2012/2013 RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE         Data Suppliers                       ...
2013 RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCEAgencja / Dom mediowy                    Sieæ reklamowa [Ad Net...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Adexon Mapa rynku reklamy internetowej 2013

1,284 views

Published on

Mapa rynku reklamy internetowej w Polsce 2013, aktualizacjia 14.04.2012

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adexon Mapa rynku reklamy internetowej 2013

 1. 1. 2012/2013 RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCE Data Suppliers Wydawcy TOP20 Data Management Platform Agencje (Agencies) Demand Side Platforms Sieci reklamowe [AdNetworks/Sales Houses] SSP & Private Adexchanges horyzontalne sieci tematyczneREKLAMODAWCY sieci Agency Trading Desks Technologia, Narzêdzia WYDAWCY audience sieci wideo sieci performance sieci Trading Desks kontekstowe sieci mobilne sieci Ÿród³o: Megapanel PBI/Gemius, listopad2012 Opracowane przez Adexchanges Wydawcy www.adexon.pl kontakt@adexon.pl Masz uwagi, nie ma ciê na tej mapie? Napisz do mnie: adam.dyba@adexon.pl
 2. 2. 2013 RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCEAgencja / Dom mediowy Sieæ reklamowa [Ad Network] Sell Side Platform (SSP)Podmiot, który planuje i kupuje emisjê reklam dla swoich £¹czy reklamodawców i wydawców. Reklamodawcom Podmioty, które agreguj¹ powierzchniê reklamow¹ wydawców.klientów w mediach internetowych. u³atwia zakup emisji reklam, tworzy produkty Umo¿liwiaj¹ wydawcom zarz¹dzanie swoj¹ powierzchni¹ reklamowe (pakiety) ³¹cz¹c emisje reklam na witrynach reklamow¹ i maksymalizacjê przychodów z emisji reklam, o podobnej tematyce. poprzez dobór reklam z ró¿nych Ÿróde³. Pod³¹czaj¹DSP (Demand Side Platform) Dziêki temu pozwala na osi¹gniêcie rozs¹dnego zasiêgu reklamy. Dla wydawców jest zewnêtrznym dzia³em powierzchniê reklamow¹ do platform automatycznego zakupuTechnologia, która pozwala reklamodawcom uczestniczyæ (DSP, ATD, TD), zapewniaj¹ tak¿e dane o u¿ytkownikachw akcji kupowania powierzchni reklamowej w Internecie sprzeda¿y. Korzysta z technologii adserwerowych. od platfom DMP. Ich celem jest maksymalizowaniew modelu RTB. Dziêki niej reklamodawca mo¿e korzystaæ zysków wydawcy.z wielu platform adexchangeowych i SSP. Ad Exchange Private (AdEx, SSP) platforma umo¿liwiaj¹ca reklamodawcom i wydawcom prywatne SSP tworzone s¹ przez agregaty wydawcówATD (Agency Trading Desk) uczestniczenie w aukcji, a wiêc sprzeda¿ i zakup powierzchni (sieci reklamowe) w celu przyst¹pienia do platformy umo¿liwiaj¹cej licytacjê w modelu RTB.Trading Desk reklamowej w modelu RTB. W tym modelu do SSP nale¿¹ tylko wydawcy zrzeszeni w sieci,Pe³ni rolê podobn¹ do DSP, umo¿liwiaj¹c reklamodawcom aby przyst¹piæ do takiego SSP nale¿y najpierwuczestniczenie w aukcji. Jest tworzona specjalnie na potrzebydanej firmy (agencji) i zawiera funkcjonalnoœci pozwalaj¹ce DMP (Data Management Platform) przyst¹piæ do sieci reklamowej.sprawnie zarz¹dzaæ danymi oraz wieloma kampaniami. Platforma do zarz¹dzania, ochrony i zbierania danych z ró¿nych Ÿróde³, w celu przetworzenia ich i udostêpnienia Technologia/ Narzêdzia dla platform zakupowych i sprzeda¿owych. Podmioty, które dostarczaj¹ oprogramowanie do realizacjiRTB (Real Time Bidding) Dane z platformy dostarczaj¹, w czasie rzeczywistym, kampanii reklamowych w Internecie, do zarz¹dzania emisj¹Sprzeda¿ powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym, informacje o u¿ytkownikach, dziêki czemu reklamodawcy i do serwowania reklam graficznych, tekstowych, do wysy³kiw modelu aukcyjnym. mog¹ podejmowaæ decyzje czy chc¹ emitowaæ reklamê mailingów, do pomiaru skutecznoœci kampanii reklamowych,W momencie, kiedy u¿ytkownik wchodzi na witrynê, w³aœnie takiemu u¿ytkownikowi. do badania ruchu na stronach internetowych, itd.która uczestniczy w aukcji, system licytuje powierzchniê,któr¹ widzi u¿ytkownik. Wyœwietlana jest reklama tegoreklamodawcy, który zdecydowa³ siê zap³aciæ za ni¹ najwiêcej.Ca³y proces odbywa siê w czasie rzeczywistym Data Supplier Adexon ul. Wiertnicza 141i trwa 75 milisekund. Podmiot, który posiada dane o u¿ytkownikach 02-952 Warszawa i dostarcza je w postaci nieprzetworzonej do platformy DMP. Tel: +48 22 379 47 17 Mog¹ to byæ dane nieulotne (np. demograficzne), www.adexon.pl kontakt@adexon.plAudience Buying jak i ulotne, np. o sposobie poruszania siê, wyszukiwanych frazach, szukanych produktach, itp..Polega na dotarciu z przekazem reklamowym wy³¹czniedo osób z danej grupy celowej, niezale¿nie od tegona jakich witrynach w danej chwili siê znajduj¹.W tym modelu nie liczy siê miejsce emisji reklamy,tylko u¿ytkownik, do którego kierowany jest przekaz.

×