Successfully reported this slideshow.

NLEIDING----253

343 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NLEIDING----253

 1. 1. NLEIDINGDevis fenêtre
 2. 2. is een financiële instelling aangemerkt als een niet-bancaire financiëleinstelling Zij zijn belangrijke financiële inter-mi dagboeken Het wordtverondersteld te zijn ontstaan uit de oude praktijken van inwoners van devalleien van de rivieren Tigris en Eufraat in het heden Iraakse in ongeveer 4000BC De geschiedenis heeft dat in 1800BC, de Babyloniërs code vanHammurabi bepalingen welke elementen van verzekering had in de wetten diehun handel regeren bevatte Maar vandaag wat we hebben in de industrie, hadzowel lokaal als internationaal verhuisd van alleen maar een overeenkomsttussen twee personen in een zeer grote industrie over de hele wereldGoing per definitie, leren we dat de wordt verstaan een situatie waarin iemandzijn of haar beschermt tegen risicos en het verminderen van de gevolgen vanonzekerheden en distribueren verlies
 3. 3. Andere verklaring voor dit te danken aan de situatie waarin een bepaaldehoeveelheid geld bij het verzamelen van iemand door eenverzekeringsmaatschappij gaat akkoord met een schadevergoeding of renderdiensten te betalen aan die persoon, indien en wanneer die persoon lijdt devorm van verlies die in de verzekeringsovereenkomst; en uit de toelichting, ditis waar een verzekeringsmaatschappij in het spel komt, omdat zij zijn demensen die in de overeenkomst te gaan met de persoon die u een verzekering
 4. 4. tegen een van zijn bezittingen Deze industrie is op grote schaal geloofd alseen middel waarmee mensen het risico van onvoorziene omstandigheden Alsfinanciële tussenpersonen, ze fungeren als tussenpersonen tussen deoverschot-eenheden en het tekort eenheden van de economie waardoor hetbehoud van de algemene groei van de economie Men kan zich afvragen,hoe verzekeringsmaatschappijen genereren het geld gebruikt in compenserenhun verzekeringnemer wanneer getroffen door een ongeluk? Het antwoord opdeze vraag, zal ons leiden naar het over de verschillende middelen via welkede verzekeringsmaatschappijen hun geld verdienen en hoe hun polishoudersworden gecompenseerd De waarheid is dat, het geld dat zij ophalen van hunverzekeringnemer (dat wil zeggen een die een overeenkomst met deverzekeringsmaatschappij heeft) wordt geïnvesteerd in de vorm van premies(een extra som geld betaald in aanvulling op de normale kosten van iets DoorBBC
 5. 5. Eng dict) en dat geld wordt belegd in obligaties, in aandelen, hypotheken (dwzhuis) en overheidspapier (in ons volgende artikel zullen we uitleggen meer vandeze: Obligaties, aandelen, hypotheken en govt effecten) Ze generereninkomsten voor zichzelf en degenen die in hun dienst Ze investeren hunverzekeringnemer geld in betere bedrijfsresultaten die op korte termijn eenmaximaal rendement op de investering en van daaruit aan hun talrijkebehoeften wanneer dat nodig is in de claims en verliezen is Deze fondsenworden geïnvesteerd, dat ze niet alleen rente te verdienen om te wordentoegevoegd aan de fondsen, maar ook ten goede aan de regering,overheidsinstanties en industrieën waarvan de effecten van de investeringworden gespreid, als gevolg van het beleggingsbeleid van de verzekeraar (wezullen verklaren later), worden hun reserves niet ongebruikt kont wordenproductief gebruikt Een andere manier via welke deverzekeringsmaatschappijen vergoeden degenen die in hun dienst is dat debijdrage van velen wordt gebruikt om het aantal onder hen, die werdengetroffen door de pech verzekerd tegen compenseren Dus het verlies van deweinige mensen is delen door velen
 6. 6. Wij hopen dat dit uitbreiden, moet u de bovenstaande uitleg oververzekeringsmaatschappij hebben begrepen Nu het volgende wat we stil bijde functies van de verzekeringsmaatschappijen Onder andere functies, debelangrijkste functie van de verzekeringsmaatschappij is het risico lager, definanciële verliezen van individuen oordeelkundig zijn verdeeld over veelmensen, bijvoorbeeld in het geval van brand, de verzekeringnemer in debrandverzekering betaalt een premie in een gemeenschappelijk zwembad,waarvan degenen die schade lijden worden gecompenseerd Als wedoorgaan in onze functies, laten we eens kijken de rol van de verzekerde ende verzekeraar ROLLEN VAN DE VERZEKERDE: In uitoefenen,wanneer de indiener wordt het verzekerde partij het uitvoeren van eenverzekering is bekend als de indiener tijdens de onderhandelingen, en totdathet contract is in volle kracht De verzekeraar speelt een belangrijke rol in hetmaken van deze genoemde overeenkomst in werking kan treden, in dewetenschap dat in verzekeringscontract, net zoals we al eerder zeiden is tebaseren op het principe van aanbod en aanvaarding, aandacht en capaciteit tecontracteren, de contracten altijd blijkt uit het schrijven van dat bestaat uitverschillende soorten te vullen en ondertekend
 7. 7. Indien de verzekerde niet akkoord met de verzekerings-aanbod en het gevenvan nauwgezette aandacht voor dat, kan er nauwelijks capaciteit tecontracteren dat wil zeggen de verzekeringsovereenkomst kan nooit Dus, dithebben we nu leren dat dit twee partijen (dwz de verzekeraar en deverzekerde) dienen te worden betrokken alvorens een verzekeringscontractkan tot beleid wordt verheven ROLLEN VAN DE VERZEKERAAR:Hier zijn we gezien de rol van de verzekeraar als dochteronderneming functiesvan verzekering, dit is omdat in algemene zin (ze hebben een zeer breed scalavan functie), de verzekeraar is degene die de nodige verzekeringen, voordelenvoor de verzekerde, moet een ongeluk, afhankelijk van de ondernomenverzekering De verzekeraar helpt ook bij verlies-preventie op de volgendemanieren: We weten dat de mate waarin het verlies preventie wordtgezien, is meestal op het terrein Een individu of een populatie kan lijden grootverlies materieel, ware het niet voor de interventie van verlies preventieregeling door verzekeringsmaatschappijen aan hun verzekerden Deverzekeraar helpt ook bij het opscheppen zakelijke onderneming: Veelgrootschalige onderneming vandaag de dag kan hun bedrijf te maken tegoeder trouw, het overbrengen Devis fenêtre van al hun risico voor de
 8. 8. verzekeringsmaatschappij, met andere woorden
 9. 9. De verzekeringsmaatschappijen helpen te onderhouden en het stabiliserenvan de sfeer van de dag van vandaag op grote schaal bedrijven enorganisaties Veel vragen waren gestegen door op toeschouwers, over dewijze waarop de verzekeringnemer kan worden compesated, moet er eenongeluk op de afgelegde beleid Het is beter voor ons om op te merken dat deverzekeringsmaatschappij, wanneer een verlies is geleden aan deverzekeringnemer kan maken voor zijn of haar verlies, maar dat kan alleencompenseren hem en maak hem aan zijn normale financiële positie terug tekeren voor het optreden van de incidentie en niet om hem te profiteren van hetongeluk Dit komt meestal omdat er geen bedrag van de financiëlevergoeding adequaat kunnen betalen voor het leven en de gezondheid vanpersonen, dus het leven en persoonlijke ongevallen worden beschouwd alsvoordeel beleid Dus laat er geen misverstand over dit feit, wanneer ongelukvoordoet, waar het publiek is op zoek naar het slachtoffer te worden gegevenalles verloren, en het hebben van een magere compensatie die hem of haarDus laten we niet wantrouwen verzekeringsmaatschappijen op dit gebied, inde wetenschap dat het alleen de restauratie om de exacte positie voor hetverlies dat wordt verstrekt
 10. 10. Nu, zoals we tot nu toe gegaan in het begrijpen van de functies van deverzekeringsmaatschappijen, de rollen van de verzekerde en de verzekeraar,zullen we naar voren te verlopen om te kijken naar de verschillende manierenvia welke men kan profiteren van verzekerd zijn op alle gebieden van het leven Voor degenen die tegen alle verwachtingen in, adequaat te accepterenverzekering, uitkeringen, hen te wachten staat in gebieden als 1 geldelijkeverzekering 2 persoonlijke verzekering 3 schadeverzekeringen 4aansprakelijkheidsverzekering
 11. 11. Devis fenêtre

×