Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CSR Competitivitat Sostenible i Responsable

495 views

Published on

Sistema de gestión de la responsabilidad social que permite gestionar de forma coherente los recursos intangibles de la empresa resultando fundamental para garantizar y potenciar la "competitividad sostenible y responsable".

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CSR Competitivitat Sostenible i Responsable

 1. 1. Que un negoci sigui competitiu i sostenible ja no depèn exclusivament de la producció de béns materials o de serveis. A dia d'avui, la gestió i creació de recursos intangibles es torna imprescindible. COMPETITIVITAT SOSTENIBLE I RESPONSABLE Consultoría Soluciones addvante.com/es/advisory/soluciones/csr.pdfCopyright ©2015 AddVANTE Economistas & Abogados S.L.P. Todos los derechos reservados. AddVANTE CSR
 2. 2. …són aspectes que no es poden adquirir en el mercat. S'han de gestionar de manera eficient i coherent, ja que són el factor clau per assolir els objectius i desenvolupar i consolidar l'avantatge competitiu del negoci. Tenim moltes eines que ens permeten gestionar de forma adequada la producció, les finances, la comptabilitat, la tasca comercial,… però quines eines tenim per gestionar de forma global i coherent tots aquests aspectes més immaterials? Un sistema de gestió de la responsabilitat social és un sistema global que permet gestionar de forma coherent els recursos intangibles de l´empresa o organització, resultant fonamental per garantir i potenciar la CSR “competitivitat sostenible i responsable”. En què consiteix COMPETITIVITAT SOSTENIBLE I RESPONSABLE la satisfacció dels clients el capital intel·lectual el saber fer la motivació dels treballadors l'alineació amb l'estratègia la reputació i la imatge corporativa el valor de la cultura organitzacional el nivell de satisfacció en el lloc de treball les activitats de gestió del coneixement les sinergies de col·laboració amb altres organitzacions la capacitat d’adaptacióel coneixement de l’entorn i el mercat L'èxit d'un negoci o organització ja no depèn exclusivament de la producció de béns materials o de serveis. Avui en dia, la gestió i creació de "recursos intangibles" es torna imprescindible. Aspectes com... 1Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 3. 3. En temps d'incertesa i complexitat com els que estem vivint, resulta fonamental gestionar de manera global els àmbits del capital humà, l’estructural i el relacional. Una deficiència en la gestió d’un d’aquests àmbits té uns efectes importants traduïts en pèrdua de competitivitat, posant en perill la continuïtat a mitjà termini. En canvi, la gestió conjunta dispara el potencial de l'empresa. Treure el màxim partit a aquests "recursos estratègics", que en la majoria dels casos ja podem trobar a les nostres empreses, és difícil, i més encara desenvolupar-los de manera coherent i conjunta. En la majoria dels casos necessiten eines molt dispars per gestionar-los. RISCOS ALS QUALS S'ENFRONTEN LA MAJORIA DE COMPANYIES Problemes potencials 2 Coneixements, habilitats, experiències i actituds que tenen els membres d'una organització. 02 Inclou el coneixement responsable de dotar de coherència i fil conductor a tota l'organització. Sorgeix dels processos de relació que manté l'organització amb els agents interns i externs que l'envolten. 01 03 Capital Humà Capital Estructural Capital Relacional Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 4. 4. Implantar un sistema de gestió de la responsabilitat social permet, a partir del diàleg transparent amb les diferents parts interessades en l’empresa, gestionar amb una metodologia comú i coherent totes aquelles activitats que es solen desenvolupar dins dels àmbits del capital humà, l’estructural i el relacional. El fet d’iniciar un procés de diàleg no implica que l'empresa o organització hagi de satisfer les preocupacions de tots els seus grups d'interès. Sí suposa que ha de respondre a les qüestions plantejades en aquests diàlegs i incloure-les en el desenvolupament estratègic i operacional. Per tant, es tracta d’unificar a escala estratègica les iniciatives relacionades amb els diferents grups: 01. Els clients 02. Els treballadors 03. Els proveïdors 04. Propietaris, accionistes, inversors i socis 05. El medi ambient 06. La competència 07. La comunitat SISTEMA DE GESTIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL Com el podem ajudar? 3 INSIGHTS & IDEAS Quin és el veritable objectiu de la Responsabilitat Social a les empreses? Ver vídeo (07:02) Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 5. 5. Avui en dia, davant l'evolució que s'ha produït en les necessitats i expectatives dels "consumidors" ja no n'hi a prou amb proposar alguna cosa, s'ha de dialogar per consensuar un benefici per ambdues parts, s'ha de passar de la proposta de valor a la resposta de valor. Aquest plantejament ens permet tenir un producte o servei adaptat a les necessitats del client, facilitant enormement els processos de recollida d’informació, d’innovació, de serveis postvenda, de gestió de riscos, etc. Ara bé, per tal que els clients estiguin disposats a participar en aquest procés, demanen una sèrie de requisits mínims de transparència que hem d'assumir, com són: 01 els clients De la proposta de valor a la resposta de valor Béns i serveis socialment responsables ContractesPromocions i publicitat Confidencialitat Honestedat Atenció al client i postvenda: Preus, pressupostos, terminis, garanties, assegurances i impostos QUANTES VEGADES HEM SENTIT PARLAR DE LA IMPORTÀNCIA DE LA PROPOSTA DE VALOR EN LA DEFINICIÓ DELS MODELS DE NEGOCI? 01 02 03 Utilització de publicitat respectuosa i digna amb les persones, la salut i la seguretat que no siguin enganyoses ni incitin a conductes il·legals o perilloses. Elaboració de contractes d'acord amb els principis de transparència, veracitat, confiança i bona fe, així com evitar actuacions abusives derivades de possibles posicions dominants. Compliment de les condicions acordades amb els clients, usuaris i consumidors. 04 05 06 Protecció de la confidencialitat en les relacions amb els clients i el respecte a la privacitat de les seves dades. Garantir que les relacions amb els clients, usuaris i consumidors exclouen pràctiques de corrupció, extorsió i suborn que condicionin l'objectivitat i independència de les parts. Establir procediments per al tractament i resolució, dels suggeriments, queixes i reclamacions dels clients. 07 Facilitar béns i serveis que responguin a criteris de qualitat, seguretat, fiabilitat i, progressivament, accessibilitat universal. 4Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 6. 6. 01 Quan ens plantegem què és una empresa o una organització, fàcilment ens surt la finalitat d’aquesta o bé la descripció de productes o serveis que ofereix, o be els processos que realitza. Però, si fem una reflexió més profunda, arribarem a la conclusió que les empreses i les organitzacions acaben sent les "persones" que les integren. Partint d’aquesta premissa, si volem que la nostra empresa u organització assoleixi un cert grau d’excel·lència, estar clar que haurem d´intervenir sobre, processos, eines i tècniques, però per gestionar el veritable canvi hem de treballar perquè les persones involucrades siguin capaces i vulguin treballar en el nou context definit i, així, s'aconsegueixin els resultats esperats. Per tant podem treballar perquè les persones en les nostres empreses o organitzacions siguin empleades, és a dir que treballin per un sou a final de mes, o podem parlar de professionals compromesos, persones que realitzen la seva feina amb un alt coneixement especialitzat, formació, control sobre el contingut del treball, autoregulació, esperit de servei, aplicació, serietat, honradesa i eficàcia. Tenir una tipologia o altre de persones te una repercussió directa en el compte de resultats, sense oblidar però, que també augmenta la complexitat de la gestió de les persones. Un cop més per tal d’apostar per un model de professionals a les nostres empreses u organitzacions, hi ha uns mínims que hem de garantir: Dret a la intimitat 02 03 Respecte a la igualtat efectiva d'oportunitats i de tracte, independentment de raça, sexe, maternitat-paternitat, creences, ideologia, orientació sexual, nacionalitat, origen social, salut, edat, discapacitat o altres característiques distintives. 02 els treballadors Assegurar que els comportaments de l'organització no infringeixin el dret a la intimitat dels treballadors i de les seves famílies. Així com el compliment de la legislació respecte a les dades personals (LOPD). Gestionar la prevenció de riscos per a la salut i la seguretat dels seus empleats mitjançant la integració de l'activitat preventiva en l'organització i l'adopció de les mesures necessàries dirigides a prevenir accidents, lesions i malalties relacionades amb el treball. Compliment de la llei de prevenció de riscos laborals. D’EMPLEATS A PROFESSIONALS COMPROMESOS No-discriminació Salut i seguretat 04 Salari 05 06 Respecte al dret d'afiliació sindical i representació col·lectiva dels empleats, i a la negociació col·lectiva. Definició d'una política retributiva per satisfer un nivell de vida digne. Compliment de la legislació en la contractació i protecció social (assegurança de malaltia i accidents, jubilació, assegurança d'atur, etc. ). Associació i negociació Contracte de treball 5Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 7. 7. 07 Conciliació de la vida personal, familiar i laboral 08 09 Disseny dels entorns laborals i els llocs de treball, en la mesura del possible, sota els criteris de disseny universal i accessibilitat global, de manera que siguin accessibles pel major nombre de persones, per tal d'evitar discriminació per raó de discapacitat. Definició dels programes d’actualització de coneixements i competències. Afavorir l'equilibri entre la vida privada i professional. Entorns accessibles Formació, ocupabilitat i carrera professional 10 Mecanismes de comunicació 11 Foment del respecte a la dignitat, i emprendre actuacions davant comportaments que suposin un atemptat directe a aquesta dignitat, especialment aquells que se circumscriuen en els conceptes d'assetjament sexual, violència al lloc de treball o assetjament moral. Afavorir la comunicació interna, incloent vies de reclamacions, queixes o denúncies, que permetin una millora en la relació amb l'empleat i, si escau, valorar el nivell de satisfacció dels mateixos. Respecte a la dignitat del treballador 02 els treballadors
 8. 8. 01 DE SUBMINISTRADORS A ALIATS En tota empresa els "proveïdors" són la primera baula en el procés per assolir els objectius de l’organització. Són el punt de partida per poder lliurar al client un producte o servei de qualitat que satisfaci les seves necessitats. Per tant, incidir en la relació amb els proveïdors, pot reflectir directament en millores en competitivitat, en millores de la capacitat de gestió i, precisament, de generació de "valor afegit" a les empreses i organitzacions. Així doncs cal identificar quins són aquells proveïdors que resulten estratègics i construir una relació que permeti obtenir resultats favorables per ambdues parts. El resultat pot ser sobrepassar a la competència, millorar la qualitat del producte o servei, estalviar recursos de gestió i administració gràcies a un augment de fiabilitat, o altres beneficis mutus que possibilitin expandir i aprofundir la relació. Per millorar la relació entre proveïdors i empreses, cal treballar-hi des d'un bon començament. S’han de detectar quins són els proveïdors estratègics, amb potencial de millora, que reuneixen les capacitats requerides per l'empresa, competents en el moment de lliurar la comanda en bones condicions i en el temps acordat, per tal d’acurar esforços en aquelles iniciatives que tinguin major impacte en el resultat de l’empresa. Hi ha, però, aspectes previs que facilitaran molt aquesta tasca com són: Formalització i compliment del contracte Foment dels principis de la RS Honestedat i respecte 02 03 D'acord amb els principis de transparència, veracitat, confiança i bona fe, amb especial atenció als proveïdors directes. L'organització ha de seleccionar i contractar proveïdors que s’alineïn amb les polítiques de l’empresa. 03 els proveïdors Garantir que les relacions amb els proveïdors exclouen pràctiques de corrupció i suborn que condicionen l'objectivitat i independència de les dues parts, i que es respecten els drets de propietat (per exemple: la propietat intel·lectual) dels proveïdors. Promoure els principis i requisits de la responsabilitat social en la seva cadena de proveïdors de subministrament, amb especial atenció als proveïdors directes amb els quals tingui una major capacitat d'influència. 7Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 9. 9. 03 Eficàcia i eficiència en la gestió 04 Govern de l'organització L'eficàcia i eficiència en la gestió per assegurar el màxim benefici de forma sostenible. Ha d'establir els mecanismes i sistemes de control necessaris per assegurar que els directius exerceixen les seves funcions amb honestedat, rigor i lleialtat cap als interessos dels accionistes, inversors, socis i donants, de manera compatible amb els de la resta dels grups d'interès significatius. També s'ha de fomentar la igualtat d'oportunitats en la promoció cap als llocs dels òrgans de govern de l'organització. Els propietaris, accionistes, inversors i socis, són els primers interessats en el fet que l’empresa o organització sigui competitiva i sostenible en el temps, per tant tota actuació que incideixi en les altres parts interessades de l’empresa que tinguin una incidència en el compte de resultats, és del seu interès. A més a més, aplicar aquests tipus de polítiques els hi permet avaluar molt millor els riscos que corren i tenir un control més eficient de l'empresa o organització. En aquesta línia és important que també tinguin cura d’alguns aspectes que els afecten a ells i que faciliten una cultura de foment d’aquestes pràctiques. DE LA INCERTESA AL CONTROL DE RISCOS S'ha d'assumir un compromís públic amb la fiabilitat, el rigor, l'oportunitat i rellevància de la informació que transmet al públic en general, i als mercats financers en particular quan es tracti d'una organització que cotitzi en ells. L'organització ha de garantir, els drets de vot i representació assegurant que són utilitzats de bona fe i sempre en defensa de l'objecte social de l'organització. 01 02 Transparència informativa Drets de vot i representació 04 Propietaris, accionistes, inversors i socis 8Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 10. 10. Els costos de crear cultura del reciclatge són mínims, i en canvi minva l'impacte ambiental i pot retornar la inversió per la venda d'aquests residus per un altre sistema productiu. D’altra banda un cop més pot ajudar a gestionar els riscos d’una forma proactiva. Des d’aquesta perspectiva cal analitzar els següents aspectes que poden aportar valor a l’empresa: TENIR UNA POLÍTICA D'ÚS RACIONAL DELS RECURSOS EVITA EL MALBARATAMENT, REDUEIX COSTOS, MINIMITZA ELS PROBLEMES DE RESIDUS I D’IMPACTE AMBIENTAL. 05 medi ambient De la imatge als beneficis tangibles 01 02 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals de la seva activitat per a la correcta gestió. Adopció de les mesures d'actuació per reduir els seus efectes en el canvi climàtic. 03 Optimització en la utilització de materials, combustibles i energia. 04 Prevenció en l'àmbit de la seva influència dels impactes negatius sobre els ecosistemes. Prevenció de la contaminació Canvi climàtic Ús eficient dels recursos Preservació dels ecosistemes i de la biodiversitat 9Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 11. 11. La relació amb la competència es pot plantejar a diferents nivells. De sortida et permet una valoració de riscos més a curada i pot anar des d’un nivell inicial a on s’estableixen unes polítiques i estratègies comercials que garanteixin la no realització de pràctiques de competència deslleial, respectant els drets de propietat dels competidors, sense recórrer a pràctiques com l'espionatge industrial. Fins a plantejaments a on la relació fluida amb la competència directa pot tenir avantatges clars. Accions conjuntes dels competidors que poden servir per inicialment capturar mercats nous o ampliar els existents, per després competir i així ampliar les quotes de mercat. O fins i tot hi ha ocasions en què el més convenient és aliar-se per derrotar iniciatives intrusives. En definitiva, estem dient que en un mercat tan complex i tan incert, tenir relacions fluides amb la competència pot posicionar a les diverses empreses de forma que augmenti la capacitat de reacció davant d’oportunitats o riscos comuns. DE LA COMPETÈNCIA A LA COL·LABORACIÓ INTERESSADA 06 La competència 10
 12. 12. Diuen que una empresa u organització no es pot "desenvolupar" de forma adequada en un entorn degradat. Així invertir en la comunitat a on està ubicada l´empresa facilita un cop més la sostenibilitat en el temps. Si hem dit que l’aposta per les persones a nivell intern resulta fonamental, a nivell extern també és important. Un cop més, ajuda a gestionar els riscos i pot oferir un retorn en forma de facilitats per operar, per aconseguir persones fidelitzades, tant interna com externament. Pot facilitar de primera mà el coneixement sobre el mercat més proper. Les intervencions en la comunitat poden ser una eina de desenvolupament personal pels membres de l’empresa o organització, tenint un alt impacte en el seu compromís i també en la seva productivitat. Aquesta és potser una de les vessants tradicionalment més desenvolupades en el marc de la responsabilitat social, i hem de recordar no perdre-la de vista: Contribució al desenvolupament sostenible de la comunitat i l'entorn on opera mitjançant les activitats que li siguin pròpies i altres addicionals en la mesura de les seves possibilitats. OPERANT EN SINTONIA AMB L’ENTORN 02 Promoció del desenvolupament local Capacitat dinamitzadora i generadora de riquesa per millorar l'entorn en què opera, tenint en el desenvolupament local mitjançant polítiques que promoguin i potenciïn la contractació local, tant de treballadors en els diferents nivells de preparació, en la mesura que sigui possible, com mitjançant la utilització de proveïdors locals quan el tipus de producte-servei ho permeti. Avaluació dels riscos per a la salut i seguretat d'aquests al llarg del seu cicle de vida, i adoptar les mesures possibles per evitar-los o minimitzar-ne efectes. 01 Compromís sostenible 03 Seguretat del producte i servei 07 la comunitat 11Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 13. 13. Està centrada principalment en la nostra metodologia de "ContextAWARE", que dóna resposta a la necessitat de l’empresa o organització de conèixer de primera mà què és el que està passant al seu entorn extern i intern. ContextAWARE desenvolupa d’una banda la relació amb els grups d’interès basant-se en el diàleg i la transparència, i de l’altre, fomenta un estat d’alerta vital organitzacional i personal, que permet estar atent a tota informació o esdeveniment rellevant per l’empresa. Per tal de desenvolupar la nostra metodologia de ContextAWARE necessitem unes certes condicions en l’àmbit del capital humà, estructural i relacional. Per això és necessari desenvolupar altres programes complementaris, com són els de "ChangeMANAGEMENT" -Gestió del Canvi-, "PeopleDEVELOPMENT" –Gestió per competències- i "EndoMARKETING" –Gestió del compromís intern-, que consoliden de forma adequada els fonaments a partir dels quals es construeix la nostra metodologia. ESTRUCTURA DE LA NOSTRA SOLUCIÓ Com el podem ajudar? La nostra solució, basada en el diàleg i transparència amb els grups d'interès, tant interns com externs, li permetrà desenvolupar un sistema que unifiqui a nivell estratègic la gestió de tots els recursos intangibles dels que hem fet menció, ja que, la gestió conjunta no suma, sinó que multiplica els efectes que cadascun d'ells per separat, augmentant la competitivitat i facilitant la perdurabilitat en el temps de l'empresa. 12 Change MANAGEMENT Gestió del Canvi People DEVELOPMENT Gestió per competències Endo MARKETING Gestió del compromís intern Context AWARE Gestió dels Stakeholders Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 14. 14. Així, mitjançant aquest model de foment de la competitivitat sostenible i responsable, facilitem que els gestors coneguin en quina mesura les decisions que estan adoptant incrementen, o no, el valor aprofitant els recursos intangibles. En conseqüència, poden valorar si s'estan alineant per afegir valor o per contra estan posant en risc la competitivitat i la sostenibilitat de l'empresa. És important recalcar que, per poder avaluar l'èxit o no d'aquests models, no és tan important valorar el retorn monetari de la inversió, cosa no exempta de dificultats, com conèixer quina és la seva evolució per poder reconduir, en el cas que no s'estigui desenvolupant de forma correcta o potenciar si s'estan obtenint beneficis, la correcta gestió del recursos intangibles, permetent als gestors repensar el seu negoci. EL CSR PERMET I FACILITA EL CONEIXEMENT I LA DECISIÓ CONTACTAR UN EXPERT EL NOSTRE OBJECTIU FINAL Com el podem ajudar? Enric Madrigal Responsable Àrea de persones i organitzacions +34 93 415 88 77 emadrigal@addvante.com 15Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 15. 15. Identificació primerenca de tendències i assumptes rellevants Millor gestió de riscos i d'oportunitats Innovació i millora Establir la credibilitat com a soci Presa de decisions fonamentada Tenir coneixement de les perspectives i accés als recursos dels grups d'interès pot ajudar a l'empresa a gestionar les oportunitats i els riscos amb més eficiència i eficàcia. El fet de mantenir un diàleg continu amb els grups d'interès comporta la possibilitat de poder identificar nous temes que puguin influir en les condicions, tant per a l'empresa com per al mercat en general. El coneixement i els recursos dels grups d'interès també poden ajudar a l'empresa en la millora i la innovació dels seus processos i dels seus productes o serveis. La interacció cara a cara i la capacitat de desenvolupar les relacions individuals són, generalment, el mètode més eficaç per a la construcció de confiança i la credibilitat de l'empresa. Al seu torn, el fet de crear confiança és crucial per aconseguir l'èxit a llarg termini. L'accés a la informació i les relacions que van més enllà de les fonts tradicionals poden traduir-se en un avantatge competitiu si s'integren en la planificació i altres activitats principals de l'empresa. 01 02 03 04 05 Quins beneficis obtindrà LES CINC CLAUS DE LA NOSTRA SOLUCIÓ 16Consultoría Soluciones CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
 16. 16. El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones. Copyright @2014 AddVANTE Economistas & Abogados S.L.P. Todos los derechos reservados. addvante@addvante.com www.addvante.com Barcelona Diagonal, 482 1a Planta 08006 Barcelona (España) Tel. + 34 93 415 88 77 Madrid José Abascal, 55 28003 Madrid (España) Tel. + 34 91 441 53 15 Pensamos en los negocios que vienen En AddVANTE pensamos que todo el mundo recurre a alguien cuando el problema es demasiado complejo y demasiado importante. Llevamos más de 20 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de resultados en beneficio de su organización y sus clientes. Qué hacemos Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión del talento. Cómo lo hacemos Para alinear estos incentivos con los objetivos de nuestros clientes lo gestionamos a través de tres palancas de tranformación: la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia en restructuración empresarial y gestión del cambio. En qué nos diferenciamos Uno de nuestros aspectos diferenciales es la manera en la que abordamos los retos de nuestros clientes. Nuestras metodologías de trabajo, construidas sobre una visión de 360º, basadas en un modelo interdisciplinar y atentas a las nuevas tendencias, están diseñadas para mejorar la eficiencia y generar alternativas de negocio más creativas. ADVISORY • LEGAL • FISCAL • RISK & RESTRUCTURING AddVANTE

×