Successfully reported this slideshow.

Sejarah dunia

2,111 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sejarah dunia

 1. 1. SEJARAH DUNIA 4/12/2012 7:40:00 PM Sejauh manakah pertanian merupakan sumber ekonomi yang penting dalam tamadun Mesopotamia, Mesir dan China ? Ekonomi merujuk kepada semua aktiviti atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh tamadun-tamadun awal. Aktiviti-aktiviti ini meliputi kegiatan pertanian, penternakan, perdagangan, pertukangan dan semua pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh masyarakat tertentu untuk mendapatkan pendapatan bagi dirinya serta negaranya. Biasanya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang diceburi oleh sesebuah masyarakat berkait rapat dengan alam sekitar, iklim, kedudukan serta kehendak dan hasrat kerajaan.Terdapat perbezaan pertanian yang dijalankan dalam tamadun Mesopotamia, Mesir dan China. Dalam Tamadun Mesopotamia, orang Sumeria menjalankan pertanian di sekitar Sungai Tigris dan Sungai Eupharates. Masyarakat Sumeria telah menanam pelbagai jenis tanaman iaitu bijirin dan sayuran. Antara tanaman bijirin utama ialahgandum, jagung, barli, sekoi, dan kurma manakala jenis sayuran pula seperti daun salad, bunga bawang, bawang putih, kunyit, ubi, sengkuang, lobak, dan lobak putih. Tamadun Mesopotamia ini diperintah oleh golongan raja. Oleh itu, secara tidak langsung sistem ekonominya bercirikan ekonomi berbentuk feudal. Tanah-tanah pertanian yang diusahakan oleh masyarakatnya telah diagih-agihkan mengikut struktur organisasi ekonomi yang berbentuk piramid. Binatang ternakan yang diternak ialah seperti kambing biri-biri, kerbau, lembu dan keldai. Aktiviti penangkapan ikan juga dijalankan dengan menggunakan kail dan jala Sistem ekonomi Mesir turut bergantung kepada kegiatan pertanian. Pertanian Mesir berkembang dengan pesatnya disebabkan Lembah Sungai Nil merupakan sebuah kawasan tanah delta yang begitu subur, luas ,dan rata. Bahan-bahan lanar sungai yang bewarna hijau yang sangat subur di Sungai Nil berpunca dari kawasan pergunungan ditengah Benua Afrika. Mengikut kajian penduduk Mesir telah menjalankan pelbagai jenis tanaman. Pada mulanya mereka mengusahakan tanaman seperti gandum, barli, millet, sayur-sayuran seperti lobak dan kacang, buah- buahan, kurma, menanam pokok papirus (untuk membuat bot,tali dan kertas) , kapas, menternak kambing, biri-biri dan lembu. Petani-petani Meir bijak menggunakan musim banjir di sungai Nil untuk keperluan pertanian. Mereka telah mencipta “Shadut” untuk mendapatkan air yang
 2. 2. kemudiannya disalurkan ke terusan untuk tujuan pertanian . Mesir ketikaitu diperintah oleh Firaun. Oleh yang demikian dipercayai seluruh tanahhasil pertanian dan barangan menjadi milik firaun kerana keseluruhanhasil-hasil bumi mesir telah diedarkan oleh ejen-ejennya.Di China, sejak zaman berzaman lagi pertanian merupakan aktiviti utamaekonomi masyarakatnya. Ciri-ciri fizikal di negara China ini amat suburdengan lembangan sungainya yang rata dan amat luas seperti SungaiHwang Ho. Aktiviti ekonomi bermula di zaman Dinasti Shang iaitu kira-kira pada 1600 S.M – 1046 S.M. Aktiviti ini bermula dengan tanamangandum dan sekoi yang merupakan bijirin utama ditanam negara ini.Oleh itu, Dinasti ini bergantung penuh kepada pertanian dan petanimerupakan sumber tenaga buruh yang penting.Selain daripada pertanian, ketiga-tiga buah tamadun ini jugamenjalankan kegiatan ekonomi yang lain seperti perdagangan danjuga perkilangan yang juga merupakan aktiviti ekonomi yangpenting.Tamadun Mesopotamia misalnya telah menjalinkan hubunganperdagangan dengan negara-negara di sekitarnya seperti India, Mesir,dan negeri-negeri Mediterranean terutamanya yang berkaitan denganlogam, batu, bedak wangi, dan balak dari utara dan barat. Begitu jugadengan industri pengeluaran tekstil telah menjadi sangat pentingterutamanya apabila kegiatan penenunan secara besar-besaran telahdiusahakan oleh bengkel-bengkel yang menjadi milik organisasi besarseperti rumah berhala dan istana. Barangan eksport Mesopotamia terdiridaripada kain, barang kemas, dan senjata manakala perdagangan buludan kulit binatang pula menjadi pendapatan sampingan kepadamasyarakat tamadun ini. Kepentingan dan keperluan perdagangandibuktikan dengan adanya undang-undang tentang pertanian dalam KodUndang-Undang Hamurabbi. Oleh itu,Raja berperanan penting menjagapertanian supaya menghasilkan hasil pertanian yang banyak danberkualiti.Tamadun Mesir mempunyai hubungan perdagangan dengan yang baikdan penting dengan Babylos. Babylos membekalkan kayu kepada Mesirdan menjadi perantaraan dalam perdagangan dengan dunia luar. Babylosjuga ialah pelabuhan entreport Mesir yang utama. Kepesatanperdagangan Mesir dengan dunia luar mulai bertambah menjelang tahun2000 S.M. Mesir mempunyai hubungan dagangan dengan Palestine,Syria, Crete, dan Phonecia. Barangan eksport utama mesir ialah barli,
 3. 3. gandum, kertas, tembikar dan tekstil. Barangan import Mesir ialahminyak zaitun, wain, jagung, gading gajah, emas, perak, dan balak. Rajamemonopoli perdagangan dan menghantar wakil mereka yang dikenalisebagai pesuruhjaya diraja untuk menjalankan ekspedisi perdagangan.Oleh itu, perdagangan Mesir dapat dikembangkan dengan pesat.Dalam Tamadun China pula, kegiatan perdagangan muncul dengan pesatterutamanya dengan adanya penggunaan sistem timbang dan sukat.Selain itu, kemajuan dalam sistem pengairan dan penggunaan baja telahmenambahkan lagi pengeluaran pertanian mereka. Paling nyata adalahkelas pedagang dan kota-kota. Perusahaan yang dijalankan ialahmembuat tembikar, barangan ukiran daripada kayu, gangsa dan jed sertamenenun. Bidang tekstil pula merupakan industri domestik golonganpetani dan menjadi hasil pengeluaran yang utama. Malah, berlakupeningkatan dalam pengeluaran dalam perlombongan dan garam. China,telah menjalinkan hubungan dengan perdagangan dengan India, Mesir,Mesopotamia, dan Rom. China telah mengesport sutera,tembikar,barang-barang ukiran kayu,gangsa, kulit binatang, kertas dan jed.Barangan import pula terdiri daripada gading dan kuda dari baka yangbaik terutama dari negara-negara tropika, kaca, bulu danlinen.Sebenarnya, China lebih banyak mengeksport daripada mengimportdan ini menyebabkan negara China menjadi bertambah kaya danmakmur.Kesimpulannya, ketiga-tiga buah tamadun maju berasaskan aktivitipertanian. Namun demikian perkembangan aktiviti pertanian ini mulamewujudkan aktiviti perdagangan tempatan dan antarabangsa.Perkembangan perdangangan ini telah menjadi asas kepada pertumbuhanindustri-industri penting seperti pembuatan tembikar, tekstil dansebagainya. Jadi disini jelaslah bahawa kegiatan pertanian bukannyasatu-satunya sumber ekonomi ketiga-tiga buah tamadun ini malahterdapat sektor ekonomi lain yang turut membantu dalam menggalakkanpertumbuhan ekonomi negara.Posted by Manja at 5:56 AM0 commentsLabels: Tema 4 Ekonomi6/26/11
 4. 4. Apakah yang anda faham dengan konsep Negara bangsa?Bincangkan pembentukan Negara bangsa di Negara-negaraEropah iaitu England, Perancis dan Sepanyol.Negara bangsa merupakan satu Negara yang mempunyai rakyat yangberciri sama iaitu dalam agama, bahasa dan budaya. Negara bangsaterbentuk apabila rakyatnya berjaya disatukan di bawah satupemerintahan yang berdaulat. Dalam Negara bangsa, rakyatnyaterutamanya golongan majoriti terikat oleh semangat nasionalisme yanglahir daripada persamaan ciri-ciri antara mereka. Semangat nasionalismeini menyebabkan mereka sanggup berjuang demi Negara dan bangsa.Setelah kemunculan Negara bangsa di Eropah, empayar, Negara kota danNegara feudal telah digantikan sebagai corak Negara eropah.Kemunculan Negara bangsa berasaskan beberapa faktor. Antaranya ialahkegagalan sistem feudal. Masyarakat Eropah sebelum kemunculan konsepnegara bangsa terikat kepada sistem feudal yang menyusunmasyarakatnya secara berperingkat. Dalam sistem ini, raja terdapat diatas sekali dan di bawahnya ialah golongan baron atau tuan tanah yangmemiliki kuasa sebenar. Golongan baron ini diberi tanah untukdiusahakan. Mereka terpaksa menghantar sebahagian daripada hasilmereka kepada raja. Sistem ini amat menyeksa golongan bawahankerana tuan tanah akan memungut hasil yang tinggi serta memaksamereka yang gagal membayar untuk menjadi hamba. Dalam keadaan ini,kuasa golongan tuan tanah telah mula mengancam kedudukan raja.Akibat ini, raja terpaksa bertindak menentang golongan baron ini untukmengukuhkan institusi beraja. Kegagalan sistem feudal ini menyebabkanmasyarakat Eropah berusaha untuk membina negara yang bercorak baruiaitu dalam bentuk negara bangsa.Selain daripada itu, perang salib yang berlaku antara dunia Eropahdengan dunia Islam juga menyumbang kepada pertumbuhan negarabangsa. Ketika peperangan tersebut berlaku apabila pihak vaticanmenyuruh kerajaan-kerajaan Kristian melaksanakan perang suci holywar demi menyelamatkan kota Jerusalem yang merupakan kota Jesusdaripada jajahan empayar Islam. Peperangan tersebut menyebabkangolongan bangsawan kehilangan kuasa apabila tenaga serf yang mereka
 5. 5. menyumbang kepada peperangan tersebut telah terkorban atau tidakkembali. Dalam keadaan ini, institusi raja telah mengambil kesempatanuntuk mengukuhkan kuasa mereka dengan menyatukan wilayah-wilayahbangsawan tersebut di bawah pemerintahan sendiri. Perang salib jugamenyedari masyarakat Eropah tentang jurang perkembangan yang telahwujud antara mereka dengan tamadun Islam. Tamadun Islam ketika itutelah mencapai puncak kegeminlangan tetapi masyarakat Eropah masihdilanda Zaman Gelap. Kesedaran ini telah medesak orang Eropah untukmengembangkan negara mereka untuk membina identiti dan mencapaikegemilangan diri. Hasil daripada semangat ini ialah pembinaan negarabangsa. Perang Salib merupakan satu peristiwa yang mempercepatkankeinginan serta kesangupan masyarakat Eropah untuk membina negarabangsa mereka.Perkembangan ekonomi yang berlaku di Eropah ketika itu jugamemudahkan transisi daripada negara feudal kepada negara bangsa.Pada ketika itu, revolusi pertanian dan seterusnya revolusi perindustriansedang berlaku. Perkembangan ekonomi ini menghasilkan satu sumberkewangan yang banyak dan stabil. Dengan sumber kewangan ini,kerajaan pusat dapat memggaji tentera dan perkhidmatan awam demirakyatnya. Para pengusaha dan pedagang juga menyokong tindakankerajaan pusat mengukuhkan kuasanya kerana mereka memerlukanperlindungan demi menjamin harta dan nyawa mereka. Perkembanganekonomi Eropah telah menyediakan sumber kewangan demi pembinaannegara bangsa.Seterusnya, perkembangan bahasa kebangsaan juga menyumbangkepada proses pembinaan negara bangsa. Walaupun setiap wilayahEropah mempunyai dialek sendiri, satu bahasa kebangsaan telahditetapkan oleh raja demi menyatukan rakyatnya. Pembinaan bahasakebangsaan telah mencipta satu identiti bangsa yang melahirkansemangat kebangsaan yang kuat. Sebelum penetapan bahasakebangsaan, kebanyakkan Eropah mengguna bahasa Latin dan dialek-dialek sendiri. Di Perancis, tedapat lebih daripada 400 bahasa dan dialekyang berbeza. Ketidaksamaan bahasa menyusahkan proses menyatukanrakyat. Dengan menetapkan bahasa Perancis sebagai bahasa kebangsaanyang difahami semua, pengaruh bangsawan dalam daerah sendiri telahdikurangkan. Di samping itu, satu negara Perancis yang merangkumi
 6. 6. semua suku Frank dapat dibina dan dikekalkan kerana rakyatnya dapatbergerak di seluruh negara tanpa halangan bahasa.Gelaran dan anugerah juga diberi oleh raja demi memupuk kesetiaandaripada golongan bangsawan. Di England, gelaran-gelaran seperti duke,earl, baron dan count diberi kepada golongan bangsawan daripada rajasebagai anugerah demi perkhidmatan, sumbangan atau pengorbananmereka demi raja. Selain daripada itu, gelaran Sir juga diberi kepadagolongan askar yang telah menonjolkan diri dalam medan peperanganatau rakyat biasa yang telah memberi sumbangan yang besar kepadanegara dan raja. Gelaran ini biasa diberi dengan tanah demi didiami dandiusahakan. Ini memudahkan raja mengawal tindakan-tindakan golonganbangsawan ini.Satu lagi faktor yang mendorong golongan raja untuk membina negarabangsa ialah untuk mengawal kuasa gereja. Kuasa gereja yangmengancam kedudukan raja telah membimbangkan golonganpemerintah. Ketika itu, gereja mempunyai pengaruh dan kekayaan yangmelebihi kerajaan pusat dan pentadbirannya bebas daripada campurtangan kerajaan. Demi menjamin kedudukan sendiri, raja telah bertindakuntuk melemahkan pengaruh gereja. Antara usaha-usaha mereka ialahpenubuhan gereja-gereja Kristian yang bebas pengaruh gereja Katolik diRom seperti gereja Anglican dan Protestant. Kuasa gereja dilemahkan lagiapabila kuasa diberi kepada rakyat untuk melantik pemimpinnya. Setelahkerajaan pusat di negara-negara eropah telah membebaskan diri daripadakuasa gereja vatican, mereka telah mampu membina negara sendiritanpa sekatan atau campur tangan luar.Di Negara England tanda-tanda pembinaan Negara bangsa bermulaapabila Duke William dari suku Norman di Utara Perancis telahmenyerang dan menakluk seluruh England. Beliau telah melaksanakanbeberapa usaha untuk mengukuhkan kuasa kerajaan pusat untukmengelakkan pemberontakan. Antaranya ialah pembaharuan dalamperundangan dengan pembahagian system mahkamah kepada tigabahagian. Usaha-usaha baginda telah diteruskan lagi oleh Henry II yangmengukuhkan kuasa mahkamah diraja danmengenalkan „Rule of Law‟yang menghapuskan undang-undang feudal. Piagam Agung yangdisediakan oleh raja John telah menyebabkan kuasa mahkamah
 7. 7. dikukuhkan oleh para pembesar. Apabila pengaruh pembesar telah dapatdiakawal oleh institusi diraja di England, maka perhatian telahmenumpulkan perhatian terhadap mengurangkan kuasa gereja. PengaruhPaus di Vatican ketika itu sangat kuat. Demi mengatasi masalah ini, rajaEdward I telah mengistiharkan England sebagai Dunia Kristian. Usahamelemahkan pengaruh gereja Vatican telah berjaya apabila raja EdwardVIII telah berjaya mendirikan gereja protestant yang tidak berkaitandengan gereja katolik. Usaha-usaha raja-raja England untuk melemahkankuasa gereja dan para pembesar seolah-olah telah mengukuhkankedudukan institusi beraja England serta membina sebuah Negara bangsayang akan menjadi empire terulung pada suatu ketika nanti.Negara bangsa Perancis dibina dengan pengabungan seluruh wilayah-wilayah Frankish. Pada peringkat awalnya, wilayah-wilayah Perancisdidiami oleh suku Celts dan digelah sebagai Gaul oleh Rom. Apabilaempayar Rom runtuh, orang gasar dari German telah memasuki tanahPerancis iaitu orang visigoths, burgundians dan Franks. Namun, sukuFranks yang telah berjaya menyebarkan budayanya kepada seluruhpenduduk Perancis. Dengan ini, suku Franks menjadi kaum yangdominan. Raja Louis telah menjadi Paris sebagai pusat pentadbirannyadan disinilah beliau memulakan usaha-usaha menyatukan semua wilayahFrank dibawah kuasanya. Setelah kematian Raja Louis, empayarnya telahdipecahkan kepada beberapa wilayah yang diketuai oleh Count. ApabilaPerancis diserang oleh orang Norman, Rollo iaitu seorang bangsawanNorman yang berpengaruh telah dilantik sebagai vassal raja Perancis dandiberi tanah subur di utara negaranya di samping dikawin dengan puteriPerancis. Tindakan ini adalah untuk menyatukan negara Perancis denganorang Norman dan berjaya membawa zaman kegemilangan Perancis.Di Sepanyol pula, perkahwinan antara Kerajaan Aragon dan Castile iaituantara Ferdinand dan Isabella telah memulakan pergerakan ke arahpembentukan Negara bangsa. Kedua-dua pemerintah ini telah terusbertindak untuk mengukuhkan institusi beraja dan mengurangkanpengaruh golongan pembesar. Dewan parlimen Sepanyol dibawah merekatelah mengembalikan tanah daripada golongan feudal kepada golonganraja. Golongan bangsawan telah dilarang membina istana dan perlantikananggota gereja diletak di bawah kuasa mereka. Tindakan-tindakan inisemata-matanya telah melemahkan kuasa pembesar di samping
 8. 8. mengukuhkan kuasa institusi beraja. Selain daripada itu, Institusi kristianKatolik juga diperalatkan untuk menamatkan semangat nasionalisme dikalangan rakyat Sepanyol dengan menyatukan mereka terhadapancaman dunia Islam. Usaha-usaha Ferdinand dan Isabella telahmemulakan proses pembentukan Negara bangsa di Sepanyol.Pembentukan negara bangsa di Eropah merupakan satu proses yangmempunyai beberapa sebab dan punca. Walaupun setiap negara eropahmenghadapi keadaan yang berbeza, mereka telah mencapai hasil yanglebih kurang sama iaitu pembinaan negara bangsa yang mempunyaiidentiti serta keistimewaan sendiri. Kemunculan negara bangsa di Eropahmelambangkan titik permulaan zaman kegemilangan Eropah yangmembolehkan masyarakat ini menguasai hampir seluruh dunia.
 9. 9. SEJARAH 2 4/12/2012 7:40:00 PM Bincangkan sistem pemerintahan Malaysia dari tahun 1957-1963.
 
 Pengenalan 
 Sistem pemerintahan Tanah Melayu selepas merdeka berkait rapat dengan konsep demokrasi dan perlembagaan. Secara amnya demokrasi bermaksud rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan kerajaan yang akan memerintah sebuah negara.
 
 Isi
 
 1.Kerajaan Demokrasi Berparlimen.
 
 i)Raja Berperlembagaan
 
 Yang Dipertuan Agong/ Timb. YPDA
 
 Cara Pemilihan
 * Dipilih oleh Majlis Raja- Raja yg terdiri drpd 9 org sultan
 * Dipilih secara bergilir-gilir drpd 9 org sultan Melayu
 * Pemilihan dibuat secara pengundian yg dijalankan secara sulit
 *memegang jawatan selama 5 th
 * YDPA bertindak atas nasihat PM dan Jemaah menteri
 
 ii) Ketua Negeri
 
 Sultan/ Raja/ Yg Dipertua Negeri/ YG Dipertuan Besar
 
 Cara Pemilihan
 
 * Sultan atau raja mewarisi tahta kerajaan secara turun temurun dan memerintah 
 sepanjang hayat baginda
 * Cara pemilihan seorang raja adalah sama iaitu sultan yag mangkat akan diganti denga 
 anak baginda yg sulung kecuali negeri sembilan ada Perak
 * di negeri sembilan Yg DiPertuan Besar dipilih oleh Undang Berempat itu Undang Sg 
 Ujong , Jelebu, Johol dan Rembau.
 * Di Perak penggantian adalah secara bergilir, apabila sultan mangkat Raja Muda akan 
 menjadi Sultan .
 * Bagi Yg Dipertua Melaka,P. Pinang Sabah dan Sarawak adalah dilantik oleh yang 
 YDPA. Dilantik selama 4 th boleh meletakkan jawatan mengikut usul Dewan Udgan 
 Negeri yg berkenaan.
 
 iii)Perlembagaan
 
 Tujuan dan Kandungan Perlembagaan 
 * Tujuan diadakan perlembagaan adalah untuk memantapkan Udg2 , memberi jaminan dan perlindungan kpd rakyat dan menentukan tjb setiap warganegara terhadap bangsa dan Negara.
 * Kandungan perlkwmbagaan mengandungi 181 perkara yg menrangkumi kuasa kerajaan persekutun dan negeri, bentuk dan tugas YDPA, Parlimen, dan Jemaah Menteri serta dasar-dasar seperti hak asasi rakyat , kerakyatan hak istimewa org Melayu, ag resmi, bhs Keb dan pindaan perlembagaan.
 
 iv)Parlimen
 
 Fungsi Parlimen
 * Parlimen ialah badan perundangan Malaysia yg berfungsi mengubal undang2 bagi persekutuan Makaysia
 *Perlimen mempunayi kuasa membuat udng2 mengenai pelabagai perkara spt pertahjnan, hal ehwal luar negeri, keselamatan Negara, jenayah, perdagangan dan perindustrian, kewangan. Perubatan dll
 * Parlimen merupakan tempat wakil rakyat
 10. 10. diberi peluang membincang sesuatu perkara yg dicadangkan. Mrk bolehmengkritik cdgan2 yg dikemukan dan menteri2 bertjb menjelaskan cdgn2kerajaan
 
 Kesimpulan.
 
 Sistem Kerajaan demokrasi berparlimenmerupakan asatu bentuk pemerintahan yg unit kerana ia mampumembentuk kesejahteraan dan keharmonian negera. Selepas 1963 sistempemerintahan ini masih diamalkan di Msia dan sehingga kini perjalanansistem ini masin terpelihara.
 
 Pada 3 Jun 1957, satu perhimpunanmenyambut ketibaan Rombongan Kemerdekaan ke London yangmerundingkan hal berkaitan dengan Rangka Perlembagaan PersekutuanTanah Melayu telah diadakan di Lapangan Terbang Tentera Udara, SungaiBesi, Kuala Lumpur. Lebih dua ribu orang telah berkumpul bagimenyambut kepulangan seramai tujuh orang anggota rombongan yangdiketuai oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri PersekutuanTanah Melayu. Anggota rombongan ini terdiri daripada tiga orang wakildaripada pihak kerajaan dan tiga lagi wakil daripada Raja-raja Melayu.Antara yang turut serta dalam rundingan yang berlangsung selama lapanhari di Pejabat Tanah Jajahan Inggeris di London ini ialah Encik Ong YokeLin, Encik V.T Sambanthan, Encik Mohamed Khir Johari dan PenyimpanMohor Besar Raja-raja, Tuan Haji Mustapha Al-Bakri. Hasil rundinganyang diadakan ini satu persetujuan telah dicapai dan membawa kepadapembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
 
 YTMTunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu(lima dari kiri) mengetuai delegasi ke London untuk rundingan terakhirPerjanjian Persekutuan Tanah Melayu. (Dua dari kiri): Encik Ong Yoke Lin,dan (Paling kanan): Encik Mohamed Khir Johari di Bombay pada 9 Mei1957.POSTED BY CITY CYBER AT 2:37 AM0 COMMENTSWEDNESDAY, OCTOBER 14, 2009BINCANGKAN PERANAN DAN KEPENTINGAN MALAYSIA DALAMPERTUBUHAN ASIA TENGGARA (ASA), KOMANWEL DAN PERTUBUHANBANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) SEJAK TAHUN 1957
 11. 11. 
 
 A. PENGENALAN

 
 - Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 daripadaBritish.
 - Kemerdekaan membolehkan menganggotai mana-manapertubuhan serantau dan juga antarabangsa.
 - Malaysia telahmenganggotai Pertubuhan Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961, PBBdan Komanwel pada 17 Sep 1957.
 - Malaysia berperanan penting dalamsemua aktiviti yang dilaksanakan dan memperoleh banyak manfaatmelalui bantuan yg disalurkan utk pembangunan Malaysia.

 12. 12. 
 
 B. ISI-ISI PENTING
 a. Peranan Malaysia 
 
 - Peranan Malaysiadalam Komanwel ialah:
 i. Membangkitkan isu-isu ekonomi yangbertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
 ii. Membantumembangunkan sosioekonomi Negara anggota dan berkerjasama dantolong-menolong antara satu sama lain dalam bidang pertahanan,perusahaan, pertanian, pendidikan dan perdagangan. Contohnyaberkerjsama dengan tentera komanwel membebaskan Negara daripadaancaman komunis.
 iii. Malaysia membangkitkan isu kemanusiaanterutama isu hak asasi manusia dan mengecam amalan Dasar Aparteid diAfrika Selatan yang mengamalkan dasar diskriminasi kaum, membezakanpenduduk berdasarkan warna kulit. Contohnya orang kulit putih engganmemberi hak politik dan social kepada orang kulit hitam.
 
 - PerananMalaysia dalam ASA :
 i. Merupakan pertubuhan serantau yang pertamadi anggotai oleh Malaysia sejak merdeka yang bukan merupakanpertubuhan politik hanya cenderung dalm bidang ekonomi dan sosialsupaya fahaman komunis dapat dibendung.
 ii. Peranan utama Malaysiaadalah memupuk kerjasama dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan dankebudayaan.
 iii. Dalam bidang pendidikan Malaysia berperananmeningkatkan pengajian di kalangan anggota melalui pertukaran tenagapengajar antara universiti . Contohnya pada 1963 tenaga pengajarUniversiti Malaya bertukar dengan tenaga pengajar Universiti Filipina.
 iv.Dalam bidang kebudayaan serantau, Malaysia telah menyertai rombongankebudayaan antara tiga buah Negara melalui pertunjukan kebudayaanantara Negara anggota iaitu Filipina, Malaysia dan Thailand.
 
 - PerananMalaysia dalam PBB :
 i. Malaysia terlibat aktif dalam aspek keamanansejagat. Contohnya pada 1959, Malaysia bersama Negara Ireland telah
 13. 13. mengemukakan usul di PBB untuk mengutuk tindakan Republik RakyatChina yang telah menakluk Tibet.
 ii. Pada Oktober 1961, pasukantentera Malaysia telah dihantar untuk menyertai pasukan pendamai PBBke Congo bagi menamatkan Perang Saudara di Negara tersebut. Malaysiatelah membelanjakan wang sebanyak RM30 juta sebulan untukmembantu misi PBB menyelesaikan perang tersebut di Congo.
 iii.Malaysia turut memberikan sumbangan besar membebaskan Rhodesiayang dikenali sebagai Zimbabwe di Afrika daripada belenggu penjajahanBritish

 
 b. Kepentingan Malaysia 
 - Dalam Komanwel:
 i. Pada peringkatawal kemerdekaan, Malaysia masih bergantung kepada Britain dari aspekpertahanan melalui perjanjian pertahanan dikenali sebagai PerjanjianPertahanan Anglo – Malaya ( AMDA ) yang ditandatangani pada Oktober1957. 
 ii. Malaysia telah mendapat kepentingan semasa menghadapiKonfrontasi di mana Malaysia telah mendapat bantuan ketenteraan untukmengawasi kawasan periairan Sabah dan Sarawak daripadapencerobohan Indonesia.
 iii. Semasa darurat, Malaysia mendapatbantuan ketenteraan dari Negara komanwel seperti Fiji dan Nepal untukmenentang pengganas komunis.
 iv. Pada tahun 1950, Malaysiamendapat banyak bantuan daripada Rancangan Colombo seperti biasiswa
 14. 14. kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidangteknologi. Contoh sebanyak 1500 biasiswa dihulurkan oleh Australiakepada pelajar Malaysia untuk melanjutkan pelajaran.
 
 - Dalam ASA:
 i. Bidang pendidikan – Malaysia mendapat kepentingan tenaga mahirmelalui program pertukaran tenaga pengajar dengan UniversitiFilipina.
 ii. Bidang ekonomi – Malaysia telah mendapat kepentingan darisegi pertukaran maklumat, teknik dan kepakaran dalam bidang ekonomidan keuntungan dalam sektor pelancongan.
 iii. Bidang kebudayaan -kepentingan yang diperoleh melalui penyertaan rombongan kebudayaanyang dianjurkan antara Negara anggota iaitu Malaysia, Filipina danThailand.
 
 
 - Dalam PBB :
 i. Malaysia telah mendapat bantuandaripada Bank Dunia untuk menjayakan Rancangan Felda, aktivitipembangunan sosial dan membangunkan prasarana pendidikan danpenyelidikan. Bank Dunia telah memberi bantuan pakar ekonomi bagimembantu masalah ekonomi di Malaysia.
 ii. Semasa prosespembentukan Gagasan Malaysia, kepentingan yang diperoleh ialahapabila PBB telah membentuk satu suruhanjaya yang diketuai olehLawrence Michaelmore yang bertujuan untuk meninjau kembalipandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penyertaan ke dalamGagasan Malaysia setelah mendapat bantahan dari Negara Indonesia danFilipina walaupun hasil kajian lewat kerana timbul beberapa kerumitandalam menjalankan tinjauan tersebut.
 iii. Melalui penyertaan dalam PBB, Malaysia telah mendapat pengiktirafan sebagai sebuah Negara berdaulatdaripada semua negara di dunia.
 iv. Sebagai Negara ahli PBB, Malaysiaturut memdapat kepentingan melalui Majlis Ekonomi dan Sosial PBBseperti UNESCO, WHO, FAO, dan ILO. Contohnya WHO telah memberibantuan dalam bidang kesihatan dengan menghantar pakar-pakarperubatan serta pelbagai bantuan untuk meningkatkan taraf kesihatanrakyat Malaysia. Buktinya WHO telah menunjukkan kejayaanmenghapuskan penyakit malaria dan taun di Malaysia.
 
 C.KESIMPULAN
 
 - Malaysia telah menganggotai pertubuhan-pertubuhanserantau dan antarabangsa telah berjaya memainkan peranannya secaraberkesan dan sistematik.
 - Sememangnya Malaysia telah berjayamelaksanakan tanggungjawabnya sebagai anggota pertubuhan serantaudan antarabangsa secara berkesan.
 - Malaysia turut mendapatkepentingan untuk membangunkan ekonomi, dan menstabilkanpertahanan Negara dengan bantuan pertubuhan dunia dan serantau yang
 15. 15. Malaysia sertai.
 - Sistem pendidikan turut berkembang dengankehadiran tenaga pengajar dari Negara-negara yang lebih maju.POSTED BY CITY CYBER AT 3:00 AM1 COMMENTSHURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUBALANDASAR LUAR NEGARA KITA SEBAIK SAHAJA MENCAPAI KEMERDEKAANPADA 1957
 
 Pendahuluan
 - Tujuan utama dasar luar adalah untuk menjalinhubungan baik dengan Negara-negara luar bagi mempertahankankemerdekaan, membentuk keamanan dan kemakmuran dalam Negara.
 -Dalam tempoh 1957-1970, banyak dipengaruhi oleh corak kepimpinanTunku Abdul Rahman yang pro-Barat, pro-Komanwel dan Anti-Komunis.
 - Umumnya dibahagikan kepada dua iaitu pro-Barat (1957-1963) dan peralihan dasar (1964-1970)
 
 Isi 
 1.0 Persekitarangeografi/geostrategik
 - Kedudukan Tanah Melayu di tengah-tengahlaluan yang menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik merupakanlaluan perdagangan utama bagi rantau Asia Tenggara.
 - Keutamaandiberi kepada dasar yang menentukan Asia Tenggara sebagai satukawasan aman, bebas dab berkecuali.
 
 2.0 Sistem Ekonomi
 - Semasakemerdekaan, Tanah Melayu mewarisi satu sistem ekonomi yangmenjadikan getah minyak, kelapa sawit dan bijih timah sebagai sumbereksport yang utama.
 - Kebergantungan kepada Barat menyebabkanTanah Melayu memerlukan bantuan terutama Britain dan AmerikaSyarikat untuk memasarkan getah dan bijih timah.
 
 3.0 FaktorSejarah
 - Sejak dulu Tanah Melayu telah mempunyai hubungan
 16. 16. diplomatik dengan Negara-negara Islam. 
 - Tambahan pula majoritirakyat adalah orang Melayu yang beragama Islam.
 - Malaysia telahmenjalinkan hubungan rapat dengan Negara serumpun seperti Indonesia,Brunei dan Singapura.
 - Malaysia turut menjalin hubungan denganNegara-negara Islam (OIC) kerana dipengaruhi oleh sejarahperkembangan Islam.
 
 4.0 Sistem Politik
 - Sebagai Negara yangmengamalkan sistem demokrasi berparlimen Malaysia amatmementingkan demokrasi, kebebasan dan kemakmuran rakyat.
 -Prinsip-prinsip kekebasan manusia dan keamanan serta menentangsebarang bentuk penjajahan dan penindasan.
 
 
 
 5.0 Kepimpinan
 -Kerajaan Perikatan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman menjalinkanhubungan dengan Amerika Syarikat yang mengamalkan dasar anti-komunis untuk mendapat bantuan menentang komunis.
 - Hubungandengan Britain tetap diteruskan meskipun selepas kemerdekaan danperjanjian pertahanan dengan Britain ditandatangani pada Oktober1957.
 - Tunku bersikap pro-barat dan hanya mengadakan hubungandengan Negara-negara bukan komunis seperti Britain, Amerika Syarikat,Indonesia, Australia, Thailand, India dan Filipina.
 
 6.0 Keselamatan
 -Dasar luar yang dapat mengekalkan hubungan baik dengan semuaNegara diperlukan.
 - Malaysia perlu mengelakkan sebarang ancamandari Negara-negara luar sebagai contoh ancaman dadah dan kekacauanpolitik serantau.
 
 7.0 Demografik/Penduduk
 - Dasar luar yangmementingkan dua prinsip utama iaitu perpaduan di antara manusia sertapenghormatan hak asasi manusia diperlukan kerana Malaysia mempunyaipenduduk yang berbilang kaum.
 - Sebarang bentuk penindasan dandiskriminasi yang jauh menyimpang dari hak asasi ditentang sebagaicontoh Dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan.
 
 8.0 InstitusiAntarabangsa
 - Malaysia mementingkan kerjasama dan perpaduanantarabangsa sentiasa menyokong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB) bagi menegakkan keamanan dan kemakmuran seluruh dunia.
 -Malaysia telah menyertai beberapa agensi PBB seperti UNESCO, UNCTAD,WHO, ASEAN, Komanwel dan OIC.
 
 Kesimpulan
 - Dasar luar yangdiamalkan adalah mengikut senario dan perkembangan politik Negarayang baru merdeka daripada jajahan British sehingga pernah menjadituan rumah persidangan serantau dan antarabangsa..
 - Secarakeseluruhannya dasar luar Malaysia telah menempuh pelbagai peringkatperkembangan yang didorong oleh perubahan daripada segi persekitaran,social, ekonomi, politik dan keselamatan semasa
 17. 17. POSTED BY CITY CYBER AT 2:46 AM0 COMMENTSSUNDAY, AUGUST 16, 2009Faktor-faktor imperialisme Barat di negara-negara Asia Tenggara
 
 Abad ke – 19 merupakan zaman imperialisme Barat.RevolusiPerindustrian yang bermula di Britain telah memengaruhi kuasa-kuasaBarat mencari tanah jajahan di Asia Tenggara bagi mendapatkan bahanmentah dan pasaran.Penciptaan mesin memproses tebu telah membawakepada perkembangan pesat industri perladangan tebu. Ini telah secaratidak langsung membawa kepada campur tangan Sepanyol di Filipinauntuk mendapatkan tebu.
 
 Dari segi politik, Masyarakat Barat seringberanggapan mereka mempunyai martabat yang lebih tinggi dan baikberbanding dengan bangsa lain.Keunggulan martabat ini dibuktikandengan jumlah tanah jajahan yang dimiliki oleh mereka.
 Semakinbanyak tanah-tanah jajahan, semakin tinggi martabat mereka dikalangan kuasa-kuasa lain.Keadaan ini telah menyebabkan Barat inginmembentuk empayar yang besar dan muncul sebagai kuasadunia
 
 Kebimbangan kuasa-kuasa Barat terhadap musuh mereka dalampersaingan untuk mendapatkan tanah jajahan antara kuasa-kuasa Baratbesar seperti Britain, Sepanyol, Belanda, Jerman, Perancis dan AmerikaSyarikat.Dasar British yang bercampur tangan di Tanah Melayu denganalasan bimbang kuasa-kuasa asing lain terlebih dahulu menguasai Tanahmelayu tersebut Kebimbangan kuasa Perancis di Myanmar telah jugamendorong British menjalankan dasar imperialisme secara agresif ke atasMyanmar
 
 Dari segi kebudayaan dan Peradaban, Kuasa-kuasa Baratmenganggap kebudayaan dan peradaban orang Barat lebih tinggiberbanding bangsa-bangsa lain.Inilah yang disebut oleh orang Britishsebagai “white man‟s burden”.Selain itu, campur tangan Barat jugabertujuan menyebarkan agama Kristian di kalangan penduduk pribumi diAsia Tenggara 

 18. 18. 
 
 Peta minda menunjukkan faktor perkembangan nasionalisme di AsiaTenggara
 
 Dari segi perkembangan Sistem pengangkutan danperhubungan , Perkembangan sistem pengankutan dan perhubunganmenambahkan lagi Minat kuasa-kuasa Barat terhadap dasar imperialismedi Asia Tenggara.Perkembangan sistem perhubungan laut sepertiterciptanya kapal berkuasa wap – perjalanan laut menjadi lebih cepat,selamat, dapat membawa muatan lebih dan kos pengangkutan jadi lebihrendah. 

 
 Gambar menunjukkan pembinaan terusan suez sedangdijalankan
 
 Pembukaan Terusan Suez 1869 juga telah meningkatkanlagi dasar imperialisme terhadap Asia Tenggara. Terusan inimemendekkan masa perjalanan, urusan perdagangan dan kos dapatdijimatkan.Ciptaan telegraf mempercepat urusan perniagaan pedagangEropah dan ejen-ejennya di kawasan Asia Tenggara.

 19. 19. 
 
 peta menunjukkan perluasan empayar british sejak 1492
 
 Jelaskepada kita bahawa banyak fakror yang membawa kepada kemunculannasionalisme di Asia Twenggara.Kesan perkembangan pesat RevolusiPerindustrian dan kepentingan ekonomi telah mendorong campur tanganBarat di Asia Tenggara.Namun, kepentingan politik, kemajuan dalambidang pengangkutan dan perhubungan juga penting.POSTED BY CITY CYBER AT 6:48 PM0 COMMENTSFRIDAY, MAY 8, 2009Perang Inggeris – China Pertama 1839-42
 
 
 Perang ini juga dikenali sebagi Perang Candu Pertama danmerupakan titik peralihan yang penting dalam sejarah moden negaraChina. Perang ini telah membuka negara China kepada barat bahkanmenandakan kemerosotan Dinasti Manchu. Secara keseluruhannya,perang Inggeris – China yang pertama adalah disebabkan olehpertembungan dua kebudayaan yang bertentangan.

 20. 20. 
 
 Sebab-sebab peperangan 
 
 1. Sekatan-sekatan kerajaan China keatas perdagangan asing
 
 Menurut ahli sejarah Christopher Hibbert danKenneth Scott Latourette berpendapat bahawa sebab terpenting bagiperletusan perang ini ialah sekatan-sekatan China ke atas perdaganganasing.Kerajaan China mengamalkan dasar anti perdagangan dengannegara Barat memandangkan ia dapat memenuhi segala keperluannyadan pertanian merupakan sumber ekonominya yang utama. 

 21. 21. 
 
 Malahan perdagangan ini dianggap sebagai kegiatan hina. Keperluanbahan mentah oleh barat yang banyak didapati dari China, dan sekatan-sekatan itu telah mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan orang baratterutamanya pihak Inggeris.
 Inggeris ingin memperluaskan perdagangankebahagian lain China. Mereka ingin berdagang secara bebas danmendapatkan harga barang yang berpatutan tetapi kehendak-kehendakmereka diperlekehkan oalh China. Jesteru itu, peperangan tidak dapatdielakkan.
 
 2. Keengganan China mengadakan hubungan diplomatikatas dasar persamaan taraf
 
 Sistem hubungan antarabangsa China danBarat juga bertentangan. China menganggap dirinya „pusat dunia yangbertamadun‟ dan maharaja mereka adalah pemerintah universal. Chinaanggap orang barat barbarians atau hantu asing yang bertaraf rendah.Barat juga dianggap sebagai masyarakat Kuno yang kurangbertamadun.

 22. 22. 
 
 3. Undang-undang Cina dianggap kejam dan tidak adil
 
 Orangbarat menganggap undang-undang China tidak adil dan terlalu kejam.Kematian Lady Hughes dari pihak Inggeris dan Lin Wei-hsi dari China dankerana pertentangan undang-undang mengakibatkan keteganganhubungan kedua-duanya
 
 4. Kemasukan Candu
 
 Orang Inggeristelah membawa dengan banyaknya candu ke negara China. Antara tahun1821-39, sejumlah 4244 peti candu diimport kepada 40200 peti.Implikasinya imbangan perdagangan yang tidak menguntungkan China.Nilai candu yang diimport melebihi segala nilai eksport China. Candu jugatelah mengakibatkan aliran keluar perak yang menjejaskan ekonomiChina. Candu juga mengakibatkan keruntuhan sosial ramai pegawaikerajaan dan muda-mudinya.
 
 Pada 18 Mac 1839, Lin Tse-hsumengeluarkan perintah yang meminta orang asing menyerahkan semuacandu kepada kerajaan China dan tidak membawanya lagi. KaptenEcharles Elliot telah menyerahkan sebanyak 20283 buah peti candukepada kerajaan China dan kemudiannya dimusnahkan. 
 Akibatnyakapten Elliot telah menyerang Chuenpi pada november 1839 dan dengancandu ini, Inggeris istiharkan peperangan ke atas China. Candu hanyamerupakan barang perniagaan yang mengakibatkan perletusan perangInggeris-China pertama. Dalam kata-kata W. E Soothill, “opium was theaccidental cause”.
 

 23. 23. 
 
 Perjanjian Nanking (1842)
 
 Syarat-syarat PerjanjianNanking
 
 1.Negara China terpaksa menyerahkan Hongkong kepadaBritish dan menghapuskan sistem monopoli perdagangan Co-hong.
 
 2.Lima buah pelabuhan dibuka kepada perdagangan asing, iaitu Amoy,Canton, Foochow, Ningpo dan Shnaghai.

 Pelabuhan Canton
 
 3.Pegawai-pegawai konsular akan ditempatkan dipelabuhan-pelabuhan tersebut.
 
 4.Cukai-cukai yang sedarhanadikenakan ke atas import dan eksport.
 
 5.China dikenakan membayarganti rugi sebanyak 21 juta tael untuk membiayai kerugian pihak Britishsemasa peperangan Inggeris-China yang pertama
 

 24. 24. 
 
 Lantaran dari temeterainya perjanjian Nanking ini, banyakimplikasinya keatas China sendiri. Di sinilah bermula campur tanganBarat China ke atas politik China secara tidak langsung. China terpaksatunduk kepada Barat dan menerima hakikat membuka perdaganganbebas kepada asing. 

 
 China juga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dengankuasa Barat yang lain. China terpaksa melupuskan Dasar Tutup Pintuyang telah dijunjung setelah sekian lamanya. Kesimpulannya, perjanjianNanking banyak mendatangkan kerugian kepada China sendiri danmembuahkan hasil yang banyak terhadap pihak British

 25. 25. 
 
 
 In 1842, the Opium War came to a end after the signing of theTreaty of Nanking. England now had control of the island of Hong Kongand from this base of operations, opium smuggling grew with eachpassing year. Sleek new opium clippers were now being built for thishighly profitable trade, many of them in Aberdeen, Scotland.

 
 The early opium clipper Red Rover
 
 American merchants, eager totake advantage of this new opening of China, began negotiations withChinese officials for access to additional mainland ports besides Canton.Shanghai, Ninghsien, Amoy, and Foochow were opened up to American
 26. 26. trade. With this opening, came a growing sophistication amongstAmericans for the many subtle exotic varieties of tea such as Lumking,Hyson, Imperial, Gunpowder, Bohea, and Mowfoong. The freshest teascommanded the premium prices; the lion‟s share of which went to theshipping companies that could deliver the highly perishable crop to NewYork and Boston in the shortest possible time. The first tea-laden ship toarrive at South Street with the new years crop would fetch the premiumprice at auction.

 
 Chinese Attack on an Opium Clipper
 
 As this market grew followingthe Opium War, shrewd shippers realized the growing importance ofacquiring large fast ships with which to go up against their rivals in thisincreasingly competitive trade, and to dispatch their ships to Chineseports every autumn to await the first tea pickings.
 
 Once the tea was inthe holds, the great sailing race half way around the world commenceddown the South China Sea, past Anjier, across the Indian Ocean, aroundthe Cape of Good Hope, and up the Atlantic to New York.

 27. 27. 
 
 
 The Low brothers were early on the scene in China. They were allsons of Seth Low, a drug merchant of Salem who had a dozen sons. SethLow saw his opportunity as early as 1833, and had made his fortune inthe China tea trade and importing such exotic wares as mocha, asafetida,gum arabic, and musk in pods. Like many of the Yankee merchants, theLows had moved from Salem to New York City, finding it a much moresuitable location from which to conduct their business. They were such anumerous clan that someone from Salem, in jest, made up a jingle aboutthem: "Old Low, old Lows son, Never saw so many Lows since the worldbegun."
 
 Abiel Abbott Low had been in Canton for seven years servingwith the merchant firm of Russell & Company. One Low brother afteranother followed him to Canton to work for the same firm. Abbott hadmade his fortune by 1840 and returned to New York the following yearand continued to conduct his business in New York and established thefamily firm of A. A. Low & Bros.
 
 Captain Nat Palmer and the Paul Jonesarrived in the Portuguese colony of Macao in 1843. All along the way,Captain Nat had been putting the Paul Jones through her paces; testingher to see what she could do in the Indian and southern Pacific oceans;trying to figure out just how her design could be improved. At Macao, hetook on as passengers William Low and his pregnant wife, Ann, for thepassage back to New York. William Low had been the A. A. Low & Bros.representative in Canton for a while and now they were returning homeso that Ann could have her baby there.
 
 On the first part of the passagehome, Captain Nat sailed against the monsoon. It was slow going; tackingback and forth as the Paul Jones clawed her way against the monsoon
 28. 28. across the South China Sea. But even worse as far as Captain Nat wasconcerned, was no wind at all. He would come on deck, fly into a rage,and take off his old white beaver hat and stomp on it; screaming "Damnthe calm and everything else."
 
 Eventually Captain Nat cooled downand to vent his frustration began carving a block of wood into the shapeof what he thought the ideal hull of a Canton trader should look like, onethat Captain Nat thought "would outsail anything afloat." He incorporatedJohn W. Griffiths ideas concerning a sharp concave bow with his ownideas of a fuller flat-bottomed hull.
 
 William Low began to take a livelyinterest as he watched Palmer whittling away at the model. He wellunderstood Captain Nats frustrations and the two had the opportunity totalk ship in the evenings after dinner over brandy and cigars, as themodel slowly took shape over the coming days. William Low was soonintrigued and the new idea of just what an ideal China Clipper hull shouldlook like swiftly became one of mutual interest as Low suggested that hisfirm might be interested in building such a vessel. Captain Nat was wellpleased that he would at last get the opportunity to design a China teaclipper that could sail through the calms and give his old white beaver hata rest.
 
 Soon after the voyage ended at the South Street wharf,Captain Nat and his model accompanied William Low and his wife to theA. A. Low & Bros. building at 167-171 John Street to meet with Abiel Low,the head of the firm who had spent many years in China.
 
 Abiel was avery shrewd businessman who had learned early how to play themoneymaking games at both ends of the tea trade. He told his captainsto wait when the first tea pickings were offered, and to let the othermerchants pay the higher price. Then wait a week or two for the next teaoffering at a lower price. All the while knowing that his ships would beamong the first to reach the South Street wharves ahead of their rivalseven with their head start. To Abiel Low, it was a simple fact ofeconomics. It was also just a matter of keeping track of the new sharp"China Packets" swiftly taking shape in the New York shipyards;particularly that of William Webb, for things were looking up in the Chinatea trade around that time and the Lows would soon need a new, swiftship if they wanted to stay ahead of their rivals.
 
 Abiel Low soonbecame as intrigued as his brother and Captain Nat about the model andthe possibilities of such a ship. Within a week, work began at the Brown &Bell shipyard. David Brown designed the ship with lots of input fromCaptain Nat, who, from that point on, became an advisor to the Lows as
 29. 29. a marine superintendent.
 
 This ship would be called the Houqua, inhonor of the beloved Canton Hong merchant Houqua, who had died theyear before, and with whom the Low brothers had traded with in China formany years.
 
 The Tong Merchant Houqua

 
 The Houqua would be built to resemble a vessel of war with highman-of-war bulwarks and eight gun ports on each side. This was notunusual in that time, especially as the opium trade was going on andswift-sailing well-armed merchant ships were in demand for bothlegitimate and illegitimate purposes. Ships capable of fleeing warshipswere at a premium. They also had to be well-armed to fend off Chinesepirates in the South China Sea when becalmed, or while running thegauntlet of treacherous reefs, currents, and pirates through the Java Sea.None of the Houquas design qualities as a fast sailing merchantman weresacrificed for her armaments.
 
 While the Houqua rose in the stocks, theWebb China packet Helena had come romping back from Canton in 90days on April 4, 1844, and eclipsed Robert Watermans run that yearaboard the Natchez by two days.
 
 The Lows sent off a dispatch to theiragents with the next sailing ship bound for Canton asking them tonegotiate the sale of the Houqua to the ChineseGovernment.
 
 
 
 Meanwhile, over at the neighboring shipyard ofSmith & Dimon, work had already begun on a prototype of a controversialnew kind of ship, the Rainbow, but a series of delays had broughtprogress almost to a standstill.
 
 The controversy and delays had causedconsiderable anguish to her outspoken designer, John W. Griffiths, but he
 30. 30. was steadfast in his beliefs and put up a stoic front to ignore his critics.He was determined to see the Rainbow completed and according to hisoriginal scientific theories. They were quite unlike the accepted rules ofshipbuilding of his day. Controversy had dogged Griffiths for years, but atlast he had been given the opportunity he had sought for so long.
 
 Foryears, he had espoused to anyone who would listen. Griffiths had lecturedabout his shipbuilding ideas in February, 1841, at the American Institutein New York City and was ignored. In 1843, this time with a model todisplay his radical hull and bow ideas, he delivered another lecture to amostly skeptical audience of merchants and shipbuilders and was greetedwith a horselaugh. One of the men who happened to be in the audiencethis time was the merchant William Aspinwall who was not as skeptical asthe others. He knew of Griffiths admiration of the Ann McKim which hisfirm now owned and took pride in, for she was still the fastest vessel inthe growing China tea trade.
 
 Aspinwall had also bought the old Cottonpacket Natchez, and had sent Robert Waterman in command of heraround the Horn off to Canton and she had come back from Macao in 78days, record time, and astonished the South Street shippingcommunity.
 
 1843 was a highly profitable year for Howland andAspinwall and the shipping firm needed a new, large, fast ship for theChina trade. Aspinwall was a man who followed his intuition that had sooften been right in the past. Griffiths enthusiasm had rubbed off on himand Aspinwall was willing to take the gamble. He asked Griffiths to designa fast new tea clipper for Howland & Aspinwall.
 
 But there were hurdlesto come. Some of William Aspinwalls partners, notably the elder Howlandbrothers of the firm, were skeptical after having a look at the plans andwere having second thoughts. They had many troubling questions to askand needed to be reassured before giving their go ahead. Aspinwalldecided to bring in Griffiths and William Smith of the Smith & Dimonshipyard to answer their questions. Later that day, they all met in theHowland & Aspinwall boardroom.

 31. 31. 
 
 The question of the concave elongated bow, her tall masts and narrowfreeboard between the deck and waterline troubled the Howlands.Griffiths, in a reassuring way, explained. He said that the sharp hollowbow would be compensated for by the buoyancy of the outward flare atdeck level. His straightforward manner in defending his plans proved mostconvincing. One after another, the partners nodded their approval. Atlong last John W. Griffiths would get the chance to build the ship of hisdreams. She would be called the Rainbow, and would be a large ship of750 tons register.
 
 But Griffiths still had the wagging tongues of SouthStreet to contend with and they would soon begin to slow him down.Griffiths idea of a "clipper bow" was the most radical innovation in theevolution of shipbuilding. The Rainbow, by Griffiths reasoning, would slicethrough the waves like a knife rather than riding up and over the waveslike all other ships of the day did with their rounded bows. Griffiths tookgreat delight as he watched her grow upon the stocks. The Rainbowsforward section was elongated and lean with her long sharp bowextending further aft. Her greatest width was at her midsection and hermasts were further aft. These three factors were very radical changes inship design. She was slimmer than the packets of her day, specificallydesigned to knife through the water. But her critics just couldnt grasp theconcept. The Rainbow was indeed a handsome ship, but she frightenedthem.
 
 Conservative captains and shipwrights said that the Rainbowwas "inside out." One big wave, her critics claimed, would send her divingdown into the sea.
 
 Griffiths had learned how to ignore the SouthStreet wags and focused his attention on the building of the Rainbow. Thework was going slowly as the master shipwrights of Smith & Dimon took
 32. 32. their time in working out the new dimensions of this radically differenthull to make sure that they did it right.
 
 Then came word that WilliamAspinwall, in deference to his partners concerns, was having secondthoughts about the masts and rigging and wanted a second learnedopinion concerning this. Aspinwall sent the plans for the Rainbow off tosome British marine architects for their thoughts about the matter. Anumber of alterations were proposed by these firms, only too willing tosecond-guess Griffiths and earn their commissions. Aspinwall received theplans and approvingly sent them on to the Smith & Dimon shipyard. But itwas too late, for the mast steps and spars were already finished. Griffithshad no intention of changing his plans anyway and quietly tucked thelate-arriving plans away in some dark cabinet never to see the light ofday with Aspinwall none the wiser. Aspinwall probably knew all the whilethat Griffiths would ignore them and just let the matter go. The workwould go on in just the way Griffiths had planned.
 
 Busy as he was,Griffiths could not help but pay attention to the building of the Houquaover at the Brown & Bell shipyard. He was acquainted with Captain Natand had talked ship with him. Captain Nat liked Griffiths theory about aconcave bow but was more partial to his flat-floored bottom as opposedto Griffiths V-shaped hull. Palmer stuck to his theory and Griffithshis.
 
 Palmers theories about ship design came from experience andhunches. He had a "try it and see" attitude about the matter. Griffithstheories were steeped in mathematics.
 
 The ocean would soon enoughsort them out, but Griffiths was starting to wonder how his Rainbowwould do against the Houqua. How would his clipper bow and V-shapedhull theory of design stand up to this challenge?
 
 How ironic, Griffithsthought, that the Houqua, which incorporated his ideas concerning theclipper bow, was rapidly growing in the stocks, much faster that hisRainbow. The Low brothers wasted no time when they made a decision.The race to the sea was won by the Houqua as she slid down the skids tothe cheering New York crowds on May 3, 1844.
 
 The vociferous voice ofthe New York Herald egged on and captured the building excitement thatthe American people were feeling for their sailing ships. James GordonBennett, a marine writer of the Herald, captured the mood:
 
 
 
 One ofthe prettiest and most rakish looking packet ships ever built in thecivilized world is now to be seen at the foot of Jones Lane on the EastRiver. . . .
 
 We never saw a vessel so perfect in all her parts as thisnew celestial packet. She is about 600 tons in size-as sharp as a cutter-
 33. 33. as symmetrical as a yacht-as rakish in her rig as any pirate-and as neatin her deck and cabin arrangements as a ladys boudoir.
 
 Her figurehead is a bust of Houqua, and her bows are as sharp as the toes of a pairof Chinese shoes.
 
 
 
 Crowds of New Yorkers gathered at the EastRiver to marvel at this latest creation of the maritime world that socaptured their imagination. There was the Houqua, anchored off theBrown & Bell shipyard making ready for the China run. Captain Natdirected the fine-tuning of the rigging, while others scurried about payingattention to everything required of a new vessel preparing to put out tosea.
 
 The Houqua was 143 feet long, 32 feet wide, and 17 feet deep.Captain Nat had a one-quarter interest in this unique vessel of war andwould deliver her to China for a handsome profit.

 
 On May 31, 1844, six months after the arrival of the Paul Jones, andthe meeting of Palmer and the Lows at their South Street counting house,the Houqua set sail for Canton. Captain Nat carried with him the model ofthe ship hull that he had carved during his last homeward voyage as a giftfor the Chinese.POSTED BY CITY CYBER AT 10:01 PM0 COMMENTSTUESDAY, MAY 5, 2009matlamat perjuangan Kaum Muda di Tanah Melayu serta kaedahperjuangan mereka
 34. 34. 
 
 
 Nasionalisme di Tanah Melayu bermula awal kurun ke 20.Padaperingkat awal gerakan ini dipelopori oleh golongan berpendidikanagama/ Arab.Mereka menyebarkan idea reformasi dari Timur Tengah keTanah Melayu.
 
 Golongan ini dikenali sebagai Kaum Muda.Tokoh utamaialah Syed Sheikh Al- Hadi, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, HajiAbbas Muhammad Taha.Mendapat pendidikan di Timur Tengah.Menjadipelopor kepada gerakan pemulihan Islam iaitu pengamalan ajaran Islamsebenar

 35. 35. 
 Syed Sheikh Al Hadi

 36. 36. 
 
 Sheikh Tahir Jalaluddin Nama penuhnya Muhammad Tahir bin SyeikhMuhammad. atau dikenali dengan gelaran Sheikh Muhammad TahirJalaluddin Al-Falaki Al-Azhari (9 Disember 1869 - 26 Oktober 1956),merupakan tokoh bidang Falak Syari di alam Melayu Nusantara yangtelah memantapkan bidang fardu kifayah tersebut di rantau ini menerusipengajaran, penggunaan dan penyibaran ilmu tentangnya di kalanganalim ulamak yang bertanggungjawab membuat taqwim Islamtempatan.

 
 Matlamat perjuangan 
 
 Meningkatkan kemajuan orang Melayu yangberagama Islam.Menuntut ilmu pengetahuan keduniaan dan akhirat (contoh )menceburi bidang perniagaan walau pun secara kecil-kecilankerana Islam enggalakkan perniagaan.Taraf ekonomi orang Melayu dapatditingkatkan.

 37. 37. 
 
 
 Menyeru orang Melayu supaya kembali kepada ajaran Islamsebenar. Menentang ajaran kurafat dan bidaah yang menyelewengdaripada ajaran dan akidah Islam sebenar. Mmeninggalkan amalan taklidbuta,mengikuti apa yang terkandung dalam al-quran dan hadis.

 38. 38. 
 
 Emansipasi wanita. Meningkatkan taraf wanita. Wanita perlumenuntut ilmu untuk memajukan diri sendiri.Meninggalkan amalan tradisi( golongan wanita hanya duduk di dapur )Membebaskan diri dan negaradaripada penjajahan dan bersatu memajukan diri supaya dapatmenentang penjajah.

 
 
 Kaedah perjuangan
 
 i. Secara langsung.Melalui media sepertimajalah dan surat khabar cth Al-Iman, Neracha, Idaran Zaman,Saudara.Melalui cerpen dan novel spt Hikayat Faridah Hanum, HikayatNurul Ain.
 
 ii. Secara Tidak Langsung.Melalui madrasah yangdibina.Mengajar ilmu dunia dan agama dan idea diterap dalampengajaran
 
 Tentangan daripada Kaum Tua.
 
 Kaum tua terdiridarpada ulama konservatif.memusuhi pembaharuan agama dan ideanasionalisme yang dibawa oleh Kaum Muda.Percanggahan pendapathebat dilakukan dalam khutbah-khutbah jumaat, ceramah-ceramahagama serta disiarkan dalam akhbar dan majalah.Menerbitkan majalahseperti Pengasoh, Lidah Benar danPanduan.
 
 kesimpulan
 
 Memainkan peranan dalam memupukkesedaran.
 Perjuangan tidak menampakkan kejayaancemerlang
 Mendapat tentangan daripada Kaum Tua.
 
 Syeikh TahirJalaluddin Al-Azhari - Ahli falak dunia Melayu
 Biografi atau riwayat hidupSyeikh Tahir Jalaluddin ahli falak dunia melayu ini agak banyak ditulis
 39. 39. orang. Walau bagaimanapun artikel ini merujuk sumber-sumber asliberupa catatan Syeikh Tahir Jalaluddin sendiri, surat-surat Syeikh Ahmadal-Fathani tahun 1323-1325 Hijrah dan lain-lain. Nama lengkapnya ialahSyeikh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Jalaluddin Ahmad binAbdullah al- Minankabawi al-Azhari. Ayahnya meninggal dunia diCangking, Minangkabau pada hari Ahad 27 Jamadilawal 1288 Hijrah/140gos 1871 Masihi. Ibunya juga meninggal dunia di Cangking pada 1295Hijrah/1878 Masihi.
 
 Syeikh Tahir lahir di Cangking, Minangkabau pukul4.45 pada hari Selasa, 4 Ramadan 1286 Hijrah/8 Disember 1869 Masihi.Meninggal dunia di Kuala Kangsar, Perak, sesudah sembahyang Subuhpada hari Jumaat, 22 Rabiulawal 1376 Hijrah/26 Oktober 1956Masihi.
 
 
 Sungguh pun Syeikh Tahir dalam catatannya menyebuttarikh lahirnya 4 Ramadan 1286 Hijrah/8 Disember 1869 Masihi tetapidalam buku Ulama Silam Dalam Kenangan, halaman 20, dinyatakanbahawa beliau lahir pada 7 November 1869 Masihi. Tarikh yang diberikanini adalah bertentangan dengan catatan Syeikh Tahir sendiri. Tarikh 7November 1869 Masihi adalah bersamaan 2 Syaaban 1286 Hijrah, hariSabtu, bukannya bersamaan 4 Ramadan 1286, hariSelasa.
 
 PENDIDIKAN
 
 Pada tahun 1296 Hijrah/1879 Masihi, dalamusia 10 tahun beliau ke Mekah bersama Syeikh Ahmad Khatib bin AbdulLathif iaitu saudara sepupu beliau sendiri. Sampai di Mekah beliaudipelihara oleh Syeikh Muhammad Saleh al-Kurdi. Beliau mengaji al-Quran kepada Syeikh Abdul Haq di Madrasah Asy-Syaikh Rahmatullahserta belajar kitab kepada Syeikh Umar Syatha, Syeikh Muhammad al-Khaiyath dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minankabawi.
 
 Syeikh Ahmad al-Fathani ulama Melayu yang masyur kealimanya juga termasuk salahseorang guru kepada Syeikh Tahir Jalaluddin. Setelah Syeikh Ahmad al-Fathani pulang dari Mesir dan ke Mekah pada akhir tahun 1299Hijrah/1881 Masihi atau awal 1300 Hijrah/ 1882 Masihi, beliaumempengaruhi pemuda-pemuda Melayu dan murid-murid beliau di Mekahmengenai kelebihan pendidikan di Masjid Al-Azhar, Mesir. Maka pemudaMelayu peringkat pertama yang dikirim oleh Syeikh Ahmad al-Fathanibelajar di Mesir ada beberapa orang, antaranya termasuklah Syeikh TahirJalaluddin.
 
 Sewaktu Syeikh Tahir berada di Mesir, terdapat banyaksurat timbal-balik antara kedua-duanya. Syeikh Ahmad al-Fathanimemberikan kepercayaan kepadanya dalam kepengurusan putera-puteraDiRaja Riau yang beliau kirim ke Mesir, termasuk juga anak SyeikhAhmad al-Fathani yang bernama Haji Ismail, Muhammad Zain bin Ahmad
 40. 40. Kelantan dan lain-lain. Dalam suratnya Syeikh Ahmad al-Fathanimenyebut Syeikh Tahir Jalaluddin dengan panggilan "waladuna ertinya"anak kami atau maksudnya "anaknda. Sebaliknya Syeikh TahirJalaluddin menyebut Syeikh Ahmad al-Fathani dengan panggilan"waliduna ertinya "ayah kami atau maksudnya "ayahnda.
 
 CATATANPERKAHWINAN
 
 Syeikh Tahir Jalaluddin berkahwin beberapa kali.Catatan beliau sendiri dinyatakan bahawa: kahwin di Mekah pada hariSabtu, 26 Zulkaedah 1305 Hijrah/4 Ogos 1888 Masihi dengan Aisyah bintiSyeikh Muhammad bin Syeikh Ismail al-Khalidi. Diakadkan oleh SayidBakri Syatha yang menerima wakil daripada Syeikh Ismail bin SyeikhMuhammad di hadapan Sayid Umar Syatha, Syeikh Muhammad Nur binSyeikh Ismail, Syeikh Muhammad Saleh al-Kurdi, Syeikh Ahmad KhatibMinangkabau dan Syeikh Ismail bin Syeikh Muhammad, saudara Aisyah.Perkahwinan yang pertama ini adalah dengan cucu Syeikh Ismail al-Khalidi al-Minankabawi, ulama besar yang terkenal dan penyebar ThariqatNaqsyabandiyah Khalidiyah.
 
 Kemudian Syeikh Tahir Jalaluddinberkahwin lagi dengan Kaltsum binti Haji Ibrahim, pada malam Jumaat, 9Rejab 1310 Hijrah/27 Januari 1893 Masihi. Selanjutnya pada malamJumaat 13 Ramadan 1310 Hijrah/31 Mac 1893 Masihi, berkahwin puladengan Jamilah binti Haji Abdul Karim. Pada malam Khamis, 20Jamadilawal 1317 Hijrah/23 September 1899 Masihi berkahwin denganAisyah binti Haji Mustafa bin Datuk Menteri Sati yang dihadiri oleh SyeikhMuhammad al-Khaiyath, Haji Hasyim Kelantan dan lain-lain. Selain yangtersebut masih ada lagi.
 
 PENGEMBARAAN
 
 Syeikh Tahir jugamencatat siri pengembaraan dan pengalamannya di beberapa kerajaanNusantara, iaitu beliau pertama kali menginjakkan kakinya di Singapurapada 9 Ramadan 1305 Hijrah/20 Mei 1888 Masihi. Pada 15 Safar 1310Hijrah/8 September 1892 Masihi pergi ke Riau, Pulau Penyengat. Di sanabeliau berjumpa dengan Syeikh Muhammad Nur bin Syeikh Ismail al-Khalidi al-Minankabawi. Raja Muhammad Tahir Hakim bin al-MarhumMursyid, Hakim Riau, menyarankan supaya Syeikh Tahir tidakmeneruskan perjalanan kerana cerdik pandai Riau bermaksudbermuzakarah kitab falak berjudul "At-Thalus Said, maka beliau tinggaldi Pulau Penyengat itu hingga bulan Rabiulakhir.
 
 Dari Penyengat,Syeikh Tahir kembali ke Singapura. Kemudian dengan menumpangsebuah kapal layar beliau menuju ke Siantan, Kepulauan Anambasbersama Syeikh Muhammad Nur bin Syeikh Ismail al-Khalidi al-Minankabawi. Oleh sebab ketika itu kepulauan tersebut diserang wabak
 41. 41. sakit biri-biri (sakit kebas), mereka terpaksa pulang ke Singapura padabulan Syaaban 1316 Hijrah/Januari 1899 Masihi, dengan menumpangsebuah tongkang yang membawa kelapa kering (kopra).
 
 Pada 5Ramadan 1321 Hijrah/24 November 1903 Masihi, Syeikh Tahir keSurabaya dan singgah di Bali, Boleleng dan Ampenan. Pada 9 Ramadan1321 Hijrah/28 November 1903 Masihi, beliau sampai di Pulau Sumbawa.Pada 13 Ramadan 1321 Hijrah/2 Disember 1903 Masihi hari Rabu, SyeikhTahir Jalaluddin berhenti di rumah Tuan Qadhi Haji Muhammad Saleh.Sultan Muhammad Jalaluddin ibni Sultan Muhammad Daimuddin,Sumbawa, mempelawa supaya beliau tinggal di Sumbawa. Pada 7Zulhijjah 1321 Hijrah/23 Februari 1904 Masihi, Syeikh Tahir dariSumbawa menuju ke Bima. Tiba di Bima pada 25 Februari beliau berhentidi rumah Imam Haji Thalib dan mengadap Sultan Ibrahim bin SultanAbdullah bin Sultan Ismail bin Sultan Abdul Hamid.
 
 Pada 16 Zulhijjah1321 Hijrah/3 Mac 1904 Masihi, Syeikh Tahir Jalaluddin dari Bima menujuke Makasar. Sampai di Makasar pada 16 Mac 1904 beliau berhenti dirumah Haji Ahmad Rifaie dan berkenalan dengan Haji Muhammad SalehPalembang dan Raden Haji Abdul Ghani Palembang. Pada 17 Mac beliauke Goa menemui Haji Daud Daeng Manabi bin Yusuf. Kemudianmenghadap Sultan Husein bin Sultan Idris bin Sultan Abdul Qadir bin Al-Amir Mahmud Goa.
 
 PENULISAN DAN SUMBANGAN
 
 1. IrsyadulKhaidhi li `Ilmil Faraidhi, penggal yang pertama, diselesaikan pada hariKhamis, 12 Jamadilakhir 1348 Hijrah. Cetakan pertama, Mathbaah Al-Ahmadiah 82 Jalan Sultan, Singapura, 10 Rejab 1348 Hijrah/11 Disember1929 Masihi. Kandungannya membicarakan masalah membahagi pusaka.Penggal yang kedua, diselesaikan pada hari Jumaat, 9 Safar 1371 Hijrah.Cetakan pertama, oleh percetakan yang sama, 1371 Hijrah/1952Masihi.
 
 2. Huraian Yang Membakar, Taman Persuraian Haji,diselesaikan pada tahun 1349 Hijrah. Kandungannya merupakan polemik,membantah karangan Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, QadhiMuar yang berjudul Taman Persuraian. Pokok perbicaraan ialahsembahyang sunat sebelum sembahyang Jumaat. Kitab di atas dibantahlagi oleh Haji Abu Bakar Muar dengan karangannya Taufan Yang MemaluiAtas Huraian Haji Thahir Al-Minkabawi, ditulis pada 10 Rabiulawal 1351Hijrah/1932 Masihi.
 
 3. Perisai Orang Beriman Pengisai Mazhab OrangQadyan, diselesaikan pada 4 Rabiulawal 1349 Hijrah/30 Julai 1930 Masihi,di Singapura. Dicatatkan umur pengarang 62 tahun Qamariyah, 6 bulangenap. Atau 60 tahun Syamsiyah, 7 bulan, 23 hari. Kandungannya
 42. 42. membantah ajaran Qadyani. Cetakan pertama oleh Setia Press, 32Lorong 21 Geylang Singapura.
 
 4. Ithaful Murid fi Ahkamit Tajwid,tanpa disebut tarikh selesai penulisan. Kandungan pelajaran tajwid al-Quran. Cetakan yang ketiga, Jelutong Press, Pulau Pinang, 1349Hijrah/1931 Masihi. Cetakan yang keempat, Mathbaah Persama, PulauPinang, 1352 Hijrah/1933 Masihi.
 
 5. Tayidu Tazkirah Mutbais Sunnahfir Raddi `alal Qa-ili bi Saniyati Rakaataini Qablal Jumah, dalam bahasaArab. Diselesaikan di Pulau Pinang pada 12 Syawal 1349 H.Kandungannya membahas perkara khilafiyah sembahyang sunat duarakaat sebelum sembahyang Jumaat. Dicetak oleh The United Press, 55Achen Street, Penang, 1372 Hijrah/1953 Masihi.
 
 6. Natijatul `Umur,diselesaikan: 1355 Hijrah/1936 Masihi. Kandungannya mendapatkanperkiraan/perhitungan pada taqwim tarikh hijri dan miladi, arah Kiblatdan waktu-waktu sembahyang yang boleh digunakan selama hidup.Dicetak oleh Penang Printer Press, Pulau Pinang, 1355 Hijrah/ 1936Masihi.
 
 7. Jadawil Pati Kiraan Pada Menyatakan Waktu Yang Lima DanHala Qiblat Dengan Logharitma, diselesaikan 15 Syaaban 1356 Hijrah.Kandungan perhitungan falakiyah. Pada halaman 13 ada dicatat bahawagurunya al-Allamah Syeikh Muhammad bin Yusuf al-Khaiyath, ulama al-Haramul Makki yang mengajar berbagai-bagai ilmu di Masjidil Haramkhusus `ilmul hisab dan `ilmul falak. Kemudian ulama tersebut dilantikmenjadi Syeikh al-Islam Kedah yang meninggal dunia di Batuban, PulauPinang, pada malam Rabu, 17 Rejab 1333 Hijrah. Cetakan yang pertamaoleh Al-Ahmadiah Press Singapura, 1357 Hijrah/1938 Masihi. Dicetakdalam bentuk kombinasi Melayu/Jawi dan Latin/Rumi.
 
 8. NukhbatutTaqrirat fi Hisabil Auqat wa Sammatil Qiblat bil Lugharitmat, tanpadinyatakan tahun selesai penulisan. Kandungannya membicarakankaedah ilmu falak. Huraiannya ditulis dalam bahasa Arab sedang jadualyang menggunakan angka ditulis dalam angka Rumi/Latin. Cetakan yangpertama, Royal Press, 745 North Bird Road, Singapura, 1356 Hijrah/1937Masihi.
 
 9. Al-Qiblah fi Nushushi `Ulamais Syafiiyah fi ma Yataallaqu biIstiqbalil Qiblatis Syariyah Manqulah min Ummuhat Kutubil Mazhab,tanpa dinyatakan tarikh selesai penulisan. Kandungannya membicarakanfalak. Dicetak oleh Mathbaah Az-Zainiyah, Taiping 1951, atas kebenaranMajlis Ugama Islam dan Adat Melayu Perak, No. (18) dlm. Pk. Red. Dept110/50, bertarikh 21 September 1950. Terdapat lapan nama ulama yangmengesahkan, ialah Haji Abdullah Pak Him, Mufti Pulau Pinang, HajiAhmad bin Tuan Husein Kedah, Guru Besar Sekolah Arab Pokok Sena
 43. 43. Seberang Perai, Haji Syihabuddin bin Abdus Shamad Sungai Dua, HajiHamzah bin Haji Muhammad Ali Pak Jak Sung, Seberang Perai, HajiMuhammad Saleh al-Masri, Sekolah Arab Bukit Martajam, HajiMuhammad Saad al-Masri, Sekolah Arab Bukit Martajam, Abdul HalimUtsman Mudir Al-Mahad al-Mahmud Alor Setar dan Muhammad Nawawibin Muhammad Tahir, Guru Agama Perak.
 
 Artikel diatas diambil dariakhbar utusan karya Syeikh m.Saghir 07/06/2004, ada banyak tulisanyang membicarakan Ulama yang masyur dengan Ilmu Falak ini, sebagairujukan bolehlah tanya ammu google.
 
 * Banyak tulisan-tulisan tentangbiografi Sheikh Tahir Jalaluddin, antaranya:
 - Dalam web Pusat FalakSheikh Tahir Pualu Pinang ( Click here)
 - Dari Wikipedia Bahasa Melayu,ensiklopedia bebas. - click right and open new windows here
 - Dalamakhbar Berita Harian juga ada diceritakan riwayat dan biografi SyeikhMuhammad Tahir oleh Mohd Azis Ngah, kesiniPOSTED BY CITY CYBER AT 3:48 AM0 COMMENTSSUNDAY, APRIL 5, 2009Faktor-faktor Kejayaan Pemodenan Jepun
 44. 44. 
 
 Faktor-faktor Kejayaan Pemodenan Jepun 
 
 1) Politik
 Pemimpin-pemimpin Oligarki Meiji telah menyumbang kepada kejayan pemodenanJepun. Oligarki Meiiji berkuas penuh dan terdiri daripada pemimpin-pemimpin muda iaitu bangsawan-bangsawan luar ( Daimyo Tozama ) daripuak-puak Tozama, Chushu, Toza dan Hizen. Mereka telah melancarkanpemodenan dengan kebenaran daripada Maharaja Meiji. Semangatkebangsaan yang kuat tertanam dalam sanubari golongan ini. Perasaantaat setia dan cintakan tanahair yang sangat unggul telah menjadi contohkepada rakayat jelata.

 45. 45. 
 
 Pemimpin-pemimpin mempunyai kesedaran dan semangat yangtinggi utnuk memodenkan Jepun melalui penggunaan pengetahuan danteknologi barat. Kejayaan Meiji dan pemimpin membentuk satumasyarakat yang terpelajar melalui sistem pelajaran dan pendidikan yangmoden telah membolehkan kepimpinan yang berkesan di Jepun. Merekaini dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar bersifat banggaberkhidmat untuk maharaja, negara dan bangsa.
 Disamping itu, Jepunmngamalkan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan dan melaluidewan rakyat dan Dewan Penasihat Diraja, rakyat diberi peluang untukbersama-sama berbincang, memberi idea dan menjalankan usahapembangunan negara.
 
 2) Ekonomi
 
 Kejayaan Jepun menyemaksemula perjanjian-perjanjian dengan barat yang sangat menyekatperkembangan perusahaan Jepun. Pada tahun 1871,Iwamura telahmengetuai satu rombongan ke barat. Setelah mengadakan tolak ansurdengan negara-negara barat, satu perlembagaan baru telah dibuat danberikutnya pada tahun 1894, syarat-syarta tentang hak dan wilayahlebihan telah diubah.

 46. 46. 
 
 Pada tahun 1911, Jepun mula mempunyai sistem tarifnya sendiri.Dengan ini, Jepun dapat melaksanakan dasar perlindungan barangankilang Jepun supaya dapat bersaing dengan baranganimport.
 
 Kejayaan Jepun memodenkan perusahaan tradisional melaluipelbagai usaha seperti memberi bantuan, kemudahan-kemudahan bank,cukai-cukai yang sederhana telah dilancarkan.
 
 Dalam bidang pertanianpula, sistem komunikasi dan kemudahan pengairan telah diperbaiki.Pengenalan kepada biji benih yang baik, cara penanaman yang lebihcanggih serta penggunaan baja kimia yang intensif telah mendorongkepada kejayaan dalam bidang ini.

 47. 47. 
 
 3)Sosial
 
 Penghapusan sistem feudal dan kejayaan membentuksatu masyarakat moden. Penghapusan sistem feudal pada tahun 1871 inimemudahkan kerajaan pusat menyelaraskan dasarnya, menjalankanpemerintahan yang seragam di seluruh Jepun. Kerelaan Daimyomenyerahkan tanah dan kuasa kepada kerajaan pusat mengukuhkankekuasaan kerajaan Meiji untuk menjalankan pemodenan tanpa sekatandan halangan.
 
 4)Faktor Luar
 
 Tekanan kuasa barat yang berlakupada abad ke 19 tidak dapat dihalang oleh mana-mana negara termasukJepun. Oleh itu, untuk keselamatan, Jepun tidak mempunyai pilihan lainkecuali mengamalkan dasar buka pintu dan berusaha untuk memodenkannegara supaya setanding dengan barat.

 48. 48. 
 
 Perjanjia Shimonoseki ( 17 April 1895 ) yang terjadi selepas perang (1894-1895 ) itu telah menguntungkan Jepun. Dengan wang gantirugisebanyak 200 juta tael telah membolehkan Jepun menggunakan wang inisebagai modal untuk menubuhkan Bank Nasional Jepun dan membantupenubuhan kilang besi Yamata pada tahun 1897. Di samping itu,penyerahan Formosa dan Pescadores juga menguntungkan Jepun darisegi ekonomi.
 Persetian Inggeris-Jepun tahun 1902 juga telah menjaminkeselamatan Jepun daripada ancaman luar. Persetiaan ini juga menjaminkebebasan Jepun bertindak di Korea serta menghalang mana-mana kuasaasing daripada campurtangan di Korea. Ini mengalakkan perkembanganperindustrian dan ekonomi Jepun kerana peningkatan kegiatan Jepun diKorea. 
 
 Perang Russia-Jepun 1904-1905 juga telah memberisumbangan yang besar kepada ekonomi Jepun di mana industri beratseperti besi, keluli dan alat kelengkapan perang yang sangat diperlukanoleh tentera Jepun telah berkembang di Jepun.
 
 Kesimpulan:
 
 Pemodenan di zaman Meiji mencakupi pelbagai bidang. Usaha-usahayang dilakukan menampakkan kejayaan pada masa yangsingkat.
 Menjelang 1894, Jepun telah berjaya menyelesaikan segalamasalah yang dihadapinya. Ini menyebabkan Jepun berjaya mencapaikedudukan yang setaraf dengan negara-negara yang maju.
 Oleh itu,
 49. 49. zaman Meiji telah berjaya menampilkan Jepun sebagai sebuah negarayang diidamkan-idamkan oleh pemimpin mereka –„Eukoku Kyohei‟
 50. 50. 4/12/2012 7:40:00 PMBincangkan kepentingan Perjanjian Kanagawa dan PerjanjianBowring ke atas negara Jepun dan Thailand.PengenalanAbad ke 19 menandakan permulaan kepada persaingan kuasa-kuasaimperialis Barat untuk meneroka dan menguasai bahan-bahan mentah diAsia. Jepun dan Thailand merupakan dua buah negara yang menjadisasaran Barat untuk memperluaskan penguasaan mereka dalam bidangekonomi. Termenterainya perjanjian Kanagawa dan Bowring bermaknaberakhirlah dasar isolasi yang diamalkan oleh kedua-dua buah Negaratersebut. Perjanjian-perjanjian ini telah memberi kesan yang mendalamke atas kedua-dua buah negara tersebut dalam hubungannya dengannegara-negara BaratIsiPerjanjian Kanagawa telah ditandatangani antara Jepun dengan AmerikaSyarikat pada 31 Mac 1854. Dengan perjanjian ini bermakna Jepundengan secara rasminya telah menamatkan dasar pemencilan yangdiamalkan sebelum ini.Perjanjian ini juga telah membawa kepada pembukaan beberapapelabuhan iaitu Shimoda, Hakodate dan Nagasaki kepada Negara-negarabarat. Kadar cukai import dan eksport ditentukan oleh Jepun, malahAmerika Syarikat diberi layanan istimewa dengan mendapat hak wilayahasingan.Perjanjian Kanagawa juga dianggap sebagai perintis ke arah hubunganJepun dengan kuasa-kuasa Barat yang lain dan ini terbukti daripadabeberapa siri perjanjian yang telah ditanda tangani Jepun dengan kuasa-kuasa Barat yang lain seperti Perjanjian dengan British (1854), Perjanjiandengan Rusia (1855) dan Perjanjian dengan Belanda (1856)Dengan adanya perjanjian-perjanjian yang sebegini bermakna Jepunmula menjalin hubungan diplomatic dengan Negara British, AmerikaSyarikat, Belanda, Rusia dan Perancis. Tindakan sebegini terpaksa diambildemi menyelamatkan Negara Jepun dari kuasa asing seperti yang dialamiNegara China dalam Perang Candu I. Malah dasar terbuka ini telahmembawa menafaat yang besar kepada Jepun dalam pelbagai aspek
 51. 51. seperti pentadbiran, ketenteraan, ekonomi dan social terutamanyasemasa era pemerintahan Maharaja Meiji. Ini bermakna Negara Jepunmerupakan sebuah Negara di Asia Timur yang terselamat daripadaancaman dan pencerobohan kuasa-kuasa Barat.Walaubagaimanapun, pembukaan Jepun kepada kuasa-kuasa Barat telahmenimbulkan beberapa masalah dalam Negara. Kedatangan orang-orangBarat yang semakin bertambah dan ini menimbulkan perasaan benciorang Jepun kepada orang-orang Barat yang akhirnya membawa kepadagerakan anti BaratPerjanjian Kanagawa juga merupakan detik awal kepada kejatuhanShogun Tokugawa. Kelemahan pentadbiran Shogun Tokugawa telahmemberi kesempatan kepada Satsuma, Toza, Chosu dan Hizen untukbangun menentang pentadbiran Syogun. Kuasa-kuasa Barat turutmenyalahkan Syogun Tokugawa berikutan gerakan anti Barat. Desakan-desakan dan tekanan-tekanan yang dihadapi ini menyebabkan akhirnyaShogun Tokugawa meletakkan jawatan dan menyerahkan kepadaMaharaja Meiji.Di Thailand pula, Perjanjian Bowring yang ditandatangani antara Thailanddengan British telah menamatkan dasar pintu tertutup yang diamalkanselama ini. Malah Thailand telah membuat perjanjian perdagangandengan Negara-negara lain seperti Belgium, Perancis, Rusia, Portugal danBelanda.Disamping itu sector ekonomi Thailand berkembang dengan pesatnya.Thailand telah menjadi pengeksport utama beras dan kayu jati. Padamasa yang sama Thailand turut mengimport alat-alat ganti jentera,peralatan pengangkutan besi keluli dan sebagainya. Kegiatan ekonomimoden yang pesat ini telah membawa kepada kemerosotan kegiatanekonomi sara diri. Penguasan ekonomi Thailand oleh orang Cina mulamerosot. Kegaitan monopoli perdagangan kini diambil alih oleh pedagang-pedagang British.Perjanjian Bowring juga telah membawa kepada pengenalan systemkewangan moden. System perbankan diperkenalkan bagi memudahkankegiatan perdagangan. Mata wang Bath mula digunakan semasa
 52. 52. pemerintahan Raja Mongkut. Perubahan susunan kewangan kerajaanThailand telah mengubah system cukai dan menamatkan monopoliperdagangan oleh golongan bangsawan dan kerajaan Thailand.Kesan Perjanjian Bowring ini telah membawa kepada lebih daripada duapuluh perjanjian antara Thailand dengan kuasa-kuasa Barat yang telahmembawa kesan lain iaitu kuasa Barat boleh mendirikan konsul mereka,menyebarkan agama Kristian dan kapal-kapal boleh berlabuh dipelabuhan Thailand.Pemerintah Thailand yang dikatakan berpandangan jauh ini telahmenjalankan proses pembaratan, membuka peluang perdagangan dengankuasa asing, menamatkan pemencilan menyebabkan Thailand satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang berjaya mengekalkankemerdekaannya.PenutupPerjanjian Kanagawa dan Perjanjian Bowring telah membawa lembaranbaru kepada kedua-dua negara tersebut. Menerusi perjanjian-perjanjianini Jepun dan Thailand telah menjadi sebuah negara yang moden danmula menjalin hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa Barat atasprinsip persamaan taraf.0 commentsRead More…Huraikan kesan-kesan penghijrahan orang Cina ke Indonesia danFilipina sehingga Perang Dunia KeduaPOSTED BY MANJA |Pengenalan
 53. 53. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat sekitar abad ke 19 telahberlaku kekurangan buruh untuk menggerakkan sektor ekonomi di AsiaTenggara. Keadaan ini menjadi bertambah rumit apabila penduduktempatan tidak berminat untuk melibatkan diri dalam sektor ekonomimoden. Bagi mengatasi masalah buruh ini pihak Barat telah membawamasuk buruh asing dari China dan India. Belanda telah membawa masukburuh Cina ke Indonesia untuk menjalankan aktiviti perlombongan bijihtimah, sementara pemerintah Sepanyol di Filipina telah membawa orangCina untuk menjalankan kegiatan ekonomi moden. Bagaimanapunkedatangan buruh asing ini telah menimbulkan pelbagai kesan dari sudutpolitik, ekonomi dan sosial.IsiKedatangan orang Cina ke Indonesia telah membawa kebaikan kepadapemerintah Belanda kerana kegiatan ekonomi berkembang dengan balk,tetapi dalam masa yang sama telah menimbulkan ketidakpuasan hatikepada penduduk tempatan. Pada peringkat awal kegiatan ekonomi orangCina hanyalah dalam aktiviti perburuhan di estet estet Belanda.Bagaimanapun menjelang pertengahan abad ke 19, orang Cina telahmenceburkan diri dalam pelbagai aktiviti ekonomi terutamanyaperdagangan. Mereka mula menjalankan kegiatan pengangkutan feri,perjudian dan sebagainya. Pendek kata orang Cina telah berjayamenguasai ekonomi Indonesia malah kekayaan mereka melebihikekayaan penduduk pribumi. Menyedari ancaman daripada pendudukpribumi dan bagi menjamin perniagaan mereka dilindungi, orang Cinatelah menubuhkan Dewan Perniagaan Cina pads tahun 1908.Dari sudut sosial pula, orang Cina telah menubuhkan sekolah Cina untukmemberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Ini sudah tentu memberikesan ke atas sistem pendidikan negara Indonesia. Bagaimanapun sistempersekolahan tersebut menggunakan kurikulum Belanda. Tujuan Belandaberbuat demikian adalah untuk menyekat pengaruh sekolah Cina dancubs mengurangkan penguasaan orang Cina di Indonesia. Perkembanganini telah mendapat bantahan daripada kerajaan negara China danPersatuan China Seberang Laut.Dari segi politik, orang Cina juga terlibat dalam bidang pentadbiran.Apabila Belanda menubuhkan Volsksraad pads tahun 1918, orang Cinatelah memainkan peranan penting dalam Dewan tersebut. Suara merekadidengar dalam Dewan perwakilan demi memperjuangkan hak dankepentingan mereka. Orang Cina juga terlibat dalam gerakan
 54. 54. nasionalisma. Walaupun gerakan mereka menjurus kepadaperkembangan nasinalisme negara asal mereka, namun ini telah memberikesedaran kebangsaan orang Cina di Indonesia dengan wujudnyapertubuhan seperti Persatuan Orang Cina dan Kelab pengembaraNanyang. Pertubuhan ini giat mengadakan kempen kesedaran di kalanganorang Cina. Walau bagaimanapun kegiatan mereka ini disekat olehBelanda kerana bimbang akan terbentuknya kerjasama antara orang Cinadengan golongan nasionalis Indonesia.Kedatangan orang Cina di Filipina telah membawa kesan yang besarterhadap perkembangan ekonomi Filipina. Orang Cina di Filipinamelibatkan diri dalam pelbagai aktiviti ekonomi seperti perniagaan borongdan runcit, perlombongan, perbankan dan pertanian. Dalam perniagaanberas, orang Cina menguasai lebih 2000 daripada 2500 kilang beras yangterdapat di Filipina. Selain itu mereka juga terlibat dalam industripembalakan, kilang garam, dan juga sebahagian besar kilang¬-kilangkecil dan sederhana yang mengeluarkan barangan kulit, tembakau danpemprosesan makanan.Semasa Filipina di bawah Amerika Syarikat, orang Cina merupakanpemodal kedua terbanyak dalam bidang perbankan selepas AmerikaSyarikat dengan modal sebanyak 100 juta dollar AS. Mereka juga terlibatdalam penerokaan tanah-tanah kawasan sungai dan kampung-kampungtepi pantai di Kepulauan Selatan Filipina.Kedatangan orang Cina di Filipina juga telah memberi kesan kepadasistem pendidikan di Filipina dengan terbinanya sekolah-sekolah Cinasekitar pertengahan abad ke 19. Semasa penjajahan Sepanyol terdapatdua jenis pendidikan sekolah Cina iaitu sekolah yang didirikan olehmubaligh kristian dan sekolah yang didirikan oleh orang Cina. sekolahCina yang pertama di Filipina ialah Anglo Chinese. Kebanyakan pelajardiajar tentang buku-buku klasik Cina dan tulisan Cina. Sehingga abad ke20 terdapat 58 buah sekolah Cina di seluruh Filipina. Kebanyakan sekolahini dibiayai oleh Dewan Perniagaan Umum CinaKemasukan orang Cina telah melahirkan apa yang dipanggil golonganMestizo. Golongan ini muncul hasil perkahwinan campur antara orangCina beragama Kristian dengan penduduk tempatan yang berketurunanTagalog. Golongan ini diberikan beberapa keistimewaan misalnya diberitanah yang dikecualikan daripada cukai. Mereka muncul sabagai kuasaekonomi yg berpengaruh di Filipina malah menjadi orang tengah antara
 55. 55. pengimport barat dengan pengeluar Filipina. Mereka juga menguasaiperdagangan antara pulau-pulau di Filipina.Kesimpulannya kedatangan orang Cina di Filipina dan Indonesia telahmemberi kesan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat tempatan.Kesan yang paling penting ialah penguasaan ekonomi orang Cina ke ataskedua-dua buah Negara tersebut. Keadaan ini sudah tentu memberisaingan kepada penduduk tempatan dan dalam keadaan tertentu telahmenutup peluang perniagaan penduduk tempatan. Dalam keadaansedemikian, timbul gerakan anti Cina yang dilancarkan penduduk pribumidi Indonesia dan Filipina yang membawa tindakan keganasan. Malahpihak penjajah yang menguasai kedua-dua Negara tersebut telah cubamengenakan sekatan ke atas orang Cina bagi menghalang monopoliorang Cina dalam perniagaan
 56. 56. 4/12/2012 7:40:00 PMSejauh manakah pertanian merupakan sumber ekonomi yangpenting dalam tamadun Mesopotamia, Mesir dan China ?Ekonomi merujuk kepada semua aktiviti atau kegiatan-kegiatan ekonomiyang dijalankan oleh tamadun-tamadun awal. Aktiviti-aktiviti ini meliputikegiatan pertanian, penternakan, perdagangan, pertukangan dan semuapekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh masyarakat tertentu untukmendapatkan pendapatan bagi dirinya serta negaranya. Biasanya,kegiatan-kegiatan ekonomi yang diceburi oleh sesebuah masyarakatberkait rapat dengan alam sekitar, iklim, kedudukan serta kehendak danhasrat kerajaan.Terdapat perbezaan pertanian yang dijalankan dalamtamadun Mesopotamia, Mesir dan China.Dalam Tamadun Mesopotamia, orang Sumeria menjalankan pertanian disekitar Sungai Tigris dan Sungai Eupharates. Masyarakat Sumeria telahmenanam pelbagai jenis tanaman iaitu bijirin dan sayuran. Antaratanaman bijirin utama ialahgandum, jagung, barli, sekoi, dan kurmamanakala jenis sayuran pula seperti daun salad, bunga bawang, bawangputih, kunyit, ubi, sengkuang, lobak, dan lobak putih. TamadunMesopotamia ini diperintah oleh golongan raja. Oleh itu, secara tidaklangsung sistem ekonominya bercirikan ekonomi berbentuk feudal.Tanah-tanah pertanian yang diusahakan oleh masyarakatnya telahdiagih-agihkan mengikut struktur organisasi ekonomi yang berbentukpiramid.Binatang ternakan yang diternak ialah seperti kambing biri-biri, kerbau,lembu dan keldai. Aktiviti penangkapan ikan juga dijalankan denganmenggunakan kail dan jalaSistem ekonomi Mesir turut bergantung kepada kegiatan pertanian.Pertanian Mesir berkembang dengan pesatnya disebabkan Lembah SungaiNil merupakan sebuah kawasan tanah delta yang begitu subur, luas ,danrata. Bahan-bahan lanar sungai yang bewarna hijau yang sangat subur diSungai Nil berpunca dari kawasan pergunungan ditengah Benua Afrika.Mengikut kajian penduduk Mesir telah menjalankan pelbagai jenistanaman. Pada mulanya mereka mengusahakan tanaman sepertigandum, barli, millet, sayur-sayuran seperti lobak dan kacang, buah-buahan, kurma, menanam pokok papirus (untuk membuat bot,tali dankertas) , kapas, menternak kambing, biri-biri dan lembu. Petani-petaniMeir bijak menggunakan musim banjir di sungai Nil untuk keperluanpertanian. Mereka telah mencipta “Shadut” untuk mendapatkan air yang
 57. 57. kemudiannya disalurkan ke terusan untuk tujuan pertanian . Mesir ketikaitu diperintah oleh Firaun. Oleh yang demikian dipercayai seluruh tanahhasil pertanian dan barangan menjadi milik firaun kerana keseluruhanhasil-hasil bumi mesir telah diedarkan oleh ejen-ejennya.Di China, sejak zaman berzaman lagi pertanian merupakan aktiviti utamaekonomi masyarakatnya. Ciri-ciri fizikal di negara China ini amat suburdengan lembangan sungainya yang rata dan amat luas seperti SungaiHwang Ho. Aktiviti ekonomi bermula di zaman Dinasti Shang iaitu kira-kira pada 1600 S.M – 1046 S.M. Aktiviti ini bermula dengan tanamangandum dan sekoi yang merupakan bijirin utama ditanam negara ini.Oleh itu, Dinasti ini bergantung penuh kepada pertanian dan petanimerupakan sumber tenaga buruh yang penting.Selain daripada pertanian, ketiga-tiga buah tamadun ini jugamenjalankan kegiatan ekonomi yang lain seperti perdagangan danjuga perkilangan yang juga merupakan aktiviti ekonomi yangpenting.Tamadun Mesopotamia misalnya telah menjalinkan hubunganperdagangan dengan negara-negara di sekitarnya seperti India, Mesir,dan negeri-negeri Mediterranean terutamanya yang berkaitan denganlogam, batu, bedak wangi, dan balak dari utara dan barat. Begitu jugadengan industri pengeluaran tekstil telah menjadi sangat pentingterutamanya apabila kegiatan penenunan secara besar-besaran telahdiusahakan oleh bengkel-bengkel yang menjadi milik organisasi besarseperti rumah berhala dan istana. Barangan eksport Mesopotamia terdiridaripada kain, barang kemas, dan senjata manakala perdagangan buludan kulit binatang pula menjadi pendapatan sampingan kepadamasyarakat tamadun ini. Kepentingan dan keperluan perdagangandibuktikan dengan adanya undang-undang tentang pertanian dalam KodUndang-Undang Hamurabbi. Oleh itu,Raja berperanan penting menjagapertanian supaya menghasilkan hasil pertanian yang banyak danberkualiti.Tamadun Mesir mempunyai hubungan perdagangan dengan yang baikdan penting dengan Babylos. Babylos membekalkan kayu kepada Mesirdan menjadi perantaraan dalam perdagangan dengan dunia luar. Babylosjuga ialah pelabuhan entreport Mesir yang utama. Kepesatanperdagangan Mesir dengan dunia luar mulai bertambah menjelang tahun2000 S.M. Mesir mempunyai hubungan dagangan dengan Palestine,Syria, Crete, dan Phonecia. Barangan eksport utama mesir ialah barli,
 58. 58. gandum, kertas, tembikar dan tekstil. Barangan import Mesir ialahminyak zaitun, wain, jagung, gading gajah, emas, perak, dan balak. Rajamemonopoli perdagangan dan menghantar wakil mereka yang dikenalisebagai pesuruhjaya diraja untuk menjalankan ekspedisi perdagangan.Oleh itu, perdagangan Mesir dapat dikembangkan dengan pesat.Dalam Tamadun China pula, kegiatan perdagangan muncul dengan pesatterutamanya dengan adanya penggunaan sistem timbang dan sukat.Selain itu, kemajuan dalam sistem pengairan dan penggunaan baja telahmenambahkan lagi pengeluaran pertanian mereka. Paling nyata adalahkelas pedagang dan kota-kota. Perusahaan yang dijalankan ialahmembuat tembikar, barangan ukiran daripada kayu, gangsa dan jed sertamenenun. Bidang tekstil pula merupakan industri domestik golonganpetani dan menjadi hasil pengeluaran yang utama. Malah, berlakupeningkatan dalam pengeluaran dalam perlombongan dan garam. China,telah menjalinkan hubungan dengan perdagangan dengan India, Mesir,Mesopotamia, dan Rom. China telah mengesport sutera,tembikar,barang-barang ukiran kayu,gangsa, kulit binatang, kertas dan jed.Barangan import pula terdiri daripada gading dan kuda dari baka yangbaik terutama dari negara-negara tropika, kaca, bulu danlinen.Sebenarnya, China lebih banyak mengeksport daripada mengimportdan ini menyebabkan negara China menjadi bertambah kaya danmakmur.Kesimpulannya, ketiga-tiga buah tamadun maju berasaskan aktivitipertanian. Namun demikian perkembangan aktiviti pertanian ini mulamewujudkan aktiviti perdagangan tempatan dan antarabangsa.Perkembangan perdangangan ini telah menjadi asas kepada pertumbuhanindustri-industri penting seperti pembuatan tembikar, tekstil dansebagainya. Jadi disini jelaslah bahawa kegiatan pertanian bukannyasatu-satunya sumber ekonomi ketiga-tiga buah tamadun ini malahterdapat sektor ekonomi lain yang turut membantu dalam menggalakkanpertumbuhan ekonomi negara
 59. 59. 4/12/2012 7:40:00 PMApakah yang anda faham dengan konsep Negara bangsa?Bincangkan pembentukan Negara bangsa di Negara-negaraEropah iaitu England, Perancis dan Sepanyol.Negara bangsa merupakan satu Negara yang mempunyai rakyat yangberciri sama iaitu dalam agama, bahasa dan budaya. Negara bangsaterbentuk apabila rakyatnya berjaya disatukan di bawah satupemerintahan yang berdaulat. Dalam Negara bangsa, rakyatnyaterutamanya golongan majoriti terikat oleh semangat nasionalisme yanglahir daripada persamaan ciri-ciri antara mereka. Semangat nasionalismeini menyebabkan mereka sanggup berjuang demi Negara dan bangsa.Setelah kemunculan Negara bangsa di Eropah, empayar, Negara kota danNegara feudal telah digantikan sebagai corak Negara eropah.Kemunculan Negara bangsa berasaskan beberapa faktor. Antaranya ialahkegagalan sistem feudal. Masyarakat Eropah sebelum kemunculan konsepnegara bangsa terikat kepada sistem feudal yang menyusunmasyarakatnya secara berperingkat. Dalam sistem ini, raja terdapat diatas sekali dan di bawahnya ialah golongan baron atau tuan tanah yangmemiliki kuasa sebenar. Golongan baron ini diberi tanah untukdiusahakan. Mereka terpaksa menghantar sebahagian daripada hasilmereka kepada raja. Sistem ini amat menyeksa golongan bawahankerana tuan tanah akan memungut hasil yang tinggi serta memaksamereka yang gagal membayar untuk menjadi hamba. Dalam keadaan ini,kuasa golongan tuan tanah telah mula mengancam kedudukan raja.Akibat ini, raja terpaksa bertindak menentang golongan baron ini untukmengukuhkan institusi beraja. Kegagalan sistem feudal ini menyebabkanmasyarakat Eropah berusaha untuk membina negara yang bercorak baruiaitu dalam bentuk negara bangsa.Selain daripada itu, perang salib yang berlaku antara dunia Eropahdengan dunia Islam juga menyumbang kepada pertumbuhan negarabangsa. Ketika peperangan tersebut berlaku apabila pihak vaticanmenyuruh kerajaan-kerajaan Kristian melaksanakan perang suci holywar demi menyelamatkan kota Jerusalem yang merupakan kota Jesusdaripada jajahan empayar Islam. Peperangan tersebut menyebabkangolongan bangsawan kehilangan kuasa apabila tenaga serf yang mereka
 60. 60. menyumbang kepada peperangan tersebut telah terkorban atau tidakkembali. Dalam keadaan ini, institusi raja telah mengambil kesempatanuntuk mengukuhkan kuasa mereka dengan menyatukan wilayah-wilayahbangsawan tersebut di bawah pemerintahan sendiri. Perang salib jugamenyedari masyarakat Eropah tentang jurang perkembangan yang telahwujud antara mereka dengan tamadun Islam. Tamadun Islam ketika itutelah mencapai puncak kegeminlangan tetapi masyarakat Eropah masihdilanda Zaman Gelap. Kesedaran ini telah medesak orang Eropah untukmengembangkan negara mereka untuk membina identiti dan mencapaikegemilangan diri. Hasil daripada semangat ini ialah pembinaan negarabangsa. Perang Salib merupakan satu peristiwa yang mempercepatkankeinginan serta kesangupan masyarakat Eropah untuk membina negarabangsa mereka.Perkembangan ekonomi yang berlaku di Eropah ketika itu jugamemudahkan transisi daripada negara feudal kepada negara bangsa.Pada ketika itu, revolusi pertanian dan seterusnya revolusi perindustriansedang berlaku. Perkembangan ekonomi ini menghasilkan satu sumberkewangan yang banyak dan stabil. Dengan sumber kewangan ini,kerajaan pusat dapat memggaji tentera dan perkhidmatan awam demirakyatnya. Para pengusaha dan pedagang juga menyokong tindakankerajaan pusat mengukuhkan kuasanya kerana mereka memerlukanperlindungan demi menjamin harta dan nyawa mereka. Perkembanganekonomi Eropah telah menyediakan sumber kewangan demi pembinaannegara bangsa.Seterusnya, perkembangan bahasa kebangsaan juga menyumbangkepada proses pembinaan negara bangsa. Walaupun setiap wilayahEropah mempunyai dialek sendiri, satu bahasa kebangsaan telahditetapkan oleh raja demi menyatukan rakyatnya. Pembinaan bahasakebangsaan telah mencipta satu identiti bangsa yang melahirkansemangat kebangsaan yang kuat. Sebelum penetapan bahasakebangsaan, kebanyakkan Eropah mengguna bahasa Latin dan dialek-dialek sendiri. Di Perancis, tedapat lebih daripada 400 bahasa dan dialekyang berbeza. Ketidaksamaan bahasa menyusahkan proses menyatukanrakyat. Dengan menetapkan bahasa Perancis sebagai bahasa kebangsaanyang difahami semua, pengaruh bangsawan dalam daerah sendiri telahdikurangkan. Di samping itu, satu negara Perancis yang merangkumi
 61. 61. semua suku Frank dapat dibina dan dikekalkan kerana rakyatnya dapatbergerak di seluruh negara tanpa halangan bahasa.Gelaran dan anugerah juga diberi oleh raja demi memupuk kesetiaandaripada golongan bangsawan. Di England, gelaran-gelaran seperti duke,earl, baron dan count diberi kepada golongan bangsawan daripada rajasebagai anugerah demi perkhidmatan, sumbangan atau pengorbananmereka demi raja. Selain daripada itu, gelaran Sir juga diberi kepadagolongan askar yang telah menonjolkan diri dalam medan peperanganatau rakyat biasa yang telah memberi sumbangan yang besar kepadanegara dan raja. Gelaran ini biasa diberi dengan tanah demi didiami dandiusahakan. Ini memudahkan raja mengawal tindakan-tindakan golonganbangsawan ini.Satu lagi faktor yang mendorong golongan raja untuk membina negarabangsa ialah untuk mengawal kuasa gereja. Kuasa gereja yangmengancam kedudukan raja telah membimbangkan golonganpemerintah. Ketika itu, gereja mempunyai pengaruh dan kekayaan yangmelebihi kerajaan pusat dan pentadbirannya bebas daripada campurtangan kerajaan. Demi menjamin kedudukan sendiri, raja telah bertindakuntuk melemahkan pengaruh gereja. Antara usaha-usaha mereka ialahpenubuhan gereja-gereja Kristian yang bebas pengaruh gereja Katolik diRom seperti gereja Anglican dan Protestant. Kuasa gereja dilemahkan lagiapabila kuasa diberi kepada rakyat untuk melantik pemimpinnya. Setelahkerajaan pusat di negara-negara eropah telah membebaskan diri daripadakuasa gereja vatican, mereka telah mampu membina negara sendiritanpa sekatan atau campur tangan luar.Di Negara England tanda-tanda pembinaan Negara bangsa bermulaapabila Duke William dari suku Norman di Utara Perancis telahmenyerang dan menakluk seluruh England. Beliau telah melaksanakanbeberapa usaha untuk mengukuhkan kuasa kerajaan pusat untukmengelakkan pemberontakan. Antaranya ialah pembaharuan dalamperundangan dengan pembahagian system mahkamah kepada tigabahagian. Usaha-usaha baginda telah diteruskan lagi oleh Henry II yangmengukuhkan kuasa mahkamah diraja danmengenalkan „Rule of Law‟yang menghapuskan undang-undang feudal. Piagam Agung yangdisediakan oleh raja John telah menyebabkan kuasa mahkamah

×