Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

28518 (1)

207 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

28518 (1)

  1. 1. TUGASAN ________________________________________________________________________ HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK SEMESTER MEI 2014 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. Pemeriksa tidak akan membaca jawapan tugasan yang melebihi had patah perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan di penghujung tugasan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur penghantaran tugasan secara online. Anda dinasihatkan menyimpan salinan tugasan yang dihantar dan bukti penghantaran untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. Fail tugasan yang dihantar mestilah dalam format MS-WORD (filename.doc). Sila pastikan fail adalah VERSI TERKINI yang BETUL. Fail yang tersalah hantar hendaklah dihantar semula secara on-line sebelum tamat tempoh penghantaran. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 24hb Jun – 6hb Julai 2014. Serahan selepas 6hb Julai 2014 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. 1
  2. 2. PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30% : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50% : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. 2
  3. 3. SOALAN TUGASAN Makna dalam bahasa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Bagi memahami sesuatu makna dengan tepat, seseorang penutur dan pendengar haruslah peka terhadap apa yang dituturkan dan juga apa yang didengar. Perubahan makna akan berlaku disebabkan oleh beberapa keadaan yang tidak dapat dielakkan. Buat analisis tentang konsep makna dalam bahasa Melayu. Penganalisisan anda perlulah berfokuskan kepada perkara-perkara berikut: (a) Huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu. (b) Perbincangan tentang faktor-faktor perubahan makna dalam bahasa Melayu. (c) Aplikasi pengajaran makna dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat sekolah rendah. Laporan hendaklah ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah yang betul. [Jumlah: 40 markah] 3
  4. 4. RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS : HBML3303 SEMESTER : MEI 2014 Kriteria Pemberatan Sangat Lemah Lemah Menepati Sebahagian Piawai Menepati Piawai Melebihi Piawai Markah Penuh 0 1 2 3 4 Pengenalan 1 Tiada pengenalan. (a) Pengenalan tentang tajuk tugasan ringkas. (b) Objektif juga dinyatakan secara ringkas sahaja dan tidak menampakkan keseluruhan penulisan tugasan. (c) Tiada sumber rujukan yang berkaitan dengan pengenalan dinyatakan dalam penulisan. ( a) Pengenalan agak baik dan menampakkan sebahagian daripada keseluruhan penulisan. (b) Objektif juga dinyatakan dengan agak baik. (c) Sumber rujukan yang digunakan sebagai bahan sokongan bagi pengenalan hanya diambil daripada modul sahaja. (a) Pengenalan adalah baik dan relevan. Pengenalan menampakkan keseluruhan penulisan. (b) Objektif dinyatakan dengan baik dan menjelaskan sebahagian daripada tujuan penulisan. (c) Sekurang- kurangnya satu sumber rujukan yang berkaitan dengan pengenalan dinyatakan sebagai huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu sebagai bahan sokongan. (a) Pengenalan amat jelas, amat baik, dan relevan. Pengenalan menampakkan dengan jelas keseluruhan penulisan. (b) Objektif dinyatakan dengan baik dan menerangkan secara jelas tujuan penulisan. (c) Sekurang-kurangnya dua sumber rujukan yang berkaitan dinyatakan sebagai bahan sokongan. 4 4
  5. 5. Kriteria Pemberatan Sangat Lemah Lemah Menepati Sebahagian Piawai Menepati Piawai Melebihi Piawai Markah Penuh 0 1 2 3 4 Huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu 2.5 Tiada huraian. (a) Huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan secara umum sahaja. Fakta dan perbincangan tentang konsep makna dan perubahan makna tidak tersusun. (b) Sumber rujukan yang digunakan untuk sokongan penulisan hanya diambil daripada modul sahaja. (c) Tiada sebarang contoh diberikan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. Fakta dan perbincangan tentang konsep makna dan perubahan makna agak baik. (b) Sekurang- kurangnya satu sumber rujukan digunakan untuk menyokong bahan penulisan yang berkaitan. (c) Sekurang- kurangnya satu contoh yang relevan dikemukakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. Fakta dan perbincangan tentang konsep makna dan perubahan makna disampaikan dengan baik dan tersusun. (b) Sekurang- kurangnya dua sumber rujukan digunakan untuk menyokong bahan penulisan yang berkaitan. (c) Sekurang- kurangnya dua contoh yang relevan dikemukakan sebagai sokongan bahan penulisan. (a) Huraian tentang konsep makna dan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik, bernas dan meyakinkan. Fakta dan perbincangan tentang konsep makna dan perubahan makna disampaikan dengan amat baik, tersusun dan bersistematik. (b) Terdapat illustrasi/visual menambahkan penerangan bahan penulisan. (c) Sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan digunakan untuk menyokong bahan penulisan yang berkaitan. (d) Sekurang-kurangnya tiga contoh yang relevan dikemukakan sebagai sokongan bahan penulisan. 10 Perbincanga 3.0 Tiada (a) Perbincangan (a) Perbincangan (a) Perbincangan (a) Perbincangan 5
  6. 6. Kriteria Pemberatan Sangat Lemah Lemah Menepati Sebahagian Piawai Menepati Piawai Melebihi Piawai Markah Penuh 0 1 2 3 4 n tentang faktor-faktor perubahan makna dalam bahasa Melayu perbincangan . tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan secara umum sahaja. Fakta dan perbincangan juga tidak disusun dengan rapi. (b) Sumber rujukan yang digunakan sebagai bahan sokongan hanya dipetik daripada modul sahaja. (c) Tiada sebarang contoh yang berkaitan diberikan. tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan agak baik. Fakta dan perbincangan juga agak baik dan disusun agak rapi. (b) Sekurang- kurangnya satu sumber rujukan digunakan untuk menyokong penulisan. (c) Sekurang- kurangnya satu faktor berserta contoh diberikan sebagai sokongan penulisan. tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan baik. Fakta dan perbincangan juga baik dan keseluruhan penulisan disusun rapi. (b) Sekurang- kurangnya dua sumber rujukan digunakan untuk menyokong penulisan. (c) Sekurang- kurangnya dua faktor berserta contoh diberikan sebagai sokongan penulisan. tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan amat baik, bernas dan meyakinkan. Fakta dan perbincangan juga amat baik dan susunan secara keseluruhannya kemas dan rapi. (b) Sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan digunakan untuk menyokong penulisan. (c) Sekurang-kurangnya tiga faktor berserta contoh diberikan sebagai sokongan penulisan. 12 Aplikasi pengajaran 2.5 Tiada huraian. (a) Huraian tentang aplikasi pengajaran (a) Huraian tentang aplikasi pengajaran (a) Huraian tentang aplikasi pengajaran (a) Huraian tentang aplikasi pengajaran 10 6
  7. 7. Kriteria Pemberatan Sangat Lemah Lemah Menepati Sebahagian Piawai Menepati Piawai Melebihi Piawai Markah Penuh 0 1 2 3 4 makna dalam mata pelajaran bahasa Melayu peringkat sekolah rendah. makna dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disampaikan secara umum sahaja. Fakta yang diberikan juga umum dan tidak disusun dengan rapi. (b) Sumber rujukan yang digunakan untuk menyokong penulisan diambil hanya daripada modul sahaja. (c) Tiada sebarang contoh aplikasi pengajaran yang dinyatakan. makna dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disampaikan dengan agak baik. Fakta yang diberikan juga agak baik dan menampakkan sebahagian daripada susunan huraian. (b) Sekurang- kurangnya satu sumber rujukan digunakan untuk menyokong bahan penulisan. (c) Sekurang- kurangnya satu aplikasi pengajaran dicadangkan dengan contoh yang relevan. makna dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disampaikan dengan baik. Fakta yang diberikan juga baik dan menampakkan susunan huraian secara keseluruhan. (b) Sekurang- kurangnya dua sumber rujukan digunakan untuk menyokong bahan penulisan. (c) Sekurang- kurangnya dua aplikasi pengajaran dicadangkan dengan contoh yang relevan. makna dalam mata pelajaran Bahasa Melayu disampaikan dengan amat baik, bernas dan meyakinkan. Fakta yang diberikan juga amat baik dan disusun dengan rapi serta bersistematik. (b) Sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan digunakan untuk menyokong bahan penulisan. (c) Sekurang-kurangnya tiga aplikasi pengajaran dicadangkan dengan contoh yang relevan. Kesimpulan 0.5 Tiada kesimpulan. Rumusan dan kesimpulan yang ringkas dan tidak menjelaskan perkara berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Rumusan dan kesimpulan yang agak baik dan menjelaskan hanya sebahagian perkara yang berkaitan dengan keseluruhan kandungan penulisan tugasan. Rumusan dan kesimpulan yang baik dan menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan tetapi tiada penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. Rumusan dan kesimpulan yang amat baik dan sempurna. Menjelaskan keseluruhan kandungan penulisan dengan teliti (koheren dan kohesi) dan memberikan penambahan isu semasa sebagai nilai tambah penulisan. 2 Organisasi 0.5 Tiada Tugasan Tugasan Peraturan tatabahasa, Peraturan tatabahasa, 2 7
  8. 8. Kriteria Pemberatan Sangat Lemah Lemah Menepati Sebahagian Piawai Menepati Piawai Melebihi Piawai Markah Penuh 0 1 2 3 4 dan Rujukan (APA). organisasi. mengandungi pelbagai kesilapan tatabahasa, tanda baca dan ejaan. Bahasa yang digunakan sesuai. Penulisan tidak ada kesinambungan dan urutan yang betul (koheren dan kohesi). Gaya penulisan APA tidak digunakan dalam penulisan kertas kerja. mengandungi sebahagian kecil kesilapan tatabahasa, tanda baca dan ejaan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Kesinambungan penulisan (koheren dan kohesi) agak baik. Terdapat penulisan bahagian pengenalan, huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan tetapi kurang tersusun. Hanya sebahagian penulisan bibliografi mengikut gaya APA. penggunaan tanda baca dan ejaan diikuti dengan baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan sesuai. Kesinambungan dan urutan penulisan (koheren dan kohesi) adalah baik. Terdapat bahagian pengenalan, huraian dan perbincangan tentang tajuk serta rumusan yang tersusun. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. penggunaan tanda baca dan sistem ejaan dipatuhi dengan amat baik. Bahasa yang digunakan dalam penulisan amat baik dan amat relevan. Kesinambungan dan urutan (koheren dan kohesi) penulisan dikawal rapi dan amat baik. Tajuk dan rumusan yang amat tersusun dan berkaitan. Gaya penulisan APA diadaptasi sepenuhnya dalam kertas kerja. Jumlah Keseluruhan 40 8

×