Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫אדם‬‫באשר‬‫אדם‬ ‫הוא‬?
‫ופליטים‬ ‫מקלט‬ ‫מבקשי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬
‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫שתבטיח‬ ‫מדיניות‬ ‫לקידום‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫המקלט‬ ‫למבקשי‬ ‫בסיסיות‬,‫התושבים‬ ‫עם‬ ‫ו...
‫ב‬ ‫נאבקנו‬"‫ההסתננות‬ ‫חוק‬"‫השונים‬ ‫בגלגוליו‬,‫לצמצם‬ ‫והצלחנו‬
‫מקלט‬ ‫מבקשי‬ ‫של‬ ‫הכליאה‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫משמעותית...
‫יום‬ ‫למעונות‬ ‫תקציב‬ ‫להשיג‬ ‫הצלחנו‬
‫מקלט‬ ‫ומבקשי‬ ‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫לילדי‬(2015)
‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
‫לבג‬ ‫עתירתנו‬ ‫בעקבות‬"‫מקלט‬ ‫למבקשי‬ ‫הותר‬ ‫ץ‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫ייצוג‬‫עורכי‬‫למקלט‬ ‫הבקשה‬ ‫בהליך‬ ‫דין‬(2010)
‫צילום‬:...
‫כבוד‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬?
‫ומובטלים‬ ‫עובדים‬ ‫זכויות‬
CC-BY:DavidKing
‫עבודה‬ ‫ודורשי‬ ‫דורשות‬ ‫של‬ ‫זכותם‬ ‫להבטחת‬ ‫פועלת‬ ‫האגודה‬
‫תעסוקתי‬ ‫לאופק‬,‫הוגן‬ ‫לשכר‬ ‫ועובדים‬ ‫עובדות‬ ‫של‬ ‫...
‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫וקידמנו‬ ‫יזמנו‬(2011)
CC-BY:DavidKing
‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫הארצית‬ ‫פרישתה‬ ‫את‬ ‫מנענו‬"‫לתעסוקה‬ ‫אורות‬"
"(‫ויסקונסין‬ ‫תוכנית‬( )"2010)
CC-BY:DavidKing
‫התעסוקה‬ ‫בלשכת‬ ‫מפלות‬ ‫עבודה‬ ‫הצעות‬ ‫לביטול‬ ‫הבאנו‬(2008)
CC-BY:DavidKing
‫לכולם‬ ‫בסיסיות‬ ‫זכויות‬?
‫בכבוד‬ ‫לקיום‬ ‫נאבקים‬
‫ואישה‬ ‫איש‬ ‫לכל‬ ‫להבטיח‬ ‫נאבקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫ונפשי‬ ‫חומרי‬ ‫קיום‬ ‫של‬ ‫נאותים‬ ‫תנאים‬,‫בכבוד‬ ‫לחיו...
‫אסרה‬ ‫הכנסת‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬
‫כלכליים‬ ‫אמצעים‬ ‫חסרי‬ ‫לאנשים‬ ‫מים‬ ‫ניתוקי‬ ‫על‬(2015)
‫כללים‬ ‫לנסח‬ ‫החלה‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬
‫כלכליים‬ ‫אמצעים‬ ‫חסרי‬ ‫לאנשים‬ ‫חשמל‬ ‫ניתוק‬ ‫שימנעו‬(2015)
‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫קצבת‬ ‫לשלול‬ ‫אסר‬ ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬
‫שמקבל‬ ‫ממי‬‫סיוע‬‫דיור‬ ‫לצורכי‬‫מקרוביו‬(2015)
‫הפקר‬ ‫שטח‬?
‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬
‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
‫המתמשכת‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫והתושבים‬ ‫התושבות‬ ‫של‬ ‫הבסיסי...
‫בזכות‬‫פעילותנו‬‫חינם‬ ‫חינוך‬ ‫להבטיח‬ ‫חויבו‬ ‫החינוך‬ ‫ומשרד‬ ‫העירייה‬
‫הבאה‬ ‫הלימודים‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫המזרחית‬ ‫ירו...
‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫הדואר‬ ‫בשירותי‬ ‫פערים‬ ‫צומצמו‬,
‫לרחובות‬ ‫שמות‬ ‫לראשונה‬ ‫שם‬ ‫וניתנו‬(2015-2010)
‫צילום‬:‫חכל...
‫משמעותיים‬ ‫ותקציבים‬ ‫תקנים‬ ‫הוספו‬
‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫החברתיים‬ ‫לשירותים‬(2014-2008)
‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
‫יותר‬ ‫ושווים‬ ‫שווים‬?
‫סוגיה‬ ‫לכל‬ ‫באפליה‬ ‫נאבקים‬
RyanRodrickBeiler,Activestills
‫סוגיה‬ ‫לכל‬ ‫אפליה‬ ‫נגד‬ ‫לפעול‬ ‫ממשיכים‬ ‫אנו‬,
‫בכלל‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫כלפי‬ ‫וכבוד‬ ‫שוויון‬ ‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫ולהנחלת‬,
...
‫במוצרים‬ ‫הפליה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫יזמנו‬,‫למקומות‬ ‫ובכניסה‬ ‫בשירותים‬
‫ציבוריים‬(2000),‫שהפלה‬ ‫ממי‬ ‫פיצויים‬ ‫לתב...
‫לבג‬ ‫עתירתנו‬ ‫בעקבות‬"‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫על‬ ‫נאסר‬ ‫ץ‬
‫גילם‬ ‫בשל‬ ‫לעבודה‬ ‫ומועמדים‬ ‫מועמדות‬ ‫לפסול‬(2004)
Rya...
‫בזכות‬ ‫ארגון‬ ‫את‬ ‫הקמנו‬–
‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫המרכז‬(1993)
RyanRodrickBeiler,Activestills
‫שווים‬ ‫כולנו‬?
‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫לזכויות‬ ‫המאבק‬
‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
‫בישראל‬ ‫הערבים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫נאבקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫לשוויון‬
‫ולשמירה‬ ‫ולכבוד‬‫שלהם‬ ‫והתרבותיים‬ ...
‫המדינה‬ ‫קרקעות‬ ‫בהקצאת‬ ‫אפליה‬ ‫נאסרה‬ ‫עתירתנו‬ ‫בזכות‬
‫לערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬"(‫בג‬"‫קעדאן‬ ‫ץ‬",2000)
‫צילום‬:‫בא...
‫בתחומן‬ ‫העירוני‬ ‫השילוט‬ ‫שכל‬ ‫חויבו‬ ‫המעורבות‬ ‫בערים‬ ‫העיריות‬
‫בערבית‬ ‫גם‬ ‫יהיה‬(2002)
‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
‫בנתב‬ ‫הבידוק‬ ‫שיטת‬ ‫שונתה‬"‫ג‬
‫המזוודות‬ ‫של‬ ‫הפומבי‬ ‫הידני‬ ‫הבידוק‬ ‫ובוטל‬(2014)
‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫לומדים‬ ‫מה‬?
‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫חינוך‬
‫צילום‬:‫באואר‬‫יהב‬‫אלה‬
‫לשנות‬ ‫רוצים‬ ‫שאם‬ ‫ומאמינים‬ ‫מאמינות‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫באגודה‬ ‫אנו‬-
‫לשנות‬ ‫אפשר‬,‫חינוכית‬ ‫אינטראקציה‬ ‫יש‬ ‫ש...
‫ספר‬ ‫פרסמנו‬,‫ובערבית‬ ‫בעברית‬,‫כלים‬ ‫חינוך‬ ‫ולאנשי‬ ‫לנשות‬ ‫שמעניק‬
‫הלימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫התיכון‬ ‫עד‬ ‫מהגן‬ ...
‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫יום‬ ‫הוטמע‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬,
‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫מצוין‬ ‫והוא‬
‫צילום‬:‫...
‫מוצר‬ ‫או‬ ‫זכות‬?
‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
‫לדיור‬ ‫הזכות‬ ‫קידום‬
‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫לכל‬ ‫גג‬ ‫לקורת‬ ‫הזכות‬ ‫למימוש‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬:
‫ציבורי‬ ‫דיור‬ ‫לקידום‬,‫ארצית‬ ‫בפ...
‫בזכות‬‫המושג‬ ‫פעילותנו‬"‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬"‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫הוטמע‬
‫ובקרב‬‫קובעי‬‫תכנון‬ ‫לחוקי‬ ‫והוכנס‬ ‫המדיניות‬
‫...
‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫חוק‬ ‫תוקן‬,‫מביתם‬ ‫יפונו‬ ‫לא‬ ‫משכנתאות‬ ‫שחייבי‬ ‫כך‬
‫דיור‬ ‫פתרון‬ ‫משפחתם‬ ‫ולבני‬ ‫להם‬ ‫שיימצא...
‫למכרזיה‬ ‫הוסיפה‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬
‫מפלים‬ ‫קבלנים‬ ‫לקנוס‬ ‫למדינה‬ ‫שמאפשר‬ ‫סעיף‬(2013)
‫צילום‬:OrenZiv,Active...
‫בריאים‬ ‫נהיה‬ ‫איך‬?
‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫הפערים‬ ‫צמצום‬
‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
‫ושוויוניים‬ ‫נגישים‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫להבטחת‬ ‫פועלת‬ ‫האגודה‬
‫בישראל‬ ‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫לכל‬–‫ועניים‬ ‫עשירים‬,‫ויהודים‬...
‫הציבורי‬ ‫השירותים‬ ‫לסל‬ ‫הוכנסה‬ ‫לילדים‬ ‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬,
‫גיל‬ ‫עד‬ ‫בחינם‬ ‫שיניים‬ ‫טיפולי‬ ‫...
‫עמדתנו‬ ‫את‬ ‫קיבלה‬ ‫גרמן‬ ‫ועדת‬,‫לצמצם‬ ‫והמליצה‬
‫ציבוריים‬ ‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫הפרטיים‬ ‫הרפואה‬ ‫שירותי‬ ‫את‬(2014)
‫צ...
‫מכשירי‬ ‫הוצבו‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬MRI‫בפריפריה‬,
‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫אם‬‫הנדרש‬ ‫בהיקף‬(2012-2008)
‫צילום‬:OrenZiv,Active...
‫בשטחים‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬?
‫הפלסטינים‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בהפרת‬ ‫נאבקים‬
‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
‫הצבא‬ ‫רשויות‬ ‫מול‬ ‫פועלת‬ ‫האגודה‬,‫המשפט‬ ‫ומערכת‬ ‫המדיניות‬ ‫קובעי‬
‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫הפגיעות‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫...
‫בשטחים‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫המפלות‬ ‫המעצר‬ ‫תקופות‬ ‫קוצרו‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬
‫מ‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫הקטינות‬ ‫גיל‬ ‫והועלה...
‫השב‬ ‫על‬ ‫נאסר‬"‫בחקירות‬ ‫בעינויים‬ ‫להשתמש‬ ‫כ‬
"(‫בג‬"‫הטלטולים‬ ‫ץ‬",1999)
‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫ההפרדה‬ ‫גדר‬ ‫תוואי‬ ‫שונה‬,‫הפגיעה‬ ‫וצומצמה‬
‫הפלסטינים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬
‫צילום‬:Mu...
‫פלסטינים‬ ‫חקלאים‬ ‫של‬ ‫גישתם‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫חויב‬ ‫הצבא‬
‫לאדמותיהם‬"(‫בג‬"‫המסיק‬ ‫ץ‬",2006)
‫צילום‬:MustafaBader,Ac...
‫יותר‬ ‫ושווים‬ ‫שווים‬?
‫הפקר‬ ‫שטח‬?
‫נשים‬ ‫זכויות‬
CC-BY:WikimediaIsrael
CC-BY: Wikimedia Israel
CC-BY:WikimediaIsrael
CC-BY: Wikimedia Israel
‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫רשמה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫בישראל‬ ‫נשים‬ ‫של...
‫טייס‬ ‫לקורס‬ ‫נשים‬ ‫גיוס‬"(‫בג‬"‫מילר‬ ‫אליס‬ ‫ץ‬",1995)
‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫שירתו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫על‬ ‫לאל‬ ‫וטייסים‬ ‫...
‫דתיות‬ ‫למועצות‬ ‫נשים‬ ‫מינוי‬"(‫בג‬"‫שקדיאל‬ ‫ץ‬",1988)
CC-BY: Wikimedia Israel
CC-BY:WikimediaIsrael
‫לעובדת‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫פיצוי‬ ‫מתן‬
‫הגברים‬ ‫עמיתיה‬ ‫לעומת‬ ‫בשכר‬ ‫שהופלתה‬(2003)
CC-BY: Wikimedia Isra...
‫אתכם‬ ‫משתיקים‬?
‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫הגנה‬
‫צילום‬:KerenManor,Activestills
‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫מגנה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬,‫והמחאה‬ ‫ההפגנה‬
‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫כל‬ ‫של‬,‫ביקורת‬ ‫להשתיק‬ ‫בנטייה...
‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬‫המשטרה‬‫על‬ ‫פלילית‬ ‫אחריות‬ ‫להטיל‬ ‫שתפסיק‬ ‫הודיעה‬
‫מפגינים‬ ‫שמבצעים‬ ‫עברות‬ ‫בשל‬ ‫הפגנות‬ ‫מא...
‫לבג‬ ‫עתירותינו‬ ‫בעקבות‬"‫שימוש‬ ‫לאפשר‬ ‫חייבת‬ ‫מקומית‬ ‫שרשות‬ ‫נקבע‬ ‫ץ‬
‫שונות‬ ‫דעות‬ ‫להבעת‬ ‫הציבוריים‬ ‫במתקני...
‫בעקבות‬‫עתירותנו‬‫לבג‬"‫נאותה‬ ‫הגנה‬ ‫לספק‬ ‫חויבה‬ ‫המשטרה‬ ‫ץ‬
‫למפגינים‬–‫הפגנה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫את‬ ‫לאסור‬ ‫ולא‬–‫לא...
‫יותר‬ ‫ושווים‬ ‫שווים‬?
‫להט‬ ‫זכויות‬"‫ב‬
CC-BY:Galit
‫המאבק‬ ‫מחלוצי‬ ‫הייתה‬ ‫האגודה‬
‫ולכבוד‬ ‫לשוויון‬ ‫ולסביות‬ ‫הומואים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬
CC-BY:Galit
‫המין‬ ‫מאותו‬ ‫זוג‬ ‫לבני‬ ‫בעבודה‬ ‫הטבות‬ ‫מתן‬
"(‫בג‬"‫על‬ ‫מאל‬ ‫הדייל‬ ‫ץ‬",1994(
CC-BY:Galit
‫צה‬ ‫חיוב‬"‫צה‬ ‫כאלמן‬ ‫הומו‬ ‫זוג‬ ‫בבן‬ ‫להכיר‬ ‫ל‬"‫ל‬
‫שארים‬ ‫זכויות‬ ‫לקבלת‬(1997)
CC-BY:Galit
‫לרשום‬ ‫חויבה‬ ‫המדינה‬‫בחו‬ ‫שנעשה‬ ‫לסבי‬ ‫אימוץ‬"‫ל‬
"(‫בג‬"‫ברנר‬ ‫ץ‬-‫קדיש‬",2000)
CC-BY:Galit
‫מין‬ ‫מאותו‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫נישואין‬ ‫לרשום‬ ‫חוייבה‬ ‫המדינה‬
‫בחו‬ ‫שנעשו‬"‫ל‬"(‫בג‬"‫טורונטו‬ ‫נישואי‬ ‫ץ‬",2006)
‫הסורגים‬ ‫מאחורי‬ ‫זכויות‬?
‫בפלילים‬ ‫צדק‬ ‫קידום‬
CC-BY-NC:ThomasHawk
‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫שמערכות‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫של‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫הצדקה‬ ‫ללא‬ ‫יפגעו‬ ‫לא‬‫וא...
‫למשטרה‬ ‫מופרזות‬ ‫חיפוש‬ ‫סמכויות‬ ‫להעניק‬ ‫שלא‬ ‫הכנסת‬ ‫את‬ ‫שכנענו‬
"(‫המישוש‬ ‫חוק‬( )"2015)
CC-BY-NC:ThomasHawk
‫הסוהר‬ ‫בתי‬ ‫שירות‬ ‫חויב‬ ‫עתירתנו‬ ‫בעקבות‬
‫אסיר‬ ‫לכל‬ ‫מיטה‬ ‫לספק‬(2007)
CC-BY-NC:ThomasHawk
‫ועצורים‬ ‫אסירים‬ ‫של‬ ‫זכותם‬ ‫את‬ ‫עיגנו‬ ‫עתירותינו‬
‫עם‬ ‫להיפגש‬‫עורכי‬‫דין‬(2004)
CC-BY-NC:ThomasHawk
‫שקופים‬ ‫עובדים‬?
‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬
‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
‫בזכויותיהם‬ ‫הפגיעה‬ ‫לצמצום‬ ‫נאבקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫ברישיון‬ ‫בארץ‬ ‫השוהים‬ ‫עבודה‬ ‫ומהגרי‬ ‫מהגרות‬ ‫של‬...
‫את‬ ‫לבטל‬ ‫חויבה‬ ‫המדינה‬"‫הכבילה‬ ‫הסדר‬"
‫ספציפי‬ ‫למעסיק‬ ‫עבודה‬ ‫מהגר‬ ‫שכבל‬(2006)
‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
‫מעמד‬ ‫למתן‬ ‫קריטריונים‬ ‫נקבעו‬
‫בישראל‬ ‫שגדלו‬ ‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫לילדי‬(2005)
‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
‫ולילדיהם‬ ‫עבודה‬ ‫למהגרי‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוחי‬ ‫הוסדרו‬(2001-2000)
‫מאז‬1972,‫כמעט‬ ‫כבר‬45‫שנה‬,‫נאבקת‬‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬
‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬:‫שוויון‬;‫ביטוי‬ ‫חופש‬;‫ח...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

הישגי האגודה לזכויות האזרח

3,965 views

Published on

במהלך 44 שנות קיומה רשמה האגודה לזכויות האזרח שורה של הישגים מרשימים, שהפכו לאבני דרך במאבק על קידום זכויות האדם בישראל. להלן כמה דוגמאות להישגים מרכזיים, חלקם בשיתוף עם ארגונים עמיתים. לרשימת הישגים רחבה יותר ולמידע נוסף על פעילותנו בקרו באתר האגודה: www.acri.org.il

Published in: Government & Nonprofit
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

הישגי האגודה לזכויות האזרח

 1. 1. ‫אדם‬‫באשר‬‫אדם‬ ‫הוא‬?
 2. 2. ‫ופליטים‬ ‫מקלט‬ ‫מבקשי‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
 3. 3. ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫שתבטיח‬ ‫מדיניות‬ ‫לקידום‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫המקלט‬ ‫למבקשי‬ ‫בסיסיות‬,‫התושבים‬ ‫עם‬ ‫והן‬ ‫עמם‬ ‫הן‬ ‫ותיטיב‬ ‫מרוכזים‬ ‫הם‬ ‫שבהם‬ ‫במקומות‬. ‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
 4. 4. ‫ב‬ ‫נאבקנו‬"‫ההסתננות‬ ‫חוק‬"‫השונים‬ ‫בגלגוליו‬,‫לצמצם‬ ‫והצלחנו‬ ‫מקלט‬ ‫מבקשי‬ ‫של‬ ‫הכליאה‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬(2015-2013) ‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
 5. 5. ‫יום‬ ‫למעונות‬ ‫תקציב‬ ‫להשיג‬ ‫הצלחנו‬ ‫מקלט‬ ‫ומבקשי‬ ‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫לילדי‬(2015) ‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
 6. 6. ‫לבג‬ ‫עתירתנו‬ ‫בעקבות‬"‫מקלט‬ ‫למבקשי‬ ‫הותר‬ ‫ץ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ייצוג‬‫עורכי‬‫למקלט‬ ‫הבקשה‬ ‫בהליך‬ ‫דין‬(2010) ‫צילום‬:TrilliaFidei-Bagwell
 7. 7. ‫כבוד‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬?
 8. 8. ‫ומובטלים‬ ‫עובדים‬ ‫זכויות‬ CC-BY:DavidKing
 9. 9. ‫עבודה‬ ‫ודורשי‬ ‫דורשות‬ ‫של‬ ‫זכותם‬ ‫להבטחת‬ ‫פועלת‬ ‫האגודה‬ ‫תעסוקתי‬ ‫לאופק‬,‫הוגן‬ ‫לשכר‬ ‫ועובדים‬ ‫עובדות‬ ‫של‬ ‫וזכויותיהם‬, ‫מכבדים‬ ‫עבודה‬ ‫לתנאי‬,‫קבלן‬ ‫באמצעות‬ ‫ההעסקה‬ ‫ולביטול‬ CC-BY:DavidKing
 10. 10. ‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫וקידמנו‬ ‫יזמנו‬(2011) CC-BY:DavidKing
 11. 11. ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫הארצית‬ ‫פרישתה‬ ‫את‬ ‫מנענו‬"‫לתעסוקה‬ ‫אורות‬" "(‫ויסקונסין‬ ‫תוכנית‬( )"2010) CC-BY:DavidKing
 12. 12. ‫התעסוקה‬ ‫בלשכת‬ ‫מפלות‬ ‫עבודה‬ ‫הצעות‬ ‫לביטול‬ ‫הבאנו‬(2008) CC-BY:DavidKing
 13. 13. ‫לכולם‬ ‫בסיסיות‬ ‫זכויות‬?
 14. 14. ‫בכבוד‬ ‫לקיום‬ ‫נאבקים‬
 15. 15. ‫ואישה‬ ‫איש‬ ‫לכל‬ ‫להבטיח‬ ‫נאבקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫ונפשי‬ ‫חומרי‬ ‫קיום‬ ‫של‬ ‫נאותים‬ ‫תנאים‬,‫בכבוד‬ ‫לחיות‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬
 16. 16. ‫אסרה‬ ‫הכנסת‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬ ‫כלכליים‬ ‫אמצעים‬ ‫חסרי‬ ‫לאנשים‬ ‫מים‬ ‫ניתוקי‬ ‫על‬(2015)
 17. 17. ‫כללים‬ ‫לנסח‬ ‫החלה‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫כלכליים‬ ‫אמצעים‬ ‫חסרי‬ ‫לאנשים‬ ‫חשמל‬ ‫ניתוק‬ ‫שימנעו‬(2015)
 18. 18. ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫קצבת‬ ‫לשלול‬ ‫אסר‬ ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫שמקבל‬ ‫ממי‬‫סיוע‬‫דיור‬ ‫לצורכי‬‫מקרוביו‬(2015)
 19. 19. ‫הפקר‬ ‫שטח‬?
 20. 20. ‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
 21. 21. ‫המתמשכת‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫והתושבים‬ ‫התושבות‬ ‫של‬ ‫הבסיסיות‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
 22. 22. ‫בזכות‬‫פעילותנו‬‫חינם‬ ‫חינוך‬ ‫להבטיח‬ ‫חויבו‬ ‫החינוך‬ ‫ומשרד‬ ‫העירייה‬ ‫הבאה‬ ‫הלימודים‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫המזרחית‬ ‫ירושלים‬ ‫ילדי‬ ‫לכל‬ ‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
 23. 23. ‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫הדואר‬ ‫בשירותי‬ ‫פערים‬ ‫צומצמו‬, ‫לרחובות‬ ‫שמות‬ ‫לראשונה‬ ‫שם‬ ‫וניתנו‬(2015-2010) ‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
 24. 24. ‫משמעותיים‬ ‫ותקציבים‬ ‫תקנים‬ ‫הוספו‬ ‫המזרחית‬ ‫בירושלים‬ ‫החברתיים‬ ‫לשירותים‬(2014-2008) ‫צילום‬:‫חכלילי‬‫ניב‬
 25. 25. ‫יותר‬ ‫ושווים‬ ‫שווים‬?
 26. 26. ‫סוגיה‬ ‫לכל‬ ‫באפליה‬ ‫נאבקים‬ RyanRodrickBeiler,Activestills
 27. 27. ‫סוגיה‬ ‫לכל‬ ‫אפליה‬ ‫נגד‬ ‫לפעול‬ ‫ממשיכים‬ ‫אנו‬, ‫בכלל‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫כלפי‬ ‫וכבוד‬ ‫שוויון‬ ‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫ולהנחלת‬, ‫בפרט‬ ‫מיעוט‬ ‫לקבוצות‬ ‫השייכים‬ ‫אלה‬ ‫וכלפי‬ RyanRodrickBeiler,Activestills
 28. 28. ‫במוצרים‬ ‫הפליה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫יזמנו‬,‫למקומות‬ ‫ובכניסה‬ ‫בשירותים‬ ‫ציבוריים‬(2000),‫שהפלה‬ ‫ממי‬ ‫פיצויים‬ ‫לתבוע‬ ‫המאפשר‬ ‫לחוק‬ ‫תיקון‬ ‫וכן‬ ‫באמצעות‬"‫סלקציה‬"‫בילוי‬ ‫למקום‬ ‫בכניסה‬(2011) RyanRodrickBeiler,Activestills
 29. 29. ‫לבג‬ ‫עתירתנו‬ ‫בעקבות‬"‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫על‬ ‫נאסר‬ ‫ץ‬ ‫גילם‬ ‫בשל‬ ‫לעבודה‬ ‫ומועמדים‬ ‫מועמדות‬ ‫לפסול‬(2004) RyanRodrickBeiler,Activestills
 30. 30. ‫בזכות‬ ‫ארגון‬ ‫את‬ ‫הקמנו‬– ‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫המרכז‬(1993) RyanRodrickBeiler,Activestills
 31. 31. ‫שווים‬ ‫כולנו‬?
 32. 32. ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫לזכויות‬ ‫המאבק‬ ‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
 33. 33. ‫בישראל‬ ‫הערבים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫נאבקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬‫לשוויון‬ ‫ולשמירה‬ ‫ולכבוד‬‫שלהם‬ ‫והתרבותיים‬ ‫הלאומיים‬ ‫המאפיינים‬ ‫על‬ ‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
 34. 34. ‫המדינה‬ ‫קרקעות‬ ‫בהקצאת‬ ‫אפליה‬ ‫נאסרה‬ ‫עתירתנו‬ ‫בזכות‬ ‫לערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬"(‫בג‬"‫קעדאן‬ ‫ץ‬",2000) ‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
 35. 35. ‫בתחומן‬ ‫העירוני‬ ‫השילוט‬ ‫שכל‬ ‫חויבו‬ ‫המעורבות‬ ‫בערים‬ ‫העיריות‬ ‫בערבית‬ ‫גם‬ ‫יהיה‬(2002) ‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
 36. 36. ‫בנתב‬ ‫הבידוק‬ ‫שיטת‬ ‫שונתה‬"‫ג‬ ‫המזוודות‬ ‫של‬ ‫הפומבי‬ ‫הידני‬ ‫הבידוק‬ ‫ובוטל‬(2014) ‫צילום‬:‫באיו‬‫אוסו‬
 37. 37. ‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫לומדים‬ ‫מה‬?
 38. 38. ‫אדם‬ ‫לזכויות‬ ‫חינוך‬ ‫צילום‬:‫באואר‬‫יהב‬‫אלה‬
 39. 39. ‫לשנות‬ ‫רוצים‬ ‫שאם‬ ‫ומאמינים‬ ‫מאמינות‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫באגודה‬ ‫אנו‬- ‫לשנות‬ ‫אפשר‬,‫חינוכית‬ ‫אינטראקציה‬ ‫יש‬ ‫שבו‬ ‫מקום‬ ‫ושבכל‬ ‫ודמוקרטית‬ ‫סובלנית‬ ‫חברה‬ ‫לבנות‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשר‬,‫בגזענות‬ ‫שנאבקת‬ ‫צילום‬:‫באואר‬‫יהב‬‫אלה‬
 40. 40. ‫ספר‬ ‫פרסמנו‬,‫ובערבית‬ ‫בעברית‬,‫כלים‬ ‫חינוך‬ ‫ולאנשי‬ ‫לנשות‬ ‫שמעניק‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫התיכון‬ ‫עד‬ ‫מהגן‬ ‫גזענות‬ ‫נגד‬ ‫לחינוך‬ ‫חדשניים‬(2015) ‫צילום‬:‫באואר‬‫יהב‬‫אלה‬
 41. 41. ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫יום‬ ‫הוטמע‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬, ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫מצוין‬ ‫והוא‬ ‫צילום‬:‫באואר‬‫יהב‬‫אלה‬
 42. 42. ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫זכות‬?
 43. 43. ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills ‫לדיור‬ ‫הזכות‬ ‫קידום‬
 44. 44. ‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫לכל‬ ‫גג‬ ‫לקורת‬ ‫הזכות‬ ‫למימוש‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬: ‫ציבורי‬ ‫דיור‬ ‫לקידום‬,‫ארצית‬ ‫בפריסה‬ ‫מגוונים‬ ‫דיור‬ ‫ופתרונות‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬, ‫בכללותו‬ ‫לציבור‬ ‫ומענה‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫תמהיל‬ ‫שתאפשר‬ ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 45. 45. ‫בזכות‬‫המושג‬ ‫פעילותנו‬"‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬"‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫הוטמע‬ ‫ובקרב‬‫קובעי‬‫תכנון‬ ‫לחוקי‬ ‫והוכנס‬ ‫המדיניות‬ ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 46. 46. ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫חוק‬ ‫תוקן‬,‫מביתם‬ ‫יפונו‬ ‫לא‬ ‫משכנתאות‬ ‫שחייבי‬ ‫כך‬ ‫דיור‬ ‫פתרון‬ ‫משפחתם‬ ‫ולבני‬ ‫להם‬ ‫שיימצא‬ ‫עד‬(2009) ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 47. 47. ‫למכרזיה‬ ‫הוסיפה‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫מפלים‬ ‫קבלנים‬ ‫לקנוס‬ ‫למדינה‬ ‫שמאפשר‬ ‫סעיף‬(2013) ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 48. 48. ‫בריאים‬ ‫נהיה‬ ‫איך‬?
 49. 49. ‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫הפערים‬ ‫צמצום‬ ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 50. 50. ‫ושוויוניים‬ ‫נגישים‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫להבטחת‬ ‫פועלת‬ ‫האגודה‬ ‫בישראל‬ ‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫לכל‬–‫ועניים‬ ‫עשירים‬,‫ויהודים‬ ‫ערבים‬, ‫וצעירים‬ ‫זקנים‬,‫ועולים‬ ‫ותיקים‬,‫הפריפריה‬ ‫ותושבי‬ ‫המרכז‬ ‫תושבי‬ ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 51. 51. ‫הציבורי‬ ‫השירותים‬ ‫לסל‬ ‫הוכנסה‬ ‫לילדים‬ ‫השיניים‬ ‫רפואת‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬, ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫בחינם‬ ‫שיניים‬ ‫טיפולי‬ ‫ניתנים‬ ‫וכיום‬14(2010) ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 52. 52. ‫עמדתנו‬ ‫את‬ ‫קיבלה‬ ‫גרמן‬ ‫ועדת‬,‫לצמצם‬ ‫והמליצה‬ ‫ציבוריים‬ ‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫הפרטיים‬ ‫הרפואה‬ ‫שירותי‬ ‫את‬(2014) ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 53. 53. ‫מכשירי‬ ‫הוצבו‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬MRI‫בפריפריה‬, ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫אם‬‫הנדרש‬ ‫בהיקף‬(2012-2008) ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 54. 54. ‫בשטחים‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬?
 55. 55. ‫הפלסטינים‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫בהפרת‬ ‫נאבקים‬ ‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
 56. 56. ‫הצבא‬ ‫רשויות‬ ‫מול‬ ‫פועלת‬ ‫האגודה‬,‫המשפט‬ ‫ומערכת‬ ‫המדיניות‬ ‫קובעי‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫הפגיעות‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫לצמצם‬ ‫בניסיון‬ ‫הכבושים‬ ‫בשטחים‬ ‫ישראל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנעשות‬ ‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
 57. 57. ‫בשטחים‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫המפלות‬ ‫המעצר‬ ‫תקופות‬ ‫קוצרו‬ ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬ ‫מ‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫הקטינות‬ ‫גיל‬ ‫והועלה‬-16‫ל‬-18(2014-2010) ‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
 58. 58. ‫השב‬ ‫על‬ ‫נאסר‬"‫בחקירות‬ ‫בעינויים‬ ‫להשתמש‬ ‫כ‬ "(‫בג‬"‫הטלטולים‬ ‫ץ‬",1999) ‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
 59. 59. ‫שונים‬ ‫באזורים‬ ‫ההפרדה‬ ‫גדר‬ ‫תוואי‬ ‫שונה‬,‫הפגיעה‬ ‫וצומצמה‬ ‫הפלסטינים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫בזכויות‬ ‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
 60. 60. ‫פלסטינים‬ ‫חקלאים‬ ‫של‬ ‫גישתם‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫חויב‬ ‫הצבא‬ ‫לאדמותיהם‬"(‫בג‬"‫המסיק‬ ‫ץ‬",2006) ‫צילום‬:MustafaBader,Activestills
 61. 61. ‫יותר‬ ‫ושווים‬ ‫שווים‬?
 62. 62. ‫הפקר‬ ‫שטח‬? ‫נשים‬ ‫זכויות‬ CC-BY:WikimediaIsrael CC-BY: Wikimedia Israel
 63. 63. CC-BY:WikimediaIsrael CC-BY: Wikimedia Israel ‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫רשמה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫בישראל‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫זכויות‬ ‫לשוויון‬ ‫במאבק‬
 64. 64. ‫טייס‬ ‫לקורס‬ ‫נשים‬ ‫גיוס‬"(‫בג‬"‫מילר‬ ‫אליס‬ ‫ץ‬",1995) ‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫שירתו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫על‬ ‫לאל‬ ‫וטייסים‬ ‫טייסות‬ ‫וקבלת‬(1998) CC-BY:WikimediaIsrael CC-BY: Wikimedia Israel
 65. 65. ‫דתיות‬ ‫למועצות‬ ‫נשים‬ ‫מינוי‬"(‫בג‬"‫שקדיאל‬ ‫ץ‬",1988) CC-BY: Wikimedia Israel CC-BY:WikimediaIsrael
 66. 66. ‫לעובדת‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫פיצוי‬ ‫מתן‬ ‫הגברים‬ ‫עמיתיה‬ ‫לעומת‬ ‫בשכר‬ ‫שהופלתה‬(2003) CC-BY: Wikimedia Israel CC-BY:WikimediaIsrael
 67. 67. ‫אתכם‬ ‫משתיקים‬?
 68. 68. ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫צילום‬:KerenManor,Activestills
 69. 69. ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫מגנה‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬,‫והמחאה‬ ‫ההפגנה‬ ‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫כל‬ ‫של‬,‫ביקורת‬ ‫להשתיק‬ ‫בנטייה‬ ‫ונאבקת‬ ‫החורגים‬ ‫וביטויים‬‫מהקונצנזוס‬ ‫צילום‬:KerenManor,Activestills
 70. 70. ‫פעילותנו‬ ‫בזכות‬‫המשטרה‬‫על‬ ‫פלילית‬ ‫אחריות‬ ‫להטיל‬ ‫שתפסיק‬ ‫הודיעה‬ ‫מפגינים‬ ‫שמבצעים‬ ‫עברות‬ ‫בשל‬ ‫הפגנות‬ ‫מארגני‬(2015) ‫צילום‬:KerenManor,Activestills
 71. 71. ‫לבג‬ ‫עתירותינו‬ ‫בעקבות‬"‫שימוש‬ ‫לאפשר‬ ‫חייבת‬ ‫מקומית‬ ‫שרשות‬ ‫נקבע‬ ‫ץ‬ ‫שונות‬ ‫דעות‬ ‫להבעת‬ ‫הציבוריים‬ ‫במתקניה‬,‫פוליטיות‬ ‫דעות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬(2005) ‫צילום‬:KerenManor,Activestills
 72. 72. ‫בעקבות‬‫עתירותנו‬‫לבג‬"‫נאותה‬ ‫הגנה‬ ‫לספק‬ ‫חויבה‬ ‫המשטרה‬ ‫ץ‬ ‫למפגינים‬–‫הפגנה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫את‬ ‫לאסור‬ ‫ולא‬–‫לאלימות‬ ‫חשש‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫המפגינים‬ ‫כלפי‬(1983) ‫צילום‬:KerenManor,Activestills
 73. 73. ‫יותר‬ ‫ושווים‬ ‫שווים‬?
 74. 74. ‫להט‬ ‫זכויות‬"‫ב‬ CC-BY:Galit
 75. 75. ‫המאבק‬ ‫מחלוצי‬ ‫הייתה‬ ‫האגודה‬ ‫ולכבוד‬ ‫לשוויון‬ ‫ולסביות‬ ‫הומואים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬ CC-BY:Galit
 76. 76. ‫המין‬ ‫מאותו‬ ‫זוג‬ ‫לבני‬ ‫בעבודה‬ ‫הטבות‬ ‫מתן‬ "(‫בג‬"‫על‬ ‫מאל‬ ‫הדייל‬ ‫ץ‬",1994( CC-BY:Galit
 77. 77. ‫צה‬ ‫חיוב‬"‫צה‬ ‫כאלמן‬ ‫הומו‬ ‫זוג‬ ‫בבן‬ ‫להכיר‬ ‫ל‬"‫ל‬ ‫שארים‬ ‫זכויות‬ ‫לקבלת‬(1997) CC-BY:Galit
 78. 78. ‫לרשום‬ ‫חויבה‬ ‫המדינה‬‫בחו‬ ‫שנעשה‬ ‫לסבי‬ ‫אימוץ‬"‫ל‬ "(‫בג‬"‫ברנר‬ ‫ץ‬-‫קדיש‬",2000) CC-BY:Galit
 79. 79. ‫מין‬ ‫מאותו‬ ‫זוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫נישואין‬ ‫לרשום‬ ‫חוייבה‬ ‫המדינה‬ ‫בחו‬ ‫שנעשו‬"‫ל‬"(‫בג‬"‫טורונטו‬ ‫נישואי‬ ‫ץ‬",2006)
 80. 80. ‫הסורגים‬ ‫מאחורי‬ ‫זכויות‬?
 81. 81. ‫בפלילים‬ ‫צדק‬ ‫קידום‬ CC-BY-NC:ThomasHawk
 82. 82. ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫שמערכות‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫פועלת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫הצדקה‬ ‫ללא‬ ‫יפגעו‬ ‫לא‬‫ואסירים‬ ‫עצורים‬ CC-BY-NC:ThomasHawk
 83. 83. ‫למשטרה‬ ‫מופרזות‬ ‫חיפוש‬ ‫סמכויות‬ ‫להעניק‬ ‫שלא‬ ‫הכנסת‬ ‫את‬ ‫שכנענו‬ "(‫המישוש‬ ‫חוק‬( )"2015) CC-BY-NC:ThomasHawk
 84. 84. ‫הסוהר‬ ‫בתי‬ ‫שירות‬ ‫חויב‬ ‫עתירתנו‬ ‫בעקבות‬ ‫אסיר‬ ‫לכל‬ ‫מיטה‬ ‫לספק‬(2007) CC-BY-NC:ThomasHawk
 85. 85. ‫ועצורים‬ ‫אסירים‬ ‫של‬ ‫זכותם‬ ‫את‬ ‫עיגנו‬ ‫עתירותינו‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬‫עורכי‬‫דין‬(2004) CC-BY-NC:ThomasHawk
 86. 86. ‫שקופים‬ ‫עובדים‬?
 87. 87. ‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 88. 88. ‫בזכויותיהם‬ ‫הפגיעה‬ ‫לצמצום‬ ‫נאבקת‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫ברישיון‬ ‫בארץ‬ ‫השוהים‬ ‫עבודה‬ ‫ומהגרי‬ ‫מהגרות‬ ‫של‬, ‫לגירוש‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬ ‫ולהגנה‬ ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 89. 89. ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫חויבה‬ ‫המדינה‬"‫הכבילה‬ ‫הסדר‬" ‫ספציפי‬ ‫למעסיק‬ ‫עבודה‬ ‫מהגר‬ ‫שכבל‬(2006) ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills
 90. 90. ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills ‫מעמד‬ ‫למתן‬ ‫קריטריונים‬ ‫נקבעו‬ ‫בישראל‬ ‫שגדלו‬ ‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫לילדי‬(2005)
 91. 91. ‫צילום‬:OrenZiv,Activestills ‫ולילדיהם‬ ‫עבודה‬ ‫למהגרי‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוחי‬ ‫הוסדרו‬(2001-2000)
 92. 92. ‫מאז‬1972,‫כמעט‬ ‫כבר‬45‫שנה‬,‫נאבקת‬‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫האגודה‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬:‫שוויון‬;‫ביטוי‬ ‫חופש‬;‫חברתי‬ ‫צדק‬–‫לקורת‬ ‫הזכות‬ ‫גג‬,‫ולחינוך‬ ‫בריאות‬ ‫לשירותי‬;‫הכבושים‬ ‫בשטחים‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬; ‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫הפרטיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬. ‫את‬ ‫ולהעמיק‬ ‫לבסס‬ ‫נוכל‬ ‫משותפים‬ ‫בכוחות‬ ‫כי‬ ‫ומאמינים‬ ‫מאמינות‬ ‫אנו‬ ‫האדם‬ ‫לזכויות‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מחויבותה‬,‫בחברה‬ ‫שנחיה‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫הוגנת‬,‫כולם‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫ששומרת‬,‫כולם‬ ‫על‬ ‫שמגנה‬. ‫האדם‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫למאבק‬ ‫הצטרפו‬:‫זכויות‬ ‫בלי‬ ‫כי‬–‫שווים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬.

×