdÆ ¼ÈÄæÏåÕàIᢠÆáøßÄJßÜÞAøáÄí. ¥Õøáæ¿¥ÕØÞÈ ¦dÖÏÕᢠÄGßMùßAøáÄí. ØbµÞøc dÉÞµí¿àØí Äßøßæµ æµÞIí ÕKÞW §Õßæ¿ÏáU ¨ÉÞÕæÉGÕV dÉÄßµøßµáæÎçKÞ, Ø¢¸¿ßºîí ØÎø¢ æºÏîáæÎçKÞ ÌÙáÎÞÈæÉG ¦çøÞ·cÎdLßÍÏçAIÄßÜï. ¥ÕV ÉÄßÕá çÉÞæÜ ÉáÄßÏ ÆáøßÄÕᢠºáÎÜßçÜxá¢, ÈßÖÌíiøÞÏß ¥Õøáæ¿ÕßÇßÏßW ØÎÞÇÞÈßAá¢. ¥BæÈ dÉÄßµøÃçÖ×ß È×í¿æÉG ²øá ¼ÈÄ ¦çøÞ·cµøÎÞÏß¼àÕßAÞÈáU ¥Õøáæ¿ ¥ÕµÞÖB{ßWÈßKᢠØÎâÙJßW ÈßKá ÄæKÏᢠÌÙß×íµcÄøÞAæM¿áçOÞZ ¥ÄßÈí çÙÄáÕÞÏ ÄàøáÎÞÈ¢ ÄÞC{áæ¿ÄÞÏßøßAøáÄí ®Kí dÉÞVjßAáÕÞçȾBZAí µÝßÏâ. ¥ÜØÕá¢, ¥ÕÇÞÈÄÏáÎßÜïÞJ ¦ ÄàøáÎÞÈJßÈí ºøßdÄ¢ ²øßAÜᢠ¥çBAíÎÞMí ÈWµáµÏßÜï. “I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes toomuch with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man[woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to beof any use to him [her]. Will he [she] gain anything by it? Will it restore him [her] to a controlover his [her] own life and destiny? In other words, will it lead to swaraj [freedom] for thehungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and your selfmeltaway.” - One of the last notes left behind by Mahatma Gandhi in 1948, expressing hisdeepest social thought _ ²øá µâG¢ çÁÞµí¿VÎÞV, ÄßøáÕÈLÉáø¢ æÎÁßAW çµÞ{¼í VÎÞV ÄßøáÕÈLÉáø¢ ÎÞV, çµÞ{¼í 3

×