Sika krovopokrivanje

1,682 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sika krovopokrivanje

 1. 1. ®Sika tehnologija i konceptiza krovne sistemeSika – Vaš lokalni partner na globalnom tr`ištuSika je multinacionalna kompanija specijalizirana za proizvodnju Sika zapošljava više od 8.700 ljudi u svojim tvrtkama kako bi svojegra|evinske kemije. Naši proizvodni pogoni, tvrtke i centri za tehni~ku partnere – dobavlja~e i kupce, podr`ala na putu do uspjeha.podršku nalaze se u više od 70 zemalja širom svijeta.Sika je globalni tr`išni i tehnološki lider na podru~ju hidroizolacija, brtvljenja,lijepljenja, izolacija, oja~anja i zaštite gra|evinskih konstrukcija. Construction ®Sika Croatia d.o.o. Va{ Sika partner: Sika tehnologija i konceptiPu{kari}eva 77a10250 Lu~ko-ZagrebHrvatska za krovne sistemeTel: +385 (0)1 6594 240Fax: +385 (0)1 6594 241www.sika-croatia.hr Izjava o ograni~enju odgovornosti Informacije sadr`ane u ovom dokumentu i svi ostali savjeti izdaju se u dobroj vjeri na temelju postoje}eg znanja i iskustva tvrtke o proizvodima pod uvjetom da ih se pravilno skladišti, njima rukuje S&W 04.05 / 05SIC 21.5 / © Sika Services AG, Switzerland i primjenjuje ih u normalnim uvjetima i u skladu s preporukama tvrtke Sika. Ove informacije se isklju~ivo odnose na primjenu(e) i proizvod(e) koji su izri~ito navedeni u ovom dokumentu. U slu~aju promjene parametara primjene kao što su promjene u podlogama itd. ili u slu~aju neke druga~ije primjene, potra`ite savjet Tehni~ke slu`be tvrtke Sika prije upotrebe Sika proizvoda. Informacije sadr`ane u ovom dokumentu ne osloba|aju korisnika proizvoda obveze da sam ispita prikladnost proizvoda namijenjenoj primjeni i svrsi. Sve narud`be se zaprimaju u skladu s našim trenutno va`e}im uvjetima prodaje i isporuke. Korisnici se uvijek moraju slu`iti najnovijim izdanjem lokalnih Tehni~kih listova proizvoda koje `ele koristiti, a kopije istih }e im biti dostavljene na zahtjev. a d Qu lity Sy Ma nagemen fie d t st rti Sy ie em Ce Certif stem 1 IS 00 IS O 90 01 / E N 2 9 O 14 0 0 1 since 1986 since 1997
 2. 2. ®Sika tr`ište krovnih sistemaProdajni objekti, trgova~ki centri i Distribucijski i logisti~ki centri Zdravstvene i prosvjetne ustanove Ustanove za slobodno vrijeme i Komercijalna i stambena izgradnja, Industrijska postrojenjatrgovine parkirališta javne ustanove (uredi, laboratoriji, proizvodne hale, itd.) (sportske dvorane, stadioni, zabavni centri, itd.) (stambene i poslovne zgrade, muzeji, itd.) 2I3
 3. 3. Tehnologija materijala za izvedbujednoslojne hidroizoacije krovovaPVC ECB TPO/FPO 1-KOMPONENTNI PU 2-KOMPONENTNI PUVrsta Tip Tip Tip Tip Plastificirani PVC (DIN 16734 i SIA 280) etilen kopolimer bitumen, tip 2 (DIN 16938) Modificirani poliolefin na bazi polietilena Poliuretani za teku}e nanošenje koji reagiraju Brzove`u}i teku}i poliuretani za strojno s vlagom iz zraka. nanošenje.Prednosti Prednosti Prednosti PVC je osnovi materijal za jednoslojne krovne Ove kemijski otporne crne membrane mogu TPO/FPO- hidroizolacijske membrane su Prednosti Prednostimembrane, koji se najdulje koristi i ima biti polo`ene direktno na ve}inu podloga pogodne za direktni kontakt s gotovo svakim Mogu}nost pješa~kog prometa na površini. Izvrsna otpornost na prometno optere}enjedokazanu tehnologiju. Dozvoljava projektantima uklju~uju}i bitumen i asfalt. Posebice su tipom podloge. Njihova svijetlo siva boja omogu}ava promet radnih strojeva.mnogo slobode za njihove funkcionalne i primjenjive za sanacije tradicionalnih smanjuje zagrijavanje sistema. Hidroizolacija je u potpunosti zaljepljena zakreativne zahtjeve -uklju~uju}i površine u bitumenskih krovnih sistema. podlogu tako da je sprije~en tok vode ispod nje. Hidroizolacija je u potpunosti zaljepljena zaposebnim bojama. TPO/FPO je otporan na bitumen i mnoge podlogu tako da je sprije~en tok vode ispod nje. Mogu biti korištene na isti na~in ili kao druge kemikalije, kao i na mikroorganizme. Jednostavno lociranje i popravak ošte}enja, PVC ima dobar omjer cijene i performansi alternativa tradicionalnim bitumenskim jeftino odr`avanje. Jednostavno lociranje i popravak ošte}enja.(visoke performanse i trajnost uz trakama, ali s boljim svojstvima. Samogasiv je u slu~aju vatre, i ne osloba|aekonomi~nost materijala i ugradnje i niske toksi~ne supstance. Membrana je potpuno zaljepljena bez rubnih Membrana je potpuno zaljepljena bez rubnihtroškove odr`avanja). Zahvaljuju}i svojoj otpornosti mogu biti pri~vrš}enja, tako da je olakšana izvedba pri~vrš}enja, tako da je olakšana izvedba korištene tamo gdje postoji mogu}nost Posjeduje dobru paropropusnost parapeta i detalja. parapeta i detalja. Investitori cijene karakteristiku PVC-a izlo`enosti krova kemijskim one~i{}enjima - kao"samogasivosti u slu~aju po`ara", koja smanjuje što je neposredna blizina tvornica i kemijskih Ove membrane mogu biti sanirane i Mo`e ih ugra|ivati manje stru~na radna Osigurava kontinuiranu hidroizolaciju bezrasprostiranje plamena u slu~aju vatre. postrojenja. modificirane, ~ak i nakon 10-godišnje izlo`enosti snaga. (visoko kvalitetni materijal) spojeva. atmosferilijama. Jednom kada je ugra|ena, PVC membrana Izvrsna svojstva na niskim temperaturama, Zahtjeva minimalne investicije u alate i Brzo i efikasno nanošenje od stranemo`e biti modificirana ili popravljana prema ~ak ispod –35 °C. U slu~aju potrebe osigurava ekološku opremu. osposobljenih specijalista s odgovaraju}ompotrebi, npr. kod nadogradnje ili izmjena na alternativu PVC-u. opremom osigurava vrlo kvalitetnugra|evini. Tradicionalnim izvoða~ima bitumenskih hidroizolaciju sa visokom mehani~kom krovova mo`e osigurati siguran i efikasniji otporno{}u. PVC je naj~eš}i izbor ve}ine suvremenih hidroizolacijski sistem (otporni na vremenskeizvo|a~a krovova zbog jednostavnosti ugradnje i uvjete).zavarivanja, te zbog tolerancije PVC-a narazli~ite uvjete na mjestu ugradnje. Korištenje najnovijih tehnologija osigurava daPVC materijali mogu biti u potpunosti recikliranii ponovo korišteni u visokokvalitetnimproizvodima. Ponašanje pri vatri Cijena materijalaKarakteristike 5 5 najbolje Cijena/karakteristike 5 Otpornost na atmosferalije i trajnost 4 Otpornost na atmosferalije za vrijeme 0 najlošije 4 ugradnje Premoš}enje pukotina/ prihva}anje Brzina ugradnje 3 deformacija 3 2 2 Mehani~ka otpornost pri niskim Lako}a popravaka temperaturama (<-35°C) 1 1 PVC 0 TPO/FPO 0 ECB Pogodnost za zahtjevne Povijest/dokazanost gra|evine/oblike sistema 1C PU Neopasan transport i neotrovnost 2C PU Otpornost na mikroorganizme i prodore korijenja Dodatne (boja, dizajn, prohodnost) Garancija Kompatibilnost sa bitumenom i kemijska Mogu}nost recikliranja otpornost Lociranje curenja i prevencija toka ispod Trajnost 4 I5 membrane
 4. 4. Proces proizvodnje membrana Dizajn i struktura krovnih hidroizolacijskih membrana Oja~ana višeslojna membrana Višeslojna PVC membrana s potpuno polo`enom poliesterskom tkaninom u simetri~nom dizajnu. Matrica je gusta i bez pora ili mjehura i osigurava izvrsne karakteristike, posebice otpornost na vjetar i trajnost. Minimalna debljina je 1.2mm, npr. SIKAPLAN® G. Homogena višeslojna membrana Višeslojna PVC homogena membrana s gornjim slojem debljine 0.75 mm bez oja~anja tkaninom ili umetaka. Ovakvo rješenje osigurava jednoli~nu i visoku UV otpornost za korištenje na mehani~ki pri~vrš}enim krovovima. membrana je kalandrirana i osigurava izvrsnu trajnost s gustom, jednoli~nom matricom bez pora. Minimalna debljina je 1.5mm, npr. Trocal ® S.Kalandriranje Izvla~enje i lameliranje Proizvodnja poliuretanskih smola Ekstrudiranje Višeslojna membrana na kaširanom geotekstiluSika je zapo~ela s proizvodnjom hidroizo- Ova tradicionalna tehnologija proizvodnje Sika premazi od poliuretanskih smola proizvode Temeljem dugogodišnjeg iskustva proizvodnje Membrane oja~ane staklenom mre`icom polo`ene nalacijskih membrana tehnologijom kalandriranja membrana više ne se koristi za osnovnu se u standardnim serijama od 6 tona, hipalonskih membrana, Sika je po~ela kaširani filc za ugradnju ljepljenjem. Osigurana jeprije više od 40 godina, 1962 godine. Danas je proizvodnju Sika membrana, ali je korisna za automatiziranim procesom s elektronski proizvodnju nove generacijue polimernih dimenzionalna stabilnost ugra|ene membrane. Minimalnato najefikasnija tehnologija proizvodnje proizvodnju individualno dizajniranih gornjih mjerenim i doziranim sirovim materijalima u membrana u ranim 1990-tima. proizvodnja Trocal debljina hidroizolacijskog sloja je 1.2 mm, npr. Trocal ®kvalitetnih PVC membrana u velikim koli~inama. slojeva od kalandriranih membrana, ili da se mikserima od nehr|aju~eg ~elika. Svaka FUTURA TPO/FPO membrana po~ela je SGK.Proizvedeni materijali su jednoli~ni i lameliraju višeslojni proizvodi kao što su proizvodna jedinica ima sna`an 132 kw-tni instaliranjemkonzistentni, visoke gusto}e (bez pora) i manje membrane s poliesterskom mre`icom (Trocal® motor, vlastiti sistem za hla|enje, grijanje i najsuvremenijeg postrojenja. Ista opremaosjetljivi na vlagu. Oja~anje membrane je SGK). automatski sistem pra`njenja, ~iš~enja. tako|er se koristi za proizvodnju Carisma CIpotpuno polo`eno u polimernu matricu i Kontrolor kvalitete prije punjenja pregleda svaku proizvoda. Ovo moderno postrojenje mo`e Višeslojna membrana s proslojkom staklenog voalalamelirano bez pora radi postizanja jedinstvenih sar`u. Proizvodi se pakiraju u ~eli~ne ba~ve. proizvesti membrane sa do 5 slojeva u jednom Višeslojna membrana s gornjim i donjim slojem bez porasvojstava Sikaplan® membrana. procesu. Ekstrudiranje je vjerojatno za trajnost, i proslojkom staklenog voala za dimenzionalnu najekonomi~nija metoda proizvodnje polimernih stabilnost. Koristi se za krovove s dodatnim optere}enjem.Sve Sika PVC membrane danas se proizvode hidroizolacijskih membrana, s Minimalna debljina 1.2mm, npr. Trocal ® SGmA.procesom kalandriranja. jednakom efikasnoš}u proizvode se velike ili male, specijalne serije. Oja~ane višeslojne membrane Ekstrudirani poliolefinski TOP/FPO gornji i donji sloj jednake debljine s umetkom staklenog voala za izvrsnu vatrootpornost membrane. Koristi se za krovove s dodatnim optere}enjem ili za mehani~ki u~vrš}ene krovove. Minimalna debljina je 1.2mm, npr. Trocal ® FUTURA G. Homogena višeslojna membrana Potpuno homogene membrane s gornjim i donjim slojem jednake debljine. Nema umetaka ili oja~anja radi lakše ugradnje i izvo|enjana detalja - nije prikladna za hdroizolaciju cijelog krova. Minimalna debljina 1.8mm. Trocal ® FUTURA D. 6 I7
 5. 5. Razli~iti oblici i namjene Krovne podloge Krovni sistemi Sistemi hidroizolacije krova sastoje se od nekoliko funkcionalnih slojeva i konstrukcijskih detalja. Glavni funkcionalni slojevi toplog krova su:Razli~iti tipovi krovnih konstrukcijaTradicionalni "ravni" krov Zaobljeni "ravni" krov Kosi "ravni" krov Površina: balast, "zeleni" ili prohodan sloj uklju~uju}i prikladne funkcionalne slojeve za `eljene dodatne namjene površine krova. Krovna hidroizoacijska membrana: zaštita od prodora vode i atmosferalija Razdjelni sloj: sprije~ava dodir nekompatibilnihRavni, zaobljeni i kosi krovovi s kontinuiranom hidroizolacijskom membranom zajedno su klasificirani kao "ravni krovovi". Nosiva konstrukcija i krovni sustav materijalaprilago|eni su `eljenom obliku i dizajnu krova koji se tada hidroizolira membranom. Toplinska izolacija: štiti unutrašnjost zgrade od gubitka topline/zagrijavanjaRazli~iti zahtjevi za krovove Parna brana: kontrolira difuzija vodene pareNeprohodni krovovi Prohodni krovovi Krovovi s ograni~enim prometom Krovna plo~a: nosiva konstrukcija i podloga za krovni sistem ^elik Drvo Trapezasta metalna plo~a Puno ili prera|eno drvo Površina generalno nije pristupa~na Lako pristupni za pješa~ki promet i promet Ograni~en pristup, npr. samo za servis i Topli krov Hladni krov Konstrukcija krova mo`e biti lagana pa vozila odr`avanje Završni sloj Završni slojmo`e primiti pomake Konstrukcija krova mora podnijeti ve}a Konstrukcija krova mora podnijeti Hidroizolacija Hidroizolacija krova Termoizolacija je naj~eš~e lagano prometna optere}enja privremena optere}enja Termoizolacija Nosiva plo~a (npr. šperplo~a zakompresibilna Toplinska izolacija i konstrukcija nisu Hidroizolacijska membrana ~esto ima Parna brana vanjsku uporabu) Završni sloj je uglavnom hidroizolacijska kompresibilni posebne hodne staze ili ~iste demarkacijske Nosiva plo~a Krovna gredamembrana izlo`ena atmsferalijama Hidroizolacijska membrana mora biti zone za promet Termoizolacija Krov mo`e biti osiguran balastnim prohodna ili se mora zaštiti od abrazije i Staze za promet zahtevaju oja~anu strukturu Parna branaoptere}enjem od dizanja vjetrom habanja konstrukcije krova Strop Mora postojati sustav za odvodnju oborin- skih voda "Topli" krov U sistemu "toplih krovova" toplinska izolacija je postavljena iznad stropne plo~e i parne brane, koja se Beton Prefebricirani paneli nalazi ispod hidroizolacijske membrane. Kao rezultat konstrukcija plo~e i strop su temperaturno sli~ni unutrašnjosti zgrade. Armirani beton ^elik, drvo, beton Topli krov Topli krov Obrnuti "topli" krov Završni sloj Hidroizolacija krova Ovo je varijanta toplog krova u kojoj je toplinska izolacija postavljena iznad pokrivala krova. Naj~eš}e je Hidroizolacija Prefabricirani paneli toplinska izolacija zašti}ena balastom ili sadr`i balastnu komponentu. Termoizolacija Nosiva konstrukcija Parna brana "Hladni krov" Nosiva plo~a Na hladnom krovu toplinska izolacija je postavljena na ili neposredno iznad unutarnjeg stropa, što rezultira time da je temperatura konstrukcije plo~e i pokrivala krova znatno razli~ita od one u zgradi. Krovni sistem od tvorni~ki izrezanih membrana Radi br`e ugradnje, paneli se tvorni~ki proizvode s integriranom površinom membrane. Paneli se proizvode uz stalnu kontrolu kvalitete, a membrane se spajaju na mjestu izgradnje. 8 I9
 6. 6. Prora~un i metode pri~vrš}enjaVisina Mehani~ko u~vrš~enje Pri~vrš}enje ljepljenjem Pri~vrš}enje optere}enjem Mehani~ko u~vrš~enje je najefikasnija metoda zaštite hidroizolacijskih Kada iz tehni~kih razloga nije dopušteno bušiti nosivu plo~u, membranski Slobodno polo`ena krovna membrana prekriva se šljunkom da se izbjegne Pritisak membrana od dizanja vjetrom na laganoj potkonstrukciji. Krovna dio krova mo`e biti zaljepljen za podlogu da se sprije~i dizanje zbog vjetra. dizanje zbog vjetra, posebice kod zahtjeva za nezapaljivom krovnom vjetra Zona podtlaka membrana je slobodno polo`ena na podlogu, npr. na toplinsku izolaciju. Ova metoda pri~vrš~enja je posebno efikasna na betonskim podlogama i konstrukcijom. Hidroizolacijska membrana je u isto vrijeme efikasno Kao rezultat, krovni sistem je vrlo lagan i mo`e primiti deformacije pomaka kod obnove postoje}ih krovnih membrana. Površina mo`e biti izlo`ena zašti}ena od mehani~kih ošte}enja uslijed nevremena ili namjernog Visina zgrade konstrukcije zgrade. Slijedi prikaz tri osnovne metode mehani~kog atmosferilijama i lagana je za odr`avanje. Dodatno optere}enje je malo i o{te}ivanja. Ako se kao optere}enje koristi "zeleni krov", mo`e se pri~vrš~enja. ne}e preopteretiti konstrukciju. ugraditi sustav za regulaciju vode radi uzgoja biljaka. Sistem "zelenog Zona turbulencije krova" primjenjiv je za terase i druge otvorene prostore. Djelomi~no zaljepljena sa PU ljepilom Pri~vrš}enje sa varovima Teku}e ljepilo na bazi poliuretana nanosi se na podlogu i rasprostre se uProra~un optere}enja vjetrom i Vijci su polo`eni na preklopu membrana kako bi se membrana pritegnula tanki film prije polaganja hidroizolacijske membrane. Membrane se zavare Optere}enje šljunkomsustav pri~vrš~ivanja za podlogu podlo`nim plo~icama prije nego je preklop zavaren preko nje. na preklopima radi vodonepropusnosti površine.Na bazi našeg specijaliziranog,jedinstvenog softvera "MISTRAL",Sika mo`e izra~unati optimiziraniprora~un optere}enja vjetrom zamehani~ki u~vrš}ene krovove. Zaprora~un sistema u~vrš}enjauzimaju se u obzir relevantnistandardi i lokalni pravilnici, kao imoderne tehnologije prora~unaoptere}enja vjetrom. Zeleni krov Linearno pri~vrš}ivanje Hidroizolacijske membrane su in situ zavarene zajedno da se postigne Kontinuirano zaljepljena sa samoljepljivom pole|inom slobodno polo`ena membrana. Vijci se nezavisno od šavova pola`u u Membrane sa samoljepljivom pole|inom se odmotavaju i prikladno pola`u membranu po linearnom slijedu radi pritezanja membrane za podlogu. da se postigne preklapanje na šavovima. Nakon toga se uklanja zaštitna Nakon toga podlo`ne plo~ice se pokrivaju trakama ili zakrpama folija sa samoljepive pole|ine i u isto vrijeme ~etkom ili posebnim valjkom kompatibilne membrane. pritis~e membranu na podlogu. Spojevi se spajaju zavarivanjem preklopa. Pri~vrš}enje diskovima Pri~vrš~enje metalnim diskovima laminiranim membranom koji su Teku}a membrana postavljeni u odre|enom rasporedu da pri~vrste membranu na Betonska podloga je temeljito o~iš~ena i tretirana temeljnim premazom. termoizolaciju ili podlogu. Membrana se zavaruje na laminiranu površinu Teku}a membrana nanosi se spatulom, ~etkom ili valjkom u dva sloja ili se diska. Nakon toga se vare šavovi na trakama radi postizanja potpune prska u jednom sloju kako bi se dobila potpuno vezana, bešavna vodonepropusnosti. hidroizolacijska membrana koja ve`e kemijskom reakcijom. 10 I 11
 7. 7. UgradnjaKrovne hidroizolacijske membrane Zavarivanje Teku}e membraneKrovna membrana se ugra|uje odmotavanjem role na neprekinutu Preklopi ugra|ene membrane zavaruju se vru}im zrakom temperature više Varenje otapalom Betonska površina mora biti detaljno o~iš}ena i mehani~ki pripremljena,podlogu, s preklopima od 70 mm za sistem s optere}enjem ili od 500°C da se formira kontinuirana hidroizolacijska površina. Zavarivanje Preklopi nekih PVC hidroizolacijskih traka mogu se vrlo brzo, efikasno i slobodna od prljavština, ulja, masti i ostalih one~iš}enja, bez slobodnih iljepljenjem, a s preklopima od 100 mm za mehani~ko u~vrš}enje. vru}im zrakom mo`e se koristiti za nove membrane, a isto tako i za uredno izvesti varenjem otapalom. Sistem Trocal® S je posebno labavih djelova i cementne skramice. Sve površine koje su ošte}ene, rupeMembrana se slobodno pola`e radi kompezacije pomaka konstrukcije. membrane koje su nekoliko godina pod utjecajem atmosferalija. Zavarivanje dizajniran za ovu metodu ugradnje. ili pukotine trebaju biti popravljene sa prikladnim Sika sistemom zaKod punoplošnog lijepljenja membrane za podlogu sa Sika-Trocal® C mo`e biti: popravak betona. Na površinu se nanosi temeljni premaz prije nego se300 ljepilom, površina ne treba nophodno biti perforirana, a pomaci u Kontrola spojeva spatulom,valjkom ili prskanjem nanese membrana od teku}ih smola. Zakonstrukciji rješavaju se tijekom projektiranja. Ru~no zavarivanje vru}im zrakom Svaki spoj zavaren ru~no ili automatski mora biti provjeren nakon izrade vrijeme nanošenja i sušenja vremenski uvjeti se kontroliraju da se izbjegne Ru~no zavarivanje vru}im zrakom stvara siguran hidroizolacijski sloj da se potvrdi visoka kvaliteta izvedbe. Ako postoje nedostaci, spoj treba to~ka rošenja ili drugi nepogodni uvjeti. Potpuno zaljepljena membrana posebno kod detalja gdje su varovi ve}i od 20 mm. Zavarivati se mo`e popraviti na pravilan na~in. sprije~iti }e bilo kakav lateralni tok vjetra ili vode, ~ak i kad je ošte}ena. gotovo neoviso o vremenu, npr. tako|er i kad temperatura padne ispod 0°C Detalji se izvode istom metodom pa su tako vrlo jednostavni i efikasni. za vrijeme ugradnje, što rezultira kontinuiranom hidroizolacijom odmah po Svako ošte}enje membrane (~ak i u uporabi) mo`e biti lako uo~eno i ugradnji. popravljeno. Automatsko zavarivanje vru}im zrakom Oprema za automatsko zavarivanje koristi se za sigurno i efikasno zavarivanje na velikim površinama s visokom kvalitetom i pouzdanoš}u. Parametri varenja trebaju biti prilago|eni uvjetima na mjestu ugradnje. Stroj omogu}ava prilagodbu gotovo svim vremenskim uvjetima,uklju~uju}i vlagu ili mokro i hladno vrijeme ispod 0°C. Mora postojati adekvatni izvor energije za postizanje kontantne temperature od 500°C. 12 I 13
 8. 8. Pomo}ni materijali i priborKrovne hidroizolacijske membrane ne mogu biti ugra|ene uspješno bez Homogena krovna membrana za Laminirane metalne plo~e Prefabricirani kutevi i cijevni detalji Injection-moulded parts za lakuneophodne izrade detalja, proizvoda i pribora, koji su izra|eni da odgovaraju detalje izradu detaljasistemu membrane i na~inu ugradnje. Kada su potrebne trake ili zakrpe Laminirane metalne plo~e se sastoje od 0.6mm Preporu~amo ljevane i prefabricirane komade i Za ljevane dijelove kao što su naglavci sika hidroizolacijske membrane da se poja~aju debelog pocin~anog metala laminiranog na jednoj sekcije jer osiguravaju brzinu,visoku sigurnost i komponente i pribor osiguravaju homogen spoj osjetljiva mjesta, neophodno je na gradilištu strani sa 0.8mm Sikaplan®, Trocal®, jednostavnost ugradnje. sa hidroizolacijskom membranom. Kada se za imati odre|enu koli~inu Sikaplan® D, Trocal® FUTURA ili Carisma® detalje koristi pribor drugih proizvo|a~a,ne mo`eSlojevi za odvajanje i parne brane Trocal® S, Trocal® R, membranom. Lamelirane dio ima iste osobine i se potvrditi da odgovara relevantnom Sika Trocal® FUTURA D ili Carisma® C kompatibilnosti kao mebrana. Laminirane sistemu. Proizvo|a~ je odgovoran za podatke iAko je potrebnoo dvajanje od nekompatibilne podloge ili povišena otpornost na vatru,mogu se koristiti hidroizolacijskih membrana. metalne plo~e mogu biti zavarene na mora odobriti korištenje i garantirati kvalitetu.Sika-Trocal® Polyester Fleece ili Sika-Trocal® Glass Fleece. Za kontrolu difuzije vodene hidroizolacijske membrane za vrijeme ugradnje.pare u konstrukciji krova koristi se Sika-Trocal® DS-PE (SIKAVAP). PVC ili PE djelovi Sikaplan® NAGLAVAK- 10/29 ili FUTURA NAGLAVAK-10/29 su potpuno kompatibilni sa Sikaplan® ili Trocal® PVC ili Trocal® FUTURA ili Carisma® PE membranama pa su tako lagani za ugradnju standardnim metodama zavarivanja. 14 I 15
 9. 9. Sikaplan® 15 VG sivaPribor Sikaplan® 15 G tamno sivaSika-Trocal® SE profili Zaštitni i razdjelni slojevi Sikagard® za krov u boji Ljepila, ~ista}i, otopine za kemijsko Sika® primer Elasti~na brtvila i ljepila spajanje i teku}i PVCZa nove konstrukcije i projekte sanacije Sika Ako je neophodno ugraditi pješa~ke staze za Za izradu loga ili individualnu boju na izlo`enoj Za sve primjene pomo}ni proizvodi za ljepljenje, Kompatibilni predpremazi su potrebni za Prekidi krovnih membrana na krovnim svjetlima,osigurava ekstrudirane Sika-Trocal® SE poslove odr`avanja na krovu, markiranje se Sika PVC krovnoj membrani, mo`emo osigurati ~iš~enje spojeva, zavarivanje, brtvljenje poboljšanje površine podloge, te da se poboljša otvorima za ventilaciju, krajnjim granicamaprofile za dobivanje specijalnih efekata na mo`e izvesti sa Sikaplan® membranom. tanki sloj boje na bazi posebne Sikagard® spojeva, itd. dostupni su u Siki. Zajedno sa adhezija, npr. Sikafloor®-156 za sika moraju uvjek biti profesionalno brtvljeni. Sikapovršini krova, npr. stoje}i spojevi metalnog Ako je krov pod balastom betonskih plo~a, smole koja prijanja na PVC podlogu. Ovisno o posebnim alatima ovaj pribor bi trebao uvijek membrane koje se nanose u teku}em stanju ili osigurava kompatibilna brtvila, uklju~uju}ikrova zbog uklapanja u okolinu. Profili su zaštita hidroizolacijske membrane se mo`e zatjevima, površina mo`e biti u mat ili sjajnoj biti na raspolaganju na gradilištu. Sika-Trocal® Primer 402 za samoljepive Sikaflex®-11 FC ili Sikasil®-C. Za spojevekompatibilni sa Sikaplan® i Trocal® PVC izvesti sa Sikaplan® Protection. Podloga i izvedbi, u boji po `elji. membrane. Izbor predpremaza ovisi o stanji i sa metalnim obšavima ili za ljepljenje drugih Sikaplan® 15 G zelenatrakama i lagani za ugradnju standardnim konstrukcija krova u ovim podru~jima moraju kvaliteti podloge i odabranom hidroizolacijskom gra|evnih komponenti na beton, drvo ili metal,tehnikama varenja. biti sposobni podnijeti optere}enja povremenog sistemu. Za detaljne informacije pogledati opis Sika osigurava spremna-za-korištenje ljepila kao prometa. sistema. što su SikaBond®-T2 za brzo i lagano ljepljenje. Molimo obratiti se lokalnom sika tehni~kom servisu za detaljne informacije. Sikaplan® 15 G crvena Trocal® SGK siva Sikaplan® 15 VGWT zelena Pomo}ni proizvod za PVC membrane za TPO/FPO membrane za ECB membrane Sika-Trocal® C 733 kontaktno ljepilo kontaktno ljepilo nije za uporabu nije za uporabu ® Sika-Trocal C 705 kontaktno ljepilo nije za uporabu kontaktno ljepilo ljepilo za monta`u ® Sika-Trocal CV 705/733 Sikaplan® 15 VGWT tamno zelena razrje|iva~ razrje|iva~i za kontaktno ljepilo razrje|iva~i za kontaktno ljepilo razrje|iva~i za kontaktno ljepilo 25 mm ±1 mm Sika-Trocal® C 300 površinsko ljepilo za ka{iranu površinsko ljepilo za ka{iranu površinsko ljepilo za ka{iranu 35 mm ±1 mm ljepilo membranu sa gedekstilom membranu sa gedekstilom membranu sa gedekstilom Sika-Trocal® Cleaner 2000 ~iš}enje spojeva za vru}e odstranjuje one~iš}enja odstranjuje one~iš}enja zavarivanje Sika-Trocal® Cleaner L 100 ~iš}enje spojeva za hladno ~iš}enje spojeva za vru}e ~iš}enje spojeva za vru}e zavarivanje zavarivanje zavarivanje Sika-Trocal® otopina za kemijsko spajanje hladno zavarivanje nije za uporabu ~iš}enje spojeva za vru}e Sikaplan® 15 G bijela zavarivanje Sika-Trocal® liquid PVC brtvljenje spojeva nije za uporabu nije za uporabu 16 I 17
 10. 10. Projekti - Specijalni zahtjeviNove konstrukcije i sanacijeUV stabilnost Prohodnost (pješa~ki promet) Punoplošno ljepljenje za podlogu Niski troškovi, brza ugradnja i Otpornost na niske temperature izvo|enje detalja Svjetlost, pogotovo svjetlo Krovovi se ne koriste samo kako Visoka pouzdanost i niska cijena Slobodno polo`ene membrane na Klimatske zone širom svijeta daju oboga}eno velikom energijom zaštita zgrade ve} se sve više odr`avanja se posti`u sistemima krovu su pouzdane i efektivne za veliku razliku u temperaturi na kojoj (visoka temperatura), }e utjecati na koriste kao prohodne površine punoplošnog ljepljenja. Eventualni brzu ugradnju. Detalji (parapeti, krovni sistemi moraju bitistarenje krovnih membrana koje rezultira (parkovi, terase, itd.). Ako se površina krova s prodori vode mogu se vrlo lako locirati zbog slivnici, svjetlarnici, itd.) se moraju izvesti sa postavljeni. Polimerne komponente upojavom mikropukotina i degradacijom membranom koristi za hodanje pješaka (servis, nemogu}nosti putovanja zraka i vlage ispod preciznoš}u i pouzdanoš}u. Sika membrane hidroizolacijskim membranama daju svakommaterijala. Sika krovne membrane su specijalno odr`avanje) membrana mora biti zašti}ena i membrane. U periodu eksplotacije ošte}enja se pru`aju nisku cijenu, brzu ugradnju, pouzdanu proizvodu odre|enu otpornost na temperaturu.izra|ene da i u najnepovoljnijim vremenskim ozna~ena gdje su predvi|ena mjesta za hodanje. lako saniraju, pogotovo sistemi teku}ih izradu i mogu}nost realizacije svih detalja na Isto tako omogu}uju ugradnju ispod 0°C. Sa Odobrenjauvjetima poka`u visoku UV-stabilnost. Uz gotove Sika krovne membrane i teku}e membrana koji osiguravaju jednostavnu krovu. Carisma® slobodno polo`enim sustavom, membrane imaju sve komponente za promet po mogu}nost lociranja ošte}enja i sanaciju. membrana mo`e biti ugra|ena na temperaturi Sika membrane su proizvedene u skladu sa krovu. od -35°C. najzahtjevnijim va`e}im svjetskim standardimaVatrootpornost Slu~ajevi nemogu}nosti mehani~kog kao ISO, EN, DIN, SIA, itd. Istodobno proizvodi Parcijalno ljepljenje protiv odizanja fiksiranja zadovoljavaju UEAtc (Europska komisija za Zahtjevi vatrootpornosti za krovove u Prohodnost ovisno o zaštitnom sloju vjetrom Dugi period slu`nosti (trajnost tehni~ka dopuštenja) zahtjeve za krovne svim zemljama moraju biti u Ve}ina objekata za vrijeme sanacije proizvoda) membrane. Izrada cetrifikata i tehni~kih potpunosti zadovoljeni. Na temelju Topli krovovi koji slu`e za zaštitu Ako se membrana koristi kao zadnja mo`e biti samo djelomi~no van dopuštenja mogu}a je na svim lokalnimnašeg iskustva, zahtjevi za svaki objekt su objekta mogu se koristiti kao terase na krovu a mogu}nost mehani~kih funkcije. U tim slu~ajevima Sika krovni sistemi nude dugi period razinama gdje postoje standardi i norme zaindividualni ovisno o tipu i upotrebi objekta. Ako i vrtovi. Takvi krovovi moraju imati fiksiranja je preskupa ili ju je mehani~ko fiksiranje nije mogu}e zbog proboja slu`nosti i kvalitete. ispitivanje materijala. Neki proizvodi su odobrenije krovna membrana zadnji sloj na krovu ona dovoljno prostora za gradnju konstrukcije koja nemogu}e izvesti, sve slojeve na krovu mo`emo konstrukcije, buke pri bušenju i prljanja objekta. od strane FM-a (Najve}e ameri~komora biti u kategoriji samogasivih. Sika krovne štiti membranu od mehani~kih ošte}enja. jednostavno zaljepiti. Sika krovne membrane Svi ti problemi mogu se izbje}i Sika slobodno osiguravaju}e društvo u gra|evinarstvu). CEmembrane su predvi|ene da zadovoljavaju Hidroizolacijska membrana mora zadovoljiti kaširane sa poliesterskim filcom nude opciju polo`enim i optre}enim membranama. oznaka i certificiranje }e biti obavljeno uve}inu lokalnih zahtjeva. zahtjevu balasta i konstrukcije. Sika sistemi u parcijalnog ljepljenja sa jednokomponentnim momentu implatacije va`e}eg europskog potpunosti zadovoljavaju takve zahtjeve. poliuretanskim ljepilom. tehni~kog propisa za krovne membrane. Naša Kompatibilnost sa bitumenskim proizvodna postrojenja su nadgledana od straneOtpornost pod optere}enjem (balast) trakama mnogih europskih ovlaštenih tijela za kontrolnu Pogodnost mehani~kog fiksiranja Slobodno polaganje kvalitete. Sika sustav kvalitete se temelji na ISO Membrane koje se koriste na protiv odizanja vjetrom Kako je bitumen godinama korišten normi 9001 i 14001. Sika je tako|er ~lan optere}enim krovovima moraju biti Slobodno polaganje je povoljna kao tradicionalana hidroizolacija udru`enja ~lanova kemijske industrije koje vode otporne na utjecaj mikroorganizama Ako je membrana ugra|ena kao metoda ugradnje krovnih ~esto se nalazi potreba za brigu o zaštiti okoliša.i korjenja biljaka (zeleni krov). Za zelene krovove zadnji sloj na krovu mora biti hidroizolacijskih membrana. sanacijom takve vrste krova. Kompatibilnost sapostavljaju se visoki zahtjevi da membrane i otporna na negativni utjecaj vjetra u Omogu}uje slobodno strujanje zraka izme|u bitumenom je jedan od glavnih zahtjeva. U timvarovi izme|u membrana budu visokootporni na smislu odvajanja membrane od podloge. membrane i termoizolacije isto tako i slu~ajevima Sika nudi više sistema koji nisu Jamstvo ("Izjava o odgovornosti zakorjenje biljaka. Svaka šupljina, kapilara u Optere}enje vjetrom se prenosi na pojedine konstruktivne pomake objekta, tako|er samo kompatibilni sa bitumenom nego su i materijalne nedostatke proizvoda")membrani ili varu mo`e biti penetrirana od segmente mehani~ki u~vrš}enih membrana i membrana mora biti mehani~ki fiksirana i otporni na bitumen.strane sitnog korjenja zato su membrane visoko nepovoljno utje~u na konstrukciju. Elementi optere}ena zbog odizanja vjetrom. Lake Sikaplan® i Trocal® su imena koja seotporne na te utjecaje. Mikroorganizmi koji `ive mehani~kih u~vrš}enja moraju biti otporni na taj konstrukcije definitivno zahtjevaju mehani~ko uspješno koriste preko 40 godina u proizvodnjiu korjenju biljaka u balasnoj komponenti utjecaj. Sika membrane su dizajnirane da fiksiranje. Sika hidroizolacijske membrane su hidroizolacijskih membrana za ravne krovove.(šljunak, zemlja,supstrati, itd.) krova mogu utje- podnose vrlo velike utjecaje vjetra. dizajnirane upravo za te namjene. Postavljanje sustava kvalitete za proizvodnjucati na organsku komponentu membrane. Zato membrana, kontrolirani razvoj novih i boljihsu Sika krovne membrane izra|ene sa proizvoda dozvoljava Sika-i mogu}nost dapolimernom komponentom da ne bi došlo do odobri jamstvo za neke proizvode u posebnimprodora mikroorganizama. uvjetima po ~ak i do 25 godina (produ`eno jamstvo). Redoviti pregledi novih i postoje}ih projekata (krovova), konstantna kontrola materijala i osposobljavanje "ovlaštenih izvo|a~a" daju nam sigurnost za te "produ`enog jamstva". 18 I 19
 11. 11. Nove konstrukcijeTip konstrukcije Standardni zahtjevi Sika rješenja protiv dizanja usljied vjetra pri~vrš~enje protiv dizanja Trajanje pod optere}enjem Pogodna za mehani~ko PVC TPO ECB PU Korištenje pod pješa~kim Korištenje pod prometom Djelomi~no zaljepljena Potpuno zaljepljena za FPO ali ovisno o zaštitnom Otpornost na vatru Slobodno polo`ena Trocal® FUTURA G uslijed vjetra UV otpornost Trocal® S/S A1-F Sikaplan® G/VG/ Sikalastic®-445 Sikalastic®-821 prometom Trocal® SGmA podlogu Carisma® CIK Trocal® RV’S Trocal® SGK Carisma® CI sloju VGWTIzlo`eni krovoviMehani~ki fiksirani • • • • √ √ √ √Ljepljeni • • • √Teku}e nanošenje • • • • √ √Optere}eni krovovi[ljunak • • • √ √ √Zeleni krov • • • • √ √ √Krovna terasa • • • • √ • ZahtjevKrovne konstrukcije √ Odgovaraju}e sika rješenjeIzlo`eni krovovi Mehani~ki fiksirani Ljepljeni Teku}e naneseni Izlo`eni krov sa slobodno polo`enom Izlo`eni krov sa djelomi~no zaljepljenom Izlo`eni krov s teku}e nanesenom membranom za membranom na laganoj konstrukciji. membranom gdje mehani~ko u~vrš~enje nije podnošenje prometa i bez lateralnog toka ispod Sikaplan® G / VG / VGWT Trocal® mogu}e. hidroizolacije. S / S A1-F Trocal® SGK Sikalastic®-821 (prvi sloj) + Sikalastic®-445 (UV zaštita)Optere}eni krovovi [ljunak Zeleni krov Krovna terasa Optere}eni krov sa slobodno polo`enom Optere}eni krov sa slobodno polo`enom Optere}eni krov sa teku}e nanešenom membranom na termoizolaciju za negorljivu membranom na termoizolacijom za poboljšanje membranom za obrnute krovove s površinu. urbanih podru~ja, estetiku i poboljšanu retenciju termoizolacijom, pristupan pješa~kom prometu i Trocal® SGmA vode. bez lateralnog toka ispod hidroizolacije. Trocal® SGmA Sikalastic®-821 20 I 21

×