Sosiale medier presentasjon_konsernadvokater

1,294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiale medier presentasjon_konsernadvokater

 1. 1. Bruk av sosiale medier ‐ arbeidsrettslige aspekterMed fokus på behovet for og innholdet av retningslinjer Frokostseminar for bedriftsadvokatene  15. juni 2011 Advokat Lill Christin Egeland
 2. 2. Oversikt• Hva er sosiale medier?• Noen avgrensninger • Hvorfor bør arbeidsgiver ha retningslinjer? • Hva kan reguleres? • Hva bør reguleres?• Konsekvenser av brudd
 3. 3. Hva er sosiale medier? 
 4. 4. 500 millioner brukere på ca 2 år1 milliard innen  2012?
 5. 5. Er det ikke bare en  ny måte å kommunisere på? 
 6. 6. Skriftlighet HastighetSpredning
 7. 7. Noen avgrensninger• Retningslinjer for bedriftens egen bruk av sosiale  medier – Arbeidsgiver står i praksis fritt til å regulere på dette  området: Hvem, hva, hvordan, når – Markedsføring via sosiale medier praktisk viktig for mange – Ikke tema for dagens seminar• Retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier
 8. 8. Hvorfor bør arbeidsgiver ha retningslinjer for ansattes bruk av  sosiale medier? 
 9. 9. Hvorfor interne retningslinjer • Sosiale medier er et verktøy som alle etter hvert  må ta i bruk• Bevisstgjøring og kompetansebygging• Riktig bruk gir positive effekter • Skadepotensialet er mye større enn ved annen  kommunikasjon• Adgangen til sanksjonering (advarsel,  oppsigelse, avskjed)
 10. 10. Hva kan reguleres? 
 11. 11. Rettslige utgangspunkter• Arbeidsgivers styringsrett• Ytringsfrihet• Arbeidstakers lojalitetsplikt• Full forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø• Personvern
 12. 12. Styringsretten• Retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet,  samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe  dem til opphør• Adgang til å:  – Forby bruk av sosiale medier på arbeidsstedet og i  arbeidstiden? – Forby bruk av sosiale medier utenfor arbeidstiden? – Pålegge bruk av sosiale medier i arbeidstiden?
 13. 13. ”Den germanske rase er overlegen andre raser, jødeforfølgelsene under 2. verdenskrig er oppdiktet og gasskamrene har aldri eksistert”. Lektor, videregående skole”Den nynazistiske organisasjonen jeg er medlem av har våpen og planer om å bruke disse i en fremtidig konflikt. Vi driver overvåkning av politiske motstandere og infiltrerer næringslivet, offentlige organisasjoner og forsvaret.”Trikkekonduktør, Oslo Sporveier.
 14. 14. ”Det er grove mangler på kompetanse om skatteinnkreving i avdelingen min, og staten bør overta skatteinnkrevingsoppgavene” Kommunalt ansatt skatteinnkrever“On Wednesday we clean up Qatanah, and on Thursday, god willing, we come home.” Statusoppdatering, israelsk soldat
 15. 15. Ytringsfriheten som skranke for regulering• Utgangspunkt: Arbeidstaker har full ytringsfrihet og  står fritt til å ytre seg om hva som helst i sosiale  medier, jf. Grunnloven § 100• To praktiske innskrenkninger i ytringsfriheten:  – Arbeidstakers lojalitetsplikt – Kravet til full forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø
 16. 16. Arbeidstakers lojalitetsplikt• ”Det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig  og ulovfestet lojalitets­ og troskapsplikt i  ansettelsesforhold” Høyesterett i Rt‐1990‐607• Skal lojalt fremme arbeidsgivers interesser• Skal i hvert fall ikke skade arbeidsgivers interesser
 17. 17. Lojalitetsplikt og ytringsfrihet – noen utgangspunkter• En illojal  ytring kan forbys• Men bare ytringer som påviselig skader eller kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte, kan  anses illojale• Mao: det er ikke illojalt å påføre arbeidsgiver  ”nødvendig” skade (varsling)• Bare saklige og legitime interesser er vernet av  ytringsfriheten
 18. 18. Moment: Hvilket forhold gjelder ytringen? • Er ytringen en del av offentlig politisk debatt? • Forhold av allmenn interesse• Interne forhold i virksomheten – forholdet til  taushetsplikten 
 19. 19. Moment: Hvor er ytringen fremsatt? • Hvem er ytringen rettet til? • Internt i bedriften eller til andre?• Ved ytringer i ”åpne” sosiale medier, blogger, Facebook  ol.  er skadepotensialet  åpenbart
 20. 20. Moment: Ytringens form ”Selv om tittelen på bloggen ble endret fra «Jævla  bønder» til «Dyre bønder» i løpet av et par timer, og hele  innlegget ble fjernet fra nettet etter bare fem timer, går  en e­post om saken nå sin seiersgang fra pc til pc i  Landbruks­Norge.”
 21. 21. Moment: Identifikasjonsfare• Den ansatte må presentere ytringen i en slik form at  det ikke skapes inntrykk av at han opptrer på vegne av  arbeidsgiver• Vurderingen kan være forskjellig avhengig av hvilken  stilling den ansatte har • Ansatte i ledende stillinger og ansatte som har som  oppgave å representere arbeidsgiver må vise større  aktsomhet og tåle større innskrenkning i ytringsfrihet
 22. 22. Moment: Retningslinjer• Foreligger det retningslinjer eller andre normer for  ytringer i sosiale medier • Har arbeidsgiver sørget for å informere den ansatte om  disse? • Har den ansatte forholdt seg lojalt til retningslinjene  ved publiseringen av ytringen? 
 23. 23. Ytringsfriheten  og arbeidsgivers ansvar for et psykososialt arbeidsmiljø• Arbeidsgiver har en plikt til å beskytte andre  ansatte mot ytringer som kan skade det  psykososiale arbeidsmiljø, f eks mobbing• Dette hensynet kan begrunne inngrep i den  ansattes ytringsfrihet
 24. 24. Hva bør reguleres? 
 25. 25. Generelt om utformingen av retningslinjer• Enkle, forståelige og praktiske i bruk – unngå detaljregulering• Unngå forbud • Bevisstgjør den ansatte om hva det innebærer å ytre seg i sosiale medier og om skadepotensialet• Bruk gjerne konkrete eksempler tilpasset  virksomheten
 26. 26. Punkter som bør berøres i retningslinjene1. Klargjøre hvem kan representere arbeidsgiver og i hvilke sammenhenger 2. Hvordan opptre som en god ambassadør for arbeidsgiver i sosiale medier, f  eks hvordan man håndterer kritikk 3. Ytrer du deg som privatperson, sørg for at du ikke blir identifisert med  arbeidsgiver4. Bruk av sosiale medier i kommunikasjon med kunder og  samarbeidspartnere5. Temaer de ansatte ikke kan ytre seg om: taushetsplikt, børssensitiv  informasjon mv.6. Temaer som bør unngås eller hvor man bør være forsiktig, f eks omtale av  klienter/kunder utad7. Forholdet til andre interne retningslinjer (f eks etiske retningslinjer og  retningslinjer for varsling)
 27. 27. Prosessen ved utarbeidelse• Involvere ansatte/tillitsvalgte i utarbeidelsen av  retningslinjer• Involvere alle ansatte ved utrulling av retningslinjer ‐ workshop?• Hva skal tas inn i ansettelseskontrakt og hva skal inn i  retningslinjer?
 28. 28. Konsekvenser av brudd på retningslinjer• Retningslinjer kan gjøre det lettere å håndtere  og reagere mot illojale ytringer• Ansattes opptreden på sosiale medier kan gi  grunnlag for  – Advarsel – Oppsigelse  – Avskjed
 29. 29. Rettslige utgangspunkter• Oppsigelse krever saklig grunn, jf. aml § 15‐8• Avskjed krever at arbeidstaker har gjort seg  skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig  mislighold av arbeidsavtalen, jf. aml § 15‐14
 30. 30. Arbeidstaker blir tatt i løgn/illojalitet oppdages på grunn av ytring i sosiale medier 
 31. 31. Arbeidstaker opptrer tankeløst• ”Våknet i fremmed manns seng i dag igjen. Tredje  kvelden på rad hvor alt har gått i svart” – Kvinnelig produksjonsmedarbeider i forbindelse  med innspillingen av Paradise Hotel – Mannlig bartender – Kvinnelig partner i et advokatfirma med flere av  klientene på vennelisten – Mannlig ungdomskolelærer med elever på vennelisten
 32. 32. Arbeidstaker bryter lojalitetsplikten(?)• ”Jobber med tilsvar i en tilnærmet umulig sak for  Xxx. Her er det bare å krysse fingrene for forlik!”
 33. 33. Arbeidstaker bryter lojalitetsplikten(?)
 34. 34. Arbeidstaker mobber• ”Skyldes denne konsentrasjonen av makt og penger på mennesker med  overklassebakgrunn fra Oslo og Bærum at det finnes en spesielt høy  konsentrasjon av gener som skaper intelligens og nytenkning i en sirkumferens av 20 km rundt Blindern? • [..]• Jorunn Bjørgum har definitivt et problem når det gjelder faglig tyngde,  og hennes faglige interessefelt er meget snevert. Derimot har hun en  sterkt utviklet solidaritetsfølelse i forhold til resten av vestkant­klikken  hun er en del av. De som drev fram valget av henne var nettopp hennes  vestkant­venner som mente de på denne måten kunne sikre sine  interesser i ressurs­ og maktfordelinga på instituttet.”
 35. 35. Arbeidstaker mobber• [En kvinnelig førsteamanuensis fra Bergen] forklarte at hun ikke kunne delta i  diskusjonen av de to skriftlige besvarelsene delvis fordi hun ikke hadde tatt dem med  seg, delvis fordi hun ikke hadde lest dem. [..] Hun foreslo en karakter som viste  fullstendig mangel på dømmekraft [..]• En førsteamanuensis fra høyskolen i Vestfold har vært sensor på tre av mine kandidater.  Han har ikke doktorgrad, bare et havarert doktorgradprosjekt fra 10 år tilbake. [..]• Undertegnede satt høsten 2006 i en hovedfagskommisjon sammen med nevnte  førsteamanuensis og Øystein Rian. [..] Det var tydelig at de to hadde snakket sammen og  avtalt karakteren på forhånd, noe de ikke benektet da jeg spurte dem om det.  [..]Forutsetningen er at tre uavhengige vurderinger skal settes opp mot hverandre i en  åpen diskusjon. Jeg antar Rian gjorde det for å hjelpe den usikre førsteamanuensis. [..]  Fordi de to hadde avtalt karakteren på forhånd, ble den mest kompetente stemme i  kommisjonen irrelevant. 
 36. 36. Takk for oppmerksomheten! Vår nyhetsblogg om juss, teknologi og media:   SIMnews.no
 37. 37. Andre eksempler på retningslinjer• Advokatforeningen:  http://www.advokatforeningen.no/Drift‐av‐ advokatvirksomhet/Markedsforing/Retningslin jer‐for‐bruk‐av‐sosiale‐medier/• Trondheim kommune:  http://www.betatrondheim.com/2010/05/21/ arbeid‐med‐retningslinjer‐for‐sosiale‐medier/

×