Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Information om omregleringen
av den svenska apoteksmarknaden
  och försäljningen av apotek
Detta dokument har framtagits av Apoteket Omstrukturering AB (”OAB”) i anslutning till försäljningen av delar av Apotekets...
Innehållsförteckning
1. Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
1. Sammanfattning


Inledning och omregleringen i korthet                Finansiell information om Apoteket...
1. Sammanfattning
finnas minst en farmaceut tillgänglig under öppettiden samt               Apoteket ko...
2. Omregleringen i korthet


Bakgrund till omregleringen                            I en propo...
2. Omregleringen i korthet
  En grundläggande förutsättning för en lyckad omreglering        Krav för att få...
2. Omregleringen i korthet
   ● Expediering: Apoteksaktörer ska genomföra utbyten av              ● Sch...
3. översikt över Apoteket


Apoteket i korthet                                ● Rörelsegre...
3. översikt över Apoteket
   större än de vanliga öppenvårdsapoteken). Expeditionsapote-     Kundcentrum
   ke...
3. översikt över Apoteket
allokeras tillsammans med intäkten för läkemedlen i fråga till    Kunder
rörelsegrenen Di...
4. Finansiell information om Apoteket


Nedan visas finansiell data för Apoteket för perioden 2004–       apotekskl...
4. Finansiell information om Apoteket
Figur 4


Balansräkningar
(MSEK)                        ...
5. Marknadsöversikt


Inledning                                att apoteken får varor leve...
5. Marknadsöversikt
Marknadsstorlek och tillväxt                                   ...
5. Marknadsöversikt
   Figur 9                                           ...
6. Prismodell
6. Prismodell


Läkemedelsmarknaden kan delas in i läkemedel inom förmå-                f...
6. Prismodell
   Läkemedel inom förmånen betalas delvis av landstingen                   För att ...
7. Hur drivs ett apotek?


Detta avsnitt är baserat på hur Apotekets apotek drivs idag.              apoteke...
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Information Om Omregleringen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Information Om Omregleringen

1,224 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Information Om Omregleringen

 1. 1. Information om omregleringen av den svenska apoteksmarknaden och försäljningen av apotek
 2. 2. Detta dokument har framtagits av Apoteket Omstrukturering AB (”OAB”) i anslutning till försäljningen av delar av Apotekets apoteksverksamhet genom försäljning av aktierna i portföljbolag dit sådana verksamheter håller på att överföras. Apoteket Aktiebolag (publ) (”Apoteket”) har på OAB:s begäran tillhandahållit information i samband med utarbetandet av ett konfidentiellt Informationsmemorandum, som detta dokument baseras på. Informationen i detta dokument har erhållits från Apoteket samt hämtats från offentliga källor och har inte verifierats av OAB. Samtidigt som informa- tionen häri anses vara korrekt, frånsäger sig Apoteket och OAB, samtliga personer i deras styrelser och ledningar, samt rådgivare till och andra ombud för dessa parter, allt eventuellt ansvar för innehållet eller utelämnanden i dokumentet och även för eventuell skriftlig eller muntlig kommunikation som överförts till eller som tillgängliggjorts en blivande köpare eller dess rådgivare. Det bör särskilt uppmärksammas, dock utan att detta påverkar det allmängiltiga i det föregående, att inga utfästelser görs rörande, och ej heller några garantier lämnas beträffande, korrektheten eller fullständig- heten i uppgifter, beräkningar och prognoser. Endast sådana särskilda utfästelser och garantier som lämnas till köparen i ett slutgiltigt förvärvsavtal, när ett sådant ingås, kan skapa några rättigheter eller skyldigheter. Informationen i dokumentet kan vara föremål för förändringar, kompletteringar eller tillägg utan föregående meddelande. Tillhandahållandet av detta dokument innebär inte att OAB eller Apoteket påtar sig några skyldigheter att ge läsaren tillgång till ytterligare information, att uppdatera dokumen- tet eller att korrigera eventuella oriktigheter häri, även om dessa är uppenbara. Detta dokument ger sig inte ut för att innehålla all den information som en blivande köpare kan kräva vid beslut om att köpa delar av Apoteket eller ej. För ytterligare information, se www.omstruktureringsbolaget.se.
 3. 3. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6. Prismodell ............................................... 15 2. Omregleringen i korthet ................................ 4 7. Hur drivs ett apotek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Översikt över Apoteket ................................. 7 8. Översikt över apotekskluster till försäljning och 4. Finansiell information om Apoteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 försäljningsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5. Marknadsöversikt ....................................... 12 9. Övergångs- och separationslösningar ................. 27 Definitioner och ordlista AIP (Apotekets inköpspris): Det pris till vilket Apoteket köper in LMV: Läkemedelsverket. Ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel och varor. läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. ApoDos eller Apoteket Dos: Apotekets portionsservice. Tillverk- Läkemedelsnära förbrukningsartiklar: Hjälpmedel som används för ning och expedition av portionsförpackade läkemedel som de att tillföra kroppen läkemedel eller till egenkontroll av medicinering. anslutna patienterna får hemskickat eller själva hämtar ut. Dessa är kostnadsfria inom förmånen om TLV har godkänt pris och de förskrivs på hjälpmedelskort. Apoteket: Apoteket Aktiebolag (publ). Nikotinläkemedel: Godkända läkemedel vars enda aktiva substans Apotekens Service AB: Bolag där gemensam infrastruktur i form av är nikotin. I materialet avses de produkter som är receptfria och inte databaser nödvändiga för att driva apotek samlas. har förskrivits. Dessa produkter omfattades tidigare av apoteks- Apoteket Omstrukturering AB (”OAB”): Apoteket AB:s moderbo- monopolet men får sedan den 1 mars 2008 säljas i detaljhandeln2). lag och det bolag som är ansvarigt för omstruktureringen av mark- Planogram: Schema över produkters placering i en butikshylla för naden samt för försäljningen av apotek. att planera och effektivisera försäljning per kvadratmeter. Apoteksombud: Utlämningsställe för läkemedel på platser som sak- Receptbelagda läkemedel (”Rx”): Läkemedel som normalt lämnas nar öppenvårdsapotek. ut från apotek endast mot recept eller rekvisition. Ett exempel på AUP (Apotekets utpris): Det pris till vilket Apoteket säljer läkemedel ett receptbelagt läkemedel är Crestor. och andra varor. Receptförskrivet: Läkemedel, förbrukningsartiklar eller livsmedel Dosdispensering: Att förpacka läkemedel i dospåsar där varje påse som skrivs ut av läkare. innehåller alla läkemedel som patienten ska ta vid ett och samma Receptfria läkemedel (”Ex” eller ”OTC”): Läkemedel som får säljas tillfälle. utan recept eller rekvisition. Ett exempel på ett receptfritt läkeme- Distribution & Produktion (D&P): Enhet inom Apoteket som ansva- del är Alvedon i mindre förpackningar. rar för varuförsörjning, produktion och service. Rekvisition: Beställning av läkemedel eller teknisk sprit från apotek Extempore: Läkemedel som tillverkas på apotek specifikt för en viss av en behörig förordnare (t.ex. läkare). patient, viss sjukvårdsinrättning, visst djur eller viss djurbesättning. Stomiartiklar: Hjälpmedel för patienter med stomi. (Stomi innebär Farmaceut: Den som är behörig att arbeta som apotekare eller att en bit av tarmen läggs upp på huden och sys fast. Anledningen receptarie. Apotekar- och receptarielegitimation ges ut av till att en stomi anläggs kan vara kronisk tarmsjukdom, cancer eller Socialstyrelsen efter godkänd utbildning (fem år för apotekare, tre missbildningar). år för receptarier1)). TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket): Den myndighet Förordnade läkemedel: Receptförskrivna läkemedel samt rekvirerade som har till uppgift att pröva om ett läkemedel, en förbrukningsarti- läkemedel (läkemedel som sjukvården beställt från apotek). kel eller en tandvårdsbehandling ska subventioneras av samhället. Myndigheten är även ansvarig för att sätta priser på de läkemedel Handelsvaror: Övriga produkter (ej läkemedel) som säljs på apotek. som ska ingå i läkemedelsförmånen. Omfattas inte av det svenska apoteksmonopolet men delar av sorti- mentet, exempelvis förskrivna förbrukningsartiklar, omfattas av Vägd volym: Vägd volym är ett internt produktivitetsmått inom läkemedelsförmånen. Exempel på handelsvaror är tandkräm och Apoteket som innebär att volymer för olika produkter/tjänster viktas schampo. efter den arbetsinsats som krävs för dess hantering. En receptrad förskrivet motsvarar 1,0 medan en OTC-/handelsvara motsvarar IHE: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Dotterbolag till 0,25 (tidigare 0,4 per egenvårdskund). Apoteket. Forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utredning av vård och omsorg. 1) Receptarieutbildningen är för närvarande tre år. Vissa receptarier har två-årig utbildning eller en ett-årig tilläggsexamen och en apoteksteknikerutbildning. 2) Det finns även andra produkter utöver nikotinläkemedel som inte omfattas av monopolet och därför kan säljas utanför Apotek. Exempel på dessa är naturläkemedel. 1
 4. 4. 1. Sammanfattning Inledning och omregleringen i korthet Finansiell information om Apoteket Den svenska regeringen lade den 19 februari 2009 fram en pro- Apoteket hade 2008 en omsättning på 41 710 MSEK och ett position i syfte att omreglera den svenska apoteksmarknaden rörelseresultat på 950 MSEK1). Tillväxten var 5,6 procent jäm- från dagens statsägda monopol. I propositionen anges att högst fört med 2007. Bolaget hyr i stort sett alla lokaler och tillgång- hälften av de svenska apoteken ska avyttras. Målet är att uppnå arna består i huvudsak av inventarier och rörelsekapital. en god konkurrens på apoteksmarknaden och samtidigt låta det statsägda Apoteket AB (publ) (”Apoteket”) vara en central Marknadsöversikt aktör på den omreglerade marknaden i syfte att säkerställa en Den sammanlagda försäljningen av läkemedel till privatkun- god läkemedelsförsörjning i hela landet. Sveriges riksdag der i Sverige uppgick till 27 948 MSEK 2008. Tillväxten var beslutade den 29 april 2009 att genomföra den föreslagna 3,6 procent jämfört med 2007. Försäljningen av handelsvaror omregleringen och att marknaden ska omregleras den 1 juli till privatkunder uppgick till 3 011 MSEK 2008. Tillväxten var 2009. Cirka 150 apotek av de apotek som efter försäljningen 15,5 procent jämfört med 2007. Försäljningen på de svenska finns kvar i statlig ägo ska avyttras till entreprenörer och små- apoteken har vuxit med i genomsnitt 4,9 procent årligen sedan företagare i en särskild process. 1999. Apoteket är i dagsläget den enda detaljisten på markna- De övergripande målen med apoteksreformen är att ge kon- den och i distributionsledet innehar Tamro och Oriola-KD sumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service, cirka halva marknaden var. Sverige har förhållandevis få apo- bättre tjänsteutbud samt att skapa prispress på receptfria och tek per invånare i en internationell jämförelse vilket är en av receptbelagda läkemedel. Omregleringen skall även tillvarata anledningarna till omregleringen. apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning i kombination med de insatser som görs inom hälso- och sjuk- Prismodell och andra regleringar vården. I juni 2008 bildades Apoteket Omstrukturering AB Idag bestämmer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (”OAB”) som ett moderbolag till Apoteket. Det övergripande (TLV) både Apotekets inköpspriser (AIP) och försäljningspri- ändamålet med bolagets verksamhet är att leda och övervaka ser (AUP) på läkemedel inom läkemedelsförmånen 2), medan de processer som är nödvändiga för att omstrukturera Apote- prissättningen på läkemedel utanför förmånen och på handels- ket inför omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. varor är fri. Efter omregleringens ikraftträdande kommer TLV att fastställa AUP och maximalt AIP för icke utbytbara läke- Översikt över Apoteket medel. För parallellimporterade läkemedel kommer TLV att Apoteket har sedan 1971 haft statens uppdrag att med ensam- fastställa maximalt AIP och maximalt AUP. TLV kommer att rätt bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket är fastställa såväl AIP som AUP för generiska läkemedel. I en idag uppdelat i fyra rörelsegrenar: Egendrivna apotek, Apote- proposition beslutad den 23 april 2009 har regeringen före- ket Farmaci, Distribution & Produktion samt Övrig verksam- slagit att prissättningen för receptfria läkemedel (OTC) och het. Egendrivna apotek svarar för driften av öppenvårdsapote- handelsvaror ska vara fri och att delar av OTC-sortimentet ska ken och Apoteket Shop. Apoteket Farmaci står för driften av släppas fritt för försäljning i övrig detaljhandel. I propositionen sjukhusapoteken och erbjuder farmaceutiska tjänster. Distribu- föreslås att det nya regelverket för OTC ska träda i kraft tion & Produktion ansvarar för varuförsörjning, produktion 1 november 2009. och service och innefattar bland annat Apoteket Dos, e-han- För att driva apotek efter omregleringen kommer tillstånd delskanalen, kundcentrum, distansapoteken och koncernens från Läkemedelsverket (LMV) att krävas. Tillstånd kommer IT. Största delen av Övrig verksamhet utgörs av Apoteket som regel inte att beviljas tillverkare eller förskrivare av läke- Produktion & Laboratorier som tillverkar specialläkemedel. medel. Utöver tillstånd krävs bl.a. att det på varje apotek ska 1) Inklusive omstruktureringskostnader om cirka 160 MSEK. 2) Subventionen från samhället via skattsedeln. 2
 5. 5. 1. Sammanfattning finnas minst en farmaceut tillgänglig under öppettiden samt Apoteket kommer att tillåtas behålla sin firma och sitt nuva- minst en läkemedelsansvarig per tre apotek. Tänkta lokaler rande figurvarumärke. De varumärken som Apoteket idag måste vara lämpliga för ändamålet och förskrivna läkemedel använder som kännetecken för enskilda apoteksverksamheter måste kunna tillhandahållas inom 24 timmar (såvida särskilda kommer fortsatt att få nyttjas för sådan verksamhet. Apoteket skäl inte finns, till exempel i glesbygd1)). Byten till det billigaste ska inte hindra någon ny aktör från att använda och registrera utbytbara läkemedlet måste genomföras i fall där det finns firma och varumärke där ordet apotek eller apoteket ingår. generisk konkurrens. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppgift att utforma en nationell symbol för apoteksverksamhet, vilken ska skilja sig Översikt av apotekskluster till försäljning och från Apotekets figurvarumärke. försäljningsstruktur 2) I samband med omregleringen har Apoteket undertecknat Antalet apotek som ska avyttras uppgår till 4663) och kommer ett s.k. ”stand still”-avtal, vilket i korthet innebär att Apoteket att organiseras i aktiebolag (kluster) bestående av mellan 10 inte kommer att fatta beslut om eller genomföra åtgärder som och 199 apotek med en omsättning om mellan 660 MSEK och negativt kan påverka omstruktureringen eller avyttringspro- 5,8 miljarder SEK. Det kommer att vara möjligt för en enskild cessen av apotek, eller som kan medföra konkurrensfördelar aktör att förvärva mer än ett kluster enligt vissa fördefinierade gentemot andra aktörer på den nya apoteksmarknaden, utan att regler. Cirka 150 apotek kommer att avsättas till en särskild första inhämta OAB:s samtycke därtill. Syftet med avtalet är försäljning till småföretagare. För mer information hänvisas att skapa konkurrensneutralitet fram till dess att nya aktörer till kapitel 8, ”Översikt över apotekskluster till försäljning och kan agera på lika villkor på den nya marknaden. försäljningsstruktur”. Övergångs- och separationslösningar IT-lösningen är en viktig del av separationslösningen, där de apotek som ska säljas ska separeras från Apoteket. Den IT- infrastruktur som behövs för att säkerställa bibehållen patient- säkerhet och tillgång till nödvändig statistik kommer att sepa- reras från Apoteket för att placeras i det fristående Apotekens Service AB. Separationslösningen reglerar förutom IT även hur en rad andra punkter ska hanteras i samband med och efter försäljningsprocessen, däribland pensionslösningar, avtal, lös- ningar för blod- och gasapotekservice samt tillhandahållande av dostjänster. 1) Lista over glesbygdsapotek kommer att biläggas förvärvsavtalet. 2) Klustren kan komma att förändras i begränsad utsträckning på grund av händelser utanför OAB:s kontroll, till exempel om problem uppstår vid överföring av nödvändiga avtal. 3) 451 apotek per den 31 mars 2009 samt 15 hyreskontrakt för nyetableringar. 3
 6. 6. 2. Omregleringen i korthet Bakgrund till omregleringen I en proposition från regeringen den 23 april 2009 föreslås Den svenska riksdagen har beslutat att omreglera den svenska att delar av OTC-sortimentet ska släppas fritt för försäljning i öppenvårdsapoteksmarknaden från dagens statsägda monopol. övrig detaljhandel från och med den 1 november 2009. Läke- Marknaden för läkemedelsförsörjningen till sjukhus öppnades medlen som ska få säljas utanför öppenvårdsapoteken ska upp- för konkurrens den 1 september 2008. 466 öppenvårdsapotek1) fylla särskilda kriterier, som att läkemedlet är lämpligt för kommer att avyttras till utomstående. Utöver dessa ska cirka sådan försäljning med hänsyn till patientsäkerheten och skyd- 150 apotek avsättas till ett kluster avsett för småföretagare. det för folkhälsan. Apoteket har sedan 1971 statens uppdrag att med ensamrätt bedriva detaljhandel med läkemedel. Sedan 2008 har Apoteket Avyttring av apotek förlorat delar av ensamrätten eftersom försäljning av receptfria För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en väl fungeran- nikotinläkemedel och läkemedelsförsörjningen till sjukhus de apoteksmarknad med konkurrens har det beslutats att högst konkurrensutsatts. hälften av de nuvarande apoteken ska avyttras. Antalet apotek Det svenska apoteksmonopolet kännetecknas i en interna- som ska säljas uppgår till 4661). Apoteken kommer att säljas i tionell jämförelse av i genomsnitt få apotek per invånare och aktiebolag (kluster) som innehåller mellan 10 och 199 apotek. begränsade öppettider. I Sverige finns ett apotek per cirka En beskrivning av apoteksklustren återfinns i kapitlet ”Över- 10 000 invånare. De flesta EU-länder har cirka 5 000 invånare sikt över apotekskluster till försäljning”. Endast apotek inom per apotek och endast Danmark har fler invånare per apotek än Apotekets affärsområde Egendrivna apotek omfattas av för- Sverige. säljningen. Ett flertal verksamheter, kommer därför helt att Den 26 december 2006 beslutade regeringen att tillsätta en kvarstanna i Apoteket. För en beskrivning av dessa verksam- särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som gör det heter och av Apoteket i stort hänvisas till kapitel 3, ”Översikt möjligt för andra aktörer än Apoteket att bedriva detaljhandel över Apoteket”. med receptbelagda och receptfria läkemedel. Utredare var Lars Reje, tidigare sjukhus- och planeringsdirektör i Söderman- Speciell avsättning av apotek för lands läns landsting samt konsult med uppdrag för Landstings- småföretagare förbundet, SKL och Apoteket. Utredningen överlämnade sitt Entreprenörers och små företags möjligheter att förvärva och betänkande till regeringen den 8 januari 2008. driva apotek är en viktig aspekt i de politiska målen vid sidan Utredningens slutsatser var följande: Handeln med läkeme- av eftersträvandet av en sund konkurrens på apoteksmarkna- del kännetecknas idag av hög kompetens, säkerhet och kvali- den. För att uppnå dessa mål kommer cirka 150 apotek av de tet. På apoteksmarknaden finns det dock områden som kan för- apotek som kvarstår i statlig ägo efter nämnda avyttring att bättras. Konsumenternas tillgänglighet till läkemedel, t.ex. avsättas för försäljning till entreprenörer och småföretagare. öppettider och väntetider vid de lokala apoteken, samt apoteks- En centralorganisation kommer att skapas i syfte att stödja servicen i övrigt är några exempel. Apoteksmonopolet har, småföretagarapoteken genom samordning av framförallt inköp enligt OECD, resulterat i begränsad tillgänglighet för den och IT-system. svenska befolkningen. OECD ser genomförda reformer i Norge och Island som positiva ur tillgänglighetssynpunkt. Mål för reformen Utredarens förslag lämnades på remiss till ett flertal intres- De övergripande målen med apoteksreformen är: senter och remissvar från dessa intressenter har beaktats i den lagrådsremiss som regeringen lämnade i december 2008 och ● Att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, som i februari 2009 följdes av en proposition till Sveriges riks- bättre service och bättre tjänsteutbud. dag. Riksdagen beslutade den 29 april 2009 att genomföra den ● Att skapa prispress på receptfria och receptbelagda läke- i propositionen föreslagna omregleringen av den svenska apo- medel. teksmarknaden. Den nya regleringen träder i kraft den 1 juli 2009. Nya aktörer kommer dock att behöva tillstånd från Läke- Omregleringen ska även tillvarata apotekens bidrag till en för- medelsverket (LMV) innan de tillåts vara verksamma på bättrad läkemedelsanvändning i kombination med de insatser marknaden. som görs inom ramen för hälso- och sjukvården. 1) 451 apotek per den 31 mars 2009 samt 15 hyreskontrakt för nyetableringar. 4
 7. 7. 2. Omregleringen i korthet En grundläggande förutsättning för en lyckad omreglering Krav för att få driva apotek är att samma krav på kompetens och säkerhet i läkemedelsför- Nedan återges ett antal av de krav som kommer att ställas på sörjningen som präglar dagens handel med läkemedel bibe- nya aktörer efter omregleringen. Fullständiga krav finns i hålls eller ökar. regeringens proposition till riksdagen1) och i Läkemedelsver- kets föreskrifter. Medel för reformen Det grundläggande medlet för att nå de uppsatta målen är att ● Tillstånd från Läkemedelsverket: Tillstånd kommer som utsätta marknaden för konkurrens. Marknaden ska känneteck- regel ej att beviljas tillverkare av läkemedel, förskrivare nas av likvärdiga villkor oavsett företagsstorlek och av stabila, (läkare) eller den som innehar godkännade för försäljning förutsägbara och rättssäkra regler. Genomförandet av omreg- av läkemedel. I denna bestämmelse inkluderas även företag leringen ska ske i en transparent, ordnad och uppföljningsbar som inte är tillverkare men som en tillverkare av läkemedel process. har ett bestämmande inflytande över eller som självt har ett I juni 2008 bildades OAB som ett moderbolag till Apoteket. bestämmande inflytande över en tillverkare. Anledningarna Det övergripande ändamålet med bolagets verksamhet är att till att läkemedelstillverkare ej beviljas tillstånd är två: dels leda och övervaka de processer som är nödvändiga för att vill regeringen undvika helintegrerade kedjor vilka den tror omstrukturera Apoteket inför omregleringen av den svenska skulle hämma konkurrensen, dels anser den att en intresse- apoteksmarknaden främst genom att: konflikt kan uppstå där det egentillverkade läkemedlet rekommenderas till kunderna. Aktörer verksamma inom ● Leda och genomföra processen för försäljning av verksam- dosdispensering, tillverkning av extempore eller lagerbe- heter som ägs av Apoteket. redningar och ompackning av läkemedel omfattas inte av ● Säkerställa överföring av branschgemensam infrastruktur denna bestämmelse. Ett tillstånd per apotek krävs. och servicefunktioner från Apoteket till fristående bolag. ● Lokal: Lokalen ska vara lämplig för ändamålet inklusive ● Säkerställa att konkurrensneutralitet uppnås och att bästa kvalitet, minimering av risk för stöld, respekt för enskildas möjliga förutsättningar för en avyttring upprätthålls i pe- integritet och anpassning för personer med nedsatt rörelse- rioden fram till att övertagandet av apotek och övriga verk- och orienteringsförmåga. samheter är genomförd. ● Personal: Det ska på varje apotek finnas personal som till antal och kompetens säkerställer en god kvalitet och säker- En sund konkurrens på den framtida apoteksmarknaden kom- het vid bedrivandet av verksamheten. Det ska under öppet- mer att eftersträvas. Därtill ska aspekter som små företags tiden på varje apotek finnas farmaceuter närvarande i det möjligheter att förvärva och driva apotek, läkemedelssäkerhet, antal och med den kompetens som krävs för bedrivandet av miljöpåverkan, möjligheter att långsiktigt kontrollera samhäl- verksamheten. Det ska vidare finnas en läkemedelsansvarig lets utgifter för läkemedel och Apotekets utvecklingsmöjlighe- per högst tre apotek. Den läkemedelsansvarige ska vara ter beaktas i genomförandet av OAB:s uppdrag. apotekare eller receptarie och vara legitimerad eller ha ett Apoteket kommer efter försäljningsprocessen och avskil- särskilt förordnande att utöva yrket. En receptarie ska dess- jandet av apotek för småföretagare att ha en marknadsandel på utom ha flerårig yrkeserfarenhet från apoteksverksamhet, cirka 35 procent. Regeringen har som målsättning att bibehålla särskilt från kvalitetsrelaterade arbetsuppgifter. Den läke- ett statligt inflytande för att säkerställa en god läkemedelsför- medelsansvarige är framför allt ansvarig för att tillse att sörjning i hela landet. Samtidigt anses denna marknadsandel reglerna om hantering av läkemedel följs. inte vara så hög att Apoteket får en för stark ställning på mark- ● Förordnade läkemedel: Samtliga förordnade läkemedel naden. Regeringen avser att noga följa utvecklingen för att ska kunna tillhandahållas inom 24 timmar helgfri måndag säkerställa att marknadsandelen för Apoteket efter omregle- till fredag (inklusive extempore, licens och medicinsk gas). ringen blir av sådan storlek att konkurrens på lika villkor möj- Tidskravet på 24 timmar gäller dock inte om beaktansvärda liggörs. Apoteket ska ges möjlighet att agera som en aktör som skäl finns (exempelvis på glesbygden). Apoteken ska även i alla andra på en omreglerad marknad. framtiden ta emot kasserade läkemedel. 1) Regeringens proposition, 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden. 5
 8. 8. 2. Omregleringen i korthet ● Expediering: Apoteksaktörer ska genomföra utbyten av ● Schengenintyg: Skall utfärdas på begäran. Detta behövs läkemedel till det billigaste alternativet om: för att kunna resa mellan Schengenländer, Norge, Island – Förskrivaren ej motsatt sig byte, och och Schweiz, om man har behov av att medta läkemedel – Patienten ej är villig att betala mellanskillnaden mellan som är narkotikaklassade i värdlandet. det billigaste utbytbara och det förskrivna läkemedlet. ● Egenkontroll: Apoteksaktörer ska utöva särskild kontroll Skall byte ske till ett annat utbytbart läkemedel får endast över detaljhandeln och hanteringen i övrigt och se till att det ske om patienten själv betalar hela kostnaden för det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. läkemedlet för det önskade läkemedlet. ● Delbetalning: Delbetalning skall erbjudas för läkemedel OTC-REFORM och varor som omfattas av läkemedelsförmånen. Delbetal- Som en del av omregleringen har regeringen för avsikt att ningssystemet innebär att läkemedelskostnaden för en kon- tillåta försäljning av vissa receptfria läkemedel på andra plat- sument (maximalt 1 800 SEK inom ramen för förmånssys- ser än apotek. Den 23 april 2009 lades en proposition1) fram i temet) kan delas upp månadsvis under ett år från första vilken regeringen föreslår att dessa läkemedel ska omfatta köpet. receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits och som ● Information: Individuell och producentoberoende informa- uppfyller vissa kriterier (att läkemedlet är lämpligt för egen- tion och rådgivning ska tillhandahållas om läkemedel, läke- vård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att det är medelsanvändning och egenvård till konsumenter. Informa- lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för tionen ska endast lämnas av personal med tillräcklig folkhälsan). kompetens för uppgiften. Syftet med OTC-reformen är att öka tillgängligheten till ● Statistik: Vid expediering ska uppgifter lämnas till Apote- dessa läkemedel. Läkemedelsverket ges i propositionen ansva- kens Service AB som kommer att föra statistik över läke- ret för tillsynen över efterlevnaden av lagen samt uppgiften att medelsanvändningen samt hålla register och databaser upp- pröva och besluta om vilka läkemedel den ska omfatta. Recept- daterade. fria nikotinläkemedel föreslås även fortsättningsvis få säljas utanför öppenvårdsapoteken. Det nya regelverket föreslås träda i kraft den 1 november 2009. 1) Regeringens proposition 2008/09:190. Handel med vissa receptfria läkemedel. 6
 9. 9. 3. översikt över Apoteket Apoteket i korthet ● Rörelsegren Distribution & Produktion (”D&P”), som KUNDER ansvarar för varuförsörjning, produktion och service på ● Cirka 315 000 kundbesök om dagen, eller cirka 90 miljoner uppdrag av koncernens affärsverksamheter och dotter- kundbesök/år.1) bolag. Verksamheten innefattar bland annat ansvar för ● Cirka 220 000 expedierade recept om dagen, eller cirka 36 Apoteket Dos, e-handelskanalen, kundcentrum, distans- miljoner receptkunder/år. apoteken och koncernens IT. ● Cirka 190 000 sålda receptfria läkemedel om dagen, eller ● Rörelsegren Övrig verksamhet, som bland annat innefattar cirka 66 miljoner egenvårdskunder/år. Apoteket Produktion & Laboratorier AB, Apoteket Interna- tional, IHE. Organisationsstruktur Apoteket är organiserat enligt bilden nedan: Som stöd för enheterna ovan finns ett antal koncernstaber: Figur 1 ● Ledningsstab. APOTEKETS ORgANISATION ● Ekonomi & Finans. ● Sortiment & Inköp (tillhandahåller ett sortiment av läke- Apoteket medel och övriga hälsoprodukter för hela koncernen). ● Varumärke & Kommunikation (ansvarar för Apotekets VD och Ledningsstab varumärke, kommunikationsarbete i hela koncernen samt koncernchef genomför all marknadsföring till konsumentmarknaden). ● Human Resources. Ekonomi & finans Sortiment och inköp Marknad och kommunikation Utöver enheterna ovan ingår även Giftinformationscentralen i HR Apoteket, vilken informerar sjukvårdsinstanser och allmänhet om risker och symtom vid olika typer av akut förgiftning, samt Rörelsegren Rörelsegren Rörelsegren ger råd om lämplig behandling. Giftinformationscentralen Egendrivna apotek Apoteket Farmaci Övrig verksamhet Öppenvårdsapotek Sjukhusapotek, APL, Apoteket drivs på uppdrag av den svenska staten. Efter omregleringen och Apoteket Shop farmaceutiska tjänster International, IHE & av marknaden kommer verksamheten fortfarande att drivas Apoteket AS men inte längre av Apoteket. Rörelsegren Distribution och produktion Distansapotek, dosapotek, IT och kundcentrum RöRELSEgREN EgENDRIVNA APOTEK Rörelsegren Egendrivna apotek svarar för driften av 9162) apo- Källa: Apoteket tek, vilka erbjuder receptbelagda läkemedel, receptfria läke- medel samt handelsvaror med hälsoinriktning (t.ex. schampo, Apoteket är indelat i fyra huvudsakliga enheter: hudkrämer, solskyddsmedel etc.). I affärsområdet ingår två sorters apotek: Öppenvårdsapotek (876 st.) och Apoteket Shop ● Rörelsegren Egendrivna apotek, som svarar för driften av (40 st.3)). apoteken inklusive rådgivning till konsumenter och försälj- Öppenvårdsapoteken omfattar alla fullsortimentsapotek. ning av apotekssortimentet. Bland dessa finns både apotek i vårdcentralslägen (i närheten ● Rörelsegren Apoteket Farmaci, som bland annat står för av eller i anslutning till vårdcentraler och dylikt), apotek i driften av sjukhusapoteken och tjänsteförsäljning till fram- kommersiella lägen (t.ex. citylägen och köpcentrum) och expe- förallt vården. ditionsapoteken (belägna i anslutning till sjukhus och i regel 1) Kassaregistreringar. 2) Per den 31 mars 2009. 3) Två shopar som är delar av vanliga öppenvårdsapotek exkluderade. 7
 10. 10. 3. översikt över Apoteket större än de vanliga öppenvårdsapoteken). Expeditionsapote- Kundcentrum ken skiljer sig från övriga apotek framför allt genom att deras Apoteket Kundcentrum verkar både som farmaceutisk rådgi- kundgrupp behöver mer läkemedel och mer komplexa tjänster vare och som mottagare av läkemedelsbeställningar från all- än de genomsnittliga apotekskunderna. En naturlig följd av de mänheten. Under 2008 hanterade enheten över 4 miljoner sjukhusnära lägena är att andelen receptbelagda läkemedel av ärenden. Huvudsyftet med verksamheten är, förutom att vara försäljningen är högre för dessa apotek. Expeditionsapoteken ytterligare en läkemedelsrådgivningskanal, att avlasta apoteken avskildes organisatoriskt från sjukhusapoteken (se Apoteket gällande frågor om öppettider och lagerläge för produkter. Farmaci nedan) 2005 med syftet att hålla isär Apotekets avtalsverksamhet med landstingen som kunder och konsu- Apoteket Distans mentverksamheten. Apoteket Distans bedrivs vid två anläggningar i Hässleholm Apoteket Shop är mindre apotek med inriktning på handels- och Falun. Distansapoteken förser bland annat apoteksombu- varor och OTC. Även receptbelagda läkemedel kan tillhanda- den, Apotekets e-handel (via internetsidan www.apoteket.se), hållas men lagerförs inte. Målet med satsningen är ökad till- dialyspatienter och slutenvårdsavdelningar med läkemedel och gänglighet och butikerna är belägna i bra handelslägen med hälsoprodukter. Enheterna levererar även den del av dospatien- öppettider i paritet med övrig handel i området. Apoteket Shop ternas konsumtion som ej kan dosdispenseras (t.ex. flytande är ett koncept som påbörjades 2005 när den första butiken med läkemedel). Verksamheten har konsoliderats under 2008 och detta koncept öppnade. gått från fyra till två anläggningar. Distansapoteken har inga egna fordon utan all transport upphandlas i samverkan med RöRELSEgREN APOTEKET FARMACI Posten AB. Den första juli 2008 bolagiserades Apotekets drift av sjukhus- apotek och tillhandahållande av av vissa konsulttjänster till ApoDos dotterbolaget Apoteket Farmaci AB. Kunderna utgörs av Apoteket Dos (ApoDos) dispenserar maskinellt portioner av landsting, kommuner och företag. läkemedel till både privatkunder och avtalskunder. Varje dos- I driften av de 741) sjukhusapoteken, vilka är belägna inne i påse innehåller alla läkemedel som skall tas vid ett och samma sjukhusens lokaler ingår bland annat läkemedelshantering och tillfälle. Dospåsen är märkt med namn, födelsedatum, inne- beredning av extempore. Extempore är specialtillverkade läke- håll, datum och klockslag när dosen skall intas. I regel expe- medel med möjlighet till individanpassning. Dessa läkemedel dieras dosförpackade läkemedel för två veckors förbrukning. kan normalt inte tillverkas på kommersiell basis på grund av Dispenseringen sker vid 11 dosenheter utspridda över landet. bristen på skala i tillverkningen eller att hållbarhetstiden är Antalet är en avvägning mellan stordriftsfördelar och den regi- begränsad. Den extempore som framställs på sjukhusapoteken onala närhet som krävs för att ledtiderna mot kund ska vara så är i huvudsak cancerrelaterade preparat. korta som möjligt. Inom 48 timmar från att en person får änd- Driften av sjukhusapoteken sker på uppdrag av landstingen. rad ordination ska första förpackningen med doser för varje Löptiden på försörjningsavtalen är normalt 2–3 år, ibland med intagningstillfälle finnas för avhämtning. Det som inte kan option på ytterligare ett år. portionsförpackas (t.ex. flytande läkemedel) levereras i origi- Exempel på de konsulttjänster som erbjuds av Apoteket nalförpackning. Denna leverans ombesörjs av distansapote- Farmaci är läkemedelsutbildningar för läkare, vårdpersonal ken. Kunderna består av vårdtagare som bor hemma, aktiva och anhöriga, läkemedelsbudgetering, läkemedelsgenomgång- kroniker (en person med en kronisk sjukdom men som är i ar (genomgångar av patienters läkemedelskonsumption för att arbetsför ålder och som lever ett aktivt och normalt liv tex. optimera användingen) och kliniska prövningar (tester av nya diabetiker och astmatiker), den kommunala vården, den slutna preparat). vården samt kriminalvården. Leverans sker dels direkt till vårdinrättningar men också till apoteken, där dospatienter som DISTRIBUTION & PRODUKTION bor hemma kan hämta ut sina paket. Distribution & Produktion ansvarar för varuförsörjning, pro- Användningen av ApoDos ökar stadigt och tjänsten har duktion och service på uppdrag av koncernens affärsverksam- idag cirka 165 000 användare. Dock är fortfarande använd- heter och dotterbolag. ningen av s.k. dosetter, som förpackas manuellt av anhöriga och sjuksköterskor, avsevärt högre. Den genomsnittliga dos- patienten är mellan 75 och 80 år och har i genomsnitt 10–12 läkemedel. Den förädlade receptexpeditionen kostar 6 SEK per dag och patient, vilket betalas av landstinget. Denna intäkt 1) Per den 31 december 2008. 8
 11. 11. 3. översikt över Apoteket allokeras tillsammans med intäkten för läkemedlen i fråga till Kunder rörelsegrenen Distribution och Produktion. Apotekets kunder kan delas upp i privatkunder och avtalskun- Fördelarna med dosanvändning är bland annat förbättrad der. Privatkunderna är enskilda personer, det vill säga i stort läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. För att få sett hela Sveriges befolkning, som använder Apotekets pro- använda dostjänsten krävs ordination från läkare. dukter och tjänster. Privatkunderna inhandlar sina varor på de Inom rörelsegrenen Distribution och produktion finns även lokala apoteken eller hos något av de apoteksombud som finns cirka 850 apoteksombud. runt om i landet. Avtalskunder är institutioner som landsting, kommuner och företag (främst läkemedelsföretag) som köper öVRIg VERKSAMHET produkter och tjänster via avtal. Här ingår bland annat läkeme- Apoteket Produktion & Laboratorier AB (APL) delsinformation, tillverkning, utbildning och dosexpedierade APL är en av Europas största tillverkare av specialläkemedel läkemedel. (extempore). Bolaget har egna anläggningar för tillverkning, Apoteket har ett kundlojalitetsprogram som heter Apoteket tester och analyser av läkemedel. APL har specialiserat sig Plus. Medlemsskapet är kostnadsfritt och bland förmånerna inom de tillverkande enheterna för att kvalitetsgarantera stor- ingår ett nyhetsbrev fyra gånger per år, temakvällar med infor- skalig produktion enligt GMP (Good Manufacturing Practise). mation om till exempel hudvård eller kost samt rabatter på APL erbjuder en rad utvecklings- och laboratorietjänster utvalda produkter. Medlemmarna kan även samla poäng på för sjukvården i Sverige och läkemedelsindustrin i hela värl- sina inköp som berättigar till rabatter på Apotekets sortiment. den. Bland kunderna finns både stora och små företag. Medlemskapet är på central nivå men alla medlemmar har ett Verksamheten är uppdelad i de två affärsområdena Special- ”värdapotek”. Antalet medlemmar per den 31 december 2008 läkemedel och Kontraktsverksamhet. Specialläkemedelsdelen uppgick till cirka 810 000. står för cirka 80 procent av omsättningen och är en verksamhet som drivs till självkostnad. En viktig uppgift är att förse den Personal svenska sjukvården med extemporeläkemedel när ett godkänt Apoteket har totalt cirka 12 000 medarbetare varav cirka 8 300 läkemedel saknas och inte finns tillgängligt på licens. inom apoteksverksamheten (dvs. de 916 apoteken inom affärs- De övriga 20 procent av omsättningen utgörs av kontrakts- området Egendrivna apotek). Av de anställda inom apoteks- verksamhet. Denna består av tillverkning av läkemedel, labora- verksamheten har cirka 60 procent farmaceutisk utbildning. torietjänster (kemiska, mikrobiologiska och medicintekniska För en översikt av åldersstrukturen för de anställda inom analyser), utvecklingstjänster samt tillverkning av kliniskt pröv- apoteksverksamheten, se figuren nedan. ningsmaterial. Kontraktsverksamheten fyller upp tillgänglig Figur 2 produktionskapacitet och finansierar på så sätt verksamheten. ÅLDERSSTRUKTUR HOS PERSONALEN INOM De fyra produktionsenheterna finns i Stockholm, Umeå, APOTEKSVERKSAMHETEN Göteborg och Malmö. De är specialiserade på olika typer av läkemedel för ökad effektivitet och säkerhet. På varje enhet 2 000 1 800 finns ett kontrollaboratorium. 1 600 1 400 1 200 Apoteket International AB 1 000 800 Apoteket International AB har uppdraget att verka för en 600 utveckling av Apotekets tjänsteexport. 400 200 0 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) –35 36 –45 46 –55 56 –60 61– IHE är ett icke vinstsyftande forsknings- och utredningsinsti- Tillsvidareanställda Visstidsanställda tut med målsättningen att bidra till väl underbyggda beslut om Källa: Apoteket hälso- och sjukvårdens utveckling. Apoteket International Norway AS Apoteket AS är Apotekets nystartade bolag i Norge. Bolaget skall sälja och distribuera dosförpackade läkemedel till vård- hem och hemsjukvård. 9
 12. 12. 4. Finansiell information om Apoteket Nedan visas finansiell data för Apoteket för perioden 2004– apotekskluster som säljs, hänvisas till kapitlet ”Översikt över 2008. Observera att endast delar av verksamheten kommer apotekskluster till försäljning och försäljningsstruktur”. att säljas i denna process. För finansiell information om de Figur 3 Resultaträkningar (MSEK) 2004 2005 2006 2007 2008 Nettoomsättning 34 092 35 444 37 269 39 493 41 710 Övriga intäkter 19 14 15 12 11 Summa intäkter 34 111 35 458 37 284 39 505 41 721 Varuinköp –27 421 –28 465 –29 813 –31 552 –33 263 Övriga externa kostnader –1 572 –1 620 –1 860 –2 224 –2 250 Personalkostnader –4 603 –4 839 –4 776 –4 896 –4 955 Av- och nedskrivningar –230 –242 –235 –245 –303 Rörelseresultat 285 292 600 588 950 Andelar i intresseföretags resultat –1 0 1 1 0 Finansiella intäkter 12 12 40 29 39 Finansiella kostnader –14 –14 –20 –16 –20 Resultat före skatt 282 290 621 602 969 Inkomstskatt –77 –89 –174 –169 –258 ÅRETS RESULTAT 205 201 447 433 711 10
 13. 13. 4. Finansiell information om Apoteket Figur 4 Balansräkningar (MSEK) 2004 2005 2006 2007 2008 Immateriella tillgångar 56 72 108 100 155 Byggnader, mark och markanläggningar 260 261 246 233 228 Inventarier 834 898 947 1 037 925 Pågående nyanläggningar 11 1 0 9 0 Finansiella anläggningstillgångar 873 884 896 1 054 1 440 Summa anläggningstillgångar 2 034 2 116 2 197 2 433 2 748 Varulager 1 476 1 611 1 730 1 872 1 999 Kundfordringar 4 180 4 409 4 598 4 831 5 005 Övriga fordringar 627 602 1 117 800 729 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152 159 175 201 209 Likvida medel 474 918 492 459 1 010 Summa omsättningstillgångar 6 909 7 699 8 112 8 163 8 952 Summa tillgångar 8 943 9 815 10 309 10 596 11 700 Eget kapital 2 518 2 632 3 010 3 293 3 838 Uppskjuten skatt 391 397 438 511 608 Övriga skulder 47 70 66 0 0 Övriga avsättningar 0 0 16 13 72 Summa långfristiga skulder 438 467 520 524 680 Skulder till kreditinstitut, räntebärande 2 000 2 715 2 599 2 399 2 300 Leverantörsskulder 3 208 3 098 3 283 3 496 3 972 Aktuella skatteskulder 0 0 18 0 0 Övriga skulder 174 255 282 400 355 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 568 589 586 476 470 Övriga avsättningar 37 59 11 8 85 Summa kortfristiga skulder 5 987 6 716 6 779 6 779 7 182 SUMMA EgET KAPITAL OCH SKULDER 8 943 9 815 10 309 10 596 11 700 Figur 5 Kassaflödesanalyser (MSEK) 2004 2005 2006 2007 2008 Kassaflöde från den löpande verksamheten 206 128 58 746 1 068 Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar –14 –37 –61 –17 –86 Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar –158 –201 –195 –412 –158 Nettoinvesteringar i intressebolag 0 0 0 0 –9 Avyttring/amortering övriga finansiella tillgångar 0 –1 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten –172 –239 –256 –429 –253 Förändring av kortfristiga finansiella skulder 71 715 –112 –200 –99 Amortering av finansiell leasingskld 0 –60 –46 0 0 Utbetald utdelning –117 –100 –70 –150 –165 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –46 555 –228 –350 –264 Årets kassaflöde –12 444 –426 –33 551 Likvida medel vid årets början 486 474 918 492 459 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 474 918 492 459 1 010 11
 14. 14. 5. Marknadsöversikt Inledning att apoteken får varor levererade i rätt tid och i rätt kvanti- Läkemedelsmarknaden i Sverige (receptbelagt och OTC) tet. I Sverige finns två rikstäckande partihandlare, Tamro omfattar försäljning till allmänheten via öppenvårdsapotek, och Oriola-KD (Kronans Droghandel). Partihandelsledet i distanshandel och dosdispensering samt till sjukhus via sjuk- Sverige består endast av lager och distribution. På grund av husapotek. Marknaden för läkemedelsförsörjningen till sjuk- detta tar partihandlarna heller ingen affärsrisk för varorna hus öppnades för konkurrens den 1 september 2008. Apoteket och rörelsemarginalerna är förhållandevis låga i en interna- har dock, via dotterbolaget Apoteket Farmaci, fortfarande tionell jämförelse. För närvarande tillämpas så kallad avtal med samtliga landsting om drift av sjukhusapotek med en kanalsdistribution vilket innebär att varje produkt bara ansvar för varuförsörjningen. distribueras av en grossist. Partihandlarna har således inget överlappande sortiment och de två rikstäckande partihand- Värdekedja larna förser apoteken med ungefär halva sortimentet var. Aktörer Efter tidigare ingripande från Konkurrensverket får dessa ● Läkemedelstillverkare: Företag som utvecklar och säljer distributionsavtal endast sträcka sig över ett år för befintliga läkemedel samt bedriver forskning och utveckling inom kunder och två år för nya eller övertagna kunder. Efter läkemedelsområdet. Exempel på läkemedelstillverkare är omregleringens ikraftträdande kommer partihandlarna inte Astra Zeneca, Baxter, GlaxoSmithKline, Merck och Pfizer. att åläggas ett fullsortimentsansvar utan endast en skyldig- ● Specialty pharma: Företag specialiserade på att sälja läke- het att leverera det sortiment man har tillstånd för till samt- medel. Bedriver normalt sett inte forskning och utveckling. liga apotek i Sverige. Exempel på specialty pharma-bolag är Meda, Biophausia, ● Apoteksdetaljister: I Sverige är Apoteket i dagsläget den Teva och Allergan. Kan i värdekedjan placeras mellan läke- enda läkemedelsdetaljisten som säljer läkemedel till all- medelsföretag och partihandlare. mänheten (bortsett från nikotinläkemedel, naturläkemedel ● Partihandlare/distributörer: Länken i kedjan mellan läke- och andra läkemedel som är undantagna monopolet). medelstillverkarna/specialty pharma och apoteken. Ser till Figur 6 LäkeMedeLSMArknAdenS värdekedjA TILLVERKARE (exempel) PARTIHANDLARE DETALJIST KONSUMENT Receptbelagt Privatkund (öppenvård) OTC Patient (Sjukhus) (slutenvård) Handelsvaror Källa: Apoteket, Regeringens proposition 2008/09:145 12
 15. 15. 5. Marknadsöversikt Marknadsstorlek och tillväxt ten var 15,5 procent jämfört med 2007. Försäljningen av läke- Den sammanlagda försäljningen av läkemedel (förskrivet och medel till privatkunder har vuxit med i genomsnitt 4,5 procent OTC) till privatkunder i Sverige uppgick till 28 431 MSEK sedan 1999. I figuren nedan visas försäljningen uppdelat på 2008. Tillväxten var 3,7 procent jämfört med 2007. Försälj- receptförskrivet och OTC samt handelsvaror de senaste tio ningen av handelsvaror uppgick till 3 011 MSEK 2008. Tillväx- åren samt tillväxten för dessa kategorier. Figur 7 FöRSäLjNINg TILL PRIVATKUNDER 35 000 3 011 (+15,5%) 30 000 2 607 (+17,5%) 2 219 (+18,9%) 1 669 (+10,5%) 1 867 (+11,9%) 25 000 1 474 (+4,6%) 1 510 (+2,4%) 3 252 (+8,0%) 3 459 (+6,4%) 1 410 (+6,1%) 2 770 (+7,6%) 3 012 (+8,8%) 1 328 (+2,4%) 2 424 (+11,0%) 2 575 (+6,2%) 24 971 (+3,3%) 2 183 (+9,9%) 24 163 (+4,2%) 20 000 1 298 1 986 (+8,8%) 21 734 (+9,2%) 22 137 (+1,9%) 22 353 (+1,0%) 22 475 (+0,5%) 23 181 (+3,1%) 1 826 (+5,9%) 1 724 19 909 (+5,9%) 18 807 (+7,9%) 15 000 17 433 10 000 5 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Receptförskrivet OTC Handelsvaror Källa: Apoteket Figur 8 Parallellimportens utveckling FöRDELNINg AV FöRSäLjNINg AV LäKEMEDEL OCH Parallellimport av läkemedel innebär att exakt samma läkeme- HANDELSVAROR TILL PRIVATKUNDER 2008 del som erbjuds på den svenska marknaden importeras från ett Handelsvaror, 10% annat land där priset är lägre. Försäljningen av parallellimpor- terade läkemedel uppgick 2008 till cirka 3,3 miljarder SEK, OTC, 11% mätt i apotekens inköpspriser (AIP). Under perioden 1997– 2008 har parallellimportens andel av totalmarknaden ökat från 1,9 procent till 11 procent.2) Receptförskrivet, 79 % Tillväxtutsikter de närmaste åren Källa: Apoteket Förskrivna läkemedel förväntas uppvisa en nominell tillväxt på 3–4 procent per år de närmaste 5 åren. Den underliggande E-handelns utveckling tillväxten för OTC förväntas bli 5–8 procent per år medan det E-handelns betydelse för handeln har ökat i takt med att Inter- utöver detta under en övergångsperiod bedöms att vara högre netanvändningen i samhället har ökat. I Sverige är generell tillväxt. Den underliggande tillväxten för handelsvaror totalt e-handel fortfarande begränsad men växer stadigt. 2007 upp- på marknaden bedöms bli 2,0–2,5 procent per år medan apo- gav 37 procent av befolkningen att de e-handlat under året. tekskanalen förväntas uppvisa en betydande tillväxt utöver Motsvarande siffra 2000 var 8 procent. För Apoteket omsatte detta under en övergångsperiod efter omregleringen. e-handeln 260 MSEK under 2008, vilket motsvarade mindre än 1 procent av den totala försäljningen. Som jämförelse svarar Internationell jämförelse e-handeln i USA för nära 20 procent av det receptbelagda läke- Sverige har i en internationell jämförelse förhållandevis få medelssortimentet.1) apotek per invånare. Figuren nedan visar apotekstäthet i ett antal europeiska länder (sifforna inkluderar inte apoteks- ombud). 1) Apotekets årsredovisning 2007. 2) IMS Health. 13
 16. 16. 5. Marknadsöversikt Figur 9 större aktörer. Storbritannien, som har större etableringshin- APOTEKSTäTHET (APOTEK/1 000 000 INVÅNARE) der, har ett antal större aktörer men cirka 50 procent av mark- 700 naden består av oberoende kedjor. Flera länder har också eta- 600 625 bleringshinder för apotekskedjor som till exempel Tyskland. 500 Recepthanteringen skiljer sig också åt länder emellan vilket 500 400 påverkar antalet apotek. I Sverige förskrivs läkemedel på 300 333 3-månadersbasis medan de i vissa länder skrivs ut månadsvis, 200 250 263 vilket torde betinga fler kundbesök. 208 220 200 100 167 95 125 Flera länder har omreglerat marknaden de senaste åren, 0 e a bland annat Island 1996 och Norge 2001 och planer för omreg- ig ge rn ie n ie n d d an klan talie n rik e ie n nd er or de lg nn Isl I nk an kla lering finns i ett antal länder. Ett exempel är den tyska markna- Sv N l än Be rita Ty s F ra Sp G re er or b N ed St den, där diskussioner förs för att i högre omfattning tillåta ked- jor att konkurrera med de oberoende apoteken. Det pågår för Källa: SOU 2008:4 tillfället mål i EG-domstolen huruvida det är en nationell fråga eller ej om kompetensmonopol kan behållas inom folkhälso- Sverige är det enda europeiska landet med ett statligt apoteks- sektorn. EG-domstolen har i princip godkänt den svenska monopol. Det är dock inte många marknader internationellt modellen av apoteksmonopol så länge inte enskilda läkeme- som har en helt avreglerad apoteksmarknad. Regleringar åter- delsföretag missgynnas, dock utan att pröva om skillnad ska finns framförallt på etablerings- och prissättningsområdet. göras mellan receptfria och receptbelagda läkemedel. I figuren Etableringshinder får stora effekter på marknadsstrukturen nedan presenteras en översikt över apoteksregleringarna i ett som skiljer sig mycket åt emellan länderna i Europa. I Norge flertal europeiska länder. domineras marknaden av tre större aktörer och på Island av två Figur 10 REgLERINg AV DEN EUROPEISKA APOTEKSMARKNADEN Island Norge ● Kedjor tillåtna ● Kedjor tillåtna ● Endast farmaceuter får driva ● OTC säljs i butik apotek ● OTC säljs i butik Finland ● Inga kedjor tillåtna Storbritannien ● Nikotinläkemedel säljs utanför apotek ● Kedjor tillåtna ● Begränsning i etablerings- möjligheter för nya apotek ● OTC säljs i butik Danmark ● Kedjor tillåtna ● Begränsningar i etablerings- Nederländerna möjligheter för nya apotek ● OTC säljs i butik ● Kedjor tillåtna ● OTC säljs i butik med licens Tyskland Frankrike ● Inga kedjor tillåtna ● Begränsningar i etablerings- ● Inga kedjor tillåtna möjligheter för nya apotek ● OTC endast på apotek ● OTC säljs i butik Spanien Italien ● Inga kedjor tillåtna ● Kommunala apotek nyligen ● OTC endast på apotek privatiserade ● Tillåtet men svårt att skapa större kedjor Källa: Regeringens proposition, 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden, Euromonitor. ● OTC säljs i butik 14
 17. 17. 6. Prismodell 6. Prismodell Läkemedelsmarknaden kan delas in i läkemedel inom förmå- förskrivna), extempore, djurläkemedel (förskrivna och ej för- nen och läkemedel utanför förmånen enligt nedan. Läkemedel skrivna) och handelsvaror. inom förmånen är alla förskrivna och kan delas in i receptbe- Prismodellerna ser olika ut för var och en av dessa grupper. lagda läkemedel, receptfria läkemedel, förbrukningsartiklar, Dagens prismodell och prismodellen så som den kommer att stomiartiklar, extempore, livsmedel samt medicinska gaser fungera efter omregleringen sammanfattas i nedanstående och tillbehör. Läkemedel utanför förmånen kan delas in i tabell: receptbelagda läkemedel (förskrivna), receptfria läkemedel (ej Figur 11 PRISMODELLER – öVERSIKT ANDEL AV FÖRSäLJNING IDAG NY REGLERING 2008 (CIRKA) ● Förhandling av inköpspriser på icke utbyt- bara och parallellimporterade (PI) läkeme- ● Prisformel med en variabel del och en fast del Receptbelagda del ● Samma ersättning för original, generika och 66,5% läkemedel ● Möjlighet till lägre försäljningspriser på PI parallellimporterat ● 10 kr extra ersättning på generika (spec. av TLV) Receptfria ● Samma prisformel som för receptbelagda ● Hanteras som receptbelagda läkemedel 2,5% läkemedel läkemedel Inom förmånen Förbruknings- ● Prisformel med en variabel del och en fast del ● Oförändrad prisformel 2,6% artiklar Stomiartiklar ● Prisformel med en variabel del och en fast del ● Oförändrad prisformel 0,9% ● Fastställs av TLV genom kostnadsbaserade Extempore ● Oförändrad prissättning 1) diskussioner med APL ● Priser fastställs av Apoteket AB ● Livsmedel till barn under 16 år inom förmånen Livsmedel ● Oförändrad prissättning 0,1% ● Övriga livsmedel ersätts geno landstingsstöd eller betalas av konsument ● Fastställs av TLV genom diskussioner med Medicinska gaser ● Oförändrad prissättning 0,2% leverantörerna, ca 10 procent marginal ● Fri prissättning Receptbelagda ● Apoteket AB har valt att använda samma pris- läkemedel ● Fri prissättning 4,2% modell som för receptbelagda läkemedel inom (förskrivna) förmånen Receptfria ● Fri prissättning Utanför förmånen läkemedel ● Apoteket AB har valt att använda en prisformel ● Fri prissättning 11,2% (ej förskrivna) som ger ca 32 procent bruttomarginal ● Apoteket AB har valt samma prisformel som för Extempore ● Fri prissättning 1) extempore inom förmånen ● Fri prissättning Djurläkemedel ● Apoteket har valt en prisformel för receptbe- ● Fri prissättning 1,7% lagda läkemedel och en för receptfria läkemedel Handelsvaror ● Fri prissättning ● Fri prissättning 9,9% Källa: Apoteket, Regeringens proposition 2008/09:145 1) Ingår i receptbelagda läkemedel. Uppdelning ej möjlig. 15
 18. 18. 6. Prismodell Läkemedel inom förmånen betalas delvis av landstingen För att få ett läkemedel att ingå i förmånen behöver läkeme- genom det så kallade högkostnadsskyddet där landstingen står delsbolagen göra en ansökan till TLV. Om TLV godkänner för cirka 80 procent av kostnaden1). Högkostnadsskyddet inne- ansökan fastställs ett inköpspris och ett försäljningspris för bär att landstingen betalar en del av konsumentens kostnader läkemedlet. Prisformeln som anger förhållandet mellan för läkemedel, där de första 900 SEK betalas direkt av konsu- inköpspriser och försäljningspriset ser olika ut för olika typer menten. Därefter ökas landstingens andel av kostnaden stegvis av läkemedel. ända upp till 4 300 SEK då kostnaden till fullo bärs av lands- För läkemedel utanför förmånen är prissättningen fri. tingen 2). Systemet är utformat så att en konsument betalar Apoteket har för receptbelagda läkemedel utanför förmånen, högst 1 800 SEK per år för läkemedel (se figuren nedan). receptfria läkemedel utanför förmånen, extempore utanför förmånen och djurläkemedel valt att skapa en egen prisformel Figur 12 ur vilket försäljningspriset beräknas. Apoteket har i många fall öVERSIKT öVER LäKEMEDELSFöRMÅNEN FöR INDIVIDEN valt att sätta en prisformel som är identiskt med den prisform Sammanlagda Konsumenten betalar medicinkostnad som mest som TLV fastställt för motsvarande läkemedel inom förmånen. 4 300 1 800 3 300 1 700 1 700 1 300 900 900 Källa: TLV Figur 13 APOTEKSMARKNADENS FöRHÅLLANDE TILL ANDRA AKTöRER Läkemedelsverket Staten Landsting ägare Betalar ~80 procent* Förskriver Ansöker om att få sälja av förmånens läkemedel ett läkemedel kostnad Säljer läkemedel Läkemedelsbolag Partihandlare Apoteket Konsument Konsument betalar ~20 Ansöker om att procent* av få ingå i förmån förmåns- berättigat TLV * Andel av förmånsberättigade läkemedel som betalas av stat / konsument. Förmånen omfattar i regel ej OTC och handelsvaror. Källa: Apoteket, TLV, Läkemedelsverket 1) Apoteket årsredovisning 2007. 2) Apoteket. 16
 19. 19. 7. Hur drivs ett apotek? Detta avsnitt är baserat på hur Apotekets apotek drivs idag. apoteken hade 2008 mellan 1 och 6 anställda och ungefär lika stor andel hade mellan 7 och 20. Ett mindre antal apotek hade Översikt över 20 anställda. I genomsnitt hade öppenvårdsapoteken FöRSäLjNINg 9,4 anställda varav 5,5 var farmaceuter. Många apotek lånar Öppenvårdsapotekens intäkter kommer från försäljning av även in personal. Den inlånade personalen kan delas in i tre produkter ur de tre produktkategorierna receptförskrivet, OTC kategorier: och Övrigt (består till 90 procent av handelsvaror och till 10 procent av vissa övriga produkter och tjänster). I figuren nedan ● Personal som regelbundet lånas in eftersom de extra tim- visas fördelningen mellan produktkategorierna och de genom- marna som krävs inte är tillräckliga för att anställa mer snittliga bruttomarginalerna för dessa för öppenvårdsapoteken. personal (exempelvis för att mycket små apotek ska kunna hålla öppet under lunchen) Figur 14 ● Personal som behövs för att täcka upp behov vid semestrar FöRSäLjNINgSFöRDELNINg OCH BRUTTOMARgINALER FöR och sjukdom öPPENVÅRDSAPOTEKEN ● Specialistpersonal som endast behövs vid enstaka tillfällen. Övrigt, 50 Exempel på specialistpersonal är lagerspecialister och 10% 40 41,4% resursplanerare (som bland annat jobbar med att lägga OTC, 11% scheman). 32,6% 30 20 Det finns ingen central enhet som handhar in- och utlånings- 16,6% 10 förfarandet utan detta sker med bas i upparbetade relationer Recept- mellan närliggande apotek. förskrivet, 79 % 0 Recept- OTC- Övrigt På varje apotek finns en apotekschef. Dennes primära upp- förskrivet läkemedel gift är att ansvara för apotekets drift och därmed säkerställa en Källa: Apoteket god läkemedelsförsörjning. I chefens uppgifter ingår bland annat resurs- och lagerplanering samt uppföljning av apotekets Den genomsnittliga omsättningen för ett öppenvårdsapotek ekonomi och resultat. Apotekschefen bestämmer även över var under 2008 33 MSEK, vilket med en genomsnittlig fördel- viss lokal marknadsföring men den mesta marknadsföringen ning mellan produktkategorierna innebär en försäljning på och skyltningen planeras centralt. cirka 26 MSEK receptförskrivet, 4 MSEK OTC och cirka 3 Två fackförbund dominerar bland de anställda, Sveriges MSEK övrigt. Farmacevtförbund och Farmaciförbundet. Sveriges Farmacevt- förbund är störst med cirka 7 500 medlemmar. För medlemskap PERSONAL krävs examen som apotekare, farmacie magister, receptarie Apotekspersonal kan delas in i farmaceuter (kan vara antingen eller farmacie kandidat. Farmaciförbundet har cirka 7 000 apotekare med 5 års högskoleutbildning, eller receptarier med medlemmar och startade som ett renodlat fackförbund för tre års högskoleutbildning)1), apotekstekniker och personal i apotekstekniker. Med åren har det dock utvecklats till sam- övriga yrkeskategorier. Rollerna skiljer sig åt genom att farma- lingsfack med en växande andel högskoleutbildade medlem- ceuter är behöriga att hantera och ge rådgivning avseende mar. Det finns även ett antal andra fackförbund representerade, receptbelagda läkemedel och OTC, apotekstekniker hanterar däribland Sveriges Ingenjörer och Unionen, men deras med- ger råd om och säljer egenvårdsprodukter, medan övriga lemmar hos Apoteket är främst baserade på Apotekets huvud- anställda främst utgörs av kassapersonal. Cirka 37 procent av kontor. 1) Receptarieutbildningen är för närvarande tre år. Vissa receptarier har 2-årig utbildning eller en ettårig tilläggsexamen och en apoteksteknikerutbildning. 17

×